ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2009 IKA-ETAM ACCIDENTS AT WORK REPORT FOR THE YEAR 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2009 IKA-ETAM ACCIDENTS AT WORK REPORT FOR THE YEAR 2009"

Transcript

1 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ SOCIAL INSURANCE INSTITUTE - UNIFIED INSURANCE FUND OF EMPLOYEES ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2009 IKA-ETAM ACCIDENTS AT WORK REPORT FOR THE YEAR 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ DIRECTORATE GENERAL OF FINANCIAL SERVICES DIRECTORATE OF ACTUARIAL STUDIES AND STATISTICS 1

2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ: Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών & Στατιστικής Αγίου Κωνσταντίνου 16, ΤΚ 10241, Αθήνα Τηλ.: Fax: Internet: COORDINATION AND EDITING: Directorate of Actuarial Studies & Statistics 16 Agiou Konstantinou Street, 10241, Athens Tel.: Fax: Internet: 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS Σελίδα-Page ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 PREFACE ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 9 GENERAL RESEARCH CONCLUSIONS ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 11 SUMMARY OF RESEARCH CONCLUSIONS ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 1. Κατανομή ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, διοικητική περιφέρεια και νομό 2. Κατανομή εργατικών ατυχημάτων, ημερών ανικανότητας και αριθμού ασφαλισμένων PART Ι: ACCIDENTS AT WORK AND INCIDENCE RATES Distribution by geographical district, administrational region and prefecture Distribution of accidents at work, incapacity days and number of insured individuals Διάγραμμα εργατικών ατυχημάτων Figure of accidents at work Διάγραμμα ημερών ανικανότητας Figure of incapacity days Κατανομή και ετήσια μεταβολή εργατικών ατυχημάτων και άμεσα ασφαλισμένων Distribution and annual change of accidents at work and directly insured individuals Διάγραμμα εξέλιξης εργατικών ατυχημάτων Figure of accidents development Κατανομή μέσης ετήσιας μεταβολής ατυχημάτων και ημερών ανικανότητας ανά 10ετία 8. Διάγραμμα μέσης ετήσιας μεταβολής ατυχημάτων και ημερών ανικανότητας ανά 10ετία 9. Κατανομή δαπανών επιδότησης και συνταξιοδότησης Διάγραμμα δαπανών επιδότησης και συνταξιοδότησης Distribution of average annual variation in accidents and incapacity days by decade Figure of average annual variation in accidents and incapacity days by decade Distribution of subsidy and pension expenses Figure of subsidy and pension expenses Συχνότητα ανά ηλικία και φύλο Incidence rates by age and sex 12. Διάγραμμα συχνότητας ανά ηλικία και φύλο Figure of incidence rates by age and sex 13. Συχνότητα ανά διοικητική περιφέρεια Incidence rates by administrational region 14. Διάγραμμα συχνότητας ανά διοικητική περιφέρεια Figure of incidence rates by administrational region 15. Εργατικά ατυχήματα ανά οικονομική δραστηριότητα Accidents at work by economic activity 16. Διάγραμμα εργατικών ατυχημάτων ανά οικονομική δραστηριότητα 17. Διάγραμμα εργατικών ατυχημάτων στον κλάδο των μεταποιητικών βιομηχανιών Figure of accidents at work by economic activity Figure of accidents at work by economic activity in the manufacturing industry sector 18. Συχνότητα ανά επάγγελμα Incidence rates by occupation 19. Διάγραμμα συχνότητας ανά επάγγελμα Figure of incidence rates by occupation 20. Συχνότητα ανά υπηκοότητα Incidence rates by nationality 21. Συχνότητα ανά αριθμό εργαζομένων στην τοπική μονάδα Incidence rates by number of employees at local unit ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. Κατανομή ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, διοικητική περιφέρεια και νομό PART ΙΙ: ANALYSIS OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE Distribution by geographical district, administrational region and prefecture 2. Κατανομή ανά διοικητική περιφέρεια και φύλο Distribution by administrational region and sex 3. Διάγραμμα ανά διοικητική περιφέρεια και φύλο Figure by administrational region and sex 4. Κατανομή ανά τραυματισθέν μέρος σώματος και ηλικία Distribution by part of body injured and age 5. Κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα και διοικητική περιφέρεια 6. Διαγράμματα ανά διοικητική περιφέρεια και οικονομική δραστηριότητα Distribution by economic activity and administrational region Figure by administrational region and economic activity 7. Κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα και ηλικία Distribution by economic activity and age 3

4 8. Κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα και είδος τραύματος Distribution by economic activity and type of injury 9. Διαγράμματα ανά ηλικία και οικονομική δραστηριότητα Figure by age and economic activity 10. Διαγράμματα ανά είδος τραύματος και οικονομική δραστηριότητα Figures by type of injury and economic activity 11. Κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα και φύλο Distribution by economic activity and sex 12. Κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα και μήνα ατυχήματος Distribution by economic activity and month during which accident occurred 13. Διάγραμμα ανά μήνα ατυχήματος Figure by month during which accident occurred 14. Κατανομή ανά επάγγελμα και διοικητική περιφέρεια Distribution by occupation and administrational region 15. Κατανομή ανά επάγγελμα και ηλικία Distribution by occupation and age 16. Κατανομή ανά επάγγελμα και φύλο Distribution by occupation and sex 17. Κατανομή ανά επάγγελμα και είδος τραύματος Distribution by occupation and type of injury 18. Κατανομή ανά ενέργεια που οδήγησε στην κάκωση (φύση ατυχήματος) 19. Κατανομή ανά υλικό παράγοντα που οδήγησε στην κάκωση Distribution by action that led to injury (mode of injury) Distribution by material agent that led to injury 20. Κατανομή ανά μήνα ατυχήματος και φύλο Distribution by month during which the accident occurred and sex 21. Διάγραμμα ανά μήνα ατυχήματος Figure by month during which the accident occurred 22. Κατανομή ανά υπηκοότητα Distribution by nationality 23. Κατανομή ανά καθεστώς απασχόλησης Distribution by employment status 24. Κατανομή ως προς την ώρα ατυχήματος Distribution by time of accident 25. Κατανομή ανά την ημέρα ατυχήματος Distribution by day of accident 26. Κατανομή ανά τον τόπο ατυχήματος Distribution by place of accident 27. Κατανομή σε τροχαία ή μη ως προς τον τόπο ατυχήματος Distribution by motor-vehicular or non motorvehicular accidents in relation to place of accident 28. Κατανομή ως προς τον αριθμό εργαζομένων στην τοπική μονάδα 29. Κατανομή ανά διοικητική περιφέρεια και τόπο πρώτων βοηθειών 30. Διάγραμμα ανά διοικητική περιφέρεια και τόπο πρώτων βοηθειών Distribution by number of employees at local unit Distribution by administrational region and first aid location Figure by administrational region and first aid location 31. Κατανομή ως προς τη νοσηλεία σε νοσοκομείο Distribution in relation to hospitalization. 32. Κατανομή ανά μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά σε μονάδα πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο Distribution by means of transport to first aid unit or hospital 33. Διάγραμμα ανά μεταφορικό μέσο Figure by means of transport 34. Κατανομή ανά έκβαση ατυχήματος ετών Distribution by accident outcome for years Διάγραμμα ανά έκβαση ατυχήματος ετών Figure by accident outcome for years Ηλικία ανά έκβαση ατυχήματος ετών Age by accident outcome for years Διάγραμμα μέσης ηλικίας ανά έκβαση ατυχήματος ετών Figure of mean age by accident outcome for years ΜΕΡΟΣ ΙIΙ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ PART ΙIΙ: ANALYSIS OF FATAL ACCIDENTS AT WORK SAMPLE 1. Κατανομή ανά διοικητική περιφέρεια και φύλο Distribution by administrational region and sex 2. Διάγραμμα ανά διοικητική περιφέρεια Figure by administrational region 3. Κατανομή ανά περιφερειακό υποκατάστημα και φύλο Distribution by regional branch and sex 4. Διάγραμμα ανά περιφερειακό υποκατάστημα Figure by regional branch 5. Κατανομή ανά μήνα ατυχήματος και φύλο Distribution by month during which accident 4

5 occurred and sex 6. Διάγραμμα ανά μήνα ατυχήματος Figure by month during which accident occurred and sex 7. Κατανομή ανά ενέργεια που οδήγησε στην κάκωση (φύση ατυχήματος) 8. Κατανομή ανά υλικό παράγοντα που οδήγησε στην κάκωση 9. Κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα και διοικητική περιφέρεια Distribution by action that led to injury (mode of injury) Distribution by material agent that led to injury Distribution by economic activity and administrational region 10. Κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα και ηλικία Distribution by economic activity and age 11. Διάγραμμα ανά οικονομική δραστηριότητα και ηλικία Figure by economic activity and age 12. Κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα και είδος τραύματος Distribution by economic activity and type of injury 13. Κατανομή ανά επάγγελμα και διοικητική περιφέρεια Distribution by occupation and administrational region 14. Κατανομή ανά επάγγελμα και ηλικία Distribution by occupation and age 15. Διάγραμμα ανά επάγγελμα και ηλικία Figure by occupation and age 16. Κατανομή ανά επάγγελμα και είδος τραύματος Distribution by occupation and type of injury 5

6 6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του δημοσιεύματος αυτού είναι η κάλυψη αναγκών στατιστικής πληροφόρησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα γύρω από τα εργατικά ατυχήματα, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό τους, με συνέπεια την άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών τους. Με το τεύχος αυτό δίδονται στη δημοσιότητα στοιχεία από την καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων που συνέβησαν σε ασφαλισμένους-εργαζόμενους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τα στοιχεία προέκυψαν από την επεξεργασία των δηλώσεων των εργατικών ατυχημάτων του έτους Οι παρεχόμενες πληροφορίες ταξινομούνται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται πίνακες με στοιχεία προηγούμενων ετών και πίνακες με αναγωγή στο σύνολο των ατυχημάτων ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία με τα προηγούμενα έτη. Επίσης περιλαμβάνονται οι δείκτες επίπτωσης των εργατικών ατυχημάτων ως προς το σύνολο των ασφαλισμένων-εργαζομένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως αυτό προκύπτει από τη συγκέντρωση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ). Στο δεύτερο μέρος γίνεται ανάλυση δείγματος των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και τέλος στο τρίτο παρουσιάζεται μια πληρέστερη ανάλυση του δείγματος των εργατικών ατυχημάτων. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους υπαλλήλους των μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την συγκέντρωση και συμπλήρωση των δηλώσεων του εργατικού ατυχήματος, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) για την κωδικοποίηση και επεξεργασία των δηλώσεων και την παραχώρηση των αρχείων των εργατικών ατυχημάτων, καθώς και στο Κέντρο Επεξεργασίας των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ). Επίσης στους υπαλλήλους της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής για τη στατιστική επεξεργασία, τη σύνταξη και την επιμέλεια του παρόντος τεύχους. Αθήνα, Ιανουάριος 2014 PREFACE The purpose of this publication is to meet private and public sector needs for statistical information regarding accidents at work, so that necessary measures to limit their number may be taken and, consequently, to curb their social and economic impact. This issue publishes data from the records of accidents at work sustained by employees insured by IKA-ETAM. The data emerged through proofing and crosschecking of accidents at work statements submitted in the year The information provided is classified in four parts. The first part comprises tables presenting reduced distribution figures for all accidents so as to provide reference data and enable comparison to previous years. The second part comprises an analysis of a sample of fatal accidents at work, the third a more comprehensive analysis of a sample of accidents at work and the fourth incidence rates of accidents at work in regard to the total number of individuals insured by IKA-ETAM, as emerging from the collected Detailed Periodical Statements (APD). I would like to express my gratitude to the employees of IKA-ETAM units for collecting and filling out accident at work statements, to the National Statistical Service of Greece (NSSG) for encoding and processing the statements and allowing access to the archives of accidents at work, the Detailed Periodical Statement (APD) Processing Centre, as well as the staff of the Directorate of Actuarial Studies and Statistics for the statistical processing, editing and coordination of this issue. Athens, January 2014 M. LOULAKI DIRECTOR OF THE DIRECTORATE OF ACTUARIAL STUDIES AND STATISTICS Μ. ΛΟΥΛΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 7

8 8

9 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ GENERAL RESEARCH CONCLUSIONS Κατά το έτος 2009 καταγράφηκαν, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εργατικά ατυχήματα. Από την καταγραφή των Δελτίων Εργατικού Ατυχήματος συγκεντρώθηκε δείγμα εργατικών ατυχημάτων εκ των οποίων 55 ήταν θανατηφόρα. Ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων το 2009 παρουσιάζει, σε σύγκριση με το 2008, μείωση κατά 13, ενώ ο αριθμός των άμεσα ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 0,4 από το προηγούμενο έτος. Τη δεκαετία παρατηρήθηκε ετησίως πτώση στον αριθμό των ατυχημάτων με μέσο ρυθμό μείωσης 7. 31,7 του συνόλου των ατυχημάτων καταγράφονται στις ηλικίες 25 έως 34 ετών 79,2 των ατυχημάτων συνέβησαν σε άνδρες και 20,8 σε γυναίκες. Τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα συνέβησαν στις διοικητικές περιφέρειες Αττικής (39,5) και Κεντρικής Μακεδονίας (20,6). Τα περισσότερα ατυχήματα εντοπίζονται στον κλάδο της μεταποίησης με 30,5 και του Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου με 20,7. Ως προς το επάγγελμα ο μεγαλύτερος αριθμός ατυχημάτων εμφανίζεται στην κατηγορία των Μεταλλωρύχων-Λατόμων - Τεχνιτών ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων, με 16,6. Γενικότερα οι Ειδικευμένοι Τεχνίτες και τα συναφή τεχνικά επαγγέλματα αποτελούν 29,8 του συνόλου των ατυχημάτων. 83,6 των ατυχημάτων αφορά σε εργαζόμενους Ελληνικής υπηκοότητας και 97,6 σε μισθωτούς. 35,9 των ατυχημάτων συνέβησαν σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως εννέα άτομα. 99,0 των καταγεγραμμένων εργατικών ατυχημάτων ήταν μη θανατηφόρα. Η ηλικία των εργαζομένων που το ατύχημα οδήγησε σε θάνατο (μέση ηλικία 40,7 έτη) είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή των εργαζομένων με μη θανατηφόρο εργατικό ατύχημα (μέση ηλικία 38,6 έτη) αλλά και από την ηλικία του ασφαλισμένου στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ πληθυσμού (μέση ηλικία 37 έτη). Υπολογίστηκε ότι, αντιστοιχούν 5 εργατικά ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Ειδικότερα 7 ατυχήματα ανά 1000 άνδρες και 2 ατυχήματα ανά 1000 γυναίκες. Σχετικά με την ηλικία μεγαλύτερη συχνότητα παρουσιάζουν οι ηλικίες 40 έως 59 ετών με 5 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Στη διοικητικές περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου αντιστοιχούν οι μεγαλύτερες συχνότητες εργατικού ατυχήματος με 10 και 11 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Οι κλάδοι Κατασκευών και Μεταποιητικών Βιομηχανιών έχουν αυξημένη συχνότητα ατυχήματος με 9 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. During the year 2009, 9,436 accidents at work were recorded by IKA-ETAM. Following the recording of Accident at Work Bulletins, a sample of 7,527 accidents at work was collected, of which 55 were fatal. The number of accidents at work that occurred in 2009 is 13 lower as compared to 2008, while the number of directly insured individuals rose by 0.4 in comparison to the previous year. During the decade, there was an annual drop in the number of accidents; the average rate of reduction was 7. Employees from 25 to 34 years of age sustained 31.7 of accidents. Men sustained 79.2 of accidents, while women sustained Most accidents at work took place in the administrational regions of Attica (39.5) and Kentriki Macedonia (20.6). Most accidents occur in manufacturing industries (30.5) and in Wholesale and Retail Trade (20.7). Occupational category of Extraction and Building Trade Workers presents the highest number of accidents, accounting for 16.6 of the total. Skilled laborers represent 29.8 of the accidents at work. Employees of Greek nationality sustained 83.6 of the accidents and salaried employees sustained 97.6 of accidents 35.9 of the accidents occurred in enterprises employing up to nine employees. Of the accidents at work recorded, 99.0 were non fatal. The age of employees who sustained a fatal accident at work (mean age 40.7 years) is far higher than the age of individuals with non fatal accident at work (mean age 38.6 years) and the age of the total population insured by IKA-ETAM (mean age 37 years). It has been estimated that 5 accidents occur for every 1,000 employees. 7 accidents occur for every 1,000 men employees and 2 for every 1,000 women employees. 6 accidents are recorded per 1000 employees between 40 to 59 years. The highest incidence rates appear in administrational regions of Sterea Ellada and Voreio Aigaio, with 10 and 11 accidents per 1,000 employees, respectively. The sectors of Construction and Manufacturing Industries present higher accident frequencies, with 9 accidents per 1,000 employees, respectively. The occupational category of Extraction and building trade workers presents an incidence rate of 35 accidents per 1,000 9

10 Η επαγγελματική κατηγορία Μεταλλωρύχοι-Λατόμοι - Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων έχει συχνότητα 35 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Στους εργαζόμενους με υπηκοότητα πλην της Ελληνικής αντιστοιχούν 6 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους ενώ σε εκείνους με Ελληνική υπηκοότητα 5 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Τέλος, ως προς το μέγεθος της επιχείρησης, η μεγαλύτερη συχνότητα ατυχημάτων εντοπίζεται σε μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 49 άτομα με 6 ατυχήματα αντίστοιχα, ανά 1000 εργαζόμενους. employees. Respectively 6 and 5 accidents, per 1,000 employees, correspond to employees whose nationality is non Greek and Greek. According to the size of the company, the highest injury incidence rate is found in enterprises employing up to 49 employees, with 6 accidents per 1,000 employees. 10

11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ SUMMARY OF RESEARCH RESULTS Κατά το έτος 2009 καταγράφηκαν, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εργατικά ατυχήματα. Από την καταγραφή των Δηλώσεων Εργατικών Ατυχημάτων συγκεντρώθηκαν εργατικά ατυχήματα εκ των οποίων 55 ήταν θανατηφόρα (7,3 ). Ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων το 2009 παρουσιάζει, σε σύγκριση με το 2008, μείωση 13, ενώ ο αριθμός των άμεσα ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 0,4 από το προηγούμενο έτος. During the year 2009, 9,436 accidents at work were recorded by IKA-ETAM. Following the recording of Accident at Work Bulletins, a sample of 7,527 accidents at work was collected, of which 55 were fatal (7.3 ). The number of accidents at work that occurred in 2009 is 13 lower as compared to 2008, while the number of directly insured individuals rose by 0.4 in comparison to the previous year. 1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Εκτιμώντας την ετήσια μεταβολή στον αριθμό των ατυχημάτων από το έτος 1988 έως το 2009, υπολογίσθηκε ότι, για τη χρονική αυτή περίοδο, ο μέσος ρυθμός μείωσης στον αριθμό των ατυχημάτων ήταν 5,6, ενώ το 2009 είχε 71 λιγότερα ατυχήματα από το Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ατυχημάτων καθώς και το σύνολο των άμεσα ασφαλισμένων εκτιμάται ότι κατά το 2009 συνέβαιναν 4 εργατικά ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους (επίπτωση ατυχήματος). Συγκρίνοντας τον παραπάνω αριθμό εργατικών ατυχημάτων με αυτόν του 1988 (18,2 εργατικά ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους), παρατηρείται ότι το 2009 ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατά 76. Εκτιμώντας την ανά έτος ποσοστιαία μεταβολή στον αριθμό των ατυχημάτων ανά 1000 εργαζόμενους από το έτος 1988 έως το 2009, υπολογίστηκε ότι, για τη χρονική αυτή περίοδο, ο μέσος ρυθμός μείωσης των ατυχημάτων ανά 1000 εργαζόμενους ήταν 6,5. Κατά τη δεκαετία παρατηρήθηκε ετησίως πτώση στον αριθμό των ατυχημάτων με μέσο ρυθμό μείωσης 7. Για τις δεκαετίες , και οι αντίστοιχοι ρυθμοί μείωσης ήταν κατά μέσο όρο 2,7, 4,3 και 4,9, αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη και τις ετήσιες μεταβολές στον αριθμό των ασφαλισμένων εκτιμήθηκε ότι ο μέσος ρυθμός μείωσης στον αριθμό των ατυχημάτων ανά 1000 εργαζόμενους για τις δεκαετίες , , και ήταν 6,4, 6,7, 5,6 και 9,0, αντίστοιχα. Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη τον ετήσιο αριθμό ημερών ανικανότητας και τον αριθμό των ασφαλισμένων παρατηρείται ότι κατά μέσο όρο ο αριθμός ημερών ανικανότητας ανά 1000 εργαζόμενους για τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες είχε μείωση 6,3, 4,6, 3,4 και 0,8 αντίστοιχα. 2. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2009 Τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα συνέβησαν στις διοικητικές περιφέρειες Αττικής (39,5) και Κεντρικής Μακεδονίας (20,6) στις οποίες καταγράφεται 60 του συνόλου των ατυχημάτων. Το ποσοστό που κατέχουν οι δύο αυτές περιφέρειες ως προς το σύνολο των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι 51,9 και 14,6, αντίστοιχα, συνολικά δηλαδή 66,5 των εργαζομένων. Σχετικά με το φύλο, 79,2 των ατυχημάτων συνέβησαν σε 1. DEVELOPMENTS IN ACCIDENTS AT WORK Assessing annual variation in the number of accidents from 1988 to 2009, it was estimated that during this period, the average drop in the number of accidents was 5.6, while in 2009 there were 71 fewer accidents than in Taking into account the total number of accidents and the total number of directly insured individuals, it is estimated that in 2009, 4 accidents occurred per 1,000 employees (incidence rate). Comparing this number of accidents at work to that of 1988 (18.2 accidents occurred per 1,000 employees); we see that in 2009, this number was reduced by 76. Assessing the annual percentage variation in the number of accidents per 1,000 employees from 1988 to 2009, it was estimated that during this period, the average drop in the number of accidents per 1,000 employees was 6.5. During the decade, there was an annual drop in the number of accidents, at a 7 mean rate of reduction. For the , and decades, corresponding mean rates of reduction were 2.7, 4.3 and 4.9, respectively. Taking into account the annual changes in insured individuals, the mean rates of reduction per 1000 employees for the decades , , and were 6.4, 6.7, 5.6 and 9.0, respectively. Furthermore, taking into account the annual total number of incapacity days and the number of insured individuals, we see that, on average, the number of incapacity days per 1,000 employees during the last four decades presented a drop of 6.3, 4.6, 3.4 and 0.8, respectively. 2. ACCIDENTS AT WORK IN 2009 Most accidents at work took place in the administrational regions of Attica (39.5) and Kentriki Macedonia (20.6), comprising 60 of the total number of accidents. The percentage of these two regions in relation to the total number of individuals insured by IKA-ETAM is 51.9 and 14.6, respectively, i.e of employees. Men sustained 79.2 of the accidents, while women sustained 20.8, 55.4 of the working population is men employees. Employees aged between 25 and 34 sustained 31.7 of 11

12 άνδρες και 20,8 σε γυναίκες, 55.4 του εργαζόμενου πληθυσμού ήταν άνδρες. Το 31,7 του συνόλου των ατυχημάτων και 34,5 της απασχόλησης αντιστοιχούν σε εργαζόμενους από 25 έως 34 ετών. Σχετικά με το τραυματισθέν μέρος σώματος τα περισσότερα ατυχήματα εντοπίζονται στα άνω και κάτω άκρα με 43,3 και 34,7, αντίστοιχα. Ειδικότερα ως προς το συγκεκριμένο μέλος σώματος υπερισχύουν οι δάκτυλοι του χεριού με 20,2 και ακολουθούν η κνήμη-γόνατο με 11,5 και ο αστράγαλος με 9,5. Όσον αφορά στο είδος τραύματος κυριαρχούν τα κατάγματα, τα θλαστικά τραύματα και οι θλάσεις με 30,3, 25,9 και 22,8 αντίστοιχα. Οι δύο σημαντικότερες αιτίες εργατικού ατυχήματος είναι η πρόσκρουση σε σταθερά αντικείμενα, κτύπημα σε ή από κινούμενα αντικείμενα καθώς και οι πτώσεις από ύψος ή στο ίδιο επίπεδο με ποσοστά 39,2 και 31,2, αντίστοιχα. Υλικοί παράγοντες υπεύθυνοι για το ατύχημα είναι τα μέσα μεταφοράς ή ο ανυψωτικός εξοπλισμός της επιχείρησης (27,6) και ο λοιπός εξοπλισμός (19,3). Αναφορικά με τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του εργοδότη, τα περισσότερα ατυχήματα εντοπίζονται στη μεταποίηση και στο Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο σε ποσοστό 30,5 και 20,7 ενώ στους κλάδους αυτούς απασχολείται 16,8 και 22,2 των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ως προς το επάγγελμα του εργαζόμενου, ο μεγαλύτερος αριθμός ατυχημάτων εμφανίζεται στην κατηγορία Μεταλλωρύχοι- Λατόμοι-Τεχνίτες ανέγερσης και αποπε-ράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων με ποσοστό 16,6 ενώ ως προς την απασχόληση οι εργαζόμενοι αυτοί αποτελούν 2,2 των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Γενικότερα οι Ειδικευμένοι Τεχνίτες και τα συναφή τεχνικά επαγγέλματα αποτελούν 29,8 του συνόλου των ατυχημάτων και το 8,4 της απασχόλησης. Οι μήνες με το μεγαλύτερο αριθμό ατυχημάτων είναι οι Ιούλιος (10,1), Ιούνιος (9,6) και Μάιος (9,3). Στους εργαζόμενους Ελληνικής υπηκοότητας και στους μισθωτούς υπαλλήλους καταγράφονται αντιστοίχως 83,6 και 97,6 των ατυχημάτων. Πάνω από τα μισά ατυχήματα (50,1) συνέβησαν μεταξύ 9:31 το πρωί και 14:30 το μεσημέρι και 19,6 των ατυχημάτων καταγράφηκαν Δευτέρα. Ως προς τον τόπο που σημειώθηκαν τα ατυχήματα, 85,0 αντιστοιχεί στο χώρο της επιχείρησης ή κατά τη διάρκεια της εργασίας ενώ 17,6 ήταν τροχαία (κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε κατά τη διαδρομή από ή προς την εργασία). Ο μεγαλύτερος αριθμός ατυχημάτων παρατηρήθηκε σε μικρές επιχειρήσεις, συγκεκριμένα 35,9 των ατυχημάτων συνέβησαν σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως εννέα άτομα. Oι πρώτες βοήθειες αμέσως μετά το ατύχημα δόθηκαν σε νοσοκομείο (69,5). Τελικά μόνο 31,1 των ατυχημάτων νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο μετά την παροχή πρώτων βοηθειών. the total number of accidents and 34.5 of the working population. In regard to the injured body part, most accidents occurred in upper and lower extremities, at rates of 43.3 and 34.7, respectively. In fact, in regard to particular body part, fingers were injured most often, at a rate of 20.2, leg, including knee, at a rate of 11.5 and ankle, at a rate of 9.5. The most frequent types of injury are fractures, contusion injuries and contusions, at rates of 30.3, 25.9 and 22.8, respectively. The two most prevalent causes of accidents at work were collision with immobile objects, falling against or being struck by a moving object, as well as falling from a height to lower lever or falling on the same level at respective rates of 39.2 and Causes that led to injury were transport vehicles or lifting equipment (27.6) and other equipment (19.3). In regard to the sectors of the employer s economic activity, most accidents occur in manufacturing industries and Wholesale and Retail Trade, at a percentage of 30.5 and 20.7; these sectors comprise 16.8 and 22.2 of individuals insured by IKA-ETAM. In regard to the occupation of the employees, the highest number of accidents occurs in the category of Extraction and building trade workers, at a percentage of 16.6 while these employees comprise 2.2 of insured individuals by IKA- ETAM. The general category of Skilled laborers represents 29.8 of the accidents at work and 8.4 of individuals insured by IKA-ETAM. The months with the greatest number of accidents were July (10.1), June (9.6) and May (9.3). Employees of Greek nationality sustained 83.6 of the accidents and salaried employees sustained 97.6 of accidents. More than half of the accidents (50.1) occurred between 9:31 am and 14:30 pm, while 19.6 of the accidents occurred on Mondays. In regards to the location where the accident occurred, 85.0 took place on company premises or during working hours, while 17.6 were motor-vehicular accidents (during work or during traveling to or from work). Most accidents took place in small enterprises; in fact, 35.9 occurred at enterprises employing up to nine employees. In 69.5 of all accidents, first aid directly after the accident was administered at a hospital. Finally, only 31.1 of the persons who sustained accidents, were hospitalized after first aid was administered. The main means of transport of injured persons to a first aid unit or hospital was a private means (e.g. car) at a rate of According to the annual recording of accidents at work, on 12

13 Το συχνότερα χρησιμοποιηθέν μέσο μεταφοράς για τη μεταφορά του παθόντος σε μονάδα πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο, ήταν κάποιο ιδιωτικό μέσο (π.χ. αυτοκίνητο) με ποσοστό 69,5. Παρακολουθώντας την ετήσια καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων υπολογίστηκε ότι το 2009 χαρακτηρίζονταν, ως εργατικά, κατά μέσο όρο 26 ατυχήματα την ημέρα και ότι η πλειοψηφία των ατυχημάτων οδήγησε σε διακοπή της εργασίας. Αυτό εξηγείται πιθανόν από το γεγονός ότι δεν δηλώνονται τα ατυχήματα που δεν οδηγούν σε διακοπή της εργασίας και είναι εμφανές με την πάροδο των ετών καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων. 3. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2009 Σχετικά με το δείγμα των 55 θανατηφόρων ατυχημάτων παρατηρούνται τα εξής, Η ηλικία των εργαζομένων που το ατύχημα οδήγησε σε θάνατο (μέση ηλικία 40,7 έτη) είναι μεγαλύτερη από αυτή των εργαζομένων με μη θανατηφόρο εργατικό ατύχημα (μέση ηλικία 38,6 έτη) αλλά και από την ηλικία του ασφαλισμένου στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ πληθυσμού (μέση ηλικία 37 έτη). 50 θανατηφόρα συνέβησαν σε άνδρες. 19 δηλώθηκαν στη διοικητική περιφέρεια Αττικής ενώ στη διοικητική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφηκαν 12 θανατηφόρα. Τους μήνες Απρίλιο και Μάιο σημειώθηκαν 16 θανατηφόρα ατυχήματα. 28 θανατηφόρα ατυχήματα οφείλονται σε πρόσκρουση σε σταθερά αντικείμενα και κτύπημα σε ή από κινούμενα αντικείμενα. Σε 30 θανατηφόρα ο κυριότερος παράγοντας που οδήγησε στο συμβάν θεωρείται ότι είναι τα μέσα μεταφοράς και ο ανυψωτικός εξοπλισμός της επιχείρησης. 21 θανατηφόρα ανήκουν στον κλάδο των οικοδομικών κατασκευών και 11 στη μεταποίηση. Στις ηλικίες από 25 έως 54 ετών καταγράφηκαν 49 θανατηφόρα ατυχήματα εκ των οποίων τα 19 (38,8) συνέβησαν στον κλάδο των οικοδομικών κατασκευών. 19 οφείλονται σε κρανιο-εγκεφαλική κάκωση και 19 σε κάταγμα. Στην κατηγορία Ειδικευμένων Τεχνιτών αντιστοιχούν 21 θανατηφόρα εκ των οποίων 16 (76,2) οφείλονται σε κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κάταγμα. 4. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009, ΑΝΑ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ) Για τον υπολογισμό της συχνότητας των ατυχημάτων ανά 1000 εργαζόμενους χρησιμοποιήθηκαν τα πληθυσμιακά στοιχεία από τα μηνιαία στοιχεία απασχόλησης από την υποβολή average, 26 accidents at work occurred every day and in regard to their outcome it s obvious that the majority of accidents lead to absence from work. This could be explained by the fact that accidents that do not lead to absence from work are not reported which is obvious during the years of accidents at work recording. 3. FATAL ACCIDENTS AT WORK IN 2009 In regard to the 55 fatal accidents, the following data emerged: The age of employees who sustained a fatal accident at work (mean age 40.7 years) is higher than the age of individuals with non fatal accident at work (mean age 38.6 years) and the age of the total population insured by IKA- ETAM (mean age 37 years). Men sustained 50 fatal accidents. Of the total number of fatal accidents, 19 occurred in the administrational region of Attica and 12 in the administrational region of Kentriki Macedonia. 16 fatal accidents were reported in April and May. There were 28 fatal accidents caused by collision with immobile objects and falling against or being struck by a moving object. In 30 fatal accidents, the main factor that caused the incident was considered to have been the enterprise s transport vehicles and lifting equipment. Of the fatal accidents, 21 belonged to the construction sector and 11 in manufacturing industries. Employee s aged between 25 and 54 sustained 49 fatal accidents; of these 49 accidents, 19 (38.8) occurred in the construction sector. Of the fatal accidents, 19 involved cranio-cerebral injury and 19 fracture. In the category of Skilled Laborers were recorded 21 fatal accidents; of these, 16 (76.2) involved cranio-cerebral injury and fracture ACCIDENTS AT WORK FREQUENCY, PER 1,000 EMPLOYEES (INCIDENCE RATES) In order to calculate accidents incidence rates per 1,000 employees, population data from the monthly employment records originating from the submittal of Detailed Periodical Statements (APD) in June 2009 were used. This number does not cover the total number of individuals insured by IKA-ETAM on an annual basis, but is smaller. Incidence rates cited in Accident at Work Bulletins in 1999 and 2000 were calculated from the data of the Labor Force Survey. In fact, due to lack of information about nationality in the archives of Detailed Periodical Statements for 2002, incidence 13

14 Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του Ιουνίου Ο αριθμός αυτός δεν καλύπτει το σύνολο των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ετήσια βάση, αλλά είναι μικρότερος. Οι συχνότητες ατυχημάτων που παραθέτονται στα Δελτία Εργατικών Ατυχημάτων των ετών 1999 και 2000 υπολογίσθηκαν από τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. Ειδικότερα, η συχνότητα ατυχημάτων σχετικά με την υπηκοότητα του ασφαλισμένου, λόγω έλλειψης αυτής της πληροφορίας στο αρχείο των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων 2002, υπολογίστηκε, για τις δημοσιεύσεις Εργατικών Ατυχημάτων 2001 και 2002, με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. Από το 2003 και μετά, η πληροφορία αυτή ήταν διαθέσιμη και γι αυτό το λόγω εμφανίζονται, από το ένα έτος στο άλλο, μεγάλες πληθυσμιακές διαφορές στην υπηκοότητα των ασφαλισμένων και κατά συνέπεια στις συχνότητες ατυχημάτων. Στα στοιχεία απασχόλησης, που καταγράφονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), η κωδικοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας του εργοδότη ακολουθεί τη διεθνή κωδικοποίηση NACE rev. 1. Στην καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων, από το 2008 και μετά, χρησιμοποιείται η NACE rev. 2, αναθεώρηση της προηγούμενης και χωρίς απόλυτη αντιστοίχιση. Για το 2009 υπολογίστηκε ότι, αντιστοιχούν 5 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους, συγκεκριμένα 7 ατυχήματα ανά 1000 άνδρες και 2 ατυχήματα ανά 1000 γυναίκες. Σχετικά με την ηλικία, αυξημένη συχνότητα ατυχήματος παρουσιάζουν οι ηλικίες 40 έως 59 ετών με 5 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Η μεγαλύτερη συχνότητα ατυχημάτων και με σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες περιφέρειες αντιστοιχεί στη Στερεά Ελλάδα με 11 ατυχήματα και στο Βόρειο Αιγαίο με 10 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Αντίθετα στη διοικητική περιφέρεια Ιονίων Νησιών καταγράφονται τα λιγότερα ατυχήματα με συχνότητα 3 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Σχετικά με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας του εργοδότη παρατηρούνται τα παρακάτω. Οι κλάδοι Μεταποιητικών Βιομηχανιών και Κατασκευών (απασχόληση 16,8 και 10) έχουν αυξημένες συχνότητες ατυχημάτων με 9 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Ο κλάδος Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου ενώ έχει αυξημένη απασχόληση (22,2) καταγράφει 4 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους αντίστοιχα. Αυξημένη συχνότητα ατυχήματος έχουν οι Μεταλλωρύχοι- Λατόμοι-Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων (35 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους), οι Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, συναρμολογητές (20 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους) και οι Ανειδίκευτοι αγρεργάτες - αλιεργάτες (19 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους). Εσφαλμένα, αυξημένη συχνότητα ατυχήματος παρατηρείται στην κατηγορία Μέλη βουλευόμενων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και των Οργανισμών Ειδικών Συμφερόντων rates in regard to insured individuals nationality was calculated, for 2001 and 2002 Accident at Work publications, on the basis of data from the Labor Force Survey. From 2003 onwards, this information was available and that is why there is great year-on-year population difference in the nationality of insured individuals and, consequently, in incidence rates. Economic Activity of the enterprise according to Detailed Periodical Statements (APD) follows NACE rev. 1 classification. In Accidents at work recording, starting from 2008, Economic Activity of the enterprise follows NACE rev. 2 classification. Between these classifications there is no absolute identification in every category. The 2009 recording resulted that 5 accidents occur for every 1,000 employees, specifically 7 accidents for every 1,000 men and 2 for every 1,000 women. Approximately 5 accidents occur for every 1,000 employees aged between 40 and 59. The highest incidence rates appear in administrational regions of Sterea Ellada and Voreio Aigaio, with 11 and 10 accidents per 1,000 employees, respectively. On the contrary, in administrational region of Ionian Islands, 3 accidents per 1,000 employees are estimated. Τhe sectors of Manufacturing Industries and Construction (occupation rates 16.8 and 10) present higher incidence rates, with 9 accidents per 1,000 employees. On the contrary, in Wholesale and Retail Trade there is increased occupation (22.2) albeit with relatively lower incidence rate, 4 accidents per 1,000 employees. In regard to occupation, increased incidence rates are detected in Extraction and building trade workers (35 accidents per 1,000 employees), Machine operators and assemblers & Stationery-plant operators (20 accidents per 1,000 employees) and Agricultural, fishery and related laborers, (19 accidents per 1,000 employees). Besides, increased incidence rates are recorded in Legislators - Senior officials but this figure is not representing the reality because the majority of these employees are not insured only from IKA- ETAM. The most prevalent categories in regard to employment are Office clerks (41.5) and Unskilled laborers in mining, construction, manufacturing and transportation (13.9), with respective incidence rates of 1 and 4 accidents per 1,000 employees. In regard to nationality the higher incidence rate occurs in employees whose nationality is non Greek with 6 accidents per 1,000 employees while the Greek nationality employees have 5 accidents per 1,000 employees. Employees with nationality outside EU, from EU and those with Greek nationality comprise 11.1, 2.8 and 86.1 of the labor force, respectively. In enterprises employing up to 49 individuals, which 14

15 γεγονός που δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα γιατί η κατηγορία αυτή δεν ασφαλίζεται αποκλειστικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συνεπώς η καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων είναι ελλιπής. Οι επαγγελματικές κατηγορίες με τη μεγαλύτερη απασχόληση εργαζομένων είναι οι Υπάλληλοι γραφείου (απασχόληση 41,5) και οι Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών (απασχόληση 13,9) με αντίστοιχες συχνότητες ατυχημάτων 1 και 4 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Ως προς την εθνικότητα η μεγαλύτερη συχνότητα ατυχημάτων, αντιστοιχεί στους εργαζόμενους με υπηκοότητα πλην της Ελληνικής με συχνότητα 6 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους ενώ εκείνοι με Ελληνική υπηκοότητα είχαν 5 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. Οι υπήκοοι εκτός ΕΕ, άλλης χώρας της ΕΕ και οι Έλληνες αποτελούν 11,1, 2,8 και 86,1 της απασχόλησης, αντίστοιχα. Στις επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 49 άτομα απασχολείται 54,1 των εργαζομένων και αντιστοιχούν 6 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους ενώ σε επιχειρήσεις με πάνω από 250 άτομα προσωπικό απασχολείται 28,2 των εργαζομένων και αντιστοιχούν 2 ατυχήματα ανά 1000 εργαζόμενους. comprise 54.1 of the labor force, 6 accidents correspond to every 1,000 employees while in enterprises employing more than 250 employees, which comprise 28.2 of the labor force, 2 accidents correspond to every 1,000 employees. 15

16 16

17 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ PART I ACCIDENTS AT WORK AND INCIDENCE RATES 17

18 18

19 Πίνακας 1. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ Table 1: ACCIDENTS AT WORK BY GEOGRAPHICAL DISTRICT, ADMINISTRATIONAL REGION AND PREFECTURE (Τα ατυχήματα αναφέρονται στη Διοικητική Περιφέρεια π ου ανήκει το Περιφερειακό Υπ οκατάστημα) (Accidents occurred in the Administrational Region under the Regional Branch) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ GEOGRAPHICAL DISTRICT (NUTS) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ADMINISTRATIONAL REGION ΝΟΜΟΣ PREFECTURE ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ VOREIA ELLADA ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ KENTRIKI ELLADA ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗ NISIA AIGAIOU & KRITI Eβρος / Evros 65 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ξάνθη / Xanthi 48 ΘΡΑΚΗ 268 Ροδόπη / Rodopi 40 ANATOLIKI MAKEDONIA Δράμα / Drama 44 THRAKI Καβάλα / Kavala 71 Ημαθία / Imathia 103 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA Κιλκίς / Kilkis Πέλλα / Pella 122 Πιερία / Pieria 63 Σέρρες / Serres 120 Χαλκιδική/Chalkidiki 115 Γρεβενά / Grevena Καστοριά / Kastoria 24 Κοζάνη / Kozani 110 Φλώρινα / Florina 19 Καρδίτσα / Karditsa 41 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Λάρισα / Larisa THESSALIA Μαγνησία / Magnisia 95 Τρίκαλα / Trikala 85 Aρτα / Arta 94 ΗΠΕΙΡΟΣ Θεσπρωτία / Thesprotia IPEIROS Ιωάννινα / Ioannina 117 Πρέβεζα / Preveza 28 Ζάκυνθος / Zakynthos 54 IONIA ΝΗΣΙΑ Κεφαλληνία / Kefallinia IONIA NISIA Κέρκυρα / Kerkyra 29 Λευκάδα / Lefkada 33 Αιτολοακαρνανία / ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Aitoloakarnania 114 DYTIKI ELLADA 390 Αχαΐα / Achaia 231 Ηλεία / Ileia 45 Βοιωτία / Voiotia 376 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Εύβοια / Evvoia 154 STEREA ELLADA 804 Ευρυτανία / Evrytania 5 Φθιώτιδα / Fthiotida 246 Φωκίδα / Fokida 23 Αργολίδα / Argolida 55 Αρκαδία / Arkadia 59 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 375 Κορινθία / Korinthos 117 PELOPONNISOS Λακωνία / Lakonia 41 Μεσσηνία / Messinia 103 Αθήνα / Athens Ανατολική Αττική / ΑΤΤΙΚΗ Anatoliki Attιki 597 ATTIKI Δυτική Αττική / Dytiki Attiki 446 Πειραιάς / Pireαs 516 Λέσβος / Lesvos 122 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 220 Σάμος / Samos 33 VOREIO AIGAIO Χίος / Chios 65 Δωδεκάνησος / NOTIO AIΓΑΙΟ 245 Dodekanisos 68 NOTIO AIGAIO Κυκλάδες / Kyklades 177 Ηράκλειο / Irakleio 165 ΚΡΗΤΗ Λασσίθι / Lassithi KRITI Ρέθυμνο / Rethymno 115 Χανιά / Chania

20 ΕΤΗ YEARS Πίνακας 2. KATANOMH ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ, Table 2. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK AND INCAPACITY DAYS AGAINST THE NUMBER OF INSURED INDIVIDUALS, ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ NUMBER OF ACCIDENTS ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤHΤΑΣ INCAPACITY DAYS ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ NUMBER OF INSURED INDIVIDUALS ΑΤΥΧ/ΤΑ ΑΝΑ 1000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ACCIDENTS PER 1000 INSURED INDIVIDUALS ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 1000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INCAPACITY DAYS PER 1000 INSURED INDIVIDUALS ΑΤΥΧ/ΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ACCIDENTS PER DAY ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ MEAN TIME OF INCAPACITY FOR WORK ,8 470,7 12,5 31, ,1 547,0 16,2 30, ,5 702,7 21,9 29, ,7 769,0 31,0 24, , ,3 38,9 29, , ,4 57,8 24, , ,5 61,1 23, , ,6 68,4 20, , ,3 84,0 21, , ,4 102,4 19, , ,9 111,9 19, , ,8 113,4 19, , ,9 109,3 19, , ,5 120,9 18, , ,7 143,9 18, , ,1 154,4 18, , ,2 164,4 18, , ,2 177,2 18, , ,3 174,8 19, , ,9 185,1 19, , ,2 170,3 19, , ,0 172,8 17, , ,1 157,9 20, , ,3 168,5 20, , ,0 161,9 21, , ,7 172,8 20, , ,4 155,3 20, ,2 909,8 133,6 20, ,4 812,8 123,1 20, ,3 829,3 123,2 21, ,1 797,3 127,6 20, ,8 787,3 129,0 21, ,6 704,0 128,6 20, ,4 647,6 123,1 20, ,2 614,9 124,6 20, ,7 552,6 113,1 20, ,4 506,0 106,3 20, ,5 487,9 105,8 20, ,1 477,9 106,3 20, ,5 478,9 101,1 22, ,0 453,9 100,2 21, ,2 426,6 88,1 23, ,6 421,3 81,7 25, ,4 411,9 76,2 26, ,8 375,7 69,0 27, ,6 362,0 68,6 26, ,9 378,9 65,6 29, ,1 400,2 61,9 33, ,4 364,1 59,0 31, ,2 335,3 58,1 29, ,5 300,8 54,9 28, ,8 302,6 51,0 31, ,1 296,5 48,3 32, ,7 298,2 46,1 34, ,5 299,0 45,1 35, ,2 277,8 43,9 33, ,8 264,6 41,9 33, ,4 287,1 39,7 38, ,0 272,3 37,7 38, ,3 274,1 35,2 43, ,6 284,4 32,3 50, ,1 298,8 29,7 58, ,4 251,4 25,8 56,9 20

21 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ NUMBER OF ACCIDENTS Διάγραμμα 1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Figure 1. DEVELOPMENT IN ACCIDENTS AT WORK , ,0 80,0 70, ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ NUMBER OF ACCIDENTS ,0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ NUMBER OF ACCIDENTS ΑΤΥΧ/ΤΑ ΑΝΑ 1000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ACCIDENTS PER 1000 INSURED INDIVIDUALS 21

22 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ INCAPACITY DAYS Διάγραμμα 2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Figure 2. DEVELOPMENT IN INCAPACITY DAYS ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ INCAPACITY DAYS ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤHΤΑΣ INCAPACITY DAYS ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 1000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INCAPACITY DAYS PER 1000 INSURED INDIVIDUALS 22

23 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ NUMBER OF ACCIDENTS ΕΤΗ YEARS ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ NUMBER OF ACCIDENTS Πίνακας 3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Table 3. DEVELOPMENT IN ACCIDENTS AT WORK AND DIRECTLY INSURED INDIVIDUALS ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ () ANNUAL CHANGE IN NUMBER OF ACCIDENTS () ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ DIRECTLY INSURED INDIVIDUALS ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ () ANNUAL CHANGE IN DIRECTLY INSURED PERSONS () ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΑΣΦ/ΝΟΥΣ NUMBER OF ACCIDENTS PER 1000 INSURED INDIVIDUALS ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΑΣΦ/ΝΟΥΣ () ANNUAL CHANGE IN NUMBER OF ACCIDENTS PER 1000 INSURED INDIVIDUALS () ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ 1988 ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΑΣΦ/ΝΟΥΣ () CHANGE SINCE 1988 IN NUMBER OF ACCIDENTS PER 1000 INSURED INDIVIDUALS () ,2-100, , ,6 16,6-8,8-8, , ,9 15,4-7,6-15, , ,0 13,8-10,5-24, , ,0 13,6-1,5-25, , ,6 12,9-5,0-29, , ,7 12,1-6,3-33, , ,5 11,4-5,2-37, , ,3 11,2-1,7-38, , ,7 10,5-6,2-42, , ,3 9,8-7,4-46, , ,4 9,1-6,5-49, , ,3 8,7-5,0-52, , ,0 8,5-2,4-53, , ,1 8,2-2,9-55, , ,2 7,8-4,7-57, , ,3 7,4-5,6-59, , ,2 7,0-5,2-61, , ,4 6,3-9,7-65, , ,0 5,6-11,6-69, , ,6 5,1-8,8-72, , ,4 4,4-13,3-75,7 100,0 90,0 100,00 Διάγραμμα 3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Figure 3. DEVELOPMENT IN ACCIDENTS AT WORK ,0 80,0 80,0 70,0 60,0 40,0 60,0 20,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-8,8-15,7-24,5-25,6-29,4-33,8-37,3-38,4-42,2-46,5-49,9-52,5 18,2 16,6 15,4 13,8 13,6 12,9 12,1 11,4 11,2 10,5 9,8 9,1 8,7 8,5 8,2-53,6-55,0-57,1-59,5-61,6-65,3-69,3-72,0 7,8 7,4 7,0 6,3 5,6 5,1 0,0 4,4-100, ΕΤΗ YEARS -75,7 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΑΣΦ/ΝΟΥΣ - NUMBER OF ACCIDENTS PER 1000 INSURED INDIVIDUALS ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ 1988 ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΑΣΦ/ΝΟΥΣ () - CHANGE SINCE 1988 IN NUMBER OF ACCIDENTS PER 1000 INSURED INDIVIDUALS () 23

24 Αριθμός Ατυχημάτων Πίνακας 4. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1950 ΕΩΣ ΤΟ 2009 ΑΝΑ 10ΕΤΙA Tabble 4. DEVELOPMENT IN ACCIDENTS AT WORK AND INCAPACITY DAYS SINCE 1950 TO 2009 BY DECADE ΕΤΗ YEARS Μέσος Αρ. Ατυχημάτων Ημερησίως Mean value of number of accidents per day Μέσος Αρ. Ατυχημάτων ανά 1000 ασφ/νους Mean value of number of accidents per 1000 insured individuals Μέσος Αρ. Ημερών Ανικανότητας αν 1000 ασφ/νους Mean value of incapacity days per 1000 insured individuals ,8 52, , ,2 73, , ,3 47,1 980, ,0 23,7 506, ,3 12,0 352, ,7 6,9 280,8 ΕΤΗ YEARS Μέση ετήσια μεταβολή Αρ. Ατυχημάτων () Mean annual rate in accidents () Μέση ετήσια μεταβολή Αρ. Ατυχημάτων ανά 1000 ασφ/νους () Mean annual rate in accidents per 1000 insured individuals () Μέση ετήσια μεταβολή Ημερών Ανικανότητας ανά 1000 ασφ/νους () Mean annual rate in incapacity days per 1000 insured individuals () ,7 8,4 5, ,3 0,2 0, ,7-6,4-6, ,3-6,7-4, ,9-5,6-3, ,0-9,0-0,8 Διαγράμματα 4-5. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Figures 4-5. DEVELOPMENT IN ACCIDENTS AT WORK AND INCAPACITY DAYS , ,1 980,6 506,8 352,8 280, Ημ. Ανικανότητας Μέσος Αρ. Ημερών Ανικανότητας αν 1000 ασφ/νους - Mean value of incapacity days per 1000 insured individuals Μέσος Αρ. Ατυχημάτων ανά 1000 ασφ/νους - Mean value of number of accidents per 1000 insured individuals Μέσος Αρ. Ατυχημάτων Ημερησίως - Mean value of number of accidents per day Μέση ετήσια μεταβολή Αρ. Ατυχημάτων () - Mean annual rate in accidents () Μέση ετήσια μεταβολή Αρ. Ατυχημάτων ανά 1000 ασφ/νους () - Mean annual rate in accidents per 1000 insured individuals () Μέση ετήσια μεταβολή Ημερών Ανικανότητας ανά 1000 ασφ/νους () - Mean annual rate in incapacity days per 1000 insured individuals () 24

25 Πίνακας 5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, Table 5. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ SUBSIDY DUE TO ACCIDENTS AT WORK, ΕΤΗ YEARS ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ PROVISIONS OF SUBSITY DUE TO ACCIDENTS AT WORK ΕΥΡΩ ( ) ΔΡΑΧΜΕΣ (DRS) Παρατήρηση: Μέχρι και το έτος 2001 τα διαθέσιμα στοιχεία ήταν σε δραχμές και έγινε μετατροπ ή τους σε ευρώ (1 Ευρώ = 340,75 Δρχ). NB: Until and including 2001, available data w ere in drachmas and amounts w ere converted to euros (1 euro = drachmas). 25

26 ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΥΡΩ) EXPENSES ( ) Διάγραμμα 6. ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, Figure 6. DEVELOPMENT IN SUBSITY DUE TO ACCIDENTS AT WORK, ,0 25,0 26,2 Διάγραμμα 7. ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ () Figure 7. ANNUAL CHANGE IN SUBSITY DUE TO ACCIDENTS AT WORK () 20,0 15,0 10,0 5,0 19,7 8,8 6,7 14,9 18,4 4,7 4,9 16,2 6,6 15,2 12,1 2,4 11,9 7,5 3,5 9,6 2,4 10,1 0,0-5,0-1,3-1,8-0,7-3,3-2,5-10,0-9,6-15, ,8 26

27 Πίνακας 6. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Table 6. INCIDENCE RATE OF ACCIDENTS AT WORK PER 1000 EMPLOYEES BY AGE AND SEX ΗΛΙΚΙΑ AGE Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων Number of accidents at work Αριθμός Απασχολουμένων Number of Employees Συχνότητα Ατυχημάτων Incidence Rate Άγνωστη Unknow n Έως 14 ετών Up to 14 years , , , , , , , , , , ,4 65 και άνω over 65 years , ,7 ΦΥΛΟ SEX Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων Number of accidents at work Αριθμός Απασχολουμένων Number of Employees Συχνότητα Ατυχημάτων Incidence Rate Άνδρες Males Γυναίκες Females Σύνολο Total , , ,7 Διάγραμμα 8. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Figure 8. INCIDENCE RATE OF ACCIDENTS AT WORK PER 1000 EMPLOYEES BY AGE AND SEX 8,0 7,0 Μέση συχνότητα ανά 1000 εργαζόμενους=4,7 Mean incidence rate per 1000 employees = 4.7 6,8 6,0 5,0 4,8 4,4 4,3 4,6 5,0 5,2 5,2 5,9 4,4 4,0 3,7 3,0 2,0 1,7 2,2 1,0 0, και άνω over 65 years Άνδρες Males Γυναίκες Females 27

28 Πίνακας 7. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Table 7. INCIDENCE RATE OF ACCIDENTS AT WORK PER 1000 EMPLOYEES BY ADMINISTRATIONAL REGION ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ADMINISTRATIONAL REGION ΑΓΝΩΣΤΟ UΝKNOWN ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA - THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA ΘΕΣΣΑΛΙΑ THESSALIA ΗΠΕΙΡΟΣ IPEIROS ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ IONIA NISIA ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ PELOPONNISOS ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ VOREIO AIGAIO ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων Number of accidents at work Αριθμός Απασχολουμένων Number of Employees Συχνότητα Ατυχημάτων Incidence Rate , , , , , , , , , , , , , ,7 12,0 11,0 Διάγραμμα 9. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Figure 9. INCIDENCE RATE OF ACCIDENTS AT WORK PER 1000 EMPLOYEES BY ADMINISTRATIONAL REGION 11,1 10,0 Μέση συχνότητα ανά 1000 εργαζόμενους=4,7 Mean incidence rate per 1000 employees = 4.7 9,7 9,0 8,0 7,5 7,0 6,7 5,9 6,0 5,4 5,5 5,5 5,0 4,0 4,0 3,6 3,2 3,6 3,5 3,0 2,0 1,0 0,0 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ADMINISTRATIONAL REGION 28

29 Πίνακας 8. ΕΡΓΑΤΙΚA ΑΤΥΧΗΜΑΤA ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (NACE REV. 2) Table 8. ACCIDENTS AT WORK BY ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE (NACE REV. 2) ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων Number of accidents at w ork ECONOMIC ACTIVITY 00 Άγνωστη 26 0,3 Unknow n 00 Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 01 Φυτική και ζωική π αραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 26 0,3 Crop and animal production, hunting and related service activities 02 Δασοκομία και υλοτομία 61 0,6 Forestry and logging AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING A 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 9 0,1 Fishing and aquaculture Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 9 0,1 Mining of coal and lignite 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 28 0,3 Mining of metal ores 07 Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ MINING AND QUARRYING B 08 Λοιπ ά ορυχεία και λατομεία 60 0,6 Other mining and quarrying 08 Υπ οστηρικτικές δραστηριότητες ,1 Mining support service activities εξόρυξης Βιομηχανία τροφίμων 651 6,9 Manufacture of food products 11 Ποτοπ οιία 68 0,7 Manufacture of beverages 12 Παραγωγή π ροϊόντων καπ νού 15 0,2 Manufacture of tobacco products Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 63 0,7 Manufacture of textiles 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 25 0,3 Manufacture of w earing apparel Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή π ροϊόντων απ ό ξύλο και φελλό, εκτός απ ό έπ ιπ λα κατασκευή ειδών καλαθοπ οιίας και σπ αρτοπ λεκτικής Χαρτοπ οιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων Εκτυπ ώσεις και αναπ αραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων Παραγωγή οπ τάνθρακα και π ροϊόντων διύλισης π ετρελαίου Παραγωγή χημικών ουσιών και 20 π ροϊόντων Παραγωγή βασικών 21 φαρμακευτικών π ροϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 14 0,1 85 0,9 93 1,0 51 0,5 26 0,3 61 0,6 21 0,2 Manufacture of leather and related products Manufacture of w ood and of products of w ood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials Manufacture of paper and paper products 17 Printing and reproduction of recorded media 18 Manufacture of coke and refined petroleum products 19 Manufacture of chemicals and chemical products 20 Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 21 Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Κατασκευή π ροϊόντων απ ό MANUFACTURING C Manufacture of rubber and plastic 22 ελαστικό (καουτσούκ) και 129 1,4 products π λαστικές ύλες Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 233 2,5 Manufacture of other non-metallic mineral products Παραγωγή βασικών μετάλλων 229 2,4 Manufacture of basic metals Κατασκευή μεταλλικών π ροϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπ λισμού Κατασκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπ λισμού Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων Κατασκευή λοιπ ού εξοπ λισμού μεταφορών 463 4,9 10 0,1 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment Manufacture of computer, electronic and optical products 83 0,9 Manufacture of electrical equipment 137 1,5 28 0, ,4 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers Manufacture of other transport equipment 30 Δ Ε ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 31 Κατασκευή επ ίπ λων 129 1,4 Manufacture of furniture Άλλες μεταπ οιητικές 32 δραστηριότητες Επ ισκευή και εγκατάσταση 33 μηχανημάτων και εξοπλισμού Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού Συλλογή, επ εξεργασία και π αροχή νερού 25 0,3 Other manufacturing 32 Repair and installation of machinery 105 1,1 and equipment ,4 49 0,5 37 Επ εξεργασία λυμάτων 6 0,1 Sew erage 38 Συλλογή, επ εξεργασία και διάθεση απ οβλήτων ανάκτηση υλικών 257 2,7 Electricity, gas, steam and air conditioning supply Water collection, treatment and supply Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery 38 ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES D E 29

30 Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων Number of accidents at w ork 41 Κατασκευές κτιρίων 797 8,4 Construction of buildings ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 390 4,1 Civil engineering 42 CONSTRUCTION F Ζ 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες Χονδρικό και λιανικό εμπ όριο 45 επ ισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Χονδρικό εμπ όριο, εκτός απ ό το 46 εμπ όριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Λιανικό εμπ όριο, εκτός απ ό το 47 εμπ όριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 671 7,1 Specialised construction activities 301 3, , , ,9 50 Πλωτές μεταφορές 9 0,1 Water transport Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles Land transport and transport via pipelines Αεροπ ορικές μεταφορές 58 0,6 Air transport 51 Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Απ οθήκευση και υπ οστηρικτικές Warehousing and support activities 52 π ρος τη μεταφορά 164 1,7 for transportation δραστηριότητες 52 TRANSPORTATION AND STORAGE H Θ Ι ΙΑ 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 143 1,5 Postal and courier activities 55 Καταλύματα 51 0,5 Accommodation Δραστηριότητες υπ ηρεσιών εστίασης 505 5,4 Food and beverage service activities 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 28 0,3 Publishing activities Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπ τικών π ρογραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις Δραστηριότητες π ρογραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 11 0,1 9 0,1 Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities Programming and broadcasting activities 61 Τηλεπ ικοινωνίες 24 0,3 Telecommunications Δραστηριότητες π ρογραμματισμού ηλεκτρονικών υπ ολογιστών, π αροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες Δραστηριότητες χρηματοπ ιστωτικών υπ ηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός απ ό την υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες συναφείς π ρος τις χρηματοπ ιστωτικές υπ ηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 9 0,1 11 0,1 14 0,1 10 0,1 Computer programming, consultancy and related activities Financial service activities, except insurance and pension funding Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsorysocial security Activities auxiliary to financial services and insurance activities ΙΒ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 68 Διαχείριση ακίνητης π εριουσίας 9 0,1 Real estate activities ΙΓ ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Πίνακας 8. ΕΡΓΑΤΙΚA ΑΤΥΧΗΜΑΤA ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (NACE REV. 2) Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες π αροχής συμβουλών διαχείρισης Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις Επ ιστημονική έρευνα και ανάπ τυξη 19 0,2 Legal and accounting activities 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 11 0,1 Advertising and market research 74 Table 8. ACCIDENTS AT WORK BY ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE (NACE REV. 2) Άλλες επ αγγελματικές, επ ιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 4 0,0 Other professional, scientific and technical activities 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 1 0,0 Veterinary activities ECONOMIC ACTIVITY REAL ESTATE ACTIVITIES L WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES INFORMATION AND COMMUNICATION FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 24 0,3 Activities of head offices; management consultancy activities 70 Architectural and engineering 25 0,3 activities; technical testing and analysis 71 PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 4 0,0 Scientific research and development 72 G I J K M 30

31 Πίνακας 8. ΕΡΓΑΤΙΚA ΑΤΥΧΗΜΑΤA ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (NACE REV. 2) Table 8. ACCIDENTS AT WORK BY ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE (NACE REV. 2) ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων Number of accidents at w ork 11 0,1 Rental and leasing activities ECONOMIC ACTIVITY 77 ΙΔ ΙΕ 78 Δραστηριότητες απ ασχόλησης 1 0,0 Employment activities Δραστηριότητες ταξιδιωτικών π ρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπ ηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες Δραστηριότητες π αροχής π ροστασίας και έρευνας Δραστηριότητες π αροχής υπ ηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υπ οστήριξη και άλλες δραστηριότητες π αροχής υπ οστήριξης π ρος τις επ ιχειρήσεις Δημόσια διοίκηση και άμυνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 84 υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 20 0,2 Travel agency, tour operator reservation service and related activities 64 0,7 Security and investigation activities 160 1,7 11 0,1 81 0,9 ΙΣΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85 Εκπ αίδευση 65 0,7 Education ΙΖ ΙΗ ΙΘ Κ ΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δραστηριότητες ανθρώπ ινης 86 υγείας Δραστηριότητες βοήθειας κατ' 87 οίκον 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς π αροχή καταλύματος Δημιουργικές δραστηριότητες, 90 τέχνες και διασκέδαση Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και 91 λοιπ ές π ολιτιστικές δραστηριότητες Services to buildings and landscape activities Office administrative, office support and other business support activities Public administration and defence; compulsory social security 115 1,2 Human health activities 38 0,4 Libraries, archives, museums and other cultural activities 92 Τυχερά π αιχνίδια και στοιχήματα 28 0,3 Gambling and betting activities Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 20 0,2 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 11 0,1 Επ ισκευή ηλεκτρονικών 95 υπ ολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης Άλλες δραστηριότητες π αροχής 96 προσωπικών υπηρεσιών ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗ Δραστηριότητες νοικοκυριών ως ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 97 εργοδοτών οικιακού ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ π ροσωπ ικού ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 99 Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 13 0, PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY 85 EDUCATION P Sports activities and amusement and recreation activities 93 Activities of membership organisations 94 Repair of computers and personal and household goods 29 0,3 Other personal service activities 14 0,1 5 0, Tα στοιχεία απασχόλησης δεν παρουσιάζονται γιατί περιγράφονται σύμφωνα με τη NACE rev. 1 η οποία δεν έχει μοναδική αντιστοίχιση με τη NACE rev. 2 Activities of households as employers of domestic personnel Activities of extraterritorial organisations and bodies OTHER SERVICE ACTIVITIES ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 44 0,5 Residential care activities 87 HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES 26 0,3 Social w ork activities w ithout accommodation ,1 Creative, arts and entertainment activities 90 ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; U0NDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES- PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES N O Q R S T U 31

32 Διάγραμμα 10. ΕΡΓΑΤΙΚA ΑΤΥΧΗΜΑΤA ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (NACE REV. 2) Figure 10. ACCIDENTS AT WORK BY ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE (NACE REV. 2) ΛΟΙΠΕΣ OTHER 29,1 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ MANUFACTURING 30, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ - WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES 20,7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ CONSTRUCTION 19, Α-A Β-B Γ-C Δ-D Ε-E ΣΤ-F Ζ-G Η-H Θ-I Ι-J ΙΑ-K ΙΒ-L ΙΓ-M ΙΔ-N ΙΕ-O ΙΣΤ-P ΙΖ-Q ΙΗ-R ΙΘ-S Κ-T ΚΑ-U ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE NACE REV. 2 Μονοψήφια κωδικοποίηση οικονομικής δραστηριότητας (Πίνακας 8) Single-digit codification of economic activity (Table 8) 32

33 700 Διάγραμμα 11. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (NACE REV. 2) Figure 11. ACCIDENTS AT WORK ΙΝ MANUFACTURING INDUSTRY SECTOR (NACE REV. 2) Διψήφια κωδικοποίηση μεταποιητικών βιομηχανιών (Πίνακας 8) Two-digit codification of manufacturing industry (Table 8) ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ MANUFACTURING INDUSTRY SECTOR NACE REV

34 ISCO-88 (COM) Πίνακας 9. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Table 9. INCIDENCE RATE OF ACCIDENTS AT WORK PER 1000 EMPLOYEES BY OCCUPATION ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων Number of accidents at work Αριθμός Απασχολουμένων Number of employees Συχνότητα Ατυχημάτων Incidence Rate OCCUPATION Άγνωστο Επάγγελμα ,9 Unknow n 01 Ενοπλες Δυνάμεις Armed forces Μέλη βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και των Οργανισμών Ειδικών Συμφερόντων Διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανισμών Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ,1 Legislators and senior officials ,7 Corporate managers 21 Φυσικοί, Μαθηματικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί,σ.α.ε ,8 27 0,0 General managers Physical, Mathematical and engineering science professionals 22 Βιολόγοι, Ιατροί,σ.α.ε ,3 Life science and health professionals 23 Εκπαιδευτικοί ,6 Teaching professionals 24 Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων, νομικοί, πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα ,9 Other professionals 31 Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των επιστημών φυσικής, μηχανικής,σ.α.ε ,0 Physical and engineering science associate professionals 32 Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας ,4 Life science and health associate professionals 33 Μέλη διδακτικού βοηθητικού προσωπικού ,6 Teaching associate professionals 34 Πωλητές, Χρηματιστές, κτηματομεσίτες, απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων,σ.α.ε ,1 Other associate professionals 41 Υπάλληλοι γραφείου ,2 Office clerks 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών ,4 Customer service clerks 51 Παροχή προσωπικών υπηρεσιών και προστασίας ,5 Personal and protective service workers 52 Μοντέλα, πωλητές,σ.α.ε ,0 Models salespersons and demonstrators 61 Ειδικευμένοι αγρεργάτες, αλιεργάτες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, δασοκόμοι, υλοτόμοι, επαγγελματίες κυνηγοί ,8 Skilled agricultural and fishery workers 71 Μεταλλωρύχοι, λατόμοι, τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων ,2 Extraction and building trade workers 72 Χύτες, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί,σ.α.ε, μηχανικοί, εφαρμοστές ηλεκτρικού και ,9 Metal, machinery and related trades workers ηλεκτρονικού εξοπλισμού 73 Εργασίες ακριβείας, χειροτέχνες τυπογράφοι και συναφή ,9 Precision, handicraft, printing and related trade workers 74 Τεχνίτες τροφίμων, ξύλου, υφαντουργίας, ειδών ενδύσεως,σ.α.ε ,5 Other craft and related trades workers 81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων ,6 Stationery-plant and related operators 82 Χειριστές μηχανημάτων - συναρμολογητές ,9 Machine operators and assemblers 83 Οδηγοί και χειριστές κινητού εξοπλισμού ,0 Drivers and mobile-plant operators 91 Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί ,0 Sales and services elementary occupations 92 Ανειδίκευτοι αγρεργάτες - αλιεργάτες,σ.α.ε ,1 Agricultural, fishery and related labourers 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών μεταποίησης και μεταφορών ,6 Labourers in mining, construction, manufacturing and transport ,7 34

35 1 Μέλη των βουλευομένων σωμάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και των οργανισμών ειδικών συμφερόντων - Legislators and senior officials 2 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα - Scientific, artistics and related professions 3 Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες επαγγέλματα - Physical and engineering science associate professionals 4 Υπάλληλοι γραφείου - Office clerks 5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές - Provision of services, and Salespersons in stores and outdoor markets 6 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς - Specialized farmers, foresters, fishermans and cattlemans 7 Ειδικευμένοι τεχνίτες - Skilled laborers 8 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές - Stationery-plant and related operators 9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες - Unskilled laborers, manual laborers and small professionals 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Συχνότητα Ατυχημάτων Incidence Rate Διάγραμμα 12. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Figure 12. INCIDENCE RATE OF ACCIDENTS AT WORK PER 1000 EMPLOYEES BY OCCUPATION ,2 0,8 1,4 1,3 3,6 8,8 16,9 14,0 3,8 35

36 Πίνακας 10. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ Table 10. INCIDENCE RATE OF ACCIDENTS AT WORK PER 1000 EMPLOYEES BY NATIONALITY ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ NATIONALITY Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων Number of accidents at work Αριθμός Απασχολουμένων Number of employees Συχνότητα Ατυχημάτων Incidence Rate ΕΛΛΗΝΙΚΗ GREEK ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ Ε.Ε. NON-NATIONAL INSIDE EU ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. NON-NATIONAL OUTSIDE EU , , , ,74 Πίνακας 11. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ 1000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Table 11. INCIDENCE RATE OF ACCIDENTS AT WORK PER 1000 EMPLOYEES BY NUMBER OF EMPLOYEES AT LOCAL UNIT ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ANA MONADA NUMBER OF EMPLOYEES AT LOCAL UNIT Αριθμός Εργατικών Ατυχημάτων Number of accidents at work Αριθμός Απασχολουμένων Number of employees Συχνότητα Ατυχημάτων Incidence Rate Άγνωστος , , , , , , , , άτομα και άνω over 1000 employees ,78 Σύνολο Total ,74 36

37 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ PART IΙ ANALYSIS OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE 37

38 38

39 Πίνακας 12. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ANA ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ Table 12. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY GEOGRAPHICAL DISTRICT, ADMINISTRATIONAL REGION AND PREFECTURE ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ GEOGRAPHICAL DISTRICT (NUTS) ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ VOREIA ELLADA ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ KENTRIKI ELLADA ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗ NISIA AIGAIOU & KRITI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ADMINISTRATIONAL REGION ΝΟΜΟΣ PREFECTURE Eβρος / Evros 52 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ξάνθη / Xanthi 38 & ΘΡΑΚΗ 214 Ροδόπη / Rodopi 32 ANATOLIKI MAKEDONIA Δράμα / Drama 35 & THRAKI Καβάλα / Kavala 57 Ημαθία / Imathia 82 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κιλκίς / Kilkis 107 KENTRIKI MAKEDONIA Πέλλα / Pella 97 Πιερία / Pieria 50 Σέρρες / Serres 96 Χαλκιδική/Chalkidiki 92 Γρεβενά / Grevena 8 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Καστοριά / Kastoria 19 DYTIKI MAKEDONIA 130 Κοζάνη / Kozani 88 Φλώρινα / Florina 15 Καρδίτσα / Karditsa 33 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 240 Λάρισα / Larisa 63 THESSALIA Μαγνησία / Magnisia 76 Τρίκαλα / Trikala 68 Aρτα / Arta 75 ΗΠΕΙΡΟΣ 220 Θεσπρωτία / Thesprotia 30 IPEIROS Ιωάννινα / Ioannina 93 Πρέβεζα / Preveza 22 Ζάκυνθος / Zakynthos 43 IONIA ΝΗΣΙΑ Κεφαλληνία / Kefallinia 9 IONIA NISIA 101 Κέρκυρα / Kerkyra 23 Λευκάδα / Lefkada 26 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Αιτωλοακαρνανία / Aitoloakarnania 91 DYTIKI ELLADA 311 Αχαΐα / Achaia 184 Ηλεία / Ileia 36 Βοιωτία / Voiotia 300 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Εύβοια / Evvoia 123 STEREA ELLADA 637 Ευρυτανία / Evrytania - Φθιώτιδα / Fthiotida 196 Φωκίδα / Fokida 18 Αργολίδα / Argolida 44 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αρκαδία / Arkadia 47 PELOPONNISOS 299 Κορινθία / Korinthos 93 Λακωνία / Lakonia 33 Μεσσηνία / Messinia 82 Αθήνα / Athens ΑΤΤΙΚΗ Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki 476 ATTIKI Δυτική Αττική / Dytiki Attiki 356 Πειραιάς / Pireas 412 Λέσβος / Lesvos 97 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 175 Σάμος / Samos 26 BOREIO AIGAIO Χίος / Chios 52 NOTIO AIΓΑΙΟ Δωδεκάνησος / Dodekanisos 54 NOTIO AIGAIO 195 Κυκλάδες / Kyklades 141 Ηράκλειο / Irakleio 132 ΚΡΗΤΗ 480 Λασσίθι / Lassithi 66 KRITI Ρέθυμνο / Rethymno 92 Χανιά / Chania

40 Πίνακας 13. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Τable 13. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ADMINISTRATIONAL REGION AND SEX ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ADMINISTRATIONAL REGION ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA - THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA ΘΕΣΣΑΛΙΑ THESSALIA ΗΠΕΙΡΟΣ IPEIROS ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ IONIA NISIA ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ PELOPONNISOS ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ VOREIO AIGAIO ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI ΑΝΔΡΕΣ MEN ΦΥΛΟ SEX ΓΥΝΑΙΚΕΣ WOMEN , , , , , , , , , , , , ,4 ΣΥΝΟΛO ,0 79,2 20,8 100,0 40,0 Διαγραμμα 13. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ANA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Figure 13. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ADMINISTRATIONAL REGION AND SEX 39,5 35,0 30,0 25,0 20,0 20,6 15,0 10,0 5,0 2,8 1,7 3,2 2,9 1,3 4,1 8,5 4,0 2,3 2,6 6,4 0,0 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA - THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA ΘΕΣΣΑΛΙΑ THESSALIA ΗΠΕΙΡΟΣ IPEIROS ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ IONIA NISIA ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ADMINISTRATIONAL REGION ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ STEREA ELLADA PELOPONNISOS ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ VOREIO AIGAIO ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI 40

41 <= >=65 Πίνακας 14. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ANA ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝ ΜΕΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ Table 14. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY PART OF BODY INJURED AND AGE ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ PART OF BODY INJURED ΚΕΦΑΛΗ, ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΥΡΑ, ΑΓΓΕΙΑ 11 HEAD (CAPUT), BRAIN AND CRANIAL NERVES AND VESSELS 12 ΠΡΟΣΩΠΟ FACIAL AREA 13 ΟΦΘΑΛΜΟΙ EYE (S) 14 ΩΤΑ EAR (S) 15 ΟΔΟΝΤΕΣ TEETH ΚΕΦΑΛΗ,ΚΑΚΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ 18 HEAD, MULTIPLE SITES AFFECTED ΚΕΦΑΛΗ,ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ 19 HEAD, OTHER PARTS NO MENTIONED ABOVE ΛΑΙΜΟΣ,ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ-ΑΥΧΕΝΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ 21 NECK, INCLUSIVE SPINE AND VERTEBRA IN THE NECK ΡΑΧΗ,ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ-ΡΑΧΙΑΙΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ 31 BACK, INCLUDING SPINE AND VERTEBRA IN THE BACK ΡΑΧΗ,ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ 39 BACK, OTHER PARTS NOT MENTIONED ABOVE 41 ΘΩΡΑΚΑΣ,ΠΛΕΥΡΕΣ, ΩΜΟΠΛΑΤΗ,ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΩΜΟΥ RIB CAGE, RIBS INCLUDING JOINTS AND SHOULDER BLADES ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ 42 CHEST AREA INCLUDING ORGANS ΠΥΕΛΙΚΗ-ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ 43 PELVIC AND ABDOMINAL AREA INCLUDING ORGANS ΚΟΡΜΟΣ, ΚΑΚΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ 48 TORSO, MULTIPLE SITES AFFECTED ΚΟΡΜΟΣ,ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ 49 TORSO, OTHER PARTS NOT MENTIONED ABOVE ΩΜΟΣ,ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΩΜΟΥ 51 SHOULDER AND SHOULDER JOINTS 52 ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ,ΑΓΚΩΝΑΣ ARM INCLUDING ELBOW 53 ΧΕΡΙ ARM ΔΑΚΤΥΛΟΙ ΧΕΡΙΟΥ 54 FINGER (S) 55 ΚΑΡΠΟΣ WRIST ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ 61 HIP AND HIP JOINT 62 ΚΝΗΜΗ,ΓΟΝΑΤΟ LEG, INCLUDING KNEE 63 ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ ANKLE 64 ΠΟΔΙ FOOT ΔΑΚΤΥΛΟΙ ΠΟΔΙΟΥ 65 TOE (S) ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΩΜΑ (ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ) 71 WHOLE BODY (SYSTEMIC EFFECTS) ΚΑΚΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 78 MULTIPLE SITES OF THE BODY AFFECTED , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 9,6 31,7 29,8 21,1 7,6 0,1 100,0 41

42 Πίνακας 15. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ANA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Table 15. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND ADMINISTRATIONAL REGION ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA- THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ DYTIKI THESSALIA IPEIROS IONIA NISIA MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ PELOPONNISOS ATTIKI ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ BOREIO AIGAIO ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI ECONOMIC ACTIVITY Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 00 Άγνωστη ,28 Unknow n 01 Φυτική και ζωική π αραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες ,28 Crop and animal production, hunting and related service activities 02 Δασοκομία και υλοτομία ,65 Forestry and logging 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια ,09 Fishing and aquaculture AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING A 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 7 7 0,09 Mining of coal and lignite Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ,29 Mining of metal ores 08 Λοιπ ά ορυχεία και λατομεία ,64 Other mining and quarrying MINING AND QUARRYING B 09 Υπ οστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 5 5 0,07 Mining support service activities 10 Βιομηχανία τροφίμων ,90 Manufacture of food products 11 Ποτοπ οιία ,72 Manufacture of beverages 12 Παραγωγή π ροϊόντων καπ νού ,16 Manufacture of tobacco products 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών ,66 Manufacture of textiles 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης ,27 Manufacture of w earing apparel 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών ,15 Manufacture of leather and related products Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή π ροϊόντων απ ό ξύλο και φελλό, εκτός απ ό έπ ιπ λα κατασκευή ειδών καλαθοπ οιίας και σπ αρτοπ λεκτικής Χαρτοπ οιία και κατασκευή χάρτινων π ροϊόντων Εκτυπ ώσεις και αναπ αραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων Παραγωγή οπ τάνθρακα και π ροϊόντων διύλισης π ετρελαίου ,90 Manufacture of w ood and of products of w ood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials ,98 Manufacture of paper and paper products ,54 Printing and reproduction of recorded media Manufacture of coke and refined petroleum 0,28 products 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και π ροϊόντων Manufacture of chemicals and chemical 0,65 products 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών Manufacture of basic pharmaceutical products ,23 προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων and pharmaceutical preparations Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Κατασκευή π ροϊόντων απ ό ελαστικό MANUFACTURING C ,37 Manufacture of rubber and plastic products (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών Manufacture of other non-metallic mineral ,47 π ροϊόντων products Δ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ,43 Manufacture of basic metals Κατασκευή μεταλλικών π ροϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπ λισμού Κατασκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων , ,11 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment Manufacture of computer, electronic and optical products 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ,88 Manufacture of electrical equipment Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών Manufacture of machinery and equipment ,45 εξοπλισμού π.δ.κ.α. n.e.c. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, Manufacture of motor vehicles, trailers and 29 ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων ,29 semi-trailers οχημάτων 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών ,38 Manufacture of other transport equipment 31 Κατασκευή επ ίπ λων ,37 Manufacture of furniture 32 Άλλες μεταπ οιητικές δραστηριότητες ,27 Other manufacturing Επ ισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπ λισμού Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού , ,43 Repair and installation of machinery and equipment Electricity, gas, steam and air conditioning supply ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY D 42

43 Πίνακας 15. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ANA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Table 15. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND ADMINISTRATIONAL REGION ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA- THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ DYTIKI THESSALIA IPEIROS IONIA NISIA MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ PELOPONNISOS ATTIKI ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ BOREIO AIGAIO ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI ECONOMIC ACTIVITY Ε 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού ,52 Water collection, treatment and supply 37 Επ εξεργασία λυμάτων ,07 Sew erage 38 Συλλογή, επ εξεργασία και διάθεση απ οβλήτων ανάκτηση υλικών ,72 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery 41 Κατασκευές κτιρίων ,45 Construction of buildings ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42 Έργα π ολιτικού μηχανικού ,13 Civil engineering CONSTRUCTION F 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές ,11 Specialised construction activities δραστηριότητες ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 45 Χονδρικό και λιανικό εμπ όριο επ ισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Wholesale and retail trade and repair of motor 3,19 vehicles and motorcycles WHOLESALE AND ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ζ 46 Χονδρικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο Wholesale trade, except of motor vehicles and 6,91 RETAIL TRADE; REPAIR G ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών motorcycles OF MOTOR VEHICLES ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Λιανικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο Retail trade, except of motor vehicles and ,50 ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών motorcycles AND MOTORCYCLES Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω ,86 Land transport and transport via pipelines αγωγών 50 Πλωτές μεταφορές ,09 Water transport ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 51 Αεροπ ορικές μεταφορές ,61 Air transport Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Απ οθήκευση και υπ οστηρικτικές π ρος τη Warehousing and support activities for ,74 H TRANSPORTATION AND STORAGE μεταφορά δραστηριότητες transportation Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές ,51 Postal and courier activities δραστηριότητες Θ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 55 Καταλύματα ,54 Accommodation 56 Δραστηριότητες υπ ηρεσιών εστίασης ,35 Food and beverage service activities WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES ACTIVITIES E I Ι ΙΑ ΙΒ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 58 Εκδοτικές δραστηριότητες ,29 Publishing activities Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπ τικών π ρογραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις Δραστηριότητες π ρογραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών ,12 Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities ,09 Programming and broadcasting activities 61 Τηλεπ ικοινωνίες ,25 Telecommunications Δραστηριότητες π ρογραμματισμού ηλεκτρονικών υπ ολογιστών, π αροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες Δραστηριότητες χρηματοπ ιστωτικών υπ ηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός απ ό την υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες συναφείς π ρος τις χρηματοπ ιστωτικές υπ ηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες , , , ,11 Computer programming, consultancy and related activities 68 Διαχείριση ακίνητης π εριουσίας ,09 Real estate activities Financial service activities, except insurance and pension funding Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsorysocial security Activities auxiliary to financial services and insurance activities INFORMATION AND COMMUNICATION FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES REAL ESTATE ACTIVITIES J K L 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες ,20 Legal and accounting activities ΙΓ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες π αροχής συμβουλών διαχείρισης Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις , ,27 Activities of head offices; management consultancy activities Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 72 Επ ιστημονική έρευνα και ανάπ τυξη ,04 Scientific research and development 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς ,12 Advertising and market research 74 Άλλες επ αγγελματικές, επ ιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ,04 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 1 1 0,01 Veterinary activities Other professional, scientific and technical activities PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES M 43

44 Πίνακας 15. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ANA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Table 15. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND ADMINISTRATIONAL REGION ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA- THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ DYTIKI THESSALIA IPEIROS IONIA NISIA MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ PELOPONNISOS ATTIKI ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ BOREIO AIGAIO ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI ECONOMIC ACTIVITY 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης ,12 Rental and leasing activities 78 Δραστηριότητες απ ασχόλησης 1 1 0,01 Employment activities ΙΔ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ Δραστηριότητες ταξιδιωτικών π ρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπ ηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες Δραστηριότητες π αροχής π ροστασίας και έρευνας Δραστηριότητες π αροχής υπ ηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους ,21 Travel agency, tour operator reservation service and related activities ,68 Security and investigation activities ,70 Services to buildings and landscape activities ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES N 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υπ οστήριξη και άλλες δραστηριότητες π αροχής υπ οστήριξης π ρος τις επ ιχειρήσεις ,12 Office administrative, office support and other business support activities ΙΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,86 Public administration and defence; compulsory social security PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY O ΙΣΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85 Εκπ αίδευση ,69 Education EDUCATION P ΙΖ ΙΗ ΙΘ Κ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 86 Δραστηριότητες ανθρώπ ινης υγείας ,22 Human health activities 87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον ,46 Residential care activities Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς π αροχή καταλύματος Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπ ές π ολιτιστικές δραστηριότητες ,28 Social work activities without accommodation ,15 Creative, arts and entertainment activities ,40 Libraries, archives, museums and other cultural activities 92 Τυχερά π αιχνίδια και στοιχήματα ,29 Gambling and betting activities 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας ,21 Sports activities and amusement and recreation activities 94 Δραστηριότητες οργανώσεων ,12 Activities of membership organisations Επ ισκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης Άλλες δραστηριότητες π αροχής π ροσωπ ικών υπ ηρεσιών Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων ,13 Repair of computers and personal and household goods ,31 Other personal service activities , ,05 Activities of households as employers of domestic personnel Activities of extraterritorial organisations and bodies ,0 2,84 20,62 1,73 3,19 2,92 1,34 4,13 8,46 3,97 39,50 2,32 2,59 6,38 100,0 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are included. HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION OTHER SERVICE ACTIVITIES ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; U0NDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES Q R S T U 44

45 45

46 <= >=65 Πίνακας 16. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Table 16. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND AGE ΗΛΙΚΙΑ AGE ECONOMIC ACTIVITY Α Β 00 Άγνωστη ,28 Unknow n 01 Φυτική και ζωική π αραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες ,28 02 Δασοκομία και υλοτομία ,65 Forestry and logging Crop and animal production, hunting and related service activities 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια ,09 Fishing and aquaculture 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη ,09 Mining of coal and lignite 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ,29 Mining of metal ores 08 Λοιπ ά ορυχεία και λατομεία ,64 Other mining and quarrying 09 Υπ οστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης ,07 Mining support service activities 10 Βιομηχανία τροφίμων ,90 Manufacture of food products 11 Ποτοπ οιία ,72 Manufacture of beverages 12 Παραγωγή π ροϊόντων καπ νού ,16 Manufacture of tobacco products 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών ,66 Manufacture of textiles 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης ,27 Manufacture of w earing apparel 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών ,15 Manufacture of leather and related products 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή π ροϊόντων απ ό ξύλο και φελλό, εκτός απ ό έπ ιπ λα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής ,90 Manufacture of w ood and of products of w ood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων ,98 Manufacture of paper and paper products 18 Εκτυπ ώσεις και αναπ αραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων ,54 Printing and reproduction of recorded media 19 Παραγωγή οπ τάνθρακα και π ροϊόντων διύλισης Manufacture of coke and refined petroleum ,28 π ετρελαίου products 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων ,65 Manufacture of chemicals and chemical products 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών π ροϊόντων Manufacture of basic pharmaceutical products and ,23 και φαρμακευτικών σκευασμάτων pharmaceutical preparations Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Κατασκευή π ροϊόντων απ ό ελαστικό (καουτσούκ) MANUFACTURING C ,37 Manufacture of rubber and plastic products και π λαστικές ύλες 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών π ροϊόντων ,47 Manufacture of other non-metallic mineral products 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ,43 Manufacture of basic metals 25 Κατασκευή μεταλλικών π ροϊόντων, με εξαίρεση τα Manufacture of fabricated metal products, except ,90 μηχανήματα και τα είδη εξοπ λισμού machinery and equipment 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών, Manufacture of computer, electronic and optical ,11 ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων products 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ,88 Manufacture of electrical equipment 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπ λισμού π.δ.κ.α ,45 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Δ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων ,29 Manufacture of motor vehicles, trailers and semitrailers 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών ,38 Manufacture of other transport equipment 31 Κατασκευή επ ίπ λων ,37 Manufacture of furniture 32 Άλλες μεταπ οιητικές δραστηριότητες ,27 Other manufacturing Επ ισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπ λισμού Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού ,12 Repair and installation of machinery and equipment ,43 Electricity, gas, steam and air conditioning supply AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING MINING AND QUARRYING ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY A B D 46

47 <= >=65 ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Πίνακας 16. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ Table 16. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND AGE ΗΛΙΚΙΑ AGE ECONOMIC ACTIVITY Ε 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού ,52 Water collection, treatment and supply 37 Επ εξεργασία λυμάτων ,07 Sew erage 38 Συλλογή, επ εξεργασία και διάθεση απ οβλήτων ανάκτηση υλικών ,72 41 Κατασκευές κτιρίων ,45 Construction of buildings Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery 42 Έργα πολιτικού μηχανικού ,13 Civil engineering ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ CONSTRUCTION F Ζ Η Θ Ι ΙΑ ΙΒ ΙΓ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ,11 Specialised construction activities 45 Χονδρικό και λιανικό εμπ όριο επ ισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 46 Χονδρικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 47 Λιανικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,19 Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles ,91 Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles Retail trade, except of motor vehicles and 10,50 motorcycles 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών ,86 Land transport and transport via pipelines 50 Πλωτές μεταφορές ,09 Water transport 51 Αεροπ ορικές μεταφορές ,61 Air transport 52 Απ οθήκευση και υπ οστηρικτικές π ρος τη μεταφορά δραστηριότητες ,74 Warehousing and support activities for transportation 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες ,51 Postal and courier activities 55 Καταλύματα ,54 Accommodation 56 Δραστηριότητες υπ ηρεσιών εστίασης ,35 Food and beverage service activities 58 Εκδοτικές δραστηριότητες ,29 Publishing activities Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπ τικών π ρογραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις Δραστηριότητες π ρογραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών ,12 Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities ,09 Programming and broadcasting activities 61 Τηλεπ ικοινωνίες ,25 Telecommunications 62 Δραστηριότητες π ρογραμματισμού ηλεκτρονικών υπ Δραστηριότητες ολογιστών, πχρηματοπ αροχής συμβουλών ιστωτικών υπ και ηρεσιών, συναφείς 64 με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 65 ταμεία, εκτός απ ό την υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες συναφείς π ρος τις 66 χρηματοπ ιστωτικές υπ ηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες ,09 Computer programming, consultancy and related activities Financial service activities, except insurance and ,12 pension funding , ,11 68 Διαχείριση ακίνητης π εριουσίας ,09 Real estate activities Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsorysocial security Activities auxiliary to financial services and insurance activities 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες ,20 Legal and accounting activities Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες π αροχής συμβουλών διαχείρισης Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις , ,27 Activities of head offices; management consultancy activities Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 72 Επ ιστημονική έρευνα και ανάπ τυξη ,04 Scientific research and development 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς ,12 Advertising and market research 74 Άλλες επ αγγελματικές, επ ιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ,04 Other professional, scientific and technical activities 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 1 1 0,01 Veterinary activities WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES TRANSPORTATION AND STORAGE ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES INFORMATION AND COMMUNICATION FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES REAL ESTATE ACTIVITIES PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES E G H I J K L M 47

48 <= >=65 ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Πίνακας 16. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ Table 16. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND AGE ΗΛΙΚΙΑ AGE ECONOMIC ACTIVITY ΙΔ ΙΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης ,12 Rental and leasing activities 78 Δραστηριότητες απ ασχόλησης 1 1 0,01 Employment activities 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών π ρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπ ηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες ,21 Travel agency, tour operator reservation service and related activities 80 Δραστηριότητες π αροχής π ροστασίας και έρευνας ,68 Security and investigation activities Δραστηριότητες π αροχής υπ ηρεσιών σε κτίρια και 81 εξωτερικούς χώρους Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υπ οστήριξη και άλλες 82 δραστηριότητες π αροχής υπ οστήριξης π ρος τις επ ιχειρήσεις 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,70 Services to buildings and landscape activities , ,86 Office administrative, office support and other business support activities Public administration and defence; compulsory social security PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY ΙΣΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85 Εκπ αίδευση ,69 Education EDUCATION P ΙΖ ΙΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 86 Δραστηριότητες ανθρώπ ινης υγείας ,22 Human health activities 87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον ,46 Residential care activities 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς π αροχή καταλύματος 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπ ές π ολιτιστικές δραστηριότητες ,28 Social w ork activities w ithout accommodation ,15 Creative, arts and entertainment activities ,40 Libraries, archives, museums and other cultural activities 92 Τυχερά π αιχνίδια και στοιχήματα ,29 Gambling and betting activities 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας ,21 Sports activities and amusement and recreation activities 94 Δραστηριότητες οργανώσεων ,12 Activities of membership organisations ΑΛΛΕΣ Επ ισκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών και ειδών Repair of computers and personal and household ,13 ΙΘ ατομικής ή οικιακής χρήσης goods ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άλλες δραστηριότητες π αροχής π ροσωπ ικών 96 υπ ηρεσιών ,31 Other personal service activities ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Κ Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών Activities of households as employers of domestic ,15 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ οικιακού προσωπικού personnel ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και ΚΑ 99 ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ φορέων ,05 Activities of extraterritorial organisations and bodies ΦΟΡΕΩΝ ,0 0,1 9,6 31,7 29,8 21,1 7,6 0,1 100,0 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are included. ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION OTHER SERVICE ACTIVITIES ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; U0NDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES- PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES N O Q R S T U 48

49 Θλάση Contusion Κρανιο-εγκεφαλική κάκωση Craniocerebral injury Θλαστικό Τραύμα Contusions injury Ακρωτηριασμός Traumatic amputations Επιπλεγμένο κάταγμα Compound fracture Κάταγμα Fracture Εξάρθρημα Dislocation Διάστρεμμα, Ρήξη Συνδέσμων Sprains and Strains Ασφυξία, δηλητηρίαση από αέρια, πνιγμός Asphyxiations, poisoning from gasses, drawning Δηλητηρίαση (εκτός από αέρια) Poisonings (apart from gasses) Εγκαύματα Burns Ηλεκτροπληξία Electrical shock Μη εξακριβωμένος τραυματισμός Not defined injury Άλλη περίπτωση Other specified injury Πίνακας 17. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Table 17. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND TYPE OF INJURY ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ TYPE OF INJURY ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ECONOMIC ACTIVITY Α Β ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 00 Άγνωστη ,28 Unknow n 01 Φυτική και ζωική π αραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες ,28 02 Δασοκομία και υλοτομία ,65 Forestry and logging Crop and animal production, hunting and related service activities 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια ,09 Fishing and aquaculture 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη ,09 Mining of coal and lignite 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ,29 Mining of metal ores 08 Λοιπ ά ορυχεία και λατομεία ,64 Other mining and quarrying 09 Υπ οστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης ,07 Mining support service activities AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING MINING AND QUARRYING A B 10 Βιομηχανία τροφίμων ,90 Manufacture of food products 11 Ποτοπ οιία ,72 Manufacture of beverages 12 Παραγωγή π ροϊόντων καπ νού ,16 Manufacture of tobacco products 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών ,66 Manufacture of textiles 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης ,27 Manufacture of w earing apparel 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών ,15 Manufacture of leather and related products 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή π ροϊόντων απ ό ξύλο και φελλό, εκτός απ ό έπ ιπ λα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής ,90 Manufacture of w ood and of products of w ood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων ,98 Manufacture of paper and paper products 18 Εκτυπ ώσεις και αναπ αραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων ,54 Printing and reproduction of recorded media 19 Παραγωγή οπ τάνθρακα και π ροϊόντων διύλισης Manufacture of coke and refined petroleum ,28 π ετρελαίου products 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων ,65 Manufacture of chemicals and chemical products 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών π ροϊόντων Manufacture of basic pharmaceutical products and ,23 και φαρμακευτικών σκευασμάτων pharmaceutical preparations Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 22 Κατασκευή π ροϊόντων απ ό ελαστικό (καουτσούκ) και π λαστικές ύλες ,37 Manufacture of rubber and plastic products MANUFACTURING C 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών π ροϊόντων ,47 Manufacture of other non-metallic mineral products 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ,43 Manufacture of basic metals 25 Κατασκευή μεταλλικών π ροϊόντων, με εξαίρεση τα Manufacture of fabricated metal products, except ,90 μηχανήματα και τα είδη εξοπ λισμού machinery and equipment Δ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων ,11 Manufacture of computer, electronic and optical products 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ,88 Manufacture of electrical equipment 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπ λισμού π.δ.κ.α ,45 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, Manufacture of motor vehicles, trailers and semitrailers 29 ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων ,29 οχημάτων 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών ,38 Manufacture of other transport equipment 31 Κατασκευή επ ίπ λων ,37 Manufacture of furniture 32 Άλλες μεταπ οιητικές δραστηριότητες ,27 Other manufacturing Επ ισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και ,12 Repair and installation of machinery and equipment εξοπ λισμού 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού ,43 Electricity, gas, steam and air conditioning supply ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY D 49

50 Θλάση Contusion Κρανιο-εγκεφαλική κάκωση Craniocerebral injury Θλαστικό Τραύμα Contusions injury Ακρωτηριασμός Traumatic amputations Επιπλεγμένο κάταγμα Compound fracture Κάταγμα Fracture Εξάρθρημα Dislocation Διάστρεμμα, Ρήξη Συνδέσμων Sprains and Strains Ασφυξία, δηλητηρίαση από αέρια, πνιγμός Asphyxiations, poisoning from gasses, drawning Δηλητηρίαση (εκτός από αέρια) Poisonings (apart from gasses) Εγκαύματα Burns Ηλεκτροπληξία Electrical shock Μη εξακριβωμένος τραυματισμός Not defined injury Άλλη περίπτωση Other specified injury Πίνακας 17. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Table 17. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND TYPE OF INJURY ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ TYPE OF INJURY ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ECONOMIC ACTIVITY Ε ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού ,52 Water collection, treatment and supply 37 Επ εξεργασία λυμάτων ,07 Sew erage 38 Συλλογή, επ εξεργασία και διάθεση απ οβλήτων ανάκτηση υλικών ,72 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery 41 Κατασκευές κτιρίων ,45 Construction of buildings ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42 Έργα πολιτικού μηχανικού ,13 Civil engineering CONSTRUCTION F 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ,11 Specialised construction activities WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES E Ζ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Χονδρικό και λιανικό εμπ όριο επ ισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Χονδρικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Λιανικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών , ,91 Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles Retail trade, except of motor vehicles and ,50 motorcycles WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES G 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών ,86 Land transport and transport via pipelines Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 50 Πλωτές μεταφορές ,09 Water transport 51 Αεροπ ορικές μεταφορές ,61 Air transport 52 Απ οθήκευση και υπ οστηρικτικές π ρος τη μεταφορά δραστηριότητες ,74 Warehousing and support activities for transportation 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες ,51 Postal and courier activities TRANSPORTATION AND STORAGE H Θ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 55 Καταλύματα ,54 Accommodation 56 Δραστηριότητες υπ ηρεσιών εστίασης ,35 Food and beverage service activities 58 Εκδοτικές δραστηριότητες ,29 Publishing activities ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES I Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπ τικών π ρογραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις Δραστηριότητες π ρογραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών ,12 Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities ,09 Programming and broadcasting activities 61 Τηλεπ ικοινωνίες ,25 Telecommunications INFORMATION AND COMMUNICATION J 62 Δραστηριότητες π ρογραμματισμού ηλεκτρονικών υπ ολογιστών, π αροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες ,09 Computer programming, consultancy and related activities ΙΑ ΙΒ ΙΓ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Δραστηριότητες χρηματοπ ιστωτικών υπ ηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός απ ό την υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες συναφείς π ρος τις χρηματοπ ιστωτικές υπ ηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες , , ,11 68 Διαχείριση ακίνητης π εριουσίας ,09 Real estate activities Financial service activities, except insurance and pension funding Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsorysocial security Activities auxiliary to financial services and insurance activities 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες ,20 Legal and accounting activities Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες π αροχής συμβουλών διαχείρισης Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις , ,27 Activities of head offices; management consultancy activities Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 72 Επ ιστημονική έρευνα και ανάπ τυξη ,04 Scientific research and development 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς ,12 Advertising and market research 74 Άλλες επ αγγελματικές, επ ιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ,04 Other professional, scientific and technical activities 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 1 1 0,01 Veterinary activities FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES K REAL ESTATE ACTIVITIES PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES L M 50

51 Θλάση Contusion Κρανιο-εγκεφαλική κάκωση Craniocerebral injury Θλαστικό Τραύμα Contusions injury Ακρωτηριασμός Traumatic amputations Επιπλεγμένο κάταγμα Compound fracture Κάταγμα Fracture Εξάρθρημα Dislocation Διάστρεμμα, Ρήξη Συνδέσμων Sprains and Strains Ασφυξία, δηλητηρίαση από αέρια, πνιγμός Asphyxiations, poisoning from gasses, drawning Δηλητηρίαση (εκτός από αέρια) Poisonings (apart from gasses) Εγκαύματα Burns Ηλεκτροπληξία Electrical shock Μη εξακριβωμένος τραυματισμός Not defined injury Άλλη περίπτωση Other specified injury Πίνακας 17. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Table 17. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND TYPE OF INJURY ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ TYPE OF INJURY ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ECONOMIC ACTIVITY ΙΔ ΙΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης ,12 Rental and leasing activities 78 Δραστηριότητες απ ασχόλησης 1 1 0,01 Employment activities 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών π ρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπ ηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες ,21 Travel agency, tour operator reservation service and related activities 80 Δραστηριότητες π αροχής π ροστασίας και έρευνας ,68 Security and investigation activities Δραστηριότητες π αροχής υπ ηρεσιών σε κτίρια και 81 εξωτερικούς χώρους Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υπ οστήριξη και άλλες 82 δραστηριότητες π αροχής υπ οστήριξης π ρος τις επ ιχειρήσεις 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,70 Services to buildings and landscape activities , ,86 Office administrative, office support and other business support activities Public administration and defence; compulsory social security PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY ΙΣΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85 Εκπ αίδευση ,69 Education EDUCATION P ΙΖ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 86 Δραστηριότητες ανθρώπ ινης υγείας ,22 Human health activities 87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον ,46 Residential care activities 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς π αροχή καταλύματος ,28 Social work activities without accommodation ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES N O Q ΙΗ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπ ές π ολιτιστικές δραστηριότητες ,15 Creative, arts and entertainment activities ,40 Libraries, archives, museums and other cultural activities 92 Τυχερά π αιχνίδια και στοιχήματα ,29 Gambling and betting activities ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION R 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας ,21 Sports activities and amusement and recreation activities 94 Δραστηριότητες οργανώσεων ,12 Activities of membership organisations ΙΘ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επ ισκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης Άλλες δραστηριότητες π αροχής π ροσωπ ικών υπ ηρεσιών ,13 Repair of computers and personal and household goods ,31 Other personal service activities OTHER SERVICE ACTIVITIES S Κ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 97 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού ,15 Activities of households as employers of domestic personnel ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; U0NDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE T ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 99 Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων ,05 Activities of extraterritorial organisations and bodies ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES U ,0 22,8 1,9 25,9 2,8 1,4 30,3 1,9 9,2 0,4 0,01 2,9 0,3 0,01 0,3 100,0 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are included. 51

52 36,0 32,0 Διάγραμμα 16. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ANA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ Figure 16. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY AGE CATEGORY 31,7 29,8 28,0 24,0 20,0 21,1 16,0 12,0 8,0 9,6 7,6 4,0 0,0 0,1 <= >=65 0,1 Διάγραμμα 17. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ANA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ Figure 17. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE ΒΥ ECONOMIC ACTIVITY AND AGE Μεταποίηση Manufacturing Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο Wholesale and Retail trade Κατασκευές Construction Λοιπές Οικον. Δραστ. Other Economic Activities 0 <= >=

53 53

54 Α ΑΝΔΡΕΣ MEN 00 Άγνωστη ,28 Unknow n 01 Φυτική και ζωική π αραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες ,28 Crop and animal production, hunting and related service activities 02 Δασοκομία και υλοτομία ,65 Forestry and logging 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια ,09 Fishing and aquaculture 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 7 7 0,09 Mining of coal and lignite 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ,29 Mining of metal ores Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ MINING AND QUARRYING B 08 Λοιπ ά ορυχεία και λατομεία ,64 Other mining and quarrying 09 Υπ οστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 5 5 0,07 Mining support service activities 10 Βιομηχανία τροφίμων ,90 Manufacture of food products 11 Ποτοπ οιία ,72 Manufacture of beverages 12 Παραγωγή π ροϊόντων καπ νού ,16 Manufacture of tobacco products 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών ,66 Manufacture of textiles 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης ,27 Manufacture of w earing apparel 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών ,15 Manufacture of leather and related products 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή π ροϊόντων απ ό ξύλο και φελλό, εκτός απ ό έπ ιπ λα κατασκευή ειδών καλαθοπ οιίας και σπ αρτοπ λεκτικής ,90 Manufacture of w ood and of products of w ood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων ,98 Manufacture of paper and paper products 18 Εκτυπ ώσεις και αναπ αραγωγή π ροεγγεγραμμένων μέσων ,54 Printing and reproduction of recorded media 19 Παραγωγή οπ τάνθρακα και π ροϊόντων διύλισης π ετρελαίου ,28 Manufacture of coke and refined petroleum products 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων ,65 Manufacture of chemicals and chemical products Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών π ροϊόντων και Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical MANUFACTURING C ,23 φαρμακευτικών σκευασμάτων preparations 22 Κατασκευή π ροϊόντων απ ό ελαστικό (καουτσούκ) και π λαστικές ύλες ,37 Manufacture of rubber and plastic products 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων ,47 Manufacture of other non-metallic mineral products Δ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ,43 Manufacture of basic metals 25 Κατασκευή μεταλλικών π ροϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα Manufacture of fabricated metal products, except machinery and ,90 και τα είδη εξοπ λισμού equipment 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων ,11 Manufacture of computer, electronic and optical products 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ,88 Manufacture of electrical equipment 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α ,45 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων ,29 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών ,38 Manufacture of other transport equipment 31 Κατασκευή επ ίπ λων ,37 Manufacture of furniture 32 Άλλες μεταπ οιητικές δραστηριότητες ,27 Other manufacturing 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού ,12 Repair and installation of machinery and equipment 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού Πίνακας 18. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Table 18. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND SEX ΦΥΛΟ SEX ΓΥΝΑΙΚΕΣ WOMEN ECONOMIC ACTIVITY ,43 Electricity, gas, steam and air conditioning supply AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY A D 54

55 ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Πίνακας 18. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Table 18. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND SEX ΑΝΔΡΕΣ MEN ΦΥΛΟ SEX ΓΥΝΑΙΚΕΣ WOMEN ECONOMIC ACTIVITY Ε 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού ,52 Water collection, treatment and supply 37 Επ εξεργασία λυμάτων 5 5 0,07 Sew erage 38 Συλλογή, επ εξεργασία και διάθεση απ οβλήτων ανάκτηση υλικών ,72 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery 41 Κατασκευές κτιρίων ,45 Construction of buildings ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42 Έργα πολιτικού μηχανικού ,13 Civil engineering CONSTRUCTION F Ζ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ,11 Specialised construction activities Χονδρικό και λιανικό εμπ όριο επ ισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Χονδρικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Λιανικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών ,19 Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles ,91 Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles ,50 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών ,86 Land transport and transport via pipelines WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES E G 50 Πλωτές μεταφορές 7 7 0,09 Water transport Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 51 Αεροπ ορικές μεταφορές ,61 Air transport 52 Απ οθήκευση και υπ οστηρικτικές π ρος τη μεταφορά δραστηριότητες ,74 Warehousing and support activities for transportation TRANSPORTATION AND STORAGE H 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες ,51 Postal and courier activities Θ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 55 Καταλύματα ,54 Accommodation 56 Δραστηριότητες υπ ηρεσιών εστίασης ,35 Food and beverage service activities ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES I Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 58 Εκδοτικές δραστηριότητες ,29 Publishing activities Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπ τικών Motion picture, video and television programme production, sound ,12 π ρογραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις recording and music publishing activities Δραστηριότητες π ρογραμματισμού και ραδιοτηλεοπ τικών ,09 Programming and broadcasting activities εκπ ομπ ών 61 Τηλεπ ικοινωνίες ,25 Telecommunications INFORMATION AND COMMUNICATION J ΙΑ ΙΒ ΙΓ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Δραστηριότητες π ρογραμματισμού ηλεκτρονικών υπ ολογιστών, π αροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες Δραστηριότητες χρηματοπ ιστωτικών υπ ηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός απ ό την υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες συναφείς π ρος τις χρηματοπ ιστωτικές υπ ηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 7 7 0,09 Computer programming, consultancy and related activities ,12 Financial service activities, except insurance and pension funding ,15 Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsorysocial security ,11 Activities auxiliary to financial services and insurance activities 68 Διαχείριση ακίνητης π εριουσίας ,09 Real estate activities REAL ESTATE ACTIVITIES L 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες ,20 Legal and accounting activities 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες π αροχής συμβουλών διαχείρισης ,25 Activities of head offices; management consultancy activities 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις ,27 Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 72 Επ ιστημονική έρευνα και ανάπ τυξη ,04 Scientific research and development 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς ,12 Advertising and market research 74 Άλλες επ αγγελματικές, επ ιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ,04 Other professional, scientific and technical activities 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 1 1 0,01 Veterinary activities FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES K M 55

56 ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Πίνακας 18. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Table 18. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND SEX ΑΝΔΡΕΣ MEN ΦΥΛΟ SEX ΓΥΝΑΙΚΕΣ WOMEN ECONOMIC ACTIVITY 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης ,12 Rental and leasing activities 78 Δραστηριότητες απ ασχόλησης 1 1 0,01 Employment activities ΙΔ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών π ρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπ ηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες ,21 Travel agency, tour operator reservation service and related activities 80 Δραστηριότητες π αροχής π ροστασίας και έρευνας ,68 Security and investigation activities ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES N Δραστηριότητες π αροχής υπ ηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υπ οστήριξη και άλλες δραστηριότητες π αροχής υπ οστήριξης π ρος τις επ ιχειρήσεις ,70 Services to buildings and landscape activities ,12 Office administrative, office support and other business support activities ΙΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,86 Public administration and defence; compulsory social security PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY O ΙΣΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85 Εκπ αίδευση ,69 Education EDUCATION P 86 Δραστηριότητες ανθρώπ ινης υγείας ,22 Human health activities ΙΖ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον ,46 Residential care activities 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς π αροχή καταλύματος ,28 Social work activities without accommodation HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES Q 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση ,15 Creative, arts and entertainment activities ΙΗ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπ ές π ολιτιστικές δραστηριότητες ,40 Libraries, archives, museums and other cultural activities 92 Τυχερά π αιχνίδια και στοιχήματα ,29 Gambling and betting activities ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION R 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας ,21 Sports activities and amusement and recreation activities 94 Δραστηριότητες οργανώσεων ,12 Activities of membership organisations ΙΘ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 95 Επ ισκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης ,13 Repair of computers and personal and household goods OTHER SERVICE ACTIVITIES S 96 Άλλες δραστηριότητες π αροχής π ροσωπ ικών υπ ηρεσιών ,31 Other personal service activities Κ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 97 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού π ροσωπ ικού ,15 Activities of households as employers of domestic personnel ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; U0NDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE T ΚΑ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 99 Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων ,05 Activities of extraterritorial organisations and bodies ,0 79,2 20,8 100,0 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES U 56

57 Ιανουάριος January Φεβρουάριος February Μάρτιος March Απρίλιος April Μάϊος May Ιούνιος June Ιούλιος July Αύγουστος August Σεπτέμβριος September Οκτώβριος October Νοέμβριος November Δεκέμβριος December Πίνακας 19. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Table 19. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND MONTH OF INJURY ΜΗΝΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ MONTH OF INJURY ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ECONOMIC ACTIVITY 00 Άγνωστη ,28 Unknow n 01 Φυτική και ζωική π αραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες ,28 Crop and animal production, hunting and related service activities Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 02 Δασοκομία και υλοτομία ,65 Forestry and logging AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING A 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια ,09 Fishing and aquaculture 05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη ,09 Mining of coal and lignite Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ,29 Mining of metal ores 08 Λοιπ ά ορυχεία και λατομεία ,64 Other mining and quarrying MINING AND QUARRYING B 09 Υπ οστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης ,07 Mining support service activities 10 Βιομηχανία τροφίμων ,90 Manufacture of food products 11 Ποτοπ οιία ,72 Manufacture of beverages 12 Παραγωγή π ροϊόντων καπ νού ,16 Manufacture of tobacco products 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών ,66 Manufacture of textiles 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης ,27 Manufacture of w earing apparel 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών ,15 Manufacture of leather and related products 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή π ροϊόντων απ ό ξύλο και φελλό, εκτός απ ό έπ ιπ λα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής ,90 Manufacture of w ood and of products of w ood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων ,98 Manufacture of paper and paper products 18 Εκτυπ ώσεις και αναπ αραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων ,54 Printing and reproduction of recorded media 19 Παραγωγή οπ τάνθρακα και π ροϊόντων διύλισης Manufacture of coke and refined petroleum ,28 π ετρελαίου products 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων ,65 Manufacture of chemicals and chemical products 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών π ροϊόντων Manufacture of basic pharmaceutical products and ,23 και φαρμακευτικών σκευασμάτων pharmaceutical preparations Κατασκευή π ροϊόντων απ ό ελαστικό (καουτσούκ) ,37 Manufacture of rubber and plastic products Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ και π λαστικές ύλες MANUFACTURING C 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών π ροϊόντων ,47 Manufacture of other non-metallic mineral products 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ,43 Manufacture of basic metals Κατασκευή μεταλλικών π ροϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπ λισμού Κατασκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων , ,11 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment Manufacture of computer, electronic and optical products 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ,88 Manufacture of electrical equipment 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπ λισμού π.δ.κ.α ,45 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, Manufacture of motor vehicles, trailers and semitrailers 29 ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων ,29 οχημάτων 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών ,38 Manufacture of other transport equipment 31 Κατασκευή επ ίπ λων ,37 Manufacture of furniture 32 Άλλες μεταπ οιητικές δραστηριότητες ,27 Other manufacturing 33 Επ ισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπ λισμού ,12 Repair and installation of machinery and equipment Δ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού ,43 Electricity, gas, steam and air conditioning supply ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY D 57

58 Ιανουάριος January Φεβρουάριο ς February Μάρτιος March Απρίλιος April Μάϊος May Ιούνιος June Ιούλιος July Αύγουστος August Σεπτέμβριος September Οκτώβριος October Νοέμβριος November Δεκέμβριος December Πίνακας 19. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Table 19. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND MONTH OF INJURY ΜΗΝΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ MONTH OF INJURY ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ECONOMIC ACTIVITY ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού ,52 Water collection, treatment and supply WATER SUPPLY; SEWERAGE, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 37 Επ εξεργασία λυμάτων ,07 Sew erage Ε WASTE MANAGEMENT AND ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Συλλογή, επ εξεργασία και διάθεση απ οβλήτων Waste collection, treatment and disposal activities; ,72 REMEDIATION ACTIVITIES ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ανάκτηση υλικών materials recovery E 41 Κατασκευές κτιρίων ,45 Construction of buildings ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 42 Έργα πολιτικού μηχανικού ,13 Civil engineering CONSTRUCTION F Ζ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ,11 Specialised construction activities 45 Χονδρικό και λιανικό εμπ όριο επ ισκευή Wholesale and retail trade and repair of motor ,19 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών vehicles and motorcycles 46 Χονδρικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο Wholesale trade, except of motor vehicles and ,91 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών motorcycles 47 Λιανικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο Retail trade, except of motor vehicles and ,50 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών motorcycles 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών ,86 Land transport and transport via pipelines WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES G Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 50 Πλωτές μεταφορές ,09 Water transport 51 Αεροπ ορικές μεταφορές ,61 Air transport 52 Απ οθήκευση και υπ οστηρικτικές π ρος τη μεταφορά δραστηριότητες ,74 Warehousing and support activities for transportation TRANSPORTATION AND STORAGE H 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες ,51 Postal and courier activities Θ Ι ΙΑ ΙΒ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 55 Καταλύματα ,54 Accommodation 56 Δραστηριότητες υπ ηρεσιών εστίασης ,35 Food and beverage service activities 58 Εκδοτικές δραστηριότητες ,29 Publishing activities Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπ τικών π ρογραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις Δραστηριότητες π ρογραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών ,12 Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities ,09 Programming and broadcasting activities 61 Τηλεπ ικοινωνίες ,25 Telecommunications Δραστηριότητες π ρογραμματισμού ηλεκτρονικών υπ ολογιστών, π αροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες Δραστηριότητες χρηματοπ ιστωτικών υπ ηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός απ ό την υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες συναφείς π ρος τις χρηματοπ ιστωτικές υπ ηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες , , , ,11 Computer programming, consultancy and related activities Financial service activities, except insurance and pension funding Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsorysocial security Activities auxiliary to financial services and insurance activities ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES INFORMATION AND COMMUNICATION FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 68 Διαχείριση ακίνητης π εριουσίας ,09 Real estate activities REAL ESTATE ACTIVITIES L I J K 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες ,20 Legal and accounting activities 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες π αροχής συμβουλών διαχείρισης ,25 Activities of head offices; management consultancy activities ΙΓ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις ,27 Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 72 Επ ιστημονική έρευνα και ανάπ τυξη ,04 Scientific research and development PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES M 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς ,12 Advertising and market research 74 Άλλες επ αγγελματικές, επ ιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες ,04 Other professional, scientific and technical activities 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 1 1 0,01 Veterinary activities 58

59 Ιανουάριος January Φεβρουάριος February Μάρτιος March Απρίλιος April Μάϊος May Ιούνιος June Ιούλιος July Αύγουστος August Σεπτέμβριος September Οκτώβριος October Νοέμβριος November Δεκέμβριος December Πίνακας 19. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Table 19. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ECONOMIC ACTIVITY AND MONTH OF INJURY ΜΗΝΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ MONTH OF INJURY ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ECONOMIC ACTIVITY 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης ,12 Rental and leasing activities ΙΔ ΙΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 78 Δραστηριότητες απ ασχόλησης 1 1 0,01 Employment activities 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών π ρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπ ηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες ,21 Travel agency, tour operator reservation service and related activities 80 Δραστηριότητες π αροχής π ροστασίας και έρευνας ,68 Security and investigation activities Δραστηριότητες π αροχής υπ ηρεσιών σε κτίρια και 81 εξωτερικούς χώρους Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υπ οστήριξη και άλλες 82 δραστηριότητες π αροχής υπ οστήριξης π ρος τις επ ιχειρήσεις 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,70 Services to buildings and landscape activities , ,86 Office administrative, office support and other business support activities Public administration and defence; compulsory social security PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY ΙΣΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85 Εκπ αίδευση ,69 Education EDUCATION P ΙΖ ΙΗ ΙΘ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ Κ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 86 Δραστηριότητες ανθρώπ ινης υγείας ,22 Human health activities 87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον ,46 Residential care activities Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς π αροχή καταλύματος Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπ ές π ολιτιστικές δραστηριότητες ,28 Social w ork activities w ithout accommodation ,15 Creative, arts and entertainment activities ,40 Libraries, archives, museums and other cultural activities 92 Τυχερά π αιχνίδια και στοιχήματα ,29 Gambling and betting activities 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας ,21 Sports activities and amusement and recreation activities 94 Δραστηριότητες οργανώσεων ,12 Activities of membership organisations Επ ισκευή ηλεκτρονικών υπ ολογιστών και ειδών Repair of computers and personal and household ,13 ατομικής ή οικιακής χρήσης goods Άλλες δραστηριότητες π αροχής π ροσωπ ικών ,31 Other personal service activities υπ ηρεσιών Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων ,15 Activities of households as employers of domestic personnel ,05 Activities of extraterritorial organisations and bodies ,0 8,9 8,0 8,1 7,5 9,3 9,6 10,1 6,8 8,6 7,9 8,8 6,5 100,0 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are included. ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION OTHER SERVICE ACTIVITIES ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; U0NDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES N O Q R S T U 59

60 Διάγραμμα 20. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Figure 20. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY MONTH WHICH ACCIDENT OCCURRED 11,0 10,0 9,0 2,7 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 2,3 2,3 2,2 2,5 1,8 1,6 1,8 1,4 1,9 1,6 1,5 1,3 2,8 2,6 2,4 2,2 2,8 2,0 1,7 2,8 2,8 1,8 1,9 3,1 2,0 2,3 3,1 2,3 1,4 1,2 1,9 2,4 1,9 1,8 2,5 2,5 1,6 1,4 2,4 2,7 1,6 1,7 2,8 1,7 1,6 1,3 2,0 1,0 0,0 Ιανουάριος January Φεβρουάριος February Μάρτιος March Απρίλιος April Μάϊος May Ιούνιος June Ιούλιος July Αύγουστος August Σεπτέμβριος September Οκτώβριος October Νοέμβριος November Δεκέμβριος December Μεταποίηση Manufacturing Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο Wholesale and Retail trade Κατασκευές Construction Λοιπές Οικονομικές Δραστηριότητες Other Ecomic Activities 60

61 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ISCO-88 (COM) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA - THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA ΘΕΣΣΑΛΙΑ THESSALIA ΗΠΕΙΡΟΣ IPEIROS ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ IONIA NISIA ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ PELOPONNISOS ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ BOREIO AIGAIO ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI Πίνακας 20. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Table 20. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY OCCUPATION AND ADMINISTRATIONAL REGION ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ OCCUPATION Άγνωστο ,27 Unknow n 11 Μέλη βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και των Οργανισμών Ειδικών συμφερόντων ,07 Legislators and senior officials Διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανισμών Φυσικοί, Μαθηματικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Βιολόγοι, Ιατροί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,09 Corporate managers , ,31 Physical, Mathematical and engineering science professionals Life science and health professionals 23 Εκπαιδευτικοί ,36 Teaching professionals Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων, νομικοί, πρόσωπα 24 που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα ,36 Other professionals Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των επιστημών φυσικής, μηχανικής και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας , ,60 33 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό ,05 34 Πωλητές, Χρηματιστές, κτηματομεσίτες, απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα ,18 Physical and engineering science associate professionals Life science and health associate professionals Teaching associate professionals Other associate professionals 41 Υπάλληλοι γραφείου ,42 Office clerks 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών ,39 Customer service clerks Παροχή προσωπικών υπηρεσιών 51 και προστασίας Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες 52 συναφή επαγγέλματα Ειδικευμένοι αγρεργάτες, αλιεργάτες, κτηνοτρόφοι, 61 πτηνοτρόφοι, δασοκόμοι, υλοτόμοι, επαγγελματίες κυνηγοί Μεταλλωρύχοι, λατόμοι, τεχνίτες 71 ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων Χύτες, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί και 72 ασκούντες συναφή επαγγέλματα, μηχανικοί, εφαρμοστές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Εργασίες ακριβείας, χειροτέχνες τυπογράφοι και συναφή Τεχνίτες τροφίμων, ξύλου, υφαντουργίας, ειδών ενδύσεως και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων Χειριστές μηχανημάτων - συναρμολογητές Οδηγοί και χειριστές κινητού εξοπλισμού ,33 Personal and protective service workers ,22 Models salespersons and demonstrators , , , , ,10 Skilled agricultural and fishery w orkers Extraction and building trade workers Metal, machinery and related trades workers Precision, handicraft, printing and related trade w orkers Other craft and related trades workers ,99 Stationery-plant and related operators ,59 Machine operators and assemblers Drivers and mobile-plant 13,92 operators 91 Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί ,24 Sales and services elementary occupations Ανειδίκευτοι αγρεργάτες - 92 Agricultural, fishery and αλιεργάτες και ασκούντες συναφή ,27 related labourers επαγγέλματα 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών μεταποίησης και μεταφορών Labourers in mining, construction, 10,39 manufacturing and transport ,0 2,8 20,6 1,7 3,2 2,9 1,2 4,1 8,5 4,0 39,5 2,3 2,6 6,5 100,0 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are included. 61

62 ISCO-88 (COM) <= >=65 Πίνακας 21. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ Table 21. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY OCCUPATION AND AGE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ OCCUPATION Άγνωστο ,27 Unknow n Μέλη βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και των Οργανισμών Ειδικών συμφερόντων Διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανισμών Φυσικοί, Μαθηματικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, α.σ.ε ,07 Legislators and senior officials ,09 Corporate managers ,37 Physical, Mathematical and engineering science professionals 22 Βιολόγοι, Ιατροί, α.σ.ε ,31 Life science and health professionals 23 Εκπαιδευτικοί ,36 Teaching professionals 24 Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων, νομικοί, πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και ,36 Other professionals συναφή επαγγέλματα 31 Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των Physical and engineering science ,76 επιστημών φυσικής, μηχανικής, α.σ.ε. associate professionals 32 Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας ,60 Life science and health associate professionals 33 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό ,05 Teaching associate professionals 34 Πωλητές, Χρηματιστές, κτηματομεσίτες, απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση ,18 Other associate professionals επιχειρήσεων, α.σ.ε. 41 Υπάλληλοι γραφείου ,42 Office clerks 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών ,39 Customer service clerks 51 Παροχή προσωπικών υπηρεσιών και Personal and protective service ,33 προστασίας w orkers 52 Μοντέλα, πωλητές, α.σ.ε ,22 Models salespersons and demonstrators Ειδικευμένοι αγρεργάτες, αλιεργάτες, 61 Skilled agricultural and fishery κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, δασοκόμοι, ,02 w orkers υλοτόμοι, επαγγελματίες κυνηγοί Μεταλλωρύχοι, λατόμοι, τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων Χύτες, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί, α.σ.ε., μηχανικοί, εφαρμοστές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Εργασίες ακριβείας, χειροτέχνες τυπογράφοι και συναφή Τεχνίτες τροφίμων, ξύλου, υφαντουργίας, ειδών ενδύσεως, α.σ.ε. Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων Χειριστές μηχανημάτων - συναρμολογητές , ,49 Extraction and building trade w orkers Metal, machinery and related trades workers ,61 Precision, handicraft, printing and related trade workers ,10 Other craft and related trades w orkers ,99 Stationery-plant and related operators ,59 Machine operators and assemblers 83 Οδηγοί και χειριστές κινητού εξοπλισμού ,92 Drivers and mobile-plant operators 91 Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί ,24 Sales and services elementary occupations 92 Ανειδίκευτοι αγρεργάτες - αλιεργάτες, Agricultural, fishery and related ,27 α.σ.ε. labourers 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών μεταποίησης και 121 μεταφορών Labourers in mining, construction, 10,39 manufacturing and transport ,0 0,1 9,6 31,7 29,8 21,1 7,6 0,1 100,0 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are included. 62

63 ISCO-88 (COM) Πίνακας 22. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Table 22. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY OCCUPATION AND SEX ΦΥΛΟ SEX ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΝΔΡΕΣ MEN ΓΥΝΑΙΚΕΣ WOMEN OCCUPATION Άγνωστο ,27 Unknow n Μέλη βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και των Οργανισμών Ειδικών συμφερόντων Διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανισμών Φυσικοί, Μαθηματικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, α.σ.ε ,07 Legislators and senior officials ,09 Corporate managers ,37 Physical, Mathematical and engineering science professionals 22 Βιολόγοι, Ιατροί, α.σ.ε ,31 Life science and health professionals 23 Εκπαιδευτικοί ,36 Teaching professionals 24 Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων, νομικοί, πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή ,36 Other professionals επαγγέλματα 31 Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των Physical and engineering science associate ,76 επιστημών φυσικής, μηχανικής, α.σ.ε. professionals 32 Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των Life science and health associate ,60 επιστημών βιολογίας και υγείας professionals 33 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό 4 4 0,05 Teaching associate professionals 34 Πωλητές, Χρηματιστές, κτηματομεσίτες, απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση ,18 Other associate professionals επιχειρήσεων, α.σ.ε. 41 Υπάλληλοι γραφείου ,42 Office clerks 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών ,39 Customer service clerks 51 Παροχή προσωπικών υπηρεσιών και προστασίας ,33 Personal and protective service workers 52 Μοντέλα, πωλητές, α.σ.ε ,22 Models salespersons and demonstrators 61 Ειδικευμένοι αγρεργάτες, αλιεργάτες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, δασοκόμοι, ,02 Skilled agricultural and fishery workers υλοτόμοι, επαγγελματίες κυνηγοί 71 Μεταλλωρύχοι, λατόμοι, τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και ,61 Extraction and building trade workers άλλων δομικών έργων Χύτες, συγκολλητές, ελασματουργοί, 72 τεχνίτες δομικών κατασκευών, Metal, machinery and related trades σιδηρουργοί, α.σ.ε., μηχανικοί, ,49 w orkers εφαρμοστές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 73 Εργασίες ακριβείας, χειροτέχνες Precision, handicraft, printing and related ,61 τυπογράφοι και α.σ.ε. trade workers 74 Τεχνίτες τροφίμων, ξύλου, υφαντουργίας, ειδών ενδύσεως, α.σ.ε ,10 Other craft and related trades workers 81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων ,99 Stationery-plant and related operators 82 Χειριστές μηχανημάτων - συναρμολογητές ,59 Machine operators and assemblers 83 Οδηγοί και χειριστές κινητού εξοπλισμού ,92 Drivers and mobile-plant operators 91 Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί ,24 Sales and services elementary occupations 92 Ανειδίκευτοι αγρεργάτες-αλιεργάτες,α.σ.ε ,27 Agricultural, fishery and related labourers 93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών μεταποίησης και μεταφορών ,39 Labourers in mining, construction, manufacturing and transport ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are included ,0 79,2 20,8 100,0 63

64 ISCO-88 (COM) Θλάση Contusion Κρανιο-εγκεφαλική κάκωση Craniocerebral injury Θλαστικό Τραύμα Contusions injury Ακρωτηριασμός Traumatic amputations Επιπλεγμένο κάταγμα Compound fracture Κάταγμα Fracture Εξάρθρημα Dislocation Διάστρεμμα, Ρήξη Συνδέσμων Sprains and Strains Ασφυξία, δηλητηρίαση από αέρια, πνιγμός Asphyxiations, poisoning from gasses, drawning Δηλητηρίαση (εκτός από αέρια) Poisonings (apart from gasses) Εγκαύματα Burns Ηλεκτροπληξία Electrical shock Μη εξακριβωμένος τραυματισμός Not defined injury Άλλη περίπτωση Other specified injury Πίνακας 23. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Table 23. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY OCCUPATION AND TYPE OF INJURY OCCUPATION ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Άγνωστο Unknow n 11 Μέλη βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και των Οργανισμών Ειδικών συμφερόντων Legislators and senior officials Διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημοσίωνκαι ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανισμών Φυσικοί, Μαθηματικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Βιολόγοι, Ιατροί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Corporate managers Physical, Mathematical and engineering science professionals Life science and health professionals 23 Εκπαιδευτικοί Teaching professionals 24 Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων, νομικοί, πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα Other professionals Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των επιστημών φυσικής, μηχανικής και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας και υγείας Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό Πωλητές, Χρηματιστές, κτηματομεσίτες, απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Physical and engineering science associate professionals Life science and health associate professionals Teaching associate professionals Other associate professionals 41 Υπάλληλοι γραφείου Office clerks 42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών Customer service clerks Παροχή προσωπικών υπηρεσιών και προστασίας Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Ειδικευμένοι αγρεργάτες, αλιεργάτες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, δασοκόμοι, υλοτόμοι, επαγγελματίες κυνηγοί. Μεταλλωρύχοι, λατόμοι, τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων Χύτες, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες δομικών κατασκευών, σιδηρουργοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, μηχανικοί, εφαρμοστές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Εργασίες ακριβείας, χειροτέχνες τυπογράφοι και συναφή Τεχνίτες τροφίμων, ξύλου, υφαντουργίας, ειδών ενδύσεως και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Personal and protective service workers Models salespersons and demonstrators Skilled agricultural and fishery w orkers Extraction and building trade w orkers Metal, machinery and related trades workers Precision, handicraft, printing and related trade workers Other craft and related trades w orkers Χειριστές σταθερών βιομηχανικών Stationery-plant and related εγκαταστάσεων operators Χειριστές μηχανημάτων - Machine operators and συναρμολογητές assemblers Οδηγοί και χειριστές κινητού Drivers and mobile-plant εξοπλισμού operators Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί Sales and services βοηθοί elementary occupations Ανειδίκευτοι αγρεργάτες - Agricultural, fishery and αλιεργάτες και ασκούντες συναφή related labourers επαγγέλματα Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, Labourers in mining, κατασκευών μεταποίησης και construction, manufacturing μεταφορών and transport ,8 1,9 25,9 2,8 1,4 30,3 1,9 9,2 0,40 0,01 2,92 0,3 0,0 0,3 100,0 64

65 Πίνακας 24. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΚΩΣΗ (φύση ατυχήματος) Table 24. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY ACTION THAT LED TO INJURY (mode of injury) Πτώσεις ατόμων από ύψος Fall of person from a height - to a lower level Πτώσεις ατόμων στο ίδιο επίπεδο Falling of person - on the same level Ολισθήσεις, καταρρεύσεις και κτύπημα από πίπτοντα αντικείμενα Slipping, collapse and being struck struck by falling objects Πρόσκρουση σε σταθερά αντικείμενα και κτύπημα σε ή από κινούμενα αντικείμενα Collission with immobile objects and falling against or being struck by moving objects Συμπίεση μέσα ή ανάμεσα σε αντικείμενα Trapping, being crushed - inside or between objects Υπερπροσπάθεια ή κοπιώδεις κινήσεις Physical strain - over-exertion Έκθεση σε ή επαφή με ακραίες θερμοκρασίες Exposure to or contact with extreme temperature levels Έκθεση σε ή επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα Exposure to or contact with electric current Έκθεση σε ή επαφή με επιβλαβείς ουσίες ή ακτινοβολία Exposure to or contact with hazardous substances or radiation Άλλες κατηγορίες ατυχημάτων μ.α.κ. Other types of injury not included in this list Μηχανήματα Machinery Μέσα μεταφοράς και ανυψωτικός εξοπλισμός Transport vehicles and lifting equipment Λοιπός εξοπλισμός Other equipment Υλικά, ουσίες και ακτινοβολίες Matterials, substances and radiation Εργασιακό περιβάλλον Working enviroment Άλλοι παράγοντες Other material agents ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ACTION THAT LED TO INJURY , , , , , , ,8 33 0,4 89 1, , ,0 Πίνακας 25. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΚΩΣΗ Table 25. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY MATERIAL AGENT THAT LED TO INJURY ΥΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ MATERIAL AGENT Παράγοντες μη ταξινομηθέντες Other material agents not classified in this list , , , , , ,6 33 0, ,0 65

66 ΜΗΝΑΣ MONTH Ιανουάριος January Φεβρουάριος February Μάρτιος March Απρίλιος April Μάϊος May Ιούνιος June Ιούλιος July Αύγουστος August Σεπτέμβριος September Οκτώβριος October Νοέμβριος November Δεκέμβριος December Πίνακας 26. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Table 26. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY MONTH DURING WHICH THE ACCIDENT OCCURRED AND SEX ΑΝΔΡΕΣ MEN ΓΥΝΑΙΚΕΣ WOMEN , , , , , , , , , , , , ,0 79,2 20,8 100,0 12,0 Διάγραμμα 21. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Figure 21. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY MONTH DURING WHICH THE ACCIDENT OCCURRED 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Ιανουάριος January Φεβρουάριος February Μάρτιος March Απρίλιος April Μάϊος May Ιούνιος June Ιούλιος July ΜΗΝΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ MONTH OF ACCIDENT Αύγουστος August Σεπτέμβριος September Οκτώβριος October Νοέμβριος November Δεκέμβριος December ΑΝΔΡΕΣ MEN ΓΥΝΑΙΚΕΣ WOMEN 66

67 Πίνακας 27. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ Table 27. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY NATIONALITY ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ NATIONALITY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ,6 ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΕ 253 3,4 ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ , ,0 GREEK NON-NATIONAL FROM EU NON-NATIONAL OUTSIDE EU Πίνακας 28. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Table 28. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY EMPLOYMENT STATUS ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ EMPLOYMENT STATUS ΜΙΣΘΩΤΟΣ ,6 ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 148 2,0 ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 19 0,3 ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 15 0, ,0 SALARIED EMPLOYEES SELF-EMPLOYED TRAINEE/APPRENTICE OTHER CASE Πίνακας 29. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Table 29. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY TIME OF ACCIDENT ΩΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ TIME OF THE ACCIDENT Άγνωστη Unknown 23:31-00:30 00:31-01:30 01:31-02:30 02:31-03:30 03:31-04:30 04:31-05:30 05:31-06:30 06:31-07:30 07:31-08:30 08:31-09:30 09:31-10:30 10:31-11:30 11:31-12:30 12:31-13:30 13:31-14:30 14:31-15:30 15:31-16:30 16:31-17:30 17:31-18:30 18:31-19:30 19:31-20:30 20:31-21:30 21:31-22:30 22:31-23: ,3 0,3 0,7 0,3 0,5 0,4 1,2 2,4 4,8 7,4 9,1 11,1 10,1 10,1 9,5 9,4 7,4 3,8 2,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,1 0,8 100,0 67

68 Πίνακας 30. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Κυριακή 232 3,1 Sunday Δευτέρα ,6 Monday Τρίτη ,9 Tuesday DAY OF THE WEEK Τετάρτη ,8 Wednesday Πέμπτη ,2 Thursday Παρασκευή ,9 Friday Σάββατο 500 6,6 Saturday ,0 ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Table 30. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY DAY OF ACCIDENT Πίνακας 31. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Table 31. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY PLACE OF ACCIDENT Χώρος επιχείρησης ή κατά τη διάρκεια της εργασίας Κατά τη διαδρομή από ή προς την εργασία ,0 PLACE OF THE ACCIDENT Workstation or during working time ,0 While traveling to or from work ,0 Πίνακας 32. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΑ Ή ΜΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Table 32. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE TO VEHICULAR OR NO-VEHICULAR IN RELATION TO PLACE OF ACCIDENT ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Τροχαίο εντός της επιχείρησης ή κατά τη διάρκεια της εργασίας Τροχαίο κατά τη διαδρομή από ή προς την εργασία 442 5, ,8 PLACE OF ACCIDENT Όχι Τροχαίο ,4 Not vehicular Vehicular inside the workstation or during working time Vehicular during the travelling time from or to the work ,0 Πίνακας 33. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Table 33. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY NUMBER OF EMPLOYEES AT LOCAL UNIT ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Άγνωστο 12 0,2 Unknown NUMBER OF EMPLOYEES 1-3 άτομα ,7 1-3 employees 4-9 άτομα ,2 4-9 employees άτομα , employees άτομα , employees άτομα 691 9, employees άτομα , employees άτομα 547 7, employees άτομα 343 4, employees 1000 άτομα και άνω 187 2, employees or more ,0 68

69 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗ NISIA AIGAIOU & KRITI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ KENTRIKI ELLADA ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ VOREIA ELLADA OTAL Πίνακας 34. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (Τα ατυχήματα αναφέρονται στη Διοικητική Περιφέρεια π ου ανήκει το Περιφερειακό Υπ οκατάστημα) Table 34. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BΥ GEOGRAPHICAL DISTRICT AND FIRST AID LOCATION (Accidents occurred in the Administrational Region under the Regional Branch) ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ FIRST AID LOCATION ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ADMINISTRATIONAL REGION ΧΩΡΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ SITE OF ACCIDENT ΙΑΤΡΕΙΟ INFIRMARY ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ HEALTH CENTER ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ HOSPITAL ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA - THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA ΘΕΣΣΑΛΙΑ THESSALIA ΗΠΕΙΡΟΣ IPEIROS ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ IONIA NISIA Αρ. Ατυχημάτων No of accidents Αρ. Ατυχημάτων No of accidents Αρ. Ατυχημάτων No of accidents Αρ. Ατυχημάτων No of accidents 35 16,4 10 4,7 19 8, , , , , , ,7 9 6,9 3 2, , ,5 13 5, , , ,1 13 5, , , ,9 10 9,9 3 3, ,2 101 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ PELOPONNISOS ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI 33 10,6 12 3,9 20 6, , , , , , ,7 21 7, , , , , , , ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ VOREIO AIGAIO ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI ΣΥΝΟΛO 20 11,4 17 9, , , , , , , ,5 27 5,6 35 7, , , , , , Διάγραμμα 22. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Figure 22. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY GEOGRAPHICAL DISTRICT AND FIRST AID LOCATION ,6 70,6 73,8 67, ,9 7,0 16,5 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ VOREIA ELLADA 9,7 4,9 9,0 10,0 8,6 9,1 10,7 12,7 13,8 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ KENTRIKI ELLADA ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗ NISIA AIGAIOU & KRITI ΧΩΡΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - SITE OF ACCIDENT ΙΑΤΡΕΙΟ - INFIRMARY ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ - HEALTH CENTER ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - HOSPITAL 69

70 Πίνακας 35. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Table 35. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE IN RELATION TO HOSPITALIZATION ΝΟΣΗΛΕΙΑ HOSPITAL TREATMENT ΝΑΙ YES ΟΧΙ NO , , ,0 Πίνακας 36. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Ή ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Table 36. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY MEANS OF TRANSPORT TO FIRST AID UNIT OR HOSPITAL ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ AMBULANCE ΤΑΞΙ TAXI Ι.Χ ΑΥΤ/ΤΟ, ΦΟΡΤΗΓΟ κλπ. PRIVATE CAR,TRUCK etc. ΤΡΙΚΥΚΛΟ TRICYCLE ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ WATERCRAFT ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ AIRCRAFT ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ OTHER TRANSPORT MEANS , , ,5 27 0,4 4 0,1 1 0, , ,0 Διάγραμμα 23. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Ή ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Figure 23. DISTRIBUTION OF ACCIDENTS AT WORK SAMPLE BY MEANS OF TRANSPORT TO FIRST AID UNIT OR HOSPITAL 2,3 23,8 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ AMBULANCE ΤΑΞΙ TAXI 4,5 Ι.Χ ΑΥΤ/ΤΟ, ΦΟΡΤΗΓΟ κλπ. PRIVATE CAR,TRUCK etc. 69,5 ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ OTHER TRANSPORT MEANS 70

71 71

72 Πίνακας 38. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΚΒΑΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΕΚΒΑΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ACCIDENT OUTCOME ΜΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ NON-FATAL ACCIDENTS Table 38. AGE DESCRIPTION OF INSURED INDIVIDUALS BY ACCIDENT OUTCOME FOR YEARS Μέση ηλικία Mean age Εύρος ηλικιών Age Range ,0 36,8 36,7 36,9 36,7 37,0 37,5 37,6 37,6 10,8 38,1 38,6 11,6-70,8 13,8-69,8 11,5-70,9 14,0-68,8 11,8-70,8 14,1-69,8 16,0-71,0 15,8-68,6 14,3-72,1 11,5-68,8 13,9-68,8 ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ FATAL ACCIDENT 39,9 40,7 38,6 42,7 42,6 41,0 41,2 40,0 41,5 10,0 42,8 40,7 19,6-62,5 20,2-63,0 19,3-65,5 20,7-65,1 17,4-67,8 19, ,0-62,7 18,8-61,5 19,3-62,4 21,7-63,1 21,1-62,1 ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ACCIDENTS 37,0 36,8 36,8 36,9 36,7 37,0 37,5 37,7 37,7 10,8 38,1 37,2 11,6-70,8 13,8-69,8 11,5-70,9 12,0-68,8 11,8-70,8 14,1-69,8 16,0-71,0 15,8-68,6 14,3-72,1 11,5-74,2 13,9-68,8 Υποσημείωση: Η μέση ηλικία του ασφαλισμένου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πληθυσμού είναι τα 37 έτη περίπου. NB: The mean age of IKA-ETAM insured individuals is approximately 37 years. 44,0 43,0 42,0 41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 Διάγραμμα 25. ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΚΒΑΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Figure 25. MEAN AGE OF INSURED INDIVIDUALS BY ACCIDENT OUTCOME FOR YEARS ΜΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ NON FATAL ACCIDENT ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ FATAL ACCIDENT 72

73 ΜΕΡΟΣ ΙΙI ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ PART IΙI ANALYSIS OF FATAL ACCIDENTS AT WORK SAMPLE 73

74 74

75 Πίνακας 39. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Table 39. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY ADMINISTRATIONAL REGION AND SEX ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ADMINISTRATIONAL REGION ΑΝΔΡΕΣ MEN ΦΥΛΟ SEX ΓΥΝΑΙΚΕΣ WOMEN ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA - THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA ΘΕΣΣΑΛΙΑ THESSALIA ΗΠΕΙΡΟΣ IPEIROS ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA 3 3 5, , , , , ,5 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ PELOPONNISOS ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI 5 5 9, , ,5 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI , , ,9 9,1 100,0 Διάγραμμα 26. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA Figure 26. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY ADMINISTRATIONAL REGION 1,8 3,6 5,5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA-THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA 21,8 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA 34,5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ THESSALIA ΗΠΕΙΡΟΣ IPEIROS 3,6 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA 5,5 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA 5,5 9,1 5,5 3,6 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ PELOPONNISOS ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI 75

76 Πίνακας 40. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Table 40. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY REGIONAL BRANCH AND SEX ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ REGIONAL BRANCH ΑΘΗΝΑ ATHENS ΕΛΕΥΣΙΝΑ ELEFSINA ΗΡΑΚΛΕΙΟ IRAKLEIO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI ΙΩΑΝΝΙΝA IOANNINA ΚΑΒΑΛΑ KAVALA ΚΑΛΑΜΑΤΑ KALAMATA ΚΑΡΔΙΤΣΑ KARDITSA ΚΟΖΑΝΗ KOZANI ΚΟΜΟΤΗΝΗ KOMOTINI ΛΑΜΙΑ LAMIA ΛΑΡΙΣΑ LARISA ΠΑΤΡΑ PATRA ΠΕΙΡΑΙΑΣ PIREAS ΡΟΔΟΣ RODOS ΤΡΙΠΟΛΗΣ TRIPOLH ΑΝΔΡΕΣ MEN ΦΥΛΟ SEX ΓΥΝΑΙΚΕΣ WOMEN , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 1,8 5,5 1,8 3,6 3,6 Διάγραμμα 27. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Figure 27. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY REGIONAL BRANCH 5,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 21,8 32,7 1,8 1,8 ΑΘΗΝΑ ATHENS ΕΛΕΥΣΙΝΑ ELEFSINA ΗΡΑΚΛΕΙΟ IRAKLEIO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI ΙΩΑΝΝΙΝA IOANNINA ΚΑΒΑΛΑ KAVALA ΚΑΛΑΜΑΤΑ KALAMATA ΚΑΡΔΙΤΣΑ KARDITSA ΚΟΖΑΝΗ KOZANI ΚΟΜΟΤΗΝΗ KOMOTINI ΛΑΜΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΤΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ LAMIA LARISA PATRA ΡΟΔΟΣ RODOS PIREAS ΤΡΙΠΟΛΗΣ TRIPOLH 76

77 77

78 Πίνακας 42. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΚΩΣΗ (φύση ατυχήματος) Table 42. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY ACTION THAT LED TO INJURY (mode of injury) 1 2 ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ACTION THAT LED TO INJURY Πτώσεις ατόμων από ύψος Fall of person from a height Πτώσεις ατόμων στο ίδιο επίπεδο Falling of person - on the same level 6 10,9 1 1, Ολισθήσεις, καταρρεύσεις και κτύπημα από πίπτοντα αντικείμενα Slipping, collapse and being struck by falling objects Πρόσκρουση σε σταθερά αντικείμενα και κτύπημα σε ή από κινούμενα αντικείμενα Collision with an immobile object and falling against or being struck by moving objects Συμπίεση μέσα ή ανάμεσα σε αντικείμενα Trapping, being crushed - inside or between objects Έκθεση σε ή επαφή με ακραίες θερμοκρασιες Exposure to or contact with high temperatures Έκθεση σε ή επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα Exposure to or contact with electric current Άλλες κατηγορίες ατυχημάτων μ.α.κ. Other types of injury not included in this list 7 12, ,9 4 7,3 3 5,5 4 7,3 2 3, Πίνακας 43. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΚΩΣΗ Table 43. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY MATERIAL AGENT THAT LED TO INJURY ΥΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ MATERIAL AGENT Μηχανήματα 1 2 3,6 Machinery Μέσα μεταφοράς και ανυψωτικός εξοπλισμός Transport vehicles and lifting equipment Λοιπός εξοπλισμός Other equipment Υλικά, ουσίες και ακτινοβολίες Matterials, substances and radiation Εργασιακό περιβάλλον Work enviroment Άλλοι παράγοντες Other material agents Παράγοντες μη ταξινομηθέντες Material agents not classified in this list 30 54,5 3 5,5 8 14,5 6 10,9 3 5,5 3 5,

79 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ANATOLIKI MAKEDONIA-THRAKI ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ KENTRIKI MAKEDONIA ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ DYTIKI MAKEDONIA ΘΕΣΣΑΛΙΑ THESSALIA ΗΠΕΙΡΟΣ IPEIROS ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ DYTIKI ELLADA ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ STEREA ELLADA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ PELOPONNISOS ΑΤΤΙΚΗ ATTIKI ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ NOTIO AIGAIO ΚΡΗΤΗ KRITI Πίνακας 44. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ANA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Table 44. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY ECONOMIC ACTIVITY AND ADMINISTRATIONAL REGION ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ECONOMIC ACTIVITY Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 1 1 1,8 Mining of metal ores 08 Λοιπ ά ορυχεία και λατομεία ,6 Other mining and quarrying 10 Βιομηχανία τροφίμων 1 1 1,8 Manufacture of food products MINING AND QUARRYING B 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 1 1 1,8 Manufacture of leather and related products Γ Δ ΣΤ Ζ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή π ροϊόντων απ ό ,6 Manufacture of w ood and of products of w ood ξύλο Παραγωγή και φελλό, άλλων εκτός μη μεταλλικών απ ό έπ ιπ λα ορυκτών κατασκευή and cork, except furniture; manufacture of articles ,6 Manufacture of other non-metallic mineral products π ροϊόντων MANUFACTURING 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 2 2 3,6 Manufacture of basic metals 25 Κατασκευή μεταλλικών π ροϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπ λισμού ,6 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 1 1 1,8 Manufacture of electrical equipment 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 1 1 1,8 Electricity, gas, steam and air conditioning supply 41 Κατασκευές κτιρίων 5 5 9,1 Construction of buildings 42 Έργα πολιτικού μηχανικού ,4 Civil engineering 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ,7 Specialised construction activities 45 Χονδρικό και λιανικό εμπ όριο επ ισκευή Wholesale and retail trade and repair of motor ,6 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών vehicles and motorcycles 46 Χονδρικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο Wholesale trade, except of motor vehicles and ,5 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών motorcycles 47 Λιανικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο Retail trade, except of motor vehicles and 1 1 1,8 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών motorcycles 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών ,5 Land transport and transport via pipelines ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY CONSTRUCTION WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES C D F G Η Θ ΙΔ ΙΕ ΙΖ ΙΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 50 Πλωτές μεταφορές 1 1 1,8 Water transport 52 Απ οθήκευση και υπ οστηρικτικές π ρος τη μεταφορά δραστηριότητες 1 1 1,8 Warehousing and support activities for transportation 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 1 1 1,8 Postal and courier activities 55 Καταλύματα 1 1 1,8 Accommodation 56 Δραστηριότητες υπ ηρεσιών εστίασης ,6 Food and beverage service activities 80 Δραστηριότητες π αροχής π ροστασίας και έρευνας 1 1 1,8 Security and investigation activities 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 1 1 1,8 Public administration and defence; compulsory social security 87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον 1 1 1,8 Residential care activities 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 1 1 1,8 Sports activities and amusement and recreation activities TRANSPORTATION AND STORAGE H ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION I N O Q R ,5 21,8 3,6 5,5 3,6 5,5 9,1 5,5 34,5 3,6 1,8 100 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are included. 79

80 Πίνακας 45. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ANA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ Table 45. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY ECONOMIC ACTIVITY AND AGE ΟΜΑΔΟΠΟIΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ECONOMIC ACTIVITY 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 1 1 1,8 Mining of metal ores Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ MINING AND QUARRYING B 08 Λοιπ ά ορυχεία και λατομεία ,6 Other mining and quarrying 10 Βιομηχανία τροφίμων 1 1 1,8 Manufacture of food products 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 1 1 1,8 Manufacture of leather and related products 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή π ροϊόντων απ ό ξύλο και φελλό, εκτός απ ό έπ ιπ λα κατασκευή ειδών ,6 Manufacture of w ood and of products of w ood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 2 2 3,6 Manufacture of other non-metallic mineral products MANUFACTURING C Δ ΣΤ Ζ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων ,6 Manufacture of basic metals 25 Κατασκευή μεταλλικών π ροϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπ λισμού ,6 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 1 1 1,8 Manufacture of electrical equipment 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 1 1 1,8 Electricity, gas, steam and air conditioning supply 41 Κατασκευές κτιρίων ,1 Construction of buildings 42 Έργα πολιτικού μηχανικού ,4 Civil engineering 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες ,7 Specialised construction activities 45 Χονδρικό και λιανικό εμπ όριο επ ισκευή Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles ,6 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών and motorcycles 46 Χονδρικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο Wholesale trade, except of motor vehicles and 3 3 5,5 μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών motorcycles 47 Λιανικό εμπ όριο, εκτός απ ό το εμπ όριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 1 1 1,8 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών ,5 Land transport and transport via pipelines ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY CONSTRUCTION WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES D F G Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 50 Πλωτές μεταφορές 1 1 1,8 Water transport 52 Απ οθήκευση και υπ οστηρικτικές π ρος τη μεταφορά δραστηριότητες 1 1 1,8 Warehousing and support activities for transportation TRANSPORTATION AND STORAGE H 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 1 1 1,8 Postal and courier activities Θ ΙΔ ΙΕ ΙΖ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 55 Καταλύματα 1 1 1,8 Accommodation 56 Δραστηριότητες υπ ηρεσιών εστίασης 2 2 3,6 Food and beverage service activities 80 Δραστηριότητες π αροχής π ροστασίας και έρευνας 1 1 1,8 Security and investigation activities 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα υπ οχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 1 1 1,8 87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον 1 1 1,8 Residential care activities Public administration and defence; compulsory social security ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES I N O Q ΙΗ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 1 1 1,8 Sports activities and amusement and recreation activities ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION R ,6 30,9 25,5 32,7 7,3 100 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αναφέρονται μόνο οι κωδικοί για τους οποίους υπάρχουν περιπτώσεις ατυχημάτων. NB: Only codes where accidents occurred are 80

81 Γράφημα 29. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡA ΕΡΓΑΤΙΚA ΑΤΥΧΗΜΑΤA ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ Figure 29. FATAL ACCIDENTS AT WORK BY ECONOMIC ACTIVITY AND AGE CATEGORY 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Μονοψήφια κωδικοποίηση (Πίνακας 45) One-digit codification (Table 45) 0,0 Λοιπές Οικονομικές Δραστηριότητες - Other Economic Activities ,8 14,5 10,9 9,1 5,5 Γ-C 5,5 9,1 5,5 ΣΤ-F 1,8 10,9 5,5 18,2 1,8-3,6 30,9 25,5 32,7 7,3 81

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2008 IKA-ETAM ACCIDENTS AT WORK REPORT FOR THE YEAR 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2008 IKA-ETAM ACCIDENTS AT WORK REPORT FOR THE YEAR 2008 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ SOCIAL INSURANCE INSTITUTE - UNIFIED INSURANCE FUND OF EMPLOYEES ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 16.778 16.546 12.322.582 3.116.192 81.223 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / SEPTEMBER 2013

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / SEPTEMBER 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 26/04/2012 ΑΡΙΘ. Γ71/6 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011» Τους αποδέκτες του πίνακα Α

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 26/04/2012 ΑΡΙΘ. Γ71/6 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011» Τους αποδέκτες του πίνακα Α ΑΘΗΝΑ 26/04/2012 ΑΡΙΘ. Γ71/6 ΠΡΩΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Αγ. Κων/νου 16-18 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014» ΑΘΗΝΑ 13/3/2015 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013» ΑΘΗΝΑ 4/4/2014 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014» ΑΘΗΝΑ 9/3/2015 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΜΑΙΟΣ 2014»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΜΑΙΟΣ 2014» ΑΘΗΝΑ 2/1/2015 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014» ΑΘΗΝΑ 26/5/2015 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015»

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015» ΑΘΗΝΑ 26/8/2015 Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Στατιστικό Τ. Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα Πληροφορίες: Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2011»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2011» ΑΘΗΝΑ 26 / 04 /2012 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71 / 5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Αναλογιστικό Τ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE ACTIONS Transport

INNOVATIVE ACTIONS Transport INNOVATIVE ACTIONS Transport Νέες Επενδυτικές Ευκαιρίες για την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων στον Τομέα των Υπηρεσιών ως Αποτέλεσμα Νέων Μεταφορικών Υπηρεσιών και Υποδομών στην Περιφέρεια ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Άρθρο 1 Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. ΑΤΕ = Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. ΑΤΕ = Ασφάλεια Τεχνικών Έργων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (Πηγή ΙΚΑ, 2000) ΑΘΗΝΑ 2003 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11 COLLECTION OF STATISTICAL DATA FOR CONFERENCES AND INCENTIVES Conducted for the CYPRUS TOURISM ORGANIZATION (January - December 2010) December, 2011 1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 A. METHODOLOGY...3

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι ο κυρίαρχος Διεθνής Οργανισμός στον τομέα της μετανάστευσης και δραστηριοποιείται προς αυτήν την κατεύθυνση παρέχοντας υπηρεσίες και συμβουλευτικό ρόλο στις κυβερνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1)

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Το δίκτυο της ΕΡΤΑ Α.Ε. Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Η ΕΡΤ Α.Ε. είναι πάροχος ραδιοφωνίας πανελλαδικής κάλυψης Τα κέντρα εκπομπής καιοισυχνότητες λειτουργίας της ΕΡΤ καθορίζονται από την ελληνική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 20 Μαΐου 2013 1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

επενδύστε στην εταιρία που κινεί τις εξελίξεις στην αγορά!

επενδύστε στην εταιρία που κινεί τις εξελίξεις στην αγορά! επενδύστε στην εταιρία που κινεί τις εξελίξεις στην αγορά! Our philosophy Γνωρίστε το μεγαλύτερο όμιλο πλακιδίων και ειδών υγιεινής στην Ελλάδα Η PORCELANA, μέλος του ομίλου επιχειρήσεων XATZHΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ.Πρωτ.:620/29/02-09-2013) Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213.1311612

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ASSOCIATION OF GREEK COOPERATIVE BANKS

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ASSOCIATION OF GREEK COOPERATIVE BANKS ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ASSOCIATION OF GREEK COOPERATIVE BANKS ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ OΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ TIME SERIES DEVELOPMENTS OF FINANCIAL DATA OF THE GROUP

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ογκολογικός Χάρτης Ελλάδος (Aποτύπωση Κλινικών και Μονάδων ΕΣΥ)

Ογκολογικός Χάρτης Ελλάδος (Aποτύπωση Κλινικών και Μονάδων ΕΣΥ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 05 (4 ος όροφος), 4 75, Αθήνα Τηλ. & Fax: 20 645797 www.hesmo.gr hesmo@otenet.gr Ογκολογικός Χάρτης Ελλάδος (Aποτύπωση Κλινικών και Μονάδων ΕΣΥ) ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015» Αθήνα, 25/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΝΗΣΙ 5***** 4**** 3*** 2** 1* Μονάδες 5 10 1 16 AΣTYΠAΛAIA Δωμάτια 109 109 17 235 Κλίνες 221 209 29 459 Μονάδες 1 5 31 37 ΚΑΛΥΜΝΟΣ Δωμάτια 10 187 622 819 Κλίνες 20 351 1.176 1.547 Μονάδες 2

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ( ) 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 20.000,00 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ από ατύχημα Θάνατος από ατύχημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

V PRC ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

V PRC ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΚΥΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας στον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα