ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2008 IKA-ETAM ACCIDENTS AT WORK REPORT FOR THE YEAR 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2008 IKA-ETAM ACCIDENTS AT WORK REPORT FOR THE YEAR 2008"

Transcript

1 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ SOCIAL INSURANCE INSTITUTE - UNIFIED INSURANCE FUND OF EMPLOYEES ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2008 IKA-ETAM ACCIDENTS AT WORK REPORT FOR THE YEAR 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ DIRECTORATE GENERAL OF FINANCIAL SERVICES DIRECTORATE OF ACTUARIAL STUDIES AND STATISTICS 1

2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ: Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών & Στατιστικής Αγίου Κωνσταντίνου 16, ΤΚ 10241, Αθήνα Τηλ.: Fax: Internet: COORDINATION AND EDITING: Directorate of Actuarial Studies & Statistics 16 Agiou Konstantinou Street, 10241, Athens Tel.: Fax: Internet: 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS Σελίδα-Page ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 PREFACE ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 9 GENERAL RESEARCH CONCLUSIONS ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 11 SUMMARY OF RESEARCH CONCLUSIONS ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 1. Κατανομή ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, διοικητική περιφέρεια και νομό 2. Κατανομή εργατικών ατυχημάτων, ημερών ανικανότητας και αριθμού ασφαλισμένων PART Ι: ACCIDENTS AT WORK AND INCIDENCE RATES Distribution by geographical district, administrational region and prefecture Distribution of accidents at work, incapacity days and number of insured individuals Διάγραμμα εργατικών ατυχημάτων Figure of accidents at work Διάγραμμα ημερών ανικανότητας Figure of incapacity days Κατανομή και ετήσια μεταβολή εργατικών ατυχημάτων και άμεσα ασφαλισμένων Distribution and annual change of accidents at work and directly insured individuals Διάγραμμα εξέλιξης εργατικών ατυχημάτων Figure of accidents development Κατανομή μέσης ετήσιας μεταβολής ατυχημάτων και ημερών ανικανότητας ανά 10ετία 8. Διάγραμμα μέσης ετήσιας μεταβολής ατυχημάτων και ημερών ανικανότητας ανά 10ετία 9. Κατανομή δαπανών επιδότησης και συνταξιοδότησης Διάγραμμα δαπανών επιδότησης και συνταξιοδότησης Distribution of average annual variation in accidents and incapacity days by decade Figure of average annual variation in accidents and incapacity days by decade Distribution of subsidy and pension expenses Figure of subsidy and pension expenses Συχνότητα ανά ηλικία και φύλο Incidence rates by age and sex 12. Διάγραμμα συχνότητας ανά ηλικία και φύλο Figure of incidence rates by age and sex 13. Συχνότητα ανά διοικητική περιφέρεια Incidence rates by administrational region 14. Διάγραμμα συχνότητας ανά διοικητική περιφέρεια Figure of incidence rates by administrational region 15. Εργατικά ατυχήματα ανά οικονομική δραστηριότητα Accidents at work by economic activity 16. Διάγραμμα εργατικών ατυχημάτων ανά οικονομική δραστηριότητα 17. Διάγραμμα εργατικών ατυχημάτων στον κλάδο των μεταποιητικών βιομηχανιών Figure of accidents at work by economic activity Figure of accidents at work by economic activity in the manufacturing industry sector 18. Συχνότητα ανά επάγγελμα Incidence rates by occupation 19. Διάγραμμα συχνότητας ανά επάγγελμα Figure of incidence rates by occupation 20. Συχνότητα ανά υπηκοότητα Incidence rates by nationality 21. Συχνότητα ανά καθεστώς απασχόλησης Incidence rates by employment status 22. Συχνότητα ανά αριθμό εργαζομένων στην τοπική μονάδα Incidence rates by number of employees at local unit ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. Κατανομή ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, διοικητική περιφέρεια και νομό PART ΙΙ: ANALYSIS OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE Distribution by geographical district, administrational region and prefecture 2. Κατανομή ανά διοικητική περιφέρεια και φύλο Distribution by administrational region and sex 3. Διάγραμμα ανά διοικητική περιφέρεια και φύλο Figure by administrational region and sex 3

4 4. Κατανομή ανά τραυματισθέν μέρος σώματος και ηλικία Distribution by part of body injured and age 5. Κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα και διοικητική περιφέρεια 6. Διαγράμματα ανά διοικητική περιφέρεια και οικονομική δραστηριότητα Distribution by economic activity and administrational region Figure by administrational region and economic activity 7. Κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα και ηλικία Distribution by economic activity and age 8. Κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα και είδος τραύματος Distribution by economic activity and type of injury 9. Διαγράμματα ανά ηλικία και οικονομική δραστηριότητα Figure by age and economic activity 10. Διαγράμματα ανά είδος τραύματος και οικονομική δραστηριότητα Figures by type of injury and economic activity 11. Κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα και φύλο Distribution by economic activity and sex 12. Κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα και μήνα ατυχήματος Distribution by economic activity and month during which accident occurred 13. Διάγραμμα ανά μήνα ατυχήματος Figure by month during which accident occurred 14. Κατανομή ανά επάγγελμα και διοικητική περιφέρεια Distribution by occupation and administrational region 15. Κατανομή ανά επάγγελμα και ηλικία Distribution by occupation and age 16. Κατανομή ανά επάγγελμα και φύλο Distribution by occupation and sex 17. Κατανομή ανά επάγγελμα και είδος τραύματος Distribution by occupation and type of injury 18. Κατανομή ανά ενέργεια που οδήγησε στην κάκωση (φύση ατυχήματος) 19. Κατανομή ανά υλικό παράγοντα που οδήγησε στην κάκωση Distribution by action that led to injury (mode of injury) Distribution by material agent that led to injury 20. Κατανομή ανά μήνα ατυχήματος και φύλο Distribution by month during which the accident occurred and sex 21. Διάγραμμα ανά μήνα ατυχήματος Figure by month during which the accident occurred 22. Κατανομή ανά υπηκοότητα Distribution by nationality 23. Κατανομή ανά καθεστώς απασχόλησης Distribution by employment status 24. Κατανομή ως προς την ώρα ατυχήματος Distribution by time of accident 25. Κατανομή ανά την ημέρα ατυχήματος Distribution by day of accident 26. Κατανομή ανά τον τόπο ατυχήματος Distribution by place of accident 27. Κατανομή σε τροχαία ή μη ως προς τον τόπο ατυχήματος 28. Κατανομή ως προς τον αριθμό εργαζομένων στην τοπική μονάδα 29. Κατανομή ανά διοικητική περιφέρεια και τόπο πρώτων βοηθειών 30. Διάγραμμα ανά διοικητική περιφέρεια και τόπο πρώτων βοηθειών Distribution by motor-vehicular or non motorvehicular accidents in relation to place of accident Distribution by number of employees at local unit Distribution by administrational region and first aid location Figure by administrational region and first aid location 31. Κατανομή ως προς τη νοσηλεία σε νοσοκομείο Distribution in relation to hospitalization. 32. Κατανομή ανά μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά σε μονάδα πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο Distribution by means of transport to first aid unit or hospital 33. Διάγραμμα ανά μεταφορικό μέσο Figure by means of transport 34. Κατανομή ανά έκβαση ατυχήματος ετών Distribution by accident outcome for years Διάγραμμα ανά έκβαση ατυχήματος ετών Figure by accident outcome for years Ηλικία ανά έκβαση ατυχήματος ετών Age by accident outcome for years Διάγραμμα μέσης ηλικίας ανά έκβαση ατυχήματος ετών Figure of mean age by accident outcome for years

5 ΜΕΡΟΣ ΙIΙ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ PART ΙIΙ: ANALYSIS OF FATAL ACCIDENTS AT WORK SAMPLE 1. Κατανομή ανά διοικητική περιφέρεια και φύλο Distribution by administrational region and sex 2. Διάγραμμα ανά διοικητική περιφέρεια Figure by administrational region 3. Κατανομή ανά περιφερειακό υποκατάστημα και φύλο Distribution by regional branch and sex 4. Διάγραμμα ανά περιφερειακό υποκατάστημα Figure by regional branch 5. Κατανομή ανά μήνα ατυχήματος και φύλο Distribution by month during which accident occurred and sex 6. Διάγραμμα ανά μήνα ατυχήματος Figure by month during which accident occurred and sex 7. Κατανομή ανά ενέργεια που οδήγησε στην κάκωση (φύση ατυχήματος) 8. Κατανομή ανά υλικό παράγοντα που οδήγησε στην κάκωση 9. Κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα και διοικητική περιφέρεια Distribution by action that led to injury (mode of injury) Distribution by material agent that led to injury Distribution by economic activity and administrational region 10. Κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα και ηλικία Distribution by economic activity and age 11. Διάγραμμα ανά οικονομική δραστηριότητα και ηλικία Figure by economic activity and age 12. Κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα και είδος τραύματος Distribution by economic activity and type of injury 13. Κατανομή ανά επάγγελμα και διοικητική περιφέρεια Distribution by occupation and administrational region 14. Κατανομή ανά επάγγελμα και ηλικία Distribution by occupation and age 15. Διάγραμμα ανά επάγγελμα και ηλικία Figure by occupation and age 16. Κατανομή ανά επάγγελμα και είδος τραύματος Distribution by occupation and type of injury 5

6 6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του δημοσιεύματος αυτού είναι η κάλυψη αναγκών στατιστικής πληροφόρησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα γύρω από τα εργατικά ατυχήματα, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό τους, με συνέπεια την άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών τους. Με το τεύχος αυτό δίδονται στη δημοσιότητα στοιχεία από την καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων που συνέβησαν σε ασφαλισμένους-εργαζόμενους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τα στοιχεία προέκυψαν από την επεξεργασία των δηλώσεων των εργατικών ατυχημάτων του έτους Οι παρεχόμενες πληροφορίες ταξινομούνται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται πίνακες με στοιχεία προηγούμενων ετών και πίνακες με αναγωγή στο σύνολο των ατυχημάτων ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία με τα προηγούμενα έτη. Επίσης περιλαμβάνονται οι δείκτες επίπτωσης των εργατικών ατυχημάτων ως προς το σύνολο των ασφαλισμένων-εργαζομένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως αυτό προκύπτει από τη συγκέντρωση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ). Στο δεύτερο μέρος γίνεται ανάλυση δείγματος των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και τέλος στο τρίτο παρουσιάζεται μια πληρέστερη ανάλυση του δείγματος των εργατικών ατυχημάτων. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους υπαλλήλους των μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την συγκέντρωση και συμπλήρωση των δηλώσεων του εργατικού ατυχήματος, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) για την κωδικοποίηση και επεξεργασία των δηλώσεων και την παραχώρηση των αρχείων των εργατικών ατυχημάτων, καθώς και στο Κέντρο Επεξεργασίας των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ). Επίσης στους υπαλλήλους της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής για τη στατιστική επεξεργασία, τη σύνταξη και την επιμέλεια του παρόντος τεύχους. Αθήνα, Ιούλιος 2013 PREFACE The purpose of this publication is to meet private and public sector needs for statistical information regarding accidents at work, so that necessary measures to limit their number may be taken and, consequently, to curb their social and economic impact. This issue publishes data from the records of accidents at work sustained by employees insured by IKA-ETAM. The data emerged through proofing and crosschecking of accidents at work statements submitted in the year The information provided is classified in four parts. The first part comprises tables presenting reduced distribution figures for all accidents so as to provide reference data and enable comparison to previous years. The second part comprises an analysis of a sample of fatal accidents at work, the third a more comprehensive analysis of a sample of accidents at work and the fourth incidence rates of accidents at work in regard to the total number of individuals insured by IKA-ETAM, as emerging from the collected Detailed Periodical Statements (APD). I would like to express my gratitude to the employees of IKA-ETAM units for collecting and filling out accident at work statements, to the National Statistical Service of Greece (NSSG) for encoding and processing the statements and allowing access to the archives of accidents at work, the Detailed Periodical Statement (APD) Processing Centre, as well as the staff of the Directorate of Actuarial Studies and Statistics for the statistical processing, editing and coordination of this issue. Athens, July 2012 M. LOULAKI DIRECTOR OF THE DIRECTORATE OF ACTUARIAL STUDIES AND STATISTICS Μ. ΛΟΥΛΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 7

8 8

9 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ GENERAL RESEARCH CONCLUSIONS Κατά το έτος 2008 καταγράφηκαν, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εργατικά ατυχήματα. Από την καταγραφή των Δελτίων Εργατικού Ατυχήματος συγκεντρώθηκε δείγμα εργατικών ατυχημάτων εκ των οποίων 83 ήταν θανατηφόρα. Ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων το 2008 παρουσιάζει, σε σύγκριση με το 2007, μείωση κατά 8,2, ενώ ο αριθμός των άμεσα ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 0,6 από το προηγούμενο έτος. Τη δεκαετία παρατηρήθηκε ετησίως πτώση στον αριθμό των ατυχημάτων με μέσο ρυθμό μείωσης 5,3. 32,3 του συνόλου των ατυχημάτων καταγράφονται στις ηλικίες 25 έως 34 ετών 81,3 των ατυχημάτων συνέβησαν σε άνδρες και 18,7 σε γυναίκες. Τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα συνέβησαν στις διοικητικές περιφέρειες Αττικής (40,4) και Κεντρικής Μακεδονίας (21,2). Τα περισσότερα ατυχήματα εντοπίζονται στον κλάδο της μεταποίησης με 31,0 και των κατασκευών με 22,7. Ως προς το επάγγελμα ο μεγαλύτερος αριθμός ατυχημάτων εμφανίζεται στην κατηγορία των Μεταλλωρύχων-Λατόμων - Τεχνιτών ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων, με 18,2. Γενικότερα οι Ειδικευμένοι Τεχνίτες και τα συναφή τεχνικά επαγγέλματα αποτελούν 32,0 του συνόλου των ατυχημάτων. 81,7 των ατυχημάτων αφορά σε εργαζόμενους Ελληνικής υπηκοότητας και 97,3 σε μισθωτούς. 38,6 των ατυχημάτων συνέβησαν σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως εννέα άτομα. 99,0 των καταγεγραμμένων εργατικών ατυχημάτων ήταν μη θανατηφόρα. Η ηλικία των εργαζομένων που το ατύχημα οδήγησε σε θάνατο (μέση ηλικία 42,8 έτη) είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή των εργαζομένων με μη θανατηφόρο εργατικό ατύχημα (μέση ηλικία 38,8 έτη) αλλά και από την ηλικία του ασφαλισμένου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πληθυσμού (μέση ηλικία 37 έτη). Υπολογίστηκε ότι, αντιστοιχούν 5 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Ειδικότερα 8 ατυχήματα ανά 1000 άνδρες και 2 ατυχήματα ανά 1000 γυναίκες. Σχετικά με την ηλικία αυξημένη συχνότητα παρουσιάζουν οι ηλικίες 50 έως 59 ετών με 6 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους και οι ηλικίες 25 έως 34 ετών με 5 περίπου During the year 2008, 10,843 accidents at work were recorded by IKA-ETAM. Following the recording of Accident at Work Bulletins, a sample of 9,113 accidents at work was collected, of which 83 were fatal. The number of accidents at work that occurred in 2008 is 8.2 lower as compared to 2007, while the number of directly insured individuals rose by 0.6 in comparison to the previous year. During the decade, there was an annual drop in the number of accidents; the average rate of reduction was 5.3. Employees from 25 to 34 years of age sustained 32.3 of accidents. Men sustained 81.3 of accidents, while women sustained Most accidents at work took place in the administrational regions of Attica (40.4) and Kentriki Macedonia (21.2). Most accidents occur in manufacturing industries (31.0) and construction sector (22.7). Occupational category of Extraction and Building Trade Workers presents the highest number of accidents, accounting for 18.2 of the total. Skilled laborers represent 32.0 of the accidents at work. Employees of Greek nationality sustained 81.7 of the accidents and salaried employees sustained 97.3 of accidents 38.6 of the accidents occurred in enterprises employing up to nine employees. Of the accidents at work recorded, 99.0 were non fatal. The age of employees who sustained a fatal accident at work (mean age 42.8 years) is far higher than the age of individuals with non fatal accident at work (mean age 38.8 years) and the age of the total population insured by IKA- ETAM (mean age 37 years). It has been estimated that approximately 5 accidents occur for every 1,000 employees. Approximately 8 accidents occur for every 1,000 men employees and 2 for every 1,000 women employees. 6 accidents are recorded per 1000 employees between 50 to 59 years and 5 accidents per 1000 employees between 25 to 34 years of age. The highest incidence rates appear in administrational regions of Voreio Aigaio and Sterea Ellada, with approximately 12 and 10 accidents per 1,000 employees, respectively. 9

10 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Στη διοικητικές περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας αντιστοιχούν οι μεγαλύτερες συχνότητες εργατικού ατυχήματος με 12 και 10 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Οι κλάδοι Κατασκευών και Μεταποιητικών Βιομηχανιών έχουν αυξημένες συχνότητες ατυχημάτων με αντίστοιχα 10 και 9 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Η επαγγελματική κατηγορία Μεταλλωρύχοι-Λατόμοι - Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων έχει συχνότητα 40 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Στους εργαζόμενους με υπηκοότητα πλην της Ελληνικής αντιστοιχούν 7 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους ενώ σε εκείνους με Ελληνική υπηκοότητα 5 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Στην κατηγορία των μισθωτών αντιστοιχούν 5 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Τέλος, ως προς το μέγεθος της επιχείρησης, η μεγαλύτερη συχνότητα ατυχημάτων εντοπίζεται σε μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό 1 έως 3 άτομα με 7 περίπου ατυχήματα αντίστοιχα, ανά 1000 εργαζόμενους. The sectors of Construction and Manufacturing Industries present higher accident frequencies, with 10 and 9 accidents per 1,000 employees, respectively. The occupational category of Extraction and building trade workers presents an incidence rate of 40 accidents per 1,000 employees. Approximately 7 and 5 accidents per 1,000 employees correspond to employees whose nationality is non Greek and Greek. In the salaried employee category, approximately 5 accidents occur for every 1,000 employees. According to the size of the company, the highest injury incidence rate is found in enterprises employing between 1 to 3 employees, with approximately 7 accidents per 1,000 employees. 10

11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ SUMMARY OF RESEARCH RESULTS Κατά το έτος 2008 καταγράφηκαν, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εργατικά ατυχήματα. Από την καταγραφή των Δηλώσεων Εργατικών Ατυχημάτων συγκεντρώθηκαν εργατικά ατυχήματα εκ των οποίων 83 ήταν θανατηφόρα (9,1 ). Ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων το 2008 παρουσιάζει, σε σύγκριση με το 2007, μείωση 8,2, ενώ ο αριθμός των άμεσα ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 0,6 από το προηγούμενο έτος. During the year 2008, 10,843 accidents at work were recorded by IKA-ETAM. Following the recording of Accident at Work Bulletins, a sample of 9,113 accidents at work was collected, of which 83 were fatal (9.1 ). The number of accidents at work that occurred in 2008 is 8.2 lower as compared to 2007, while the number of directly insured individuals rose by 0.6 in comparison to the previous year. 1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Εκτιμώντας την ετήσια μεταβολή στον αριθμό των ατυχημάτων από το έτος 1988 έως το 2008, υπολογίσθηκε ότι, για τη χρονική αυτή περίοδο, ο μέσος ρυθμός μείωσης στον αριθμό των ατυχημάτων ήταν 4,9, ενώ το 2008 είχε 66 λιγότερα ατυχήματα από το Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ατυχημάτων καθώς και το σύνολο των άμεσα ασφαλισμένων εκτιμάται ότι κατά το 2008 συνέβαιναν 5 εργατικά ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους (επίπτωση ατυχήματος). Συγκρίνοντας τον παραπάνω αριθμό εργατικών ατυχημάτων με αυτόν του 1988 (18,2 εργατικά ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους), παρατηρείται ότι το 2008 ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατά 72. Εκτιμώντας την ανά έτος ποσοστιαία μεταβολή στον αριθμό των ατυχημάτων ανά 1000 εργαζόμενους από το έτος 1988 έως το 2008, υπολογίστηκε ότι, για τη χρονική αυτή περίοδο, ο μέσος ρυθμός μείωσης των ατυχημάτων ανά 1000 εργαζόμενους ήταν 6,0. Κατά τη δεκαετία παρατηρήθηκε ετησίως πτώση στον αριθμό των ατυχημάτων με μέσο ρυθμό μείωσης 5,3. Για τις δεκαετίες , και οι αντίστοιχοι ρυθμοί μείωσης ήταν κατά μέσο όρο 2,0, 4,0 και 5,1, αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη και τις ετήσιες μεταβολές στον αριθμό των ασφαλισμένων εκτιμήθηκε ότι ο μέσος ρυθμός μείωσης στον αριθμό των ατυχημάτων ανά 1000 εργαζόμενους για τις δεκαετίες , , και ήταν 5,1, 6,8, 5,7 και 7,4, αντίστοιχα. Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη τον ετήσιο αριθμό ημερών ανικανότητας και τον αριθμό των ασφαλισμένων παρατηρείται ότι κατά μέσο όρο ο αριθμός ημερών ανικανότητας ανά 1000 εργαζόμενους για τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες είχε μείωση 4,4, 5,4, 3,4 και 0,6 αντίστοιχα. 2. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2008 Τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα συνέβησαν στις διοικητικές περιφέρειες Αττικής (40,4) και Κεντρικής 1. DEVELOPMENTS IN ACCIDENTS AT WORK Assessing annual variation in the number of accidents from 1988 to 2008, it was estimated that during this period, the average drop in the number of accidents was 4.9, while in 2008 there were 66 fewer accidents than in Taking into account the total number of accidents and the total number of directly insured individuals, it is estimated that in 2008, 5 accidents occurred per 1,000 employees (incidence rate). Comparing this number of accidents at work to that of 1988 (18.2 accidents occurred per 1,000 employees); we see that in 2008, this number was reduced by 72. Assessing the annual percentage variation in the number of accidents per 1,000 employees from 1988 to 2008, it was estimated that during this period, the average drop in the number of accidents per 1,000 employees was 6.0. During the decade, there was an annual drop in the number of accidents, at a 5.3 mean rate of reduction. For the , and decades, corresponding mean rates of reduction were 2.0, 4.0 and 5.1, respectively. Taking into account the annual changes in insured individuals, the mean rates of reduction per 1000 employees for the decades , , and were 5.1, 6.8, 5.7 and 7.4, respectively. Furthermore, taking into account the annual total number of incapacity days and the number of insured individuals, we see that, on average, the number of incapacity days per 1,000 employees during the last four decades presented a drop of 4.4, 5.4, 3.4 and 0.6, respectively. 2. ACCIDENTS AT WORK IN 2008 Most accidents at work (Table 1) took place in the administrational regions of Attica (40.4) and Kentriki Macedonia (21.2), comprising 62 of the total number of accidents. The percentage of these two regions in relation 11

12 Μακεδονίας (21,2) στις οποίες καταγράφεται 62 του συνόλου των ατυχημάτων. Το ποσοστό που κατέχουν οι δύο αυτές περιφέρειες ως προς το σύνολο των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι 51,0 και 14,9, αντίστοιχα, συνολικά δηλαδή 66,0 των εργαζομένων. Σχετικά με το φύλο, 81,3 των ατυχημάτων συνέβησαν σε άνδρες και 18,7 σε γυναίκες, 57 του εργαζόμενου πληθυσμού ήταν άνδρες. Το 32,3 του συνόλου των ατυχημάτων και 34,9 της απασχόλησης αντιστοιχούν σε εργαζόμενους από 25 έως 34 ετών. Σχετικά με το τραυματισθέν μέρος σώματος τα περισσότερα ατυχήματα εντοπίζονται στα άνω και κάτω άκρα με 43,6 και 33,9, αντίστοιχα. Ειδικότερα ως προς το συγκεκριμένο μέλος σώματος υπερισχύουν οι δάκτυλοι του χεριού με 20,6 και ακολουθούν η κνήμη-γόνατο με 11,2 και ο αστράγαλος με 9,2. Όσον αφορά στο είδος τραύματος κυριαρχούν τα κατάγματα, τα θλαστικά τραύματα και οι θλάσεις με 30,9, 25,3 και 23,1 αντίστοιχα. Οι δύο σημαντικότερες αιτίες εργατικού ατυχήματος είναι η πρόσκρουση σε σταθερά αντικείμενα, κτύπημα σε ή από κινούμενα αντικείμενα καθώς και οι πτώσεις από ύψος ή στο ίδιο επίπεδο με ποσοστά 37,0 και 30,0, αντίστοιχα. Υλικοί παράγοντες υπεύθυνοι για το ατύχημα είναι τα μέσα μεταφοράς ή ο ανυψωτικός εξοπλισμός της επιχείρησης (25,6) και ο λοιπός εξοπλισμός (18,6). Αναφορικά με τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του εργοδότη, τα περισσότερα ατυχήματα εντοπίζονται στη μεταποίηση και στις κατασκευές σε ποσοστό 31,0 και 22,7 ενώ στους κλάδους αυτούς απασχολείται 17,8 και 11,8 των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ως προς το επάγγελμα του εργαζόμενου, ο μεγαλύτερος αριθμός ατυχημάτων εμφανίζεται στην κατηγορία Μεταλλωρύχοι-Λατόμοι-Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων με ποσοστό 18,2 ενώ ως προς την απασχόληση οι εργαζόμενοι αυτοί αποτελούν 2,4 των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Γενικότερα οι Ειδικευμένοι Τεχνίτες και τα συναφή τεχνικά επαγγέλματα αποτελούν 32,0 του συνόλου των ατυχημάτων και το 8,9 της απασχόλησης. Οι μήνες με το μεγαλύτερο αριθμό ατυχημάτων είναι οι Ιούλιος (10,0), Μάιος (9,8) και Ιούνιος (9,7). Στους εργαζόμενους Ελληνικής υπηκοότητας και στους μισθωτούς υπαλλήλους καταγράφονται αντιστοίχως 81,7 και 97,3 των ατυχημάτων. Πάνω από τα μισά ατυχήματα (50,3) συνέβησαν μεταξύ to the total number of individuals insured by IKA-ETAM is 51.4 and 14.9, respectively, i.e of employees. Men sustained 81.3 of the accidents, while women sustained 18.7, 57 of the working population is men employees. Employees aged between 25 and 34 sustained 32.3 of the total number of accidents and 34.9 of the working population. In regard to the injured body part, most accidents occurred in upper and lower extremities, at rates of 43.6 and 33.9, respectively. In fact, in regard to particular body part, fingers were injured most often, at a rate of 20.6, leg, including knee, at a rate of 11.2 and ankle, at a rate of 9.2. The most frequent types of injury are fractures, contusion injuries and contusions, at rates of 30.9, 25.3 and 23.1, respectively. The two most prevalent causes of accidents at work were collision with immobile objects, falling against or being struck by a moving object, as well as falling from a height to lower lever or falling on the same level at respective rates of 37.0 and Causes that led to injury were transport vehicles or lifting equipment (25.6) and other equipment (18.6). In regard to the sectors of the employer s economic activity, most accidents occur in manufacturing industries and construction sector, at a percentage of 31.0 and 22.7; these sectors comprise 17.8 and 11.8 of individuals insured by IKA-ETAM. In regard to the occupation of the employees, the highest number of accidents occurs in the category of Extraction and building trade workers, at a percentage of 18.2 while these employees comprise 2.4 of insured individuals by IKA-ETAM. The general category of Skilled laborers represents 32.0 of the accidents at work and 8.9 of individuals insured by IKA-ETAM. The months with the greatest number of accidents were July (10.0), May (9.8), and June (9.7). Employees of Greek nationality sustained 81.7 of the accidents and salaried employees sustained 97.3 of accidents. More than half of the accidents (50.3) occurred between 9:31 am and 14:30 pm, while 19.5 of the accidents occurred on Mondays. In regards to the location where the accident occurred, 85.9 took place on company premises or during working hours, while 16.1 were motor-vehicular accidents (during 12

13 9:31 το πρωί και 14:30 το μεσημέρι και 19,5 των ατυχημάτων καταγράφηκαν Δευτέρα. Ως προς τον τόπο που σημειώθηκαν τα ατυχήματα, 85,9 αντιστοιχεί στο χώρο της επιχείρησης ή κατά τη διάρκεια της εργασίας ενώ 16,1 ήταν τροχαία (κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε κατά τη διαδρομή από ή προς την εργασία). Ο μεγαλύτερος αριθμός ατυχημάτων παρατηρήθηκε σε μικρές επιχειρήσεις, συγκεκριμένα 38,5 των ατυχημάτων συνέβησαν σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως εννέα άτομα. Oι πρώτες βοήθειες αμέσως μετά το ατύχημα δόθηκαν σε νοσοκομείο (68,2). Ειδικότερα στα Ιόνια Νησιά, στη Δυτική Ελλάδα, στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και στη Δυτική Μακεδονία 78,7, 78,2, 76,0 και 75,8 των περιπτώσεων αντιστοίχως αντιμετωπίστηκαν εξ αρχής με εισαγωγή σε νοσοκομείο. Αντίθετα η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είχε το μικρότερο ποσοστό πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο με 53,7. Τελικά μόνο 29,7 των ατυχημάτων νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο μετά την παροχή πρώτων βοηθειών. Το συχνότερα χρησιμοποιηθέν μέσο μεταφοράς για τη μεταφορά του παθόντος σε μονάδα πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο, ήταν κάποιο ιδιωτικό μέσο (π.χ. αυτοκίνητο) με ποσοστό 70,4. Παρακολουθώντας την ετήσια καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων υπολογίστηκε ότι το 2008 χαρακτηρίζονταν, ως εργατικά, κατά μέσο όρο 30 περίπου ατυχήματα την ημέρα και ότι η πλειοψηφία των ατυχημάτων οδήγησε σε διακοπή της εργασίας. Αυτό εξηγείται πιθανόν από το γεγονός ότι δεν δηλώνονται τα ατυχήματα που δεν οδηγούν σε διακοπή της εργασίας και είναι εμφανές με την πάροδο των ετών καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων. 3. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2008 Σχετικά με το δείγμα των 83 θανατηφόρων ατυχημάτων παρατηρούνται τα εξής, Η ηλικία των εργαζομένων που το ατύχημα οδήγησε σε θάνατο (μέση ηλικία 42,8 έτη) είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή των εργαζομένων με μη θανατηφόρο εργατικό ατύχημα (μέση ηλικία 38,1 έτη) αλλά και από την ηλικία του ασφαλισμένου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πληθυσμού (μέση ηλικία 37 έτη). 77 θανατηφόρα συνέβησαν σε άνδρες. 25 δηλώθηκαν στη διοικητική περιφέρεια Αττικής ενώ στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφηκαν 14 θανατηφόρα. Τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο σημειώθηκαν 31 θανατηφόρα ατυχήματα. 33 θανατηφόρα ατυχήματα οφείλονται σε work or during traveling to or from work). Most accidents took place in small enterprises; in fact, 38.5 occurred at enterprises employing up to nine employees. In 68.2 of all accidents, first aid directly after the accident was administered at a hospital. Specifically, in Ionia Nisia, in Dytiki Ellada, Anatoliki Makedonia & Thraki and in Dytiki Makedonia this percentage occurred in 78.7, 78.2, 76.0 and 75.8 of cases, respectively. On the contrary, the region of Sterea Ellada presented the lowest percentages of first aid administered at a hospital, with 53.7 in total. Finally, only 29.7 of the persons who sustained accidents, were hospitalized after first aid was administered. The main means of transport of injured persons to a first aid unit or hospital was a private means (e.g. car) at a rate of According to the annual recording of accidents at work, on average, 30 accidents at work occurred every day and in regard to their outcome it s obvious that the majority of accidents lead to absence from work. This could be explained by the fact that accidents that do not lead to absence from work are not reported which is obvious during the years of accidents at work recording. 3. FATAL ACCIDENTS AT WORK IN 2008 In regard to the 83 fatal accidents, the following data emerged: The age of employees who sustained a fatal accident at work (mean age 42.8 years) is far higher than the age of individuals with non fatal accident at work (mean age 38.1 years) and the age of the total population insured by IKA-ETAM (mean age 37 years). Men sustained 77 fatal accidents. Of the total number of fatal accidents, 25 occurred in the administrational region of Attica and 14 in the administrational region of Kentriki Macedonia. 31 fatal accidents were reported in June and July. There were 33 fatal accidents caused by collision with immobile objects and falling against or being struck by a moving object, while 19 fatal accidents were caused by fall from a height. In 38 fatal accidents, the main factor that caused the incident was considered to have been the enterprise s transport vehicles and lifting equipment. Of the fatal accidents, 29 belonged to the construction sector and 21 in manufacturing industries. 13

14 πρόσκρουση σε σταθερά αντικείμενα και κτύπημα σε ή από κινούμενα αντικείμενα και 19 σε πτώση από ύψος. Σε 38 θανατηφόρα ο κυριότερος παράγοντας που οδήγησε στο συμβάν θεωρείται ότι είναι τα μέσα μεταφοράς και ο ανυψωτικός εξοπλισμός της επιχείρησης. 29 θανατηφόρα ανήκουν στον κλάδο των οικοδομικών κατασκευών και 21 στη μεταποίηση. Στις ηλικίες από 25 έως 54 ετών καταγράφηκαν 59 θανατηφόρα ατυχήματα εκ των οποίων τα 22 (37,3) συνέβησαν στον κλάδο των οικοδομικών κατασκευών. 34 οφείλονται σε κρανιο-εγκεφαλική κάκωση και 17 σε κάταγμα. Στις κατηγορίες Μεταλλωρύχων-Λατόμων-Τεχνιτών ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων, Τεχνιτών δομικών κατασκευών (πχ. χύτες, συγκολλητές, ελασματουργοί, σιδηρουργοί κ.α.) και Οδηγών-Χειριστών κινητού εξοπλισμού και αντιστοιχούν 49 θανατηφόρα εκ των οποίων 21 (42,3) οφείλονται σε κρανιο-εγκεφαλική κάκωση και κάταγμα. 4. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007, ΑΝΑ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ) Για τον υπολογισμό της συχνότητας των ατυχημάτων ανά 1000 εργαζόμενους χρησιμοποιήθηκαν τα πληθυσμιακά στοιχεία από τα μηνιαία στοιχεία απασχόλησης από την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του Ιουνίου Ο αριθμός αυτός δεν καλύπτει το σύνολο των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ετήσια βάση, αλλά είναι μικρότερος. Οι συχνότητες ατυχημάτων που παραθέτονται στα Δελτία Εργατικών Ατυχημάτων των ετών 1999 και 2000 υπολογίσθηκαν από τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. Ειδικότερα, η συχνότητα ατυχημάτων σχετικά με την υπηκοότητα του ασφαλισμένου, λόγω έλλειψης αυτής της πληροφορίας στο αρχείο των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων 2002, υπολογίστηκε, για τις δημοσιεύσεις Εργατικών Ατυχημάτων 2001 και 2002, με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. Από το 2003 και μετά, η πληροφορία αυτή ήταν διαθέσιμη και γι αυτό το λόγω εμφανίζονται, από το ένα έτος στο άλλο, μεγάλες πληθυσμιακές διαφορές στην υπηκοότητα των ασφαλισμένων και κατά συνέπεια στις συχνότητες ατυχημάτων. Στα στοιχεία απασχόλησης, που καταγράφονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), η κωδικοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας του εργοδότη ακολουθεί τη διεθνή κωδικοποίηση NACE rev. 1. Στην καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων, από το 2008 και μετά, χρησιμοποιείται η NACE Employee s aged between 25 and 54 sustained 59 fatal accidents; of these 59 accidents, 22 (37.3) occurred in the construction sector. Of the fatal accidents, 34 involved cranio-cerebral injury and 17 fracture. In the category of Extraction & building trade workers, Metal, machinery & related trades workers, Drivers & mobile-plant operators were recorded 49 fatal accidents; of these, 21 (42.3) involved cranio-cerebral injury and fracture ACCIDENTS AT WORK FREQUENCY, PER 1,000 EMPLOYEES (INCIDENCE RATES) In order to calculate accidents incidence rates per 1,000 employees, population data from the monthly employment records originating from the submittal of Detailed Periodical Statements (APD) in June 2008 were used. This number does not cover the total number of individuals insured by IKA-ETAM on an annual basis, but is smaller. Incidence rates cited in Accident at Work Bulletins in 1999 and 2000 were calculated from the data of the Labor Force Survey. In fact, due to lack of information about nationality in the archives of Detailed Periodical Statements for 2002, incidence rates in regard to insured individuals nationality was calculated, for 2001 and 2002 Accident at Work publications, on the basis of data from the Labor Force Survey. From 2003 onwards, this information was available and that is why there is great year-on-year population difference in the nationality of insured individuals and, consequently, in incidence rates. Economic Activity of the enterprise according to Detailed Periodical Statements (APD) follows NACE rev. 1 classification. In Accidents at work recording, starting from 2008, Economic Activity of the enterprise follows NACE rev. 2 classification. Between these classifications there is no absolute identification in every category. The 2008 recording resulted that approximately 5 accidents occur for every 1,000 employees, specifically 8 accidents for every 1,000 men and 2 for every 1,000 women. Approximately 6 accidents occur for every 1,000 employees aged between 50 and 59 and 5 for every 1,000 employees aged between 25 and 34. The highest incidence rates appear in administrational regions of Voreio Aigaio and Sterea Ellada, with approximately 12 and 10 accidents per 1,000 employees, respectively. On the contrary, in administrational regions of 14

15 rev. 2, αναθεώρηση της προηγούμενης και χωρίς απόλυτη αντιστοίχιση. Για το 2008 υπολογίστηκε ότι, αντιστοιχούν 5 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους, συγκεκριμένα 8 ατυχήματα ανά 1000 άνδρες και 2 ατυχήματα ανά 1000 γυναίκες. Σχετικά με την ηλικία, αυξημένη συχνότητα παρουσιάζουν οι ηλικίες 50 έως 59 ετών με 6 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους και οι ηλικίες 25 έως 34 ετών με 5 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Η μεγαλύτερη συχνότητα ατυχημάτων και με σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες περιφέρειες αντιστοιχεί στο Βόρειο Αιγαίο με 12 περίπου ατυχήματα και στη Στερεά Ελλάδα με 10 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Αντίθετα στις διοικητικές περιφέρειες Ιονίων Νησιών και Νοτίου Αιγαίου αντιστοιχούν 3 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Σχετικά με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας του εργοδότη παρατηρούνται τα παρακάτω. Οι κλάδοι Μεταποιητικών Βιομηχανιών και Κατασκευών έχουν αυξημένες συχνότητες ατυχημάτων με 10 και 9 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Ο κλάδος Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου ενώ έχει αυξημένη απασχόληση (21,7) καταγράφει 5 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους αντίστοιχα. Όσον αφορά στο επάγγελμα, οι Μεταλλωρύχοι-Λατόμοι - Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων (40 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους), οι Ανειδίκευτοι αγρεργάτες - αλιεργάτες (25 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους), οι Χειριστές μηχανημάτων-συναρμολογητές (19 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους) και οι Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων (17 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους) παρουσιάζουν αυξημένες συχνότητες ατυχήματος. Επίσης αυξημένη συχνότητα ατυχήματος παρατηρείται στους Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενους μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων και στα Μέλη βουλευόμενων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και των Οργανισμών Ειδικών Συμφερόντων αλλά αυτό δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα γιατί οι κατηγορίες αυτές δεν ασφαλίζονται αποκλειστικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συνεπώς η καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων είναι ελλιπής. Οι επικρατέστερες κατηγορίες ως προς την απασχόληση εργαζομένων είναι οι Υπάλληλοι γραφείου και οι Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών με αντίστοιχες συχνότητες ατυχημάτων 1 και 4 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Η μεγαλύτερη συχνότητα ατυχημάτων, ως προς την υπηκοότητα, αντιστοιχεί στους εργαζόμενους με υπηκοότητα Ionian Islands and Notio Aigaio, 3 accidents per 1,000 employees, are estimated respectively. Τhe sectors of Manufacturing Industries and Construction present higher incidence rates, with 10 and 9 accidents per 1,000 employees, respectively. On the contrary, in Wholesale and Retail Trade there is increased occupation (21.7) albeit with relatively lower incidence rate, 5 accidents per 1,000 employees. In regard to occupation, increased incidence rates are detected in Extraction and building trade workers (40 accidents per 1,000 employees), Agricultural, fishery and related laborers (25 accidents per 1,000 employees), Machine operators and assemblers (19 accidents per 1,000 employees) and Stationery-plant and related operators (17 accidents per 1,000 employees). Besides, increased incidence rates are recorded in General managers and Legislators - Senior officials but these figures are not representing the reality because the majority of the employees in the foresaid categories are not insured only from IKA-ETAM. The most prevalent categories in regard to employment are Office clerks and Unskilled labourers in mining, construction, manufacturing and transportation, with respective incidence rates of 1 and 4 accidents per 1,000 employees. In regard to nationality the higher incidence rate occurs in employees whose nationality is non Greek with 7 accidents approximately per 1,000 employees while the Greek nationality employees have approximately 5 accidents per 1,000 employees. Employees with nationality outside EU, from EU and those with Greek nationality comprise 15.4, 2.9 and 81.7 of the labor force, respectively. In regard to employment status, it emerges that, approximately, 5 accidents occur per 1,000 salaried employees, who comprise 93.5 of individuals insured by IKA-ETAM. The highest accident incidence rate is encountered in enterprises employing between 1 to 3 individuals, with approximately 7 accidents per 1,000 employees. These small size companies employ 16.1 of the population insured by IKA-ETAM. In enterprises employing up to 49 individuals, which comprise 56.7 of the labor force, approximately 6 accidents correspond to every 1,000 employees while in enterprises employing more than 1000 employees, which comprise 13.7 of the labor force, approximately 1 accidents correspond to every 1,000 employees. 15

16 πλην της Ελληνικής με συχνότητα 7 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους ενώ εκείνοι με Ελληνική υπηκοότητα είχαν 5 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Οι υπήκοοι εκτός ΕΕ, άλλης χώρας της ΕΕ και οι Έλληνες αποτελούν 15,4, 2,9 και 81,7 της απασχόλησης, αντίστοιχα. Ως προς το καθεστώς απασχόλησης παρατηρείται ότι στην κατηγορία των μισθωτών αντιστοιχούν 5 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους οι οποίοι και αποτελούν 93,5 των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η μεγαλύτερη συχνότητα ατυχημάτων εντοπίζεται σε επιχειρήσεις με προσωπικό 1 έως 3 άτομα με 7 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Στις μικρές αυτές επιχειρήσεις απασχολείται 16,1 του ασφαλισμένου στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ πληθυσμού. Στις επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 49 άτομα απασχολείται 56,7 των εργαζομένων και αντιστοιχούν 6 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους ενώ σε επιχειρήσεις με πάνω από 1000 άτομα προσωπικό απασχολείται 13,7 των εργαζομένων και αντιστοιχούν 1 περίπου ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. 16

17 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ PART I ACCIDENTS AT WORK AND INCIDENCE RATES 17

18 Πίνακας 1. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ Table 1: ACCIDENTS AT WORK BY GEOGRAPHICAL DISTRICT, ADMINISTRATIONAL REGION AND PREFECTURE (Τα ατυχήματα αναφέρονται στη Διοικητική Περιφέρεια π ου ανήκει το Περιφερειακό Υπ οκατάστημα) (Accidents occurred in the Administrational Region under the Regional Branch) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ GEOGRAPHICAL DISTRICT (NUTS) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ADMINISTRATIONAL REGION ΝΟΜΟΣ PREFECTURE ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ VOREIA ELLADA ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ KENTRIKI ELLADA ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗ NISIA AIGAIOU & KRITI Eβρος / Evros 45 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ξάνθη / Xanthi 39 ΘΡΑΚΗ 233 Ροδόπη / Rodopi 33 ANATOLIKI MAKEDONIA Δράμα / Drama 54 THRAKI Καβάλα / Kavala 62 Ημαθία / Imathia 125 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA Κιλκίς / Kilkis Πέλλα / Pella 120 Πιερία / Pieria 70 Σέρρες / Serres 127 Χαλκιδική/Chalkidiki 87 Γρεβενά / Grevena Καστοριά / Kastoria 39 Κοζάνη / Kozani 109 Φλώρινα / Florina 21 Καρδίτσα / Karditsa 45 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Λάρισα / Larisa THESSALIA Μαγνησία / Magnisia 111 Τρίκαλα / Trikala 127 Aρτα / Arta 68 ΗΠΕΙΡΟΣ Θεσπρωτία / Thesprotia IPEIROS Ιωάννινα / Ioannina 139 Πρέβεζα / Preveza 32 Ζάκυνθος / Zakynthos 39 IONIA ΝΗΣΙΑ Κεφαλληνία / Kefallinia IONIA NISIA Κέρκυρα / Kerkyra 12 Λευκάδα / Lefkada 36 Αιτολοακαρνανία / ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Aitoloakarnania 183 DYTIKI ELLADA 458 Αχαΐα / Achaia 220 Ηλεία / Ileia 55 Βοιωτία / Voiotia 372 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Εύβοια / Evvoia 117 STEREA ELLADA 769 Ευρυτανία / Evrytania 3 Φθιώτιδα / Fthiotida 258 Φωκίδα / Fokida 19 Αργολίδα / Argolida 94 Αρκαδία / Arkadia 50 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 500 Κορινθία / Korinthos 168 PELOPONNISOS Λακωνία / Lakonia 71 Μεσσηνία / Messinia 117 Αθήνα / Athens Ανατολική Αττική / ΑΤΤΙΚΗ Anatoliki Attιki 692 ATTIKI Δυτική Αττική / Dytiki Attiki 397 Πειραιάς / Pireαs 574 Λέσβος / Lesvos 171 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 272 Σάμος / Samos 38 VOREIO AIGAIO Χίος / Chios 63 Δωδεκάνησος / NOTIO AIΓΑΙΟ 202 Dodekanisos 49 NOTIO AIGAIO Κυκλάδες / Kyklades 153 Ηράκλειο / Irakleio 175 ΚΡΗΤΗ Λασσίθι / Lassithi KRITI Ρέθυμνο / Rethymno 170 Χανιά / Chania

19 ΕΤΗ YEARS Πίνακας 2. KATANOMH ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ, Table 2. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK AND INCAPACITY DAYS AGAINST THE NUMBER OF INSURED INDIVIDUALS, ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ NUMBER OF ACCIDENTS ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤHΤΑΣ INCAPACITY DAYS ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ NUMBER OF INSURED INDIVIDUALS ΑΤΥΧ/ΤΑ ΑΝΑ 1000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ACCIDENTS PER 1000 INSURED INDIVIDUALS ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 1000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INCAPACITY DAYS PER 1000 INSURED INDIVIDUALS ΑΤΥΧ/ΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ACCIDENTS PER DAY ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ MEAN TIME OF INCAPACITY FOR WORK ,8 470,7 12,5 31, ,1 547,0 16,2 30, ,5 702,7 21,9 29, ,7 769,0 31,0 24, , ,3 38,9 29, , ,4 57,8 24, , ,5 61,1 23, , ,6 68,4 20, , ,3 84,0 21, , ,4 102,4 19, , ,9 111,9 19, , ,8 113,4 19, , ,9 109,3 19, , ,5 120,9 18, , ,7 143,9 18, , ,1 154,4 18, , ,2 164,4 18, , ,2 177,2 18, , ,3 174,8 19, , ,9 185,1 19, , ,2 170,3 19, , ,0 172,8 17, , ,1 157,9 20, , ,3 168,5 20, , ,0 161,9 21, , ,7 172,8 20, , ,4 155,3 20, ,2 909,8 133,6 20, ,4 812,8 123,1 20, ,3 829,3 123,2 21, ,1 797,3 127,6 20, ,8 787,3 129,0 21, ,6 704,0 128,6 20, ,4 647,6 123,1 20, ,2 614,9 124,6 20, ,7 552,6 113,1 20, ,4 506,0 106,3 20, ,5 487,9 105,8 20, ,1 477,9 106,3 20, ,5 478,9 101,1 22, ,0 453,9 100,2 21, ,2 426,6 88,1 23, ,6 421,3 81,7 25, ,4 411,9 76,2 26, ,8 375,7 69,0 27, ,6 362,0 68,6 26, ,9 378,9 65,6 29, ,1 400,2 61,9 33, ,4 364,1 59,0 31, ,2 335,3 58,1 29, ,5 300,8 54,9 28, ,8 302,6 51,0 31, ,1 296,5 48,3 32, ,7 298,2 46,1 34, ,5 299,0 45,1 35, ,2 277,8 43,9 33, ,8 264,6 41,9 33, ,4 287,1 39,7 38, ,0 272,3 37,7 38, ,3 274,1 35,2 43, ,6 284,4 32,3 50, ,1 298,8 29,7 58,6 20

20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ NUMBER OF ACCIDENTS Διάγραμμα 1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Figure 1. DEVELOPMENT IN ACCIDENTS AT WORK , ,0 80,0 70, ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ NUMBER OF ACCIDENTS ,0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ NUMBER OF ACCIDENTS ΑΤΥΧ/ΤΑ ΑΝΑ 1000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ACCIDENTS PER 1000 INSURED INDIVIDUALS 21

21 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ INCAPACITY DAYS Διάγραμμα 2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Figure 2. DEVELOPMENT IN INCAPACITY DAYS , , , , , ,0 800,0 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ INCAPACITY DAYS , ,0 200,0 0 0, ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤHΤΑΣ INCAPACITY DAYS ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 1000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INCAPACITY DAYS PER 1000 INSURED INDIVIDUALS 22

22 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ NUMBER OF ACCIDENTS ΕΤΗ YEARS ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ NUMBER OF ACCIDENTS Πίνακας 3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Table 3. DEVELOPMENT IN ACCIDENTS AT WORK AND DIRECTLY INSURED INDIVIDUALS ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ () ANNUAL CHANGE IN NUMBER OF ACCIDENTS () ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ DIRECTLY INSURED INDIVIDUALS ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ () ANNUAL CHANGE IN DIRECTLY INSURED PERSONS () ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΑΣΦ/ΝΟΥΣ NUMBER OF ACCIDENTS PER 1000 INSURED INDIVIDUALS ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΑΣΦ/ΝΟΥΣ () ANNUAL CHANGE IN NUMBER OF ACCIDENTS PER 1000 INSURED INDIVIDUALS () ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ 1988 ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΑΣΦ/ΝΟΥΣ () CHANGE SINCE 1988 IN NUMBER OF ACCIDENTS PER 1000 INSURED INDIVIDUALS () ,2-100, , ,6 16,6-8,8-8, , ,9 15,4-7,6-15, , ,0 13,8-10,5-24, , ,0 13,6-1,5-25, , ,6 12,9-5,0-29, , ,7 12,1-6,3-33, , ,5 11,4-5,2-37, , ,3 11,2-1,7-38, , ,7 10,5-6,2-42, , ,3 9,8-7,4-46, , ,4 9,1-6,5-49, , ,3 8,7-5,0-52, , ,0 8,5-2,4-53, , ,1 8,2-2,9-55, , ,2 7,8-4,7-57, , ,3 7,4-5,6-59, , ,2 7,0-5,2-61, , ,4 6,3-9,7-65, , ,0 5,6-11,6-69, , ,6 5,1-8,8-72,0 Διάγραμμα 3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Figure 3. DEVELOPMENT IN ACCIDENTS AT WORK ,0 100,00 100,0 90,0 80,0 80,0 60,0 70,0 40,0 60,0 20,0 50,0 40,0-8,8-15,7-24,5-25,6-29,4-33,8-37,3-38,4 0,0-20,0 30,0-42,2-46,5-49,9-52,5-53,6-55,0-57,1-40,0 20,0 18,2 16,6 15,4 13,8 13,6 12,9-59,5-61,6-65,3-69,3-72,0-60,0 10,0 12,1 11,4 11,2 10,5 9,8 9,1 8,7 8,5 8,2 7,8 7,4 7,0 6,3 5,6 5,1 0,0-100, ΕΤΗ YEARS -80,0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΑΣΦ/ΝΟΥΣ - NUMBER OF ACCIDENTS PER 1000 INSURED INDIVIDUALS ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ 1988 ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΑΣΦ/ΝΟΥΣ () - CHANGE SINCE 1988 IN NUMBER OF ACCIDENTS PER 1000 INSURED INDIVIDUALS () 23

23 Αριθμός Ατυχημάτων Πίνακας 4. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1949 ΕΩΣ ΤΟ 2008 ΑΝΑ 10ΕΤΙA Tabble 4. DEVELOPMENT IN ACCIDENTS AT WORK AND INCAPACITY DAYS SINCE 1949 TO 2008 BY DECADE ΕΤΗ YEARS Μέσος Αρ. Ατυχημάτων Ημερησίως Mean value of number of accidents per day Μέσος Αρ. Ατυχημάτων ανά 1000 ασφ/νους Mean value of number of accidents per 1000 insured individuals Μέσος Αρ. Ημερών Ανικανότητας αν 1000 ασφ/νους Mean value of incapacity days per 1000 insured individuals ,1 48, , ,3 73, , ,3 49, , ,7 25,5 535, ,6 12,7 365, ,0 7,4 285,3 ΕΤΗ Μέση ετήσια μεταβολή Αρ. Ατυχημάτων () Μέση ετήσια μεταβολή Αρ. Ατυχημάτων ανά 1000 ασφ/νους () Μέση ετήσια μεταβολή Ημερών Ανικανότητας ανά 1000 ασφ/νους () YEARS Mean annual rate in accidents () Mean annual rate in accidents per 1000 insured individuals () Mean annual rate in incapacity days per 1000 insured individuals () ,7 13,1 7, ,5 1,6 0, ,0-5,1-4, ,0-6,8-5, ,1-5,7-3, ,3-7,4 0,6 Διαγράμματα 4-5. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Figures 4-5. DEVELOPMENT IN ACCIDENTS AT WORK AND INCAPACITY DAYS , , ,7 535,0 365,3 285, Ημ. Ανικανότητας Μέσος Αρ. Ημερών Ανικανότητας αν 1000 ασφ/νους - Mean value of incapacity days per 1000 insured individuals Μέσος Αρ. Ατυχημάτων ανά 1000 ασφ/νους - Mean value of number of accidents per 1000 insured individuals Μέσος Αρ. Ατυχημάτων Ημερησίως - Mean value of number of accidents per day Μέση ετήσια μεταβολή Αρ. Ατυχημάτων () - Mean annual rate in accidents () Μέση ετήσια μεταβολή Αρ. Ατυχημάτων ανά 1000 ασφ/νους () - Mean annual rate in accidents per 1000 insured individuals () Μέση ετήσια μεταβολή Ημερών Ανικανότητας ανά 1000 ασφ/νους () - Mean annual rate in incapacity days per 1000 insured individuals () 24

24 ΕΤΗ YEARS Πίνακας 5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ, Table 5. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ SUBSIDY AND PENSION EXPENSES, ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ PROVISIONS OF DISABILITY PENSIONS DUE TO ACCIDENTS AT WORK ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ PROVISIONS OF SUBSITY DUE TO ACCIDENTS AT WORK ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ EXPENSES FOR SUBSIDY AND DISABILITY PENSIONS ΕΥΡΩ ( ) ΔΡΑΧΜΕΣ (DRS) ΕΥΡΩ ( ) ΔΡΑΧΜΕΣ (DRS) ΕΥΡΩ ( ) ΔΡΑΧΜΕΣ (DRS) Παρατήρηση: Στις π αροχές συντάξεων δεν π εριλαμβάνονται τα π οσά των συντάξεων θανάτου π ου π ροήλθαν απ ό συντάξεις αναπ ηρίας απ ό Εργατικά Ατυχήματα. Μέχρι και το έτος 2001 τα διαθέσιμα στοιχεία ήταν σε δραχμές και έγινε μετατροπ ή τους σε ευρώ (1 Ευρώ = 340,75 Δρχ). NB: Pension provisions do not include death pension amounts derived from disability pensions due to Accidents at Work. Until and including 2001, available data w ere in drachmas and amounts w ere converted to euros (1 euro = drachmas). Ποσά κατ εκτίμηση - estimation 25

25 ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΥΡΩ) EXPENSES ( ) Διάγραμμα 6. ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Figure 6. DEVELOPMENT IN SUBSITY AND PENSION EXPENSES ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - PROVISIONS OF DISABILITY PENSIONS DUE TO ACCIDENTS AT WORK ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - PROVISIONS OF SUBSITY DUE TO ACCIDENTS AT WORK ,0 Διάγραμμα 7. ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ () Figure 7. ANNUAL CHANGE IN SUBSITY AND PENSION EXPENSES () 25,0 24,1 26,2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - PROVISIONS OF DISABILITY PENSIONS DUE TO ACCIDENTS AT WORK ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - PROVISIONS OF SUBSITY DUE TO ACCIDENTS AT WORK 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 19,7 19,5 11,5 8,8 12,4 6,7 16,2-1,3 7,8 14,9 18,8 18,4 14,2 4,7 4,9-0,5 2,7 16,2 21,2 6,6 4,0 15,2-1,5-0,5-1,8 2,6-0,7-2,3-3,3 6,8 12,1 8,7 2,4 6,5 11,9 7,5 7,5 3,5 1,5 1,2-2,5 9,6 0,3 0,5 2,4 1,9 12,7-10, ,6 26

26 Πίνακας 6. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Table 6. INCIDENCE RATE OF ACCIDENTS AT WORK PER 1000 EMPLOYEES BY AGE AND SEX ΗΛΙΚΙΑ AGE Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων Number of accidents at work Αριθμός Απασχολουμένων Number of Employees Συχνότητα Ατυχημάτων Incidence Rate Άγνωστη Unknow n Έως 14 ετών Up to 14 years , , , , , , , , , , ,1 65 και άνω over 65 years , ,2 ΦΥΛΟ SEX Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων Number of accidents at work Αριθμός Απασχολουμένων Number of Employees Συχνότητα Ατυχημάτων Incidence Rate Άνδρες Males Γυναίκες Females Σύνολο Total , , ,2 Διάγραμμα 8. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Figure 8. INCIDENCE RATE OF ACCIDENTS AT WORK PER 1000 EMPLOYEES BY AGE AND SEX 8,0 7,0 Μέση συχνότητα ανά 1000 εργαζόμενους=5,2 Mean incidence rate per 1000 employees = 5.2 6,4 7,5 6,0 5,0 4,0 3,5 5,5 4,9 4,7 5,1 5,5 5,5 5,7 4,1 4,2 3,0 2,0 2,2 1,0 0, και άνω over 65 years Άνδρες Males Γυναίκες Females 27

27 Πίνακας 7. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Table 7. INCIDENCE RATE OF ACCIDENTS AT WORK PER 1000 EMPLOYEES BY ADMINISTRATIONAL REGION ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ADMINISTRATIONAL REGION ΑΓΝΩΣΤΟ UΝKNOWN ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA - THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA ΘΕΣΣΑΛΙΑ THESSALIA ΗΠΕΙΡΟΣ IPEIROS ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ IONIA NISIA ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ PELOPONNISOS ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ VOREIO AIGAIO ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων Number of accidents at work Αριθμός Απασχολουμένων Number of Employees Συχνότητα Ατυχημάτων Incidence Rate , , , , , , , , , , , , , ,2 12,0 11,0 Διάγραμμα 9. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Figure 9. INCIDENCE RATE OF ACCIDENTS AT WORK PER 1000 EMPLOYEES BY ADMINISTRATIONAL REGION 11,8 10,0 9,0 Μέση συχνότητα ανά 1000 εργαζόμενους=5,2 Mean incidence rate per 1000 employees = 5.2 9,8 8,0 7,4 7,7 7,4 7,0 6,6 6,0 5,8 6,3 5,0 4,0 3,0 3,3 4,3 2,7 4,1 2,8 2,0 1,0 0,0 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA - THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA ΘΕΣΣΑΛΙΑ THESSALIA ΗΠΕΙΡΟΣ IPEIROS ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ IONIA NISIA ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ STEREA ELLADA PELOPONNISOS ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ADMINISTRATIONAL REGION ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ VOREIO AIGAIO ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI 28

28 Πίνακας 8. ΕΡΓΑΤΙΚA ΑΤΥΧΗΜΑΤA ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (NACE REV. 2) Table 8. ACCIDENTS AT WORK BY ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE (NACE REV. 2) Α ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων Number of accidents at w ork ECONOMIC ACTIVITY 00 Άγνωστη 73 Unknow n 00 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 01 Φυτική και ζωική π αραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 38 Crop and animal production, hunting and related service activities 02 Δασοκομία και υλοτομία 81 Forestry and logging AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING A 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 15 Fishing and aquaculture Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 2 Mining of coal and lignite Εξόρυξη μεταλλευμάτων 4 Mining of metal ores 07 Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 08 Λοιπ ά ορυχεία και λατομεία 54 Other mining and quarrying 08 MINING AND QUARRYING B 09 Υπ οστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 2 Mining support service activities 10 Βιομηχανία τροφίμων 612 Manufacture of food products Ποτοπ οιία 67 Manufacture of beverages Παραγωγή π ροϊόντων καπ νού 20 Manufacture of tobacco products Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή π ροϊόντων απ ό ξύλο και φελλό, εκτός απ ό έπ ιπ λα κατασκευή ειδών καλαθοπ οιίας και σπ αρτοπ λεκτικής Χαρτοπ οιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 98 Manufacture of textiles 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 52 Manufacture of w earing apparel 14 Manufacture of leather and related products Εκτυπ ώσεις και αναπ αραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων Manufacture of w ood and of products of w ood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials Manufacture of paper and paper products 17 Printing and reproduction of recorded media Παραγωγή οπ τάνθρακα και π ροϊόντων διύλισης π ετρελαίου 21 Manufacture of coke and refined petroleum products Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Παραγωγή χημικών ουσιών και 20 π ροϊόντων Παραγωγή βασικών 21 φαρμακευτικών π ροϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων Κατασκευή π ροϊόντων απ ό 22 ελαστικό (καουτσούκ) και π λαστικές ύλες 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων Manufacture of chemicals and chemical products 20 Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 21 Manufacture of rubber and plastic products 22 Manufacture of other non-metallic mineral products 23 MANUFACTURING C Δ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 249 Manufacture of basic metals Κατασκευή μεταλλικών π ροϊόντων, με εξαίρεση τα 25 μηχανήματα και τα είδη εξοπ λισμού Κατασκευή ηλεκτρονικών 26 υπ ολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων Κατασκευή ηλεκτρολογικού 27 εξοπ λισμού 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. Κατασκευή μηχανοκίνητων 29 οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων Κατασκευή λοιπ ού εξοπ λισμού 30 μεταφορών Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment Manufacture of computer, electronic and optical products 113 Manufacture of electrical equipment Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 28 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 29 Manufacture of other transport equipment Κατασκευή επ ίπ λων 180 Manufacture of furniture 32 Άλλες μεταπ οιητικές δραστηριότητες Επ ισκευή και εγκατάσταση 33 μηχανημάτων και εξοπλισμού Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 35 φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 17 Other manufacturing 32 Repair and installation of machinery 107 and equipment Electricity, gas, steam and air conditioning supply ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY D 36 Συλλογή, επ εξεργασία και π αροχή νερού 57 Water collection, treatment and supply 36 Ε ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 37 Επ εξεργασία λυμάτων 8 Sew erage Συλλογή, επ εξεργασία και 38 διάθεση απ οβλήτων ανάκτηση υλικών Δραστηριότητες εξυγίανσης και 39 άλλες υπ ηρεσίες για τη διαχείριση απ οβλήτων Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery 38 Remediation activities and other w aste management services 39 WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES E 29

29 Πίνακας 8. ΕΡΓΑΤΙΚA ΑΤΥΧΗΜΑΤA ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (NACE REV. 2) Table 8. ACCIDENTS AT WORK BY ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE (NACE REV. 2) ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων Number of accidents at w ork 41 Κατασκευές κτιρίων Construction of buildings 41 ECONOMIC ACTIVITY ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 421 Civil engineering 42 CONSTRUCTION F Ζ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες Χονδρικό και λιανικό εμπ όριο 45 επ ισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Χονδρικό εμπ όριο, εκτός απ ό το 46 εμπ όριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Λιανικό εμπ όριο, εκτός απ ό το 47 εμπ όριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 930 Specialised construction activities Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES G 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 307 Land transport and transport via pipelines Πλωτές μεταφορές 11 Water transport 50 Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 51 Αεροπ ορικές μεταφορές 67 Air transport Απ οθήκευση και υπ οστηρικτικές 52 π ρος τη μεταφορά δραστηριότητες Ταχυδρομικές και 53 ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 151 Warehousing and support activities for transportation 171 Postal and courier activities TRANSPORTATION AND STORAGE H Θ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 55 Καταλύματα 48 Accommodation 56 Δραστηριότητες υπ ηρεσιών εστίασης 510 Food and beverage service activities ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES I 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 24 Publishing activities 58 Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπ τικών 59 π ρογραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις Δραστηριότητες 60 π ρογραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities 59 Programming and broadcasting activities 61 Τηλεπ ικοινωνίες 21 Telecommunications INFORMATION AND COMMUNICATION J ΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ Δραστηριότητες π ρογραμματισμού ηλεκτρονικών 62 υπ ολογιστών, π αροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες Δραστηριότητες υπ ηρεσιών 63 π ληροφορίας Δραστηριότητες χρηματοπ ιστωτικών υπ ηρεσιών, 64 με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός απ ό 65 την υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες συναφείς π ρος τις χρηματοπ ιστωτικές υπ ηρεσίες 66 και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 6 Computer programming, consultancy and related activities 2 Information service activities Financial service activities, except insurance and pension funding Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsorysocial security Activities auxiliary to financial services and insurance activities FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES K ΙΒ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 68 Διαχείριση ακίνητης π εριουσίας 2 Real estate activities 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 14 Legal and accounting activities REAL ESTATE ACTIVITIES L ΙΓ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες π αροχής συμβουλών διαχείρισης Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες 71 και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις Επ ιστημονική έρευνα και 72 ανάπ τυξη Activities of head offices; management consultancy activities 70 Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 71 5 Scientific research and development 72 PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES M 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 20 Advertising and market research 74 Άλλες επ αγγελματικές, επ ιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 11 Other professional, scientific and technical activities 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 1 Veterinary activities

30 Πίνακας 8. ΕΡΓΑΤΙΚA ΑΤΥΧΗΜΑΤA ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (NACE REV. 2) Table 8. ACCIDENTS AT WORK BY ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE (NACE REV. 2) ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων Number of accidents at w ork 12 Rental and leasing activities ECONOMIC ACTIVITY 77 ΙΔ ΙΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 78 Δραστηριότητες απ ασχόλησης 5 Employment activities Δραστηριότητες ταξιδιωτικών π ρακτορείων, γραφείων 79 οργανωμένων ταξιδιών και υπ ηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες Δραστηριότητες π αροχής 80 π ροστασίας και έρευνας Δραστηριότητες π αροχής 81 υπ ηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υπ οστήριξη και άλλες 82 δραστηριότητες π αροχής υπ οστήριξης π ρος τις επ ιχειρήσεις Δημόσια διοίκηση και άμυνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 84 υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 14 Travel agency, tour operator reservation service and related activities 108 Security and investigation activities Services to buildings and landscape activities Office administrative, office support and other business support activities Public administration and defence; compulsory social security ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY N O ΙΣΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85 Εκπ αίδευση 63 Education 85 EDUCATION P ΙΖ ΙΗ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Δραστηριότητες ανθρώπ ινης υγείας Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον Δραστηριότητες κοινωνικής 88 μέριμνας χωρίς π αροχή καταλύματος Δημιουργικές δραστηριότητες, 90 τέχνες και διασκέδαση Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και 91 λοιπ ές π ολιτιστικές δραστηριότητες 104 Human health activities 29 Residential care activities Social w ork activities w ithout accommodation Creative, arts and entertainment activities 90 Libraries, archives, museums and other cultural activities 91 HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION Q R 92 Τυχερά π αιχνίδια και στοιχήματα 19 Gambling and betting activities 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 32 Sports activities and amusement and recreation activities Δραστηριότητες οργανώσεων 7 Activities of membership organisations 94 ΙΘ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 95 Επ ισκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 11 Repair of computers and personal and household goods 95 OTHER SERVICE ACTIVITIES S 96 Άλλες δραστηριότητες π αροχής προσωπικών υπηρεσιών 32 Other personal service activities 96 Κ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗ Δραστηριότητες νοικοκυριών ως ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 97 εργοδοτών οικιακού ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ π ροσωπ ικού ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 13 Activities of households as employers of domestic personnel 97 ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; U0NDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES- PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE T ΚΑ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 99 Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 4 Activities of extraterritorial organisations and bodies 99 ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES U Tα στοιχεία απασχόλησης δεν παρουσιάζονται γιατί περιγράφονται σύμφωνα με τη NACE rev. 1 η οποία δεν έχει μοναδική αντιστοίχιση με τη NACE rev. 2 31

31 ΛΟΙΠΕΣ OTHER 27 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ MANUFACTURING ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ - WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES 19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ CONSTRUCTION Α-A Β-B Γ-C Δ-D Ε-E ΣΤ-F Ζ-G Η-H Θ-I Ι-J ΙΑ-K ΙΒ-L ΙΓ-M ΙΔ-N ΙΕ-O ΙΣΤ-P ΙΖ-Q ΙΗ-R ΙΘ-S Κ-T ΚΑ-U ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE NACE REV. 2 Μονοψήφια κωδικοποίηση οικονομικής δραστηριότητας (Πίνακας 8) Single-digit codification of economic activity (Table 8) 32

32 Διάγραμμα 11. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (NACE REV. 2) Figure 11. ACCIDENTS AT WORK ΙΝ MANUFACTURING INDUSTRY SECTOR (NACE REV. 2) Διψήφια κωδικοποίηση μεταποιητικών βιομηχανιών (Πίνακας 8) Two-digit codification of manufacturing industry (Table 8) ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ MANUFACTURING INDUSTRY SECTOR NACE REV. 2 33

33 ISCO-88 (COM) Πίνακας 9. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Table 9. INCIDENCE RATE OF ACCIDENTS AT WORK PER 1000 EMPLOYEES BY OCCUPATION ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων Number of accidents at work Αριθμός Απασχολουμένων Number of employees Συχνότητα Ατυχημάτων Incidence Rate OCCUPATION Άγνωστο Επάγγελμα ,8 Unknow n 01 Ενοπλες Δυνάμεις Armed forces Μέλη βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και των Οργανισμών Ειδικών Συμφερόντων Διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανισμών Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ,4 Legislators and senior officials ,1 Corporate managers ,9 General managers 21 Φυσικοί, Μαθηματικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί,σ.α.ε ,9 Physical, Mathematical and engineering science professionals 22 Βιολόγοι, Ιατροί,σ.α.ε ,3 Life science and health professionals 23 Εκπαιδευτικοί ,5 Teaching professionals 24 Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων, νομικοί, πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα ,2 Other professionals 31 Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των επιστημών φυσικής, μηχανικής,σ.α.ε ,7 Physical and engineering science associate professionals 32 Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας ,4 Life science and health associate professionals 33 Μέλη διδακτικού βοηθητικού προσωπικού ,1 Teaching associate professionals 34 Πωλητές, Χρηματιστές, κτηματομεσίτες, απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων,σ.α.ε ,8 Other associate professionals 41 Υπάλληλοι γραφείου ,3 Office clerks 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών ,9 Customer service clerks 51 Παροχή προσωπικών υπηρεσιών και προστασίας ,6 Personal and protective service workers 52 Μοντέλα, πωλητές,σ.α.ε ,1 Models salespersons and demonstrators 61 Ειδικευμένοι αγρεργάτες, αλιεργάτες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, δασοκόμοι, υλοτόμοι, επαγγελματίες κυνηγοί ,5 Skilled agricultural and fishery workers 71 Μεταλλωρύχοι, λατόμοι, τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων ,9 Extraction and building trade workers 72 Χύτες, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί,σ.α.ε, μηχανικοί, εφαρμοστές ηλεκτρικού και ,5 Metal, machinery and related trades workers ηλεκτρονικού εξοπλισμού 73 Εργασίες ακριβείας, χειροτέχνες τυπογράφοι και συναφή ,2 Precision, handicraft, printing and related trade workers 74 Τεχνίτες τροφίμων, ξύλου, υφαντουργίας, ειδών ενδύσεως,σ.α.ε ,5 Other craft and related trades workers 81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων ,1 Stationery-plant and related operators 82 Χειριστές μηχανημάτων - συναρμολογητές ,4 Machine operators and assemblers 83 Οδηγοί και χειριστές κινητού εξοπλισμού ,7 Drivers and mobile-plant operators 91 Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί ,0 Sales and services elementary occupations 92 Ανειδίκευτοι αγρεργάτες - αλιεργάτες,σ.α.ε ,4 Agricultural, fishery and related labourers 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών μεταποίησης και μεταφορών ,3 Labourers in mining, construction, manufacturing and transport ,2 34

34 1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και των οργανισμών ειδικών συμφερόντων - Legislators and senior officials 2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα - Scientific, artistics and related professions 3 Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες επαγγέλματα - Physical and engineering science associate professionals 4 Υπάλληλοι γραφείου - Office clerks 5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές - Provision of services, and Salespersons in stores and outdoor markets 6 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς - Specialized farmers, foresters, fishermans and cattlemans 7 Ειδικευμένοι τεχνίτες - Skilled laborers 8 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές - Stationery-plant and related operators 9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες - Unskilled laborers, manual laborers and small professionals 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Συχνότητα Ατυχημάτων Incidence Rate Διάγραμμα 12. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Figure 12. INCIDENCE RATE OF ACCIDENTS AT WORK PER 1000 EMPLOYEES BY OCCUPATION ,9 0,9 1,3 1,3 3,7 12,5 18,8 14,2 4,3 35

35 Πίνακας 10. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ Table 10. INCIDENCE RATE OF ACCIDENTS AT WORK PER 1000 EMPLOYEES BY NATIONALITY ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ NATIONALITY ΕΛΛΗΝΙΚΗ GREEK ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ Ε.Ε. NON-NATIONAL INSIDE EU ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. NON-NATIONAL OUTSIDE EU Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων Number of accidents at work Αριθμός Απασχολουμένων Number of employees Συχνότητα Ατυχημάτων Incidence Rate Τυποποιημένος Δείκτης Συχνότητας Standardised Incidence Rate ,97 4, ,98 0, ,68 0, ,20 5,20 Πίνακας 11. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Table 11. INCIDENCE RATE OF ACCIDENTS AT WORK PER 1000 EMPLOYEES BY EMPLOYMENT STATUS ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ EMPLOYMENT STATUS ΜΙΣΘΩΤΟΣ SALARIED EMPLOYEES ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ SELF-EMPLOYED ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ TRAINEE/APPRENTICE ΣΥΜΒΟΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ FAMILY WORKER ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ OTHER CASE Σύνολο Total Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων Number of accidents at work Αριθμός Απασχολουμένων Number of employees Συχνότητα Ατυχημάτων Incidence Rate Τυποποιημένος Δείκτης Συχνότητας Standardised Incidence Rate ,41 5, ,26 0, ,14 0, ,20 5,20 Πίνακας 12. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Table 12. INCIDENCE RATE OF ACCIDENTS AT WORK PER 1000 EMPLOYEES BY NUMBER OF EMPLOYEES AT LOCAL UNIT ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ANA MONADA NUMBER OF EMPLOYEES AT LOCAL UNIT Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων Number of accidents at work Αριθμός Απασχολουμένων Number of employees Συχνότητα Ατυχημάτων Incidence Rate Τυποποιημένος Δείκτης Συχνότητας Standardised Incidence Rate ,72 1, ,81 0, ,74 0, ,38 0, ,27 0, ,31 0, ,85 0, ,28 0, άτομα και άνω over 1000 employees Σύνολο Total ,06 0, ,20 5,20 36

36 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ PART IΙ ANALYSIS OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE 37

37

38 Πίνακας 13. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ANA ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ Table 13. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY GEOGRAPHICAL DISTRICT, ADMINISTRATIONAL REGION AND PREFECTURE ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ GEOGRAPHICAL DISTRICT (NUTS) ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ VOREIA ELLADA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ADMINISTRATIONAL REGION ΝΟΜΟΣ PREFECTURE Eβρος / Evros 38 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ξάνθη / Xanthi 33 & ΘΡΑΚΗ 196 Ροδόπη / Rodopi 28 ANATOLIKI MAKEDONIA Δράμα / Drama 45 & THRAKI Καβάλα / Kavala 52 Ημαθία / Imathia 105 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κιλκίς / Kilkis 146 KENTRIKI MAKEDONIA Πέλλα / Pella 101 Πιερία / Pieria 59 Σέρρες / Serres 107 Χαλκιδική/Chalkidiki 73 Γρεβενά / Grevena 14 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καστοριά / Kastoria 33 DYTIKI MAKEDONIA 157 Κοζάνη / Kozani 92 Φλώρινα / Florina 18 Καρδίτσα / Karditsa 38 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 315 Λάρισα / Larisa 77 THESSALIA Μαγνησία / Magnisia 93 Τρίκαλα / Trikala 107 Aρτα / Arta 57 ΗΠΕΙΡΟΣ 243 Θεσπρωτία / Thesprotia 42 IPEIROS Ιωάννινα / Ioannina 117 Πρέβεζα / Preveza 27 Ζάκυνθος / Zakynthos 33 IONIA ΝΗΣΙΑ Κεφαλληνία / Kefallinia 21 IONIA NISIA 94 Κέρκυρα / Kerkyra 10 Λευκάδα / Lefkada 30 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλοακαρνανία / Aitoloakarnania 154 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ KENTRIKI ELLADA ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗ NISIA AIGAIOU & KRITI DYTIKI ELLADA 385 Αχαΐα / Achaia 185 Ηλεία / Ileia 46 Βοιωτία / Voiotia 313 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Εύβοια / Evvoia 98 STEREA ELLADA 644 Ευρυτανία / Evrytania - Φθιώτιδα / Fthiotida 217 Φωκίδα / Fokida 16 Αργολίδα / Argolida 79 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδία / Arkadia 42 PELOPONNISOS 420 Κορινθία / Korinthos 141 Λακωνία / Lakonia 60 Μεσσηνία / Messinia 98 Αθήνα / Athens ΑΤΤΙΚΗ Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki 582 ATTIKI Δυτική Αττική / Dytiki Attiki 334 Πειραιάς / Pireas 482 Λέσβος / Lesvos 144 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 229 Σάμος / Samos 32 BOREIO AIGAIO Χίος / Chios 53 NOTIO AIΓΑΙΟ Δωδεκάνησος / Dodekanisos 41 NOTIO AIGAIO 170 Κυκλάδες / Kyklades 129 Ηράκλειο / Irakleio 147 ΚΡΗΤΗ 650 Λασσίθι / Lassithi 104 KRITI Ρέθυμνο / Rethymno 143 Χανιά / Chania

39 Πίνακας 14. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Τable 14. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ADMINISTRATIONAL REGION AND SEX ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ADMINISTRATIONAL REGION ΦΥΛΟ SEX ΑΝΔΡΕΣ MEN ΓΥΝΑΙΚΕΣ WOMEN ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA - THRAKI ,2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ,2 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA ,7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ THESSALIA ,5 ΗΠΕΙΡΟΣ IPEIROS ,7 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ IONIA NISIA ,0 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ,2 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ,1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ PELOPONNISOS ,6 ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ,3 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ VOREIO AIGAIO ,5 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ,9 ΚΡΗΤΗ KRITI ,1 ΣΥΝΟΛO ,0 81,3 18,7 100,0 Διαγραμμα 13. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ANA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Figure 13. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ADMINISTRATIONAL REGION AND SEX 50,0 45,0 49,1 40,0 35,0 ΓΥΝΑΙΚΕΣ WOMEN ΑΝΔΡΕΣ MEN 38,3 30,0 25,0 20,4 21,4 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1,9 2,2 1,0 1,9 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ KENTRIKI MAKEDONIA DYTIKI MAKEDONIA ANATOLIKI MAKEDONIA - THRAKI 3,7 2,4 2,6 ΘΕΣΣΑΛΙΑ THESSALIA 2,7 ΗΠΕΙΡΟΣ IPEIROS 0,8 1,1 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ IONIA NISIA 3,3 4,4 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ADMINISTRATIONAL REGION 5,3 7,5 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA 3,9 4,8 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ PELOPONNISOS ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI 2,6 1,9 1,6 1,9 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ VOREIO AIGAIO ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO 5,6 ΚΡΗΤΗ KRITI 7,5 40

40 <= >=65 Πίνακας 15. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ANA ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝ ΜΕΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ Table 15. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY PART OF BODY INJURED AND AGE ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ PART OF BODY INJURED ΚΕΦΑΛΗ, ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΥΡΑ, ΑΓΓΕΙΑ 11 HEAD (CAPUT), BRAIN AND CRANIAL NERVES AND VESSELS 12 ΠΡΟΣΩΠΟ FACIAL AREA 13 ΟΦΘΑΛΜΟΙ EYE (S) 14 ΩΤΑ EAR (S) 15 ΟΔΟΝΤΕΣ TEETH ΚΕΦΑΛΗ,ΚΑΚΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ 18 HEAD, MULTIPLE SITES AFFECTED ΚΕΦΑΛΗ,ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ 19 HEAD, OTHER PARTS NO MENTIONED ABOVE ΛΑΙΜΟΣ,ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ-ΑΥΧΕΝΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ 21 NECK, INCLUSIVE SPINE AND VERTEBRA IN THE NECK ΡΑΧΗ,ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ-ΡΑΧΙΑΙΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ 31 BACK, INCLUDING SPINE AND VERTEBRA IN THE BACK , , , , , , , , ,30 41 ΘΩΡΑΚΑΣ,ΠΛΕΥΡΕΣ, ΩΜΟΠΛΑΤΗ,ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΩΜΟΥ RIB CAGE, RIBS INCLUDING JOINTS AND SHOULDER BLADES ,72 42 ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ CHEST AREA INCLUDING ORGANS ΠΥΕΛΙΚΗ-ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ 43 PELVIC AND ABDOMINAL AREA INCLUDING ORGANS ΚΟΡΜΟΣ, ΚΑΚΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ 48 TORSO, MULTIPLE SITES AFFECTED ΚΟΡΜΟΣ,ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ 49 TORSO, OTHER PARTS NOT MENTIONED ABOVE ΩΜΟΣ,ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΩΜΟΥ 51 SHOULDER AND SHOULDER JOINTS 52 ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ,ΑΓΚΩΝΑΣ ARM INCLUDING ELBOW 53 ΧΕΡΙ ARM ΔΑΚΤΥΛΟΙ ΧΕΡΙΟΥ 54 FINGER (S) 55 ΚΑΡΠΟΣ WRIST ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ 61 HIP AND HIP JOINT 62 ΚΝΗΜΗ,ΓΟΝΑΤΟ LEG, INCLUDING KNEE 63 ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ ANKLE 64 ΠΟΔΙ FOOT ΔΑΚΤΥΛΟΙ ΠΟΔΙΟΥ 65 TOE (S) ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΩΜΑ (ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ) 71 WHOLE BODY (SYSTEMIC EFFECTS) ΚΑΚΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 78 MULTIPLE SITES OF THE BODY AFFECTED , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 10,7 32,3 29,1 20,2 7,3 0,3 100,0 41

41 Πίνακας 16. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ANA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Table 16. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND ADMINISTRATIONAL REGION ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA- THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ THESSALIA IPEIROS IONIA NISIA DYTIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ PELOPONNISOS ATTIKI ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ BOREIO AIGAIO ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI ECONOMIC ACTIVITY Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 00 Άγνωστη ,67 Unknow n 01 Φυτική και ζωική π αραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες ,35 Crop and animal production, hunting and related service activities 02 Δασοκομία και υλοτομία ,75 Forestry and logging 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια ,14 Fishing and aquaculture AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING A Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 2 2 0,02 Mining of coal and lignite 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 3 3 0,03 Mining of metal ores 08 Λοιπ ά ορυχεία και λατομεία ,49 Other mining and quarrying 09 Υπ οστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης ,02 Mining support service activities MINING AND QUARRYING B 10 Βιομηχανία τροφίμων ,64 Manufacture of food products Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Δ Ε ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 11 Ποτοπ οιία ,61 Manufacture of beverages 12 Παραγωγή π ροϊόντων καπ νού ,19 Manufacture of tobacco products 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών ,90 Manufacture of textiles 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης ,48 Manufacture of w earing apparel 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών ,25 Manufacture of leather and related products Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή π ροϊόντων απ ό ξύλο και φελλό, εκτός απ ό έπ ιπ λα κατασκευή ειδών καλαθοπ οιίας και σπ αρτοπ λεκτικής Χαρτοπ οιία και κατασκευή χάρτινων π ροϊόντων Εκτυπ ώσεις και αναπ αραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων Παραγωγή οπ τάνθρακα και π ροϊόντων διύλισης π ετρελαίου ,15 Manufacture of w ood and of products of w ood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials ,99 Manufacture of paper and paper products ,58 Printing and reproduction of recorded media Manufacture of coke and refined petroleum 0,20 products 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και π ροϊόντων Manufacture of chemicals and chemical 0,82 products 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών Manufacture of basic pharmaceutical products ,30 προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων and pharmaceutical preparations 22 Κατασκευή π ροϊόντων απ ό ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες ,27 Manufacture of rubber and plastic products 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών Manufacture of other non-metallic mineral ,27 π ροϊόντων products 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ,29 Manufacture of basic metals Κατασκευή μεταλλικών π ροϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπ λισμού Κατασκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων , ,12 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment Manufacture of computer, electronic and optical products 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ,04 Manufacture of electrical equipment Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών Manufacture of machinery and equipment ,11 εξοπλισμού π.δ.κ.α. n.e.c. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, Manufacture of motor vehicles, trailers and 29 ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων ,21 semi-trailers οχημάτων 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών ,14 Manufacture of other transport equipment 31 Κατασκευή επ ίπ λων ,66 Manufacture of furniture 32 Άλλες μεταπ οιητικές δραστηριότητες ,15 Other manufacturing Επ ισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπ λισμού Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού , ,44 Repair and installation of machinery and equipment Electricity, gas, steam and air conditioning supply 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού ,53 Water collection, treatment and supply 37 Επ εξεργασία λυμάτων ,08 Sew erage 38 Συλλογή, επ εξεργασία και διάθεση Waste collection, treatment and disposal ,59 απ οβλήτων ανάκτηση υλικών activities; materials recovery 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες Remediation activities and other w aste 1 1 0,01 υπ ηρεσίες για τη διαχείριση απ οβλήτων management services MANUFACTURING ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES C D E 42

42 Πίνακας 16. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ANA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Table 16. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND ADMINISTRATIONAL REGION ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA- THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ THESSALIA IPEIROS IONIA NISIA ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ PELOPONNISOS ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ BOREIO AIGAIO ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI ECONOMIC ACTIVITY ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ζ Η Θ Ι ΙΑ ΙΒ ΙΓ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 41 Κατασκευές κτιρίων ,25 Construction of buildings 42 Έργα πολιτικού μηχανικού ,88 Civil engineering CONSTRUCTION F 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ,58 Specialised construction activities 45 Χονδρικό και λιανικό εμπ όριο επ ισκευή Wholesale and retail trade and repair of motor ,12 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών vehicles and motorcycles WHOLESALE AND 46 Χονδρικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο Wholesale trade, except of motor vehicles and RETAIL TRADE; REPAIR ,64 G μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών motorcycles OF MOTOR VEHICLES 47 AND MOTORCYCLES Λιανικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο Retail trade, except of motor vehicles and ,48 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών motorcycles 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών ,83 Land transport and transport via pipelines 50 Πλωτές μεταφορές ,10 Water transport 51 Αεροπ ορικές μεταφορές ,61 Air transport Απ οθήκευση και υπ οστηρικτικές π ρος τη Warehousing and support activities for ,39 μεταφορά δραστηριότητες transportation Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές ,58 Postal and courier activities δραστηριότητες 55 Καταλύματα ,44 Accommodation 56 Δραστηριότητες υπ ηρεσιών εστίασης ,71 Food and beverage service activities 58 Εκδοτικές δραστηριότητες ,22 Publishing activities Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπ τικών π ρογραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις Δραστηριότητες π ρογραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών ,12 Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities ,19 Programming and broadcasting activities 61 Τηλεπ ικοινωνίες ,20 Telecommunications 62 Δραστηριότητες π ρογραμματισμού ηλεκτρονικών υπ ολογιστών, π αροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες ,05 Computer programming, consultancy and related activities 63 Δραστηριότητες υπ ηρεσιών π ληροφορίας ,02 Information service activities Δραστηριότητες χρηματοπ ιστωτικών υπ ηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός απ ό την υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες συναφείς π ρος τις χρηματοπ ιστωτικές υπ ηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 9 9 0, , ,04 68 Διαχείριση ακίνητης π εριουσίας 2 2 0,02 Real estate activities Financial service activities, except insurance and pension funding Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsorysocial security Activities auxiliary to financial services and insurance activities 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες ,13 Legal and accounting activities Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες π αροχής συμβουλών διαχείρισης Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις , ,47 Activities of head offices; management consultancy activities Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 72 Επ ιστημονική έρευνα και ανάπ τυξη ,04 Scientific research and development 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς ,19 Advertising and market research 74 Άλλες επ αγγελματικές, επ ιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ,10 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 1 1 0,01 Veterinary activities Other professional, scientific and technical activities TRANSPORTATION AND STORAGE ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES INFORMATION AND COMMUNICATION FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES REAL ESTATE ACTIVITIES PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES H I J K L M 43

43 Πίνακας 16. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ANA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Table 16. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND ADMINISTRATIONAL REGION ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA- THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ THESSALIA IPEIROS IONIA NISIA ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ PELOPONNISOS ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ BOREIO AIGAIO ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI ECONOMIC ACTIVITY ΙΔ ΙΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης ,11 Rental and leasing activities 78 Δραστηριότητες απ ασχόλησης 4 4 0,04 Employment activities Δραστηριότητες ταξιδιωτικών π ρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπ ηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες Δραστηριότητες π αροχής π ροστασίας και έρευνας Δραστηριότητες π αροχής υπ ηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υπ οστήριξη και άλλες δραστηριότητες π αροχής υπ οστήριξης π ρος τις επ ιχειρήσεις Δημόσια διοίκηση και άμυνα υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,13 Travel agency, tour operator reservation service and related activities ,00 Security and investigation activities ,47 Services to buildings and landscape activities , ,78 Office administrative, office support and other business support activities Public administration and defence; compulsory social security PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY ΙΣΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85 Εκπ αίδευση ,58 Education EDUCATION P ΙΖ ΙΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 86 Δραστηριότητες ανθρώπ ινης υγείας ,95 Human health activities 87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον ,26 Residential care activities 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς π αροχή καταλύματος ,15 Social work activities without accommodation 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση ,12 Creative, arts and entertainment activities Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, Libraries, archives, museums and other 91 αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπ ές ,25 π ολιτιστικές δραστηριότητες cultural activities 92 Τυχερά π αιχνίδια και στοιχήματα ,18 Gambling and betting activities 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας ,30 Sports activities and amusement and recreation activities 94 Δραστηριότητες οργανώσεων ,07 Activities of membership organisations ΑΛΛΕΣ Επ ισκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών και Repair of computers and personal and ,10 ΙΘ ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης household goods ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άλλες δραστηριότητες π αροχής π ροσωπ ικών 96 υπ ηρεσιών ,30 Other personal service activities ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών Activities of households as employers of Κ ,12 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ οικιακού προσωπικού domestic personnel ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και Activities of extraterritorial organisations and ΚΑ ,03 ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ φορέων bodies ΦΟΡΕΩΝ ,0 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are included. 2,15 21,21 1,72 3,46 2,67 1,03 4,22 7,07 4,61 40,35 2,51 1,87 7,13 100,0 ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION OTHER SERVICE ACTIVITIES ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; U0NDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES N O Q R S T U 44

44 45

45 <= >=65 Πίνακας 17. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ Table 17. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND AGE ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑ AGE ECONOMIC ACTIVITY Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 00 Άγνωστη ,67 Unknow n 01 Φυτική και ζωική π αραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες ,35 02 Δασοκομία και υλοτομία ,75 Forestry and logging Crop and animal production, hunting and related service activities AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING A 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια ,14 Fishing and aquaculture Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη ,02 Mining of coal and lignite 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ,03 Mining of metal ores 08 Λοιπ ά ορυχεία και λατομεία ,49 Other mining and quarrying 09 Υπ οστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης ,02 Mining support service activities MINING AND QUARRYING B 10 Βιομηχανία τροφίμων ,64 Manufacture of food products Γ 11 Ποτοπ οιία ,61 Manufacture of beverages 12 Παραγωγή π ροϊόντων καπ νού ,19 Manufacture of tobacco products 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών ,90 Manufacture of textiles 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης ,48 Manufacture of w earing apparel 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών ,25 Manufacture of leather and related products 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή π ροϊόντων απ ό ξύλο και φελλό, εκτός απ ό έπ ιπ λα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής ,15 Manufacture of w ood and of products of w ood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων ,99 Manufacture of paper and paper products 18 Εκτυπ ώσεις και αναπ αραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων ,58 Printing and reproduction of recorded media 19 Παραγωγή οπ τάνθρακα και π ροϊόντων διύλισης Manufacture of coke and refined petroleum ,20 π ετρελαίου products 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων ,82 Manufacture of chemicals and chemical products 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών π ροϊόντων Manufacture of basic pharmaceutical products and ,30 και φαρμακευτικών σκευασμάτων pharmaceutical preparations ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22 Κατασκευή π ροϊόντων απ ό ελαστικό (καουτσούκ) και π λαστικές ύλες ,27 Manufacture of rubber and plastic products MANUFACTURING C 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών π ροϊόντων ,27 Manufacture of other non-metallic mineral products 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ,29 Manufacture of basic metals 25 Κατασκευή μεταλλικών π ροϊόντων, με εξαίρεση τα Manufacture of fabricated metal products, except ,60 μηχανήματα και τα είδη εξοπ λισμού machinery and equipment 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων ,12 Manufacture of computer, electronic and optical products 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ,04 Manufacture of electrical equipment 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπ λισμού π.δ.κ.α ,11 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 29 Manufacture of motor vehicles, trailers and semitrailers ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων ,21 οχημάτων 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών ,14 Manufacture of other transport equipment 31 Κατασκευή επ ίπ λων ,66 Manufacture of furniture 32 Άλλες μεταπ οιητικές δραστηριότητες ,15 Other manufacturing 33 Επ ισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπ λισμού ,99 Repair and installation of machinery and equipment 46

46 <= >=65 Πίνακας 17. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ Table 17. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND AGE ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑ AGE ECONOMIC ACTIVITY Δ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού ,44 Electricity, gas, steam and air conditioning supply ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY D Ε 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού ,53 Water collection, treatment and supply 37 Επ εξεργασία λυμάτων ,08 Sew erage 38 Συλλογή, επ εξεργασία και διάθεση απ οβλήτων Waste collection, treatment and disposal activities; ,59 ανάκτηση υλικών materials recovery 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπ ηρεσίες Remediation activities and other w aste management 1 1 0,01 για τη διαχείριση απ οβλήτων services 41 Κατασκευές κτιρίων ,25 Construction of buildings ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42 Έργα πολιτικού μηχανικού ,88 Civil engineering CONSTRUCTION F Ζ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ,58 Specialised construction activities 45 Χονδρικό και λιανικό εμπ όριο επ ισκευή Wholesale and retail trade and repair of motor ,12 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών vehicles and motorcycles 46 Χονδρικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο Wholesale trade, except of motor vehicles and ,64 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών motorcycles 47 Λιανικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο Retail trade, except of motor vehicles and ,48 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών motorcycles 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών ,83 Land transport and transport via pipelines WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES E G Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 50 Πλωτές μεταφορές ,10 Water transport 51 Αεροπ ορικές μεταφορές ,61 Air transport 52 Απ οθήκευση και υπ οστηρικτικές π ρος τη μεταφορά δραστηριότητες ,39 Warehousing and support activities for transportation TRANSPORTATION AND STORAGE H 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες ,58 Postal and courier activities Θ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 55 Καταλύματα ,44 Accommodation 56 Δραστηριότητες υπ ηρεσιών εστίασης ,71 Food and beverage service activities ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES I Ι ΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 58 Εκδοτικές δραστηριότητες ,22 Publishing activities 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπ τικών π ρογραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις ,12 Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities 60 Δραστηριότητες π ρογραμματισμού και ,19 Programming and broadcasting activities 61 Τηλεπ ικοινωνίες ,20 Telecommunications 62 Δραστηριότητες π ρογραμματισμού ηλεκτρονικών ,05 Computer programming, consultancy and related 63 υπ Δραστηριότητες ολογιστών, π υπ αροχής ηρεσιών συμβουλών π ληροφορίας και συναφείς ,02 activities Information service activities 64 Δραστηριότητες χρηματοπ ιστωτικών υπ ηρεσιών, ,10 Financial service activities, except insurance and Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 65 Insurance, reinsurance and pension funding, except ταμεία, εκτός απ ό την υπ οχρεωτική κοινωνική ,14 compulsorysocial security ασφάλιση 66 Δραστηριότητες συναφείς π ρος τις χρηματοπ ιστωτικές υπ ηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες ,04 Activities auxiliary to financial services and insurance activities INFORMATION AND COMMUNICATION FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES ΙΒ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 68 Διαχείριση ακίνητης π εριουσίας ,02 Real estate activities REAL ESTATE L J K 47

47 <= >=65 Πίνακας 17. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ Table 17. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND AGE ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑ AGE ECONOMIC ACTIVITY ΙΓ ΙΔ ΙΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες ,13 Legal and accounting activities 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων ,18 Activities of head offices; management consultancy 71 δραστηριότητες Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες π αροχής συμβουλών και δραστηριότητες διαχείρισης ,47 activities Architectural and engineering activities; technical μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις testing and analysis 72 Επ ιστημονική έρευνα και ανάπ τυξη ,04 Scientific research and development 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς ,19 Advertising and market research 74 Άλλες επ αγγελματικές, επ ιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ,10 Other professional, scientific and technical activities 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 1 1 0,01 Veterinary activities 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης ,11 Rental and leasing activities 78 Δραστηριότητες απ ασχόλησης ,04 Employment activities 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών π ρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπ ηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες ,13 Travel agency, tour operator reservation service and related activities 80 Δραστηριότητες π αροχής π ροστασίας και έρευνας ,00 Security and investigation activities Δραστηριότητες π αροχής υπ ηρεσιών σε κτίρια και 81 εξωτερικούς χώρους Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υπ οστήριξη και άλλες 82 δραστηριότητες π αροχής υπ οστήριξης π ρος τις επ ιχειρήσεις 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,47 Services to buildings and landscape activities , ,78 Office administrative, office support and other business support activities Public administration and defence; compulsory social security PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; ΙΣΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85 Εκπ αίδευση ,58 Education EDUCATION P ΙΖ ΙΗ ΙΘ Κ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 86 Δραστηριότητες ανθρώπ ινης υγείας ,95 Human health activities 87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον ,26 Residential care activities 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς π αροχή καταλύματος ,15 Social work activities without accommodation Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και ,12 Creative, arts and entertainment activities διασκέδαση Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, Libraries, archives, museums and other cultural ,25 μουσείων και λοιπ ές π ολιτιστικές δραστηριότητες activities 92 Τυχερά π αιχνίδια και στοιχήματα ,18 Gambling and betting activities 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας ,30 Sports activities and amusement and recreation activities 94 Δραστηριότητες οργανώσεων ,07 Activities of membership organisations Επ ισκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών και ειδών Repair of computers and personal and household ,10 ατομικής ή οικιακής χρήσης goods Άλλες δραστηριότητες π αροχής π ροσωπ ικών ,30 Other personal service activities υπ ηρεσιών 97 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού ,12 Activities of households as employers of domestic personnel PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION OTHER SERVICE ACTIVITIES ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; U0NDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES- PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE M N O Q R S T ΚΑ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 99 Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων ,03 Activities of extraterritorial organisations and bodies ,0 0,2 10,7 32,3 29,1 20,2 7,3 0,3 100,0 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are included. ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES U 48

48 Θλάση Contusion Κρανιο-εγκεφαλική κάκωση Craniocerebral injury Θλαστικό Τραύμα Contusions injury Ακρωτηριασμός Traumatic amputations Επιπλεγμένο κάταγμα Compound fracture Κάταγμα Fracture Εξάρθρημα Dislocation Διάστρεμμα, Ρήξη Συνδέσμων Sprains and Strains Ασφυξία, δηλητηρίαση από αέρια, πνιγμός Asphyxiations, poisoning from gasses, drawning Εγκαύματα Burns Ηλεκτροπληξία Electrical shock Μη εξακριβωμένος τραυματισμός Not defined injury Άλλη περίπτωση Other specified injury Πίνακας 18. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Table 18. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND BY TYPE OF INJURY ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ TYPE OF INJURY ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ECONOMIC ACTIVITY Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 00 Άγνωστη ,67 Unknow n 01 Φυτική και ζωική π αραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες ,35 02 Δασοκομία και υλοτομία ,75 Forestry and logging Crop and animal production, hunting and related service activities AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING A 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια ,14 Fishing and aquaculture Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη ,02 Mining of coal and lignite 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ,03 Mining of metal ores 08 Λοιπ ά ορυχεία και λατομεία ,49 Other mining and quarrying 09 Υπ οστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης ,02 Mining support service activities MINING AND QUARRYING B 10 Βιομηχανία τροφίμων ,64 Manufacture of food products 11 Ποτοπ οιία ,61 Manufacture of beverages 12 Παραγωγή π ροϊόντων καπ νού ,19 Manufacture of tobacco products 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών ,90 Manufacture of textiles 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης ,48 Manufacture of w earing apparel 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών ,25 Manufacture of leather and related products 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή π ροϊόντων απ ό ξύλο και φελλό, εκτός απ ό έπ ιπ λα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής ,15 Manufacture of w ood and of products of w ood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων ,99 Manufacture of paper and paper products 18 Εκτυπ ώσεις και αναπ αραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων ,58 Printing and reproduction of recorded media 19 Παραγωγή οπ τάνθρακα και π ροϊόντων διύλισης Manufacture of coke and refined petroleum ,20 π ετρελαίου products 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων ,82 Manufacture of chemicals and chemical products 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών π ροϊόντων Manufacture of basic pharmaceutical products and ,30 και φαρμακευτικών σκευασμάτων pharmaceutical preparations Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22 Κατασκευή π ροϊόντων απ ό ελαστικό (καουτσούκ) και π λαστικές ύλες ,27 Manufacture of rubber and plastic products MANUFACTURING C 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών π ροϊόντων ,27 Manufacture of other non-metallic mineral products 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ,29 Manufacture of basic metals 25 Κατασκευή μεταλλικών π ροϊόντων, με εξαίρεση τα Manufacture of fabricated metal products, except ,60 μηχανήματα και τα είδη εξοπ λισμού machinery and equipment 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων ,12 Manufacture of computer, electronic and optical products 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ,04 Manufacture of electrical equipment 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπ λισμού π.δ.κ.α ,11 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 29 Manufacture of motor vehicles, trailers and semitrailers ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων ,21 οχημάτων 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών ,14 Manufacture of other transport equipment 31 Κατασκευή επ ίπ λων ,66 Manufacture of furniture 32 Άλλες μεταπ οιητικές δραστηριότητες ,15 Other manufacturing 33 Επ ισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπ λισμού ,99 Repair and installation of machinery and equipment 49

49 Θλάση Contusion Κρανιο-εγκεφαλική κάκωση Craniocerebral injury Θλαστικό Τραύμα Contusions injury Ακρωτηριασμός Traumatic amputations Επιπλεγμένο κάταγμα Compound fracture Κάταγμα Fracture Εξάρθρημα Dislocation Διάστρεμμα, Ρήξη Συνδέσμων Sprains and Strains Ασφυξία, δηλητηρίαση από αέρια, πνιγμός Asphyxiations, poisoning from gasses, drawning Εγκαύματα Burns Ηλεκτροπληξία Electrical shock Μη εξακριβωμένος τραυματισμός Not defined injury Άλλη περίπτωση Other specified injury Πίνακας 18. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Table 18. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND BY TYPE OF INJURY ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ TYPE OF INJURY ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ECONOMIC ACTIVITY Δ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού ,44 Electricity, gas, steam and air conditioning supply ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY D Ε 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού ,53 Water collection, treatment and supply 37 Επ εξεργασία λυμάτων ,08 Sew erage Συλλογή, επ εξεργασία και διάθεση απ οβλήτων ανάκτηση υλικών Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπ ηρεσίες για τη διαχείριση απ οβλήτων , ,01 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery Remediation activities and other w aste management services 41 Κατασκευές κτιρίων ,25 Construction of buildings ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42 Έργα πολιτικού μηχανικού ,88 Civil engineering CONSTRUCTION F Ζ Η Θ Ι ΙΑ ΙΒ ΙΓ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ,58 Specialised construction activities 45 Χονδρικό και λιανικό εμπ όριο επ ισκευή Wholesale and retail trade and repair of motor ,12 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών vehicles and motorcycles 46 Χονδρικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο Wholesale trade, except of motor vehicles and ,64 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών motorcycles 47 Λιανικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο Retail trade, except of motor vehicles and ,48 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών motorcycles 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών ,83 Land transport and transport via pipelines 50 Πλωτές μεταφορές ,10 Water transport 51 Αεροπ ορικές μεταφορές ,61 Air transport 52 Απ οθήκευση και υπ οστηρικτικές π ρος τη μεταφορά δραστηριότητες ,39 Warehousing and support activities for transportation 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες ,58 Postal and courier activities 55 Καταλύματα ,44 Accommodation 56 Δραστηριότητες υπ ηρεσιών εστίασης ,71 Food and beverage service activities 58 Εκδοτικές δραστηριότητες ,22 Publishing activities 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπ τικών π ρογραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις ,12 Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities 60 Δραστηριότητες π ρογραμματισμού και ,19 Programming and broadcasting activities 61 Τηλεπ ικοινωνίες ,20 Telecommunications 62 Δραστηριότητες π ρογραμματισμού ηλεκτρονικών ,05 Computer programming, consultancy and related 63 υπ Δραστηριότητες ολογιστών, π υπ αροχής ηρεσιών συμβουλών π ληροφορίας και συναφείς ,02 activities Information service activities 64 Δραστηριότητες χρηματοπ ιστωτικών υπ ηρεσιών, ,10 Financial service activities, except insurance and Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά Insurance, reinsurance and pension funding, except 65 ταμεία, εκτός απ ό την υπ οχρεωτική κοινωνική ,14 ασφάλιση compulsorysocial security 66 Δραστηριότητες συναφείς π ρος τις χρηματοπ ιστωτικές υπ ηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες ,04 68 Διαχείριση ακίνητης π εριουσίας 2 2 0,02 Real estate activities Activities auxiliary to financial services and insurance activities 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες ,13 Legal and accounting activities 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων ,18 Activities of head offices; management consultancy 71 δραστηριότητες Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες π αροχής συμβουλών και δραστηριότητες διαχείρισης ,47 activities Architectural and engineering activities; technical μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις testing and analysis 72 Επ ιστημονική έρευνα και ανάπ τυξη ,04 Scientific research and development 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς ,19 Advertising and market research 74 Άλλες επ αγγελματικές, επ ιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ,10 Other professional, scientific and technical activities 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 1 1 0,01 Veterinary activities WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES TRANSPORTATION AND STORAGE ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES INFORMATION AND COMMUNICATION FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES REAL ESTATE ACTIVITIES PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES E G H I J K L M 50

50 Θλάση Contusion Κρανιο-εγκεφαλική κάκωση Craniocerebral injury Θλαστικό Τραύμα Contusions injury Ακρωτηριασμός Traumatic amputations Επιπλεγμένο κάταγμα Compound fracture Κάταγμα Fracture Εξάρθρημα Dislocation Διάστρεμμα, Ρήξη Συνδέσμων Sprains and Strains Ασφυξία, δηλητηρίαση από αέρια, πνιγμός Asphyxiations, poisoning from gasses, drawning Εγκαύματα Burns Ηλεκτροπληξία Electrical shock Μη εξακριβωμένος τραυματισμός Not defined injury Άλλη περίπτωση Other specified injury Πίνακας 18. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Table 18. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND BY TYPE OF INJURY ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ TYPE OF INJURY ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ECONOMIC ACTIVITY ΙΔ ΙΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης ,11 Rental and leasing activities 78 Δραστηριότητες απ ασχόλησης ,04 Employment activities 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών π ρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπ ηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες ,13 Travel agency, tour operator reservation service and related activities 80 Δραστηριότητες π αροχής π ροστασίας και έρευνας ,00 Security and investigation activities Δραστηριότητες π αροχής υπ ηρεσιών σε κτίρια και 81 εξωτερικούς χώρους Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υπ οστήριξη και άλλες 82 δραστηριότητες π αροχής υπ οστήριξης π ρος τις επ ιχειρήσεις 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,47 Services to buildings and landscape activities , ,78 Office administrative, office support and other business support activities Public administration and defence; compulsory social security PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY ΙΣΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85 Εκπ αίδευση ,58 Education EDUCATION P ΙΖ ΙΗ ΙΘ Κ ΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 86 Δραστηριότητες ανθρώπ ινης υγείας ,95 Human health activities 87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον ,26 Residential care activities 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς π αροχή καταλύματος ,15 Social work activities without accommodation Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και ,12 Creative, arts and entertainment activities διασκέδαση Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, Libraries, archives, museums and other cultural ,25 μουσείων και λοιπ ές π ολιτιστικές δραστηριότητες activities 92 Τυχερά π αιχνίδια και στοιχήματα ,18 Gambling and betting activities 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας ,30 Sports activities and amusement and recreation activities 94 Δραστηριότητες οργανώσεων ,07 Activities of membership organisations Επ ισκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών και ειδών Repair of computers and personal and household ,10 ατομικής ή οικιακής χρήσης goods Άλλες δραστηριότητες π αροχής π ροσωπ ικών ,30 Other personal service activities υπ ηρεσιών Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων ,12 Activities of households as employers of domestic personnel 3 3 0,03 Activities of extraterritorial organisations and bodies ,0 23,1 2,1 25,3 2,4 1,4 30,9 2,1 8,7 0,2 3,3 0,3 0,04 0,3 100,0 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are included. ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION OTHER SERVICE ACTIVITIES ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; U0NDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES N O Q R S T U 51

51 52

52 53

53 Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Πίνακας 19. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Table 19. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND SEX ΑΝΔΡΕΣ MEN ΦΥΛΟ SEX ΓΥΝΑΙΚΕΣ WOMEN 00 Άγνωστη ,67 Unknow n 01 Φυτική και ζωική π αραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες ,35 Crop and animal production, hunting and related service activities 02 Δασοκομία και υλοτομία ,75 Forestry and logging 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια ,14 Fishing and aquaculture 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 2 2 0,02 Mining of coal and lignite ECONOMIC ACTIVITY 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 3 3 0,03 Mining of metal ores Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ MINING AND QUARRYING B 08 Λοιπ ά ορυχεία και λατομεία ,49 Other mining and quarrying 09 Υπ οστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 2 2 0,02 Mining support service activities 10 Βιομηχανία τροφίμων ,64 Manufacture of food products AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING A Γ 11 Ποτοπ οιία ,61 Manufacture of beverages 12 Παραγωγή π ροϊόντων καπ νού ,19 Manufacture of tobacco products 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών ,90 Manufacture of textiles 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης ,48 Manufacture of w earing apparel 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών ,25 Manufacture of leather and related products 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή π ροϊόντων απ ό ξύλο και φελλό, εκτός απ ό έπ ιπ λα κατασκευή ειδών καλαθοπ οιίας και σπ αρτοπ λεκτικής ,15 Manufacture of w ood and of products of w ood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων ,99 Manufacture of paper and paper products 18 Εκτυπ ώσεις και αναπ αραγωγή π ροεγγεγραμμένων μέσων ,58 Printing and reproduction of recorded media 19 Παραγωγή οπ τάνθρακα και π ροϊόντων διύλισης π ετρελαίου ,20 Manufacture of coke and refined petroleum products 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων ,82 Manufacture of chemicals and chemical products 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών π ροϊόντων και Manufacture of basic pharmaceutical products and ,30 φαρμακευτικών σκευασμάτων pharmaceutical preparations ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22 Κατασκευή π ροϊόντων απ ό ελαστικό (καουτσούκ) και π λαστικές ύλες ,27 Manufacture of rubber and plastic products MANUFACTURING C 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων ,27 Manufacture of other non-metallic mineral products 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ,29 Manufacture of basic metals 25 Κατασκευή μεταλλικών π ροϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα Manufacture of fabricated metal products, except ,60 και τα είδη εξοπ λισμού machinery and equipment 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων ,12 Manufacture of computer, electronic and optical products 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ,04 Manufacture of electrical equipment 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α ,11 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων ,21 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών ,14 Manufacture of other transport equipment 31 Κατασκευή επ ίπ λων ,66 Manufacture of furniture 32 Άλλες μεταπ οιητικές δραστηριότητες ,15 Other manufacturing 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού ,99 Repair and installation of machinery and equipment 54

54 Δ Ε ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού ΑΝΔΡΕΣ MEN ΓΥΝΑΙΚΕΣ WOMEN ,44 Electricity, gas, steam and air conditioning supply 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού ,53 Water collection, treatment and supply 37 Επ εξεργασία λυμάτων 7 7 0,08 Sew erage Συλλογή, επ εξεργασία και διάθεση απ οβλήτων ανάκτηση υλικών Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπ ηρεσίες για τη διαχείριση απ οβλήτων , ,01 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery Remediation activities and other w aste management services ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY 41 Κατασκευές κτιρίων ,25 Construction of buildings ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42 Έργα πολιτικού μηχανικού ,88 Civil engineering CONSTRUCTION F Ζ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Πίνακας 19. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Table 19. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND SEX ΦΥΛΟ SEX ECONOMIC ACTIVITY 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ,58 Specialised construction activities 45 Χονδρικό και λιανικό εμπ όριο επ ισκευή μηχανοκίνητων Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles ,12 οχημάτων και μοτοσυκλετών and motorcycles 46 Χονδρικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο μηχανοκίνητων Wholesale trade, except of motor vehicles and ,64 οχημάτων και μοτοσυκλετών motorcycles 47 Λιανικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,48 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών ,83 Land transport and transport via pipelines WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES D E G Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 50 Πλωτές μεταφορές ,10 Water transport 51 Αεροπ ορικές μεταφορές ,61 Air transport 52 Απ οθήκευση και υπ οστηρικτικές π ρος τη μεταφορά δραστηριότητες ,39 Warehousing and support activities for transportation TRANSPORTATION AND STORAGE H 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες ,58 Postal and courier activities Θ Ι ΙΑ 55 Καταλύματα ,44 Accommodation 56 Δραστηριότητες υπ ηρεσιών εστίασης ,71 Food and beverage service activities 58 Εκδοτικές δραστηριότητες ,22 Publishing activities 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπ τικών Motion picture, video and television programme ,12 π ρογραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις production, sound recording and music publishing 60 Δραστηριότητες π ρογραμματισμού και ραδιοτηλεοπ τικών ,19 Programming and broadcasting activities 61 Τηλεπ ικοινωνίες ,20 Telecommunications 62 Δραστηριότητες π ρογραμματισμού ηλεκτρονικών υπ ολογιστών, ,05 Computer programming, consultancy and related 63 π Δραστηριότητες αροχής συμβουλών υπ ηρεσιών και συναφείς π ληροφορίας δραστηριότητες 2 2 0,02 activities Information service activities 64 Δραστηριότητες χρηματοπ ιστωτικών υπ ηρεσιών, με εξαίρεση τις ,10 Financial service activities, except insurance and Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός Insurance, reinsurance and pension funding, except ,14 απ ό την υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση compulsorysocial security 66 Δραστηριότητες συναφείς π ρος τις χρηματοπ ιστωτικές υπ ηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες ,04 Activities auxiliary to financial services and insurance activities ΙΒ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 68 Διαχείριση ακίνητης π εριουσίας 2 2 0,02 Real estate activities REAL ESTATE ACTIVITIES L 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες ,13 Legal and accounting activities ΙΓ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες π αροχής ,18 Activities of head offices; management consultancy συμβουλών Αρχιτεκτονικές διαχείρισης δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών activities Architectural and engineering activities; technical testing ,47 τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις and analysis 72 Επ ιστημονική έρευνα και ανάπ τυξη ,04 Scientific research and development 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς ,19 Advertising and market research 74 Άλλες επ αγγελματικές, επ ιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ,10 Other professional, scientific and technical activities 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 1 1 0,01 Veterinary activities ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES INFORMATION AND COMMUNICATION FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES I J K M 55

55 Πίνακας 19. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Table 19. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND SEX ΙΔ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ MEN ΓΥΝΑΙΚΕΣ WOMEN 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης ,11 Rental and leasing activities 78 Δραστηριότητες απ ασχόλησης ,04 Employment activities 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών π ρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπ ηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες ,13 Travel agency, tour operator reservation service and related activities 80 Δραστηριότητες π αροχής π ροστασίας και έρευνας ,00 Security and investigation activities Δραστηριότητες π αροχής υπ ηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υπ οστήριξη και άλλες δραστηριότητες π αροχής υπ οστήριξης π ρος τις επ ιχειρήσεις ΦΥΛΟ SEX ,47 Services to buildings and landscape activities ,12 ECONOMIC ACTIVITY Office administrative, office support and other business support activities ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES N ΙΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,78 Public administration and defence; compulsory social security PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY O ΙΣΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85 Εκπ αίδευση ,58 Education EDUCATION P 86 Δραστηριότητες ανθρώπ ινης υγείας ,95 Human health activities ΙΖ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον ,26 Residential care activities 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς π αροχή καταλύματος ,15 Social w ork activities w ithout accommodation HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES Q 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση ,12 Creative, arts and entertainment activities ΙΗ ΙΘ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και ,25 Libraries, archives, museums and other cultural activities ARTS, ENTERTAINMENT AND λοιπ ές π ολιτιστικές δραστηριότητες RECREATION 92 Τυχερά π αιχνίδια και στοιχήματα ,18 Gambling and betting activities 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας ,30 Sports activities and amusement and recreation activities 94 Δραστηριότητες οργανώσεων ,07 Activities of membership organisations 95 Επ ισκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης ,10 Repair of computers and personal and household goods OTHER SERVICE ACTIVITIES 96 Άλλες δραστηριότητες π αροχής π ροσωπ ικών υπ ηρεσιών ,30 Other personal service activities R S Κ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 97 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού π ροσωπ ικού ,12 Activities of households as employers of domestic personnel ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; U0NDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE T ΚΑ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 99 Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 3 3 0,03 Activities of extraterritorial organisations and bodies ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES U ,0 81,3 18,7 100,0 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are 56

56 Ιανουάριος January Φεβρουάριος February Μάρτιος March Απρίλιος April Μάϊος May Ιούνιος June Ιούλιος July Αύγουστος August Σεπτέμβριος September Οκτώβριος October Νοέμβριος November Δεκέμβριος December Πίνακας 20. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Table 20. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND BY TYPE OF INJURY ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ TYPE OF INJURY ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ECONOMIC ACTIVITY 00 Άγνωστη ,67 Unknow n 01 Φυτική και ζωική π αραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες ,35 Crop and animal production, hunting and related service activities Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02 Δασοκομία και υλοτομία ,75 Forestry and logging AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING A 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια ,14 Fishing and aquaculture Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη ,02 Mining of coal and lignite 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ,03 Mining of metal ores 08 Λοιπ ά ορυχεία και λατομεία ,49 Other mining and quarrying 09 Υπ οστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης ,02 Mining support service activities MINING AND QUARRYING B 10 Βιομηχανία τροφίμων ,64 Manufacture of food products 11 Ποτοπ οιία ,61 Manufacture of beverages 12 Παραγωγή π ροϊόντων καπ νού ,19 Manufacture of tobacco products 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών ,90 Manufacture of textiles 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης ,48 Manufacture of w earing apparel Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών ,25 Manufacture of leather and related products 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή π ροϊόντων απ ό ξύλο και φελλό, εκτός απ ό έπ ιπ λα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής ,15 Manufacture of w ood and of products of w ood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων ,99 Manufacture of paper and paper products 18 Εκτυπ ώσεις και αναπ αραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων ,58 Printing and reproduction of recorded media 19 Παραγωγή οπ τάνθρακα και π ροϊόντων διύλισης Manufacture of coke and refined petroleum ,20 π ετρελαίου products 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων ,82 Manufacture of chemicals and chemical products 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών π ροϊόντων Manufacture of basic pharmaceutical products and ,30 και φαρμακευτικών σκευασμάτων pharmaceutical preparations 22 Κατασκευή π ροϊόντων απ ό ελαστικό (καουτσούκ) και π λαστικές ύλες ,27 Manufacture of rubber and plastic products 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών π ροϊόντων ,27 Manufacture of other non-metallic mineral products 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ,29 Manufacture of basic metals 25 Κατασκευή μεταλλικών π ροϊόντων, με εξαίρεση τα Manufacture of fabricated metal products, except ,60 μηχανήματα και τα είδη εξοπ λισμού machinery and equipment 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων ,12 Manufacture of computer, electronic and optical products 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ,04 Manufacture of electrical equipment 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπ λισμού π.δ.κ.α ,11 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 29 Manufacture of motor vehicles, trailers and semitrailers ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων ,21 οχημάτων 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών ,14 Manufacture of other transport equipment MANUFACTURING C 31 Κατασκευή επ ίπ λων ,66 Manufacture of furniture 32 Άλλες μεταπ οιητικές δραστηριότητες ,15 Other manufacturing 33 Επ ισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπ λισμού ,99 Repair and installation of machinery and equipment 57

57 Ιανουάριος January Φεβρουάριος February Μάρτιος March Απρίλιος April Μάϊος May Ιούνιος June Ιούλιος July Αύγουστος August Σεπτέμβριος September Οκτώβριος October Νοέμβριος November Δεκέμβριος December Πίνακας 20. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Table 20. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND BY TYPE OF INJURY ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ TYPE OF INJURY ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ECONOMIC ACTIVITY Δ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού ,44 Electricity, gas, steam and air conditioning supply ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY D Ε 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού ,53 Water collection, treatment and supply 37 Επ εξεργασία λυμάτων ,08 Sew erage 38 Συλλογή, επ εξεργασία και διάθεση απ οβλήτων Waste collection, treatment and disposal activities; ,59 ανάκτηση υλικών materials recovery 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπ ηρεσίες Remediation activities and other w aste management 1 1 0,01 για τη διαχείριση απ οβλήτων services 41 Κατασκευές κτιρίων ,25 Construction of buildings ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42 Έργα πολιτικού μηχανικού ,88 Civil engineering CONSTRUCTION F Ζ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ,58 Specialised construction activities 45 Χονδρικό και λιανικό εμπ όριο επ ισκευή Wholesale and retail trade and repair of motor ,12 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών vehicles and motorcycles 46 Χονδρικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο Wholesale trade, except of motor vehicles and ,64 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών motorcycles 47 Λιανικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο Retail trade, except of motor vehicles and ,48 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών motorcycles 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών ,83 Land transport and transport via pipelines WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES E G Η Θ Ι ΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 50 Πλωτές μεταφορές ,10 Water transport 51 Αεροπ ορικές μεταφορές ,61 Air transport 52 Απ οθήκευση και υπ οστηρικτικές π ρος τη μεταφορά δραστηριότητες ,39 Warehousing and support activities for transportation 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες ,58 Postal and courier activities 55 Καταλύματα ,44 Accommodation 56 Δραστηριότητες υπ ηρεσιών εστίασης ,71 Food and beverage service activities 58 Εκδοτικές δραστηριότητες ,22 Publishing activities 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπ τικών π ρογραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις ,12 Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities 60 Δραστηριότητες π ρογραμματισμού και ,19 Programming and broadcasting activities 61 Τηλεπ ικοινωνίες ,20 Telecommunications 62 Δραστηριότητες π ρογραμματισμού ηλεκτρονικών ,05 Computer programming, consultancy and related 63 υπ Δραστηριότητες ολογιστών, π υπ αροχής ηρεσιών συμβουλών π ληροφορίας και συναφείς ,02 activities Information service activities 64 Δραστηριότητες χρηματοπ ιστωτικών υπ ηρεσιών, ,10 Financial service activities, except insurance and Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά Insurance, reinsurance and pension funding, except 65 ταμεία, εκτός απ ό την υπ οχρεωτική κοινωνική ,14 ασφάλιση compulsorysocial security 66 Δραστηριότητες συναφείς π ρος τις χρηματοπ ιστωτικές υπ ηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες ,04 Activities auxiliary to financial services and insurance activities ΙΒ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 68 Διαχείριση ακίνητης π εριουσίας ,02 Real estate activities REAL ESTATE ACTIVITIES L 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες ,13 Legal and accounting activities ΙΓ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων ,18 Activities of head offices; management consultancy 71 δραστηριότητες Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες π αροχής συμβουλών και δραστηριότητες διαχείρισης ,47 activities Architectural and engineering activities; technical μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις testing and analysis 72 Επ ιστημονική έρευνα και ανάπ τυξη ,04 Scientific research and development 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς ,19 Advertising and market research 74 Άλλες επ αγγελματικές, επ ιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ,10 Other professional, scientific and technical activities 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 1 1 0,01 Veterinary activities TRANSPORTATION AND STORAGE ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES INFORMATION AND COMMUNICATION FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES H I J K M 58

58 Ιανουάριος January Φεβρουάριος February Μάρτιος March Απρίλιος April Μάϊος May Ιούνιος June Ιούλιος July Αύγουστος August Σεπτέμβριος September Οκτώβριος October Νοέμβριος November Δεκέμβριος December Πίνακας 20. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Table 20. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND BY TYPE OF INJURY ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ TYPE OF INJURY ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ECONOMIC ACTIVITY ΙΔ ΙΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης ,11 Rental and leasing activities 78 Δραστηριότητες απ ασχόλησης ,04 Employment activities 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών π ρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπ ηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες ,13 Travel agency, tour operator reservation service and related activities 80 Δραστηριότητες π αροχής π ροστασίας και έρευνας ,00 Security and investigation activities Δραστηριότητες π αροχής υπ ηρεσιών σε κτίρια και 81 εξωτερικούς χώρους Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υπ οστήριξη και άλλες 82 δραστηριότητες π αροχής υπ οστήριξης π ρος τις επ ιχειρήσεις 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,47 Services to buildings and landscape activities , ,78 Office administrative, office support and other business support activities Public administration and defence; compulsory social security PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY ΙΣΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85 Εκπ αίδευση ,58 Education EDUCATION P ΙΖ ΙΗ ΙΘ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ Κ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 86 Δραστηριότητες ανθρώπ ινης υγείας ,95 Human health activities 87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον ,26 Residential care activities 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς π αροχή καταλύματος ,15 Social w ork activities w ithout accommodation Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και ,12 Creative, arts and entertainment activities διασκέδαση Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, Libraries, archives, museums and other cultural ,25 μουσείων και λοιπ ές π ολιτιστικές δραστηριότητες activities 92 Τυχερά π αιχνίδια και στοιχήματα ,18 Gambling and betting activities 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας ,30 Sports activities and amusement and recreation activities 94 Δραστηριότητες οργανώσεων ,07 Activities of membership organisations Επ ισκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών και ειδών Repair of computers and personal and household ,10 ατομικής ή οικιακής χρήσης goods Άλλες δραστηριότητες π αροχής π ροσωπ ικών ,30 Other personal service activities υπ ηρεσιών Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων ,12 Activities of households as employers of domestic personnel ,03 Activities of extraterritorial organisations and bodies ,0 8,3 9,0 7,9 7,7 9,8 9,7 10,0 6,4 9,1 8,6 7,9 5,5 100,0 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are included. ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION OTHER SERVICE ACTIVITIES ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; U0NDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES N O Q R S T U 59

59 60

60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ISCO-88 (COM) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA - THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA ΘΕΣΣΑΛΙΑ THESSALIA ΗΠΕΙΡΟΣ IPEIROS ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ IONIA NISIA ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ PELOPONNISOS ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ BOREIO AIGAIO ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI Πίνακας 21. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Table 21. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY OCCUPATION AND ADMINISTRATIONAL REGION ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ OCCUPATION Άγνωστο ,40 Unknow n Μέλη βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και των Οργανισμών Ειδικών συμφερόντων Διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανισμών Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων Φυσικοί, Μαθηματικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Βιολόγοι, Ιατροί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,05 Legislators and senior officials ,13 Corporate managers ,04 General managers , ,25 Physical, Mathematical and engineering science professionals Life science and health professionals 23 Εκπαιδευτικοί ,26 Teaching professionals Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων, νομικοί, πρόσωπα 24 που ασκούν επιστημονικά, ,44 Other professionals καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των Physical and engineering 31 επιστημών φυσικής, μηχανικής και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,57 science associate professionals 32 Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας ,74 33 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό 1 1 0,01 34 Πωλητές, Χρηματιστές, κτηματομεσίτες, απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,79 Life science and health associate professionals Teaching associate professionals Other associate professionals 41 Υπάλληλοι γραφείου ,92 Office clerks 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών ,00 Customer service clerks Παροχή προσωπικών υπηρεσιών 51 και προστασίας Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες 52 συναφή επαγγέλματα Ειδικευμένοι αγρεργάτες, αλιεργάτες, κτηνοτρόφοι, 61 πτηνοτρόφοι, δασοκόμοι, υλοτόμοι, επαγγελματίες κυνηγοί Μεταλλωρύχοι, λατόμοι, τεχνίτες 71 ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων Χύτες, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί και 72 ασκούντες συναφή επαγγέλματα, μηχανικοί, εφαρμοστές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Εργασίες ακριβείας, χειροτέχνες τυπογράφοι και συναφή Τεχνίτες τροφίμων, ξύλου, υφαντουργίας, ειδών ενδύσεως και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων Χειριστές μηχανημάτων - συναρμολογητές Οδηγοί και χειριστές κινητού εξοπλισμού ,99 Personal and protective service workers ,23 Models salespersons and demonstrators , , , , ,13 Skilled agricultural and fishery w orkers Extraction and building trade workers Metal, machinery and related trades workers Precision, handicraft, printing and related trade w orkers Other craft and related trades workers ,52 Stationery-plant and related operators ,27 Machine operators and assemblers Drivers and mobile-plant 13,32 operators 91 Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί ,68 Sales and services elementary occupations Ανειδίκευτοι αγρεργάτες - 92 Agricultural, fishery and αλιεργάτες και ασκούντες συναφή ,46 related labourers επαγγέλματα 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών μεταποίησης και μεταφορών Labourers in mining, construction, 12,70 manufacturing and transport ,0 2,2 21,2 1,7 3,5 2,7 0,9 4,2 7,1 4,6 40,3 2,5 1,9 7,2 100,0 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are included. 61

61 ISCO-88 (COM) <= >=65 Πίνακας 22. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ Table 22. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY OCCUPATION AND AGE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ OCCUPATION Άγνωστο ,40 Unknow n Μέλη βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και των Οργανισμών Ειδικών συμφερόντων Διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανισμών Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων Φυσικοί, Μαθηματικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, α.σ.ε ,05 Legislators and senior officials ,13 Corporate managers ,04 General managers ,36 Physical, Mathematical and engineering science professionals 22 Βιολόγοι, Ιατροί, α.σ.ε ,25 Life science and health professionals 23 Εκπαιδευτικοί ,26 Teaching professionals 24 Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων, νομικοί, πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και ,44 Other professionals συναφή επαγγέλματα 31 Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των Physical and engineering science ,57 επιστημών φυσικής, μηχανικής, α.σ.ε. associate professionals 32 Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας ,74 Life science and health associate professionals 33 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό 1 1 0,01 Teaching associate professionals 34 Πωλητές, Χρηματιστές, κτηματομεσίτες, απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση ,79 Other associate professionals επιχειρήσεων, α.σ.ε. 41 Υπάλληλοι γραφείου ,92 Office clerks 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών ,00 Customer service clerks 51 Παροχή προσωπικών υπηρεσιών και Personal and protective service ,99 προστασίας w orkers 52 Μοντέλα, πωλητές, α.σ.ε ,23 Models salespersons and demonstrators Ειδικευμένοι αγρεργάτες, αλιεργάτες, 61 Skilled agricultural and fishery κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, δασοκόμοι, ,81 w orkers υλοτόμοι, επαγγελματίες κυνηγοί Μεταλλωρύχοι, λατόμοι, τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων Χύτες, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί, α.σ.ε., μηχανικοί, εφαρμοστές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Εργασίες ακριβείας, χειροτέχνες τυπογράφοι και συναφή Τεχνίτες τροφίμων, ξύλου, υφαντουργίας, ειδών ενδύσεως, α.σ.ε. Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων Χειριστές μηχανημάτων - συναρμολογητές , ,97 Extraction and building trade w orkers Metal, machinery and related trades workers ,78 Precision, handicraft, printing and related trade workers ,13 Other craft and related trades w orkers ,52 Stationery-plant and related operators ,27 Machine operators and assemblers 83 Οδηγοί και χειριστές κινητού εξοπλισμού ,32 Drivers and mobile-plant operators 91 Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί ,68 Sales and services elementary occupations 92 Ανειδίκευτοι αγρεργάτες - αλιεργάτες, Agricultural, fishery and related ,46 α.σ.ε. labourers 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών μεταποίησης και 3 μεταφορών Labourers in mining, construction, 12,70 manufacturing and transport ,0 0,2 10,7 32,3 29,1 20,2 7,3 0,3 100,0 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are included. 62

62 ISCO-88 (COM) Πίνακας 23. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Table 23. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY OCCUPATION AND SEX ΦΥΛΟ SEX ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΝΔΡΕΣ MEN ΓΥΝΑΙΚΕΣ WOMEN OCCUPATION Άγνωστο ,40 Unknow n Μέλη βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και των Οργανισμών Ειδικών συμφερόντων Διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανισμών Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων Φυσικοί, Μαθηματικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, α.σ.ε ,05 Legislators and senior officials ,13 Corporate managers 4 4 0,04 General managers ,36 Physical, Mathematical and engineering science professionals 22 Βιολόγοι, Ιατροί, α.σ.ε ,25 Life science and health professionals 23 Εκπαιδευτικοί ,26 Teaching professionals 24 Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων, νομικοί, πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή ,44 Other professionals επαγγέλματα 31 Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των Physical and engineering science associate ,57 επιστημών φυσικής, μηχανικής, α.σ.ε. professionals 32 Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των Life science and health associate ,74 επιστημών βιολογίας και υγείας professionals 33 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό 1 1 0,01 Teaching associate professionals 34 Πωλητές, Χρηματιστές, κτηματομεσίτες, απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση ,79 Other associate professionals επιχειρήσεων, α.σ.ε. 41 Υπάλληλοι γραφείου ,92 Office clerks 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών ,00 Customer service clerks 51 Παροχή προσωπικών υπηρεσιών και προστασίας ,99 Personal and protective service workers 52 Μοντέλα, πωλητές, α.σ.ε ,23 Models salespersons and demonstrators 61 Ειδικευμένοι αγρεργάτες, αλιεργάτες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, δασοκόμοι, ,81 Skilled agricultural and fishery workers υλοτόμοι, επαγγελματίες κυνηγοί 71 Μεταλλωρύχοι, λατόμοι, τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και ,16 Extraction and building trade workers άλλων δομικών έργων Χύτες, συγκολλητές, ελασματουργοί, 72 τεχνίτες δομικών κατασκευών, Metal, machinery and related trades σιδηρουργοί, α.σ.ε., μηχανικοί, ,97 w orkers εφαρμοστές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 73 Εργασίες ακριβείας, χειροτέχνες Precision, handicraft, printing and related ,78 τυπογράφοι και α.σ.ε. trade workers 74 Τεχνίτες τροφίμων, ξύλου, υφαντουργίας, ειδών ενδύσεως, α.σ.ε ,13 Other craft and related trades workers 81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων ,52 Stationery-plant and related operators 82 Χειριστές μηχανημάτων - συναρμολογητές ,27 Machine operators and assemblers 83 Οδηγοί και χειριστές κινητού εξοπλισμού ,32 Drivers and mobile-plant operators 91 Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί ,68 Sales and services elementary occupations 92 Ανειδίκευτοι αγρεργάτες-αλιεργάτες,α.σ.ε ,46 Agricultural, fishery and related labourers 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών μεταποίησης και μεταφορών ,70 Labourers in mining, construction, manufacturing and transport ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are included ,0 81,3 18,7 100,0 63

63 ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ISCO-88 (COM) ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ TYPE OF INJURY Θλάση Contusion Κρανιο-εγκεφαλική κάκωση Craniocerebral injury Θλαστικό Τραύμα Contusions injury Ακρωτηριασμός Traumatic amputations Επιπλεγμένο κάταγμα Compound fracture Κάταγμα Fracture Εξάρθρημα Dislocation Διάστρεμμα, Ρήξη Συνδέσμων Sprains and Strains Ασφυξία, δηλητηρίαση από αέρια, πνιγμός Asphyxiations, poisoning from gasses, drawning Εγκαύματα Burns Ηλεκτροπληξία Electrical shock Μη εξακριβωμένος τραυματισμός Not defined injury Άλλη περίπτωση Other specified injury Πίνακας 24. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Table 24. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY OCCUPATION AND TYPE OF INJURY OCCUPATION ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Άγνωστο Unknow n 11 Μέλη βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και των Οργανισμών Ειδικών συμφερόντων Legislators and senior officials Διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημοσίωνκαι ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανισμών Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων Φυσικοί, Μαθηματικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Βιολόγοι, Ιατροί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Corporate managers General managers Physical, Mathematical and engineering science professionals Life science and health professionals 23 Εκπαιδευτικοί Teaching professionals Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων, νομικοί, πρόσωπα 24 που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα Other professionals Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των επιστημών φυσικής, μηχανικής και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό Πωλητές, Χρηματιστές, κτηματομεσίτες, απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Physical and engineering science associate professionals Life science and health associate professionals Teaching associate professionals Other associate professionals 41 Υπάλληλοι γραφείου Office clerks 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών Customer service clerks Παροχή προσωπικών υπηρεσιών και προστασίας Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Ειδικευμένοι αγρεργάτες, αλιεργάτες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, δασοκόμοι, υλοτόμοι, επαγγελματίες κυνηγοί. Μεταλλωρύχοι, λατόμοι, τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων Χύτες, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, μηχανικοί, εφαρμοστές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Εργασίες ακριβείας, χειροτέχνες τυπογράφοι και συναφή Τεχνίτες τροφίμων, ξύλου, υφαντουργίας, ειδών ενδύσεως και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων Χειριστές μηχανημάτων - συναρμολογητές Οδηγοί και χειριστές κινητού εξοπλισμού Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί Ανειδίκευτοι αγρεργάτες - αλιεργάτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών μεταποίησης και μεταφορών Personal and protective service workers Models salespersons and demonstrators Skilled agricultural and fishery w orkers Extraction and building trade w orkers Metal, machinery and related trades workers Precision, handicraft, printing and related trade workers Other craft and related trades w orkers Stationery-plant and related operators Machine operators and assemblers Drivers and mobile-plant operators Sales and services elementary occupations Agricultural, fishery and related labourers Labourers in mining, construction, manufacturing and transport ,1 2,1 25,3 2,4 1,4 30,9 2,1 8,7 0,15 3,26 0,3 0,0 0,3 100,0 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are included. 64

64 Πίνακας 25. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΚΩΣΗ (φύση ατυχήματος) Table 25. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ACTION THAT LED TO INJURY (mode of injury) 1 2 ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ACTION THAT LED TO INJURY Πτώσεις ατόμων από ύψος Fall of person from a height - to a lower level Πτώσεις ατόμων στο ίδιο επίπεδο Falling of person - on the same level , , Ολισθήσεις, καταρρεύσεις και κτύπημα από πίπτοντα αντικείμενα Slipping, collapse and being struck struck by falling objects Πρόσκρουση σε σταθερά αντικείμενα και κτύπημα σε ή από κινούμενα αντικείμενα Collission with immobile objects and falling against or being struck by moving objects Συμπίεση μέσα ή ανάμεσα σε αντικείμενα Trapping, being crushed - inside or between objects Υπερπροσπάθεια ή κοπιώδεις κινήσεις Physical strain - over-exertion Έκθεση σε ή επαφή με ακραίες θερμοκρασίες Exposure to or contact with extreme temperature levels Έκθεση σε ή επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα Exposure to or contact with electric current Έκθεση σε ή επαφή με επιβλαβείς ουσίες ή ακτινοβολία Exposure to or contact with hazardous substances or radiation Άλλες κατηγορίες ατυχημάτων μ.α.κ. Other types of injury not included in this list , , , , ,6 34 0, , , ,0 Πίνακας 26. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΚΩΣΗ Table 26. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY MATERIAL AGENT THAT LED TO INJURY Μηχανήματα Machinery Μέσα μεταφοράς και ανυψωτικός εξοπλισμός Transport vehicles and lifting equipment Λοιπός εξοπλισμός Other equipment Υλικά, ουσίες και ακτινοβολίες Matterials, substances and radiation Εργασιακό περιβάλλον Working enviroment Άλλοι παράγοντες Other material agents ΥΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ MATERIAL AGENT Παράγοντες μη ταξινομηθέντες Other material agents not classified in this list , , , , , ,2 90 1, ,0 65

65 ΜΗΝΑΣ MONTH Ιανουάριος January Φεβρουάριος February Μάρτιος March Απρίλιος April Μάϊος May Ιούνιος June Ιούλιος July Αύγουστος August Σεπτέμβριος September Οκτώβριος October Νοέμβριος November Δεκέμβριος December Πίνακας 27. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Table 27. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY MONTH DURING WHICH THE ACCIDENT OCCURRED AND SEX ΑΝΔΡΕΣ MEN ΓΥΝΑΙΚΕΣ WOMEN , , , , , , , , , , , , ,0 81,3 18,7 100,0 12,0 Διάγραμμα 21. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Figure 21. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY MONTH DURING WHICH THE ACCIDENT OCCURRED 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Ιανουάριος January Φεβρουάριος February Μάρτιος March Απρίλιος April Μάϊος May Ιούνιος June Ιούλιος July Αύγουστος August Σεπτέμβριος September Οκτώβριος October Νοέμβριος November Δεκέμβριος December ΜΗΝΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ MONTH OF ACCIDENT ΑΝΔΡΕΣ MEN ΓΥΝΑΙΚΕΣ WOMEN 66

66 Πίνακας 28. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ Table 28. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY NATIONALITY ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ NATIONALITY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ,7 ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΕ 264 2,9 ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ , ,0 GREEK NON-NATIONAL FROM EU NON-NATIONAL OUTSIDE EU Πίνακας 29. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Table 29. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY EMPLOYMENT STATUS ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ EMPLOYMENT STATUS ΜΙΣΘΩΤΟΣ ,27 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 202 2,22 ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 27 0,30 ΣΥΜΒΟΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ 3 0,03 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 17 0, ,0 SALARIED EMPLOYEES SELF-EMPLOYED TRAINEE/APPRENTICE FAMILY WORKER OTHER CASE Πίνακας 30. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Table 30. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY TIME OF ACCIDENT ΩΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ TIME OF THE ACCIDENT Άγνωστη Unknown 23:31-00:30 00:31-01:30 01:31-02:30 02:31-03:30 03:31-04:30 04:31-05:30 05:31-06:30 06:31-07:30 07:31-08:30 08:31-09:30 09:31-10:30 10:31-11:30 11:31-12:30 12:31-13:30 13:31-14:30 14:31-15:30 15:31-16:30 16:31-17:30 17:31-18:30 18:31-19:30 19:31-20:30 20:31-21:30 21:31-22:30 22:31-23: ,3 0,5 0,8 0,4 0,4 0,4 1,2 2,0 4,2 8,2 8,5 10,8 10,3 10,0 9,2 10,0 8,0 4,1 2,3 1,8 1,5 1,6 1,5 1,2 0,8 100,0 67

67 Πίνακας 31. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Κυριακή 273 3,0 Sunday Δευτέρα ,5 Monday Τρίτη ,7 Tuesday DAY OF THE WEEK Τετάρτη ,7 Wednesday Πέμπτη ,5 Thursday Παρασκευή ,9 Friday Σάββατο 607 6,7 Saturday ,0 ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Table 31. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY DAY OF ACCIDENT Πίνακας 32. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Table 32. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY PLACE OF ACCIDENT Χώρος επιχείρησης ή κατά τη διάρκεια της εργασίας Κατά τη διαδρομή από ή προς την εργασία ,9 PLACE OF THE ACCIDENT Workstation or during working time ,1 While traveling to or from work ,0 Πίνακας 33. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΑ Ή ΜΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Table 33. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE TO VEHICULAR OR NO-VEHICULAR IN RELATION TO PLACE OF ACCIDENT ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Τροχαίο εντός της επιχείρησης ή κατά τη διάρκεια της εργασίας Τροχαίο κατά τη διαδρομή από ή προς την εργασία 485 5, ,8 PLACE OF ACCIDENT Όχι Τροχαίο ,9 Not vehicular Vehicular inside the workstation or during working time Vehicular during the travelling time from or to the work ,0 Πίνακας 34. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Table 34. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY NUMBER OF EMPLOYEES AT LOCAL UNIT ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Άγνωστο 2 0,0 Unknown NUMBER OF EMPLOYEES 1-3 άτομα ,8 1-3 employees 4-9 άτομα ,8 4-9 employees άτομα , employees άτομα , employees άτομα 861 9, employees άτομα , employees άτομα 558 6, employees άτομα 428 4, employees 1000 άτομα και άνω 255 2, employees or more ,0 68

68 ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ () ACCIDENTS AT WORK () Πίνακας 35. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (Τα ατυχήματα αναφέρονται στη Διοικητική Περιφέρεια π ου ανήκει το Περιφερειακό Υπ οκατάστημα) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA - THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA ΘΕΣΣΑΛΙΑ THESSALIA ΗΠΕΙΡΟΣ IPEIROS ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ IONIA NISIA ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ PELOPONNISOS ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ VOREIO AIGAIO ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI ΣΥΝΟΛO Table 35. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ADMINISTRATIONAL REGION AND FIRST AID LOCATION (Accidents occurred in the Administrational Region under the Regional Branch) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ADMINISTRATIONAL REGION ΧΩΡΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ SITE OF ACCIDENT Αρ. Ατυχημάτων No of accidents ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ FIRST AID LOCATION ΙΑΤΡΕΙΟ INFIRMARY Αρ. Ατυχημάτων No of accidents ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ HEALTH CENTER Αρ. Ατυχημάτων No of accidents ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ HOSPITAL Αρ. Ατυχημάτων No of accidents 20 10,2 3 1, , , , , , , , ,8 10 6, , , , , , ,3 16 6,6 19 7, , ,6 8 8,5 3 3, , ,1 16 4,2 37 9, , , , , , ,4 30 7, , , , , , , ,4 14 6,1 19 8, , , , , , ,6 51 7,8 49 7, , , , , , ,0 Διάγραμμα 22. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Figure 22. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ADMINISTRATIONAL REGION AND FIRST AID LOCATION 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA - THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA ΘΕΣΣΑΛΙΑ THESSALIA ΗΠΕΙΡΟΣ IPEIROS ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ IONIA NISIA ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ PELOPONNISOS ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ VOREIO AIGAIO ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI ΧΩΡΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ SITE OF ACCIDENT ΙΑΤΡΕΙΟ INFIRMARY ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ HEALTH CENTER ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ HOSPITAL 69

69 70

70 71

71 Πίνακας 39. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΚΒΑΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΕΚΒΑΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ACCIDENT OUTCOME ΜΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ NON-FATAL ACCIDENTS Table 39. AGE DESCRIPTION OF INSURED INDIVIDUALS BY ACCIDENT OUTCOME FOR YEARS Μέση ηλικία Mean age Εύρος ηλικιών Age Range ,0 36,8 36,7 36,9 36,7 37,0 37,5 37,6 37,6 38,1 11,6-70,8 13,8-69,8 11,5-70,9 14,0-68,8 11,8-70,8 14,1-69,8 16,0-71,0 15,8-68,6 14,3-72,1 11,49-74,23 ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ FATAL ACCIDENT 39,9 40,7 38,6 42,7 42,6 41,0 41,2 40,0 41,5 42,8 19,6-62,5 20,2-63,0 19,3-65,5 20,7-65,1 17,4-67,8 19, ,0-62,7 18,8-61,5 19,3-62,4 21,7-63,07 ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ACCIDENTS 37,0 36,8 36,8 36,9 36,7 37,0 37,5 37,7 37,7 38,1 11,6-70,8 13,8-69,8 11,5-70,9 12,0-68,8 11,8-70,8 14,1-69,8 16,0-71,0 15,8-68,6 14,3-72,1 11,49-74,23 Υποσημείωση: Η μέση ηλικία του ασφαλισμέν ου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πληθυσμού είν αι τα 37 έτη περίπου. NB: The mean age of IKA-ETAM insured indiv iduals is approximately 37 y ears. 44,0 43,0 42,0 41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 Διάγραμμα 25. ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΚΒΑΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Figure 25. MEAN AGE OF INSURED INDIVIDUALS BY ACCIDENT OUTCOME FOR YEARS ΜΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ NON FATAL ACCIDENT ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ FATAL ACCIDENT 72

72 ΜΕΡΟΣ ΙΙI ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ PART IΙI ANALYSIS OF FATAL ACCIDENTS AT WORK SAMPLE 73

73

74 Πίνακας 40. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Table 40. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY ADMINISTRATIONAL REGION AND SEX ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ADMINISTRATIONAL REGION ΑΝΔΡΕΣ MEN ΦΥΛΟ SEX ΓΥΝΑΙΚΕΣ WOMEN ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA - THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA ΘΕΣΣΑΛΙΑ THESSALIA ΗΠΕΙΡΟΣ IPEIROS ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ IONIA NISIA ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ PELOPONNISOS 5 5 6, , , , , , , , ,8 ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ VOREIO AIGAIO ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI , , , , ,8 7,2 100,0 Διάγραμμα 26. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA Figure 26. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY ADMINISTRATIONAL REGION 1,2 1,2 8,4 6,0 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA-THRAKI 16,9 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA 1,2 ΘΕΣΣΑΛΙΑ THESSALIA ΗΠΕΙΡΟΣ IPEIROS 30,1 9,6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ IONIA NISIA ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA 4,8 9,6 6,0 2,4 2,4 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ PELOPONNISOS ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI 75

75 Πίνακας 41. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Table 41. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY REGIONAL BRANCH AND SEX ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ REGIONAL BRANCH ΑΘΗΝΑ ATHENS ΕΛΕΥΣΙΝΑ ELEFSINA ΗΡΑΚΛΕΙΟ IRAKLIO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI ΙΩΑΝΝΙΝA IOANNINA ΚΑΒΑΛΑ KAVALA ΚΑΡΔΙΤΣΑ KARDITSA ΚΟΖΑΝΗ KOZANI ΚΟΜΟΤΗΝΗ KOMOTINI ΛΑΜΙΑ LAMIA ΛΑΡΙΣΑ LARISA ΜΥΤΙΛΗΝΗ MITILINI ΠΑΤΡΑ PATRA ΠΕΙΡΑΙΑΣ PIREAS ΤΡΙΠΟΛΗΣ TRIPOLI ΧΑΛΚΙΔΑ CHALKIDA ΧΑΝΙΩΝ CHANIA ΑΝΔΡΕΣ MEN ΦΥΛΟ SEX ΓΥΝΑΙΚΕΣ WOMEN , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 8,4 3,6 4,8 Διάγραμμα 27. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Figure 27. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY REGIONAL BRANCH 10,8 3,6 1,2 1,2 2,4 3,6 6,0 2,4 2,4 22,9 16,9 2,4 6,0 ΑΘΗΝΑ ATHENS ΕΛΕΥΣΙΝΑ ELEFSINA ΗΡΑΚΛΕΙΟ IRAKLIO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI ΙΩΑΝΝΙΝA IOANNINA ΚΑΒΑΛΑ KAVALA ΚΑΡΔΙΤΣΑ KARDITSA ΚΟΖΑΝΗ KOZANI ΚΟΜΟΤΗΝΗ KOMOTINI ΛΑΜΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΑΤΡΑ LAMIA LARISA MITILINI PATRA ΠΕΙΡΑΙΑΣ PIREAS ΤΡΙΠΟΛΗΣ TRIPOLI ΧΑΛΚΙΔΑ CHALKIDA 76

76 77

77 78

78 Πίνακας 43. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΚΩΣΗ (φύση ατυχήματος) Table 43. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY ACTION THAT LED TO INJURY (mode of injury) ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ACTION THAT LED TO INJURY Πτώσεις ατόμων από ύψος Fall of person from a height Ολισθήσεις, καταρρεύσεις και κτύπημα από πίπτοντα αντικείμενα Slipping, collapse and being struck by falling objects Πρόσκρουση σε σταθερά αντικείμενα και κτύπημα σε ή από κινούμενα αντικείμενα Collision with an immobile object and falling against or being struck by moving objects Συμπίεση μέσα ή ανάμεσα σε αντικείμενα Trapping, being crushed - inside or between objects Έκθεση σε ή επαφή με ακραίες θερμοκρασιες Exposure to or contact with high temperatures Έκθεση σε ή επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα Exposure to or contact with electric current Έκθεση σε ή επαφή με επιβλαβείς ουσίες ή ακτινοβολία Exposure to or contact with hazardous substances or radiation Άλλες κατηγορίες ατυχημάτων μ.α.κ. Other types of injury not included in this list 19 22,9 4 4, ,8 8 9,6 5 6,0 6 7,2 3 3,6 5 6, Πίνακας 44. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΚΩΣΗ Table 44. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY MATERIAL AGENT THAT LED TO INJURY ΥΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1 Μηχανήματα MATERIAL AGENT 6 Machinery 7,2 2 Μέσα μεταφοράς και ανυψωτικός εξοπλισμός Transport vehicles and lifting equipment 38 45,8 3 Λοιπός εξοπλισμός Other equipment 6 7,2 4 Υλικά, ουσίες και ακτινοβολίες Matterials, substances and radiation 12 14, Εργασιακό περιβάλλον Work enviroment Άλλοι παράγοντες Other material agents Παράγοντες μη ταξινομηθέντες Material agents not classified in this list 12 14,5 6 7,2 3 3,

79 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA-THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA ΘΕΣΣΑΛΙΑ THESSALIA ΗΠΕΙΡΟΣ IPEIROS ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ IONIA NISIA ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ PELOPONNISOS ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ BOREIO AIGAIO ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI Πίνακας 45. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ANA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Table 45. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY ECONOMIC ACTIVITY AND ADMINISTRATIONAL REGION ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ECONOMIC ACTIVITY Α Β Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Ε ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ζ ΙΕ ΙΖ Η ΙΔ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 01 Φυτική και ζωική π αραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 1 1 1,20 02 Δασοκομία και υλοτομία 1 1 1,20 Forestry and logging 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 1 1 1,20 Mining of metal ores Crop and animal production, hunting and related service activities 08 Λοιπ ά ορυχεία και λατομεία ,41 Other mining and quarrying 09 Υπ οστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 1 1 1,20 Mining support service activities 10 Βιομηχανία τροφίμων ,41 Manufacture of food products 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή π ροϊόντων απ ό ξύλο και φελλό, εκτός απ ό έπ ιπ λα κατασκευή ειδών καλαθοπ οιίας και σπ αρτοπ λεκτικής ,41 Manufacture of w ood and of products of w ood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 17 Χαρτοπ οιία και κατασκευή χάρτινων π ροϊόντων ,41 Manufacture of paper and paper products Εκτυπ ώσεις και αναπ αραγωγή 18 προεγγεγραμμένων μέσων 1 1 1,20 Printing and reproduction of recorded media 22 Κατασκευή π ροϊόντων απ ό ελαστικό (καουτσούκ) και π λαστικές ύλες 1 1 1,20 Manufacture of rubber and plastic products Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών ,20 Manufacture of other non-metallic mineral products π ροϊόντων MANUFACTURING 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1 1 1,20 Manufacture of basic metals 25 Κατασκευή μεταλλικών π ροϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπ λισμού 1 1 1,20 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπ λισμού 1 1 1,20 Manufacture of electrical equipment Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπ λισμού 28 π.δ.κ.α ,20 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, Manufacture of motor vehicles, trailers and semitrailers 29 ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων 1 1 1,20 οχημάτων Επ ισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και 33 εξοπ λισμού 7 7 8,43 Repair and installation of machinery and equipment 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού ,41 Water collection, treatment and supply 38 Συλλογή, επ εξεργασία και διάθεση απ οβλήτων ανάκτηση υλικών ,61 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery 41 Κατασκευές κτιρίων ,87 Construction of buildings 42 Έργα π ολιτικού μηχανικού ,02 Civil engineering 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ,05 Specialised construction activities 45 Χονδρικό και λιανικό εμπ όριο επ ισκευή Wholesale and retail trade and repair of motor 2 2 2,41 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών vehicles and motorcycles 46 Χονδρικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο Wholesale trade, except of motor vehicles and ,61 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών motorcycles 47 Λιανικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Retail trade, except of motor vehicles and 3,61 motorcycles 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών ,41 Land transport and transport via pipelines 52 Απ οθήκευση και υπ οστηρικτικές π ρος τη μεταφορά δραστηριότητες 1 1 1,20 Warehousing and support activities for transportation 55 Καταλύματα 1 1 1,20 Accommodation Θ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 56 Δραστηριότητες υπ ηρεσιών εστίασης ,61 Food and beverage service activities ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΓ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 1 1 1,20 Advertising and market research ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 80 Δραστηριότητες π αροχής π ροστασίας και έρευνας 1 1 1,20 Security and investigation activities Δραστηριότητες π αροχής υπ ηρεσιών σε κτίρια και 81 εξωτερικούς χώρους Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υπ οστήριξη και άλλες 82 δραστηριότητες π αροχής υπ οστήριξης π ρος τις επ ιχειρήσεις 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,41 Services to buildings and landscape activities 1 1 1, ,20 Office administrative, office support and other business support activities Public administration and defence; compulsory social security 86 Δραστηριότητες ανθρώπ ινης υγείας 1 1 1,20 Human health activities ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are included ,0 6,02 16,87 1,20 9,64 2,41 2,41 6,02 9,64 4,82 30,12 1,20 1,20 8,43 100,0 AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING MINING AND QUARRYING WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES CONSTRUCTION WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND G MOTORCYCLES TRANSPORTATION AND STORAGE H ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES A F M O Q B C E I N 80

80 Πίνακας 46. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ANA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ Table 46. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY ECONOMIC ACTIVITY AND AGE ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ECONOMIC ACTIVITY Α Β Γ Ε ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 01 Φυτική και ζωική π αραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 1 1 1,20 02 Δασοκομία και υλοτομία 1 1 1,20 Forestry and logging 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 1 1 1,20 Mining of metal ores Crop and animal production, hunting and related service activities 08 Λοιπ ά ορυχεία και λατομεία ,41 Other mining and quarrying 09 Υπ οστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 1 1 1,20 Mining support service activities 10 Βιομηχανία τροφίμων ,41 Manufacture of food products 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή π ροϊόντων απ ό ξύλο και φελλό, εκτός απ ό έπ ιπ λα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής ,41 Manufacture of w ood and of products of w ood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων ,41 Manufacture of paper and paper products Εκτυπ ώσεις και αναπ αραγωγή ,20 Printing and reproduction of recorded media προεγγεγραμμένων μέσων Κατασκευή π ροϊόντων απ ό ελαστικό (καουτσούκ) ,20 Manufacture of rubber and plastic products και π λαστικές ύλες Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών ,20 Manufacture of other non-metallic mineral products π ροϊόντων ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ MANUFACTURING C 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1 1 1,20 Manufacture of basic metals ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 25 Κατασκευή μεταλλικών π ροϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπ λισμού 1 1 1,20 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 1 1 1,20 Manufacture of electrical equipment 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπ λισμού π.δ.κ.α ,20 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, Manufacture of motor vehicles, trailers and semitrailers 29 ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων 1 1 1,20 οχημάτων 33 Επ ισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπ λισμού ,43 Repair and installation of machinery and equipment 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού ,41 Water collection, treatment and supply 38 Συλλογή, επ εξεργασία και διάθεση απ οβλήτων ανάκτηση υλικών ,61 41 Κατασκευές κτιρίων ,87 Construction of buildings Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING MINING AND QUARRYING WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42 Έργα πολιτικού μηχανικού ,02 Civil engineering CONSTRUCTION F A B E Ζ Η ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Θ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΓ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ,05 Specialised construction activities 45 Χονδρικό και λιανικό εμπ όριο επ ισκευή Wholesale and retail trade and repair of motor 2 2 2,41 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών vehicles and motorcycles 46 Χονδρικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο Wholesale trade, except of motor vehicles and ,61 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών motorcycles 47 Λιανικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο Retail trade, except of motor vehicles and ,61 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών motorcycles 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών ,41 Land transport and transport via pipelines 52 Απ οθήκευση και υπ οστηρικτικές π ρος τη μεταφορά δραστηριότητες 1 1 1,20 55 Καταλύματα 1 1 1,20 Accommodation Warehousing and support activities for transportation 56 Δραστηριότητες υπ ηρεσιών εστίασης ,61 Food and beverage service activities 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 1 1 1,20 Advertising and market research 80 Δραστηριότητες π αροχής π ροστασίας και έρευνας 1 1 1,20 Security and investigation activities WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES TRANSPORTATION AND STORAGE ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES G H I M ΙΔ ΙΕ ΙΖ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Δραστηριότητες π αροχής υπ ηρεσιών σε κτίρια και 81 εξωτερικούς χώρους Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υπ οστήριξη και άλλες 82 δραστηριότητες π αροχής υπ οστήριξης π ρος τις επ ιχειρήσεις 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,41 Services to buildings and landscape activities 1 1 1, ,20 Office administrative, office support and other business support activities Public administration and defence; compulsory social security 86 Δραστηριότητες ανθρώπ ινης υγείας 1 1 1,20 Human health activities ,0 9,64 20,48 27,71 22,89 19,28 100,0 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are included. ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES O Q N 81

81 Γράφημα 29. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ Figure 29. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY ECONOMIC ACTIVITY AND AGE CATEGORY 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Μονοψήφια κωδικοποίηση Πίνακας 46) One-digit codification (Table 46) 0,0 Λοιπές Οικονομικές Δραστηριότητες - Other Economic Activities ,4 6,0 7,2 7,2 7,2 Γ-C 4,8 6,0 3,6 7,2 3,6 ΣΤ-F 1,2 7,2 10,8 8,4 7,2 Ζ-G 1,2 1,2 6,0 0,0 1,2-9,6 20,5 27,7 22,9 19,3 82

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2009 IKA-ETAM ACCIDENTS AT WORK REPORT FOR THE YEAR 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2009 IKA-ETAM ACCIDENTS AT WORK REPORT FOR THE YEAR 2009 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ SOCIAL INSURANCE INSTITUTE - UNIFIED INSURANCE FUND OF EMPLOYEES ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 16.778 16.546 12.322.582 3.116.192 81.223 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 3.637 8.016 5.9.012 1.493.551 54.638.975 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71/ 13

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71/ 13 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ 08/10/2008 Αξηζ. Πξση. Γ71/ 13 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Γιεύθςνζη: Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 / AUGUST 2014

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 / AUGUST 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / SEPTEMBER 2013

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / SEPTEMBER 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012» 30/1/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 10/ 12 /2012 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71 /15 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014» ΑΘΗΝΑ 13/3/2015 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014» ΑΘΗΝΑ 29/5/2015 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014» ΑΘΗΝΑ 9/3/2015 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014» ΑΘΗΝΑ 26/5/2015 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013» ΑΘΗΝΑ 4/4/2014 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015» ΑΘΗΝΑ 9/10/2015 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012» ΑΘΗΝΑ 3/9/2013 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Π. Καρακαξίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2014»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2014» ΑΘΗΝΑ 19/1/2015 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71/42 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΜΑΙΟΣ 2014»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΜΑΙΟΣ 2014» ΑΘΗΝΑ 2/1/2015 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015» ΑΘΗΝΑ 26/8/2015 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013» ΑΘΗΝΑ 1/8/2014 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΘΗΝΑ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 26/04/2012 ΑΡΙΘ. Γ71/6 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011» Τους αποδέκτες του πίνακα Α

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 26/04/2012 ΑΡΙΘ. Γ71/6 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011» Τους αποδέκτες του πίνακα Α ΑΘΗΝΑ 26/04/2012 ΑΡΙΘ. Γ71/6 ΠΡΩΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Αγ. Κων/νου 16-18 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2011»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2011» ΑΘΗΝΑ 26 / 04 /2012 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71 / 5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Αναλογιστικό Τ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011» ΑΘΗΝΑ 26 / 04 /2012 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71 / 8 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Αναλογιστικό Τ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012» ΑΘΗΝΑ 13/ 12 /2012 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71 /15 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Αυγούστου 3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 3 Κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 3, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 3908/2011. Στοιχεία Προγράμματος

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 3908/2011. Στοιχεία Προγράμματος ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 3908/2011 Κατηγορία Γενικά Καθεστώτα Γενική Επιχειρηματικότητα Περιφερειακή Συνοχή Στοιχεία Προγράμματος Δικαιούχοι (Παράρτημα Ι) Κάθε επιχειρηματίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 1 Κατά το μήνα Οκτώβριο του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΙΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

Καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 2016

ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 2016 Πειραιάς, 3 Νοεμβρίου 216 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 216 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήματα»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Το κκαεπ αποτελεί βασική συνιστώσα του επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013 Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 Οικογένεια και άνεργοι σε συνθήκες Κρίσης Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Του ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε σήμερα επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή

Διαβάστε περισσότερα

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 9

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71 / 9 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ 22 / 10 /2009 Αξηζ. Πξση. Γ71 / 9 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Γιεύθςνζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 0 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 0-07 Σύνολο αιτήσεων.0 εκ των οποίων με Συνεξέταση Πίνακας αιτήσεων ανά Κλάδο Πίνακας αιτήσεων ανά ΠΥΣΔΕ προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016» ΑΘΗΝΑ 25/8/2016 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016» ΑΘΗΝΑ 29/9/2016 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που διορίστηκαν πέρυσι ΑΚΩ και ΑΜΩ Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων στην Α/θμια

Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που διορίστηκαν πέρυσι ΑΚΩ και ΑΜΩ Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων στην Α/θμια Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 17 Ιουλίου 2012 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Email: zkapsala@otenet.gr 2ο Ενημερωτικό Ιουλίου 2012 (Ενημερωτικό 12ο έτους 2012) Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE ACTIONS Transport

INNOVATIVE ACTIONS Transport INNOVATIVE ACTIONS Transport Νέες Επενδυτικές Ευκαιρίες για την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων στον Τομέα των Υπηρεσιών ως Αποτέλεσμα Νέων Μεταφορικών Υπηρεσιών και Υποδομών στην Περιφέρεια ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. ΑΤΕ = Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. ΑΤΕ = Ασφάλεια Τεχνικών Έργων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (Πηγή ΙΚΑ, 2000) ΑΘΗΝΑ 2003 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ)-Αναδρομική Ορολογική Έρευνα

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ)-Αναδρομική Ορολογική Έρευνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 7296/164104 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ /Τμήμα Β Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΟΣ 2015 / MAY 2015

ΜΑΙΟΣ 2015 / MAY 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα