ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012"

Transcript

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 / ηµεροµίσθιο 26,18 ) και για νέους ετών κατά 32% (µισθός 510,95 / ηµεροµίσθιο 22,83 ) (Άρθ. 1, Πράξη 6 Υπ. Συµβ ). Τα ίδια ποσά είναι από 12/11/2012 ο νοµοθετικά καθορισµένος κατώτατος µισθός και το κατώτατο ηµεροµίσθιο (και για όσο διαρκεί η περίοδος οικονοµικής προσαρµογής των Μνηµονίων του Ν. 4046/2012). Προσαύξηση 10% για κάθε τριετία έως 3 τριετίες για υπαλλήλους και 5% για κάθε τριετία έως 6 για εργατοτεχνίτες. Όχι επίδοµα γάµου. Αυτά είναι τα ελάχιστα όρια αποδοχών για τις ατοµικές συµβάσεις και για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. (Υποπ. ΙΑ11, Ν. 4093/2012) 2. Αναστολή αυξήσεων σε µισθούς και επιδόµατα χρόνου εργασίας (όπως επίδοµα πολυετίας / τριετίας / πενταετίας). Από 14/2/2012 και µέχρι το ποσοστό ανεργίας να είναι κάτω από 10%. (Άρθ. 4, Πράξη 6 Υπ. Συµβ ,Υποπ. ΙΑ 11 3). 3. Νέο σύστηµα καθορισµού κατώτατου µισθού/ηµεροµισθίου από 1/4/2013. Θα εκδοθεί Π.Υ.Σ., αφού προηγηθεί διαβούλευση µε κοινωνικούς εταίρους κ.λπ. (α τρίµηνο 2013). Στο α τρίµηνο 2014: Αξιολόγηση τού συστήµατος. (Υποπ. ΙΑ11 1, Ν. 4093/2012) 4. ιαθεσιµότητα, εάν έχει περιορισθεί η οικονοµική δραστηριότητα. ιάρκεια έως 3 µήνες ετησίως. Καταβάλλεται το 50% τών αποδοχών. Προηγείται διαβούλευση. Παρέλευση τουλάχιστον 3 µηνών για την εκ νέου θέση σε διαθεσιµότητα. (Άρθ. 4 Ν. 3846/2010) 5. Μειωµένες εργοδοτικές εισφορές κατά 1,10%. Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών για ΟΕΚ (0,75%) και ΟΕΕ (0,35%). Από 1/11/2012. (Υποπ. ΙΑ6, Ν. 4093/2012) 1

2 ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΙΑΙΤΗΣΙΑ 6. Οι ΣΣΕ έχουν ορισµένη διάρκεια (από 1 3 χρόνια) (Άρθ. 2 1, Πράξη 6 Υπ. Συµβ ) 7. Ισχύουσες ΣΣΕ/ Α την 14/2/2012 για 24 µήνες λήγουν 14/2/2013 (Άρθ. 2 2, Πράξη 6 Υπ. Συµβ ) 8. Ισχύουσες ΣΣΕ/ Α την 14/2/2012 για < 24 µήνες λήγουν µε τη συµπλήρωση 3 ετών από την ηµεροµηνία έναρξής τους, εκτός αν καταγγελθούν νωρίτερα (Άρθ. 2 3, Πράξη 6 Υπ. Συµβ ) 9. ΣΣΕ/ Α µετά την λήξη ή την καταγγελία ισχύουν για ένα επί πλέον τρίµηνο. Μετά το τρίµηνο και αν δεν έχει συναφθεί νέα ΣΣΕ, ισχύουν αναγκαστικά µόνο: - ο βασικός µισθός/ηµεροµίσθιο - επίδοµα ωρίµασης - επίδοµα τέκνων - επίδοµα σπουδών - επίδοµα επικινδυνότητας (Άρθ. 2 4, Πράξη 6 Υπ. Συµβ ) 10. ΣΣΕ/ Α που είχαν ήδη λήξει ή καταγγελθεί την 14/2/2012 ίσχυσαν έως 14/5/2012. Από 15/5/2012 και αν δεν έχει συναφθεί νέα ΣΣΕ, ισχύουν αναγκαστικά µόνο ο βασικός µισθός/ηµεροµίσθιο και τα παραπάνω 4 επιδόµατα. (Άρθ. 2 4, Πράξη 6 Υπ. Συµβ ) 11. Οι µη µισθολογικοί όροι της ΕΓΣΣΕ ισχύουν για τους εργαζόµενους όλης της χώρας. Οι µισθολογικοί όροι της ΕΓΣΣΕ ισχύουν µόνο για τους εργαζόµενους των συµβαλλόµενων εργοδοτικών οργανώσεων (Υποπ. ΙΑ11 2, Ν. 4093/2012) 12. Σύναψη επιχειρησιακών ΣΣΕ και από ενώσεις προσώπων (3/5 των εργαζοµένων). (Άρθ Ν. 4024/2011) 13. Η επιχειρησιακή ΣΣΕ υπερισχύει τών οµοιοεπαγγελµατικών πάντοτε και των κλαδικών όσο διαρκεί το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής. (Άρθ Ν. 4024/2011) 2

3 14. Αναστολή επέκτασης ΣΣΕ µε απόφαση τού υπουργού Εργασίας για όσο διαρκεί το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής. (Άρθ Ν. 4024/2011) 15. Προσφυγή στη διαιτησία επιτρέπεται µόνο µε συµφωνία των µερών από 14/2/2012 και µόνο για µισθούς, όχι άλλα ζητήµατα ή διατηρητικές ρήτρες Ισχύει αναστολή δικαιώµατος άσκησης απεργίας για 10 µέρες από την προσφυγή στην διαιτησία. (Άρθ. 3 Πράξη 6 Υποπ. Συµβ ) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποζηµίωση λόγω απόλυσης 16. Αύξηση περιόδου δοκιµαστικής απασχόλησης στο 1 έτος (η σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζηµίωση). (Άρθ Ν. 3899/2010) 17. Μείωση χρόνου προειδοποίησης λόγω απόλυσης. Ανώτατη περίοδος 4 µήνες (χρόνος υπηρεσίας >10 ετών). Υποπ. ΙΑ12 1, Ν. 4093/2012). Χρονικά και ποσοτικά όρια στην αποζηµίωση 18. Ποσά αποζηµίωσης (αριθµός µισθών) αµετάβλητα έως υπηρεσία 16 ετών. Ως χρόνος υπηρεσίας πέραν των 16 ετών λαµβάνεται υπόψη µόνον αυτός που έχει συµπληρωθεί την Γι αυτό τον χρόνο η αποζηµίωση προσαυξάνεται κατά 1 µισθό ανά έτος υπηρεσίας µε ανώτατο όριο µηνιαίων αποδοχών 2.000,00. (Υποπ. ΙΑ12 2,3 Ν. 4093/2012) Απόλυση ηλικιωµένων 19. Οι εργαζόµενοι ετών που απολύονται έως έχουν δικαίωµα αυτασφάλισης, µε συµµετοχή µέρους των εισφορών από εργοδότη (50% έως 60 ετών, 80% άνω των 60) έως 3 έτη. Αν ο εργοδότης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, προβλέπονται κυρώσεις και ακυρότητα της καταγγελίας. Ο αριθµός των ηλικιωµένων (55-64 ετών) δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθµού απολυοµένων. (Άρθ Ν. 3863/2010, άρθ. 66 Ν. 3996/2011). 3

4 Οµαδικές απολύσεις 20. Αύξηση µηνιαίου ορίου οµαδικών απολύσεων χωρίς διατυπώσεις σε 6 εργαζόµενους για επιχειρήσεις από 20 έως 150 εργαζόµενους και στο 5% και µέχρι 30 εργαζόµενους κάθε µήνα για επιχειρήσεις πάνω από 150 εργαζόµενους. (Άρθ Ν. 3863/2010) ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Μερική απασχόληση 21. Υπολογισµός αµοιβής µερικώς απασχολουµένων αναλογικά µε ώρες εργασίας. Κατάργηση προσαυξήσεως για εργασία πέρα του συµφωνηµένου ωραρίου. (Άρθ /2010). Εκ περιτροπής απασχόληση 22. Αύξηση δυνατότητας εφαρµογής προγράµµατος εκ περιτροπής απασχόλησης (όταν έχει επέλθει περιορισµός των δραστηριοτήτων της επιχείρησης) από 6 σε 9 µήνες εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους. Προηγείται διαβούλευση. εν απαιτείται συµφωνία. (Άρθ Ν. 3899/2010) Προσωρινή απασχόληση (N. 4052/2012, αρθ ) 23. Μέγιστη διάρκεια προσωρινής απασχόλησης στον έµµεσο εργοδότη 36 µήνες µαζί µε τις ανανεώσεις (αρθ ). 24. Αποδοχές των προσωρινώς απασχολουµένων αυτές που θα έδινε ο έµµεσος εργοδότης, εάν προσελάµβανε ο ίδιος (αρθ ). 25. Απαιτείται κενό 23 ηµερών από την λήξη της αρχικής σύµβασης συν τις ανανεώσεις πριν γίνει νέα τοποθέτηση στο ίδιο εργοδότη, αλλοιώς θεωρείται ότι αυτός απασχολεί τον εργαζόµενο µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. (Υποπ. ΙΑ 8 4, Ν. 4093/2012) 26. Σύσταση ΕΠΑ και από φυσικό πρόσωπο (Άρθ , Υποπ. ΙΑ 8 2 Ν. 4093/2012). 27. Κατάργηση περιορισµών κεφαλαίου για σύσταση ΕΠΑ. Εκτός από προσωρινή απασχόληση η ΕΠΑ µπορεί να διενεργεί µεσολάβηση για εξεύρεση εργασίας, αξιολόγηση, κατάρτιση, συµβουλευτική και επαγγελµατικό προσανατολισµό. (Αρθ Υποπ. ΙΑ 8 1, Ν. 4093/2012) Συµβάσεις ορισµένου χρόνου 28. Επιτρέπονται ανανεώσεις χωρίς περιορισµό, αν δικαιολογούνται από αντικειµενικό λόγο, που αναγράφεται στην σύµβαση. Αν δεν συντρέχει αντικειµενικός λόγος και οι 4

5 διαδοχικές συµβάσεις υπερβαίνουν τα 3 έτη ή σε διάστηµα 3 ετών οι διαδοχικές ανανεώσεις υπερβαίνουν τις 3, τεκµαίρεται σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. (Άρθρο 41 ν. 3986/2011). 29. Από 14/2/ Συµβάσεις ορισµένου χρόνου (που λήγουν λόγω ηλικίας ή συνταξιοδότησης) µετατρέπονται σε αορίστου χρόνου (ισχύει και για τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα). Κατάργηση διατάξεων µονιµότητας σε νόµους, κανονισµούς, σ.σ.ε. κλπ. (ισχύει και για τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα). (Άρθ. 5 1 και 2, Πράξη 6 Υπ. Συµβ ) Τεκµήριο υπέρ εξαρτηµένης εργασίας 30. Ύστερα από απασχόληση 9 µηνών αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στην ίδια επιχείρηση µε σύµβαση έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών τεκµαίρεται ότι πρόκειται για σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας. Η επιχείρηση µπορεί να καταρρίψει το τεκµήριο. (Άρθ. 1, Ν. 3846/2010) ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ιευθέτηση χρόνου εργασίας 31. 1η ευχέρεια: Περίοδος αναφοράς έως 6 µήνες: Στην περίοδο αιχµής: Εργασία έως 10 ώρες την ηµέρα, στην περίοδο ύφεσης: <8 ώρες την ηµέρα 2η ευχέρεια: Περίοδος αναφοράς 1 έτος: Στην περίοδο αιχµής έως 10 ώρες την ηµέρα επί 32 εβδοµάδες και έως 256 ώρες συνολική υπέρβαση, στην περίοδο υφέσεως (στις υπόλοιπες εβδοµάδες) αντιστοίχως µειωµένη απασχόληση. Αποτέλεσµα: Μ/Ο εβδοµαδιαίας απασχολήσεως 40 ώρες χωρίς αυξοµείωση αµοιβής. Απαιτείται επιχειρησιακή σ.σ.ε. ή συµφωνία του εργοδότη µε επιχειρησιακό σωµατείο (αφορά τα µέλη του) ή µε συµβούλιο εργαζοµένων ή ένωση προσώπων (25% των εργαζοµένων, αν >20 εργαζόµενοι ή 15% αν 20. Με επιχειρησιακές και κλαδικές σ.σ.ε. µπορεί να καθορίζεται άλλο σύστηµα διευθέτησης. (Άρθ. 42 Ν. 3986/2011) Απασχόληση πέραν του ωραρίου 32. Μείωση κόστους υπερεργασίας - υπερωρίας. (Άρθ Ν. 3863/2010) 33. Υπέρβαση ωραρίου εργασίας για µη βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις εν απαιτείται πλέον άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας, αρκεί αναγγελία (2 ώρες ηµερησίως και έως 120 ώρες ετησίως). (Υποπ. ΙΑ13 2, Ν. 4093/2012) 5

6 Απασχόληση σε καταστήµατα 34. Κατάργηση υποχρεωτικού πενθηµέρου και ανάθεση στις σ.σ.ε. του καθορισµού ζητηµάτων που αφορούν τις ηµέρες εβδοµαδιαίας απασχόλησης (Υποπ. ΙΑ14 1, Ν. 4093/2012). Κατάργηση απαγόρευσης απασχόλησης εργαζοµένων εκτός ωρών λειτουργίας των καταστηµάτων. ιευκρίνιση ότι και σε περίπτωση συνεχούς ωραρίου καταστήµατος επιτρέπεται διακεκοµµένο ωράριο εργαζοµένων µε µεσηµβρινή ανάπαυση 3 ωρών. (Υποπ. ΙΑ10 1,2 Ν. 4093/2012) Ηµερήσια ανάπαυση 35. Ελάχιστη ηµερήσια ανάπαυση 11 συνεχόµενες ώρες αντί για 12 (ισχύει και για βάρδιες). (Υποπ. ΙΑ14 2, Ν. 4093/2012) ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 36. ιαδικασίες ΣΕΠΕ Αναγγελία πρόσληψης αυθηµερόν. Αναγγελία αλλαγής /τροποποίησης ωραρίου, εντός 2 εργάσιµων ηµερών. Αναγγελία αλλαγής νόµιµου εκπροσώπου ή µεταβολών αποδοχών εντός 15 ηµερών. (Υποπ. ΙΑ13, 1 Ν. 4093/2012) 37. Κατάτµηση αδείας (οποτεδήποτε εντός του ηµερολογιακού έτους) σε 2 περιόδους για σοβαρή ή επείγουσα ανάγκη της επιχείρησης, η 1 περίοδος τουλάχιστον 5 εργάσιµες. Κατάτµηση σε περισσότερες περιόδους µε αίτηση του εργαζόµενου, η 1 περίοδος τουλάχιστον 10 εργάσιµες. εν απαιτείται έγκριση ΣΕΠΕ. (Υποπ. ΙΑ14 3 Ν. 4093/2012) 38. Αµοιβή για απασχόληση την 6 η ηµέρα µε ηµεροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 30%. Η προσαύξηση δεν οφείλεται για απασχόληση σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις. (Άρθ. 8 Ν. 3846/2010) 6

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές 42 ΜΕΛΕΤΕΣ. κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ

Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές 42 ΜΕΛΕΤΕΣ. κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ Εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις αμοιβές κατά το 2013 ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ, ΧΡΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ Συντονιστής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 42 ΜΕΛΕΤΕΣ Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ. Αθήνα, 24-7-2012. Aριθ. πρωτ: οικ.14827/22

ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ. Αθήνα, 24-7-2012. Aριθ. πρωτ: οικ.14827/22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΓΩΛ-ΩΥΣ Αθήνα, 24-7-2012 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα 4/09/2014 Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στα χρόνια του Μνημονίων Οι μνημονιακές κυβερνήσεις επέφεραν βαρύτατα πλήγματα στους μισθούς,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές Συντακτική ομάδα

Περιεχόμενα Πηγές Συντακτική ομάδα Περιεχόμενα Λύση της σχέσης εργασίας... 2 1. Πότε λήγει μια σχέση εργασίας... 4 1.1 Λύση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου... 4 1.2 Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου... 5 1.2.1 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Σήμερα την 2 Αυγούστου 2010 ενώπιον του Μεσολαβητή του ΟΜΕΔ Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 3 5) Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Εγκυρη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Ο Σύλλογός µας θέλοντας να είναι δίπλα σας και να σας ενηµερώνει σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών Εργασιακά Θέματα Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Το εργασιακό περιβάλλον μετά από το μνημόνιο

Το εργασιακό περιβάλλον μετά από το μνημόνιο Το εργασιακό περιβάλλον μετά από το μνημόνιο Γιάννη Κουζή 1.Εισαγωγικές επισημάνσεις Οι αλλαγές που συντελούνται στην ελληνική αγορά εργασίας με αφορμή την οικονομική κρίση και τα μνημόνια «για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2297 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010.... 1 Αυτασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών)

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου Ο ΗΓΟΣ για τις συντάξεις του ηµοσίου Το συνταξιοδοτικό καθεστώς «παλαιών» και «νέων» υπαλλήλων του ηµοσίου Οι προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων Αναλυτικοί πίνακες Οι αναγνωρίσεις πλασµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα