ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ Μεσογείων Αθήνα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙΔΕΣ - Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 3-30 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 3 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 5 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 6 - Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 01/01-31/03/ Η ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας από σελίδα 3 έως και την σελίδα 28 εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τρίτη, 13 Μαΐου 2014 και έχει δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος GIUSEPPE BORRELLI Νο. Διαβ. D /2005 ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ /10 Α.Τ. ΛΑΜΙΑΣ Ο Οικονομικός Διευθυντής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Α.Δ.Τ. ΑΚ /12 Α.Τ. ΛΑΜΙΑΣ 2

3 Οι συνοδευτικές σημειώσεις σελ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 3

4 Οι συνοδευτικές σημειώσεις σελ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 4

5 Οι συνοδευτικές σημειώσεις σελ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 5

6 Οι συνοδευτικές σημειώσεις σελ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 6

7 NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ Σημειώσεις επί της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Περιεχόμενα Σελίδα 1. Περιγραφή επιχείρησης 8 2. Βάση σύνταξης της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Βάση προετοιμασίας της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις Έγκριση της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Χρήση εκτιμήσεων Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 9 3. Πληροφόρηση κατά τομέα Κόστος μισθοδοσίας Αποσβέσεις παγίων στοιχείων Κόστος πωληθέντων Έξοδα διοίκησης και διάθεσης Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) Φόροι εισοδήματος Ενσώματα πάγια στοιχεία Ασώματα πάγια στοιχεία Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο και υπέρ το άρτιο Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω αποχώρησης Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα Προβλέψεις Εμπορικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα δάνεια Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ενδεχόμενες απαιτήσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Κοινοπραξίες Μεταγενέστερα γεγονότα 28 7

8 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1973 με την επωνυμία ΜΑΝΟΥΛΙ ΕΛΛΑΣ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Β.Ε. με εισαγωγή κεφαλαίων από το εξωτερικό σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/1953. Την με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου εγκρίθηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε ΑΛΚΑΤΕΛ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. και στις με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε η εκ νέου αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή όλων των ειδών των καλωδίων και πιο συγκεκριμένα παράγει καλώδια ενέργειας, χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, καλώδια τηλεπικοινωνιακά χάρτινα ή πλαστικά, καθώς και γυμνούς αγωγούς χαλκού, αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου. Επίσης παράγει καλώδια οπτικών ινών χερσαίων και υποβρυχίων. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Μεσογείων 15, Τ.Κ , ενώ τα κεντρικά γραφεία και το Εργοστάσιο παραγωγής της βρίσκονται στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας. Βάσει του Καταστατικού της εταιρείας η διάρκεια ζωής της είναι 67 χρόνια αρχής γενομένης από την νόμιμη σύστασή της ( ) και λήγει την Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Μάρτιο του Η Nexans Ελλάς ανήκει στον διεθνή όμιλο Nexans που έχει έδρα το Παρίσι. Μέτοχος πλειοψηφίας είναι η Γαλλική Nexans Participations S.A. με ποσοστό 71,7%. 2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ- ΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: (2.1) Βάση προετοιμασίας της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης: Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις». Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να αναγνωστούν σε συνδυασμό µε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου του 2013 που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας με ηλεκτρονική διεύθυνση Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία αποτιμώνται σε εύλογη αξία. (2.2) Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις: Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια της προηγούμενης χρήσης αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης. Τυχόν διαφορές σε ποσά των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών και αντίστοιχα ποσά στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 8

9 (2.3) Έγκριση της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης: Το Διοικητικό Συμβούλιο της NEXANS Ελλάς Α.Β.Ε., ενέκρινε τις ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2014 στις 13 Μαΐου (2.4) Χρήση Εκτιμήσεων: Η σύνταξη της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στη διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της περιόδου. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. (2.5) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση. ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. 9

10 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014) Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της προϋπόθεσης κατοχύρωσης και ορίζει διακριτά τον όρο απόδοσης και τον όρο υπηρεσίας. ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. 10

