Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)"

Transcript

1 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) Ημερομηνία Αναθεώρησης : 16/6/2017 Έκδοση : 6 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Ταυτοποίηση του προϊόντος Σύμφωνα με το πρότυπο EN 1971: Τσιμέντο τύπου: CEM I 52,5N (λευκό τσιμέντο) CEM II / ALL 42,5N (λευκό τσιμέντο) 1.2. Χρση του προϊόντος Το τσιμέντο χρησιμοποιείται ως υδραυλικ κονία (συνδετικ ύλη) σε υλικά όπως το έτοιμο σκυρόδεμα (readymixed), τα υλικά επίχρισης (σοβάδες κλπ), οι κόλλες πλακιδίων, τα κονιάματα πληρώσεως και το προεντεταμένο σκυρόδεμα. Τα υλικά αυτά παράγονται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις για χρση σε οικοδομικές εργασίες και γενικά σε έργα πολιτικού μηχανικού. Οι διάφοροι τύποι τσιμέντου, όπως και τα μείγματα που περιέχουν τσιμέντο, χρησιμοποιούνται επίσης από επαγγελματίες και τελικούς καταναλωτές σε οικοδομικές εργασίες σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους. Περισσότερες πληροφορίες στο κεφάλαιο Ταυτοποίηση του παραγωγού και πληροφορίες για το δελτίο δεδομένων ασφαλείας Επωνυμία: Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Διεύθυνση: ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ Αρ. τηλεφώνου: Αρμόδιος για το ΔΔΑ: Περικλόπουλος Δημτρης 1.4. Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Κέντρο δηλητηριάσεων: Ταυτοποίηση κινδύνων 2.1. Ταξινόμηση του προϊόντος Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕC) 1272 / 2008 (CLP) Ταξινόμηση κινδύνου Κατηγορία κινδύνου Δλωση επικινδυνότητας Ερεθισμός του δέρματος 2 (βάσει δεδομένων δοκιμών) H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Σοβαρ οφθαλμικ βλάβη / ερεθισμός των οφθαλμών 1 (βάσει δεδομένων δοκιμών) H318: Προκαλεί σοβαρ οφθαλμικ βλάβη. Ευαισθητοποίηση του δέρματος 1B (βάσει βιβλιογραφικών δεδομένων ) H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικ δερματικ αντίδραση. Ειδικ τοξικότητα σε όργαναστόχους / μια εφάπαξ έκθεση / ερεθισμός της αναπνευστικς οδού 3 (βάσει βιβλιογραφικών δεδομένων ) H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικς οδού Στοιχεία επισμανσης Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕC) 1272 / 2008 (CLP) Περιέχει Κλίνκερ Πόρτλαντ EC: ; CAS: Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ / ΔΔΑ / Ημερομηνία Αναθεώρησης: / Έκδοση: 4 Σελίδα 1 από 16

2 Εικονίδια κινδύνου Επισμανση Κίνδυνος 2.3. Άλλοι κίνδυνοι Δηλώσεις επικινδυνότητας H318: Προκαλεί σοβαρ οφθαλμικ βλάβη. H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικ δερματικ αντίδραση. H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικς οδού. Δηλώσεις ασφαλείας P102 Πρέπει να διατηρείται μακριά από παιδιά. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικς προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφς, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ένα γιατρό. P302+P352+P333+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P261+P304+P340+P312: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συμπληρωματικές πληροφορίες Η επαφ του δέρματος με υγρό τσιμέντο, φρέσκο σκυρόδεμα σοβά μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, δερματίτιδα εγκαύματα (μετά από παρατεταμένη επαφ). Το υγρό τσιμέντο τα υλικά που περιέχουν υγρό τσιμέντο μπορούν να διαβρώσουν αντικείμενα από αλουμίνιο άλλα μη ευγεν μέταλλα. Το τσιμέντο δεν χαρακτηρίζεται ως ΑΒΤ (ανθεκτικό, βιοσυσσωρεύσιμο και τοξικό) παπβ (πολύ ανθεκτικό και πολύ βιοσυσσωρεύσιμο) σύμφωνα με το Παράρτημα III του κανονισμού REACH (Κανονισμός (EC) 1907/2006). Το λευκό τσιμέντο χαμηλό ποσοστό Cr(VI), κάτω από 2mg/kg ξηρού τσιμέντου. (Κεφάλαιο 15) 3. Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά 3.1. Χημικ Ουσία καθώς το τσιμέντο είναι μείγμα Σύνθεση τσιμέντου Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του προτύπου EN Κύρια Συστατικά *Δευτερεύοντα Συστατικά Κλίνκερ (%) Ποζολάνη (%) Ιπτ. τέφρα (%) Ασβεστόλιθος (%) (%) CEM I <5 5 Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ / ΔΔΑ / Ημερομηνία Αναθεώρησης: / Έκδοση: 4 Σελίδα 2 από 16

3 CEM II / ALL (λευκό) * Άλλα κύρια συστατικά.. Θειικό Ασβέστιο (Γύψος) προστίθεται επι πλέον των άλλων συστατικών του τσιμέντου κατά την διάρκεια της παραγωγς του για τον έλεγχο της πξης του τσιμέντου. Βελτιωτικά άλεσης προστίθενται σε μικρές ποσότητες ( < 1% ) για την βελτίωση των ιδιοττων του τσιμέντου /και της παραγωγικς διαδικασίας του τσιμέντου Συστατικά που μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία Συστατικό Αριθμός EINECS Αριθμός CAS Αριθμός καταχώρησης REACH Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008/EC Κωδικοί κλάσης & κατηγορίας κινδύνου Ερεθισμός του δέρματος, 2 Κωδικοί δλωσης επικινδυνότητας H 315 Κλίνκερ Εξαιρείται της καταχώρησης Ευαισθητοποίηση του δέρματος, 1Β Σοβαρ οφθαλμικ βλάβη / ερεθισμός των οφθαλμών, 1 Ειδικ τοξικότητα σε όργανα στόχους (εφάπαξ έκθεση) ερεθισμός αναπνευστικς οδού, 3 H317 H318 H335 *Βλ. υποκεφάλαιο Πρώτες Βοθειες 4.1. Βασικές Ενέργειες Γενικ παρατρηση Δεν απαιτείται ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους διασώστες τους τραυματιοφορείς. Συνιστάται οι διασώστες και οι τραυματιοφορείς να αποφεύγουν την επαφ με το υγρό τσιμέντο τα προϊόντα που περιέχουν υγρό τσιμέντο. Μετά από επαφ με τα μάτια Μην τρίβετε τα μάτια γιατί μπορεί να προκληθεί περαιτέρω τραυματισμός στον κερατοειδ. Απομακρύνετε τους φακούς επαφς (εφόσον το θύμα χρησιμοποιεί). Δώστε κλίση στο κεφάλι προς το μάτι που εκτέθηκε, ανοίξτε πλρως τα βλέφαρα και πλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό τουλάχιστον για 20 λεπτά για την αφαίρεση όλων των σωματιδίων. Αν είναι δυνατό χρησιμοποιστε ισοτονικό διάλυμα (0.9% NaCl). Σε κάθε περίπτωση συμβουλευθείτε ειδικό γιατρό εργασίας οφθαλμίατρο. Μετά από επαφ με το δέρμα Εφόσον η επαφ έγινε με ξηρ σκόνη τσιμέντου, απομακρύνετέ την από το δέρμα και πλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό. Εφόσον η επαφ έγινε με υγρό τσιμέντο, πλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό. Σε κάθε περίπτωση, απομακρύνετε από το δέρμα όλα τα λερωμένα ρούχα, υποδματα, ρολόγια κλπ και καθαρίστε τα σχολαστικά πριν τα ξαναχρησιμοποισετε. Σε περίπτωση που παρατηρσετε ερεθισμό εγκαύματα, ζητστε άμεσα ιατρικ συμβουλ. Μετά από εισπνο Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Η σκόνη στον φάρυγγα και στις ρινικές κοιλότητες θα απομακρυνθεί αυτόματα. Ζητστε ιατρικ συμβουλ αν ο ερεθισμός επιμείνει αν εμφανιστεί αργότερα σε περίπτωση δυσφορίας, βχα άλλων συμπτωμάτων. Μετά από κατάποση Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ / ΔΔΑ / Ημερομηνία Αναθεώρησης: / Έκδοση: 4 Σελίδα 3 από 16

4 Μην προκαλείτε εμετό. Εφόσον ο παθών διατηρεί τις αισθσεις του, πλύνετε το στόμα με νερό και δώστε του να πιει αρκετό νερό. Ζητστε άμεσα ιατρικ βοθεια επικοινωνστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσα μετά την έκθεση Μάτια: Η άμεση επαφ των ματιών με σκόνη τσιμέντου (ξηρ υγρ) μπορεί να προκαλέσει σοβαρ και πιθανόν μη αναστρέψιμη βλάβη. Δέρμα: Υπάρχει πιθανότητα μετά από παρατεταμένη επαφ το τσιμέντο να προκαλέσει ερεθισμό σε υγρό δέρμα (εξαιτίας π.χ. ιδρώτα υγρασίας) δερματίτιδα εξ επαφς μετά από επαναλαμβανόμενη έκθεση. Παρατεταμένη επαφ του δέρματος με υγρό τσιμέντο υγρό σκυρόδεμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα διότι εξελίσσονται χωρίς την αίσθηση του πόνου (για παράδειγμα γονατίζοντας σε υγρό σκυρόδεμα ακόμα και φορώντας παντελόνι). Για λεπτομέρειες βλ. αναφορά (1) στο τέλος αυτού του ΔΔΑ. Εισπνο: Επαναλαμβανόμενη εισπνο σκόνης τσιμέντου για μεγάλο χρονικό διάστημα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης πνευμονοπαθειών. Περιβάλλον: Εφόσον η χρση του τσιμέντου γίνεται στα πλαίσια του Κεφαλαίου 1 του παρόντος ΔΔΑ, το τσιμέντο δεν είναι βλαβερό για το περιβάλλον Πληροφορίες για το γιατρό Σε περίπτωση που ζητσετε ιατρικ συμβουλ, θα πρέπει να έχετε μαζί σας το παρόν ΔΔΑ. 5. Μέτρα πυρόσβεσης 5.1. Μέσα πυρόσβεσης Το τσιμέντο δεν αναφλέγεται Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την έκθεση του τσιμέντου σε φωτιά Το τσιμέντο δεν αναφλέγεται και δεν είναι προκαλεί εκρξεις ακόμα και σε κατάσταση αιώρησης της σκόνης. Δεν διευκολύνει, ούτε διατηρεί την καύση άλλων υλικών Οδηγίες για τους πυροσβέστες Το τσιμέντο δεν δημιουργεί κινδύνους πυρκαγιάς. Οι πυροσβέστες δεν χρειάζονται ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό. 6. Διαχείριση τυχαίας διαρρος 6.1. Ατομικές προφυλάξεις, μέσα ατομικς προστασίας και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Προσωπικό υποστριξης Πρέπει να φέρετε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8 του παρόντος ΔΔΑ και να ακολουθείτε τις οδηγίες για τον ασφαλ χειρισμό του τσιμέντου όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο 7 του παρόντος ΔΔΑ Προσωπικό άμεσης επέμβασης Δεν απαιτούνται διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, είναι πιθανόν να χρειαστούν μέσα προστασίας της αναπνος σε περίπτωση έκλυσης μεγάλης ποσότητας σκόνης Προστασία του περιβάλλοντος Μην απορρίπτετε το τσιμέντο στην αποχέτευση σε άλλους υδάτινους φορείς (π.χ. ρέματα). Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ / ΔΔΑ / Ημερομηνία Αναθεώρησης: / Έκδοση: 4 Σελίδα 4 από 16

5 6.3. Μέθοδοι και υλικά για συλλογ και καθαρισμό Αν είναι δυνατό, η ποσότητα τσιμέντου που διέρρευσε πρέπει να ανακτάται σε ξηρ μορφ. Σκόνη τσιμέντου (ξηρ) Χρησιμοποιστε μεθόδους συλλογς που δεν προκαλούν διασπορά και αιώρηση της σκόνης, όπως φορητές βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες με φίλτρα υψηλς απόδοσης (φίλτρα EPA και HEPA σύμφωνα με EN 18221:2009). Μη χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα. Εναλλακτικά, σκουπίστε τη σκόνη με κατάλληλο μέσο (π.χ. υγρ σφουγγαρίστρα). Μπορείτε επίσης να ψεκάσετε νερό με χαμηλ πίεση (ώστε να μην αναταραχθεί η σκόνη) και να συλλέξετε τον πολτό. Εάν η συλλογ δεν είναι δυνατ απομακρύνετε τον τσιμεντοπολτό με νερό (βλ. στη συνέχεια υγρό τσιμέντο). Αν παρόλ αυτά δεν είναι δυνατός ο καθαρισμός με τις παραπάνω μεθόδους και μπορεί να γίνει μόνο ξηρός καθαρισμός με σκούπες, βεβαιωθείτε ότι το εμπλεκόμενο προσωπικό φέρει τα κατάλληλα μέσα προστασίας της αναπνος και προσπαθστε να περιορίσετε τη διασπορά σκόνης. Αποφύγετε την εισπνο και την επαφ του τσιμέντου με το δέρμα. Τοποθετστε τα λερωμένα αντικείμενα σε κατάλληλο δοχείο και αφστε το τσιμέντο να στερεοποιηθεί πριν την απόρριψη όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 13 του παρόντος ΔΔΑ. Υγρό τσιμέντο Συλλέξτε το υγρό τσιμέντο και τοποθετστε το σε κατάλληλο δοχείο. Αφστε το να στερεοποιηθεί και απορρίψτε το όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 13 του παρόντος ΔΔΑ Αναφορά σε άλλα κεφάλαια Βλ. Κεφάλαια 8 και 13 για περισσότερες λεπτομέρειες. 7. Χειρισμός και αποθκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλ διαχείριση Μέτρα προστασίας Ακολουθστε τις οδηγίες στο Κεφάλαιο 8 του παρόντος ΔΔΑ. Για τον καθαρισμό ξηρού τσιμέντου βλ. υποκεφάλαιο 6.3. Μέτρα αποτροπς ανάφλεξης. Μέτρα για αποφυγ αιώρησης και διασποράς σκόνης Μην σκουπίζετε. Χρησιμοποιστε μεθόδους που δεν προκαλούν διασπορά σκόνης όπως οι ηλεκτρικές σκούπες. Περισσότερες πληροφορίες για την ασφαλ διαχείριση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα Πληροφορίες για γενικά θέματα εργασιακς υγιεινς Μην αποθηκεύετε χρησιμοποιείτε τσιμέντο κοντά σε τρόφιμα, ποτά, τσιγάρα καπνό. Σε περιβάλλον με υψηλ συγκέντρωση σκόνης χρησιμοποιστε μέσα προστασίας της αναπνος και προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιστε τα ειδικά γάντια (όπως αναφέρονται πιο κάτω) για να αποφύγετε την επαφ με το δέρμα Συνθκες ασφαλούς αποθκευσης και ασυμβατότητα με άλλα υλικά Το χύμα τσιμέντο πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρά, υδατοστεγ σιλό (στα οποία η συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό τους είναι ελάχιστη) που το προστατεύουν από κάθε είδος ρύπανσης. Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ / ΔΔΑ / Ημερομηνία Αναθεώρησης: / Έκδοση: 4 Σελίδα 5 από 16

6 Κίνδυνος παγίδευσης: Για να αποφευχθεί παγίδευση και ασφυξία, μην εισέρχεσθε σε περιορισμένους χώρους όπως σιλό, κάδους, βυτία σιλοφόρων οχημάτων άλλους χώρους στους οποίους περιέχεται αποθηκεύεται τσιμέντο χωρίς τη λψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας. Το τσιμέντο μπορεί να αποτεθεί να επικολληθεί στα τοιχώματα των δοχείων αποθκευσης και να καταρρεύσει, να απελευθερωθεί να πέσει απρόσμενα από τα σημεία αυτά. Το ενσακισμένο τσιμέντο πρέπει να αποθηκεύεται χωρίς να ανοίγονται οι συσκευασίες (σακιά) σε μικρ απόσταση από το έδαφος σε δροσερό και ξηρό χώρο και προστατευμένο από υπερβολικά δυσμενείς καιρικές συνθκες για να αποφευχθεί η υποβάθμιση της ποιότητάς του. Τα σακιά πρέπει να στοιβάζονται σταθερά. Μην χρησιμοποιείτε αλουμινένια δοχεία για την αποθκευση μεταφορά υγρού τσιμέντου, γιατί το υγρό τσιμέντο διαβρώνει το αλουμίνιο Ειδικές εφαρμογές Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες πληροφορίες για τις ειδικές εφαρμογές του τσιμέντου (βλ. υποκεφάλαιο 1.2). 8. Μέσα ελέγχου έκθεσης / προσωπικ προστασία (Αναφ.14) 8.1. Παράμετροι ελέγχου Σύμφωνα με το ΠΔ 77/93, το ΤLV (ανώτερη επιτρεπτ τιμ ) είναι 10mg/m 3 για την ολικ εισπνεύσιμη σκόνη και 5mg/m 3 για την αναπνεύσιμη σκόνη Μέσα ελέγχου έκθεσης Για κάθε ξεχωριστ PROC, οι χρστες πρέπει να διαλέξουν την επιλογ Α την επιλογ Β από τον πίνακα που ακολουθεί και είναι κατάλληλη για την περίπτωσ τους. Αν κάνουν μια επιλογ πρέπει να κάνουν την ίδια και στον πίνακα της παραγράφου Μόνο συνδυασμοί ΑΑ και ΒΒ επιτρέπονται Έλεγχος μέσω κατάλληλου σχεδιασμού Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση της δημιουργίας και διάχυσης σκόνης στο περιβάλλον, όπως κατάλληλα συστματα αποκονίωσης και εξαερισμού. Επίσης τα συστματα καθαρισμού του χώρου δεν πρέπει να προκαλούν αιώρηση και διάχυση σκόνης. Σενάριο Έκθεσης PROC* Έκθεση Τοπικοί Έλεγχοι Επάρκεια Βιομηχανικ παραγωγ /διαμόρφωση υδραυλικών δομικών και κατασκευαστικών υλικών Βιομηχανικές χρσεις (εσωτερικές & εξωτερικές) ξηρών υδραυλικών δομικών και κατασκευαστικών υλικών Βιομηχανικές χρσεις υγρών κονιαμάτων δομικών και κατασκευαστικών υλικών 2, 3 Η διάρκεια δεν είναι περιορισμένη (έως 480 λεπτά ανά βάρδια, 5 βάρδιες την εβδομάδα) Δεν απαιτείται 14, 26 A) Δεν απαιτείται B) Τοπικό σύστημα εξαερισμού 5, 8b, 9 A) Γενικός εξαερισμός B) Τοπικό σύστημα εξαερισμού 2 Δεν απαιτείται 14, 22, 26 A) Δεν απαιτείται B) Τοπικό σύστημα εξαερισμού 5, 8b, 9 A) Γενικός εξαερισμός or B) Τοπικό σύστημα εξαερισμού 7 A) Δεν απαιτείται B) Τοπικό σύστημα εξαερισμού 78 % 17 % 78 % 78 % 17 % 78 % 78 % 2, 5, 8b, Δεν απαιτείται Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ / ΔΔΑ / Ημερομηνία Αναθεώρησης: / Έκδοση: 4 Σελίδα 6 από 16

7 Επαγγελματικές χρσεις (εσωτερικές εξωτερικές) ξηρών υδραυλικών δομικών και κατασκευαστικών υλικών Επαγγελματικές χρσεις υγρών κονιαμάτων δομικών και κατασκευαστικών υλικών 9, 10, 13, 14 2 Δεν απαιτείται 9, 26 A) Δεν απαιτείται B) Τοπικό σύστημα εξαερισμού 5, 8a, 8b, 14 A) Δεν απαιτείται B) Τοπικό σύστημα εξαερισμού 19 Οι τοπικοί έλεγχοι δεν έχουν εφαρμογ. Η διαδικασία να γίνεται σε καλά αεριζόμενους χώρους εξωτερικούς χώρους 11 A) Δεν απαιτείται B) Τοπικό σύστημα εξαερισμού 2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19 Δεν απαιτείται *PROC : Για τις Προσδιορισμένες Χρσεις και περιγραφές κατηγορίας χρσης βλέπε υπό ενότητα % 87 % 72 % Περιορισμός ατομικς έκθεσης και μέσα ατομικς προστασίας Γενικά Κατά την διάρκεια της εργασίας να αποφεύγετε να γονατίζετε σε νωπό σκυρόδεμα η σοβά. Αν το γονάτισμα είναι απολύτως απαραίτητο να χρησιμοποιείτε αδιάβροχα μέσα ατομικς προστασίας. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφς και ποτών, όπως και το κάπνισμα, κατά την εργασία με τσιμέντο για να αποφευχθεί η επαφ με το στόμα και το δέρμα. Πριν ξεκινστε να εργάζεστε με τσιμέντο, απλώστε μια προστατευτικ κρέμα στα χέρια σας. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτ σε τακτά χρονικά διαστματα αφού προηγουμένως καθαρίσετε τα χέρια σας. Μετά τη λξη της εργασίας με τσιμέντο υλικά που περιέχουν τσιμέντο, κάνετε ντους χρησιμοποιείτε προϊόντα ενυδάτωσης του δέρματος. Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα, υποδματα, ρολόγια κλπ και καθαρίστε τα σχολαστικά πριν τα ξαναχρησιμοποισετε. Προστασία προσώπου / οφθαλμών Φορέστε εγκεκριμένα γυαλιά προστασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 166 όταν χρησιμοποιείτε ξηρό υγρό τσιμέντο για να αποφύγετε την επαφ με τα μάτια. Προστασία του δέρματος Χρησιμοποιστε υδατοστεγ γάντια, ανθεκτικά στην τριβ και στα αλκάλια (πχ γάντια νιτριλίου επενδεδυμένα εσωτερικά με βαμβακερό ύφασμα) εσωτερικά επενδεδυμένα με βαμβακερό ύφασμα, μπότες και προστατευτικό ρουχισμό με μακριά μανίκια, όπως επίσης και προϊόντα φροντίδας του δέρματος (συμπεριλαμβανομένης και κρέμας προστασίας) για προστασία του δέρματος από παρατεταμένη επαφ με υγρό τσιμέντο. Ιδιαίτερη προσοχ πρέπει να δίνετε ώστε να μην μπει υγρό τσιμέντο στις μπότες. Για τα γάντια να λαμβάνετε υπόψη τον μέγιστο χρόνο χρσης για να αποφύγετε προβλματα με το δέρμα. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως όταν απλώνετε σκυρόδεμα, είναι απαραίτητη η χρση αδιάβροχων παντελονιών επιγονατίδων. Προστασία της αναπνος Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ / ΔΔΑ / Ημερομηνία Αναθεώρησης: / Έκδοση: 4 Σελίδα 7 από 16

8 Όταν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης του εργαζόμενου σε επίπεδα σκόνης πάνω από τα επιτρεπτά όρια, πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέσα προστασίας της αναπνος. Ο τύπος των μέσων προστασίας πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στα επίπεδα σκόνης του χώρου εργασίας και να συμφωνεί με τα σχετικά εθνικά ευρωπαϊκά πρότυπα (π.χ. EN 149). Θερμικοί κίνδυνοι. Σενάριο Έκθεσης PROC* Έκθεση Προδιαγραφές αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού (ΑΠΕ) Επάρκεια ΑΠΕ Δείκτης Προστασίας (ΔΠ) Βιομηχανικ παραγωγ /διαμόρφωση υδραυλικών δομικών και κατασκευαστικών υλικών Βιομηχανικές χρσεις (εσωτερικές & εξωτερικές) ξηρών υδραυλικών δομικών και κατασκευαστικών υλικών Βιομηχανικές χρσεις υγρών κονιαμάτων δομικών και κατασκευαστικών υλικών Επαγγελματικές χρσεις (εσωτερικές εξωτερικές) ξηρών υδραυλικών δομικών και κατασκευαστικών υλικών Επαγγελματικές χρσεις υγρών κονιαμάτων δομικών και κατασκευαστικών υλικών 2, 3 Η διάρκεια δεν είναι περιορισμένη (έως 480 λεπτά ανά βάρδια, 5 βάρδιες την εβδομάδα) Δεν απαιτείται 14, 26 A) FFP1 μάσκα B) Δεν απαιτείται 5, 8b, 9 A) FFP2 μάσκα B) FFP1 μάσκα 2 Δεν απαιτείται 14, 22, 26 A) FFP1 μάσκα B) Δεν απαιτείται 5, 8b, 9 A) FFP2 μάσκα B) FFP1 μάσκα 7 A) FFP1 μάσκα B) Δεν απαιτείται 2, 5, 8b, 9, 10, 13, 14 Δεν απαιτείται ΔΠ = 4 ΔΠ = 10 ΔΠ = 4 ΔΠ = 4 ΔΠ = 10 ΔΠ = 4 ΔΠ = 4 2 FFP1 μάσκα ΔΠ = 4 9, 26 A) FFP2 μάσκα B) FFP1 μάσκα 5, 8a, 8b, 14 A) FFP3 μάσκα B) FFP1 μάσκα ΔΠ = 10 ΔΠ = 4 ΔΠ = 20 ΔΠ = 4 19 FFP2 μάσκα ΔΠ = A) FFP2 μάσκα B) FFP1 μάσκα ΔΠ = 10 ΔΠ = 4 2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19 Δεν απαιτείται *PROC : Για τις Προσδιορισμένες Χρσεις και περιγραφές κατηγορίας χρσης βλέπε υπό ενότητα 16.2 Κάθε ΑΠΕ που περιγράφεται πρέπει να χρησιμοποιείται ακολουθώντας τις εξς αρχές: Η διάρκεια της εργασίας (συγκρίνοντας με τον χρόνο έκθεσης) πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πρόσθετη σωματικ επιβάρυνση του εργαζομένου εξαιτίας της χρσης των ΑΠΕ. Επίσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μείωση της ικανότητας του εργαζόμενου να χρησιμοποιεί εργαλεία και να επικοινωνεί όταν χρησιμοποιεί ΑΠΕ. Για τους πιο πάνω λόγους ο εργαζόμενος πρέπει να είναι (α) υγις (αναφορικά με ειδικά προβλματα υγείας που μπορούν να επηρεάσουν την χρση των ΑΠΕ), (β) να λαμβάνονται υπ οψη τυχόν χαρακτηριστικά που μπορεί να προκαλέσουν διαρροές μεταξύ του προσώπου Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ / ΔΔΑ / Ημερομηνία Αναθεώρησης: / Έκδοση: 4 Σελίδα 8 από 16

9 και της μάσκας (ουλές, τριχοφυΐα προσώπου). Τα ΑΠΕ εξαρτώνται από την καλ εφαρμογ στο πρόσωπο και δεν θα παρέχουν την κατάλληλη προστασία αν δεν εφαρμόζουν σωστά. Ο εργοδότης και οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν νομικ υποχρέωση να χρησιμοποιούνται σωστά τα ΑΠΕ, συνεπώς πρέπει να ορίσουν διαδικασίες για την σωστ χρση των ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης των εργαζομένων Μέσα προστασίας του περιβάλλοντος Αέρας: Οι εκπομπές σκόνης τσιμέντου πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τη διαθέσιμη τεχνολογία και τους γενικούς κανονισμούς εκπομπς σκόνης. Να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγ εκπομπς σκόνης τσιμέντου σύμφωνα με τη διαθέσιμη τεχνολογία και τους κανονισμούς εκπομπς σκόνης γενικά. Νερό: Μην ξεπλένετε τσιμέντο στην αποχέτευση σε άλλους υδάτινους φορείς, για να αποφευχθεί υψηλό ph. Πάνω από ph 9 υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές οικοτοξικολογικές συνέπειες. Έδαφος και επίγειο περιβάλλον: Δεν χρειάζονται ειδικά μέτρα αποφυγς εκπομπς σκόνης για την έκθεση στο επίγειο περιβάλλον. 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Γενικές πληροφορίες Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν για το σύνολο του μείγματος. α) Όψη Το τσιμέντο είναι ανόργανο, στερεό υλικό σε μορφ λεπτς σκόνης χρώματος λευκού φαιού. Κοκκομετρία 530 μm. β) Οσμ Το τσιμέντο δεν έχει κάποια οσμ γ) Όριο οσμς δ) ph ph (T = 20 C, λόγος νερό:τσιμέντο 1:2): 11,013,5 ε) Σημείο τξεως/σημείο πξεως Σημείο τξης: >1250 C στ) Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχ ζέσης ζ) Σημείο ανάφλεξης Δεν καίγεται και δεν συντηρεί τη φωτιά ούτε συνεισφέρει στην έναυσ της λόγω τριβς. η) Ταχύτητα εξάτμισης θ) Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) ι) Ανώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα όρια εκρηκτικότητας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ / ΔΔΑ / Ημερομηνία Αναθεώρησης: / Έκδοση: 4 Σελίδα 9 από 16

10 ια) Πίεση ατμών ιβ) Πυκνότητα ατμών ιγ) Φαινόμενη πυκνότητα Απόλυτη πυκνότητα 0,901,50 g/cm³ 2,753,2 g/cm³ ιδ) Διαλυτότητα στο νερό (Τ=20 Ο C) Αμελητέα (0,11,5 g/l) ιε) Συντελεστς κατανομς ιστ) Θερμοκρασία αυτανάφλεξης ιζ) Θερμοκρασία αποσύνθεσης ιη) Ιξώδες ιθ) Εκρηκτικές ιδιότητες Δεν είναι εκρηκτικό και δεν συμμετέχει σε αντιδράσεις που παράγουν αέρια σε πίεση και ταχύτητα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές. κ) Οξειδωτικές ιδιότητες 9.2. Άλλες πληροφορίες 10. Σταθερότητα και δραστικότητα Δραστικότητα Το τσιμέντο όταν αναμιγνύεται με νερό στερεοποιείται. Το στερεό προϊόν είναι χημικά αδρανές στις συνηθισμένες συνθκες Χημικ σταθερότητα Το τσιμέντο είναι σταθερό για όσο διάστημα αποθηκεύεται σωστά (βλ. Κεφάλαιο 7) και συμβατό με τα περισσότερα οικοδομικά υλικά. Πρέπει να διατηρείται ξηρό και να αποφεύγεται η επαφ με μη συμβατά υλικά. Το υγρό τσιμέντο είναι αλκαλικό και αντιδρά με οξέα, αμμωνιακά άλατα, αλουμίνιο και άλλα μη ευγεν μέταλλα. Η σκόνη τσιμέντου αντιδρά με το νερό και σχηματίζει πυριτικά άλατα και υδροξείδιο του ασβεστίου. Τα πυριτικά άλατα αντιδρούν με ισχυρά οξειδωτικά όπως το φθόριο, το τριφθοριούχο βόριο, το τριφθοριούχο χλώριο, το τριφθοριούχο μαγνσιο και το οξείδιο του φθορίου. Επίσης το τσιμέντο διαλύεται στο υδροφθορικό οξύ και παράγει διαβρωτικό τετραφθοριούχο πυρίτιο σε αέρια μορφ Πιθανότητα για επικίνδυνες αντιδράσεις Το τσιμέντο δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις. Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ / ΔΔΑ / Ημερομηνία Αναθεώρησης: / Έκδοση: 4 Σελίδα 10 από 16

11 10.4. Συνθκες που πρέπει να αποφεύγονται Η υγρασία κατά την αποθκευση οδηγεί στο σχηματισμό συσσωματωμάτων και υποβάθμιση της ποιότητας του τσιμέντου Ασύμβατα υλικά Οξέα, αμμωνιακά άλατα, αλουμίνιο και άλλα μη ευγεν μέταλλα. Η ανεξέλεγκτη χρση σκόνης αλουμινίου στο τσιμέντο πρέπει αν αποφεύγεται γιατί εκλύεται υδρογόνο Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Το τσιμέντο δεν αποσυντίθεται σε επικίνδυνα προϊόντα. 11. Στοιχεία τοξικότητας Ταξινόμηση κινδύνου Οξεία τοξικότητα σε επαφ με το δέρμα Οξεία τοξικότητα κατά την εισπνο Οξεία τοξικότητα κατά την κατάποση Διάβρωση του δέρματος / ερεθιστικότητα Σοβαρ οφθαλμικ βλάβη / ερεθισμός Ευαισθητοποίηση του δέρματος Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστματος Μεταλλαξιογόνος δράση σε γεννητικά κύτταρα Κατηγορία κινδύνου 2 1 1Β Καρκινογένεση Τοξικότητα για την αναπαραγωγ Ειδικ τοξικότητα σε όργανα στόχους (εφάπαξ έκθεση) Επίδραση Αναφορά Σε δοκιμασία τοξικότητας σε κουνέλια, παρατηρθηκε μηδενικ θνησιμότητα μετά από 24ωρη έκθεση σε μέγιστη δόση 2,000 mg/kg. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, τα κριτρια ταξινόμησης (2) σε αυτ την κατηγορία δεν πληρούνται. Δεν παρατηρθηκε οξεία τοξικότητα κατά την εισπνο. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα κριτρια ταξινόμησης σε αυτ την κατηγορία δεν πληρούνται. (7) Δεν υπάρχει ένδειξη τοξικότητας μετά από κατάποση σε μελέτες με σκόνη κλιβάνου τσιμέντου. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα κριτρια ταξινόμησης σε αυτ την κατηγορία δεν πληρούνται. Σε επαφ με υγρό δέρμα το τσιμέντο Portland μπορεί να προκαλέσει πάχυνση, σχίσιμο ρωγμές στο δέρμα. Η παρατεταμένη επαφ σε συνδυασμό με τριβ μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Το τσιμέντο τύπου Portland παρουσίασε μικτού τύπου επιδράσεις στον κερατοειδ και ο υπολογισμένος δείκτης ερεθισμού υπολογίστηκε σε 128. Οι διαφορετικοί τύποι τσιμέντου περιέχουν ποικίλες ποσότητες κλίνκερ τύπου Πόρτλαντ, ιπτάμενης τέφρας, γύψου, φυσικς ποζολάνης και ασβεστόλιθου. Η απευθείας επαφ του τσιμέντου με τον κερατοειδ μπορεί να προκαλέσει βλάβη μέσω μηχανικς καταπόνησης, άμεσoυ καθυστερημένου ερεθισμού φλεγμονς. Η άμεση επαφ με μεγαλύτερη ποσότητα ξηρού τσιμέντου από εκτίναξη υγρού τσιμέντου μπορεί να προκαλέσει βλάβες που κυμαίνονται από πιο ερεθισμό των οφθαλμών( βλεφαρίτιςεπιπεφυκίτις) έως χημικά εγκαύματα και τύφλωση. Σε ορισμένα άτομα μπορεί να εμφανιστεί έκζεμα μετά από έκθεση σε υγρ σκόνη τσιμέντου, εξαιτίας του υψηλού ph που μπορεί να προκαλέσει ερεθιστικ δερματίτιδα εξ επαφς (μετά από παρατεταμένη επαφ). Το αποτέλεσμα της επίδρασης μπορεί να παρουσιαστεί με διαφορετικ κλινικ εικόνα, που κυμαίνεται από πιο εξάνθημα έως σοβαρού βαθμού δερματίτιδα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ευαισθητοποίησης του αναπνευστικού συστματος. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα κριτρια ταξινόμησης σε αυτ την κατηγορία δεν πληρούνται. Δεν υπάρχουν αντίστοιχες ενδείξεις. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα κριτρια ταξινόμησης σε αυτ την κατηγορία δεν πληρούνται. Δεν έχει τεκμηριωθεί αιτιολογικ συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης σε τσιμέντο τύπου Portland με την ανάπτυξη καρκίνου. Η επιδημιολογικ βιβλιογραφία δεν υποστηρίζει το χαρακτηρισμό του τσιμέντου τύπου Portland ως ύποπτο για καρκινογένεση στον άνθρωπο. Το τσιμέντο τύπου Portland δεν ταξινομείται ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο. (Βάσει της ACGIH ταξινομείται στην κατηγορία A4: Παράγοντες για τους οποίους υφίσταται ενδιαφέρον αναφορικά με ενδεχόμενη καρκινογονικότητα, αλλά δεν μπορούν να εκτιμηθούν οριστικά, ελλείψει δεδομένων. Μελέτες in vitro και σε ζώα δεν παρέχουν ενδείξεις καρκινογένεσης που να είναι επαρκείς για την ταξινόμηση του παράγοντα σε αυτ την κατηγορία. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα κριτρια ταξινόμησης σε αυτ την κατηγορία δεν πληρούνται. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα κριτρια ταξινόμησης σε αυτ την κατηγορία δεν πληρούνται. 3 Η σκόνη τσιμέντου μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του λάρυγγα και της αναπνευστικς οδού. Βχας, φτάρνισμα και δυσκολία στην αναπνο μπορεί να προκληθούν μετά από έκθεση που υπερβαίνει το αποδεκτό όριο επαγγελματικς έκθεσης. Σε γενικές γραμμές τα υπάρχοντα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η επαγγελματικ έκθεση σε σκόνη τσιμέντου μπορεί να προκαλέσει ελλειμματικ αναπνευστικ λειτουργία. Ωστόσο τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επαρκούν για να κατοχυρωθεί με βεβαιότητα η σχέση δόσηςαπόκρισης για τη συγκεκριμένη επίδραση. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (2), Εμπειρικά δεδομένα (8), (9) (2) (1) (10), (11) (1), (12) Εμπειρικά δεδομένα Ειδικ τοξικότητα σε Υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτικ Πνευμονοπάθεια). Η αντίστοιχη (13) (1) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ / ΔΔΑ / Ημερομηνία Αναθεώρησης: / Έκδοση: 4 Σελίδα 11 από 16

12 Ταξινόμηση κινδύνου όργανα στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση) Κατηγορία κινδύνου Επίδραση επίδραση είναι οξεία και παρουσιάζεται μετά από έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις. Δεν παρατηρθηκαν χρόνιες επιπτώσεις επίδραση μετά από έκθεση σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα κριτρια ταξινόμησης σε αυτ την κατηγορία δεν πληρούνται. Αναφορά Εκτός από τον ευαισθητοποίηση του δέρματος, τα τσιμέντα τύπου Portland και τα υπόλοιπα κοινά τσιμέντα έχουν την ίδια τοξικότητα και οικοτοξικότητα. Παθολογικές καταστάσεις που επιβαρύνονται από την έκθεση στο τσιμέντο Η έκθεση σε σκόνη τσιμέντου μπορεί να επιβαρύνει υφιστάμενες παθσεις όπως οι χρόνιες πνευμονοπάθειες, το άσθμα και ασθένειες του δέρματος και των ματιών. 12. Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Το προϊόν δεν είναι βλαβερό για το περιβάλλον. Οικοτοξικολογικές δοκιμές που έχουν γίνει σε Daphnia magna [αναφ. (3)] και Selenastrum coli, [αναφ. (4)], έδειξαν μικρ τοξικότητα. Για το λόγο αυτό δεν έχει καταστεί δυνατόν να προσδιορισθούν τα όρια LC50 και EC50 [αναφ. (5)]. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για τοξικότητα της φάσης που καταβυθίζεται [αναφ. (6)]. Η προσθκη μεγάλων ποσοττων τσιμέντου στο νερό μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ph και υπό ορισμένες προϋποθέσεις να καταστεί τοξικ για την υδρόβια ζω Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης γιατί το τσιμέντο είναι ανόργανο υλικό. Μετά την ενυδάτωση το στερεό υλικό δεν παρουσιάζει προβλματα τοξικότητας Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααb 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 13. Διάθεση αποβλτων Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλτων Να μην απορρίπτονται σε υπονόμους επιφανειακά νερά. Αχρησιμοποίητο υπόλειμμα ξηρ διαρρο Γίνεται συλλογ της ξηρς σκόνης και αποθηκεύεται σε δοχεία με κατάλληλη σμανση. Το υλικό αυτό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ανάλογα με τη διάρκεια ζως και την απαίτηση αποφυγς της έκθεσης σε σκόνη. Για να απορριφθεί, πρέπει να σκληρυνθεί με νερό και να εφαρμοστούν οι οδηγίες του υποκεφαλαίου «Στερεό προϊόν μετά την προσθκη νερού». Αριθμός ΕΚΑ: (άλλα απόβλητα σε μορφ σωματιδίων και σκόνης). Τσιμεντοπολτός Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ / ΔΔΑ / Ημερομηνία Αναθεώρησης: / Έκδοση: 4 Σελίδα 12 από 16

13 Το προϊόν αφνεται να στερεοποιηθεί. Αποφεύγουμε την απόρριψη του πολτού στην αποχέτευση και σε επιφανειακά νερά. Το στερεό προϊόν απορρίπτεται σύμφωνα με τις οδηγίες του υποκεφαλαίου «Στερεό προϊόν μετά την προσθκη νερού». Στερεό προϊόν μετά την προσθκη νερού Απορρίπτεται σύμφωνα με την τοπικ νομοθεσία. Αποφύγετε την απόρριψη στην αποχέτευση. Η απόρριψη γίνεται με βάση τους κανονισμούς απόρριψης αποβλτων σκυροδέματος που δεν χαρακτηρίζονται επικίνδυνα. Αριθμός ΕΚΑ: (απόβλητα από την παραγωγ τσιμέντου απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος) (απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσειςσκυρόδεμα). Συσκευασία Εκκενώστε πλρως τη συσκευασία και επεξεργαστείτε την σύμφωνα με την τοπικ νομοθεσία. Αριθμός ΕΚΑ: (απόβλητα συσκευασίας χάρτου και χαρτονιού). 14. Πληροφορίες για τη μεταφορά Το τσιμέντο δεν περιλαμβάνεται στη διεθν νομοθεσία μεταφοράς επικίνδυνων προϊόντων (IMDG, IATA, ADR/RID). Συνεπώς δεν απαιτείται κατάταξη Αριθμός ΟΗΕ 14.2 Οικεία ονομασία αποστολς ΟΗΕ 14.3 Τάξη / τάξεις κινδύνου κατά την μεταφορά 14.4 Ομάδα συσκευασίας Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις (εκτός από αυτές που αναφέρονται στο τμμα 13) Ειδικές προφυλάξεις για το χρστη Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις (εκτός από αυτές που αναφέρονται στο τμμα 8) Χύδην μεταφορές σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του MARPOL73/78 και του κανονισμού IBC 15. Κανονιστικές πληροφορίες 15.1 Κανονισμοί / νομοθεσία σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον για το τσιμέντο Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, το τσιμέντο είναι μείγμα και δεν υπόκειται σε καταχώρηση. Το κλίνκερ εξαιρείται από την καταχώριση σύμφωνα με το Άρθρο 2.7 (b) και το Παράρτημα V.10 του κανονισμού REACH. Σύμφωνα με το σημείο 47 του παραρτματος 17 του κανονισμού REACH 1907/2006, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η κονία (τσιμέντο) και τα μείγματα αυτς δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά ούτε να χρησιμοποιούνται, εάν περιέχουν, όταν ενυδατωθούν, άνω των 2 mg/kg (0,0002 %) διαλυτού χρωμίου VI επί του συνολικού βάρους της κονίας επί ξηρού Αξιολόγηση Χημικς Ασφάλειας Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ / ΔΔΑ / Ημερομηνία Αναθεώρησης: / Έκδοση: 4 Σελίδα 13 από 16

14 Δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση Χημικς Ασφάλειας 16. Άλλες πληροφορίες 16.1 Τροποποισεις του παρόντος ΔΔΑ Ημερομηνία αναθεώρησης: 01/06/2015 Έκδοση: 5 Αντικαθιστά την έκδοση 4 από τις 10/6/2013, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του CEMBUREAU Προσδιορισμένες Χρσεις και περιγραφές κατηγορίας χρσης Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει μια σύνοψη των χρσεων του τσιμέντου των δομικών υλικών που περιέχουν τσιμέντο. Για κάθε χρση, μια σειρά μέτρων έχουν προκύψει (κεφάλαιο 8) που πρέπει να εφαρμοστούν από τους χρστες. PROC Προσδιορισμένες Χρσεις Περιγραφ Χρσης 2 Χρση σε κλειστ και συνεχ διεργασία με περιστασιακ ελεγχόμενη έκθεση, π.χ. επαγγελματικ βιομηχανικ παραγωγ υδραυλικών κονιών 3 Χρση σε κλειστ και ασυνεχ διεργασία, π.χ. παραγωγ έτοιμου σκυροδέματος 5 Ανάμιξη σε ασυνεχ βάση για την παραγωγ μειγμάτων εμπορευμάτων, π.χ. προκατασκευασμένο σκυρόδεμα 7 Εφαρμογ με ψεκασμό νωπών κονιαμάτων σε βιομηχανικό περιβάλλον 8a 8b Μεταφορά από / σε αποθηκευτικούς χώρους σε μη καθορισμένες εγκαταστάσεις, π.χ. χρση ενσακισμένου τσιμέντου για την παραγωγ σκυροδέματος Μεταφορά από /σε αποθηκευτικούς χώρους σε καθορισμένες εγκαταστάσεις, π.χ σε σιλό, σιλοφόρα κλπ, στο εργοστάσιο. 9 Μεταφορά σε μικρούς αποθηκευτικούς χώρους, π.χ. ενσάκιση τσιμέντου Κατασκευ / Διαμόρφωση Επαγγελματικ / Βιομηχανικ χρση δομικών και κατασκευαστικών υλικών 10 Εφαρμογ με ρολό βούρτσα 11 Εφαρμογ με ψεκασμό νωπών κονιαμάτων σε μη βιομηχανικό περιβάλλον 13 Επεξεργασία προϊόντων με εμβάπτιση έκχυση 14 Παραγωγ παρασκευασμάτων εμπορευμάτων με μέθοδο tabletting, εξωθημένη συμπίεση πελετοποίηση, π.χ. παραγωγ επιδαπέδιων πλακιδίων 19 Χειροκίνητη ανάμιξη και μόνο με χρση ΜΑΠ 22 Δυνητικά κλειστές εργασίες επεξεργασίας με ορυκτά / μέταλλα σε υψηλ θερμοκρασία σε βιομηχανικό περιβάλλον, π.χ. παραγωγ τούβλων 26 Διαχείριση στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, π.χ. ανάμειξη υγρών υδραυλικών κονιών 16.3 Συντομογραφίες ACGIH American Conference of Industrial Hygienists ADR/RID European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway APF Assigned protection factor CAS Chemical Abstracts Service CLP Classification, labelling and packaging (Regulation (EC) No 1272/2008) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ / ΔΔΑ / Ημερομηνία Αναθεώρησης: / Έκδοση: 4 Σελίδα 14 από 16

15 COPD DNEL EC50 ECHA EINECS EPA ES EWC FF P FM P GefStoffV HEPA H&S IATA IMDG MEASE MS OELV PBT PNEC PROC RE REACH RPE SCOEL SDS SE STP STOT TLVTWA TRGS VLEMP vpvb w/w WWTP Chronic Obstructive Pulmonary Disease Derived noeffect level Half maximal effective concentration European Chemicals Agency European INventory of Existing Commercial chemical Substances Type of high efficiency air filter Exposure scenario European Waste Catalogue Filtering facepiece against particles (disposable) Filtering mask against particles with filter cartridge Gefahrstoffverordnung Type of high efficiency air filter Health and Safety International Air Transport Association International agreement on the Maritime transport of Dangerous GoodsLC50 Median lethal dose Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux, Member State Occupational exposure limit value Persistent, bioaccumulative and toxic Predicted noeffect concentration Process category Repeated exposure Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals Respiratory protective equipment Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values Safety Data Sheet Single exposure Sewage treatment plant Specific Target Organ Toxicity Threshold Limit ValueTimeWeighted Average Technische Regeln für Gefahrstoffe Exposure limit valueweighted average in mg by cubic meter of air Very persistent, very bioaccumulative Weight by weight Waste water treatment plant 16.4 Αναφορές (1) Portland Cement Dust Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, Available from: (2) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, (3) U.S. EPA, Shortterm Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/791/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a) and 4 th ed. EPA821R02013, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002). (4) U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/490/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993) and 5 th ed. EPA821R02012, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002). (5) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., (6) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, (7) TNO report V8801/02, An acute (4hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS fine in rats, August Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ / ΔΔΑ / Ημερομηνία Αναθεώρησης: / Έκδοση: 4 Σελίδα 15 από 16

16 (8) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test, April (9) TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test, April (10) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9): (11) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, (12) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June (13) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data collection of Phase III , Hilde Notø, Helge Kjuus, Marit Skogstad and KarlChristian Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March (14) MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux, (15) CEMBUREAU The European Cement Association Guidelines for the Safety Data Sheet template for common cements 16.5 Εκπαίδευση Πέρα από τα προγράμματα υγείας και ασφάλειας και την περιβαλλοντικ εκπαίδευση των εργαζόμενων, ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι διάβασαν, κατανόησαν και εφαρμόζουν το παρόν ΔΔΑ Ταξινόμηση επικινδυνότητας και μέθοδος που χρησιμοποιθηκε για την ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) 1272/2008 [CLP] Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1272/2008 Ερεθισμός του δέρματος. 2, H315 Σοβαρ οφθαλμικ βλάβη. 1, H318 Ευαισθητοποίηση του δέρματος 1B, H317 Ειδικ τοξικότητα σε όργαναστόχους / μια εφάπαξ έκθεση / ερεθισμός της αναπνευστικς οδού. 3, H335 Μέθοδος ταξινόμησης Βάσει δεδομένων δοκιμών Βάσει δεδομένων δοκιμών Βάσει βιβλιογραφικών δεδομένων Βάσει βιβλιογραφικών δεδομένων 16.7 Αποποίηση ευθυνών Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ΔΔΑ αντανακλούν την υφιστάμενη διαθέσιμη γνώση και τις πρακτικές και είναι αξιόπιστες εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους αναγραφόμενους όρους και για τις εφαρμογές που καθορίζονται στη συσκευασία την τεχνικ βιβλιογραφία. Κάθε άλλη χρση του, συμπεριλαμβανομένης και της χρσης του σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα διαδικασίες, είναι ευθύνη του χρστη. Θεωρείται δεδομένο ότι ο χρστης είναι υπεύθυνος για τη λψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία που αφορά τις δραστηριότητές του. Η παρούσα Αποποίηση Ευθυνών διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό. Αρμόδια δικαστρια για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα Αποποίηση Ευθυνών ορίζονται τα Δικαστρια των Αθηνών. Χρησιμοποιθηκε η συμβατικ μέθοδος για την ταξινόμηση του προϊόντος. Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ / ΔΔΑ / Ημερομηνία Αναθεώρησης: / Έκδοση: 4 Σελίδα 16 από 16

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) Ημερομηνία Αναθεώρησης : 11/12/2017 Έκδοση : 7 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Ταυτοποίηση του προϊόντος Σύμφωνα με το πρότυπο EN 1971: Τσιμέντο τύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) Ημερομηνία Αναθεώρησης : 21/6/2017 Έκδοση : 5 1.ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Ταυτοποίηση του προϊόντος Σύμφωνα με το πρότυπο EN9981: Έτοιμα Ξηρά Κονιάματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονομασία προϊόντος: Χρήση: Στοιχεία παραγωγού: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Fax: Website: Κέντρο Δηλητηριάσεων: Έτοιμο Σκυρόδεμα Έτοιμο Σκυρόδεμα για χρήση σε κατασκευές ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 05/05/15 Αναθεώρηση: 03/02/17 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 02/02/2016 Αναθεώρηση: 31/01/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτοποίηση παρασκευής του προϊόντος και της εταιρείας

1. Ταυτοποίηση παρασκευής του προϊόντος και της εταιρείας 1. Ταυτοποίηση παρασκευής του προϊόντος και της εταιρείας 1.1 Ταυτοποίηση του προϊόντος Όνομα: Κωδικοί: i.work i.pro i.tech i.flow i.clime i.idro i.design ΒΑΣΙΚΟ ΔΟΜΙΚΟ CUSTOM ΔΟΜΙΚΟ VERTICAL ΓΕΜΙΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07/10/2014 Αναθεώρηση: 31/01/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 29/01/2009 Αναθεώρηση: 11/03/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 4.1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TP-9761 SDS Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 26/06/2015 Αναθεώρηση: 28/02/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TP-9761 SDS Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 26/06/2015 Αναθεώρηση: 28/02/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 26/06/2015 Αναθεώρηση: 28/02/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 29/01/2009 Αναθεώρηση: 08/03/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 5.2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αναθεώρηση: 2016-06-22 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: dill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό διάλυσης αλάτων Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Τμήμα πληροφοριών: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FORTICAL Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1 Σελίδα 1 από 6 Ημ/νία Αναθεώρηση Περιγραφή 2/11/06 1 Εισαγωγή των τιμών VOC και ανανεωμένο σύμφωνα με την τροποποίηση ΧΧΙΧ της οδηγίας 1999/45/CE 17/03/05 0 Έκδοση 1 Ταυτοποίηση εταιρίας και προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : BIOFERTIN-L 2-0.5-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία / το παρασκεύασμα : Είναι υγρό, οργανικό, εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : Dia-B Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FAST GROW plus 6-12-36 + 2% MgO +TE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX 17 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) Κονιαμάτων επιχρισμάτων Είδος: Τύπος: Εμπορική ονομασία: Εργ. Παραγωγής: Δ/ση Εργ. Παραγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: berill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό καθαρισμού ασημικών επαγγελματικού τύπου με εμβάπτιση Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τη Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 10/03/2012 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τη Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 10/03/2012 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τη Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 10/03/2012 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: CERAFIX

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FAST GROW plus 15-10-30 + 2% MgO +TE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FER-EDEM Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Χηλικός σίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet Εμπορική Ονομασία : ECO plant FOOD NPK 8-3-3 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανoχημικό λίπασμα Κωδικός Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόν: Magnet chrom

Προϊόν: Magnet chrom Προϊόν: Magnet chrom Έκδοση 1.00 Ημ/νία αναθεώρησης 10/09/12 1. Στοιχεία της ουσίας/ παρασκευάσματος και της εταιρείας 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Εμπορική ονομασία: Magnet chrom Μαγνητικό Υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : Seabor Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : BRIX IN Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Περιέχει ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TP-9000 SDS Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 06/06/2017 Αναθεώρηση: 280/2/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TP-9000 SDS Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 06/06/2017 Αναθεώρηση: 280/2/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 06/06/2017 Αναθεώρηση: 280/2/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : EDEM 7-4-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: berill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό καθαριστικό για ανοξείδωτες επιφάνειες Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ηµεροµηνία σύνθεσης: 18.04.2013 Αναθεώρηση: 28-11-2016 Αριθ. Αναθεώρησης: 3 Τµηµα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Rotech Re-Scent Aniseed

Rotech Re-Scent Aniseed 1. Στοιχεία ουσίας/ μείγματος και εταιρίας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Αρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : ACT-1 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος 00900 / 00900P / 00902 Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για τον αρωματισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου

1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για τον αρωματισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/09/2013 Αναθεώρηση: 06/11/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 4 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ)

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) Σύνταξη του Α 7/07/2009 Ενηµέρωση 1η έκδοση 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονοµασία προϊόντος ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Densit Curing Compound

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Densit Curing Compound ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1907/2006/EC and 453/2010/EU 2015/830EU Ημερομηνία Έκδοσης 26/05/2016 Αριθμός έκδοσης 2 1. Στοιχεία ουσίας/προϊόντος και της επιχείρησης. 1.1. Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS)

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS) ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS) Ονοµασία Προϊόντος : novablok XPS Έκδοση 1 η / Ηµεροµηνία Αναθεώρησης 08/08/2012 1 Στοιχεία Παρασκευάσµατος / και της επιχείρησης / εταιρείας Ονοµασία Προϊόντος : novablok

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS Red Part A

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS Red Part A ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI ULTRA 120 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 16/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI ULTRA 120 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 16/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Μαρμαρόσκονη Διονύσου

Μαρμαρόσκονη Διονύσου Μαρμαρόσκονη Διονύσου 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: Αριθμός CAS : 1317-65-3 Μαρμαρόσκονη Διονύσου Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας : Φυσικό λεπτόκοκκο αδρανές

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Προσδιορισμός ταυτότητας ουσίας/μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Προσδιορισμός ταυτότητας ουσίας/μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Πνευματικά δικαιώματα (Copyright), 2011, 3Μ Εταιρεία Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Η αντιγραφή και/ή άντληση αυτής της πληροφόρησης για το σκοπό της κατάλληλης χρήσης 3Μ προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για τον αρωματισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου

1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για τον αρωματισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος: 1.2 Χρήση της ουσίας/του παρασκευάσματος: Εμποτισμένο χαρτί με άρωμα σε συγκεκριμένο σχήμα, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΔΔΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΔΔΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΔΔΑ) Ημερομηνία αναθεώρησης 11/03/2016 1.ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 197-1:2011 : CEM II/B-M(P-W) 42,5N CEM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI CHLORO ACTIVE 181 Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI CHLORO ACTIVE 181 Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όνομα προϊόντος SOUS COUCHE AVANT LASURE BOIS NOIRCIS Χρήσεις / Εφαρμογές Προστασία ξύλου Προμηθευτής V33 s.a. Rue Croix Bernard La Muyre F-39210 DOMBLANS CEDEX

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 107/2006 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CARLUBE SILICONE GREASE

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CARLUBE SILICONE GREASE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος Αριθμός προϊόντος XSG070, XSG020, SSG070 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ηµεροµηνία σύνθεσης: 10-7-2014 Αναθεώρηση: 18-05-2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 5 Τµηµα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ (Lafarge Group) Διεύθυνση: Info_eket@lafarge.gr. 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777 24ωρη

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ (Lafarge Group) Διεύθυνση: Info_eket@lafarge.gr. 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777 24ωρη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ACTIVITY Σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH EK 1907/2006 Έκδοση:. 4.10 / EL EN Ημερομ. Αναθεώρησης: DD/MM/YYYY 08/06/2015 Αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις CEM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα