ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ, ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ: ΜΠΔΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 5397 Θέκα: ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΝΣΧΝ (ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ-ΒΛΑΒΔ) ΑΠΟ ΚΔΡΑΤΝΟΤ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ Δπηβιέπνπζα: ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΠΤΡΓΗΧΣΖ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Πάηξα:

2 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ Πηζηνπνηείηαη όηη ε δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζέκα: «ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΝΣΧΝ (ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ-ΒΛΑΒΔ) ΑΠΟ ΚΔΡΑΤΝΟΤ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ » ηνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΜΠΔΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Α.Μ.: 5397 Παξνπζηάζηεθε δεκόζηα θαη εμεηάζζεθε ζην Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ζηηο / / Ζ επηβιέπνπζα: Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα: Διεπζεξία Ππξγηώηε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Αληώληνο Αιεμαλδξίδεο Καζεγεηήο

3 Δπραξηζηίεο: Δπραξηζηώ ζεξκά ηελ θαζεγήηξηά κνπ θαη επηβιέπνπζα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θ. Διεπζεξία Ππξγηώηε γηα ηελ θαζνδήγεζή θαη ηηο ζπκβνπιέο όζνλ αθνξά ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο.

4 Αξηζκόο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο: Σίηινο: ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΝΣΩΝ (ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ-ΒΛΑΒΔ) ΑΠΟ ΚΔΡΑΤΝΟΤ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ Φνηηεηήο: ΜΠΔΚΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Δπηβιέπνπζα: ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΠΤΡΓΗΩΣΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα γίλεη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πιεγκάησλ ησλ θεξαπλώλ θαηά ηα ηειεπηαία έληεθα ρξόληα ( ). ην πξώην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην θαηλόκελν ηνπ θεξαπλνύ, ηα είδε ησλ θεξαπλώλ θαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ελώ ζην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη επηπηώζεηο απηώλ. ην ηξίην θεθάιαην αλαιύνληαη ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο ζαλάηνπο θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνύο αλζξώπσλ, ηνπο ζαλάηνπο δώσλ, ηηο ππξθαγηέο, ηα πιήγκαηα ζε εγθαηαζηάζεηο, θηήξηα θαη αεξνπιάλα πνπ νθείινληαη ζε πηώζεηο θεξαπλώλ γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν έληεθα ρξόλσλ, από ην 2000 σο ην Απηά ηα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ θπξίσο από ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ηεο ρώξαο κε ζθνπό νη πιεξνθνξίεο λα είλαη δηαζηαπξσκέλεο θαη αμηόπηζηεο θαη γηα λα έρνπκε κηα πιήξε άπνςε γηα ηα γεγνλόηα. Σα ζηνηρεία έρνπλ θαηαλεκεζεί ζε ρξνληέο, κήλεο θαη εκέξεο ησλ ζπκβάλησλ. Δπηπιένλ, εηζάγεηαη ν ζρεηηθόο ζπληειεζηήο ζαλάησλ από θεξαπλνύο Dr, ν νπνίνο εθθξάδεη ην ζρεηηθό αξηζκό ζαλάησλ εμαηηίαο θεξαπλνύ ζε κηα ρώξα ή πεξηνρή ιακβάλνληαο ππ όςηλ ηνλ πιεζπζκό, ηελ έθηαζε θαη ηελ δξαζηεξηόηεηα ησλ θεξαπλώλ (Ng). Απηόο ν ζπληειεζηήο ζα κπνξνύζε λα είλαη απιώο έλα θξηηήξην γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από θεξαπλνύο, θαζώο θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ελεκεξσηηθώλ εθζηξαηεηώλ γηα ηελ πξνζηαζία από ηνπο θεξαπλνύο. Από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζαλάηνπο αλζξώπσλ εμαηηίαο θεξαπλνύ ζπκπεξάλακε όηη έρνπκε έλα κέζν όξν ησλ 2 απσιεηώλ αλά έηνο (22 απώιεηεο ζπλνιηθά) θαη όηη ην 95% ησλ ζπκβάλησλ ζεκεηώζεθαλ θαηά ηνπο κήλεο ηνπ κεζνθαιόθαηξνπ (Μάηνο-επηέκβξηνο). Ο Ηνύληνο είλαη ν κήλαο κε ηα πεξηζζόηεξα ζπκβάληα. Σα ζύκαηα ήηαλ θπξίσο αγξόηεο θαη βνζθνί. Όζν αλαθνξά ζηνπο ηξαπκαηηζκνύο έρνπκε έλα κέζν όξν ησλ 1,64 ηξαπκαηηώλ αλά έηνο θαη ην 83% ησλ

5 ζπκβάλησλ λα γίλεηαη θαηά ηνπο κήλεο ηνπ κεζνθαιόθαηξνπ, κε ηνλ Μάην λα είλαη ν «ρεηξόηεξνο» από ηνπο δώδεθα κήλεο. Καηά ηελ εληεθάρξνλε πεξίνδν παξαηεξήζεθαλ 178 ζάλαηνη δώσλ θαη ν κέζνο όξνο είλαη 16,18 αλά έηνο κε κόιηο εθηά πιήγκαηα θεξαπλώλ. Σνλ Ηνύιην ζεκεηώζεθαλ νη πεξηζζόηεξνη ζάλαηνη θαη ην 83% ηνπο κήλεο ηνπ κεζνθαιόθαηξνπ. Οη ππξθαγηέο πνπ ζεκεηώζεθαλ ήηαλ 67 κε ην 85% λα είλαη δαζηθέο. Σν 2008 θαη ην 2009 είρακε ζεακαηηθή αύμεζε ησλ ππξθαγηώλ εμαηηίαο θεξαπλνύ. Όπσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο, έηζη θαη εδώ, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ππξθαγηώλ ζεκεηώζεθαλ θαηά ηνπο κήλεο ηνπ κεζνθαιόθαηξνπ (94%). Ο κέζνο όξνο ησλ πιεγέλησλ εγθαηαζηάζεσλ από θεξαπλό είλαη 4,4 αλά έηνο (48 ζπκβάληα ζπλνιηθά). Ο κήλαο κε ηα πεξηζζόηεξα πιήγκαηα είλαη ν Ηνύληνο. Σα θηήξηα ηα νπνία επιήγεζαλ από θεξαπλό αλέξρνληαη ζηα 21 κε κέζν όξν 1,9 αλά έηνο, κε ην έηνο 2009 λα είλαη απηό ζην νπνίν ζεκεηώζεθαλ ηα πεξηζζόηεξα ζπκβάληα. Ζ θαηαλνκή ησλ πιεγκάησλ ζηνπο κήλεο είλαη νκαιή. Δπηπιένλ, θαηαγξάςακε 7 αεξνπιάλα ηα νπνία επιήγεζαλ από θεξαπλό θαηά ηελ εληεθάρξνλε έξεπλα θαη απηό καο δίλεη έλα κέζν όξν ησλ 0,64 αεξνπιάλσλ αλά έηνο. Δπίζεο, έγηλε ε θαηαλνκή όισλ ησλ ζπκβάλησλ όισλ ησλ θαηεγνξηώλ ζηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο ρσξίο όκσο λα βγεη θάπνην ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα. Σέινο, ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ παξνπζηάδνληαη ηα ζπκβάληα ιεπηνκεξώο ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε πεγέο, νη νπνίεο είλαη θαη απηέο δηαζέζηκεο.

6 ABSTRACT This study is an attempt to make the statistical analysis of lightning strikes over the last eleven years ( ). The first chapter describes the phenomenon of lightning, types of lightning and natural features, while the second section outlines the implications of these. In the third chapter data analysis concerning deaths, injuries, animal deaths, fires, strokes at facilities, structures and airplanes from lightning in Greece is presented, for a period of eleven years, from 2000 to These data were collected mainly from the media of the country so that information will be crossbred and reliable and to get a full view of all events. The data are based on distribution in years, months and days of occurrence. Furthermore, the relative lightning death indicator Dr is introduced and expresses the relative number of lightning deaths in a country taking into account its population, its area and the lightning activity Ng. This indicator could simply be a criterion for the effectiveness of lightning protection, and for the outcomes of education and information campaigns for the protection from lightning. From the data analysis on lightning deaths we have concluded an average of two casualties per year (22 total loss) and that 95% of the incidents occurred during the months of Midsummer (May-September). June is the month with most deaths. The victims were mainly farmers and shepherds. In reference to the injuries we have an average of 1.64 injuries per year and 83% of incidents taken place during the months of Midsummer, while May is presented as the "worst" of the twelve months. During the eleven-year period 178 animal deaths were observed and the average is per year for just seven lightning strikes. In July are recorded the most deaths and 83% happened during the months of Midsummer. The fires that occurred were 67, while the 85% were at forests. In 2008 and 2009 had a dramatic increase of fires caused by lightning strikes. As in previous cases, the majority of fires occurred during the months of Midsummer (94%). The average of affected facilities from lightning is 4.4 per year (48 events total). The months with the most strokes is June. The structures which were hit by lightning amounted to 21 with an average of 1.9 per year, while the year 2009 is the one in which most events occurred. The distribution of strokes in months is normal. 7 airplanes affected by lightning during the eleven-year research were also recorded and this gives us an average of 0.64 airplanes per year. The distribution of all events of all categories in the days of the week is also presented, but we did not get to an interesting conclusion. Finally, in the ANNEX the events are presented in details in accordance with relevant sources, which are also available.

7 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ο ΚΔΡΑΤΝΟ ΚΑΗ ΣΑ ΦΤΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΤΝΝΔΦΟΤ ΔΗΓΖ ΚΔΡΑΤΝΩΝ Ο ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΟΤ ΚΔΡΑΤΝΟΤ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΡΔΤΜΑΣΟ ΚΔΡΑΤΝΟΤ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΤΜΒΑΗΝΟΤΝ ΚΔΡΑΤΝΟΗ...15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΟΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΩΝ ΚΔΡΑΤΝΩΝ ΘΔΡΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΑ ΑΔΡΟΚΑΦΟΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΑ ΓΔΝΣΡΑ...35 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΛΖΓΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΚΔΡΑΤΝΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΘΑΝΑΣΩΝ ΔΞΑΗΣΗΑ ΚΔΡΑΤΝΩΝ ΥΔΣΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΑΝΑΣΟΤ ΑΠΟ ΚΔΡΑΤΝΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΥΔΣΗΚΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΑΝΑΣΟΤ ΑΠΟ ΚΔΡΑΤΝΟ Dr, ΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΩΝ ΔΞΑΗΣΗΑ ΚΔΡΑΤΝΩΝ...45

8 3.3 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΘΑΝΑΣΩΝ ΕΩΩΝ ΔΞΑΗΣΗΑ ΚΔΡΑΤΝΩΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΠΤΡΚΑΓΗΩΝ ΔΞΑΗΣΗΑ ΚΔΡΑΤΝΩΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΠΛΖΓΔΝΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΔΞΑΗΣΗΑ ΚΔΡΑΤΝΩΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΠΛΖΓΔΝΣΩΝ ΚΣΖΡΗΩΝ ΔΞΑΗΣΗΑ ΚΔΡΑΤΝΩΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΠΛΖΓΔΝΣΩΝ ΑΔΡΟΠΛΑΝΩΝ ΔΞΑΗΣΗΑ ΚΔΡΑΤΝΩΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ...59 Βηβιηνγξαθία...60 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ...61

9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ο ΚΔΡΑΤΝΟ ΚΑΗ ΣΑ ΦΤΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ 1.1 ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΓΖ Ζ γε είλαη κόληκα θνξηηζκέλε κε αξλεηηθό ειεθηξηθό θνξηίν ηεο ηάμεο ησλ C. Σν θνξηίν απηό πξνθαιεί ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ππό ζπλζήθεο θαινθαηξίαο, ειεθηξηθό πεδίν κε ηελ θαηεύζπλζε από ηελ αηκόζθαηξα πξνο ηελ γε κε έληαζε πεξίπνπ 0.13 kv/m. Ηζνδύλακε πνζόηεηα ζεηηθνύ θνξηίνπ βξίζθεηαη ζηελ αηκόζθαηξα κε κεγαιύηεξε ππθλόηεηά ζηα θαηώηεξα ζηξώκαηα. Έηζη παξνπζηάδεηαη κηα δηαθνξά δπλακηθνύ ηεο ηάμεο ησλ 300 kv αλάκεζα ζηε γε θαη ηα αλώηεξα ηκήκαηα ηεο αηκόζθαηξαο (ηνλόζθαηξα). [1] 1.2 ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΤΝΝΔΦΟΤ Έλα ειεθηξηζκέλν λέθνο ζπκπεξηθέξεηαη ζπλήζσο ζαλ έλα ειεθηξηθό δίπνιν κε ην αξλεηηθό κέξνο ζην θάησ κέξνο ηνπ θαη ην ζεηηθό ζην άλσ. Έλα λέθνο πηζηεύεηαη όηη θνξηίδεηαη κε δύν ηξόπνπο: α)με αλνδηθά ξεύκαηα αέξα πνπ νθείινληαη ζε ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο. β)με ηελ θόξηηζε ησλ ζηαγνληδίσλ όηαλ ην λέθνο πέθηεη πξνο ηελ γε. ηελ θαηάζηαζε θαθνθαηξίαο, δειαδή όηαλ έρνπκε ειεθηξηζκέλα λέθε, ην ειεθηξηθό πεδίν αλαζηξέθεηαη θαη έρεη θαηεύζπλζε από ηε γε πξνο ηελ αηκόζθαηξα θηάλνληαο κέρξη θαη ηα 10 kv/m. Όηαλ μεπεξάζεη ηα 3 kv/m ηόηε ιακβάλεη ρώξα ε δηειεθηξηθή δηάζπαζε ηνπ αέξα. Απηή είλαη κηα ηζρπξή ειεθηξηθή εθθέλσζε (ζπηλζήξαο) αλάκεζα ζην ειεθηξηζκέλν λέθνο θαη ηελ επηθάλεηα ηεο γεο θαη νλνκάδεηαη θεξαπλόο. Σν κήθνο ηνπ θεξαπλνύ θηάλεη σο αξθεηά ρηιηόκεηξα θαη έρεη ηεζιαζκέλε ή θπκαηνεηδή κνξθή. [1] 1

10 ρήκα 1.1 :Σππηθό παικνγξάθεκα ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο θαηά ηε δηάξθεηα ειεθηξηθήο θαηαηγίδαο. Οη ζεηηθέο ηηκέο ηνπ πεδίνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ πεδίνπ θαινθαηξίαο. [1] 1.3 ΔΗΓΖ ΚΔΡΑΤΝΧΝ Ο θεξαπλόο μεθηλάεη από ζεκεία πςειήο πεδηαθήο έληαζεο. Γύν εηεξόζεκα θνξηία κέζα ζην ίδην ζύλλεθν ή δύν γεηηνληθά ζύλλεθα δεκηνπξγνύλ, ζην δηάζηεκα πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμύ ηνπο, πςειέο πεδηαθέο εληάζεηο πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ κία εθθέλσζε εζσηεξηθά ηνπ λέθνπο ή αλάκεζα ζε δύν ζύλλεθα. πγθέληξσζε θνξηίνπ ελόο πξνζήκνπ ζε κία ζέζε ηνπ λέθνπο θαη ην θνξηίν αληίζεηνπ πξνζήκνπ, πνπ επάγεηαη εμαηηίαο ηνπ ζην έδαθνο, δεκηνπξγνύλ αλάκεζα ζην λέθνο θαη ην έδαθνο κία δώλε απμεκέλσλ πεδηαθώλ εληάζεσλ. Οη πςειόηεξεο εληάζεηο κέζα ζηε δώλε απηή κπνξεί λα αλαπηύζζνληαη είηε θνληά ζην λέθνο είηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έδαθνο παξνπζηάδεη κία ζεκαληηθή πξνεμνρή ζηελ πιεπξά ηνπ εδάθνπο. ηελ πξώηε πεξίπησζε, ε ελδερόκελε εθθέλσζε πνπ ζα επαθνινπζήζεη ζα αξρίζεη από ην λέθνο (κε έλαλ θαηεξρόκελν νρεηό εθθέλσζεο) ελώ ζηε δεύηεξε από ην έδαθνο (κε έλαλ αλεξρόκελν νρεηό εθθέλσζεο). Έηζη δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο πεξηπηώζεηο έλαξμεο ηνπ νρεηνύ πξνεθθέλσζεο ηνπ θεξαπλνύ: α) Ο «θαηεξρόκελνο αξλεηηθόο νρεηόο» πξνεθθέλσζεο πνπ αξρίδεη από έλα αξλεηηθά θνξηηζκέλν λέθνο. β) Ο «αλεξρόκελνο ζεηηθόο νρεηόο» πξνεθθέλσζεο πνπ αξρίδεη από κηα πξνεμνρή ηνπ εδάθνπο θάησ από έλα αξλεηηθά θνξηηζκέλν λέθνο. γ)ο «θαηεξρόκελνο ζεηηθόο νρεηόο» πξνεθθέλσζεο πνπ αξρίδεη από έλα ζεηηθά θνξηηζκέλν λέθνο. δ) Ο «αλεξρόκελνο αξλεηηθόο νρεηόο» πξνεθθέλσζεο πνπ αξρίδεη από κηα πξνεμνρή ηνπ εδάθνπο θάησ από έλα ζεηηθά θνξηηζκέλν λέθνο. 2

11 Αλ ν νρεηόο πξνεθθέλσζεο πνπ αλαπηύζζεηαη κε έλαλ από ηνπο ηέζζεξηο πην πάλσ ηξόπνπο δηαρσξίζεη ην δηάθελν ζύλλεθν-γε, επαθνινπζεί ν νρεηόο επηζηξνθήο θαη έηζη νινθιεξώλεηαη έλαο από ηνπο ηέζζεξηο ηύπνπο θεξαπλνύ ζηνπο νπνίνπο δίλνληαη νη πην θάησ νξηζκνί. α) «θαηεξρόκελε αξλεηηθή εθθέλσζε» πνπ πεγάδεη από έλα αξλεηηθά θνξηηζκέλν λέθνο κε έλαλ θαηεξρόκελν αξλεηηθόο νρεηό πξνεθθέλσζεο. Απηόο ν ηύπνο θεξαπλνύ είλαη θαη ν πην ζπλεζηζκέλνο θαηαιακβάλνληαο ην 90% ησλ πεξηπηώζεσλ. β) «αλεξρόκελνο ζεηηθόο νρεηόο/αξλεηηθή εθθέλσζε» πνπ πεγάδεη από κηα πξνεμνρή ηνπ εδάθνπο θάησ από έλα αξλεηηθά θνξηηζκέλν λέθνο.γ) «θαηεξρόκελε ζεηηθή εθθέλσζε» πνπ πεγάδεη από έλα ζεηηθά θνξηηζκέλν λέθνο. δ) «αλεξρόκελνο αξλεηηθόονρεηόο/ζεηηθή εθθέλσζε» πνπ πεγάδεη από κηα πξνεμνρή ηνπ εδάθνπο θάησ από έλα ζεηηθά θνξηηζκέλν λέθνο. [1] ρήκα 1.2: Δίδε θεξαπλώλ: a αλάπηπμε νρεηνύ πξνεθθέλσζεο, β ζπκπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ είδνπο θεξαπλνύ κε νρεηό επηζηξνθήο. l: νρεηόο πξνεθθέλσζεο, r: νρεηόο επηζηξνθήο, v: θαηεπζπλζε κεηάδνζεο. [2] 1.4 Ο ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΣΟΤ ΚΔΡΑΤΝΟΤ ε πεξηνρέο ηνπ λέθνπο κε κεγάιε ππθλόηεηα θνξηίνπ, ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ κπνξεί λα πάξεη αξθεηά κεγάιεο ηηκέο. Οη πςειέο εληάζεηο ζπλδπαδόκελεο κε ηελ κηθξή ππθλόηεηα ηνπ αέξα (ιόγσ ύςνπο) θαη κεξηθνύο άιινπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ πξόζζεηε ελίζρπζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ, κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ 3

12 έλαξμε ηνληζκνύ ησλ κνξίσλ ηνπ αέξα από θξνύζεηο ειεθηξνλίσλ. Ο ηνληζκόο απηόο απνηειεί ην πξώην βήκα γηα ηελ έλαξμε κηαο ειεθηξηθήο εθθέλσζεο. Αλ νη γξακκέο κέγηζηεο πεδηαθήο έληαζεο θαηεπζύλνληαη πξνο ην έδαθνο ηόηε ν νρεηόο ζα αθνινπζήζεη απηή ηελ θαηεύζπλζε θαη ζα πξνθαιέζεη ειεθηξηθή ζύλδεζε θαη αιιεινεμνπδεηέξσζε ησλ δύν εηεξόζεκσλ θνξηίσλ. Ο κεραληζκόο απηόο νλνκάδεηαη «νρεηόο πξνεθθέλσζεο». Ζ πξόνδνο ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε δηαδνρηθά βήκαηα θαη κε κήθνο ην θαζέλα κεξηθά κέηξα ή δεθάδεο κέηξα. Ζ κέζε ηαρύηεηα πξνόδνπ ηνπ νρεηνύ πξνεθθέλσζεο είλαη ηα 0,15 m/κs θαη είλαη πνιύ κηθξή ζπγθξηλόκελε κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο πνπ είλαη ηα 300m/κs. Ζ δηακήθε πηώζε ηάζεο θαηά κήθνο ηνπ νρεηνύ (πξηλ απηόο ζπλαληήζεη ην έδαθνο) πνηθίιεη ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ, ε κέζε ηηκή ηεο πάλησο είλαη κηθξόηεξε από 0,1 kv/cm. Έηζη ν νρεηόο πξνεθθέλσζεο εκθαλίδεηαη ζαλ κία κεηαιιηθή πξνεμνρή πνπ επεθηείλεηαη από ην ζύλλεθν πξνο ην έδαθνο. Ζ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ γύξσ από ηνλ νρεηό πξνεθθέλσζεο θαη ηδίσο ζην πξνο ην έδαθνο άθξν ηνπ είλαη κεγάιε θαη ππεξβαίλεη θαηά πνιύ ηελ πεδηαθή έληαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηνληζκό από θξνύζεηο (30 kv/cm). Γη απηό ην ιόγν, ν νρεηόο πεξηβάιιεηαη ζπλέρεηα από έλαλ καλδύα θνξόλα πνπ εθηείλεηαη κεξηθά κέηξα γύξσ από απηόλ. Σν πάρνο ηνπ είλαη κεγαιύηεξν ζην πξνο ην έδαθνο άθξν ηνπ νρεηνύ, όζν ε θεθαιή ηνπ νρεηνύ θηάλεη ζην έδαθνο. Όηαλ ε θεθαιή ηνπ νρεηνύ θηάζεη ζε κηα απόζηαζε από ην έδαθνο ηέηνηα πνπ ε κέζε πεδηαθή έληαζε λα είλαη πεξί ηα 5kV/cm, ην ηειεπηαίν απηό κήθνο γεθπξώλεηαη νιόθιεξν από θνξόλα θαη κεηαηξέπεηαη ηαρύηαηα (20-30 κs) επίζεο ζε νρεηό. Με απηό ην ηειεπηαίν βήκα, πνπ νξίδεηαη ζαλ ην «ηειηθό πήδεκα», ην θνξηίν ηεο πεξηνρήο ηνπ λέθνπο από όπνπ άξρηζε ν νρεηόο πξνεθθέλσζεο βξίζθεηαη, κέζσ απηνύ, εκηαγώγηκα ζπλδεδεκέλν κε ην έδαθνο. Μέζα από απηή ηελ εκηαγώγηκε ζύλδεζε εθθελώλεηαη ην θνξηίνπ ηνπ λέθνπο κε έλα κεγάιν ξεύκα (πνιιέο δεθάδεο ή εθαηνληάδεο ka). Από ην ξεύκα απηό ν νρεηόο πξνεθθέλσζεο ζεξκαίλεηαη θαη απνθηά πνιύ κεγάιε ιακπξόηεηα. Ζ ζέξκαλζε ηνπ νρεηνύ πξνεθθέλσζεο από ην άθξν πνπ απηόο ζπλαληά ην έδαθνο θαη πξνρσξεί πξνο ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ κε ηαρύηεηα κεξηθά δέθαηα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θσηόο, δειαδή πνιύ κεγαιύηεξε από απηή κε ηελ νπνία πξνρσξεί ν νρεηόο πξνεθθέλσζεο. Ζ θάζε απηή κε ηελ νπνία ζπκπιεξώλεηαη ε εθθέλσζε νλνκάδεηαη «νρεηόο επηζηξνθήο». 4

13 ρήκα 1.3 : Σα βήκαηα ζρεκαηηζκνύ ηνπ νρεηνύ επηζηξνθήο. Γηαθξίλεηαη ην θαλάιη ηνπ νρεηνύ πξνεθθέλσζεο θαη ν ζρεκαηηζκόο θνξόλα γύξσ από απηό. [1] Ζ πην πάλσ πεξηγξαθή ηνπ θεξαπλνύ είλαη εμηδαληθεπκέλε θαη αθνξά ηελ πεξίπησζε πνπ έλα ζύλλεθν βξίζθεηαη πάλσ από έλα απόιπηα επίπεδν έδαθνο ή κία επηθάλεηα ήξεκνπ ύδαηνο. Αλ έλα ειεθηξηζκέλν ζύλλεθν βξεζεί πάλσ από κία πνιύ πςειή θαη ζρεηηθά αηρκεξή πξνεμνρή ηνπ εδάθνπο (πάλσ από 100 ή 150 m) ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζην άθξν ηεο πξνεμνρήο απηήο κπνξεί λα γίλεη, εμ επαγσγήο, ηόζν κεγάιε ώζηε ν νρεηόο πξνεθθέλσζεο λα μεθηλήζεη από ην άθξν ηεο πξνεμνρήο θαη λα θαηεπζπλζεί πξνο ην ζύλλεθν. Πξνθύπηεη έηζη έλαο «αλεξρόκελνο» νρεηόο πξνεθθέλσζεο. Αλ ε πξνεμνρή ηνπ εδάθνπο έρεη ζρεηηθά κηθξό ύςνο ηόηε ν νρεηόο πξνεθθέλσζεο δελ είλαη ηθαλόο λα αξρίζεη από απηή. Ο θαηεξρόκελνο νρεηόο πξνεθθέλσζεο, θαζώο πιεζηάδεη ην έδαθνο, επάγεη έλα ειεθηξηθό θνξηίν ε έληαζε ηνπ νπνίνπ είλαη κεγαιύηεξε ζε πξνεμνρέο ηνπ εδάθνπο. Όηαλ ζην άθξν κηαο από απηέο ηηο πξνεμνρέο ε έληαζε εληζρπζεί αξθεηά, ζα αξρίζεη από απηή έλαο αλεξρόκελνο νρεηόο πξνεθθέλσζεο (ζπλδεηηθόο νρεηόο) πνπ ζα θαηεπζπλζεί πξνο ηελ θεθαιή ηνπ θαηεξρόκελνπ νρεηνύ πξνεθθέλσζεο. Με ηελ ζπλάληεζε ησλ δύν νρεηώλ ζπκπιεξώλεηαη ε εκηαγώγηκε ζύλδεζε λέθνπο-εδάθνπο θαη αθνινπζεί ν νρεηόο επηζηξνθήο κε ηνλ νπνίν ζπκπιεξώλεηαη ν θεξαπλόο. Ζ αξρηθή εθθέλσζε ηνπ θεξαπλνύ αθνινπζείηαη από επόκελεο εθθελώζεηο όπσο θαίλεηαη ζην ρ.1.4. Οη εθθελώζεηο απηέο δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε ζε κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ε θάζε κία πεξηιακβάλεη δηθό ηεο ζπλδεηηθό νρεηό θαη νρεηό επηζηξνθήο. πλήζσο νη δηαδνρηθέο απηέο εθθελώζεηο αθνινπζνύλ ηελ ίδηα όδεπζε πνπ ραξάδεη ε αξρηθή εθθέλσζε ρσξίο όκσο λα απνθιείεηαη θαη ην αληίζεην. Έρεη παξαηεξεζεί πσο πνιιαπιέο εθθελώζεηο παξνπζηάδνπλ νη θαηεξρόκελνη αξλεηηθνί θεξαπλνί πνπ απνηεινύλ θαη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ θεξαπλώλ, ελώ πνιιαπινί ζεηηθνί θεξαπλνί είλαη ζπαληόηαηνη. [1] 5

14 ρήκα 1.4: Γεκηνπξγία ελόο θεξαπλνύ (πνιιαπινύ), όπσο θαίλεηαη από κηα θσηνγξαθηθή κεραλή θηλνύκελε πξνο ηα δεμηά. [1] 1.5 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΡΔΤΜΑΣΟ ΚΔΡΑΤΝΟΤ [3] Τπάξρνπλ δύν βαζηθνί ηύπνη θεξαπλώλ: Ο θαζνδηθόο θεξαπλόο, πνπ μεθηλάεη από έλαλ θαζνδηθό νρεηό πξνεθθέλσζεο από ην ζύλλεθν πξνο ηε γε. Ο αλνδηθόο θεξαπλόο, πνπ μεθηλάεη από έλα αλνδηθό νρεηό πξνεθθέλσζεο από έλα αληηθείκελν πξνο ην ζύλλεθν. Κπξίσο νη θαζνδηθνί θεξαπλνί εκθαλίδνληαη ζε επίπεδν έδαθνο θαη ζε ρακειόηεξα αληηθείκελα, ελώ γηα ηηο εθηηζέκελεο θαη γηα ηα πςειόηεξα αληηθείκελα νη αλνδηθνί θεξαπλνί θπξηαξρνύλ. Με απνηειεζκαηηθό ύςνο ε πηζαλόηεηα ελόο άκεζνπ πιήγκαηνο θεξαπλνύ ζηα αληηθείκελα απμάλεηαη θαη νη θπζηθέο ζπλζήθεο αιιάδνπλ. Σν ξεύκα ελόο θεξαπλνύ απνηειείηαη από κία ή πεξηζζόηεξεο δηαθνξεηηθέο εθθελώζεηο: Μηθξήο δηάξθεηαο θεξαπλνί κε δηάξθεηα κηθξόηεξε ησλ 2 ms (ρ.1.5 ). Μεγάιεο δηάξθεηαο θεξαπλνί κε δηάξθεηα κεγαιύηεξε ησλ 2 ms (ρ.1.6 ). 6

15 Ο 1 I T 1 T 2 ηππηθή έλαξμε αηρκή ξεύκαηνο ρξόλνο κεηώπνπ ρξόλνο νπξάο ρήκα 1.5: Οξηζκνί γηα ηνπο παξακέηξνπο θεξαπλώλ κηθξήο δηάξθεηαο (ηππηθά T 2 < 2 ms). [3] T long Q long δηάξθεηα εθθέλσζεο θνξηίν θεξαπλνύ κεγάιεο δηάξθεηαο ρήκα 1.6: : Οξηζκνί γηα ηνπο παξακέηξνπο θεξαπλώλ κεγάιεο δηάξθεηαο (ηππηθά 2 ms <T long < 1 s). [3] Πεξαηηέξσ δηαθνξνπνίεζε ζηνπο θεξαπλνύο πξνέξρεηαη από ηελ πνιηθόηεηα ηνπο (ζεηηθή ή αξλεηηθή) θαη από ηε ζέζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρηππήκαηνο (πξώην, κεηέπεηηα, επάιιειν). Οη πηζαλέο γξαθηθέο παξαζηάζεηο γηα ηνπο θαζνδηθνύο θεξαπλνύο θαίλνληαη ζην ρ.1.7 θαη αληίζηνηρα ζην ρ.1.8 γηα ηνπο αλνδηθνύο. 7

16 ρήκα 1.7: Πηζαλέο θπκαηνκνξθέο γηα ηα ξεύκαηα θαζνδηθώλ θεξαπλώλ. [3] 8

17 ρήκα 1.8: Πηζαλέο θπκαηνκνξθέο γηα ηα ξεύκαηα αλνδηθώλ θεξαπλώλ. [3] Σν επηπξόζζεην ζηνηρείν ζ' έλαλ αλνδηθό θεξαπλό είλαη ην πξώην κεγάιν ρηύπεκα, κε ή ρσξίο, κέρξη θαη δέθα δηαδνρηθά κηθξά ρηππήκαηα. Αιιά όιεο νη παξάκεηξνη απηώλ ησλ κηθξώλ δηαδνρηθώλ θεξαπλώλ είλαη κηθξόηεξεο από απηέο ησλ θαζνδηθώλ θεξαπλώλ. Γελ έρεη επηβεβαησζεί αθόκα όηη ην θνξηίν ηνπ ξεύκαηνο ελόο αλνδηθνύ θεξαπλνύ κεγάιεο δηάξθεηαο είλαη κεγαιύηεξν απ' απηό ηνπ θαζνδηθνύ. Ωο εθ ηνύηνπ νη παξάκεηξνη ηνπ ξεύκαηνο ελόο αλνδηθνύ θεξαπλνύ ζεσξνύληαη πώο θαιύπηνληαη από ηε κέγηζηε ηηκή ησλ παξακέηξσλ ησλ θαζνδηθώλ θεξαπλώλ. Μηα πην αθξηβήο εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ ξεύκαηνο θαη ε εμάξηεζε ηνπο από ην ύςνο ζε ζρέζε κε ηελ θαζνδηθή θαη αλνδηθή πνξεία ησλ θεξαπλώλ είλαη ππό εμέηαζε. Οη παξάκεηξνη ηνπ ξεύκαηνο ησλ θεξαπλώλ είλαη βαζηζκέλνη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ International Council on Large Electrical Systems (CIGRE) θαη ηα δεδνκέλα παξαηίζεληαη ζηνλ ΠΗΝ.1.1. Ζ ζηαηηζηηθή ηνπο δηαλνκή κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη θέξεη κηα ινγαξηζκηθή θαλνληθή θαηαλνκή. Ζ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ κέζνπ όξνπ κ θαη ε δηαζπνξά ζ log δίλνληαη ζηνλ ΠΗΝ.1.2 θαη ε ζπλάξηεζε θαηαλνκήο θαίλεηαη ζην ρ.1.9. ε απηή ηε βάζε ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο νπνηαζδήπνηε ηηκήο θάζε 9

18 παξακέηξνπ κπνξεί λα θαζνξηζηεί. Μπνξνύκε λα ππνζέζνπκε κηα αλαινγία ζηελ πνιηθόηεηα ηεο ηάμεο ηνπ 10% ζεηηθώλ θαη 90% αξλεηηθώλ θεξαπλώλ. Ζ αλαινγία ηεο πνιηθόηεηαο είλαη ζπλαξηήζεη ηνπ εδάθνπο. Δάλ δελ είλαη δηαζέζηκεο θάπνηεο ηνπηθέο πιεξνθνξίεο, ε αλαινγία πνπ αλαθέξεηαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί. ΠΗΝΑΚΑ 1.1 : Πηλαθνπνηεκέλεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ξεύκαηνο ηνπ θεξαπλνύ ζύκθσλα κε ηε CIGRE. [3] Παπάμεηποι Τιμέρ Τύποι εκκενώζεων Γπαμμή ζηο Σσ ,00% 50,00% 5,00% I (ka) 4(98%) 20(80%) 90 Ππώηη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ 1Α+1Β 4,9 11,8 28,6 Ακόλοςθη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ 2 4, Ππώηη θεηική μικπήρ διάπκειαρ (μονή) 3 Q flash (C) 1,3 7,5 40 Απνηηική Θεηική 5 Q short (C) 1,1 4,5 20 Ππώηη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ 6 0,22 0,95 4 Ακόλοςθη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ Ππώηη θεηική μικπήρ διάπκειαρ (μονή) 8 W/R (kj/ω) Ππώηη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ 9 0, Ακόλοςθη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ Ππώηη θεηική μικπήρ διάπκειαρ 11 di/dt max (ka/μs) 9,1 24,3 65 Ππώηη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ 9,9 39,9 161,5 Ακόλοςθη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ

19 0,2 2,4 32 Ππώηη θεηική μικπήρ διάπκειαρ 14 di/dt 30/90% (ka/μs) 4,1 20,1 98,5 Ακόλοςθη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ 15 Q long (C) Μεγάληρ διάπκειαρ T long (s) Μεγάληρ διάπκειαρ Χπόνορ μεηώπος (μs) 1,8 5,5 18 Ππώηη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ 0,22 1,1 4,5 Ακόλοςθη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ 3, Ππώηη θεηική μικπήρ διάπκειαρ (μοναδική) Γιάπκεια εκκένωζηρ (μs) Ππώηη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ 6, Ακόλοςθη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ Ππώηη θεηική μικπήρ διάπκειαρ (μοναδική) Χπονικό διάζηημα (ms) Πολλαπλή απνηηική Σςνολικόρ σπόνορ κεπαςνού (ms) 0, Απνηηική (όλερ) Απνηηική (σωπίρ ηην μονή) Θεηική 11

20 ΠΗΝΑΚΑ1.2: Λνγαξηζκηθή θαλνληθή θαηαλνκή ησλ παξακέηξσλ ηνπ ξεύκαηνο ησλ θεξαπλώλ-μέζνο όξνο κ θαη δηαζπνξά ζ log ππνινγηζκέλα από ην 95% σο ην 5% ησλ ηηκώλ ζύκθσλα κε ηε CIGRE. [3] Παπάμεηποι Μέζορ όπορ μ Γιαζποπά ζ log Τύποι εκκενώζεων Γπαμμή ζηο Σσ.1.9 I (ka) (61,1) 0,576 Ππώηη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ (80%) 1Α 33,3 0,263 Ππώηη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ (80%) 1Β 11,8 0,233 Ακόλοςθη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ 2 33,9 0,527 Ππώηη θεηική μικπήρ διάπκειαρ (μονή) 3 Q flash (C) 7,21 83,7 0,452 0,378 Απνηηική 4 Θεηική 5 Q short (C) 4,69 0,383 Ππώηη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ 6 0,938 0,383 Ακόλοςθη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ 7 17,3 0,570 Ππώηη θεηική μικπήρ διάπκειαρ (μονή) 8 W/R (kj/ω) 57,4 0,596 Ππώηη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ 9 5,35 0,600 Ακόλοςθη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ ,844 Ππώηη θεηική μικπήρ διάπκειαρ 11 di/dt max (ka/μs) 4,3 40 0,260 0,369 Ππώηη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ 12 2,53 0,670 Ακόλοςθη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ 13 Ππώηη θεηική μικπήρ διάπκειαρ 14 12

21 di/dt 30/90% (ka/μs) 20,1 0,42 Ακόλοςθη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ 15 Q long (C) 200 Μεγάληρ διάπκειαρ T long (s) 0,5 Μεγάληρ διάπκειαρ Χπόνορ μεηώπος (μs) 5,69 0,304 Ππώηη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ 0,995 0,398 Ακόλοςθη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ 26,5 0,534 Ππώηη θεηική μικπήρ διάπκειαρ (μοναδική) Γιάπκεια εκκένωζηρ 77,5 0,250 Ππώηη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ (μs) 30,2 0,405 Ακόλοςθη απνηηική μικπήρ διάπκειαρ 224 0,578 Ππώηη θεηική μικπήρ διάπκειαρ (μοναδική) Χπονικό διάζηημα 32,4 0,405 Πολλαπλή απνηηική (ms) Σςνολικόρ σπόνορ κεπαςνού 12, ,175 0,445 Απνηηική (όλερ) Απνηηική (σωπίρ ηην μονή) (ms) 83,7 0,472 Θεηική 13

22 ρήκα 1.9: - Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ζπρλόηεηαο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ξεύκαηνο ησλ θεξαπλώλ. [3] Όιεο νη ηηκέο πνπ δίλνληαη ζε απηό ην πξόηππν ζρεηίδνληαη ηόζν κε ηνπο θαζνδηθνύο όζν θαη κε ηνπο αλνδηθνύο θεξαπλνύο. ΖΜΔΗΩΖ: Ζ ηηκή ησλ παξακέηξσλ ησλ θεξαπλώλ ιακβάλεηαη ζπλήζσο από κεηξήζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε ςειά αληηθείκελα. 14

23 1.6 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΤΜΒΑΗΝΟΤΝ ΚΔΡΑΤΝΟΗ Δπεηδή γηα ηελ γλώζε ηνπ αξηζκνύ N g, ησλ θεξαπλώλ πνπ πιήηηνπλ κηα πεξηνρή (αλά 1 km²) ζηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ (1 έηνο), απαηηείηαη εγθαηάζηαζε εηδηθώλ ζπζθεπώλ, ε πιεξνθνξία δελ είλαη δηαζέζηκε παξά γηα πεξηνξηζκέλεο κόλν πεξηνρέο. Αληίζεηα ε πιεξνθνξία πνπ είλαη δηαζέζηκε είλαη ν αξηζκόο Σ d ησλ εκεξώλ θαηαηγίδαο. Σν Σ d δηαθέξεη ζεκαληηθά από πεξηνρή ζε πεξηνρή. Μία γεληθή παξαηήξεζε είλαη όηη ε ζπρλόηεηα θαηαηγίδσλ ζπλνδεπόκελε από θεξαπλνύο, είλαη κεγαιύηεξε ζηνλ ηζεκεξηλό θαη κηθξόηεξε ζηνπο πόινπο. ην ρ.1.10 δίλεηαη ν ράξηεο ηζνθεξαπληθώλ θακππιώλ ηεο Διιάδνο. αλ ηζνθεξαπληθέο θακπύιεο νλνκάδνπκε ηηο πεξηνρέο ηνπ ίδηνπ Σ d. ην ρ.1.11 δίλεηαη ν παγθόζκηνο ηζνθεξαπληθόο ράξηεο. ρήκα 1.10 : Υάξηεο ηζνθεξαπληθώλ θακππιώλ, ζε εκέξεο θαηαηγίδσλ θαη έηνο γηα ηελ Διιάδα (ΔΜΤ). [4] 15

24 ρήκα 1.11: Παγθόζκηνο ράξηεο ηζνθεξαπληθώλ θακππιώλ ζε εκέξεο θαηαηγίδσλ θαη έηνο. [5] ρήκα 1.12: Παγθόζκηνο ράξηεο κέζεο εηήζηαο πηώζεο θεξαπλώλ. [5] Πνιιέο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη γηα λα ζπζρεηηζζνύλ ν αξηζκόο N g κε ηνλ αξηζκό Σ d. Ο A J Eriksson[6] θαηάθεξε ύζηεξα από κία έξεπλα έμη εηώλ ζηε Νόηηα Αθξηθή λα πξνζεγγίζεη ηελ ζρέζε απηώλ ησλ δύν. Από ηελ θαηαγξαθή ησλ εηήζησλ θεξαπλώλ θαη ησλ θαηαηγίδσλ αλά έηνο ζε εμήληα ζηαζκνύο πξνέθπςαλ δεδνκέλα ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζην ρ.1.13 θαη παξάγνπλ ηελ ζρέζε: N g =0,04T d 1,25 (1.1) 16

25 ρήκα 1.13 : Παξαηεξνύκελε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ππθλόηεηαο ησλ θεξαπλώλ θαη ησλ εκεξώλ θαηαηγίδαο αλά έηνο. [6] Απηή ε ζρέζε ηζρύεη κόλν γηα ηηο εύθξαηεο πεξηνρέο. Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη ν ηύπνο ζπλερώο βειηηώλεηαη θαη όηη ε ζπγθεθξηκέλε ζπζρέηηζε ηνπ N g κε ην Σ d είλαη ε πην πξόζθαηε. 17

26 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΧΝ ΚΔΡΑΤΝΧΝ 2.1 ΘΔΡΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Ο νρεηόο πξνεθθέλσζεο ελόο πιήγκαηνο έρεη έλα ζηελό θεληξηθό ππξήλα πεξηβαιιόκελν από έλα κεγαιύηεξν ζρεκαηηζκό θνξόλα. Σν ξεύκα πνπ ξέεη ζηνλ νρεηό επηζηξνθήο είλαη ζπγθεληξσκέλν, θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ζηνλ ππξήλα ηνπ νρεηνύ απηνύ, ν νπνίνο έρεη δηάκεηξν έλα ή δύν εθαηνζηά θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ θηάλεη ζηνπο Κ ή θαη πεξηζζόηεξν. Απηή ε ζεξκνθξαζία πξνθαιεί αηκνπνίεζε ησλ πδξαηκώλ πνπ ππάξρνπλ, δεκηνπξγώληαο έηζη ηνπηθά αξαηώκαηα θαη ππθλώκαηα ηνπ αέξα, δειαδή έλα ερεηηθό θύκα, πνπ ζηελ αξρή βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ ππεξήρσλ, κεηά όκσο θαηαιήγεη ζηελ βξνληή. Ζ ζηηγκηαία ηζρύο πνπ δηαρέεηαη σο ζεξκόηεηα ζε έλα αγσγό πνπ νθείιεηαη ζε έλα ειεθηξηθό ξεύκα εθθξάδεηαη σο P(t) = i 2 R. Ζ ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη επνκέλσο εθθξάδεηαη από ηελ σκηθή αληίζηαζε ηνπ κέζνπ από ην νπνίν εθθνξηίδεηαη ην ξεύκα πνιιαπιαζηαζκέλε κε ηελ νιηθή ηζρύ απηνύ. Απηή ε ελέξγεηα εθθξάδεηαη ζε κνλάδεο Joules ή Watt αλά δεπηεξόιεπηα θαη ηζνύηαη κε W=R i 2 dt Σα ζεξκηθά απνηειέζκαηα ελόο πιήγκαηνο επνκέλσο εμαξηώληαη όρη κόλν από ην εύξνο ηνπ ξεύκαηνο, αιιά θαη από ηε δηάξθεηα ξνήο ηνπ θαη απηό γηαηί ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε έλαλ αγσγό, κέζα από ηνλ νπνίν εθθνξηίδεηαη ην ξεύκα ηνπ θεξαπλνύ, είλαη αλάινγε ηνπ W/R= 2 dt. Όηαλ ππνινγίδεηαη ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ελόο αγσγνύ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ όςε όηη ε δηάρπζε ηεο ζεξκόηεηαο ζεσξείηαη ακειεηέα, ιόγσ ηεο κηθξήο δηάξθεηαο ξνήο ηνπ ξεύκαηνο. Σόηε ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε έλα κέζν κε αληίζηαζε R δίλεηαη από ηνλ ηύπν: Γζ= (2.1) Όπνπ Γζ ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αγσγνύ (K) W/R ε εηδηθή ελέξγεηα ηεο ηξέρνπζαο άκεζεο θαηαλάισζεο (Κ / Ω) α ν ζπληειεζηή ζεξκνθξαζίαο ηεο αληίζηαζεο (1 / K) ξ 0 ε εηδηθή σκηθή αληίζηαζε ηνπ αγσγνύ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (Ωm) q ε επηθάλεηα δηαηνκήο ηνπ αγσγνύ (m 2 ) 18

27 γ ε ππθλόηεηα ηνπ πιηθνύ (kg/m 3 ) C w ε ζεξκνρσξεηηθόηεηα (J/kgK) ηνλ ΠΗΝ.2.1 δίλνληαη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ γηα ην αινπκίλην, ην ζίδεξν, ηνλ ραιθό θαη ηνλ αλνμείδσην ράιπβα. ΠΗΝΑΚΑ 2.1 [3] Αλοςμίνιο Σίδηπορ Χαλκόρ Ανοξείδωηορ σάλςβαρ π 0 (Ωm) , , a (1/K) 4, , , , Υξεζηκνπνηώληαο ηελ ζρέζε 2.1 θαη γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ W/R πξνθύπηεη ν ΠΗΝ.2.2 πνπ δίλεη ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ελόο αγσγνύ ζε Κ ζπλαξηήζεη ηεο δηαηνκήο ηνπ θαη ηεο εθιπόκελεο ελέξγεηαο. ΠΗΝΑΚΑ 2.2 [3] q(mm 2 ) Αλοςμίνιο Σίδηπορ Χαλκόρ Ανοξείδωτορ σάλςβαρ W/R W/R W/R W/R (MJ/Ω) (MJ/Ω) (MJ/Ω) (MJ/Ω) ,5 5,6 10 2,5 5,6 10 2,5 5,6 10 2,5 5,6 10 _ _ _ _ ην ρ.2.1 θαίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ράιθηλσλ αγσγώλ κε δηαθνξεηηθέο δηακέηξνπο, ζπλαξηήζεη ηνπ W/R. Γηα αγσγνύο από αινπκίλην, ε 19

28 αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη πεξίπνπ 1.5 θνξά ησλ ηηκώλ πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα. ρήκα 2.1: Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ράιθηλνπο αγσγνύο ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ W/R, κε παξάκεηξν ηελ δηαηνκή ηνπο. [1] Ζ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε αγσγνύο από ράιπβα θαη ραιθό δίλεηαη ζην ρ.2.2. Από ην ζρήκα θαη γηα W/R ίζν κε 10 7 Α 2 s θαη δηαηνκή ηνπ αγσγνύ πεξίπνπ 50 mm 2 ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θηάλεη ηνπο 140, ζεξκνθξαζία πνπ δελ είλαη επηθίλδπλε. ρήκα 2.2 : Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ράιθηλνπο θαη ραιύβδηλνπο αγσγνύο.[1] Τπάξρεη όκσο κία πεξίπησζε πνπ ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά. Απηό ζπκβαίλεη όηαλ ην ξεύκα ηνπ θεξαπλνύ ή έλα κέξνο απηνύ, εθθνξηίδεηαη δηακέζνπ ελόο αγσγνύ, ν νπνίνο ζε κία έλσζε παξνπζηάδεη κεγάιε αληίζηαζε, ιόγσ π.ρ. κίαο θησρήο ζύλδεζεο κεηαμύ δύν αγσγώλ. Σόηε κπνξεί λα πξνθιεζεί έλαο ηζρπξόο ζπηλζήξαο, πνπ νθείιεηαη ζηελ ζηηγκηαία ππέξηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη (κεγάιε αληίζηαζε * ξεύκα πνπ εθθνξηίδεηαη) Ο θίλδπλνο λα ηξππεζεί έλα ιεπηό κεηαιιηθό θύιιν έρεη πξαθηηθή ζεκαζία γηα ηα κεηαιιηθά θύιια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ πιηθά νξνθήο ζε θηίξηα θαη ζηελ 20

29 επηθάλεηα ησλ αεξνζθαθώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλ έλα ηέηνην κεηαιιηθό θύιιν πιεγεί από έλαλ θεξαπλό κε ξεύκα i, ε ζεξκόηεηα πνπ ζα αλαπηπρζεί ζην ζεκείν ηνπ πιήγκαηνο είλαη αλάινγε ηνπ u όπνπ u είλαη ε πηώζε ηάζεο θαη q ην θνξηίν πνπ είλαη αλάινγν κε ην ξεύκα ηνπ θεξαπλνύ. Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ε ηήμε ηνπ κεηάιινπ είλαη αλάινγε ηνπ θνξηίνπ ηνπ θεξαπλνύ. Ο όγθνο ηνπ κεηάιινπ πνπ ζα ηαθεί ζην ζεκείν πνπ ζα εθθνξηηζηεί έλα πιήγκα θεξαπλνύ δίλεηαη από ηνλ ηύπν: ζε m 3 (2.2) Όπνπ: W ε ελέξγεηα ηνπ θεξαπλνύ ηε ζηηγκή πνπ πιήηηεη ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζε J ε ππθλόηεηα ηνπ πιηθνύ ζε kg/m 3 C w ε εηδηθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα ηνπ πιηθνύ ζε J/(kg K) ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ζε ε εηδηθή ζεξκόηεηα ηήμεο ζε J/Kg Δπεηδή από ηελ ζρέζε 2.2 πξνθύπηεη: (2.3) όπνπ ε θαζνδηθή ηάζε. ηνλ ΠΗΝ.2.3 δίλνληαη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ γ, C w θ s θαη C s γηα ην αινπκίλην, ηνλ ζίδεξν, ηνλ ραιθό θαη ηνλ αλνμείδσην ράιπβα. ΠΗΝΑΚΑ 2.3 [3] Αλοςμίνιο Σίδηπορ Χαλκόρ Ανοξείδωηορ σάλςβαρ γ (Kg/m 3 ) C w ( ) θ s ( ) C s (J/kg) _ 21

30 Αλ έλαο θεξαπλόο πιήμεη έλα κνλσηηθό πιηθό ή έλα «θησρό» αγσγό, ην ζεκείν ηνπ πιήγκαηνο ζα απνθηήζεη πνιύ πςειή ζεξκνθξαζία θαη ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δηάηξεζε ηνπ πιηθνύ ή ηελ αλάθιεμή ηνπ. Σέηνηεο νπέο ελόο ή δύν εθαηνζηώλ έρνπλ παξαηεξεζεί ζε ηδάκηα παξαζύξνπ, ιόγσ πιήγκαηνο θεξαπλνύ. Δάλ ην κνλσηηθό πεξηέρεη ίρλε πγξαζίαο, όπσο ζπκβαίλεη ζηα κάξκαξα ή θάπνην άιιν κε αγώγηκν πιηθό, ην ξεύκα ηνπ θεξαπλνύ ζα ξεύζεη κέζσ ησλ ζεκείσλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε αγσγηκόηεηα. Όκσο έηζη ε πγξαζία κπνξεί, ιόγσ ζεξκνθξαζίαο, λα κεηαηξαπεί ζε αηκό θαη ε πίεζε πνπ δεκηνπξγείηαη λα πξνθαιέζεη ζξαύζε ηνπ πιηθνύ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ θαηλνκέλσλ είλαη ε θαηάξξεπζε πιηλζόηνηρσλ, έθξεμε θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαη θαηαζηξνθή αξραίσλ ειιεληθώλ καξκάξηλσλ θηόλσλ. Έλα άιιν παξάδεηγκα ηεο ηξνκαθηηθήο δύλακεο πνπ πεξηθιείεηαη ζ απηνύ ηνπ είδνπο ηα πιήγκαηα αλαθέξεηαη ζηνπο θαλνληζκνύο ηεο Ν. Αθξηθήο. Έλα ηζρπξό πιήγκα ζε έλα πεηξώδεο έδαθνο δηέιπζε 70 ηόλνπο από απηό, ζε κία απόζηαζε 250 κέηξσλ. Άιιε ζεκαληηθή ζεξκηθή ζπλέπεηα ελόο πιήγκαηνο θεξαπλνύ είλαη ε αλάθιεμε πιηθώλ όπσο μπιείεο, αρπξέληεο ζηέγεο θ. ι. π., όπσο επίζεο εθξεθηηθώλ πιώλ θαη πγξώλ θαπζίκσλ. Οη ζπλέπεηεο απηέο νθείινληαη θπξίσο ζηνπο «ζεξκνύο θεξαπλνύο», νη νπνίνη έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα ξνήο ξεύκαηνο. [1] 2.2 ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Οη κεραληθέο ζπλέπεηεο ηνπ πιήγκαηνο ελόο θεξαπλνύ είλαη δύν θαηεγνξηώλ: α) απηέο πνπ αθνξνύλ ην θξνπζηηθό θύκα πνπ παξάγεηαη από ηνλ νρεηό επηζηξνθήο θαη β) απηέο πνπ αθνξνύλ ηηο δπλάκεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο αγσγνύο, όηαλ δηαξξένληαη από ην ξεύκα ηνπ θεξαπλνύ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην ε ζεξκνθξαζία ηνπ νρεηνύ πξνεθθέλσζεο κπνξεί λα αλέβεη ζηνπο Κ ή πεξηζζόηεξν κέζα ζε ιίγα κs. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη ν αέξαο πνπ πεξηβάιιεη ηνλ νρεηό λα εμαπιώλεηαη κε πνιύ κεγάιε ηαρύηεηα, παξάγνληαο έηζη έλα θύκα πίεζεο ην νπνίν είλαη ζηελ αξρή ζηελ πεξηνρή ησλ ππεξήρσλ θαη κεηά εμειίζζεηαη ζηε γλσζηή βξνληή. Σν ρ.2.3 δείρλεη πσο κεηαδίδεηαη ην θύκα απηό από ηνλ θεληξηθό ππξήλα ηνπ νρεηνύ πξνεθθέλσζεο. Απηό ην θύκα είλαη επίζεο ππεύζπλν γηα ην θύκα αέξα πνπ ζεθώλεη θεξακίδηα 22

31 νξνθώλ, θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη κεηά από έλα άκεζν πιήγκα. Δίλαη επίζεο ππεύζπλν θαη γηα ηνλ ηξαπκαηηζκό αλζξώπσλ. ρήκα 2.3:Καηαλνκή ηεο πίεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ ζεξκόηεηα ηνπ νρεηνύ, ζην ρώξν, κε παξάκεηξν ηνλ ρξόλν. [1] Όζν αθνξά ηε δεύηεξε θαηεγνξία ζπλεπεηώλ, απηέο νθείινληαη ζην γεγνλόο όηη δύν παξάιιεινη αγσγνί, νη νπνίνη κνηξάδνληαη ηελ εθθόξηηζε ηνπ ξεύκαηνο ελόο θεξαπλνύ, ππόθεηληαη ζε ειθηηθέο καγλεηηθέο δπλάκεηο νη νπνίεο είλαη αλάινγεο ηνπ ηεηξαγώλνπ ηεο ηηκήο ηνπ ξεύκαηνο θαη αληηζηξόθσο αλάινγεο ηεο κεηαμύ ηνπο απόζηαζεο. Απηέο νη δπλάκεηο είλαη ππεύζπλεο γηα ηελ ζπγρώλεπζε πνιύπινθσλ αγσγώλ θαη γηα ηελ ζύλζιηςε θνίισλ αγσγώλ. Μπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηελ καγλεηηθή δύλακε πνπ αζθείηαη ζε δύν παξάιιεινπο αγσγνύο κήθνπο l, πνπ δηαξξένληαη από ξεύκα i θαη βξίζθνληαη ζε απόζηαζε d κε ηελ βνήζεηα ηνπ ηύπνπ: όπνπ: ε καγλεηηθή δύλακε ζε Ν (2.4) i (t) ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ζε Α ε καγλεηηθή δηειεθηξηθή ζηαζεξά ηνπ αέξα (4π10-7 H/m) L D ην κήθνο ησλ αγσγώλ ζε m ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ επζύγξακκσλ παξάιιεισλ αγσγώλ ζε m 23

32 ρήκα 2.4: Γύν παξάιιεινη αγσγνί όπνπ δηαξξένληαη από ην ίδην ή αληίζεην ξεύκα θαη βξίζθνληαη ζε απόζηαζε d. [3] Σέηνηεο δπλάκεηο κπνξνύλ λα αζθεζνύλ θαη ζε έλαλ κόλν αγσγό όηαλ απηόο ζρεκαηίδεη κία νξζή γσλία ζε θάπνην ζεκείν ηνπ. Όηαλ ινηπόλ έλαο ηέηνηνο αγσγόο εθθνξηίδεη ην ξεύκα ελόο θεξαπλνύ, ππόθεηληαη ζε κία δύλακε πνπ ηείλεη λα ηνλ ηζηώζεη. Σν κέγεζνο ηεο δύλακεο απηήο είλαη αλάινγν ηνπ ηεηξαγώλνπ ηνπ ξεύκαηνο. Όκσο αθόκε θαη όηαλ ην ξεύκα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 200 ka, ε δύλακε απηή δελ θαίλεηαη λα μεπεξλά ηνπο ιίγνπο ηόλνπο. ην ζρήκα δίλεηαη ε θαηαλνκή ηεο δύλακεο πάλσ ζε έλαλ ηέηνην αγσγό ζπλαξηήζεη ηεο απόζηαζεο από ην ζεκείν αιιαγήο θαηεύζπλζεο. Αλ όκσο ε γσλία δελ είλαη νξζή αιιά ακβιεία ηόηε ε καγλεηηθή δύλακε κεηώλεηαη. Έηζη ζε έλαλ αγσγό κε κεγάιε αθηίλα θακππιόηεηαο κεηώλνληαη νη πηζαλόηεηεο λα ππνζηεί δεκηά όηαλ πιεγεί από θάπνηνλ θεξαπλό. [1],[3] ρήκα 1.5: πλεζηζκέλνο αγσγόο ελόο ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο.[3] 24

33 ρήκα 1.6:Γηάγξακκα θαηαπνλήζεσλ ηνπ αγσγνύ ηνπ ρ.1.5 όηαλ δηαξξέεηαη από ξεύκα. [3] ρήκα 1.7: Γύλακε αλά κνλάδα κήθνπο θαηά κήθνο ηνπ νξηδόληηνπ αγσγνύ ηνπ ρ.1.5. [3] 2.3 ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Μία ειεθηξηθή ζπλέπεηα ελόο πιήγκαηνο θεξαπλνύ είλαη ε εζσηεξηθή δηάζπαζε πνπ κπνξεί λα ζπκβεί κεηαμύ ησλ αγσγώλ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο θαη εζσηεξηθώλ αγώγηκσλ ζηνηρείσλ κηαο θαηαζθεπήο, γλσζηή θαη σο επηθίλδπλνο ζπηλζήξαο ή sideflash. Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη ζπλζήθεο πνπ νδεγνύλ ζε έλα ηέηνηνπ είδνπο ζθάικα, δίλεηαη ην ρ.2.8 ην νπνίν δείρλεη ην πεξίγξακκα κηαο θαηνηθίαο κε έλαλ ζπιιεθηήξην 25

34 αγσγό ζηελ θακηλάδα. ην εζσηεξηθό ηεο θαηνηθίαο ππάξρεη κηα δεμακελή λεξνύ, ε νπνία ηξνθνδνηείηαη από έλα κεηαιιηθό ζσιήλα λεξνύ θαη ν νπνίνο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε έλαλ άιιν κεηαιιηθό ζσιήλα πνπ είλαη ζακκέλνο ζηελ γε. ρήκα 2.8 :Πιήγκα θεξαπλνύ ζε κία θαηνηθία κε ζύζηεκα πξνζηαζίαο θαη δίθηπν ζσιελώζεσλ λεξνύ γεησκέλσλ αλεμάξηεηα, όπνπ θαίλεηαη ν θίλδπλνο ηεο κεηαμύ ηνπο δηάζπαζεο. [1] Αλ ππνηεζεί όηη ν ζπιιεθηήξηνο αγσγόο ζηελ θακηλάδα πιήηηεηαη από έλαλ θεξαπλό κε ξεύκα i, ην ξεύκα απηό ζα εθθνξηηζηεί ζηε γε κέζσ ηνπ ζπιιεθηήξηνπ αγσγνύ, ηνπ αγσγνύ θαζόδνπ θαη ηνπ γεησκέλνπ ειεθηξνδίνπ. Ο δξόκνο απηόο παξνπζηάδεη κία απηεπαγσγή L θαη ε αληίζηαζε ηνπ γεησκέλνπ ειεθηξνδίνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί από ηελ αληίζηαζε γείσζεο R. Ζ θνξπθή ινηπόλ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ζα παξνπζηάζεη σο πξνο ηε γε δηαθνξά δπλακηθνύ πνπ δίλεηαη από ηνλ ηύπν: (2.5) Απηή ε ηάζε είλαη ηεο ηάμεσο θάπνησλ ρηιηάδσλ kv. Ζ δεμακελή όκσο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζσιελώζεσλ, έρεη ην δπλακηθό ηεο γεο αθόκε θαη όηαλ ε θαηαζθεπή πιήηηεηαη από θεξαπλό. Έηζη ε ζηηγκηαία ηάζε εκθαλίδεηαη κεηαμύ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο θαη ηεο δεμακελήο. Αλ ε ηάζε δηάζπαζεο ηνπ δηαθέλνπ D, πνπ είλαη ε απόζηαζε κεηαμύ αγσγώλ πξνζηαζίαο θαη δεμακελήο, είλαη κηθξόηεξε από ηελ, ηόηε ζα ζπκβεί εζσηεξηθή δηάζπαζε κεηαμύ ησλ αγσγώλ ηνπ ζπζηήκαηνο 26

35 θαη ηεο δεμακελήο, δηνρεηεύνληαο έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ξεύκαηνο πξνο ηε γε, κε ίζσο θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα. Δζσηεξηθή δηάζπαζε κπνξεί λα ζπκβεί θαη θάησ από άιιεο ζπλζήθεο. ην ρ.2.9 εηθνλίδεηαη κηα αγξνηηθή απνζήθε κε κεηαιιηθή νξνθή θαη κέζα ζε απηή έλαο άλζξσπνο πνπ θξαηά έλα εξγαιείν. Αλ έλα πιήγκα θεξαπλνύ ζπκβεί ζε κηθξή ζρεηηθά απόζηαζε από ηελ απνζήθε, ε νξνθή ηεο ζα βξεζεί ζε κία δηαθνξά δπλακηθνύ σο πξνο ηε γε, πνπ δίλεηαη από ηελ ζρέζε: (2.6) όπνπ ην δπλακηθό ηνπ νρεηνύ σο πξνο ηε γε θαη, νη ρσξεηηθόηεηεο όπσο ζεκεηώλνληαη ζην ρ2.9. Απηή ε δηαθνξά δπλακηθνύ, ίζσο είλαη ηθαλή λα πξνθαιέζεη εζσηεξηθή δηάζπαζε. ρήκα 2.9 : Δζσηεξηθή δηάζπαζε νθεηιόκελε ζε έκκεζν πιήγκα θεξαπλνύ θαη ζηελ έιιεηςε γείσζεο ηεο ζηέγεο. [1] Μία άιιε ειεθηξηθή ζπλέπεηα ελόο πιήγκαηνο θαίλεηαη ζην ρ ην ζρήκα απηό θαίλεηαη ε εθθόξηηζε ηνπ ξεύκαηνο ελόο θεξαπλνύ πνπ πιήηηεη ην έδαθνο. ε νκνηόκνξθα εδάθε, ε θαηαλνκή ηνπ ξεύκαηνο όζν θαη ηεο ηάζεο γίλεηαη κε νκαιό ηξόπν (ρ.2.10). Αλ έλαο άλζξσπνο ή δών βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ ζεκείνπ, ζα εκθαληζηεί κία δηαθνξά δπλακηθνύ κεηαμύ ησλ άθξσλ ηνπ, ε νπνία δίλεηαη από ηελ ζρέζε: (2.7) 27

36 όπνπ ην εύξνο ηνπ ξεύκαηνο ηνπ θεξαπλνύ ζε Α ε εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο ζε Ωm ε απόζηαζε ησλ άθξσλ ζε m ε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ ζεκείνπ ηνπ πιήγκαηνο θαη ηνπ πιεζηέζηεξνπ άθξνπ ηνπ αλζξώπνπ ζε m Απηή ε δηαθνξά δπλακηθνύ είλαη ε αηηία ελόο ξεύκαηνο πνπ ζα ξεύζεη κέζσ ησλ άθξσλ θαη ηνπ ρακειόηεξνπ κέξνο ηνπ ζώκαηνο. Απηή ε δηαθνξά δπλακηθνύ είλαη ππεύζπλε γηα ηνλ ζάλαην κεγάισλ δώσλ, ιόγσ ηνπ κεγάινπ αλνίγκαηνο ησλ άθξσλ ηνπο. [1] ρήκα 2.10 : Καηαλνκή ηνπ ξεύκαηνο (α) θαη ηεο ηάζεο (β) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθθόξηηζεο ηνπ ξεύκαηνο ηνπ θεξαπλνύ. [1] 28

37 2.4 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΟ [7] ρεδόλ νρηώ εθαηνκκύξηα αζηξαπέο ζπκβαίλνπλ θάζε κέξα παγθνζκίσο ελώ κόιηο έλα κηθξό πνζνζηό πξνθαιεί δεκηέο ζε ηδηνθηεζίεο θαη έλα αθόκα κηθξόηεξν πνζνζηό πξνθαιεί θίλδπλν γηα αλζξώπηλν ηξαπκαηηζκό. Αλ θαη νη ηξαπκαηηζκνί από θεξαπλό ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο θνηλνύο ηξαπκαηηζκνύο από ειεθηξηζκό, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ παζνθπζηνινγία θαη ζηα πξόηππα ηξαπκαηηζκνύ θαη απηνί νη παξάγνληεο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε γηα λα κπνξέζνπκε λα παξέρνπκε ηελ θαηάιιειε πεξίζαιςε ζηα θεξαπλόπιεθηα άηνκα. Οη ηξαπκαηηζκνί δηαθέξνπλ από θείλνπο πνπ πξνθαινύληαη από άκεζν ξεύκα πςειήο ηάζεο, θαζώο ζπλήζσο νη ηξαπκαηηζκνί από θεξαπλό δελ πξνθαινύλ ζεκαληηθή θαηαζηξνθή ησλ ηζηώλ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηεο γείσζεο ηνπ ξεύκαηνο ηνπ θεξαπλνύ. Οη θεξαπλνί είλαη ζπλήζσο δηάρπηνη θαη δελ πξνθαινύλ βιάβεο παξόκνηεο κε απηέο πνπ ιακβάλνληαη από ηάζε 110 V ή 220 V. Αλ θαη ζπάλην, ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί από θεξαπλνύο είλαη δπλαηόλ λα πξνθαιέζνπλ πξσηίζησο θαξδηαθνύο θαη λεπξνινγηθνύο ηξαπκαηηζκνύο. Ωηνινγηθνί ηξαπκαηηζκνί θαη εγθαύκαηα ζην δέξκα έρνπλ επίζεο θαηαγξαθεί σο ζπρλά επαθόινπζα απηώλ ησλ ζπκβάλησλ. Ζ εκθάληζε θαηαξξάθηε σο απνηέιεζκα ηνπ ηξαπκαηηζκνύ από θεξαπλό ζπλήζσο ζπκβαίλεη κέζα ζε ιίγεο κέξεο σο θαη εβδνκάδεο από ηνλ ηξαπκαηηζκό. Απηή ε επηπινθή έρεη ζεκεησζεί κέρξη θαη 2 ρξόληα κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκό, σζηόζν ζπλήζσο εθδειώλεηαη κέζα ζηελ πξώηε εβδνκάδα. Δπεηδή έλαο θεξαπλόο κπνξεί λα είλαη κεηαβιεηόο θαη λα εμαπισζεί δηάρπηα ζε όιν ην ζώκα, κπνξνύκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηνπο ηξαπκαηηζκνύο από θεξαπλό σο ήπηνπο, κέηξηνπο ή ζνβαξνύο. Ο ήπηνο ηξαπκαηηζκόο ζπάληα ζπλδέεηαη κε επηθαλεηαθά εγθαύκαηα, σζηόζν ππάξρεη ην ελδερόκελν έλα άηνκν ρηππεκέλν από θεξαπλό λα αλαθέξεη έιιεηςε ζπλείδεζεο, ακλεζία, ζύγρπζε, ηζνύμηκν θαη έλαλ αθόκα κεγάιν αξηζκό κε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπησκάησλ. Σα εγθαύκαηα είλαη πάληα επηθαλεηαθά θαη έρνπλ ιίγεο ή όρη βαζηέο επηπηώζεηο ζηνλ ηξαπκαηηζκό ησλ ηζηώλ. Ο κέηξηνο ηξαπκαηηζκόο κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηιεπηηθέο θξίζεηο, αλαπλεπζηηθή αλαθνπή ή θαξδηαθή ζηαζηκόηεηα, ε νπνία απζόξκεηα ππνρσξεί κε ηε ζπλέρηζε ηεο θαλνληθήο θαξδηαθήο δξαζηεξηόηεηαο. Οη αζζελείο κπνξεί λα έρνπλ ζπκπηώκαηα επεξεζηζηόηεηαο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, δηαηαξαρέο ύπλνπ θαη παξαηζζήζεηο. Αζζελείο κε ζνβαξό ηξαπκαηηζκό ζπλήζσο εκθαλίδνπλ θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή, ε νπνία ζπλήζσο πεξηπιέθεηαη κε κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν θαηά ηελ νπνία δελ έιαβαλ θαξδηνπλεπκνληθή αλάλεςε. Απηή ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη απηά ηα άηνκα βξίζθνληαη ζπρλά ζε κηα απνκνλσκέλε ηνπνζεζία όηαλ 29

38 γίλεηαη ν ηξαπκαηηζκόο. Ζ επηβίσζε είλαη ζπάληα ζε απηή ηελ νκάδα, εθηόο θαη αλ έλαο παξηζηάκελνο αξρίζεη ηαρέσο ηελ αλάλεςε. Οη θεξαπλνί πξνθαινύλ ζνβαξέο βιάβεο-ηξαπκαηηζκνύο ζε 1000 κε 1500 άηνκα θάζε ρξόλν ζε όιν ηνλ θόζκν. Σα θεξαπλόπιεθηα άηνκα ζπλήζσο είλαη άληξεο ειηθίαο 15 σο 44ρξόλσλ. Οη πεξηζζόηεξνη ηξαπκαηηζκνί ζπκβαίλνπλ από ην Μάην κέρξη ην επηέκβξε. Σν πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο είλαη 25 κε 32%, κε ην 74% ησλ επηδώλησλ λα αληηκεησπίδνπλ κόληκν ηξαπκαηηζκό θαη επαθόινπζα πξνβιήκαηα. Οη πεξηζζόηεξνη ζάλαηνη πξνθιήζεθαλ από θαξδηαθή αλαθνπή. Οη θύξηεο αίηηεο ησλ ηξαπκαηηζκώλ από θεξαπλό είλαη νη αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη νη ειεθηξνκεραληθέο δπλάκεηο. Οη ηξεηο θαηεγνξίεο θεξαπλώλ είλαη: - ην άκεζν ρηύπεκα - ην πιάγην ρηύπεκα ("Splash") - ην ρηύπεκα ζην έδαθνο (βεκαηηθή ηάζε) Σα άκεζα ρηππήκαηα πξνθαινύλ ην κέγηζην ηξαπκαηηζκό, επεηδή όιε ε πνζόηεηα ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο δηαπεξλά ην αλζξώπηλν ζώκα ή πεξλά πάλσ απ απηό. Δμαηηίαο ηεο κηθξήο δηάξθεηαο ηεο επαθήο θαηά ην ρηύπεκα ηνπ θεξαπλνύ, ζπρλά κεηαθέξεηαη κηθξή ηάζε γηα λα ζπάζεη ηε κνλσηηθή δξάζε ηνπ δέξκαηνο, θαη γη απηό, ε πνζόηεηα ζπλήζσο πεξλά θαηά κήθνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζώκαηνο ζύκθσλα κε κηα δηαδηθαζία ε νπνία απαληάηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο "flashover". Όηαλ ε πνζόηεηα πεξάζεη απιώο πάλσ από ην ζώκα ηνπ ζύκαηνο, ηόηε έρνπκε πην κηθξέο επηπηώζεηο. Σν πιάγην ρηύπεκα ζπκβαίλεη όηαλ ν θεξαπλόο αληηθξνύεηαη ζην ζύκα από ηελ αξρηθή πεξηνρή πνπ ρηύπεζε. Σν ρηύπεκα ζην έδαθνο, όπσο αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην, ζπκβαίλεη όηαλ ν θεξαπλόο ρηππάεη ζην έδαθνο δίπια ζην ζύκα. ε απηή ηελ πεξίπησζε εάλ ππάξρεη κηα δπλεηηθή απόζηαζε κεηαμύ ησλ πνδηώλ ηνπ ζύκαηνο, ε πνζόηεηα εηζέξρεηαη ζην ζώκα κέζσ ηνπ ελόο πνδηνύ θαη δηαθεύγεη από ην άιιν. Απηό είλαη γλσζηό σο «βεκαηηθή ηάζε». Σν κέγεζνο ηνπ ηξαπκαηηζκνύ εμαξηάηαη από έλαλ αξηζκό κεηαβιεηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο, ηεο ηάζεο, ηεο ηξέρνπζαο πνξείαο, ηε δηάξθεηα ηεο επαθήο θαη ηε ζρέζε ηνπ ζύκαηνο κε ηελ απνθόξηηζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ. Οη θεξαπλνί πξνθαινύλ βιάβεο ζε κηα επξεία πνηθηιία ζσκαηηθώλ ζπζηεκάησλ θαζώο θαη ζε δηάθνξνπο κεραληζκνύο, όπσο παξαθάησ: Καξδηνπλεπκνληθέο επηπινθέο - Παξνδηθή ππέξηαζε - Ζιεθηξνθαξδηνγξαθηθέο αιινηώζεηο - Βιάβε ηνπ κπνθαξδίνπ 30

39 - πκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα - Γπζξπζκία - Παξνδηθή αζπζηνιία - Κνιπηθή καξκαξπγή - Κνηιηαθή καξκαξπγή - πρλέο πξόσξεο ζπζπάζεηο θνηιηαθώλ - Αλαπλεπζηηθέο επηπινθέο - Άπλνηα - Αλεπαξθήο νμπγόλσζε ηνπ αίκαηνο Νεπξνινγηθέο επηπινθέο - Απώιεηα ζπλείδεζεο - ύγρπζε - Παξαπιεγία, ηεηξαπιεγία - Παιίλδξνκε ακλεζία - Ζκηπιεγία, αθαζία - Κώκα - παζκνί - Δλδνθνηιηαθή αηκνξξαγία - Αηκαηώκαηα - Παξάιπζε Αγγεηαθέο επηπινθέο - Αγγεηνθηλεηηθή αζηάζεηα - Αξηεξηαθνί ζπαζκνί - Αγγεηνζύζπαζε, αγγεηνδηαζηνιή Γεξκαηνινγηθέο επηπινθέο - Γεξκαηηθά εγθαύκαηα Οθζαικνινγηθέο επηπινθέο - Καηαξξάθηεο - Βιάβεο ηνπ θεξαηνεηδνύο ρηηώλα - Ύθαηκα - Ηξίηηδα - Αηκνξξαγία παινεηδνύο - Απνθόιιεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο - Σαπκαηηζκνί νπηηθνύ λεύξνπ Ωηνινγηθέο επηπινθέο - Ρήμε ηπκπαληθήο κεκβξάλεο - Πξνζσξηλή απώιεηα ηεο αθνήο 31

40 Δλδείμεηο ηξαπκαηηζκνύ από θεξαπλό, πνπ ζεκεηώλνληαη ζε κηα θπζηθή εμέηαζε, πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: - Σα θξύα άθξα, ρσξίο ζθπγκό, είλαη έλα ζεκάδη ηεο αγγεηνθηλεηηθήο αζηάζεηαο. - Ζ ζύγρπζε, ε ακλεζία, ε παξάιπζε θαη ε απώιεηα ησλ αηζζήζεσλ είλαη απνηέιεζκα ηνπ άκεζνπ πεξάζκαηνο ηνπ ξεύκαηνο κέζα από ηνλ εγθέθαιν. - Ζ πξνζσξηλή απώιεηα ηεο αθνήο πξνθαιείηαη από ην θξνπζηηθό θύκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζπλνδεύνληαο ηνλ θεξαπλό. - Ζ ππόηαζε πηζαλόηαηα ππνδεηθλύεη ελδνθνηιηαθή ή ζσξαθηθή αηκνξξαγία, θάηαγκα ιεθάλεο, θαηάγκαηα άθξσλ, ξήμε ησλ εζσηεξηθώλ νξγάλσλ, ή θαθώζεηο λσηηαίνπ κπεινύ. - Ζ παξαηεηακέλε πάξεζε ή παξάιπζε ησλ άθξσλ είλαη πηζαλόλ λα ππνδειώλεη θαθώζεηο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ. - Οη ζηαζεξέο θαη δηεζηαικέλεο θόξεο ζπλήζσο είλαη απνηέιεζκα παξνδηθώλ απηόλνκσλ δηαηαξαρώλ πνπ δελ είλαη ζνβαξά ηξαύκαηα γηα ην θεθάιη. Γεληθόηεξα, ηα ζπκπεξάζκαηα από ηελ παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ θαη νη πξνβιέςεηο κεηά ηελ πηώζε θεξαπλώλ είλαη πνιύ θαιέο. Πνιιά από ηα θεξαπλόπιεθηα ζύκαηα είλαη λένη θαη πγηείο θαη αλαξξώλνπλ από ην ρηύπεκα κε ειάρηζηε ή θαζόινπ ππνιεηκκαηηθή βιάβε. ε αζζελείο νη νπνίνη ππέζηεζαλ ζνβαξό ρηύπεκα νη δπλαηόηεηεο λα ππνζηνύλ κηα κόληκε θαη εμνπζελσηηθή λεπξνινγηθή θαη θαξδηαθή βιάβε είλαη κεγαιύηεξεο. Σν λα γίλεη πξόβιεςε ηεο πηζαλόηεηαο λα ρηππήζεη θάπνηνλ θεξαπλόο ή ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ ρηππήκαηνο θάζε δεδνκέλνπ θεξαπλνύ είλαη θάηη ην αδύλαην. Ωο εθ ηνύηνπ, ηα κέηξα πξόιεςεο θαη εθπαίδεπζεο γηα ηα άηνκα πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν είλαη νη πην απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζλεζηκόηεηαο θαη λνζεξόηεηαο ησλ ελ ιόγσ ηξαπκαηηζκώλ. 2.5 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΑ ΑΔΡΟΚΑΦΟΗ Πιήγκαηα από θεξαπλνύο ζε αεξνπιάλα ζπκβαίλνπλ έλα ζε 3200 ώξεο πηήζεο. Ζ κεγάια πιεηνλόηεηα ησλ πιεγκάησλ ζπκβαίλεη ζε ύςε θάησ από 4000 m αλ θαη ηπραία πιήγκαηα έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ηα 8000 m. Απηέο νη ζέζεηο (πνπ ζπκβαίλνπλ ηα πιήγκαηα) θαζνξίδνληαη από ηα ζπλεζηζκέλα ύςε ησλ θνξηηζκέλσλ ζύλλεθσλ ηα νπνία, ζηηο εύθξαηεο δώλεο, ζπγθεληξώλνληαη γύξσ ζηα 2500 m ηα αξλεηηθά θνξηηζκέλα θαη ζηα 6000 m ηα ζεηηθά θνξηηζκέλα. ηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο θαη ηα δύν είδε θνξηηζκέλσλ ζύλλεθσλ ζπγθεληξώλνληαη ςειόηεξα. Δπεηδή ηα ύςε πηήζεο ησλ κνληέξλσλ αεξνζθαθώλ είλαη πάλσ από ηα ύςε πνπ αλαθέξνληαη, 32

41 κεγαιύηεξν θίλδπλν από πιήγκα θεξαπλνύ δηαηξέρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνγείσζεο θαη πξνζγείσζεο. Σα αεξνζθάθε είλαη νη κόλεο θαηαζθεπέο νη νπνίεο επεξεάδνληαη θαη από ηηο εθθνξηίζεηο ζηε γε θαη απ απηέο πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζηα ζύλλεθα. Τπάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθθνξηίζεσλ ζηα ζύλλεθα, νη νπνίεο αλ θαη δελ πεξηέρνπλ κεγάια θξνπζηηθά ξεύκαηα, ηεο ηάμεο ησλ Α κε κέζε δηάξθεηα πεξίπνπ 500 ms, ηα κέγηζηα θνξηία πνπ πεξηέρνληαη είλαη ηεο ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο κε εθείλα πνπ παξαηεξνύληαη ζε πνιιαπινύο θεξαπλνύο ζηε γε, πεξίπνπ 400 C ή κεγαιύηεξα. Όηαλ έλα κεηαιιηθό αεξνπιάλν πεηάεη κέζα ζε έλα ειεθηξηθό πεδίν πνπ ππάξρεη κέζα ή θάησ από έλα ειεθηξηζκέλν ζύλλεθν, βξαρπθπθιώλεη κέξνο απηνύ ηνπ πεδίνπ. απηή ηε πεξίπησζε ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ απαγσγέαο θεξαπλώλ. Βιέπνληαο ηηο γεσκεηξηθέο ηνπ δηαζηάζεηο θαη ηε ζέζε πηήζεο, αλακέλεηαη λα βξαρπθπθιώλεη κεγαιύηεξν κέξνο ηεο νξηδόληηαο ζπληζηώζαο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ από όηη ηεο θαζέηνπ ζπληζηώζαο. απηέο ηηο ζπλζήθεο θαη εθ όζνλ ηα κεγέζε ησλ ζεκεηαθώλ εθθνξηίζεσλ απμάλνληαη απόηνκα κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ αέξα, ην αεξνζθάθνο πηζαλόλ λα αλαπηύμεη επηκέξνπο έληνλεο δηαζπάζεηο θνξόλα ζηα άθξα ηνπ θαη απηέο κπνξνύλ λα γίλνπλ ηόζν ηζρπξέο, ώζηε λα πξνθαιέζνπλ εθθόξηηζε θεξαπλνύ κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο έλα ςειό θηήξην.(ρ.2.11) ρήκα 2.11 : Ζ ζπκπεξηθνξά ελόο αεξνζθάθνπο θάησ από έλα θνξηηζκέλν ζύλλεθν. [1] Δλαιιαθηηθά, έλα νρεηόο θεξαπλνύ κπνξεί ζηε πνξεία ηνπ λα πιεζηάδεη έλα αεξνζθάθνο θαη λα πξνζειθπζζεί από απηό. Οπνηνζδήπνηε κεραληζκόο θαη λα 33

42 εθαξκόδεηαη, ην ξεύκα ηνπ θεξαπλνύ εηζέξρεηαη από ην έλα άθξν ηνπ ζθάθνπο θαη εμέξρεηαη από ην άιιν, αλ θαη ππνζέηνληαο όηη έλα αεξνπιάλν πνπ πεηάεη κε 500 miles/h θαιύπηεη 220m/s, ηα ζεκεία αγσγήο ζαξώλνπλ ηκήκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ αεξνπιάλνπ. Απηό ηπραία γίλεηαη αληηιεπηό από κία ζεηξά θνίισλ ζεκαδηώλ θαηά κήθνο ηεο αηξάθηνπ. ην ρ.2.12 κπνξνύκε λα δνύκε ηηο πεξηνρέο ηηο επηθάλεηαο ηνπ αεξνζθάθνπο πνπ ππάξρεη πηζαλόηεηα λα πιεγνύλ θαη ηε κνξθή ηνπ πιήγκαηνο. ρήκα 2.12 : Πεξηνρέο κε πηζαλόηεηα λα πιεγνύλ, βάζεη πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ. 1Α: πεξηνρή κε κηθξή πηζαλόηεηα λα πξνζειθύζνπλ ηα πιήγκαηα. 2Α: πεξηνρή κε κηθξή πηζαλόηεηα λα παξαηεξεζεί ζάξσζε ησλ ζεκείσλ αγσγήο. 1Β, 2Β: πεξηνρή κε κεγάιε πηζαλόηεηα λα ζπκβνύλ νη παξαπάλσ πεξηπηώζεηο.[1] Ζ κύηε θαη ε νπξά ηνπ αεξνζθάθνπο είλαη ηα ζεκεία πνπ πηζαλόλ λα πιεγνύλ πεξηζζόηεξν ελώ ε πηζαλόηεηα λα πιεγνύλ ηα άθξα ησλ πηεξπγίσλ εμαξηάηαη πνιύ από ηνλ ιόγν ηνπ αλνίγκαηνο ησλ θηεξώλ πξνο ην κήθνο ηεο αηξάθηνπ. Όζν ην κήθνο ηνπ αεξνπιάλνπ απμάλεηαη θαη ηα πηεξύγηα κεηαηνπίδνληαη πξνο ηα πίζσ ή παίξλνπλ κνξθή δέιηα, ε έληαζε ησλ πιεγκάησλ ζηε κύηε θαη ζηελ νπξά πηζαλόλ λα απμεζεί. 34

43 Οη επηβάηεο ελόο αεξνζθάθνπο εμ νινθιήξνπ κεηαιιηθνύ, πξαθηηθά είλαη απξόζβιεηνη από νπνηνδήπνηε ειεθηξηθό ζθάικα. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο απηνί αγλννύλ όηη ην αεξνζθάθνο ηνπο έρεη πιεγεί ελώ ν πηιόηνο κπνξεί ζηηγκηαία λα ηπθισζεί αλ ην πιήγκα έξζεη ζε επαθή κε ην ζάιακν πινήγεζεο. Δπίζεο έρεη δηαπηζησζεί, όηη ηα πιήγκαηα ζ νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ αεξνζθάθνπο δελ έρνπλ θακία θπζηνινγηθή επίδξαζε ζην πιήξσκα. Ο πηιόηνο ελόο μύιηλνπ ή ελόο αλεκνπιάλνπ βξίζθεηαη ζε κεγαιύηεξν θίλδπλν. Σέηνηα αεξνζθάθε κπνξεί λα θαηαζηξαθνύλ κε κεραληθή δεκηά ζην ζθειεηό. Ο πην ζνβαξόο θίλδπλνο ππάξρεη ζε έλα αλεκνπιάλν ην νπνίν αλπςώλεηαη κε ηε βνήζεηα ελόο ραιύβδηλνπ ζύξκαηνο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν ζε έλα θηλεηήξα απηνθηλήηνπ. Σν ραιύβδηλν ζύξκα απνηειεί έλα πνιύ κεγάιν απαγσγέα θεξαπλώλ πνπ πηζαλόλ λα πξνζειθύζεη έλα θεξαπλό. Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε ηα ειηθόπηεξα ηε ζηηγκή πνπ θαηεβάδνπλ δηάθνξα θνξηία, αλ ηύρεη από θάησ λα ππάξρεη γξακκή κεηαθνξάο ή κηα ςειή ραιύβδηλή δνθόο. [1] 2.6 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΑ ΓΔΝΣΡΑ Ζ κεγάιε δηάξθεηα νπξάο ηνπ ξεύκαηνο ζε έλα κνλαδηθό πιήγκα είλαη εθείλε πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλάθιεμε εύθιεθησλ πιηθώλ. Έρεη εμαθξηβσζεί όηη ζηηο 16 εθθελώζεηο θεξαπλώλ νη νπνίεο κπόξεζαλ λα θαηαγξαθνύλ νη 11 πνπ πξνθάιεζαλ ππξθαγηέο ζε δάζε ζηελ δπηηθή Montana, U.S.A είραλ ξεύκαηα δηάξθεηαο νπξάο πεξηζζόηεξν από 40 ms. Παξ όια απηά ε παξαπάλσ πηζαλόηεηα δελ κπνξεί λα ιεθζεί ζαλ θαλόλαο, επεηδή πιηθά ηνπ δάζνπο κπνξνύλ λα αλαθιεγνύλ κε όρη απαξαίηεηα ηόζε κεγάιε δηάξθεηα νπξάο ηνπ ξεύκαηνο. Γνθηκέο θξνπζηηθώλ δηαζπάζεσλ ζε δείγκαηα κε κήθε από 0,5 κέρξη 2 m από πνιιά είδε δέληξσλ έδεημαλ όηη ε αληνρή ζε θξνπζηηθή ηάζε κεηώλεηαη από kv/mκε 8 κs ζε kv/m αλ ζπκβεί δηάζπαζε κεηά από 20 κε 55 κs. Ζ εζσηεξηθή αληνρή ζε δηάζπαζε ησλ δέληξσλ είλαη έηζη κηθξόηεξε από έλα δηάθελν αέξα ίδηνπ κήθνπο. Μεηξήζεηο αληίζηαζεο έγηλαλ ζε κεγάιε πνηθηιία δέληξσλ. Σέηνηεο κεηξήζεηο έδεημαλ όηη ζηξώκα πγξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο δελ επεξεάδεη αμηνζεκείσηα ηελ αληίζηαζε. Δπίζεο ε επηθαλεηαθή αληίζηαζε είλαη πςειή ζρεηηθά κε ηελ αληίζηαζε ηνπ μύινπ θάησ από ην θινηό. Οη δεκηέο πνπ παζαίλνπλ ηα δέληξα εμαξηώληαη θπξίσο από ηε κνξθή ηνπ θινηνύ. Γέληξα κε ιείν θινηό, ζπαλίσο παζαίλνπλ ζνβαξέο δεκηέο θαη ζπλήζσο ιεπηά θύιια ηνπ θινηνύ δαθξύδνπλ. Απηό απνδεηθλύεη όηη ην πεξηζζόηεξν ξεύκα ηνπ θεξαπλνύ εθθνξηίδεηαη ζε έλα ηκήκα ηεο δηαηνκήο ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ θνξκνύ. 35

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Σελίδα 1 από 68 Γειώζεηο Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΜΔΡΔΝΣΗΣΖ Ν. ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΜ.ΓΔ Πεηξαηάο, 2010 1 ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ FRIESLANDCAMPINA- ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ. Διπλωματική εργαςία των Δεληφώτη Ηαχαροφλα Κέντζου Δημθτρη

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ FRIESLANDCAMPINA- ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ. Διπλωματική εργαςία των Δεληφώτη Ηαχαροφλα Κέντζου Δημθτρη ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ FRIESLANDCAMPINA- ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ Διπλωματική εργαςία των Δεληφώτη Ηαχαροφλα Κέντζου Δημθτρη ΚΑΒΑΛΑ, 2014 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα θζλαμε ςτο ςημείο αυτό να ευχαριςτήςουμε τον επιβλζποντα

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β1 ΣΑΓΙΟ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ

«ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΣΑΠΟΖ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΒΛΑΒΔ ΚΑΗ ΟΓΚΟΤ ΣΟ ΚΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΖΙΑΒΡΑ ΝΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 2 ε ΓΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΟΓΟΤ «ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ» ---------------- Σαρ. δ/λζε: 85100 Ρφδνο Σ.Θ. 138 - Ρφδνο Πιεξνθνξίεο: Πηεξξάηνο Αλαζηάζηνο Σειέθσλν: (22410) 80379/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΔΜΜΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΜΔΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΔΝΖΜΔΡΩΖ

ΒΛΔΜΜΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΜΔΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΒΛΔΜΜΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΜΔΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΤΝΣΑΞΖ: Κιαίξε Μαξγέιε ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΛΣΗΟΤ: 188 ΑΘΖΝΑ: 14/01/2016 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔ ΜΗΑ ΜΑΣΗΑ 3 Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΓΟΣΡΑΥΤΝΖ Δ ΥΑΛΤΒΔ ΘΔΡΜΖ ΔΛΑΖ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΓΟΣΡΑΥΤΝΖ Δ ΥΑΛΤΒΔ ΘΔΡΜΖ ΔΛΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΓΟΣΡΑΥΤΝΖ Δ ΥΑΛΤΒΔ ΘΔΡΜΖ ΔΛΑΖ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΔΡΒΑ ΑΗΜΗΛΗΑΝΟ Διπλωματούτος

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΣΑΗ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΣΑΗ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΣΑΗ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ.. Αλνηθηόο δεκόζηνο δηεζλήο δηαγωληζκόο γηα ηελ επηινγή αλαδόρωλ ηνπ έξγνπ: «Δπξωπαϊθό Έηνο θαηά ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E)... 5 2. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Θ)... 6 3. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Δ)...

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ...ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ.

ΠΕΡΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ...ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ. ΠΕΡΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ...ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ. ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΙΔΟΥ Μ. 2 ο Νηπιαγωγείο Αγ. Ι. Ρέντη και Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά e-mail: martha_tso@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έννοια του περιβάλλοντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη

Λέμεηο θιεηδηά: ηάθξνο Υαηδεραιάξ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θνηλόρξεζηνη ρώξνη ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΗΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ & ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΊΑ «Αξιοποίεζε ηάθπος Υαηδεσαλάπ πποεηοιμαζία διαγωνιζηικήρ διαδικαζίαρ» ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ Αζεμίίνα Αϊϊβαλιιώηος Δςάγγελορ Μπεκεπηδήρ Μαπίία Νιικολαΐΐδος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 3

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 3 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 3 1 Ηνπιίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ ΚΑΗ ΣΑΔΩΝ 4 [1.Α] ΣΟ ΥΡΔΟ, Ο ΤΠΔΡΓΑΝΔΗΜΟ ΚΑΗ Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΟΚ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα Επικαιρότητα Αζήλα 16-4-2013 Παξαζέηνπκε πην θάησ ηηο ζύληνκεο εηδήζεηο από ηελ επηθαηξόηεηα ηεο εκέξαο. (Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εκεξήζην νηθνλνκηθό ηύπν ή ζην Σκήκα Σύπνπ - Δθδόζεσλ & Γεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13%

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2013 ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο 2013-2014» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Ίδηνη Πόξνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α.

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 21 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/02/2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κέξθπξα, 24/01/2013 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Δθεκεξίδα ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΒΗΜΑ Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Σημ επαμαλειςξσογία ςξσ γοατείξσ ςηπ Δλλημικήπ Δςαιοείαπ Σξπικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Μειέηε θαη θαηαζθεπή κεηαηξνπέα DC DC γηα ην εξγαζηήξην ειεθηξηθώλ κεραλώλ. ΠΟΤΓΑΣΔ :Βαιαβαλίδεο Υξήζηνο Δπζηαζίνπ Βαζίιεηνο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών

Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη Σπκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία ζηο μάθημα ηων Θρηζκεσηικών

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΗ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ: Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηροπή Τειεπηθοηλωληώλ θαη Τατσδροκείωλ (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηροπή Τειεπηθοηλωληώλ θαη Τατσδροκείωλ (ΕΕΤΤ), Μαρούζη, 04-03-2010 ΑΠ. 555-25 ΑΠΟΦΑΣΗ Παραιαβή θαη Αποδοτή ηωλ Αποιογηζηηθώλ Εθζέζεωλ Γ & Δ ηες εηαηρείας UPSET ζηο πιαίζηο ηοσ Έργοσ «Στεδηαζκός Σηραηεγηθής Ελεκέρωζες ηες ΕΕΤΤ θαη Υιοποίεζε Στεδίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ

ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ ΟΜΗΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΥΡΔΩΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΔΡΑ ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΖ ΥΑΛΚΖ ΣΟΤ ΜΖΣΡ. ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΑΛΑΪΣΕΖ εβαζκηώηαηε Άγηε Μύξσλ, εβαζηνί Παηέξεο, Δληηκνινγηόηαηε Άξρνληα (-εο),

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΤΝΓΔΣΗΚΖ-ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

Ζ ΓΗΑΤΝΓΔΣΗΚΖ-ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Ζ ΓΗΑΤΝΓΔΣΗΚΖ-ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Υ. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ Β ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΚΠΑ Παλ. Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όηαλ κηιάκε γηα Φπρηαηξηθή

Διαβάστε περισσότερα