11 ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων ( portfolio exception ) έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά μέρος του ΔΛΠ 39 που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ («Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών προτύπων») στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από την εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμισης και τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 και ΔΛΠ 39» Το ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του ΔΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα οι αλλαγές στην εύλογη αξία μίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση 11

12 αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την μετάβαση από το ΔΛΠ 39 στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελεί το κατά το ΔΠΧΑ 8 κύριο όργανο λειτουργικών αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τακτικά προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία ώστε να αξιολογήσει την απόδοση και τους κινδύνους, να λαμβάνει αποφάσεις και να κατανείμει τους πόρους της εταιρείας στους τομείς δραστηριότητας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει τους τομείς δραστηριότητας με βάση τις παραπάνω αναφορές και τους παρουσιάζει ανά επιχειρηματικό τομέα και με διάκριση σε τομείς καλωδίων ενέργειας και καλωδίων τηλεπικοινωνιών. Οι πωλήσεις της εταιρίας παρουσίασαν σημαντική μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, κυρίως λόγω της καθυστέρησης λήψης παραγγελιών από συγκεκριμένες αγορές του εξωτερικού σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση της ζήτησης καλωδίων σχετικών με την οικοδομική δραστηριότητα. Η ανωτέρω μείωση έχει επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας. Ανάλυση της στρατηγικής αλλά και των προοπτικών της εταιρίας για τη χρήση του 2014 αναφέρεται διεξοδικά στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του Τα οικονομικά στοιχεία ανά επιχειρηματικό τομέα έχουν ως κάτωθι: 12

13 01/01/ /03/2014 Καλώδια Ενέργειας Καλώδια Τηλεπικοινωνιών Σύνολο Καθαρές Πωλήσεις Ενδοεταιρικές Πωλήσεις Συνολικές Πωλήσεις ανά τομέα Λειτουργικό αποτέλεσμα (555) (89) (644) Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα/(Έξοδα) (62) Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) από Συναλλαγματικές Διαφορές (21) Κέρδη προ φόρων (727) Φόροι εισοδήματος 174 Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) (553) 01/01/ /03/2013 Καλώδια Ενέργειας Καλώδια Τηλεπικοινωνιών Σύνολο Καθαρές Πωλήσεις Ενδοεταιρικές Πωλήσεις Συνολικές Πωλήσεις ανά τομέα Λειτουργικό αποτέλεσμα (55) Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα/(Έξοδα) (199) Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) από Συναλλαγματικές Διαφορές 7 Κέρδη προ φόρων 973 Φόροι εισοδήματος (375) Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: Το Κόστος Μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες αναλύεται ως εξής: 31/3/ /3/2013 Μισθοί και Ημερομίσθια Εργοδοτικές εισφορές Έξοδα αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης (Σημ.20) Λοιπά έξοδα προσωπικού Σύνολο Μισθοδοσίας Μείον: έξοδα που ενσωματώθηκαν στο κόστος παραγωγής (Σημ. 6) (1.351) (1.481) Έξοδα Μισθοδοσίας Δοίκησης & Διάθεσης (Σημ. 7) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Οι Αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες αναλύονται ως εξής: 13

14 31/3/ /3/2013 Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων (Σημ. 10) Απόσβεση ασώματων ακινητοποιήσεων (Σημ. 11) 7 6 Σύνολο Αποσβέσεων Μείον: αποσβέσεις που επιβάρυναν το κόστος παραγωγής (Σημ.6) (318) (334) Έξοδα Αποσβέσεων Δοίκησης & Διάθεσης (Σημ. 7) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ: Το κόστος πωληθέντων που εμφανίζεται στις συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες αναλύεται ως εξής: 31/3/ /3/2013 Μεταβολή Αποθεμάτων & Κόστος Πωλήσεων Υλικών Μισθοδοσία παραγωγής & Λοιπά Εξοδα Προσωπικού (Σημ. 4) Λοιπές Παροχές Τρίτων Ενέργεια Ενοίκια (leasing και εγκαταστάσεων) 11 8 Ασφάλιστρα Επισκευές - Συντηρήσεις Μεταφορικά / Ναύλοι Πωλήσεων Αποσβέσεις Παραγωγής (Σημ.5) Προμήθειες Αντιπροσώπων Λοιπά Σύνολο ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες αναλύονται ως εξής: 31/3/ /3/2013 Μισθοδοσία (Σημείωση 4) Έξοδα διοικητικής υποστήριξης Λοιπές αμοιβές τρίτων Αποσβέσεις (Σημείωση 5) Έξοδα ενοικίων Επισκευές και συντηρήσεις Λοιπές παροχές τρίτων Φόροι - Τέλη 8 8 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 9 18 Αναλώσιμα 3 3 Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων Λοιπά Σύνολο

15 8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ): Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες αναλύονται ως εξής: 31/3/2014 Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων (62) Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (62) Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) (62) 9. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις εταιρείες για τη χρήση 2014 είναι 26% (για τη χρήση 2013 ήταν 26%). Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 31/3/ /3/2013 Φόροι εισοδήματος: -Αναβαλλόμενοι Φόροι Εισοδήματος 174 (375) Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος που απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 174 (375) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει ληφθεί πρόβλεψη ύψους 150. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος ενεργητικού και παθητικού που απεικονίζονται στη συνημμένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης αναλύονται ως εξής: 31/3/ /12/2013 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος παθητικού -Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (1.868) (1.885) -Αποτίμηση παραγώγων (μετάλλων & νομισμάτων) 0 (22) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος παθητικού (1.868) (1.907) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ενεργητικού -Αποτίμηση παραγώγων (μετάλλων & νομισμάτων) Προβλέψεις - Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ενεργητικού Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

16 10. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής: 31 Μαρτίου 2014 Γήπεδα ΚΟΣΤΟΣ Κτήρια και εγκαταστάσεις Μηχανήματα και εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιή σεις υπό εξέλιξη (ΑΥΕ) 1η Ιανουαρίου Προσθήκες Μεταφορές από ΑΥΕ (64) 0 31 Μαρτίου ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1η Ιανουαρίου (6.265) (20.558) (486) (1.677) 0 (28.986) Αποσβέσεις χρήσεως 0 (15) (298) 0 (13) 0 (326) 31 Μαρτίου (6.280) (20.856) (486) (1.690) 0 (29.312) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31 Μαρτίου Σύνολο 31 Μαρτίου 2013 Γήπεδα ΚΟΣΤΟΣ Κτήρια και εγκαταστάσεις Μηχανήματα και εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιή σεις υπό εξέλιξη (ΑΥΕ) Σύνολο 1η Ιανουαρίου Προσθήκες Μεταφορές από ΑΥΕ (1) 0 31 Μαρτίου ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1η Ιανουαρίου (6.159) (19.350) (486) (1.593) 0 (27.588) Αποσβέσεις χρήσεως 0 (27) (301) 0 (21) 0 (349) 31 Μαρτίου (6.186) (19.651) (486) (1.614) 0 (27.937) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31 Μαρτίου Η εταιρεία δεν έχει χρηματοδοτικές μισθώσεις εν ισχύ. Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας. Επίσης κανένα στοιχείο των γηπέδων, κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού δεν έχει δεσμευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων. Την 31 η Μαρτίου 2014 η Nexans δεν είχε συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων. 11. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κίνηση των ασώματων παγίων στοιχείων είναι ως κάτωθι: 16

17 ΚΟΣΤΟΣ 31 Μαρτίου 2014 Λογισμικό και Λοιπά 1η Ιανουαρίου Προσθήκες 15 Μεταφορές από ΑΥΕ (10) 31 Μαρτίου ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1η Ιανουαρίου 2014 (1.445) Αποσβέσεις χρήσεως (7) 31 Μαρτίου 2014 (1.452) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31 Μαρτίου ΚΟΣΤΟΣ 31 Μαρτίου 2013 Λογισμικό και Λοιπά 1η Ιανουαρίου Προσθήκες 12 Μεταφορές από ΑΥΕ 0 31 Μαρτίου ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 1η Ιανουαρίου 2013 (1.421) Αποσβέσεις χρήσεως (6) 31 Μαρτίου 2013 (1.427) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31 Μαρτίου ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 31/3/ /12/2013 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή Πρώτες ύλες και αναλώσιμα Εμπορεύματα Μείον: Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα (565) (535) Σύνολο

18 13. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 31/3/ /12/2013 Απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού Απαιτήσεις από πελάτες εξωτερικού Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες Επιταγές Εισπρακτέες μεταχρονολογημένες Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (1.975) (1.915) Σύνολο Την 31 η Μαρτίου 2014 οι κανονικά εξυπηρετούμενες εμπορικές απαιτήσεις ανέρχονται σε ( στις ). Για τις απαιτήσεις που παραμένουν ανοικτές πέρα των πιστωτικών ορίων και άνω των 30 ημερών σχηματίζεται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ανάλογα με την ηλικία της απαίτησης. Το ποσό των εν λόγω απαιτήσεων κατά την 31 Μαρτίου 2014 ανέρχεται σε ( κατά την 31/12/2013) και η αντίστοιχη πρόβλεψη σε ( κατά την 31/12/2013). Το σύνολο των απαιτήσεων περιλαμβάνει και απαιτήσεις οι οποίες παρουσιάζουν κάποια καθυστέρηση αλλά δεν θεωρούνται επισφαλείς. Η Nexans Ελλάς, εφαρμόζοντας πιστά τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, διενεργεί αξιόπιστες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις των συνεργαζόμενων δικηγόρων για συγκεκριμένες υποθέσεις αλλά και σχηματίζοντας επιπροσθέτως στατιστική πρόβλεψη για τα υπόλοιπα ανάλογα με την ηλικιακή κατανομή τους. Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απομείωσης : ημέρες ημέρες ημέρες Υπο-σύνολο Επιταγές σε καθυστέρηση Σύνολο ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 18

19 31/3/ /12/2013 Θετικές αναπροσαρμογές τιμών Προκαταβλητέοι και παρακρατούμενοι φόροι Δεδουλευμένα έσοδα Προπληρωμένα έξοδα Προκαταβολές επί αποδóσει λογαριασμού Δάνεια και προκαταβολές προσωπικού 7 8 Λοιπά Σύνολο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ: i) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: Η NEXANS Ελλάς είναι θυγατρική της Nexans Participations S.A. η οποία κατέχει το 71,7% του μετοχικού κεφαλαίου. Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Nexans είναι η Nexans France S.A. με έδρα τη Γαλλία (Παρίσι). Δεν υπάρχουν άλλοι βασικοί μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν σημαντικό μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Nexans Ελλάς Α.Ε. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών με συνδεδεμένες (εταιρείες του Ομίλου Nexans) έχουν ως κάτωθι: 31-Μαρ Δεκ-13 Απαιτήσεις από: Dynamic Cables S.Africa Ltd. 0 4 Nexans Logistics Ltd Nexans France Nexans Deutschland Industries GmbH 0 99 Nexans (CHINA) Wires and Cables 32 0 Nexans Romania Nexans Iberia SL Opticable Nexans Polska Sp Μαρ Δεκ-13 Εμπορικές Υποχρεώσεις προς: Nexans France Nexans Italia SpA 19 1 Nexans Deutschland Industries GmbH Nexans Turkey Opticable 0 30 Nexans Suisse Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες για την περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2014 και 2013 αναλύονται ως εξής: 19

20 Πωλήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες 31-Μαρ Μαρ-13 Αποθέματα, Α ύλες & Αναλώσιμα: Nexans Logistics Ltd Nexans France Nexans Norway (107) Πωλήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες 31-Μαρ Μαρ-13 Εμπορικές υπηρεσίες: Nexans France Nexans (CHINA) Wires and Cables Αγορές από συνδεδεμένες εταιρείες 31-Μαρ Μαρ-13 Αποθέματα, Α ύλες & Αναλώσιμα: Nexans France Nexans Italia SpA Nexans Deutshchland 91 9 Nexans Benelux Nexans Turkey Αγορές από συνδεδεμένες εταιρείες 31-Μαρ Μαρ-13 Εμπορικές υπηρεσίες: Nexans France Nexans Deutshchland 0 5 Nexans Benelux 0 4 Nexans Suisse 1 0 Nexans Iberia Δάνεια από συνδεδεμένες εταιρείες 31-Μαρ Δεκ-13 Nexans Services (σημ.23) Πληρωτέο μέχρι Μάιος 2014 Φεβρουάριος 2014 Μέσο Σταθμικό επιτόκιο 2,80% 4,08% Εγγυήσεις Καμία Καμία 20

21 Χρηματοοικονομικά έξοδα προς συνδεδεμένες εταιείες 31-Μαρ Μαρ-13 Nexans Services Δεν υπήρξαν συναλλαγές με Κοινοπραξίες κατά την περίοδο Οι πωλήσεις και η παροχή υπηρεσιών προς τις συνδεδεμένες εταιρείες γίνονται σε κανονικές τιμές αγοράς. Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσης είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε μετρητά. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις. Για την περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2014, η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από συνδεδεμένες εταιρείες. ii) Αμοιβές διοικητικών στελεχών: Οι αμοιβές των διοικητικών στελεχών της εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2014, καθώς και για την περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2013, έχουν ως εξής: 31/3/ /3/2013 Βραχυπρόθεσμες παροχές προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές 5 9 Σύνολο αμοιβών που καταβλήθηκαν σε διοικητικά στελέχη ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ: Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως κάτωθι: 31/3/ /12/2013 Ταμείο 1 0 Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα Σύνολο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ: Την 31 η Μαρτίου 2014, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε 7.666, διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 1,25 η κάθε μια. Το υπέρ το άρτιο ποσό ύψους προέκυψε κατόπιν έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου σε προηγούμενες χρήσεις σε αξία μεγαλύτερης της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. 21

22 18. ΤΑΚΤΙΚΟ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ: Το τακτικό, τα αφορολόγητα και τα ειδικά αποθεματικά αναλύονται ως ακολούθως: 31/3/ /12/2013 Τακτικό Αποθεματικό Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων και λοιπά ειδικά: -Ν 1892/1990 (Αρθρο 23β) Ν 2601/ Λοιπά Σύνολο Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται να σχηματίζουν κάθε χρόνο τακτικό αποθεματικό ίσο με 5% των κερδών της χρήσης μέχρις ότου φτάσει το ένα τρίτο του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου. Η διανομή του τακτικού αποθεματικού, κατά τη διάρκεια της ζωής της εταιρείας, απαγορεύεται. Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά: Τα αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους και πωλήσεις συμμετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται με παρακράτηση του φόρου στην πηγή. Πέραν των τυχόν προπληρωθέντων φόρων, τα αποθεματικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση σε περίπτωση διανομής τους. Στην παρούσα φάση η εταιρεία δεν έχει πρόθεση να διανείμει τα συγκεκριμένα αποθεματικά και ως εκ τούτου δεν λογιστικοποιήθηκαν οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων και λοιπά ειδικά αποθεματικά : Τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων αφορούν σε μη διανεμηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηματισμό τους). Τα αποθεματικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο επενδύσεις και δεν διανέμονται. Για τα αποθεματικά αυτά δεν έχουν λογιστικοποιηθεί φορολογικές υποχρεώσεις. 19. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ: (a) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές της εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταμεία για την περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2014 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν σε 359 ( 375 για την περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2013). (β) Αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχώρησης: Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εργατικής νομοθεσίας οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Σύμφωνα με την πρακτική που ισχύει στην Ελλάδα, τα προγράμματα αυτά δεν χρηματοδοτούνται και συνιστούν προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plans) σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Η εταιρεία 22

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιουλίου 2013 μέχρι 30η Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.voice-net.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.voice-net.gr VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (VOICENET) ΑΡ.ΜΑΕ : 41042/01AT/Β/98/172(2011) ΕΔΡΑ : ΣΧΟΛΕΙΟΥ 11, 153 42, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

TRANSPORT LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRANSPORT LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998278332 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 64510/03/Β/07/0072 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 122854307000 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.ΜΑΕ. 68164/01/Β/09/177 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8827501000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 094509258 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 38843/03/Β/97/34(2011)

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6044/06/Β/86/142) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη δεύτερη εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα