Μαρμαρόσκονη Διονύσου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρμαρόσκονη Διονύσου"

Transcript

1 Μαρμαρόσκονη Διονύσου 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: Αριθμός CAS : Μαρμαρόσκονη Διονύσου Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας : Φυσικό λεπτόκοκκο αδρανές 0/2mm παραχθέν από μάρμαρο Διονύσου. Χρησιμοποιείται στην παραγωγή οικοδομικών κονιαμάτων Στοιχεία του προμηθευτή του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας : Αριθμός καταχώρησης REACH : Τηλεφωνικός αριθμός και επείγουσας ανάγκης: DIONYSSOMARBLE Έδρα: Κηφισίας 364 & Δελφών 1,15233 Χαλάνδρι Αθήνα /Ελλάς Tel: Δεν απαιτείται, με βάση το άρθρο 3(39) και το παράρτημα V, σημείο 7 του REACH, διότι η ουσία είναι φυσική και παράγεται με μια φυσική διαδικασία, χωρίς να μεσολαβεί κάποια χημική τροποποίηση (κος Σ. Τρυποσκούφης) 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) No 1272/2008: Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή την οδηγία 1999/45/ΕΚ: Σήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) No 1272/2008 (CLP): Η ουσία δεν ταξινομείται με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 1272/2008 (CLP) Εικονογράμματα κινδύνου: Φράσεις (S): -- Φράσεις (H): -- Αποτελέσματα εξέτασης για ΑΒΤ και αααβ ουσίες: ΑBT (Ανθεκτικές, Βιοσυσσωρεύσιμες και Τοξικές): αααβ (άκρως Ανθεκτικές & άκρως Βιοσυσσωρεύσιμες): Δεν απαιτείται σήμανση. Το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο σελ 1 από 7

2 3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Χημικός χαρακτηρισμός : Ονομασία της ουσίας: Περιγραφή του προϊόντος: Χημικός τύπος: CAS No. : Ανόργανη ουσία Ασβεστόλιθος (ανθρακικό ασβέστιο) Φυσικό λεπτόκοκκο αδρανές 0/2mm, που παράγεται από τα αποθέματα μαρμάρου της περιοχής Διονύσου / Αττικής / Ελλάδος. CaCO 3 (96-97% κ.β.) ανθρακικό ασβέστιο EINECS Number: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Γενικές πληροφορίες: Σε περίπτωση εισπνοής: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Μετά από επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση κατάποσης: Πληροφορίες για το γιατρό: Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες: Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Αν υπάρχουν παράπονα, συμβουλευτείτε γιατρό Γενικώς, το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρμα Πλύνετε τα μάτια σας για αρκετά λεπτά, με καθαρό τρεχούμενο νερό. Εάν υπάρχουν συμπτώματα που επιμένουν, συμβουλευτείτε γιατρό Δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες Δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία: Πληροφορίες για πυροσβέστες: Προστατευτικός εξοπλισμός: Δεν είναι εύφλεκτο. Μπορεί να επιλεγεί κάθε τύπος πυροσβεστικού μέσου, ανάλογα με το τι άλλα αντικείμενα καίγονται στην πλησίον αυτού περιοχή Όταν θερμαίνεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 900 o C (π.χ. σε πυρκαγιές που διαρκούν πολύ) απελευθερώνεται διοξείδιο του άνθρακα, σχηματίζοντας οξείδια του ασβεστίου Δεν απαιτείται ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός. Φορέστε προστατευτικό εξοπλισμό, αν απαιτείται, εξαιτίας άλλων υλικών στην παρακείμενη περιοχή σελ 2 από 7

3 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: Παραπομπή σε άλλα τμήματα: Δεν απαιτούνται Αερίστε την περιοχή στην οποία έχει διασκορπιστεί το υλικό. Σκουπίστε την περιοχή και συγκεντρώστε το υλικό σε δοχεία, για ανάκτηση ή διάθεση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα ή υγρό σφουγγάρισμα για να αποφευχθεί διασπορά σκόνης. Τα υπολείμματα μπορούν να ξεπλυθούν με νερό. Δεν απελευθερώνονται επικίνδυνα συστατικά Δείτε το τμήμα 7 για πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό Δείτε το τμήμα 8 για πληροφορίες για προστατευτικό εξοπλισμό. Δείτε το τμήμα 13 για πληροφορίες για τη διάθεση 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισμός: Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό: Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης: Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων: Δεν πρέπει να αποθηκεύεται κοντά σε οξέα Αποθήκευση: Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι αποθήκες και τα μέσα συσκευασίας: Πληροφορίες για την αποθήκευση σε ένα κοινό χώρο αποθήκευσης: Περισσότερες πληροφορίες: Ειδική τελική χρήση: Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις Προστατεύστε από την υγρασία και το νερό Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Παράμετροι ελέγχου: Ουσίες με οριακή τιμή έκθεσης που απαιτούν παρακολούθηση στο χώρο εργασίας: Το προϊόν δεν περιέχει υλικά με οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο εργασίας, οι οποίες να χρειάζονται παρακολούθηση. Έλεγχοι έκθεσης: Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός: Γενικά μέσα προστασίας και υγιεινής: Προστασία των αναπνευστικών οδών: Δεν απαιτείται σελ 3 από 7

4 Προστασία των χεριών: Υλικό γαντιών: Προστασία των ματιών: Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιάβροχο και ανθεκτικό έναντι της ουσίας. Λόγω απουσίας σχετικών δοκιμών, δεν μπορεί να δοθεί καμία σύσταση για το υλικό των γαντιών, ειδικά για την ουσία αυτή. Επιλέξτε υλικό γαντιών ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε, το βαθμό διαπερατότητας και την υποβάθμιση. Η επιλογή των κατάλληλων γαντιών δεν εξαρτάται μόνο από το υλικό, αλλά και από τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητάς τους, τα οποία διαφέρουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Δεν απαιτείται 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες: Γενικές πληροφορίες: Μορφή: Σκόνη κοκκομετρίας 0/2 mm Χρώμα: Λευκό Οσμή: Άοσμο Όριο οσμής: Δεν προσδιορίζεται ph - (50 g/l) στους 20 C: 9-9,5 Μεταβολή κατάστασης: Σημείο τήξης: > 825 C (αποσυντίθεται) Σημείο βρασμού:. Αποσυντίθεται σε θερμοκρασία άνω των 825 ο C Σημείο ανάφλεξης: Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο): Το προϊόν δεν αναφλέγεται Θερμοκρασία ανάφλεξης: Θερμοκρασία αποσύνθεσης: > 825 C Αυτανάφλεξη Κίνδυνος έκρηξης: Το προϊόν δεν εμπεριέχει κίνδυνο έκρηξης Όρια έκρηξης: κατώτερο: Ανώτερο: Πίεση ατμών: Πυκνότητα στους 20 C: 2,7 g/cm³ Πυκνότητα χύδην στους 20 C: kg/m³ Σχετική πυκνότητα: Δεν προσδιορίζεται Πυκνότητα ατμών: Διαλυτότητα στο νερό στους 20 C: g/l Συντελεστής κατανομής (n-oκτανόλη/νερό): Δεν προσδιορίζεται Ιξώδες: Δυναμικό: κινητικό: Άλλες πληροφορίες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες σελ 4 από 7

5 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Δραστικότητα: Χημική σταθερότητα: Θερμική αποσύνθεση / συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται : Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: Συνθήκες προς αποφυγή: Μη συμβατά υλικά: Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Δεν υφίσταται αποσύνθεση αν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Όταν θερμαίνεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 900 ο C (π.χ. σε πυρκαγιές μεγάλης διάρκειας), απελευθερώνεται διοξείδιο του άνθρακα και παράγεται οξείδιο του ασβεστίου. Δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις Τα ισχυρά οξέα Όταν έρχεται σε επαφή με ισχυρά οξέα απελευθερώνεται διοξείδιο του άνθρακα Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις: Οξεία τοξικότητα: Ερεθισμός: Του δέρματος: Των ματιών: Ευαισθητοποίηση: Επιπρόσθετες τοξικολογικές πληροφορίες: Από το στόμα: Δεν είναι τοξικό Εισπνοή: Δεν είναι τοξικό Δέρμα: Δεν είναι τοξικό Δεν προκαλει ερεθισμό Δεν προκαλεί ερεθισμό Δεν υπάρχουν στοιχεία για πρόκληση ευαισθητοποίησης Όταν χρησιμοποιείται και τυγχάνει διαχείρισης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, το προϊόν δεν έχει κάποιες βλαβερές συνέπειες. Η ουσία δεν υπόκειται σε καταχώρηση, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση των σχετικών καταλόγων της Ε. Ένωσης 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τοξικότητα: Υδατική τοξικότητα: Χρόνια υδατική τοξικότητα: Το υλικό δεν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον, καθώς οι οικοτοξικολογικές πληροφορίες για το βιομηχανικώς παραγόμενο ανθρακικό ασβέστιο δείχνουν τα εξής: Ψάρια: Μη τοξικό Οστρακόδερμα: Μη τοξικό Φύκη /υδρόβια φυτά: Μη τοξικό Ψάρια: Οστρακόδερμα: Δεν εχει εφαρμογή Υδατικοί μικροοργανισμοί: Μη τοξικό Γαιοσκώληκες: Δεν παρατηρούνται επιπτώσεις, σε συγκέντρωση έως και 1000 mg/kg Χερσαία φυτά: Δεν παρατηρούνται επιπτώσεις, σε συγκέντρωση έως και 1000 mg/kg σελ 5 από 7

6 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: Συμπεριφορά σε περιβαλλοντικά συστήματα: Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Κινητικότητα στο έδαφος: Συμπληρωματικές οικολογικές πληροφορίες: Αποτελέσματα εκτίμησης για ΑΒΤ και αααβ : σε ανόργανες ουσίες Τα κριτήρια για ΑΒΤ και αβαβ του παραρτήματος XIII του Κανονισμού, δεν έχουν εφαρμογή σε ανόργανες ουσίες. Η ουσία δεν είναι ΑΒΤ ή αααβ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων: Συστάσεις: Μη καθαρισμένες συσκευασίες: Συστάσεις: Δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο. Διαθέστε το σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία για τα απόβλητα. Μικρές ποσότητες μπορούν να διατίθενται ως οικιακά απόβλητα. Η διάθεσή τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Αριθμός αναγνώρισης UN ADR, ADN, IMDG, IATA --- UN κατάλληλη ονομασία αποστολής ADR, ADN, IMDG, IATA --- Κατηγορίες κινδύνου μεταφοράς ADR, ADN, IMDG, IATA ---- Κλάση Ομάδα συσκευασίας ADR, IMDG, IATA ---- Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Ρυπαντικό για υο θαλάσσιο περιβάλλον: όχι Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη Μεταφορά χύδην, σύμφωνα με το παράρτημα II του κώδικα MARPOL73/78 και IBC UN "Model Regulation": ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Το υλικό δεν υπόκειται σε κάποια ειδική οδηγία της Ε. Ενωσης σχετικά με την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος. 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Indication of changes Η προηγούμενη έκδοση του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας για το προϊόν αυτό (έκδοσης ) έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 453/2010. Συντομογραφίες και ακρωνύμια: ADR: Accord europeen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με την οδική μεταφορά επικίνδυνων ειδών) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Διεθνής ναυτιλιακός κώδικας για τα επικίνδυνα είδη) σελ 6 από 7

7 IATA: International Air Transport Association (Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Διεθνώς εναρμονισμένο σύστημα για την ταξινόμηση και σήμανση των χημικών ουσιών) CAS: Chemical Abstracts Service - division of the American Chemical Society (τμήμα της Αμερικάνικου Συλλόγου Χημικών) Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας. Όμως δεν συνιστούν κάποια μορφή εγγύησης για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος και δεν συνιστούν κάποια έγκυρη συμβατική σχέση. σελ 7 από 7

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Fagron B.V. Venkelbaan 101 2908 KE Capelle aan den IJssel The Netherlands www.fagron.com. Tel.: +31 88 33 11 118 Fax: +31 88 33 11 144

Fagron B.V. Venkelbaan 101 2908 KE Capelle aan den IJssel The Netherlands www.fagron.com. Tel.: +31 88 33 11 118 Fax: +31 88 33 11 144 Σελίδα: 1/6 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: 701979 100003 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο, CA 94568 Τηλέφωνο 1-925-829-5500 Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ultramid A34 01 Χημικό όνομα: πολυαμίδιο (PA 66) Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MYOREX PELLET BAIT Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Ονομασία προϊόντος BUNA CB

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ελλάδα 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ADORA 400SC 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν ADORA 400SC Κωδικός προΐόντος (UVP) 05177715 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

: LUFENURON IMPURITY G CRS

: LUFENURON IMPURITY G CRS Ημερομηνία έκδοσης: 30/08/2013 ενημέρωση: 30/08/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/06/2013 εκδοχή: 2.1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A0536 Aριθµός CAS: 7761-88-8 Αριθµός ΕC: 231-853-9 Αριθµός ευρετηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 CONSENTO 450SC 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν CONSENTO 450SC Κωδικός προΐόντος (UVP) 06006573 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα