Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον ΘΕΜΑ: έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Νεστορίου το Νεστόριο, σήμερα 20 του μηνός Ιουλίου 2012, ημέρα Σρίτη και ώρα η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νεστορίου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 5715/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ Α 87/ ). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 1 Γκοσλιόπουλος Φρήστος (Πρόεδρος) Ο Τ Δ Ε Ι 2 Γιούπας Βασίλειος (Μέλος) 3 Παύλου Ιωάννης «4 μέρνος Μιχαήλ «5 Υιλιάδου Αικατερίνη «6 Σοτονίδης Ιωάννης (Αντ/δρος) 7 Αθανασίου ωτήριος (Μέλος) Παρών στη συνεδρίαση είναι και ο αναπληρωτής προϊστάμενος του αυτοτελούς τμήματος Δ/κού Οικ/κού, κ. Απόστολος Σάσκηνας, για την τήρηση των πρακτικών. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Γκοσλιόπουλος, ως Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ. 1 και 266 παρ. 9 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ», η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό υμβούλιο μετά από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή πρέπει να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από τη λήξη του κάθε τριμήνου. τη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η εισήγηση του ταμία του Δήμου Νεστορίου μαζί με τις παρατηρήσεις του, που έχουν ως εξής: Σελίδα 1 από 5

2 ΔΚΘΔΗ ΔΟΓΩΝ - ΔΞΟΓΩΝ Β ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΣΟΤ Σύκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 7028/ (ΦΔΚ 253/ ηεύρνο Β ) Καζνξηζκόο ηνπ ηύπνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, νξίδνληαη ηα εμήο: 1. Ο Πξνϋπνινγηζκόο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ δηαθξίλεηαη ζε πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ θαη πξνϋπνινγηζκό δαπαλώλ Α. Τα έζνδα δηαθξίλνληαη ζε: ηαθηηθά έζνδα έθηαθηα έζνδα έζνδα παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ (Π.Ο.Δ.) πνπ βεβαηώλνληαη γηα πξώηε θνξά εηζπξάμεηο Γαλείσλ θαη απαηηήζεσλ από Π.Ο.Δ. (Παξειζόληα Οηθνλνκηθά Έηε) εηζπξάμεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαη επηζηξνθέο ρξεκάησλ ρξεκαηηθό ππόινηπν πξνεγνύκελεο ρξήζεο. Β. Οη δαπάλεο δηαθξίλνληαη ζε: ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ρξήζεο επελδύζεηο πιεξσκέο Π.Ο.Δ., ινηπέο απνδόζεηο θαη πξνβιέςεηο απνζεκαηηθό. 2. Τν θάζε είδνο εζόδνπ ή εμόδνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ραξαθηεξίδεηαη από έλα θσδηθό αξηζκό, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Η θσδηθνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ησλ Γήκσλ αθνινπζεί ην αθόινπζν ζύζηεκα: Τα έζνδα δηαθξίλνληαη ζε νκάδεο κε ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία (αξηζκνύο) γηα θάζε νκάδα σο αθνινύζσο: ηαθηηθά έζνδα κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 0, έθηαθηα έζνδα κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 1, έζνδα παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ (Π.Ο.Δ.) πνπ βεβαηώλνληαη γηα πξώηε θνξά κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 2, εηζπξάμεηο από δάλεηα θαη απαηηήζεηο από παξειζόληα έηε κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 3, εηζπξάμεηο ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 4. Σην ηειεπηαίν απηό ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν, ηνλ αξηζκό 4, εληάζζνληαη θαη νη επηζηξνθέο ρξεκάησλ, ρξεκαηηθό ππόινηπν πξνεγνύκελεο ρξήζεο κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 5. Κάζε νκάδα εζόδσλ, δηαηξείηαη ζε θαηεγνξίεο κε ηελ παξάζεζε, παξαπιεύξσο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ αξηζκνύ ηεο νκάδαο ησλ εζόδσλ, ελόο αξηζκνύ από 0-9. Κάζε θαηεγνξία αλαιύεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο, κε ηελ πεξαηηέξσ παξάζεζε ελόο αθόκε αξηζκνύ από 0-9. Κάζε ππνθαηεγνξία εζόδνπ πεξηιακβάλεη ην είδνο θάζε εζόδνπ, κε ηελ παξάζεζε ελόο αθόκε αξηζκνύ 0-9. Έηζη, ε νκάδα ησλ εζόδσλ ραξαθηεξίδεηαη από έλα κνλνςήθην αξηζκό, ε θαηεγνξία εζόδσλ κε δηςήθην αξηζκό, ε ππνθαηεγνξία κε ηξηςήθην αξηζκό θαη ην είδνο ηνπ εζόδνπ κε ηεηξαςήθην αξηζκό. Τα έμνδα δηαθξίλνληαη ζε: ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο ρξήζεσο, κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 6, Δπελδύζεηο (αγνξέο θαη θαηαζθεπέο πάγηνπ εμνπιηζκνύ, έξγα θιπ) κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 7, Σελίδα 2 από 5

3 πιεξσκέο από ππνρξεώζεηο Π.Ο.Δ. θαη ινηπέο δαπάλεο θαη απνδόζεηο κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνλ αξηζκό 8, Τν απνζεκαηηθό ραξαθηεξίδεηαη κε ηνλ αξηζκό 9. Καη γηα ηα έμνδα ηζρύεη ε ίδηα σο άλσ κεζνδνινγία ππνδηαίξεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ νκάδσλ εμόδσλ θαη πιεξσκώλ ζε θαηεγνξίεο, ππνθαηεγνξίεο θαη είδνο εμόδνπ. Με ηελ παξάζεζε, παξαπιεύξσο ηεο νκάδαο, ελόο ραξαθηεξηζηηθνύ αξηζκνύ 0-9 γηα λα νξηζηεί ε θαηεγνξία, ηελ πεξαηηέξσ παξάζεζε ελόο αξηζκνύ 0-9 γηα ηελ ππνθαηεγνξία θαη ηελ πξνζζήθε αθόκε ελόο αξηζκνύ 0-9 πνπ ραξαθηεξίδεη ην είδνο ηνπ εμόδνπ ή ηεο πιεξσκήο. 3. Όιεο νη εγγξαθέο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ γίλνληαη ζην αλαιπηηθόηεξν επίπεδν δειαδή ζηνλ ηεηξαςήθην θσδηθό ή πεξαηηέξσ όπνπ απαηηείηαη όπσο π.ρ. ζηα έξγα. 4. Απέλαληη ζε θάζε θσδηθό αξηζκό αλαγξάθνληαη: Α. ν ηίηινο ηνπ εζόδνπ ή δαπάλεο θαηά θεθάιαην. Β. ηα πνζά ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ όπσο ηειηθά δηακνξθώζεθαλ εζόδσλ θαη εληαιζέλησλ δαπαλώλ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, όπσο απηά πξνθύπηνπλ από ηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλόηεηαο, θαηά ην ρξόλν ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. Γ. ηα πνζά ησλ ςεθηζζέλησλ από ην δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην εζόδσλ θαη δαπαλώλ, ηνπ έηνπο ην νπνίν αθνξά ν πξνϋπνινγηζκόο. Γ. ηα πνζά ησλ εγθξηζέλησλ από ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα εζόδσλ θαη δαπαλώλ, ηνπ έηνπο ην νπνίν αθνξά ν πξνϋπνινγηζκόο. Δ. ζε εηδηθή ζηήιε, θαηαρσξνύληαη ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο όπσο δηακνξθώζεθαλ κεηά από θάζε αλακόξθσζε. Σύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ππνβάιιεη αλά ηξίκελν έθζεζε πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ ηνπ δήκνπ. Η έθζεζε απηή ζηελ νπνία θαηαρσξνύληαη θαη ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεύεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Με ηελ αξηζ. 286/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ςεθίζηεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έηνπο 2012 θαη εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 91/02/ εγθξηηηθή απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ηπείξνπ θαη Γπη. Μαθεδνλίαο, Γ/λζε Γηνίθεζεο, Τκήκα Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο επηιέρζεθε ην πξόηππν ηεο ζπλνπηηθήο θαηάζηαζεο πξνϋπνινγηζκνύ- απνινγηζκνύ εζόδσλ εμόδσλ ηεο ΚΥΑ 7028/ (ΦΔΚ 253/ ηεύρνο Β ) Καζνξηζκόο ηνπ ηύπνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ. Σηνπο θάησζη πίλαθεο εκθαλίδνληαη αλά πξσηνβάζκην θσδηθό Α. ηα Έζνδα θαη Δηζπξάμεηο θαη ηα Β. Έμνδα θαη Πιεξσκέο κε ηα πξνϋπνινγηζζέληα θαη ηα ηειηθά απνινγηζηηθά δηακνξθσκέλα πνζά ζην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ. Έζοδα και Διζππάξειρ Κωδικοί Απιθμοί Έζοδα και Διζππάξειρ Πποϋπολογιζμόρ ζε Απολογιζμόρ ηπιμήνος ζε Σελίδα 3 από 5

4 1 (πιελ 13) Ταθηηθά Έζνδα... Έθηαθηα έζνδα (πιελ επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο) , , ,59 2 Έζνδα παξειζόλησλ εηώλ ,00 31 Δηζπξάμεηο από Γάλεηα Δηζπξαθηέα ππόινηπα από βεβαησζέληα έζνδα θαηά ηα παξειζόληα έηε Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ, Αζθ. Φνξέσλ θαη Τξίησλ. Φξεκαηηθό ππόινηπν πξνεγ. Έηνπο , , , , , , , ,06 Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο , ,59 ύνολο Πόπων... Έξοδα και Πληπωμέρ Κωδικοί Απιθμοί Έξοδα και Πληπωμέρ Πποϋπολογιζμόρ ζε Απολογιζμόρ ηπιμήνος ζε 60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ , ,15 61, 62 Ακνηβέο θαη παξνρέο ηξίησλ , ,59 63, 64 Φόξνη ηέιε, ινηπά γεληθά έμνδα , , Τνθνρξενιύζηα δαλείσλ ,54 66 Πξνκήζεηεο Αλαιώζεηο πιηθώλ , ,45 67, 68 Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο, ινηπά έμνδα , ,64 81 Πιεξσκέο γηα ππνρξεώζεηο Π.Ο.Δ , ,91 82, 85 Λνηπέο απνδόζεηο θαη πξνβιέςεηο , ,05 Δπενδύζειρ 71 Αγνξέο , ,25 73 Έξγα , ,48 74 Μειέηεο , ,25 75 Σπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο 652 Τνθνρξενιύζηα δαλείσλ επελδύζεσλ Απνζεκαηηθό , ,92 ύνολο εξόδων και πληπωμών , ,71 ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 1. Σα τακτικά έσοδα του Δήμου μας είναι μειωμένα τουλάχιστον κατά 15 %. Σελίδα 4 από 5

5 2. Σα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη είναι μειωμένα παρότι έχουν βεβαιωθεί τα ποσά, λόγω της οικονομικής κρίσης. Μεγάλο μέρος των προϋπολογιζομένων εσόδων από Ανταποδοτικά δεν πρόκειται να εισπραχθούν γιατί επήλθε 20ετία από την βεβαίωσή τους και πολλοί από τους οφειλέτες έχουν πεθάνει. Εκτίμησή μας είναι επίσης ότι τα ποσά που έχουν προβλεφθεί για είσπραξη από Ανταποδοτικά τέλη σύμφωνα με τα στοιχεία του Α` 6μήνου θα έχουν μεγάλη απόκλιση με τα εισπραχθέντα στο τέλος του χρόνου. Απαιτείται αναμόρφωση προϋπολογισμού για μην καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός και παράλληλα να μειωθούν οι δαπάνες στο ελάχιστο. 3. Ως προς τα έσοδα από Δάση νομίζω είμαστε κοντά στις προβλέψεις σύμφωνα με τις διαχειριστικές μελέτες. Τπάρχει καθυστέρηση ως προς την είσπραξη εσόδων από πώληση Δασικών προϊόντων η οποία οφείλεται επίσης στην οικονομική κρίση, όμως θεωρούμε ότι τα χρήματα που έχουν προβλεφθεί θα εισπραχθούν ως το τέλος του οικονομικού έτους. 4. Σα έξοδα του Α` τριμήνου από έργα μελέτες, στο κεφάλαιο επενδύσεις προέρχονται ως επί των πλείστων από το πρόγραμμα ΘΗΕΑ και ΟΚ. Έχει πληρωθεί περίπου το 65 % του προγράμματος ΘΗΕΑ και η αποπληρωμή του υπολοίπου 35 % θα γίνει με την επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Όλες οι μισθοδοσίες των υπαλλήλων και των αιρετών πληρώνονται πλέον μέσω της Ε.Α.Π. μαζί με τις κρατήσεις τους. Η Διαφορά του ποσού των εσόδων με το ποσό των εξόδων είναι το χρηματικό υπόλοιπο του 1 ου τριμήνου 2012 και είναι σε λογαριασμούς Σραπεζών (ΑΣΕ) καθώς στην Σράπεζα Ελλάδος και στο Σαμείο του Δήμου. Αφού έλαβε υπόψη της: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ση διαλογική συζήτηση που έγινε και τις διατάξεις των άρθρων 72 & 266 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ», του άρθρου 159 του Ν.3463/06 και την ΚΤΑ 7028/ ( ΥΕΚ 253/ τεύχος Β). ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΟΜΟΥΩΝΑ Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων εξόδων Β τριμήνου οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Νεστορίου, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό υμβούλιο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2012. Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΑ ΜΕΛΗ (Ακολουθούν υπογραφές) Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος Φρήστος Γκοσλιόπουλος Σελίδα 5 από 5

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗΔ-ΞΓΕ Αριθ. Απόφασης 580/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης οφειλόµενων τιµολογίων παροχής

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΔΑ: Β4ΩΝ4691ΩΓ-ΩΣ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2012 Αριθ. Πρωτ. : 6950 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα