ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007"

Transcript

1 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται και συµπληρώνονται ως ακολούθως : Γενικές διατάξεις ΑΡΘΡΟ 2. Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων (1). [Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται] Επιτηδευµατίας για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος λογίζεται και κάθε αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε µορφής που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον αναγείρει ακίνητο εντός της ελληνικής επικράτειας ή πραγµατοποιεί σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις. (2). [Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 προστίθεται νέο εδάφιο ώς εξής :] εν θεωρούνται επιτηδευµατίες : (α) ο αγρότης και η αγροτική εκµετάλλευση εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. (β) το φυσικό πρόσωπο πλήν του ελεύθερου επαγγελµατία που παρέχει υπηρεσίες περιστασιακά σε επιτηδευµατία ή ηµόσιο ή άλλο µη επιτηδευµατία και το σύνολο των ετησίων αµοιβών του δεν υπερβαίνει το όριο των εφόσον δεν είναι επιτηδευµατίας από άλλη αιτία. (γ) ο συγγραφέας δηµόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, ο συνταξιούχος για την πρώτη µετά τη συνταξιοδότηση του έκδοση βιβλίου και ο εισηγητής επιµορφωτικών σεµιναρίων δηµόσιος ή ιδωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος, εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν είναι επιτηδευµατίες από άλλη αιτία. (δ) το φυσικό πρόσωπο δεν θεωρείται ότι ασκεί δραστηριότητα υπαγόµενη στο ΦΠΑ, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευµατία από άλλη αιτία και παρέχει υπηρεσίες προς το ηµόσιο, άλλο µη επιτηδευµατία νοµικό πρόσωπο. (ε) το φυσικό πρόσωπο που συνδέεται µε σχέση µίσθωσης έργου µε φορέα εκτέλεσης ερευνητικού έργου το οποίο χρηµατοδοτείται ή επιχορηγείται γενικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον δεν είναι επιτηδευµατίας από άλλη αιτία, το ποσό αυτών των αµοιβών του δεν υπερβαίνει τα 10,000 και οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν αποκλειστικά το ερευνητικό έργο που χρηµατοδοτείται ή επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκη Ένωση. (3). [Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται] Υποχρεώσεις για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων έχει πλέον και η κοινοπραξία επιτηδευµατιών της οποίας τα µέλη της είναι διαζευτικά ή 1

2 αρθροιστικά : (α) φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που το καθένα ασκεί δική του επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελµα, (β) οµόρρυθµο µέλος διαφορετικής οµόρρυθµης ή ετερρόρυθµης εταιρίας, (γ) αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση εκτός της ελληνικής επικράτειας, µε την προϋπόθεση ότι έχει λάβει αριθµό φορολογικού µητρώου στην Ελλάδα πρίν την συµµετοχή του στην κοινοπραξία και αυτή εκπροσωπείται από ηµεδαπό, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. (4). [Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται] Υποχρέωση µόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζόνται ρητά από τον Κώδικα αυτό αποκτούν επίσης κάθε αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου στην ηµεδαπή. (5). [Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται] Οι αγρότες και οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποχρεούνται να εκδίδουν µόνο δελτίο αποστολής στις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται από τον Κώδικα αυτό. (6). [Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2] Απαλλαγή της υποχρέωσης τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών αποκτούν οι επιτηδευµατίες των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα διαµορφώνονται σε 10,000 από την πώληση αγαθών ή και την παροχή υπηρεσιών και 5,000 ευρώ µόνο από την παροχή υπηρεσιών. (7). [Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίσταται ως εξής :] Ειδικά και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων απαλλάσεται από την τήρηση βιβλίων εκτός αν υποχρεούται στη τήρηση βιβλίων Γ ή Β κατηγορίας ανάλογα µε την εταιρική µορφή ο πράκτορας κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟ-ΠΟ,ΛΟΤΤΟ και συναφή), ο εφηµεριδοπώλης, ο υποπράκτωρας εφηµερίδων και περιοδικών και ο πλανόδιος λαχειοπώλης µόνο για τις δραστηριότητες αυτές. Τα πρόσωπα αυτά, εάν διατηρούν και άλλο κλάδο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, για την υποχρέωση τήρησης βιβλίων για τον κλάδο αυτό κρίνονται αυτοτελώς. (8). [Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 καταργείται.] ΑΡΘΡΟ 3. ιάκριση επιτηδευµατιών. Έννοια χονδρικής λιανικής πώλησης. Έννοια είδους. (1). [Η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται] Ως παροχή υπηρεσιών νοείται και : (αα) η διάθεση ηλεκτροµαγνητικών ή άλλων µέσων στα οποία ενσωµατώνεται το δικαίωµα λήψης υπηρεσιών, (ββ) η παροχή λογισµικού και η ενηµέρωση του, (γγ) η επεξεργασία αγαθών τρίτων µε τη χρησιµοποίηση ή µη ίδιων αναλώσιµων υλικών, (δδ) η περίπτωση κατά την οποία χρησιµοποιούνται µόνο αναλώσιµα υλικά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παροχής της υπηρεσίας τα οποία δεν µπορούν από µόνα τους να αποτελέσουν αντικείµενο εµπορίας για την παροχή της υπηρεσίας αυτής και από τη χρησιµοποίησή τους δεν παράγεται νέο είδος αγαθού. 2

3 ΑΡΘΡΟ 4. Ένταξη επιτηδευµατιών σε κα. Έννοια χονδρικής λιανικής πώλησης. Έννοια είδους. (1). [Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται] Επιπλέον απαλλάσεται από την τήρηση βιβλίων ο επιτηδευµατίας όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού από την έναρξη κάθε διαχειριστικής περιόδου. (2). [Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αντικαθίστανται] Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται οι : (α) Οι ηµεδαπές και αλλοδαπές ανώνυµες και περιορισµένης ευθύνης εταιρίες. (β) Τα πρόσωπα των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.2238/1994 ΦΕΚ 151 Α ) που ασχολούνται µε την ανέγερση και πώληση οικοδοµών ή την κατασκευή δηµοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και οι κοινοπραξίες που έχουν το ίδιο αντικείµενο εργασιών, εφόσον σε αυτές συµµετέχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης ή ηµεδαπή ανώνυµη ή περιορισµένης ευθύνης εταιρία, (γ) λοιποί πλην των ανωτέρω επιτηδευµατίες που ασχολούνται µε την ανέγερση οικοδοµών για όλες τις δραστηριότητες τους, (δ) κοινοπραξίες στις οποίες εισφέρεται η κατασκευή τµήµατος ή ολόκληρου τεχνικού έργου από τις κοινοπραξίες της περίπτωσης β, (3). [Αντικατάσταση των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 3 του άρθρου 4] Στην δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων εντάσσονται : (α) Ο εκµεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν.27/1975 καθώς και ο επιτηδευµατίας του οποίου τα κέρδη προσδιορίζονται µε ειδικό τρόπο, ενώ εξαιρείται ο επιτηδευµατίας που ασχολείται µε την κατασκευή δηµοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, (β) Ο πράκτορας εφηµερίδων και περιοδικών, καθώς και ο πωλητής καπνοβιοµηχανικών προϊόντων χονδρικά ή κατα κύριο λόγο χονδρικά. (4). [Αντικατάσταση της περίπτωσης β της παραγράφου 4 του άρθρου 4] Στην πρώτη κατηγορία εντάσσεται πλέον και ο πλανόδιος πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευµάτων και αγροτικών προϊόντων. (5). [Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 4] Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ακαθάριστα έσοδα τους, όχι όµως σε κατώτερη της δεύτερης, εντάσσονται και οι αστικές επαγγελµατικές εταιρίες δικηγόρων του προεδρικού διατάγµατος 518/1989 (ΦΕΚ 220 Α ). (6). [Αντικατάσταση των ορίων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 4] Τα όρια για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων ορίζονται µε βάση τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου ως εξής : Πρώτη µέχρι και εύτερη µέχρι και Τρίτη άνω των 150,000 ευρώ 1,500,000 ευρώ 1,500,000 ευρώ (7). [Πρόσθεση εδαφίου στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:] 3

4 Για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής από τον επιτηδευµατία της δεύτερης κατηγορίας κατά την πρώτη διαχειριστική του περίοδο, τα ακαθάριστα έσοδα αυτής δεν ανάγονται σε ετήσια. ΑΡΘΡΟ 5. Βιβλία πρώτης κατηγορίας (8). [Αντικατάσταση της παραγράφου 4 του άρθρου 5] Για τα ποσά των εξόδων µέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ έκαστο καθώς και για τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτά, η καταχώρηση τους µπορεί να γίνεται συγκεντρωτικά µε ένα ποσό ανά εκδότη αλλά θα πρέπει πλέον να αναγράφεται και το πλήθος των αντίστοιχων δικαιολογητικών. (9). [Αντικατάσταση της περίπτωσης γ της παραγράφου 4 του άρθρου 6] Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου πρέπει να καταχωρείται πλέον και η πώληση των παγίων στοιχείων, ο Φ.Π.Α που αναλογεί σε αυτές, καθώς και οι αποσβέσεις τους όταν εξάγεται λογιστικό αποτέλεσµα. (10). [Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 6] Η ανάλυση των ακαθαρίστων εσόδων και εξόδων µπορεί πλέον να γίνεται στις σελίδες του βιβλίου µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους. (11). [Αντικατάσταση των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 7] Οι διατάξεις που επιβάλλουν την τήρηση κλαδικών λογιστικών σχεδίων κατισχύουν των διατάξεων των προηγούµενων εδαφίων. (12). [Αντικατάσταση του τίτλου και των διατάξεων του άρθρου 8] Άρθρο 8. Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής-κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών. (1). Βιβλίο αποθήκης τηρεί ο επιτηδευµατίας που πωλεί αγαθά για δικό του λογαριασµό ή λογαριασµό τρίτων ή για δικό του και για λογαριασµό τρίτων, εφόσον κατά τις δύο προηγούµενες διαχειριστικές περιόδους τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του υπερέβησαν το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5,000,000) ευρώ ή το ποσό των έξι εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6,500,000) ευρώ προκειµένου για επιτηδευµατία που πωλεί τα αγαθά του εκτός της χώρας κατά ποσοστό άνω του 80%. (2). Επιπλέον, µε βάση τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, ο παραπάνω επιτηδευµατίας οφείλει να τηρήσει βιβλίο αποθήκης πρώτων υλών, βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, ετοίµων προϊόντων και υποπροϊοντων. Όταν ο επιτηδευµατίας ενεργεί επεξεργασία για λογαριασµό τρίτων, στο βιβλίο αποθήκης παρακολουθούνται µόνο οι πρώτες ύλες, οι βοηθητικές ύλες, τα υλικά συσκευασίας και τα έτοιµα προϊόντα των τρίτων ξεχωριστά τουλάχιστον κατ είδος και ποσότητα. Η αξία κτήσης των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλών και των υλικών συσκευασίας που διατέθηκαν για επεξεργασία, καθώς και των ετοίµων προϊόντων και υποπροϊόντων, αναγράφεται στο βιβλίο αποθήκης στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και µέχρι την προθεσµία σύνταξης του ισολογισµού. 4

5 Βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασίας των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το 5% του κόστους των προϊόντων µε βάση τα στοιχεία της προηγούµενης χρήσης µπορούν να παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης συνολικά µόνο κατ αξία. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού, παρακολουθούνται συνολικά κατά αξία αυτά που κατα σειρά έχουν την µικρότερη κατ είδος συµµετοχή στο κόστος παραγωγής των προϊόντων. Ο παραπάνω επιτηδευµατίας οφείλει να εκδίδει δελτίο εσωτερικής διακίνησης για την εντός της ηµέρας εξαγωγή πρώτων και βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας προς την παραγωγή και την επαναφορά τους στην αποθήκη, καθώς και για τα εντός της ηµέρας παραχθέντα έτοιµα προϊόντα. (3). Η υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης κρίνεται αυτοτελώς για κάθε κλάδο, εµπορίου ή επεξεργασίας προϊόντων. (4). Η τήρηση του βιβλίου αποθήκης παυεί όταν για δύο συνεχόµενες διαχειριστικές χρήσεις τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του υπόχρεου επιτηδευµατία δεν έχουν υπερβεί τα παραπάνω νέα όρια. Αντίστοιχα η υποχρεώση για τήρηση του προκύπτει όταν ο επιτηδευµατίας έχει υπερβεί τα παραπάνω νέα όρια κατά τις δύο προηγούµενες διαχειριστικές χρήσεις. (5). Σχετικά µε την τήρηση του βιβλίου αποθήκης, η ενηµέρωση της εξαγωγής µπορεί να γίνεται µε µία συγκεντρωτική εγγραφή σε ηµερήσια βάση ανά είδος και σειρά στοιχείων που εκδίδονται αρκεί να είναι δυνατή όταν ζητηθεί η εκτύπωση ή σύνταξη κατάστασης µε την αναλυτική κίνηση ανα παραστατικό όλων ή µερικών ειδών. Σε ιδιαίτερες µερίδες του βιβλίου αποθήκης της έδρας παρακολουθούνται : (α) η κίνηση κάθε υποκαταστήµατος µε εξαρτηµένη λογιστική, (β) η κίνηση κάθε αποθηκευτικού χώρου, (γ) τα αγαθά που βρίσκονται σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό. Όταν τηρείτε βιβλίο αποθήκης στο υποκατάστηµα ή στον αποθηκευτικό χώρο, η µερίδα αυτών που τηρείται στην έδρα µπορεί να ενηµερώνεται µε την συνολική µηνιαία κινηση τους εντός του εποµένου µήνα. (6). Στο υποκατάστηµα ή στους αποθηκευτικούς χώρους από τα βιβλία του οποίου δεν εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα και το οποίο βρίσκεται σε άλλο νοµό ή νησί από την έδρα ή σε απόσταση µεγαλύτερη των πενήντα (50) χιλιοµέτρων, από αυτή τηρείται βιβλίο αποθήκης κατ είδος και ποσότητα µε δυνατότητα τήρησης του και κατ αξία. Αντίθετα, δεν υπάρχει η υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης, εάν κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν υφίσταται. Το βιβλίο αποθήκης µπορεί να τηρείται στο υποκατάστηµα, όταν αυτό είναι ένα και στην έδρα δεν ενεργείτε αποθήκευση ή διακίνηση αγαθών ή αγορές ή πωλήσεις αυτών. Μια εννιαία µερίδα στο βιβλίο αποθήκης που αφορά όλες τις εγκαταστάσεις µπορεί να τηρείται σε µία από αυτές, για κάθε αγαθό, όταν αυτές στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόµενο κτιριακό χώρο. Όταν οι επαγγελµατικές εγκατάστασεις απαλλάσονται από την έκδοση δελτίων αποστολής, τότε µπορεί να τηρείται µια εννιαία µερίδα για κάθε αγαθό στο βιβλίο αποθήκης που τηρείται σε µία από αυτές. (7). Εναλλακτικά το βίβλιο αποθήκης µπορεί να τηρείται : (α) στην έδρα ή στο υποκατάστηµα µε αυτοτελή λογιστική µερίδα «Κεντρικής Αποθήκης» για όλες τις εγκαταστάσεις, όπου η αξία κτήσης των πρώτων υλών και το κόστος των έτοιµων προϊόντων που παρήχθησαν τίθεται στο τέλος της χρήσης µε την 5

6 κοστολόγηση, (β) στην έδρα και σε κάθε υποκατάστηµα ή αποθηκευτικό χώρο σε ιδιαίτερες µερίδες κατ είδος, και (γ) στην έδρα µια µερίδα ανά τρίτο, κατ είδος και ποσότητα, για τα αγαθά που βρίσκονται σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό. (8). Ο υπόχρεος επιτηδευµατίας για την τήρηση βιβλίου αποθήκης στην έδρα ή στο υποκατάστηµα που εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσµα, οφείλει επίσης να τηρήσει : (α) βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών µε ιδιαίτερη µερίδα κατ είδος προϊόντος, στο οποίο να αναγράφονται πρίν από την έναρξη της παραγωγής κάθε προϊόντος οι τεχνικές προδιαγραφές αυτού, και µέχρι το κλείσιµο του ισολογισµού οι κανόνες κατάµερισµού του εργοστασιακού κόστους οι οποίοι και πρέπει να ακολουθούνται πάγια, και (β) Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου για το οποίο πρέπει να συγκεντρώνονται το βραδύτερο µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού οι αναλώσεις της χρήσης καθώς οι ποσότητες έτοιµου προϊόντος που παρήχθησαν. Επίσης, εντός της ίδιας προθεσµίας προσδιορίζεται το εργοστασιακό κόστος µε βάση τους καταχωρηµένους κανόνες στο βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών. Το βιβλίο αυτό δεν τηρείται εφόσον τα δεδοµένα του προκύπτουν από τους λογαριασµούς της οµάδας 9 του Ε.Γ.Λ.Σ. (9). Επιπρόσθετα των όσων ήδη απαλλάσσονται από την υποχρέωση της τήρησης βιβλίου αποθήκης αναφέρουµε και τους εξής : (α) ο πωλητής καπνοβιοµηχανικών προϊόντων, και για τις λιανικές πωλήσεις, (β) ο εκµεταλλευτής εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου, και για την χονδρική διάθεση των αγαθών του, (γ) ο πωλητής νωπών οπωρολαχανικών και ιχθύων, (δ) ο επιτηδευµατίας που λειτουργεί µετά από έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων ως «Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης». εν απαλλάσονται πλέον, (α) ο εκµεταλλευτής θεραπευτηρίου, (β) ο πωλητής τηλεκαρτών και καρτών κινητής τηλεφωνίας, και (γ) ο πωλητής κατεψυγµένων οπωρολαχανικών. Επίσης, δεν απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση της τήρησης βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών και οι εξής : (α) ο εκµεταλλευτής εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου, και (β) οι επιχειρήσεις παραγωγής-πώλησης λογισµικού. Άρθρο 9. Έννοια υποκαταστήµατος, Βιβλία υποκαταστήµατος. (13). [Αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9] Υποκατστήµατα δεν θεωρούνται πλέον ούτε οι λοιπές πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που λειτουργούν για χρονικό διάστηµα µέχρι τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες. (14). [Αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 9] Ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας τηρεί και στο υποκαταστηµα του ιδιαίτερο βιβλίο αγορών ή εσόδων εξόδων. (15). [Πρόσθεση όγδοου εδαφίου στην παράγραφο 3 του άρθρου 9] Όταν τα βιβλία της έδρας και του υποκαταστήµατος τηρούνται µηχανογραφικά, το ηµερολόγιο ταµειακών και συµψηφιστικών πράξεων ή το µηνιαίο φύλλο ανάλυσης ελέγχου ή το ηµερήσιο φύλλο συναλλαγών τηρούνται απλότυπα και τα δεδοµένα τους αποστέλλονται στην έδρα µε οποιοδήποτε τρόπο για την ενηµέρωση των βιβλίων της. (16). [Αντικατάσταση της παραγράφου 4 του άρθρου 9 ] εν υπάρχει υποχρέωση τήρησης των βιβλίων υποκαταστήµατος και στην περίπτωση 6

7 που το υποκατάστηµα στεγάζεται σε συνεχόµενο ή στον ίδιο κτιριακό χώρο µε την έδρα, καθώς και στις οποιεσδήποτε πρόσκαιρες εγκαταστάσεις γενικότερα χωρίς να προσδιορίζονται πλέον. Το υποκατάστηµα της πιο πάνω περίπτωσης απαλλάσσεται µετά από γνωστοποίηση στον αρµόδιο προϊστάµενο.ο.υ. και από την τήρηση ιδιαίτερου πρόσθετου βιβλίου, εφόσον τα δεδοµένα του καταχωρούνται στο πρόσθετο βιβλίο που τηρείται στην έδρα ή σε άλλο υποκατάστηµα του ίδιου ή συνεχόµενου κτιριακού χώρου. Επίσης τα υποκαταστήµατα που αφορούν πρόσκαιρες εγκαταστάσεις απαλλάσσονται και από την τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης, καθώς και από τη σύνταξη καταστάσεων ποσοτικής καταχώρισης των αποθεµάτων, εφόσον τα δεδοµένα του βιβλίου ή των καταστάσεων αυτών καταχωρούνται διακεκριµένα στα αντίστοιχα βιβλία ή καταστάσεις της έδρας. (17). [Αντικατάσταση φράσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 9 ] Επιτρέπεται πλέον η ενσωµάτωση των δεδοµένων των βιβλίων υποκαταστηµάτων που δέν εξάγουν αυτοτελές αποτέλεσµα, στα βιβλία άλλων υποκαταστηµάτων ή διαµέσου αυτών στα βιβλία της έδρας κατόπιν απλής γνωστοποίησης στον προϊστάµενο της.ο.υ. (18). [ Αντικατάσταση της παραγράφου 6 του άρθρου 9 ] Με αίτηση του επιτηδευµατία και έγκριση του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας της έδρας µπορεί να επιτραπεί ή µη τήρηση ή η κατά διάφορο τρόπο τήρηση όλων ή µερικών βιβλίων του υποκαταστήµατος και του αποθηκευτικού χώρου, µε εξαίρεση το βιβλίο αποθήκης. εν εξαιρείται πλέον το βιβλίο παραγωγής κοστολογίου. Η έγκριση αυτή κοινοποιείται και στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας στον οποίο υπάγεται το υποκατάστηµα ή ο αποθηκευτικός χώρος. Άρθρο 10. Πρόσθετα Βιβλία. (19). [Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 10] Ο επιτηδευµατίας επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελµατική του εγκατάσταση χωρίς στοιχείο διακίνησης εµπορεύσιµων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαµεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση, καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι επιτηδευµατίας ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος, τηρεί στην επαγγελµατική εγκατάσταση στην οποία διενεργείται η παραλαβή, βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής για κάθε παραλαβή. Όταν κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άµεσα τιµολόγιο αγοράς ή δελτίο εισαγωγής στο ψυγείο από τον εκµεταλλευτή ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων, τότε δεν τηρείται βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής. (20). [Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10] Έξοδα πρώτης εγκατάστασης, αγορές και λοιπές συναλλαγές που πραγµατοποιούνται από τον ιδρυτή πριν τη σύσταση νοµικού προσώπου ή υποκαταστήµατος αλλοδαπού προσώπου ή κοινοπραξίας ή την έναρξη λειτουργίας ατοµικής επιχείρησης και οποιασδήποτε επιχείρησης γενικά, δύναται να καταχωρούνται είτε στα βιβλία των προσώπων αυτών µέχρι τη δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα του επόµενου 7

8 µήνα από τη σύστασή τους ή την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών κατά περίπτωση είτε σε βιβλία που θεωρούνται στο όνοµα του ιδρυτή από τον προϊστάµενο της.ο.υ. της κατοικίας ή της έδρας αυτού µε µνεία της υπό σύσταση επιχείρησης. (21). [Αντικατάσταση της υποπερίπτωσης γβ της περίπτωσης γ της παραγράφου 5 του άρθρου 10] Ο εκµεταλλευτής κλινικής ή θεραπευτηρίου τηρεί βιβλίο µεριδολογίου για τους συνεργαζόµενους γιατρούς που παρέχουν ειδική περίθαλψη σε ασθενείς και αµείβονται από αυτούς. Το βιβλίο τηρείται σε µερίδες για κάθε γιατρό µε αναγραφή της διεύθυνσής του, του Α.Φ.Μ. και της αρµόδιας.ο.υ. και όταν παρέχονται υπηρεσίες κατ εντολή και για λογαριασµό τρίτου, στο βιβλίο αναγράφεται ακόµη το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία και ο Α.Φ.Μ. του τρίτου. Σε κάθε µερίδα καταχωρεί το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του ασθενή που δέχεται την ειδική ιατρική περίθαλψη, τη χρονολογία παροχής της περίθαλψης και την κατηγορία της θέσης νοσηλείας του ασθενή. Επί ειδικής ιατρικής περίθαλψης του ασθενή από περισσότερους γιατρούς τα δεδοµένα αυτά καταχωρούνται στις µερίδες όλων των γιατρών. Επιπλέον οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και από τα νοσοκοµεία τα οποία λειτουργούν µε τυχόν απαλλαγή τους και από τον φόρο προστιθέµενης αξίας. (22). [Αντικατάσταση της περίπτωσης στ της παραγράφου 5 του άρθρου 10] Βιβλίο εκπαιδευόµενων οδηγών τηρεί επιλέον και ο εκπαιδευτής οδηγών µοτοποδηλάτων και µοτοσικλετών το οποίο τηρεί για κάθε εκπαιδευτικό µοτοποδήλατο ή µοτοσικλέτα, και το οποίο τηρείται στο µοτοποδήλατο ή στη µοτοσικλέτα κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ή της εξέτασης. (23). [Αντικατάσταση της περίπτωσης ζ της παραγράφου 5 του άρθρου 10] Ο επισκευαστής ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, µηχανών και µηχανηµάτων, όταν παραλαµβάνει στην επαγγελµατική του εγκατάσταση αγαθά για επισκευή που δεν συνοδεύονται µε στοιχείο διακίνησης που προβλέπεται από τον Κώδικα αυτόν τηρεί βιβλίο ή δελτίο επισκευής αγαθών, στο οποίο καταχωρούνται µε την παραλαβή των αγαθών η χρονολογία της παραλαβής, το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία, το επάγγελµα και η διεύθυνση του αποστολέα, το είδος και η ποσότητα των αγαθών που παραλαµβάνονται. (24). [Αντικατάσταση της περίπτωσης ι της παραγράφου 5 του άρθρου 10] Βιβλίο εισερχοµένων οφείλει να τηρεί ο επιτηδευµατίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούµενων µηχανηµάτων. Για τον επιτηδευµατία που διατηρεί επιχείρηση πώλησης µεταχειρισµένων αυτοκινούµενων οχηµάτων και µηχανηµάτων, την υποχρέωση τήρησης βιβλίου µεταχειρισµένων εισερχοµένων ορίζει πλέον η περίπτωση ιε της παραγράφου 5 του οικείου άρθρου. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν εφαρµόζονται για τα πλυντήρια που λειτουργούν µε το σύστηµα της αυτοεξυπηρέτησης, εφόσον τα στοιχεία αξίας εκδίδονται αυτόµατα κατά τη συναλλαγή µέσω κατάλληλης διασύνδεσης φορολογικού µηχανισµού εγκεκριµένου µοντέλου του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α ).» 8

9 (25). [Αντικατάσταση του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης ιδ της παραγράφου 5 του άρθρου 10] Επιπλέον, και ο εκµεταλλευτής διαγνωστικού κέντρου, ο οποίος είναι συµβεβληµένος µε το ηµόσιο ή µε ασφαλιστικά ταµεία (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λπ.) και δεν λαµβάνει ιδιαίτερη αµοιβή κατά επίσκεψη από τους πελάτες ή ασθενείς ασφαλισµένους του ηµοσίου η των ταµείων αυτών, µπορεί να µην καταχωρήσει τα στοιχεία των πελατών αυτών ή των ασθενών στο βιβλίο πελατών ή επίσκεψης ασθενών. (26). [Αντικαθίσταται η περίπτωση ιε της παραγράφου 5 του άρθρου 10] Ο επιτηδευµατίας που διατηρεί επιχείρηση πώλησης µεταχειρισµένων αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων, τροχόσπιτων, σκαφών αναψυχής, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούµενων µηχανηµάτων, για λογαριασµό του ή για λογαριασµό τρίτου, τηρεί βιβλίο µεταχειρισµένων αγαθών, στο οποίο καταχωρεί για κάθε αγαθό που αγοράζει ή παραλαµβάνει από τρίτο για πώληση τη χρονολογία εισόδου και εξόδου, το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία και τη διεύθυνση του κατόχου και τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθµός, το είδος του οχήµατος. Άρθρο 11. ελτία αποστολής, ελτία εσωτερικής διακίνησης επιχειρήσεων επεξεργασίας. (1). [Στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:] Κατ εξαίρεση δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής για τις διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων από τον επιτηδευµατία µεταξύ των εγκαταστάσεών του, εφόσον δεν αποτελούν γι αυτόν αντικείµενο εµπορίας και προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις του και οι διακινήσεις αυτές διενεργούνται µε µεταφορικά µέσα ιδιωτικής χρήσης κυριότητάς του ή µισθωµένα δηµόσιας χρήσης. (2). [Αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 11] Οι αγρότες και οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις εκδίδουν δελτία αποστολής, εφόσον διακινούν και νωπά αλιεύµατα για πώληση απευθείας ή µέσω τρίτων, για επεξεργασία ή συσκευασία, ανεξάρτητα από το χρησιµοποιούµενο µεταφορικό µέσο. (3). [Αντικατάσταση του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 11] Με την επιστροφή στην επιχείρηση αναγράφεται στο πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής η ποσότητα των αγαθών που επιστρέφονται ή εκδίδεται συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής, στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφόµενων αγαθών, καθώς και ο αύξων αριθµός του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής.» (4). Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 11 καταργούνται για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µετά [και η περίπτωση ζ της παραγράφου 5 του άρθρου 11 αντικαθίσταται] 9

10 Επί αποστολής αγαθών εκτός της χώρας µε σκοπό την αποθήκευση και εν συνεχεία την πώληση, αναγράφεται και η αξία των αγαθών που αποστέλλονται.» (5). [Στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 προστίθενται νέα εδάφια] Το δελτίο αποστολής, σε όλη τη διάρκεια της διαδροµής από τον τόπο έναρξης της διακίνησης µέχρι τον τόπο παράδοσης ή προορισµού, συνοδεύει τα διακινούµενα αγαθά και επιδεικνύεται άµεσα στο φορολογικό έλεγχο. Η επικαιρότητα του δελτίου αποστολής, εξαρτάται από την απόσταση, τον τρόπο της µεταφοράς, το είδος των χρησιµοποιούµενων µεταφορικών µέσων και τις ειδικότερες συνθήκες της µεταφοράς. Το βάρος της απόδειξης της χρονικής διάρκειας των δελτίων αποστολής φέρει ο υπόχρεος σε έκδοσή τους, ο οποίος µπορεί να αναγράφει στα δελτία αποστολής, γεγονότα ή καταστάσεις, που δικαιολογούν τη χρονική διάρκεια αυτών. Άρθρο 12. Τιµολόγια, Εκκαθαρίσεις. (6). [Αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 12] Με βάση τα δεδοµένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιµολόγιο την τελευταία ηµέρα του µήνα εκείνου που αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται στο τιµολόγιο. (7). [Αντικατάσταση του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 12] Την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα εκδίδεται πλέον η εκκαθάριση κατά εντολέα. Η εκκαθάριση αυτή µε το ένα αντίτυπο της κατάστασης και τα δικαιολογητικά των δαπανών, που εκδόθηκαν στο όνοµα του εντολέα και αναγράφονται αναλυτικά στην κατάσταση, αποστέλλονται στον εντολέα µέχρι τη δεκάτη πέµπτη (15η) ηµέρα του µήνα της εκκαθάρισης και προκειµένου για τον τελευταίο µήνα της διαχειριστικής περιόδου παραµένει µέχρι την εικοστή (20ή) ηµέρα του επόµενου µήνα. (8). [Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 12 προστίθενται εδάφια ως εξής:] Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται ανάλογα και επί παροχής υπηρεσιών για λογαριασµό τρίτου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορεί να καθορίζονται οι κατηγορίες των υπηρεσιών ή και των επιτηδευµατιών που θα εµπίπτουν στην ανωτέρω ρύθµιση, σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τµήµατα αυτής, ο χρόνος, ο τρόπος έκδοσης, το είδος και το περιεχόµενο των στοιχείων, η θεώρηση αυτών, καθώς και κάθε διαδικασία και λεπτοµέρεια εφαρµογής της ρύθµισης αυτής. (9). [Αντικαθίσταται η παράγραφος 12 του άρθρου 12] Στο τιµολόγιο που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού, εκτός από τα στοιχεία του, αναγράφει επιπλέον και τα στοιχεία του αντισυµβαλλόµενου οίκου εξωτερικού. (10). [Στην παράγραφο 15 του άρθρου 12 µετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:] 10

11 Ειδικά για τις οριστικές πωλήσεις συγγραµµάτων των οποίων η τιµή ορίζεται µε απόφαση της αρµόδιας Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων το τιµολόγιο εκδίδεται εντός µηνός από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής απόφασης και πάντως µέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου µέσα στην οποία δηµοσιεύεται αυτή. (11). [Αντικαθίσταται η περίπτωση γ της παραγράφου 16 του άρθρου 12] Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, για τον αγοραστή επιτηδευµατία, το ηµόσιο, τους αγρότες και τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, αξίας κάθε συναλλαγής µέχρι πενήντα (50) ευρώ, εφόσον εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον αντισυµβαλλόµενο. (12). [Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 12] Όλα τα φορολογικά στοιχεία του άρθρου 12, καθώς και τα τιµολόγια που εκδίδονται στο τέλος κάθε µήνα, και ανεξαιρέτως πλέον του τρόπου που αυτά τηρούνται, επιτρέπεται να εκδίδονται σύµφωνα µε τις υφιστάµενες ορισµένες προθεσµίες τους. Άρθρο 13. Αποδείξεις Λιανικής πώλησης αγαθών, Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. (13). [Αντικατάσταση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 13] Κατ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η απόδειξη µπορεί να εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη δέκατη πέµπτη (15η) ηµέρα του επόµενου µήνα µε ηµεροµηνία έκδοσης την τελευταία ηµέρα του µήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου. Άρθρο 15. Αποδείξεις δαπανών. (14). [Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15] Η υποχρέωση έκδοσης διπλότυπης απόδειξης δαπάνης δεν συµπεριλαµβάνει πλέον την καταβολή αµοιβών σε συγγραφείς ή σε εισηγητές επιµορφωτικών σεµιναρίων οι οποίοι είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι και δεν είναι επιτηδευµατίες από άλλη αιτία. Άρθρο 16. Αποδείξεις δαπανών. (15). [Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 16] 11

12 Ο µεταφορέας εκδίδει κατά την παραλαβή των προς µεταφορά αγαθών και το αργότερο πριν την εκκίνηση του µεταφορικού µέσου, για κάθε µεταφορά, φορτωτική κατά φορτωτή και παραλήπτη σε τέσσερα (4) αντίτυπα. (16). [Αντικατάσταση της παραγράφου 6 του άρθρου 16] Το µεταφορικό γραφείο ή ο διαµεταφορέας, εκδίδει για κάθε µεταφορά, φορτωτική κατά αποστολέα και παραλήπτη σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Όταν η φόρτωση των αγαθών γίνεται από τις εγκαταστάσεις του µεταφορικού γραφείου ή του διαµεταφορέα, η φορτωτική εκδίδεται µε την παραλαβή των προς µεταφορά αγαθών και το αργότερο πριν την εκκίνηση του µεταφορικού µέσου και το πρώτο αντίτυπο αυτής συνοδεύει τα αγαθά και επιστρέφεται στο µεταφορικό γραφείο ή στον διαµεταφορέα. Όταν η µεταφορά ενεργείται κατ εντολή του µεταφορικού γραφείου ή του διαµεταφορέα απευθείας από τον αποστολέα στον παραλήπτη, η φορτωτική του µεταφορικού γραφείου ή του διαµεταφορέα εκδίδεται µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας από την ολοκλήρωση της µεταφοράς και µε ηµεροµηνία έκδοσης αυτή της προηγούµενης ηµέρας. Στην περίπτωση αυτή το πρώτο αντίτυπο της φορτωτικής µπορεί να παραµένει στο µεταφορικό γραφείο ή στον διαµεταφορέα εφόσον φυλάσσεται για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού και επιδεικνύεται όταν ζητηθεί από τον έλεγχο. (17). [Αντικατάσταση της περίπτωσης β της παραγράφου 7 του άρθρου 16] Όταν η µεταφορά ενεργείται απευθείας από τον αποστολέα στον παραλήπτη, κατ εντολή και του διαµεταφορέα, στη φορτωτική αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του εντολέα. (18). [Αντικατάσταση της πρώτης περιόδου του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 16] ιορθωτικό σηµείωµα µεταφοράς σε τρία αντίτυπα υποχρεούται να εκδίδει πλέον και ο διαµεταφορέας. Άρθρο 18α. Εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην τιµολόγηση µε την Οδηγία 2001/115/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (19). [Αντικατάσταση της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 18α] Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιµολόγιο εξ ονόµατος και για λογαριασµό του επιτηδευµατία πρέπει να είναι υποκείµενα στο φόρο στη χώρα εγκατάστασής τους. Ειδικά, όταν τα πρόσωπα αυτά είναι εγκατεστηµένα σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη για την αµοιβαία συνδροµή ανάλογης εµβέλειας µε την προβλεπόµενη, θα πρέπει να αποδεικνύεται η άσκηση δραστηριότητας από τα πρόσωπα αυτά στη χώρα εγκατάστασής τους από επίσηµο έγγραφο της οικείας φορολογικής αρχής. Καταργείται η προϋπόθεση ότι αυτό πρέπει να συµβαίνει πριν την έκδοση του πρώτου τιµολογίου. (20). [Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 18α ] Σχετικά µε τα πρόσωπα που εκδίδουν τιµολόγιο εξ ονόµατος και για λογαριασµό του επιτηδευµατία πρέπει να έχει καταρτισθεί έγγραφη 12

13 συµφωνία µεταξύ τους, και η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί στην αρµόδια.ο.υ. του επιτηδευµατία πριν την έκδοση του πρώτου τιµολογίου για λογαριασµό του οποίου ο πελάτης ή ο τρίτος εκδίδει τιµολόγια. (21). [Αντικατάσταση του δευτέρου εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 18α ] Για την περίπτωση έκδοσης τιµολογίων από τον πελάτη ή τον τρίτο που είναι εγκατεστηµένος σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη για την αµοιβαία συνδροµή ισχύει ο πιο πρόσφατος Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συµβουλίου της 7ης Οκτωβρίου (22). [Αντικατάσταση της περίπτωσης δ της παραγράφου 3 του άρθρου 18α] Αναγράφονται υποχρεωτικά στο τιµολόγιο όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι µόνο φορολογικός αντιπρόσωπος, και όχι εκπρόσωπος πλέον, κατά την έννοια του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α., τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του. (23). [Αντικατάσταση της παραγράφου 4 του άρθρου 18α ] Η φορολογική αρχή δικαιούται να ζητά για λόγους ελέγχου, µετάφραση των τιµολογίων που εκφράζονται σε ξένη γλώσσα, εφόσον αυτά αφορούν συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας και τα οποία προσκοµίζονται µεταφρασµένα εντός ευλόγου προθεσµίας, η οποία τίθεται από τη φορολογική αρχή. Τα ποσά που αναφέρονται στα τιµολόγια είναι δυνατόν να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόµισµα, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του οφειλόµενου φόρου εκφράζεται στο εθνικό νόµισµα του κράτους - µέλους στο οποίο πραγµατοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών. (24). [Αντικατάσταση της παραγράφου 10 του άρθρου 18α ] Όταν η αποθήκευση δεν πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα που να εξασφαλίζουν την πλήρη και επιγραµµική (on line) πρόσβαση στα σχετικά δεδοµένα, ο επιτηδευµατίας υποχρεούται να αποθηκεύει πλέον µε τον τρόπο που επιθυµεί στο εσωτερικό της χώρας τα τιµολόγια που εκδίδει ή λαµβάνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα αυτόν. (25). [Αντικατάσταση της παραγράφου 11 του άρθρου 18α] Όταν η αποθήκευση γίνεται σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη για την αµοιβαία συνδροµή, ο επιτηδευµατίας υποχρεούται να αποθηκεύει στο εσωτερικό της χώρας µε τον τρόπο που επιθυµεί, τα τιµολόγια που εκδίδει ή λαµβάνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα αυτόν. (26.) [Αντικατάσταση των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 18 του άρθρου 18α ] α) Αλλαγή του Κανονισµού της (ΕΚ) αριθ. 218/1992 µε εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συµβουλίου της 7ης Οκτωβρίου β) να προβλέπονται ειδικοί όροι για την ηλεκτρονική έκδοση τιµολογίων σχετικά µε παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας, από χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη για την αµοιβαία συνδροµή ανάλογης εµβέλειας µε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του Ν. 1402/1983, του Ν. 1914/1990 και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1798/ 2003 του Συµβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003, 13

14 γ) να επιβάλλονται και άλλοι ειδικοί όροι που να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την αποθήκευση των τιµολογίων σε χώρα µε την οποία δεν υφίσταται νοµική πράξη σχετικά µε την αµοιβαία συνδροµή ανάλογης εµβέλειας µε την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του Ν. 1402/1983, του Ν. 1914/1990 και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 και σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης µε ηλεκτρονικά µέσα, τηλεκφόρτωσης και χρήσης που προβλέπεται στην παράγραφο 14. Άρθρο 17. Χρόνος ενηµέρωσης των βιβλίων. (1). [Η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 καταργείται και η περίπτωση ε της ίδιας παραγράφου αναριθµείται σε περίπτωση δ ] Η περίπτωση αυτή αφορά τον χρόνο ενηµέρωσης των εγγραφών του ηµερολογίου της αναλυτικής λογιστικής (οµάδα 9) του Ε.Γ.Λ.Σ. (2). [Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 17] Τα βιβλία του Κώδικα αυτού, πλήν των πρόσθετων βιβλίων όπως είναι το Βιβλίο ποσοτικής παραλαβής,το Βιβλίο µεριδολογίου και το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών, όταν δεν ενηµερώνονται ή δεν εκτυπώνονται ή δεν εγγράφονται σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα κατά περίπτωση µέχρι το τέλος της επόµενης διαχειριστικής περιόδου, είναι ως να µη τηρήθηκαν για τη χρήση που αφορούν. (3). [Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 17] Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, ο προϊστάµενος.ο.υ. µπορεί µε έγκρισή του να παρατείνει την προθεσµία ενηµέρωσης των βιβλίων Β και Γ κατηγορίας, όπως και των βιβλίων της έδρας µέχρι πενήντα (50) ηµέρες και όχι πέραν από την προθεσµία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ή το χρόνο κλεισίµατος του ισολογισµού όταν τηρούνται βιβλία Γ κατηγορίας. Με σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου επιθεωρητή και µε τις ίδιες προϋποθέσεις η ανωτέρω προθεσµία ενηµέρωσης των βιβλίων µπορεί να παραταθεί και πέραν των πενήντα ηµερών. (4). [Οι περιπτώσεις δ, ιγ και ιη της παραγράφου 10 του άρθρου 17 αντικαθίστανται και προστίθεται νέα περίπτωση κβ ] Η ενηµέρωση των πρόσθετων βιβλίων γίνεται : δ) του βιβλίου επενδύσεων, αντί του βιβλίου συνδροµητών που ίσχυε προηγουµένως, µέχρι την προθεσµία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ή κλεισίµατος του ισολογισµού όταν τηρούνται βιβλία Γ κατηγορίας. ιγ) του βιβλίου εισερχοµένων, όταν το όχηµα εισέλθει και σταθµεύσει στον κύριο χώρο του συνεργείου και αποχωρήσει ο οδηγός του ή αρχίσει η εργασία επισκευής και µε την έξοδο του οχήµατος. ιη) του βιβλίου µεταχειρισµένων αγαθών, αντί του Βιβλίου παραγγελίων που ίσχυε προηγουµένως, µε την παραλαβή και παράδοση αυτών. κβ) του βιβλίου επισκευής αγαθών µε την παραλαβή των αγαθών. 14

15 Άρθρο 18. Τρόπος ενηµέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων. (5). [Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 18 προστίθεται εδάφιο ως εξής:] Κατ εξαίρεση των αναφεροµένων στο προηγούµενο εδάφιο, επιτρέπεται ο συµψηφισµός αµοιβαίων ανταπαιτήσεων µεταξύ µητρικής εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών. (6). [Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 18] Επιτρέπεται µετά από γνωστοποίηση στον αρµόδιο προϊστάµενο της.ο.υ. η χρησιµοποίηση συγχρόνως περισσότερων σειρών για κάθε είδος στοιχείου, καθώς και για τα πρόσθετα βιβλία για τη διαρκή παροχή υπηρεσίας, µε την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία φέρουν διακριτικό σειράς και τα βιβλία θεωρούνται µε την ένδειξη «ιαρκής παροχή υπηρεσίας». Άρθρο 19. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. (7). [Αντικαθίσταται η υποπερίπτωση α της περίπτωσης Β της παραγράφου 1 του άρθρου 19] α) Ο επιτηδευµατίας είναι πλέον υποχρεωµένος να θεωρεί από τα στοιχεία και το συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής. (8). [Στην παράγραφο 4 του άρθρου 19 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:] Επί συνένωσης βιβλίου µε στοιχείο το βιβλίο µπορεί να τηρείται σε περισσότερα του ενός αντίτυπα. Άρθρο 20. Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση. (9). [Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 καταργείται και οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού αναριθµούνται σε 4, 5 και 6 αντίστοιχα.] (10). [Αντικατάσταση της παραγράφου 6 του άρθρου 20 που αναριθµήθηκε σε 5] 5. εν υποχρεούνται για υποβολή στην ΟΥ µέχρι την 30 η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνο των τριπλότυπων καταστάσεων για µηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών : α) οι τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων που χορηγούν, καθώς και για τους τόκους και τις προµήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή επιτηδευµατίες, το ηµόσιο, ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, επιτροπές, και ενώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή λαµβάνουν από τα παραπάνω πρόσωπα, µε την εξαίρεση των προµηθειών που λαµβάνουν από αυτά τα πρόσωπα που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών. β) οι επιτηδευµατίες, το ηµόσιο, ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, επιτροπές, και ενώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τους τόκους καταθέσεων που λαµβάνουν από τράπεζες, για τους τόκους και τις προµήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαµβάνουν από αυτές, 15

16 καθώς και για τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τις συντάξεις που χορηγούν, µε την εξαίρεση των προµηθειών που καταβάλλουν στις τράπεζες λόγω πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών. γ) οι επιτηδευµατίες καθώς και τα παραπάνω πρόσωπα για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός της χώρας, καθώς και για τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της χώρας. Άρθρο 21. Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων, χρόνος διαφύλαξης αυτών. (11). [Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21] Τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών τηρούνται στην έδρα του επιτηδευµατία, µε εξαίρεση τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των λοιπών εγκαταστάσεων και όχι µόνο του υποκαταστήµατος, τα οποία τηρούνται σε αυτές. (12). [Αντικατάσταση του τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21] Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά κάθε διαχειριστικής περιόδου και όχι µονο των ανέλεγκτων χρήσεων πλέον, µπορεί να φυλάσσονται σε διαφορετικό τόπο από την έδρα και τις λοιπές εγκαταστάσεις, επιφυλασσοµένων των υποχρεώσεων του επιτηδευµατία για διάθεση όταν του ζητηθεί από τις αρµόδιες αρχές των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών, αλλά και των αναγκαίων γνωστοποιήσεων στην.ο.υ. (Παρ. 9 Άρθρο 18α). Άρθρο 23. Υποχρεώσεις χρηστών, Τεχνικές προδιαγραφές Λογισµικού. (13). [Η περίπτωση θ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 καταργείται.] Καταργείται η διάταξη σχετικά µε την δυνατότητα του λογισµικού για ενέργεια αυτόµατων αθροίσεων ποσών,ηµερολογίων,λογαριασµών,ισοζυγίων και της µεταφοράς αυτών σε επόµενες σελίδες. Άρθρο 24. Υποχρεώσεις χρηστών, Τεχνικές προδιαγραφές Λογισµικού. (14). [Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 24 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:] Παρέχεται η δυνατότητα εµφάνισης στο ισοζύγιο του προηγούµενου εδαφίου τουλάχιστον των πρωτοβάθµιων λογαριασµών, µε την προϋπόθεση ανάπτυξής του σε λογαριασµούς της κατώτερης βαθµίδας, εφαρµοζοµένων αναλόγως των τριών τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του παρόντος. (15). [Αντικατάσταση της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 24] 16

17 γ) Ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας εκτυπώνει εκτός από τα αναλυτικά καθολικά, το γενικό καθολικό και το µητρώο παγίων στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και µέσα στην προθεσµία σύνταξης του ισολογισµού, µε δυνατότητα µη εκτύπωσής τους, εφόσον τα δεδοµένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα αποθήκευσης. (16). [Στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:] Ο επιτηδευµατίας εκτυπώνει το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας ενηµέρωσής του και το βιβλίο παραγωγής κοστολογίου στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και µέσα στην προθεσµία σύνταξης του ισολογισµού, µε δυνατότητα µη εκτύπωσής του, εφόσον τα δεδοµένα του φυλάσσονται σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα αποθήκευσης. Με την ίδια προϋπόθεση παρέχεται η δυνατότητα µη εκτύπωσης των δελτίων εσωτερικής διακίνησης. (17). [Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 24] Η κατά ποσότητα και αξία εκτύπωση των αποθεµάτων γίνεται µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Κώδικα αυτού, µε δυνατότητα µη εκτύπωσής τους, όταν αποθηκεύονται σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα. (18). [Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 24] Με την προϋπόθεση του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να εκτυπώνεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα και το βιβλίο κίνησης οχηµάτων, αλλά δεν περιλαµβάνεται πλέον το βιβλίο συνδροµητών. (19). [Αντικαθίστανται τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 24] Τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα, εκτυπώνονται εντός τριών (3) ηµερών, όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο. Η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να παρατείνεται µέχρι δεκαπέντε (15) ηµέρες, εφόσον η εκτύπωση των δεδοµένων αυτών είναι εξαιρετικά δυσχερής στην προβλεπόµενη προθεσµία. Η µη διαφύλαξη των ηλεκτροµαγνητικών µέσων ή η αδυναµία αναπαραγωγής του περιεχοµένου αυτών εξοµοιώνεται µε µη τήρηση των βιβλίων ή των καταστάσεων που εµπεριέχονται σε αυτά. (20). [Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 24] Οι προθεσµίες παράτασης του χρόνου ενηµέρωσης των βιβλίων από προϊστάµενο της ΟΥ (έως 50 ηµέρες και µέχρι την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος) και του επιθεωρητη (δυνατότητα πέραν των 50 ηµερών) έχουν ανάλογη εφαρµογή και για την παράταση της προθεσµίας εκτύπωσης ή της εγγραφής σε θεωρηµένο οπτικό δίσκο. (21). [Αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 25 αντικαθίσταται] Σε περίπτωση βλάβης µηχανήµατος ή γενικά µη λειτουργίας του λογισµικού: Α) Τα στοιχεία µπορεί να εκδίδονται από χειρόγραφα στελέχη ιδιαίτερης σειράς εντύπων ή τα δεδοµένα αυτών να αναγράφονται χειρόγραφα στα 17

18 µηχανογραφικά έντυπα και η καταχώριση των δεδοµένων στα πρόσθετα ή ειδικά βιβλία γίνεται χειρόγραφα στα µηχανογραφικά έντυπα. Β) Υποβάλλεται σχετική γνωστοποίηση στον προϊστάµενο της.ο.υ. εντός της µεθεπόµενης εργάσιµης για τη.ο.υ. ηµέρας και παρατείνεται για δέκα (10) ηµέρες και όχι πέραν από την προθεσµία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ή κλεισίµατος του ισολογισµού επί τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας: α) Η προθεσµία εκτύπωσης ή εγγραφής σε θεωρηµένο οπτικό δίσκο, καθώς και η προθεσµία εκτύπωσης των πρόσθετων και ειδικών βιβλίων που εκτυπώνονται ή εγγράφονται σε θεωρηµένο οπτικό δίσκο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα. β) Η προθεσµία ενηµέρωσης. Όταν τα αίτια της µη ενηµέρωσης συνεχίζονται και µετά από το χρόνο της παράτασης αυτής, οι πρωτογενείς εγγραφές µέχρι την αποκατάσταση της βλάβης γίνονται χειρόγραφα σε αθεώρητα έντυπα. Μετά τη λειτουργική αποκατάσταση του συστήµατος γίνεται αµέσως η µεταφορά των εγγραφών από τα χειρόγραφα βιβλία στον Η/Υ, καθώς και η εκτύπωση των βιβλίων ή καταστάσεων, εφόσον παρήλθε η προθεσµία εκτύπωσής τους. Άρθρο 27. Απογραφή. (1). [Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 27] Για τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα οποία παρακολουθούνται µε περιληπτικούς - γενικούς λογαριασµούς, µπορεί να καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών τα υπόλοιπα µόνο των οικείων λογαριασµών, εφόσον ανάλυση καθενός λογαριασµού αποθηκεύεται πλέον και σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα αποθήκευσης. (2). Αντικατάσταση της παραγράφου 7 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής: Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται χωριστά κατά είδος και ποσότητα όλα τα περιουσιακά στοιχεία κυριότητας άλλου επιτηδευµατία που βρίσκονται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου στις εγκαταστάσεις του, εφόσον τα δεδοµένα αυτά δεν προκύπτουν από το βιβλίο αποθήκης ή από άλλα πρόσθετα βιβλία. (3). [Αντικαθίστανται το πέµπτο και το έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 28] Για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της επιχείρησης ή για άλλους σπουδαίους λόγους επιτρέπεται, µετά από έγκριση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (Ε.Λ.Β.), η αλλαγή της µεθόδου προσδιορισµού της τιµής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής, αλλά όχι πλέον και η αποτίµηση των αποθεµάτων χωριστά ανά εγκατάσταση. (4). [Αντικατάσταση της περίπτωσης α του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 30] Τα βιβλία β και γ κατηγορίας κρίνονται ανεπαρκή αν ο υπόχρεος : α) δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει το βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου ή το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών ή το βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής. 18

19 (5). [Αντικαθίστανται οι περιπτώσεις β, ε και η του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 30 και προστίθεται µετά την περίπτωση η νέα περίπτωση θ ] Τα βιβλία και στοιχεία της Β και Γ κατηγορίας κρίνονται ανακριβή όταν: β) δεν καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών αποθέµατα ή καταχωρεί αυτά ανακριβώς ως προς την ποσότητα. ε) δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει ή δεν επιδεικνύει επιπρόσθετα στον τακτικό φορολογικό έλεγχο τα πρόσθετα βιβλία ή δεν καταχωρεί σε αυτά τις συναλλαγές ή καταχωρεί σε αυτά ανακριβώς τα στοιχεία που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής. η) εµφανίζει αθροιστικά λάθη στο βιβλίο εσόδων- εξόδων, στη µηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων - εξόδων, καθώς και στο βιβλίο απογραφών. θ) δεν τηρεί κατά περίπτωση τα ηµερολόγια ή το ισοζύγιο του γενικού - αναλυτικών καθολικών ή το βιβλίο εσόδων - εξόδων ή τη µηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει το βιβλίο αποθήκης ή τις καταστάσεις της ποσοτικής καταχώρισης των αποθεµάτων ή το βιβλίο απογραφών όταν δεν συντάσσονται τέτοιες καταστάσεις. (6). [Αντικατάσταση των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 4 του άρθρου 30] Οι πράξεις ή οι παραλείψεις της παραγράφου αυτής, για να συνεπάγονται εξωλογιστικό προσδιορισµό των αποτελεσµάτων, πρέπει να είναι µεγάλης έκτασης, ώστε να τα επηρεάζουν σηµαντικά ή να καθιστούν αντικειµενικά αδύνατο το λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων. εν λογίζονται ως ανεπάρκεια ή ως ανακρίβεια: α) η καταχώριση εσόδου ή εξόδου σε χρήση άλλη από εκείνη που αφορά, β) τα αθροιστικά λάθη στο βιβλίο εσόδων- εξόδων, στη µηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων - εξόδων, καθώς και στο βιβλίο απογραφών όταν από αυτές δεν µειώνεται το φορολογικό αποτέλεσµα, γ) η αποτίµηση των αποθεµάτων µε διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζεται µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του παρόντος Κώδικα, µε την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή στο χρόνο που θα ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο η σύνταξη κατάστασης αποτίµησης αυτών. (7). [Αντικαθίσταται η παράγραφος 6 του άρθρου 30] Σχετικά µε το πότε κρίνονται ανακριβή τα βιβλία και στοιχεία της πρώτης κατηγορίας και λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των περιπτώσεων στ, ζ και θ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και των δύο τελευταίων εδαφίων της ίδιας παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους τηρούντες βιβλίο αγορών. (8). [Αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α έως ε του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 30] εν επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων για πράξεις ή παραλείψεις των παρακάτω µεγεθών : α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) και για αξία µικρότερη ή ίση των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για ακαθάριστα έσοδα µέχρι και ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ. 19

20 β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) και για αξία µικρότερη ή ίση των διακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ για ακαθάριστα έσοδα άνω του ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. (9). [Αντικατάσταση της περίπτωσης δ του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 30] Επί µη καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης στα πρόσθετα βιβλία των συναλλαγών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα στοιχεία εσόδων εφαρµόζονται αναλόγως τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α, β και γ του εδαφίου αυτού. Άρθρο 36. ικαιώµατα του προϊσταµένου της ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας. (1). [Οι περιπτώσεις ι, ιβ και ιγ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 καταργούνται, η περίπτωση ια της ίδιας παραγράφου αναριθµείται σε ι και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου αντικαθίσταται] Για τις κατασχέσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των πέντε τελευταίων εδαφίων της επόµενης παραγράφου. (2). [Αντικαθίσταται η περίπτωση β της παραγράφου 8 του άρθρου 36] Ο προϊστάµενος της.ο.υ. δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος δεν έχει υποβάλει στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούµενου ή επιρριπτόµενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και δηλώσεις φόρου εισοδήµατος. (3). [Αντικαθίσταται η παράγραφος 10 του άρθρου 36] Τα δικαιώµατα του αρµόδιου προϊσταµένου.ο.υ. που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 6 και 7 του άρθρου αυτού ενασκούνται παράλληλα και από τους Γενικούς ιευθυντές Φορολογίας, Επιθεώρησης και Ελέγχων, καθώς και από τους προϊσταµένους της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.). Άρθρο 37. Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων. (4). [Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 37] Η Επιτροπή αποφαίνεται µετά από αίτηση του επιτηδευµατία ή του προϊσταµένου της.ο.υ. για την απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης, και πλέον παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών ή τον περιορισµό των υποχρεώσεων αυτών ή την κατά διάφορο τρόπο τήρηση αυτών, καθώς και τον καθορισµό του είδους ως ουσιώδους ποιοτικής διάκρισης των αγαθών για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού. (5). [Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 37] Η αίτηση του επιτηδευµατία υποβάλλεται: α) για την απαλλαγή ή την κατά διάφορο τρόπο τήρηση του βιβλίου αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών πέντε (5) µήνες πριν την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου για την οποία ζητείται ρύθµιση ή απαλλαγή από τις 20

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες ρυθµίσεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ A Ρυθµίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ) τροποποιούνται,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , ,

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , , ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων

Άρθρο 2. Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. ΑΘΗΝΑ 26 ΜΑΪΟΥ 1992 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 84/ ΠΡΟΕ ΡΙΚΑ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ποια πρόσθετα βιβλία του Κ.Β.Σ. καταργεί ο Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) :

Ποια πρόσθετα βιβλία του Κ.Β.Σ. καταργεί ο Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) : Ποια πρόσθετα βιβλία του Κ.Β.Σ. καταργεί ο Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) : Παρατίθενται όλα τα πρόσθετα βιβλία του ΚΒΣ με σημειώσεις για την τύχη τους. Με κόκκινα γράμματα, είναι οι προϊσχύουσες διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Κατά πληροφορίες μας ετοιμάζεται νόμος με διατάξεις που θα βοηθήσουν στην περιστολή της φοροδιαφυγής η οποία βρίσκεται αυτή την εποχή σε έξαρση. Η φοροδιαφυγή είναι μια επάρατος ασθένεια που καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α/26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992

Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α/26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α/26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Π.Δ.186/26.5.1992 (ΦΕΚ Α 84) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρθρο 17 Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων 1. Η ενημέρωση των βιβλίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, γίνεται μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα, από την έκδοση ή λήψη, του κατά περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α / ) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α / ) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004)) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ Καθηγήτρια ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012 Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Παρατηρήσεις Επισημάνσεις επί του νέου Κώδικα Φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο :

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1077022/412/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1104 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1270 ΕΤΟΣ: 2002. ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1270 ΕΤΟΣ: 2002. ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1270 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α / ) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α / ) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.2579/1998) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

γ) του ν. 1809/1988 «Καθιέρωση φορολογικών µηχανισµών και άλλες διατάξεις» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ

γ) του ν. 1809/1988 «Καθιέρωση φορολογικών µηχανισµών και άλλες διατάξεις» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαρτίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1024598/147/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1043 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ Προς: Ως Π..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αρθρο 26 Διαχειριστική περίοδος 1. Η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη, τη λήξη ή τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/ A.Y.O.O. 1051082/549/0015/ΠOΛ. 1082/2.6.2003 Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν. 1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992. Ι. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Tax Partner TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992. Ι. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Tax Partner TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992 Ι. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Tax Partner TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Βιβλία Επιτηδευματιών Κατηγορίες Βιβλίων Βιβλία Τρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κωδικοποίηση π.δ/το 186/1992 Άρθρο 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντα υπόψη: 1. Τι διατάξει του άρθρου 9 του ν. 1989/1991 «Διαρρυθμίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ή Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ί Α (ΝΠΔΔΙ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1129 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Γ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων»

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α -Β -Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ. Αθήνα, 3.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.:1261 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1022 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (.30) ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ]

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού [ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΘΗΒΑ 2013 φορολογική λογιστική Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Βασιλάκη Αικατερίνη ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ιωάννης Ταβερναράκης Ηράκλειο Μάρτιος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων ΜΕΡΟΣ Β Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις πωλήσεις καυσίµων σε πελάτες λιανικής (ιδιώτες) ή χονδρικής (επιτηδευµατίες). ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα διευκρινίζονται κατά άρθρο και παράγραφο τα ακόλουθα:

Ειδικότερα διευκρινίζονται κατά άρθρο και παράγραφο τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1004/4.1.2013 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο Δ. Χριστόπουλο Οκτώ διαφορετικοί τρόποι στη φορολογία. με ξεχωριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1030387/180/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ 1056 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ Κ.Α.Σ. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ»

ΝΕΟΣ Κ.Α.Σ. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΝΕΟΣ Κ.Α.Σ. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» Άρθρο 1 Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών 1. Κάθε ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.1. ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.:1019894/117/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ΠΟΛ.: 1035 Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:7834

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003

A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 A.Y.O.O. 1051083/550/0015/ΠOΛ. 1083/2.6.2003 Aπαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της A.Y.O.O. 1045879/327/0015/ΠOΛ. 1166/29.5.2002 (ΦEK 728/B /13.6.2002) AΠOΦAΣH

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992, Α' 84), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα εργασίας : ΒΙΒΛΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 2011 Σπουδάστρια Λαχοβάρη Μαρία Επιβλέπουσα καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ Κ.Α.Σ. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ»

ΝΕΟΣ Κ.Α.Σ. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 29 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310451108, 6974494303 ΝΕΟΣ Κ.Α.Σ. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» Άρθρο 1 Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού.

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,12 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1096529 /673/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1132 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Γενικές ιατάξεις

Αρθρο 1 Γενικές ιατάξεις ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1271 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Τι θα βρείτε 1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης τιµολογίου για υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται είτε σε

Διαβάστε περισσότερα

13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992)

13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992) 13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992) κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3784/2009 (ΦΕΚ Α 137/27.8.2009) (Άρθρο 2) Παράγραφος 5, δύο τελευταία εδάφια Ειδικά και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: /714/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1174 Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ Α

Αρ. Πρωτ.: /714/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1174 Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1128122/714/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1174 Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, της Υποπαραγράφου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, της Υποπαραγράφου ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, της Υποπαραγράφου Ε.1, της Παραγράφου Ε, του άρθρου πρώτου, του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α /12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

* Κ.Β.Σ. * Νο. 30 ΠΟΛ.: Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: /840/0015

* Κ.Β.Σ. * Νο. 30 ΠΟΛ.: Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: /840/0015 - 1507 - * Κ.Β.Σ. * Νο. 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15 η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΓΓΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Η ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ποιοί είναι μη υπόχρεοι; α) Αγρότες του ειδικού καθεστώτος Εκδίδουν μόνον δελτίο αποστολής σε τρίτο για πώληση για λογαριασμό του, για επεξεργασία, συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΠΟΛ: 1101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά;

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά; Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά µήνα σύµφωνα µε την ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Από δρχ. σε δρχ. (Ισχύς από με βάση τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 1/1-31/12/1999).

Από δρχ. σε δρχ. (Ισχύς από με βάση τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 1/1-31/12/1999). - 129 - *Κ.Β.Σ * Νο. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β' Τηλέφωνα.: 3638389 3638878-3610030 - 3610065 Αθήνα, 12 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005 Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. :1017112/307/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6)

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Ενότητα 7 Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Άρθρο 7 : Απόδειξη Λιανικής 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικας Φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών κωδικοποιημένος έως σήμερα μαζί με τις αιτιολογικές εκθέσεις και την ερμηνευτική

Ο Κώδικας Φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών κωδικοποιημένος έως σήμερα μαζί με τις αιτιολογικές εκθέσεις και την ερμηνευτική Ο Κώδικας Φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών κωδικοποιημένος έως σήμερα μαζί με τις αιτιολογικές εκθέσεις και την ερμηνευτική Επιµέλεια Επιστηµονική οµάδα TaxHeaven Σηµείωση: Στο τέλος κάθε παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β -Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/2/2013 ΠΟΛ.: 1036

Διαβάστε περισσότερα