"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου Σύµβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης Σύµβαση εργασίας µερικής απασχόλησης Σύµβαση εκ περιτροπής απασχόλησης 2. Άλλα είδη συµβάσεων Σύµβαση µίσθωσης έργου Σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών Σύµβαση εντολής Σύµβαση αντιπροσωπείας 3. ιάρκεια ισχύος συµβάσεων εργασίας Σύµβαση αορίστου χρόνου Σύµβαση ορισµένου χρόνου Β' ΜΕΡΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. Είδη συλλογικών συµβάσεων εργασίας 5. Ισχύς Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας 6. Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης Γ' ΜΕΡΟΣ - ΕΙ ΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7. Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 8. Επιβολή συστήµατος εκ περιτροπής απασχόλησης 9. ιαθεσιµότητα εργαζοµένων 10. Εργασία µέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµβαση εργασίας είναι η συµφωνία γραπτή ή προφορική, µε βάση την οποία ένα ορισµένο άτοµο (υπάλληλος, εργάτης, υπηρέτης κ.λπ) που καλείται µισθωτός, αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του για ορισµένο ή αόριστο χρόνο σε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (εργοδότης), έναντι συµφωνηµένου µηνιαίου µισθού ή ηµεροµισθίου. Οι ατοµικές συµβάσεις εργασίας ορίζονται από το Π. 156/94, υπογράφονται υποχρεωτικά από τον εργαζόµενο και τον εργοδότη και αναφέρουν τους βασικούς όρους εργασίας, όπως τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης, την ειδικότητα του εργαζόµενου, το ωράριο, τις πάσης φύσεως αποδοχές κ.λπ. Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας Από τις διατάξεις των άρθρων 648 και 652 του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι, σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει όταν ο µισθωτός παρέχει την εργασία του µε µισθό, αδιάφορα µε τον τρόπο που αυτός καθορίζεται και καταβάλλεται (δηλαδή µηνιαίος µισθός, ηµεροµίσθιο, µε ποσοστά, κατ' αποκοπή κ.λπ.) και υποβάλλεται έναντι του εργοδότη σε νοµική (προσωπική) εξάρτηση, η οποία εκδηλώνεται µε το δικαίωµα του εργοδότη να ασκεί εποπτεία και έλεγχο στην παροχή της εργασίας, χωρίς όµως να είναι απαραίτητη και η συνήθως υπάρχουσα οικονοµική εξάρτηση. Γενικά στη σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας κύριος σκοπός είναι η παροχή εργασίας από τον µισθωτό και σ' αυτόν αποβλέπουν οι συµβαλλόµενοι. Την έννοια της εξάρτησης δεν καθορίζει διάταξη νόµου, αλλά την έχει επεξεργαστεί και καθορίσει τόσο η θεωρία όσο και η δικαστηριακή νοµολογία. Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.3846/2010 «η συµφωνία µεταξύ εργοδότη και απασχολούµενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αµοιβής κατά µονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ οίκον απασχόλησης, τεκµαίρεται ότι υποκρύπτει σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς µήνες.» Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Η σύµβαση εργασίας είναι δυνατόν να συµφωνηθεί, είτε για ορισµένο είτε για αόριστο χρόνο. Από τα άρθρα 648 και 669 του Α.Κ. προκύπτει ότι: Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει όταν δεν καθορίζεται η χρονική διάρκεια της και δεν συνάγεται από το είδος και το σκοπό αυτής. Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου υπάρχει όταν συµφωνηθεί ρητώς ή σιωπηρώς ορισµένη διάρκεια χρόνου εργασίας ή µέχρι την επέλευση ορισµένου γεγονότος ή προκύπτει προφανώς αυτή 2

3 από το είδος και τη φύση της εργασίας για την οποία έχει προσληφθεί ο µισθωτός. ηλαδή όταν συµφωνείται ρητώς ή σιωπηρώς ορισµένο χρονικό σηµείο λήξης της εργασίας. Η βασική διαφορά µεταξύ της σύµβασης εργασίας αορίστου και ορισµένου χρόνου είναι ότι, η µεν πρώτη λήγει µόνο µε καταγγελία από τον εργοδότη ή το µισθωτό, και αφού βέβαια καταβληθεί η νόµιµη αποζηµίωση, ενώ η δεύτερη παύει αυτοδικαίως όταν λήξει ο χρόνος ή τελειώσει η εκτέλεση του έργου για το οποίο συµφωνήθηκε, χωρίς να απαιτείται καταγγελία της και καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Σύµβαση πλήρους απασχόλησης Ως σύµβαση πλήρους απασχόληση θεωρείται η σύµβαση που αναφέρεται σε εξαρτηµένη εργασία µε πλήρες ωράριο (συνήθως 40 ώρες την εβδοµάδα) και για όλες τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας, όπως αναφέρονται στη σχετική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Σύµβαση µερικής απασχόλησης Ως συµβάσεις µερικής απασχόλησης θεωρούνται οι συµβάσεις ή σχέσεις εξαρτηµένης εργασίας, των οποίων οι ώρες εργασίας, υπολογιζόµενες σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία, δεκαπενθήµερη ή µηνιαία βάση είναι λιγότερες από το κανονικό ηµερήσιο ωράριο εργασίας του συγκρίσιµου εργαζόµενου µε πλήρη απασχόληση. Συγκρίσιµος εργαζόµενος µε πλήρη απασχόληση θεωρείται κάθε εργαζόµενος πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας και εκτελεί ίδια ή παρόµοια καθήκοντα, µε τις ίδιες συνθήκες απασχόλησης. Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιµος εργαζόµενος µε πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται µε αναφορά στη συλλογική ρύθµιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόµενος αν είχε προσληφθεί µε πλήρη απασχόληση. Οι εργαζόµενοι µε σύµβαση ή σχέση εργασίας µερικής απασχόλησης δεν επιτρέπεται να αντιµετωπίζονται δυσµενώς σε σχέση µε τους συγκρίσιµους εργαζόµενους µε κανονική απασχόληση, εκτός εάν συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι οι οποίοι τη δικαιολογούν, όπως π.χ. η διαφοροποίηση στο ωράριο εργασίας. (παρ. 2 άρθρο 38 Ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3846/10) Σύµβαση εκ περιτροπής απασχόλησης Ως εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η κατά πλήρες ηµερήσιο ωράριο εργασίας για λιγότερες από τις κανονικές ηµέρες την εβδοµάδα ή λιγότερες εβδοµάδες το µήνα ή λιγότερους µήνες το έτος ή και συνδυασµός αυτών. Κατά την κατάρτιση της σύµβασης ή σχέσης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο µισθωτός µπορούν µε έγγραφη ατοµική σύµβαση να συµφωνήσουν κάθε µορφή εκ περιτροπής απασχόληση. (παρ. 3 άρθρο 38 Ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3846/10) Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του, ο εργοδότης µπορεί, αντί καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, να επιβάλει σύστηµα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννιά (9) µήνες στο ίδιο ηµερολογιακό έτος, µόνο εφόσον προηγουµένως προβεί σε ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους νόµιµους εκπροσώπους των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 240/2006 και του Ν. 1767/1988. (παρ.3 άρθρο 17 Ν. 3899/2011) 3

4 Πρακτικά σηµαίνει π.χ. ότι αντί 5νθήµερης απασχόλησης µε οκτώ ώρες την ηµέρα, 40 ώρες την εβδοµάδα (µορφή πλήρους απασχόλησης), να συµφωνήσουν ή να επιβληθεί από τον εργοδότη, εργασία από µία µέχρι τέσσερις ηµέρες την εβδοµάδα επί οκτώ ώρες την ηµέρα (8, 16, 24, 32 ώρες την εβδοµάδα), ή πρώτη και τρίτη εβδοµάδα κάθε µήνα, ή δεύτερο, τέταρτο, έκτο, κ.λ.π. µήνα το έτος, ή συνδυασµός όλων αυτών. 2. Άλλα είδη συµβάσεων Εκτός από την σύµβαση ορισµένου και αορίστου χρόνου υπάρχει ένα πλήθος άλλων συµβάσεων που αναφέρονται ως συγγενείς συµβάσεις. Η διάκρισή τους είναι µέγιστης σηµασίας καθώς σύµφωνα µε τα πολιτικά δικαστήρια οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας εφαρµόζονται µόνο στις συµβάσεις παροχής εξαρτηµένης εργασίας. Παρακάτω αναφέρουµε ορισµένες από τις πιο γνωστές. Σύµβαση µίσθωσης έργου Στη σύµβαση µίσθωσης έργου δίνεται βάση στο έργο που πρόκειται να εκτελεστεί και να παραδοθεί και όχι στο χρονικό διάστηµα και στην προσφερόµενη εργασία που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του. ηλαδή, στο συγκεκριµένο είδος σύµβασης κάποιος αναλαµβάνει να κατασκευάσει και να παραδώσει ορισµένο έργο, αδιάφορα από το χρόνο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του, έναντι αµοιβής χωρίς να αποτελεί σχέση εξάρτησης. Σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών Στην περίπτωση αυτή, ο παρέχων τις υπηρεσίες είναι ελεύθερος επαγγελµατίας και προσφέρει την εργασία του στον πελάτη έναντι αµοιβής χωρίς έλεγχο από αυτόν. Σύµβαση εντολής Εδώ ο εντολοδόχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο που του έχει αναθέσει ο εντολέας, ενεργώντας για λογαριασµό του και τον εκπροσωπεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η διαφορά µε την σύµβαση εργασίας έγκειται στο ότι η σύµβαση εντολής είναι κατά κανόνα άµισθη ενώ στη σύµβαση εργασίας υπάρχει πάντα µισθός, έστω και αν έχει συµφωνηθεί σιωπηρώς. Σύµβαση αντιπροσωπείας Στην σύµβαση αντιπροσωπείας ο αντιπρόσωπος δεν εξαρτάται από τον εργοδότη, αλλά ενεργεί ελεύθερα, αντιπροσωπεύοντας ταυτόχρονα διάφορους εργοδότες και για λογαριασµό τους. 3. ιάρκεια ισχύος συµβάσεων εργασίας Σύµβαση Αορίστου χρόνου Στη σύµβαση αορίστου χρόνου δεν υπάρχει καθορισµένη χρονική διάρκεια εργασίας του µισθωτού. Η σύµβαση αυτή παύει να ισχύει µόνο στην περίπτωση καταγγελίας από τον εργοδότη ή από το µισθωτό και απαραιτήτως µε την καταβολή της νόµιµης αποζηµίωσης. 4

5 Σύµβαση Ορισµένου χρόνου Στη σύµβαση ορισµένου χρόνου καθορίζεται εξ αρχής µία συγκεκριµένη χρονική περίοδος εργασίας του µισθωτού (π.χ. 4 µήνες, 1 έτος) και µετά το πέρας του χρόνου αυτού αυτοδικαίως παύει να ισχύει και η σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται καταγγελία της σύµβασης ούτε καταβολή αποζηµίωσης. Εάν συνεχιστεί η παραµονή του µισθωτού στην εργασία µετά τη λήξη της σύµβασης ορισµένου χρόνου για ικανό διάστηµα (όχι για λίγες µόνο ηµέρες προς αποπεράτωση ορισµένων εργασιών) χωρίς εναντίωση του εργοδότη αλλά µε τη συγκατάθεσή του, η σύµβαση θεωρείται ότι µετατρέπεται σε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. ιευκρινίζεται ότι για την ανωτέρω σιωπηρή ανανέωση της σύµβασης απαιτείται όχι µόνο να παρέχεται η εργασία χωρίς εναντίωση του εργοδότη, αλλά και µε τους ίδιους όρους. Αν παρέχεται µε διαφορετικούς όρους και γίνεται αποδεκτή από τον εργοδότη, τότε πρόκειται για νέα σύµβαση εργασίας. Στην περίπτωση που στην σύµβαση ορισµένου χρόνου υπάρχει ο όρος πρόωρης λύσης, δηλαδή η δυνατότητα λύσης της σύµβασης εργασίας µε καταγγελία από τον εργοδότη οποιαδήποτε στιγµή ή η δυνατότητα παραίτησης/αποχώρησης του µισθωτού προτού λήξει ο συµφωνηµένος χρόνος, τότε θεωρείται ότι υπάρχει σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 5

6 "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Β' ΜΕΡΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. Είδη συλλογικών συµβάσεων εργασίας Ο καθορισµός των αποδοχών που λαµβάνουν οι εργαζόµενοι γίνεται µε την σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας (Σ.Σ.Ε.) µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω διαφωνίας εργοδοτών και µισθωτών, γίνεται µε διαιτητική απόφαση (.Α.). Ο Ν. 1876/1990, όπως ισχύει σήµερα µε τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 3899/2011, ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες σχετικά τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. Σύµφωνα λοιπόν µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 1876/1990, οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας διακρίνονται σε: α. Εθνικές γενικές, που αφορούν τους εργαζόµενους όλης της χώρας. β. Κλαδικές, που αφορούν τους εργαζόµενους περισσότερων οµοειδών ή συναφών εκµεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων ορισµένης πόλης ή περιφέρειας ή και όλης της χώρας. γ. Επιχειρησιακές, που αφορούν τους εργαζόµενους µιας εκµετάλλευσης ή επιχείρησης. δ. Εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές, που αφορούν τους εργαζόµενους ορισµένου επαγγέλµατος και των συναφών ειδικοτήτων όλης της χώρας. ε. Σε τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές, που αφορούν τους εργαζόµενους ορισµένου επαγγέλµατος ή και των συναφών ειδικοτήτων συγκεκριµένης πόλης ή περιφέρειας. στ. Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (άρθρο 13 Ν. 3899/2010) Με επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας, οι αποδοχές και οι συνθήκες εργασίας είναι δυνατόν να αποκλίνουν από αυτές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας και όχι πάντως κατώτερα από το επίπεδο της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας. Με την ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας δύνανται να ρυθµίζονται ο αριθµός των θέσεων εργασίας, όροι και προϋποθέσεις µερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και διαθεσιµότητας, καθώς και κάθε άλλος όρος εφαρµογής της, περιλαµβανοµένης της διάρκειάς τους. Τονίζεται ότι, οι κλαδικές, επιχειρησιακές και εθνικές ή τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους εργασίας δυσµενέστερους για τους εργαζόµενους από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συµβάσεων. 6

7 Η διαφορά µεταξύ οµοιοεπαγγελµατικής και κλαδικής Σ.Σ.Ε. είναι ότι η οµοιοεπαγγελµατική ρυθµίζει όρους εργασίας των εργαζοµένων του ίδιου ή παρεµφερές επαγγέλµατος ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης που απασχολούνται, ενώ η κλαδική ρυθµίζει τους όρους εργασίας µισθωτών που απασχολούνται σε ορισµένου είδους επιχειρήσεις. 5. Ισχύς Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας Ο χρόνος ισχύος των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1876/1990. Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας συνάπτονται για ορισµένο ή αόριστο χρόνο. Κάθε συλλογική σύµβαση εργασίας, που προβλέπει διάρκεια ισχύος πέρα από ένα έτος, θεωρείται ότι έχει αόριστη διάρκεια. Η διάρκεια της ισχύος δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα έτος. Η ισχύς της συλλογικής σύµβασης εργασίας αρχίζει από την ηµέρα της κατάθεσής της στην αρµόδια υπηρεσία και λήγει µε την πάροδο του χρόνου που συµφωνήθηκε ή µε καταγγελία σύµφωνα µε διατάξεις του νόµου αυτού. Αρµόδια υπηρεσία είναι ή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ανάλογα µε τα είδη των Σ.Σ.Ε. ή των.α., ή η Τοπική Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας. Οι Σ.Σ.Ε. ή.α. καταχωρούνται στο βιβλίο Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και ιαιτητικών Αποφάσεων και θεωρηµένα αντίγραφα παραλαµβάνουν οι κοινωνικοί εταίροι. (άρθρο 5 Ν.1876/1990) Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να ορίσουν για τη συλλογική σύµβαση εργασίας αναδροµική ισχύ έως την ηµέρα της λήξης ή της καταγγελίας της προηγούµενης συλλογικής σύµβασης εργασίας, από την οποία αρχίζει να υπολογίζεται η διάρκειά της και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούµενη συλλογική σύµβαση εργασίας, από την έναρξη των διαπραγµατεύσεων. Οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύµβασης, που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν για ένα εξάµηνο και εφαρµόζονται και στους εργαζόµενους που προσλαµβάνονται στο διάστηµα αυτό. Μετά την πάροδο του εξαµήνου οι υφιστάµενοι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν µέχρις ότου λυθεί ή τροποποιηθεί η ατοµική σχέση εργασίας. Οι κανονιστικοί όροι της συλλογικής σύµβασης εργασίας έχουν άµεση και αναγκαστική ισχύ. Οι εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας καθορίζουν, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1876/1990, τους ελάχιστους όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόµενους (ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς) όλης της χώρας. Στους εργαζόµενους αυτούς περιλαµβάνονται και οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισµένου ή αορίστου χρόνου)που απασχολούνται στο ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 7

8 Οι υπόλοιπες συλλογικές συµβάσεις εργασίας δεσµεύουν τους εργαζόµενους και εργοδότες που είναι µέλη των συµβαλλόµενων συνδικαλιστικών οργανώσεων, τον εργοδότη που συνάπτει συλλογική σύµβαση εργασίας ατοµικά και τους εργοδότες που συνάπτουν συλλογική σύµβαση εργασίας µε κοινό εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους. Εφ όσον ο εργοδότης δεσµεύεται από επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας, οι κανονιστικοί όροι της ισχύουν υποχρεωτικά και στις εργασιακές σχέσεις όλων των εργαζοµένων που απασχολούνται από τον εν λόγω εργοδότη. 6. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης Οι όροι που περιλαµβάνουν οι ατοµικές συµβάσεις εργασίας και αποκλίνουν από τους κανονιστικούς όρους συλλογικών συµβάσεων εργασίας είναι επικρατέστεροι εφ όσον παρέχουν µεγαλύτερη προστασία στους εργαζόµενους. Επίσης, οι όροι εργασίας συλλογικών συµβάσεων εργασίας, που είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόµενους, υπερισχύουν των νόµων, εκτός αν πρόκειται για διατάξεις αναγκαστικού δικαίου µε αµφιµερή ενέργεια. Συνεπώς, όταν ο καταβαλλόµενος µισθός του εργαζόµενου βάσει της ατοµικής του σύµβασης είναι µεγαλύτερος από το σύνολο των προβλεπόµενων αποδοχών (άθροισµα βασικού µισθού και επιδοµάτων) από την οικεία Σ.Σ.Ε. ή.α., τότε δεν οφείλονται στο µισθωτό επιπλέον του καταβαλλόµενου µισθού και τα επιδόµατα που προβλέπονται από τη Σ.Σ.Ε. ή.α.. ηλαδή, τα επιδόµατα αυτά συµψηφίζονται στον υψηλότερο µισθό, εκτός αν έχει συµφωνηθεί µε την ατοµική σύµβαση ή προβλέπεται ρητών στη συλλογική σύµβαση ότι θα καταβάλλονται επιπλέον του συµφωνηµένου ανώτερου µισθού. Στην περίπτωση που οι όροι των ατοµικών συµβάσεων εργασίας είναι δυσµενέστεροι των όρων που προβλέπονται στην οικεία Σ.Σ.Ε. ή.α., τότε οι ατοµικές συµβάσεις εργασίας θεωρούνται άκυρες, και αντί για αυτές εφαρµόζονται οι όροι της Σ.Σ.Ε. ή.α.. Αντίθετα, στην περίπτωση που οι όροι της ατοµικής σύµβασης είναι ευνοϊκότεροι για τον µισθωτό από αυτούς που ορίζει η Σ.Σ.Ε. ή.α., τότε οι όροι της ατοµικής σύµβασης είναι επικρατέστεροι και ισχύουν αυτοί. Σύµφωνα µε την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης που ισχύει στο δίκαιο των συλλογικών συµβάσεων (άρθρο 10 Ν. 1876/1990), αν η σχέση εργασίας ρυθµίζεται από δύο ή και περισσότερες ΣΣΕ ή.α., ο εργοδότης υποχρεούται να εφαρµόσει την πιο ευνοϊκή για τον εργαζόµενο. Η σύγκριση γίνεται σε δύο ενότητες α) ενότητα αποδοχών και β) λοιπά θέµατα. 8

9 Από την δικαστηριακή νοµολογία έχει γίνει δεκτό ότι είναι δυνατή η κήρυξη ως γενικά υποχρεωτικής µια κλαδικής ή εθνικής οµοιοεπαγγελµατικής συλλογικής σύµβασης. Σηµειώνεται ότι, όλοι οι εργοδότες, συµπεριλαµβανοµένου και εκείνων που δεν ανήκουν στο σωµατείο των εργοδοτών που συνάπτουν την ΣΣΕ, είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόσουν την κλαδική ή εθνική οµοιοεπαγγελµατική συλλογική σύµβαση αν αυτή κηρυχθεί ως γενικά υποχρεωτική και µάλιστα αναδροµικά από την ηµεροµηνία κατάθεσής της. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.1876/1990 αναφέρεται ρητά και καθοριστικά ότι «Κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση συρροής µε οµοιοεπαγγελµατική συλλογική σύµβαση εργασίας». Για την σωστή επιλογή της Σ.Σ.Ε. που εφαρµόζει ο εργοδότης λαµβάνεται υπόψη: 1) Σε ποία εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση ανήκει ο εργοδότης, 2) ποιο είναι το κύριο αντικείµενο δραστηριότητας, 3) τι έχει συµφωνηθεί µε την ατοµική σύµβαση εργασίας του προσωπικού. 9

10 "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Γ' Μέρος - Ειδικά Εργατικά Θέµατα 7. Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας Ο νοµοθέτης στο άρθρο 13 του Ν.3899/2010, σε εκτέλεση των µνηµονίων που προβλέπονται στον Ν.3845/2010, προσέθεσε παρ. 5Α στο άρθρο 3 του Ν.1876/90, η οποία έχει ως εξής: «5Α. 1α) Με επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας, οι αποδοχές και οι συνθήκες εργασίας είναι δυνατόν να αποκλίνουν από αυτές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας και όχι πάντως κατώτερα από το επίπεδο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία µπορεί να ανανεώνεται, ονοµάζεται "ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας" (ΕΕΣΣΕ). Οι ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας υπερισχύουν από τις αντίστοιχες κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, χωρίς περιορισµούς. Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 (Ν.1876/90) για τη συρροή και τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 11 για την επέκταση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας δεν ισχύουν για τις ειδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Οι ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη προσαρµογής των επιχειρήσεων στις συνθήκες της αγοράς, µε στόχο τη δηµιουργία ή τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. β) Με την ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας του προηγούµενου εδαφίου δύνανται να ρυθµίζονται ο αριθµός των θέσεων εργασίας, όροι και προϋποθέσεις µερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και διαθεσιµότητας, καθώς και κάθε άλλος όρος εφαρµογής της, περιλαµβανοµένης της διάρκειάς τους. 2. Κατ' εξαίρεση των οριζοµένων στο άρθρο 6, παρ. 1, περίπτωση β του παρόντος νόµου, η ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση µπορεί να καταρτιστεί και από εργοδότη που απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50) εργαζόµενους, µε το αντίστοιχο επιχειρησιακό σωµατείο και αν δεν υπάρχει µε το αντίστοιχο κλαδικό σωµατείο ή µε την αντίστοιχη οµοσπονδία. 3. Για την εφαρµογή των οριζοµένων στην παράγραφο 1 τα µέρη υποβάλλουν από κοινού αιτιολογική έκθεση των λόγων που δικαιολογούν την πρόθεσή τους για κατάρτιση ειδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας προς το Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), το οποίο και γνωµοδοτεί για τη σκοπιµότητα της κατάρτισής της, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών µετά την πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η χορήγησή της. Με την ίδια διαδικασία συµφωνείται και η τυχόν παράτασή της. 4. Η συλλογική σύµβαση εργασίας αυτής της παραγράφου αρχίζει από την υπογραφή της και είναι έγκυρη. 5. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του άρθρου αυτού, η ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας είναι άκυρη και σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, η αποζηµίωση 10

11 απόλυσης υπολογίζεται µε βάση τις αποδοχές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας. 6. Οποιαδήποτε µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων κατά παράβαση των συµφωνηµένων στο πλαίσιο της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης εργασίας, συνιστά µη εµπρόθεσµη καταβολή νοµίµων αποδοχών». Σε εφαρµογή των ανωτέρω, το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθόρισε την διαδικασία εφαρµογής των ΕΕΣΣΕ ως εξής: α) η Αιτιολογική Έκθεση κατατίθεται στο τοπικό ΤΚΕ σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Η έντυπη µορφή παραµένει στο αρχείο της Υπηρεσίας και η ηλεκτρονική µορφή αποστέλλεται στην γραµµατεία του ΣΚΕΕΕ, β) τηρείται Ειδικό Βιβλίο Πρωτοκόλλου για την από κοινού, εργοδοτών και εργαζοµένων, κατάθεση Αιτιολογικών Εκθέσεων, γ) κατά την κατάθεση της Αιτιολογικής Έκθεσης γίνεται έλεγχος εάν η υποβληθείσα Έκθεση έχει συναφθεί και υπογραφεί από τα δύο µέρη σύµφωνα µε τον Νόµο. Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις οι όροι της επιχειρησιακής σύµβασης προσδιορίζονται από τον εργοδότη και τους εργαζόµενους στο επίπεδο της επιχείρησης και ισχύουν για όσο χρονικό διάστηµα προβλέπει η ίδια η σύµβαση. Στις επιχειρησιακές συµβάσεις είναι δυνατόν οι µισθοί να αποκλίνουν από αυτούς της κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας µέχρι όµως το κατώτατο όριο µισθού που προβλέπεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Συνεπώς, οι επιχειρησιακές συµβάσεις υπερισχύουν έναντι των κλαδικών και οµοιοεπαγγελµατικών. Οι κλαδικές και οµοιοεπαγγελµατικές συµβάσεις θα ισχύουν, µε απόφαση του εκάστοτε Υπουργού, όπου δεν υπάρχει επιχειρησιακή σύµβαση και στους εργοδότες που δεν είναι µέλος κάποιας οργάνωσης. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο γεγονός ότι µε τις επιχειρησιακές συµβάσεις ρυθµίζονται όχι µόνο µισθολογικά θέµατα αλλά και θέµατα εργασιακών σχέσεων. Επίσης, οι επιχειρησιακές συµβάσεις µπορούν να εφαρµοστούν, και σε επιχειρήσεις που απασχολούνται λιγότεροι από 50 εργαζόµενοι µε το αντίστοιχο επιχειρησιακό σωµατείο και αν δεν υπάρχει µε το αντίστοιχο κλαδικό σωµατείο ή µε την αντίστοιχη οµοσπονδία. 8. Επιβολή συστήµατος εκ περιτροπής απασχόλησης Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του, ο εργοδότης µπορεί, αντί καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, να επιβάλει σύστηµα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννιά (9) µήνες στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. Προκειµένου να επιβάλει ο εργοδότης, σύστηµα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του απαιτείται προηγουµένως να προβεί σε ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους νόµιµους εκπροσώπους των εργαζοµένων. 11

12 Κατά το Π..240/2006, ο εργοδότης και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων, εργάζονται µε πνεύµα συνεργασίας, σεβόµενοι αµοιβαία τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους και λαµβάνοντας υπόψη τόσο τα συµφέροντα της επιχείρησης ή της εγκατάστασης όσο και εκείνα των εργαζοµένων. Ως ενηµέρωση εννοείται η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη προς τους εκπροσώπους των εργαζοµένων, προκειµένου να γνωρίσουν τα εκάστοτε θέµατα προς συζήτηση και να τα εξετάσουν. Ως διαβούλευση εννοείται η ανταλλαγή απόψεων και η καθιέρωση διαλόγου µεταξύ των εκπροσώπων των εργαζοµένων και του εργοδότη. Με το Ν.1767/1988 προβλέπεται ότι οι εργαζόµενοι κάθε επιχείρησης που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτοµα, έχουν δικαίωµα να εκλέγουν και να συγκροτούν συµβούλιο εργαζοµένων, για την εκπροσώπησή τους στην επιχείρηση. Τα συµβούλια των εργαζοµένων αποτελούνται από τρία (3) µέλη σε επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι 300 εργαζόµενους, πέντε (5) από 301 µέχρι 1000 εργαζόµενους και επτά (7) µέλη από 1001 και πάνω εργαζόµενους. Ως εκπρόσωποι των εργαζοµένων ορίζονται κατά την εξής σειρά προτεραιότητας: α) οι εκπρόσωποι από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης ή της εκµετάλλευσης(η µεγαλύτερη σε µέλη), η οποία καλύπτει κατά το καταστατικό της τους εργαζόµενους, ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητά τους, β) οι εκπρόσωποι των υφιστάµενων συνδικαλιστικών οργανώσεων της επιχείρησης ή της εκµετάλλευσης, γ) το συµβούλιο εργαζοµένων, δ) εάν ελλείπουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και συµβούλιο εργαζοµένων, η ενηµέρωση και διαβούλευση γίνεται µε το σύνολο των εργαζοµένων. Η ενηµέρωση µπορεί να γίνει µε εφάπαξ ανακοίνωση σε εµφανές και προσιτό σηµείο της επιχείρησης (π.χ. πίνακας ανακοινώσεων). Η διαβούλευση πραγµατοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. Οι συµφωνίες (εργοδότη - µισθωτού) ή οι αποφάσεις (εργοδότη) γνωστοποιούνται µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας µε υπογραφές. Επίσης κατατίθεται και το πρακτικό διαβούλευσης µε την συµφωνία ή µη των εργαζοµένων. ηλαδή, οι εργαζόµενοι υπογράφουν στο πρακτικό αν συµφωνούν ή όχι µε τους νέους όρους εργασίας. Σε περίπτωση συµφωνίας του εργαζόµενου κατατίθεται στο ΣΕΠΕ η ατοµική σύµβαση υπογεγραµµένη και από τα δύο µέρη, ενώ στην περίπτωση µη συµφωνίας του εργαζόµενου µε υπογραφή µόνο του εργοδότη. Οι έγγραφες ατοµικές συµβάσεις τόσο της µερικής όσο και της εκ περιτροπής απασχόλησης, που κατατίθενται στο Σ.ΕΠ.Ε., πρέπει να περιλαµβάνουν: α) τα στοιχεία ταυτότητας των συµβαλλοµένων, β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση του εργοδότη, 12

13 γ) το χρόνο της απασχόλησης, τον τρόπο κατανοµής και τις περιόδους εργασίας, δ) τον τρόπο αµοιβής και ε) τους τυχόν όρους τροποποίησης της σύµβασης. Επισηµαίνουµε ότι, καταγγελία της σύµβασης εργασίας λόγω µη αποδοχής από τον µισθωτό εργοδοτικής πρότασης για µερική απασχόληση θεωρείται από τη διατύπωση του νόµου άκυρη. Εποµένως, ο νόµος δίνει το δικαίωµα στον εργοδότη να επιβάλει µονοµερώς σύστηµα εκ περιτροπής απασχόλησης σε περίπτωση περιορισµού της δραστηριότητας της επιχείρησής του. Η δυνατότητα όµως του εργοδότη να επιβάλει σύστηµα εκ περιτροπής απασχόλησης µονοµερώς αντί καταγγελίας σύµβασης εργασίας, περιορίζεται για χρονικό διάστηµα µέχρι εννιά (9) µήνες στο ίδιο ηµερολογιακό έτος (άρθρο 17, παρ. 3, Ν.3899/2010). 9. ιαθεσιµότητα εργαζοµένων Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη θέση των εργαζοµένων σε διαθεσιµότητα θεσµοθετήθηκε εκ νέου µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3846/2010, ως εξής: «1. Οι επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις, αν έχει περιοριστεί η οικονοµική τους δραστηριότητα, µπορούν, αντί της καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, να θέτουν εγγράφως σε διαθεσιµότητα τους µισθωτούς τους, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις (3) µήνες ετησίως, µόνο εφόσον προηγουµένως προβούν σε διαβούλευση µε τους νόµιµους εκπροσώπους των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 240/2006 και του Ν. 1767/1988. Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι εργαζοµένων η ενηµέρωση και η διαβούλευση γίνεται µε το σύνολο των εργαζοµένων. Η ενηµέρωση µπορεί να γίνει µε εφάπαξ ανακοίνωση σε εµφανές και προσιτό σηµείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγµατοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας ο µισθωτός λαµβάνει το ήµισυ του µέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων µηνών, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Μετά την εξάντληση του τριµήνου, προκειµένου να τεθεί εκ νέου ο ίδιος εργαζόµενος σε διαθεσιµότητα απαιτείται και η παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στις οικείες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και του ΟΑΕ µε οποιονδήποτε τρόπο τη σχετική δήλωση περί διαθεσιµότητας, µέρους ή του συνόλου του προσωπικού του. 2. Για τη θέση των µισθωτών σε διαθεσιµότητα στις επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις κοινής ωφελείας που απασχολούν περισσότερους από πέντε χιλιάδες (5.000) µισθωτούς, απαιτείται έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που χορηγείται µε αίτηση του εργοδότη, µετά τη γνώµη της Ολοµελείας του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας. Εάν µέσα σε ένα (1) µήνα από την υποβολή της αίτησης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν αποφανθεί ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο εργοδότης µπορεί και χωρίς έγκριση να θέσει σε διαθεσιµότητα τους µισθωτούς, τηρώντας τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου. 3. Επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις της προηγούµενης παραγράφου που θέτουν σε διαθεσιµότητα τους µισθωτούς τους, κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, υποχρεούνται στην καταβολή πλήρων 13

14 αποδοχών, έστω και αν οι µισθωτοί αποδέχθηκαν τη διαθεσιµότητα και δεν παρείχαν τις υπηρεσίες τους.» Α. Προϋποθέσεις διαθεσιµότητας Σύµφωνα µε τα παραπάνω για να είναι έγκυρη η θέση των µισθωτών σε διαθεσιµότητα απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) Να υπάρχει περιορισµός της οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης β) Ο εργοδότης να γνωστοποιήσει εγγράφως τη σχετική δήλωση περί διαθεσιµότητας του προσωπικού της επιχείρησης του στην αρµόδια Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας, στο Ι.Κ.Α. και στον Ο.Α.Ε.. µε οποιοδήποτε τρόπο γ) Να προηγηθεί διαβούλευση του εργοδότη µε τους νόµιµους εκπροσώπους των εργαζοµένων. Επιπλέον προβλέπεται για πρώτη φορά η υποχρέωση έγγραφης γνωστοποίησης, περί διαθεσιµότητας του προσωπικού, του εργοδότη στις αρµόδιες αρχές για να γνωρίζουν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του κράτους την σχετική απόφαση του εργοδότη και να πράττουν ανάλογα για την νοµιµότητα ή µη της απόφασής του, σε περιπτώσεις καταγγελιών εργαζοµένων ή σωµατεία εργαζοµένων. Β. ιαβούλευση Οι διατάξεις του Ν. 3846/2010 θέτουν ως πρόσθετη προϋπόθεση την διαδικασία διαβούλευσης µε εκπροσώπους των εργαζοµένων, πριν ο εργοδότης αποφασίσει την θέση σε διαθεσιµότητα όλου ή µέρους του προσωπικού της επιχείρησής του, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόµενους να ενηµερώνονται έγκαιρα και µε σαφήνεια για τους λόγους που επιβάλλουν την εφαρµογή της διαθεσιµότητα από πλευράς εργοδότη. Η διαβούλευση µε τους νόµιµους εκπροσώπους των εργαζοµένων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π..240/2006 και του Ν.1767/1988. Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι εργαζοµένων η ενηµέρωση και η διαβούλευση γίνεται µε το σύνολο των εργαζοµένων. Η ενηµέρωση µπορεί να γίνει µε µία ανακοίνωση σε εµφανές και προσιτό σηµείο της επιχείρησης π.χ. πίνακας ανακοινώσεων και πραγµατοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. Γ. ιάρκεια ιαθεσιµότητας Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3846/2010 η θέση διαθεσιµότητας των µισθωτών δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις (3) µήνες ετησίως. Στον υπολογισµό του τριµήνου υπολογίζονται τόσο οι εργάσιµες ηµέρες όσο και οι ηµέρες αργίας (π.χ. εορτές, Κυριακές κτλ), εφόσον ο νόµος αναφέρεται γενικά σε χρονικό διάστηµα τριών µηνών κάθε έτος. Όσον αφορά τη διάρκεια του έτους εννοείται το διάστηµα από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου. 14

15 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο εργοδότης µπορεί να θέτει όλο ή µέρος του προσωπικού σε διαθεσιµότητα ολόκληρο το διάστηµα των τριών µηνών (συνεχές) ή µε διακοπές (τµηµατικά),πάντοτε εγγράφως. Μετά την εξάντληση του τριµήνου, προκειµένου να τεθεί εκ νέου ο ίδιος εργαζόµενος σε διαθεσιµότητα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον τρείς (3) µήνες κανονικής εργασίας. Κατά το χρονικό διάστηµα της διαθεσιµότητάς του, ο µισθωτός δικαιούται να εργασθεί νόµιµα και να ασφαλισθεί σε άλλη επιχείρηση εφόσον µπορεί και δεν έχει υποχρέωση να προσέρχεται στη αρχική επιχείρηση κατά το χρόνο της διαθεσιµότητάς του. Να σηµειωθεί ότι, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη διαθεσιµότητα του προσωπικού του σε εύλογο χρονικό διάστηµα, εάν κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί να συµφέροντα της επιχείρησής του. Σε αυτή την περίπτωση οι µισθωτοί έχουν την υποχρέωση να επανέλθουν κανονικά στην εργασίας τους, χωρίς να περιµένουν την λήξη του χρόνου διαθεσιµότητας. Επισηµαίνεται ότι, ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να απολύσει τους µισθωτούς του κατά την διάρκεια της διαθεσιµότητας, εφόσον βέβαια τηρήσει τις νόµιµες διαδικασίες. 10. Εργασία µέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης Μιλώντας για δανεισµό Μισθωτού αναφερόµαστε στη συµφωνία µεταξύ εργοδότη και µισθωτού, µε την οποία ο εργοδότης παραχωρεί τις υπηρεσίες του µισθωτού σε άλλο εργοδότη, µε την συγκατάθεσή του. Συνεπώς, ο δανεισµός µισθωτού συνιστά ουσιαστικά µια συµφωνία τριών µερών, του αρχικού εργοδότη (άµεσος), του δεύτερου εργοδότη (έµµεσος) και του µισθωτού. Πάντως, στον εργοδότη δεν επιτρέπεται να απαιτήσει από τον εργαζόµενο να προσφέρει την εργασία του σε τρίτο, εκτός αν συµφωνήσει ο ίδιος, είτε ρητώς είτε σιωπηρώς ή αν επιτρέπεται από τη σύµβαση εργασίας που είχαν συνάψει. Ο δανεισµός δεν επιφέρει τη λύση τη εργασιακής σχέσης του εργαζόµενου µε τον αρχικό εργοδότη, ο οποίος εξακολουθεί να ευθύνεται για την καταβολή του µισθού, την ασφάλισή του, την χορήγηση της κανονικής άδειας και της αποζηµίωσης απόλυσης. Βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα η καταβολή του µισθού να γίνεται από τον προσωρινό εργοδότη, ύστερα από συµφωνία. Η δανειζόµενη επιχείρηση ασκεί εργοδοτική εξουσία κατά το χρόνο που διαρκεί ο δανεισµός, αποκτώντας παράλληλα την εργοδοτική ιδιότητα, για εργασία πέραν της συµβατικής ή νόµιµης, δηλαδή για νόµιµη ή παράνοµη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία κατά τις αργίες κ.λπ., για την οποία υποχρεούται σε καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης, η δανειζόµενη επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να λάβει τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας για τυχόν εργατικό ατύχηµα. Σηµειώνεται ότι, το αντίγραφο της τριµερούς σύµβασης (γνήσιας σύµβασης δανεισµού) που υπογράφεται µεταξύ των δύο επιχειρήσεων και του εργαζόµενου δεν κατατίθεται ούτε στον Ο.Α.Ε.. ούτε στο Σ.ΕΠ.Ε., αλλά θα πρέπει να υπάρχει σε όλα τα συµβαλλόµενα µέρη και να είναι διαθέσιµη σε τυχόν έλεγχο από Σ.ΕΠ.Ε., Ι.Κ.Α. και Ε.ΥΠ.Ε.Α.. Α. υνατότητα µεταφοράς εργαζόµενου 15

16 υνατότητα µόνιµης "µεταφοράς" εργαζοµένου από µία επιχείρηση σε µία άλλη µε "αναγνώριση" των δικαιωµάτων του µισθωτού δεν προβλέπεται µε βάση τις διατάξεις από την Εργατική Νοµοθεσία. Η πρακτική που συναντάται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι: Εφόσον δεν πρόκειται περί τριµερούς σύµβασης εργασίας για ορισµένο χρόνο (γνήσια σύµβαση δανεισµού), αλλά "µεταφοράς" εργαζόµενου από επιχείρηση Α σε επιχείρηση Β θα πρέπει: 1. Ή να λυθεί η εργασιακή σχέση από τον Α εργοδότη, µε καταγγελία σύµβασης εργασίας και καταβολή της νόµιµης αποζηµίωσης και να ακολουθήσει πρόσληψη στον Β εργοδότη ή 2. Ο νέος εργοδότης να προσλάβει, αφού προηγηθεί οικειοθελής αποχώρηση από την επιχείρηση, τον εργαζόµενο και να του χορηγήσει έγγραφο, µε το οποίο αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις και αναγνωρίζει όλα τα δικαιώµατα του µισθωτού, που αυτός είχε θεµελιώσει κατά την απασχόλησή του στον εργοδότη Α (ηµεροµηνία πρόσληψης, προϋπηρεσία, άδεια, καταβολή αποζηµίωσης από την πρώτη µέρα πρόσληψης, κ.λπ.). Ο εργοδότης Β, στο έγγραφο που χορηγεί δέχεται δηλαδή σαν ηµεροµηνία πρόσληψης του µισθωτού την αρχική ηµεροµηνία που αυτός είχε προσληφθεί στον εργοδότη Α. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, συνιστάται να εξαιρεθεί από το έγγραφο του εργοδότη Β, η υποχρέωσή του να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ή πάσης φύσεως αποδοχές για το χρονικό διάστηµα που ο µισθωτός απασχολούνταν στον εργοδότη Α. Τέλος, να αναφέρουµε ότι η παραπάνω πρακτική ακολουθείται και στις περιπτώσεις ίδρυσης υποκαταστηµάτων µέσω εξαγοράς ή συγχώνευσης ή απορρόφησης ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων και το προσωπικό αυτών. Β. Έννοια Γνήσιου και Μη Γνήσιου ανεισµού "Γνήσιος ανεισµός" υφίσταται όταν ο εργοδότης που έχει στη διάθεσή του τις υπηρεσίες κάποιου εργαζόµενου (αρχικός εργοδότης), παραχωρεί τις υπηρεσίες του τελευταίου σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής εργοδότης) και συµφωνείται και από τους τρεις ο τρόπος και ο χρόνος του δανεισµού (τριµερής σύµβαση εργασίας). "Μη γνήσιος δανεισµός" υφίσταται όταν ο δανειζόµενος εργαζόµενος ανήκει σε εταιρεία προσωρινής απασχόλησης παρ' ότι προσφέρει εργασία σε τρίτους και χαρακτηρίζεται έτσι γιατί παραχωρείται από "επιχείρηση - εταιρεία προσωρινής απασχόλησης" (άµεσος εργοδότης) που το αντικείµενο της εργασίας της είναι να προσφέρει - παραχωρεί εργαζόµενους σε τρίτους (έµµεσοι εργοδότες) (Ν.2956/2000, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.3846/2010). Γ. Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) είναι οι εταιρείες οι οποίες έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητας την παροχή εργασίας από µισθωτούς τους σε άλλον εργοδότη (έµµεσο εργοδότη) µε τη µορφή της προσωρινής απασχόλησης. 16

17 Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έµµεσος εργοδότης) για περιορισµένο χρονικό διάστηµα από µισθωτό, ο οποίος συνδέεται µε τον εργοδότη του (άµεσος εργοδότης) µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου και επιτρέπεται µόνο υπό τους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος. Οι Ε.Π.Α. έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του εργοδότη. Η παραχώρηση µισθωτού σε έµµεσο εργοδότη επιτρέπεται µόνο για συγκεκριµένους λόγους που δικαιολογούνται από έκτακτες, πρόσκαιρες ή εποχιακές ανάγκες. Οι Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριότητα εκτός από: α) µεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας, για την οποία απαιτείται ειδική άδεια, που χορηγείται κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του Π.. 160/1999 (ΦΕΚ 157 Α ), όπως εκάστοτε ισχύει και β) αξιολόγηση ανθρώπινου δυναµικού, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις. Η Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης µπορεί να συσταθεί µόνο µε τη µορφή Ανώνυµης Εταιρείας µε µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ,17 ευρώ και απαιτείται ειδική άδεια από το Υπουργείο Απασχόλησης για την ίδρυση και λειτουργία της. Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν.2956/2001, ο φορέας που ελέγχει την τήρηση και σωστή εφαρµογή των διατάξεων που διέπουν τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης είναι το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης. Για κάθε παράβαση των διατάξεων επιβάλλεται από το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε βάρος του παραβάτη πρόστιµο, το οποίο κυµαίνεται από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης. Η λειτουργία Ε.Π.Α. χωρίς την άδεια λειτουργίας επιφέρει τη διοικητική κύρωση της σφράγισης και της οριστικής διακοπής λειτουργίας της, η οποία εκτελείται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή. Όποιος θέτει σε λειτουργία ή λειτουργεί Ε.Π.Α. χωρίς άδεια λειτουργίας τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) έτη και µε χρηµατική ποινή. Τα πρόστιµα επιβάλλονται και όταν µια επιχείρηση οµίλου λειτουργεί µε κύριο σκοπό τη διάθεση εργαζοµένων σε άλλη επιχείρηση του οµίλου.. Σύναψη Σύµβασης Προσωρινής Απασχόλησης Στην Σύµβαση Προσωρινής Απασχόλησης που καταρτίζεται µεταξύ της Ε.Π.Α. (άµεσος εργοδότης) και του µισθωτού πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έµµεσους εργοδότες, οι όροι αµοιβής και ασφάλισης του µισθωτού, οι λόγοι της παραχώρησης του εργαζοµένου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις. Οι συµβάσεις προσωρινής απασχόλησης συνάπτονται γραπτά από την Ε.Π.Α. σε τρία αντίτυπα και υπογράφονται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της Εταιρείας και τον εργαζόµενο. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον εργαζόµενο, το άλλο στην Ε.Π.Α. και το τρίτο στον έµµεσο εργοδότη, που υποχρεούται να το τηρεί στον χώρο εργασίας και να το θέτει στην διάθεση των ελεγκτικών οργάνων του ΣΕΠΕ. Σε περίπτωση συµβάσεων µερικής απασχόλησης ακολουθείται ανάλογη διαδικασία, αφού πρώτα κατατεθεί η σύµβαση στην οικεία Κοιν. Επιθ. Εργασίας. 17

18 Κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο των µηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους, οι Ε.Π.Α. έχουν υποχρέωση να υποβάλουν στην /νση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας έκθεση δραστηριοτήτων που θα περιλαµβάνει τις συµβάσεις προσωρινής απασχόλησης και όλα τα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται. Αντίγραφο της έκθεσης δραστηριοτήτων πρέπει να υποβάλει η Ε.Π.Α. και στο Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική του ΟΑΕ. Ε. Αποδοχές εργαζόµενου µε Σύµβαση Προσωρινής Απασχόλησης Οι όροι εργασίας των εργαζοµένων µε σύµβαση ή σχέση εργασίας προσωρινής απασχόλησης, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι αποδοχές, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους στον έµµεσο εργοδότη είναι τουλάχιστον αυτοί που θα εφαρµόζονταν αν οι εργαζόµενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από τον εν λόγω εργοδότη για να καταλάβουν την ίδια θέση. Οι καταβαλλόµενες αποδοχές του δεν µπορεί να είναι κατώτερες από τις προσδιοριζόµενες από κλαδικές ή οµοιοεπαγγελµατικές ή επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. ή.α., που ισχύουν για το προσωπικό του έµµεσου εργοδότη όπου θα απασχολούνται, όχι πάντως κατώτερες από τις προβλεπόµενες στην εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Οι αποδοχές του µισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έµµεσο εργοδότη προσδιορίζονται σύµφωνα µε την κλαδική Σ.Σ.Ε. Παροχής Υπηρεσιών, όχι πάντως κατώτερες από τις προβλεπόµενες στην εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Για την απασχόληση του µισθωτού σε έµµεσο εργοδότη απαγορεύεται οποιαδήποτε οικονοµική επιβάρυνση του µισθωτού. Στους εργαζόµενους µέσω Ε.Π.Α. σε έµµεσο εργοδότη πρέπει να παρέχονται οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως σε κυλικεία, παιδικούς σταθµούς και µεταφορικά µέσα προσωπικού, όπως παρέχονται και στους άµεσα εργαζόµενους του εργοδότη. Ισχύει δηλαδή, η αρχή της ίσης µεταχείρισης. Μπορεί όµως, αντικειµενικοί λόγοι να δικαιολογούν διαφορετική µεταχείριση, όπως ωράριο ή χρονική διάρκεια της σύµβασης εργασίας. Στ. ιάρκεια απασχόλησης µέσω Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης Η διάρκεια της απασχόλησης του µισθωτού από τον έµµεσο εργοδότη, στην οποία περιλαµβάνονται και οι ενδεχόµενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από τους τριάντα έξι (36) µήνες. Σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησης του µισθωτού από τον ίδιο έµµεσο εργοδότη, µετά τη λήξη της διάρκειάς της και της τυχόν ανανέωσής της για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 36 µήνες, η σύµβαση εργασίας του µισθωτού µε την Ε.Π.Α. (άµεσος εργοδότης), θεωρείται ότι µετατρέπεται αυτοδίκαια σε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, µεταξύ του µισθωτού και του έµµεσου εργοδότη, από την αρχική ηµεροµηνία απασχόλησής του. Ζ. Απαγόρευση δανεισµού εργαζόµενου από την Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης Η απασχόληση µισθωτού σε έµµεσο εργοδότη µε σύµβαση προσωρινής απασχόλησης δεν επιτρέπεται: α) όταν µε αυτήν αντικαθίστανται εργαζόµενοι που ασκούν το δικαίωµα της απεργίας, 18

19 β) όταν ο έµµεσος εργοδότης το προηγούµενο εξάµηνο είχε πραγµατοποιήσει απολύσεις εργαζοµένων της ίδιας ειδικότητας για οικονοµοτεχνικούς λόγους ή το προηγούµενο δωδεκάµηνο οµαδικές απολύσεις, γ) όταν ο έµµεσος εργοδότης υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994 ή στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν, δ) όταν η εργασία, λόγω της φύσης της, εγκυµονεί ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Οι εργασίες αυτές καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ε) όταν ο απασχολούµενος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδόµων. (Μυρσίνη ρίµτζια, Οικονοµολόγος, Μέλος της Επιστηµονικής Οµάδας της Epsilon Net) 19

Πρόλογος. αξιολόγησή τους.

Πρόλογος. αξιολόγησή τους. Πρόλογος Η μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία ταλανίζει την Ελλάδα από τετραετίας τουλάχιστον, μεταξύ των άλλων σοβαρών επιπτώσεων, αποτέλεσε αιτία δραματικής συρρικνώσεως σημαντικών ατομικών και συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

«Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις : Πράξη Κατάθεσης Αιτιολογικής Έκθεσης.» Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος ισχύουν τα κάτωθι :

«Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις : Πράξη Κατάθεσης Αιτιολογικής Έκθεσης.» Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος ισχύουν τα κάτωθι : EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Tαχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Δ ΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 24176/730 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες κατά θεματική κατηγορία αλλαγές που επέρχονται με τον νέο εργασιακό νόμο.

Σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες κατά θεματική κατηγορία αλλαγές που επέρχονται με τον νέο εργασιακό νόμο. Σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες κατά θεματική κατηγορία αλλαγές που επέρχονται με τον νέο εργασιακό νόμο. ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το άρθρο 2 του ανωτέρω νόμου προβλέπει τα εξής: 1. Κατά την κατάρτιση σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 5 ΦΥΣΗ ΣΣΕ...

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 5 ΦΥΣΗ ΣΣΕ... Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 5 ΦΥΣΗ ΣΣΕ... 6 ΕΙΔΗ ΣΣΕ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΟΥΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010)

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010) Μεσολάβηση και Διαιτησία (ΟΜΕΔ)/ Συμφιλίωση Ρύθμιση διαδικασίας προσφυγής στον ΟΜΕΔ. Θέσπιση δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στην μεσολάβηση και στην διαιτησία και των δύο μερών. Εξαγγελία προεδρικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: 44493/933-24/01/ Παροχή πληροφοριών

Αριθμ. πρωτ.: 44493/933-24/01/ Παροχή πληροφοριών Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών Αριθμ. πρωτ.: 44493/933-24/01/2014 - Παροχή πληροφοριών ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών ΣΧΕΤ.: Το με ημερ. 22/11/2013 έγγραφο ερώτημα σας, το οποίο περιήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ω Ν Η σχέση όρων συλλογικών συμβάσεων με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες ΣΣΕ και Νόμος Ταυτόχρονη ρύθμιση των ίδιων

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής (Πράξη Κατ άθεσης Υπουργείου Εργασίας 113/24-9-02) Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Αρμοδιότητα σύναψης επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η περίπτωση 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

EK ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ

EK ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ EK ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Βασ. Γαµβρούδης ΓΕΝΙΚΑ Εκ περιτροπής εργασία είναι η εργασία η οποία παρέχεται εναλλάξ (εναλλαγή ατοµική ή συλλογική) µε πλήρες όµως ωράριο κατά τις ηµέρες απασχόλησης. Αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.Η συνταγματική πρόβλεψη για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις αποφάσεις διαιτησίας Η σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, 18 / 6 / 2015, ημέρα Πέμπτη, και ώρα το μεσημέρι στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «BLUE OCEANIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

Σήμερα, 18 / 6 / 2015, ημέρα Πέμπτη, και ώρα το μεσημέρι στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «BLUE OCEANIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ H OΠΟΙΑ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΩΚΕΑΝΙΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΨΑΛΙΔΙ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΤΗΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983 Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εισηγητής : Κωνσταντίνος Τσουμάνης Δικηγόρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. (Ζητήματα εργατικού Δικαίου) ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κατά την Α Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Καθηγητών όλων των ειδικοτήτων, που εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 19/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ

Π.Κ. 19/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ Π.Κ. 19/14-4-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 22.03.2000 οι παρακάτω εκπρόσωποι αφ ενός:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ

Β' ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ Β' ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ Με το άρθρο 1 επαναφέρεται ο κατώτατος μισθός στα 751 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας, επομένως και για τους εργαζόμενους από 18 έως 25 ετών, ως βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή επιχείρηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή επιχείρηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή επιχείρηση με την επωνυμία CRETA HOLIDAY RESORTS Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις, Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Εργασιακά Θέματα. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου Εργασιακά Θέματα Συμβάσεις ορισμένου χρόνου Μάρτιος 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ορισμός... 3 2. Είδη συμβάσεων ορισμένου χρόνου.. 3 3. Συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου 4 4. Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:65/29.12.2010)

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Ενημέρωση και Διαβούλευση των Εργοδοτουμένων Μαθησιακοί Στόχοι Ο Νόμος Πεδίο Εφαρμογής Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργοδοτουμένων Περιεχόμενο ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας / 823 /

Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας / 823 / Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 35474 / 823 / 10.12.2013 Έννοια άμεσων γεωργικών εργασιών Επέκταση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στους εργάτες γης Τα θέματα αμοιβής και ασφάλισης των εργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Υπολογισμός αποδοχών μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Υπολογισμός αποδοχών μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Υπολογισμός αποδοχών μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης Τα θέματα της μερικής απασχόλησης ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.1892/1990, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την υποχρεωτική ηλεκτρονική αποστολή εντύπων

ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την υποχρεωτική ηλεκτρονική αποστολή εντύπων Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) εντύπων με στοιχεία για θέματα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2010. Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:

Πρακτικό 9/2010. Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε) Πρακτικό 9/2010 Σήμερα, την 20 η Οκτωβρίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Υποχρεώσεις Εργοδότη Επιχείρησης Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν, οφείλουν να διασφαλίζουν τα εξής: 1. Να εφαρµόζουν τις αρχές του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012.

ΘΕΜΑ : Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012. Αθήνα 12-3-2012 Αριθ. Πρωτ. 4601/304 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /νση Αµοιβής και /νση Όρων Εργασίας Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 101 82

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο κοινωνικός διάλογος στη Ρουμανία. Άρπαντ Σούμπα Ομοσπονδία των μεταλλουργών «Μετάλ»

Ο κοινωνικός διάλογος στη Ρουμανία. Άρπαντ Σούμπα Ομοσπονδία των μεταλλουργών «Μετάλ» Ο κοινωνικός διάλογος στη Ρουμανία Άρπαντ Σούμπα Ομοσπονδία των μεταλλουργών «Μετάλ» Γενική κατάσταση Για την εξασφάλιση σταθερού περιβάλλοντος και κοινωνικής ειρήνης, ο νόμος ορίζει τους κανόνες για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2003. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων (Πούλμαν) όλης της χώρας»

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2003. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων (Πούλμαν) όλης της χώρας» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων (Πούλμαν) όλης της χώρας» 1.1. Με αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.Δ. (αριθμ. πρωτ. 789/76M/24.4.2003), η δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτήματος, που ετέθη. Μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω, επί του κάτωθι ερωτήματος. «Η ψήφιση του Ν.4472/2017 και συγκεκριμένα του άρθρου 19 αυτού, αναφορικά με τις συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 35958/666

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 35958/666 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 10559

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος ΜΠΣ ΤΕΙ Πειραιά

Δ. Μυλωνόπουλος ΜΠΣ ΤΕΙ Πειραιά Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική 6. Εφαρμογές Δικαίου στη βιομηχανία και στο εμπόριο Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Καθηγητής Δίκαιο του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 6 της (ΦΕΚ Α 38/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πράξη 6 της (ΦΕΚ Α 38/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πράξη 6 της 28.2.2012 (ΦΕΚ Α 38/28.2.2012) Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Αθήνα, 24/07/2002

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2007 & 2008. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 50/ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Π.Κ. 50/ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 50/26-6-2000 Σήμερα την 14-6-2000

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 81/03 (ΦΕΚ Α 77/2-4-03) : Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Π.Δ. 81/03 (ΦΕΚ Α 77/2-4-03) : Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Π.Δ. 81/03 (ΦΕΚ Α 77/2-4-03) : Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. O.I.E.Λ.Ε, Χαλκοκονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός επιδόματος, αποδοχών αδείας, κ.λπ. σε εκ περιτροπής και μερικώς απασχολούμενων

Υπολογισμός επιδόματος, αποδοχών αδείας, κ.λπ. σε εκ περιτροπής και μερικώς απασχολούμενων ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υπολογισμός επιδόματος, αποδοχών αδείας, κ.λπ. σε εκ περιτροπής και μερικώς απασχολούμενων Πέτρος Γ. Ραπανάκης, Οικονομολόγος - Εργασιακός Σύμβουλος Περιεχόμενα Σελίδα 1. Υπολογισμός ημερών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια και χαρακτηριστικά του Εργατικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια Εργατικού Δικαίου... 1 1.2. Χαρακτηριστικά του ΕργΔ... 1 1.3. Σύγχρονες τάσεις... 2 2. Ιστορικά... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 6 Iουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου

2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου Νοέµβριος 2012 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο ν. 4093/2012 µε τον τίτλο «Έγκριση Μεσοϖρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Εϖείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών και Τραγουδιστών όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 25/24-03-2005) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 17 / 4 / 2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθ. Πρωτ. 2 / 41522 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στη Ρόδο σήµερα στις 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014, ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ των: 1. Ευσταθίου Κουσουρνά, που ενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα