ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα 12 / 07 / 2019 Αρ. Πρωτ. 30 / 002 / 000 / 4696 / Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 76225

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα 12 / 07 / 2019 Αρ. Πρωτ. 30 / 002 / 000 / 4696 / Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 76225"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Σ. Μακεδονοπούλου Τηλέφωνο: Φαξ: Αθήνα 12 / 07 / 2019 Αρ. Πρωτ. 30 / 002 / 000 / 4696 / 2019 Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Προς: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Θέμα: «3 η Πρόσκληση επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας (call off) για τις εκτελεστικές της Συμφωνίας Πλαίσιο Συμβάσεις, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των βλαβών του εξοπλισμού του Γενικού Χημείου του Κράτους και την προμήθεια των σχετικών ανταλλακτικών» Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α) και 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α). 3. Τον N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/A) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαίτερα το άρθρο 376 «Μεταβατικές διατάξεις». 4. Την υπ αριθμό 3220/ «κατευθυντήρια οδηγία 3» της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με θέμα «Η Συμφωνία Πλαίσιο στις Δημόσιες Συμβάσεις». 5. Την υπ αριθμό 56902/215/ (ΦΕΚ 1924/Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 6. Τον Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», Μέρος Πρώτο, Κεφάλαιο Α «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και ειδικότερα την παράγραφο 1 και τις υποπαραγράφους ιστ, ιζ και ιη της παραγράφου 2 του άρθρου 2, το άρθρο 7, την παράγραφο 1 του άρθρου 14, την παράγραφο 2 του άρθρου 19 και το άρθρο Την υπ αριθμ. 1 της (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την με αριθμό 39/3/ απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 689/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).» 1

2 8. Την υπ αριθμό 30/002/000/3779/2016 (ΑΔΑ Περίληψης: ΩΡΟ2Η-ΟΧΥ) διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 16PROC ) με τη μορφή «Συμφωνίας Πλαίσιο» για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των βλαβών του εξοπλισμού του Γενικού Χημείου του Κράτους και την προμήθεια των σχετικών ανταλλακτικών. 9. Τη Σύμβαση 24/2017 «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ» μεταξύ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ και των εταιρειών: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε., ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΤΕΣΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 10. Το Ενημερωτικό Σημείωμα του Τμήματος Α της Δ/νσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων με αρ. πρωτ. 30/002/000/4154/2019 (AΔAM: 19REQ ), που αφορά στην Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ΚΑΕ 0889 και 1439, για την υλοποίηση της «Συμφωνίας-Πλαίσιο» για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής βλαβών του εξοπλισμού του ΓΧΚ και για την προμήθεια των σχετικών ανταλλακτικών. 11. Την υπ αριθμό 30/002/000/4270/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΨ246ΜΠ3Ζ-5ΦΘ, ΑΔΑΜ: 19REQ ) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης α) ποσού ,00 Ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2019, ΚΑΕ 0889 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», και β) ποσού ,00 Ευρώ, σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2019, ΚΑΕ 1439 «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», για την υλοποίηση της αρ. 24/2017 Σύμβασης «Συμφωνίας-Πλαίσιο» για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής βλαβών του εξοπλισμού του ΓΧΚ και για την προμήθεια των σχετικών ανταλλακτικών (3 Ο call-off). 12. Την υπ αριθμό 30/002/000/5654/2017 (ΑΔΑ: ΨΠΤ9Η-ΜΡΛ) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών κατά το στάδιο των επαναληπτικών διαγωνιστικών διαδικασιών (call-offs) της «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ», που αφορά στον υπ αριθμό 30/002/000/3779/2016 Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των βλαβών του εξοπλισμού του Γενικού Χημείου του Κράτους και την προμήθεια των σχετικών ανταλλακτικών («ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ» - Σύμβαση 24/2017). 13. Την επιτακτική ανάγκη για την συντήρηση και επισκευή του εργαστηριακού εξοπλισμού του ΓΧΚ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς αναδόχους: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε., ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΕΣΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της Σύμβασης «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ» με αριθμό 24/2017 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των βλαβών του εξοπλισμού του Γενικού Χημείου του Κράτους και την προμήθεια των σχετικών ανταλλακτικών, όπως υποβάλλουν ηλεκτρονική προσφορά για τα είδη εξοπλισμού του Παραρτήματος Α της παρούσας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑNAΘΕΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία (call off), μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ,00 Ευρώ Χαμηλότερη τιμή 2

3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ- ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16 / 07 / 2019 ΚΑΕ 0889 και / 08 / 2019 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ / 08 / 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας της επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συσκευών ελέγχου : Διάφορα ανταλλακτικά Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 24/2017 ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ I 1 I 8 I 9 I 12 I 15 - Φασματογράφος μάζας I 29 Συσκευή TOC I 53 I 54 I 59 I 62 Υγρή χρωματογραφία με φασματογράφο μάζας (LC/MS/MS) Υγρή χρωματογραφία με φασματογράφο μάζας (LC/MS/MS) Φασματογράφος μάζας λόγου ισοτόπων τρο εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-OES) 1. (ανάδοχος για το σύστημα LC) 2. ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ (ανάδοχος για το σύστημα MS/MS) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2. ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ I 67 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ I 69 I 71 I 72 - Φασματογράφος μάζας - Φασματογράφος μάζας (ΤΜΗΜΑ Γ ) (ΤΜΗΜΑ Β ) (ΤΜΗΜΑ Δ ) (ΤΜΗΜΑ Β ) (ΤΜΗΜΑ Γ ) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ από Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ) (ΤΜΗΜΑ Β ) (ΤΜΗΜΑ Δ ) (ΤΜΗΜΑ Γ ) (ΤΜΗΜΑ Β ) (ΤΜΗΜΑ Γ ) (ΤΜΗΜΑ Γ ) (ΤΜΗΜΑ Γ ) 3

4 I 73 I 146 I 151 I 152 I Φασματογράφος μάζας Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης τρο ατομικής τρο εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-OES) Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2. ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ I 162 I 208 I 252 I 270 Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης τρο ατομικής (ΤΜΗΜΑ Γ ) (ΤΜΗΜΑ Β ) ΧΥ ΒΟΛΟΥ, ΕΔΡΑ: ΒΟΛΟΣ I 280 I 282 I 287 Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης I 294 Σύστημα Αέριας Χρωματογραφίας I 296 Σύστημα υγρής χρωματογραφίας I 302 τρο μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS) και ανιχνευτής μάζας (High Resolution MS) συνδεδεμένο με υγρή χρωματογραφία I 303 I 304 I 327 Σύστημα υγρής χρωματογραφίας I 331 Σύστημα υγρής χρωματογραφίας N. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ I 335 I 342 τρο ατομικής τρο ατομικής 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2. ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΧΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ ΧΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΣΕΡΡΕΣ ΧΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΣΕΡΡΕΣ ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΜΗΜΑ Β ) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΜΗΜΑ Β ) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΕΔΡΑ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ 4

5 I 343 I 351 τρο ατομικής 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2. ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ I 361 Αεριος I 373 Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης I 374 τρο FT-IR I 377 τρο εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος ( ICP/OES) I 386 Ιοντική Χρωματογραφία I 387 Υγρή χρωματογραφία 1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.ΑΦΟΙ A.ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ II 16 Γεννήτριες αερίων II 19 Γεννήτριες αερίων II 25 Ζυγοί II 74 Συσκευές Απόσταξης TESCO RIGASLABS 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ, ΕΔΡΑ: ΡΟΔΟΣ ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ, ΕΔΡΑ: ΡΟΔΟΣ ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΠΑΤΡΑ ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΠΑΤΡΑ ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΠΑΤΡΑ ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΠΑΤΡΑ ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ 1. (ΤΜΗΜΑ Β ) 2. ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΔΡΑ:ΚΟΖΑΝΗ II 114 τρα ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Αν. Τσόχα 16, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27 / 08 / 2019 ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ: 23:30 5

6 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή όπως προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: Συνολική Τιμή = Κόστος Υπηρεσίας + Κόστος Ανταλλακτικών όπου: Κόστος Υπηρεσίας = (Ώρες Εργασίας x Τιμή Εργατοώρας) + Κόστος Επίσκεψης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές υποβάλλονται από τους αναδόχους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό 56902/215/2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». Οι ανάδοχοι υποβάλλουν με την προσφορά τους έναν φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι οι συμμετέχοντες στον επαναληπτικό διαγωνισμό, που έχουν υπογράψει την Συμφωνία-Πλαίσιο, εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής διακήρυξης βάσει της οποίας συνήφθη η Συμφωνία-Πλαίσιο. Β) Οικονομική Προσφορά. Επειδή στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η Οικονομική Προσφορά οι ανάδοχοι πρέπει για κάθε είδος: 1) να υποβάλλουν το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που εξάγεται ηλεκτρονικά από το σύστημα, στο οποίο αναγράφονται: το κόστος όλων των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή της βλάβης ή/και τη συντήρηση του είδους, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τον σχετικό προϋπολογισμό ανταλλακτικών. το κόστος υπηρεσίας επισκευής της βλάβης ή/και συντήρησης του είδους, που περιλαμβάνει το κόστος εργασίας (Ώρες Εργασίας Χ Τιμή Εργατοώρας) και το κόστος επίσκεψης, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τον σχετικό προϋπολογισμό υπηρεσίας. 2) να επισυνάψουν συμπληρωμένο το έντυπο του Παραρτήματος Β «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» της παρούσας Πρόσκλησης. Για κάθε είδος του Παραρτήματος Α της παρούσας, συμπληρώνεται ξεχωριστό τμήμα «Β: ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ» του ανωτέρω εντύπου του Παραρτήματος Β «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» της παρούσας Πρόσκλησης. Το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο Οικονομικής Προσφοράς, σε μορφή «pdf», υπογράφεται ηλεκτρονικά από τον ανάδοχο. Γ) Στοιχεία τεκμηρίωσης των τιμών των ανταλλακτικών, του κόστους επίσκεψης και του πλήθους των εργατοωρών. Δ) Επικαιροποιημένα τα κάτωθι διακαιολογητικά κατακύρωσης: 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), 6

7 - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305), ii) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Επισημαίνεται ότι: Η προσφερόμενη τιμή της εργατοώρας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την τιμή της εργατοώρας με την οποία συμμετέχει ο υποψήφιος στη Συμφωνία-Πλαίσιο. Το κόστος επίσκεψης και το πλήθος των εργατοωρών πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς. Η τιμή των ανταλλακτικών πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς. Για λόγους τεκμηρίωσης της τιμής πρέπει να κατατίθεται μαζί με την προσφορά, ο επίσημος τιμοκατάλογος του οίκου που παράγει/ διαθέτει το ανταλλακτικό. Επί του επίσημου τιμοκαταλόγου, οι υποψήφιοι μπορούν να προσφέρουν έκπτωση. Από τον ανάδοχο σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε εξαιρετική περίπτωση που δεν διατίθεται τιμοκατάλογος, μπορεί να καταθέσει τιμολόγια πώλησης του ίδιου ή παρόμοιου ισοδύναμου ανταλλακτικού σε άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του αναδόχου στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης (βλ. σημείο Δ ανωτέρω). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από αναδόχους και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 7

8 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των επαναληπτικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Η εν λόγω Επιτροπή αξιολογεί τις προσφορές ως εξής: Για τα είδη όπου έχει επιλεγεί ένας Ανάδοχος, κρίνεται αν η προσφορά του είναι συμφέρουσα για το Δημόσιο. Για τα είδη όπου έχουν επιλεγεί δύο Ανάδοχοι, επιλέγεται αυτός με την μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, εφόσον η συνολική τιμή είναι συμφέρουσα για το Δημόσιο. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις προκειμένου να αξιολογήσει την προσφορά. Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης της προσφοράς του. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την υπογραφή εκτελεστικής σύμβασης της συμφωνίας πλαισίου (εφόσον η συνολική αξία της προμήθειας που του ανατίθεται χωρίς ΦΠΑ ξεπερνά τις 2.500,00 ), προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά έναν (1) τουλάχιστον μήνα από τον συνολικό συμβατικό χρόνο παροχής των υπηρεσιών συντήρησης ή/και αποκατάστασης της βλάβης καθώς και παραλαβής των ανταλλακτικών, για τα είδη που προβλέπονται στην εκτελεστική σύμβαση. Η προσμέτρηση του χρόνου ισχύος της εγγύησης ξεκινά από την παραλαβή από την Υπηρεσία, της υπογεγραμμένης από τον Ανάδοχο Σύμβασης. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και ειδών και την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Εγγύηση καλής : Τα ανταλλακτικά που τοποθετούνται καλύπτονται από εγγύηση καλής έξι (6) μηνών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εξάμηνη εγγύηση καλής του οργάνου μετά την επισκευή της βλάβης, όσον αφορά στην εκ νέου βλάβη για τον ίδιο λόγο. Στις περιπτώσεις εμφάνισης ίδιας ή παρόμοιας βλάβης με αυτήν που αποκαταστάθηκε, ο ανάδοχος των προηγούμενων εργασιών υποχρεούται να πραγματοποιεί τον αναγκαίο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση δυσλειτουργιών και βλαβών μετά από έγγραφη ή τηλεφωνική κλήση των Υπηρεσιών του ΓΧΚ. Ο χρόνος ανταπόκρισης δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προκειμένου για τις Χημικές Υπηρεσίες της Αττικής και Θεσσαλονίκης και τις επτά (7) εργάσιμες ημέρες προκειμένου για τις Χημικές Υπηρεσίες της υπόλοιπης Ελλάδας. Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη αν η συσκευή τεθεί σε κατάσταση εκτός από αποδεδειγμένο, με πραγματικά ευρήματα, κακό ή πλημμελή χειρισμό ή κακή παροχή κατά ποσότητα και ποιότητα των πόρων που υποχρεούται να διαθέτει το ΓΧΚ και για τους οποίους δεν έχει ευθύνη ο ανάδοχος. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των υπηρεσιών συντήρησης ή/και επισκευής εξοπλισμού και των σχετικών ανταλλακτικών θα γίνει εντός πενταμήνου από την υπογραφή της Σύμβασης ή, αν δεν απαιτείται υπογραφή Σύμβασης, από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της Απόφασης κατακύρωσης, ως εξής: Χημική Υπηρεσία/Τόπος παράδοσης Α Χ.Υ. Αθηνών (NUTS: EL303) Β Χ.Υ. Αθηνών (NUTS: EL303) Χ.Υ. Μετρολογίας (NUTS: EL303) Χ.Υ. Πειραιά (NUTS: EL307) Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, (Θεσσαλονίκη) (NUTS: EL522) Διεύθυνση Υπεύθυνος επικοινωνίας Τηλέφωνο Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα Δ. Τσίπη Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα Ε. Λαμπή Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα Η. Κακουλίδης Ακτή Κονδύλη 32, ΤΚ , Πειραιάς Κ. Παπαδοπούλου Ν. Βότση 1, ΤΚ Π. Ταραντίλη

9 Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας -Θράκης Τμήμα Χ.Υ. Αλεξανδρούπολης (NUTS: EL511) Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας Θράκης Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης (NUTS: EL512) Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας Θράκης Τμήμα Χ.Υ. Σερρών (NUTS: EL526) Χ.Υ. Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, (Ιωάννινα) (NUTS: EL543) Χ.Υ. Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Κοζάνης (NUTS: EL531) Λιμάνι, ΤΚ Ι. Γκέργκη Μεσολογγίου 13, ΤΚ Αικ. Παπαδοπούλου Τέρμα Άνδρου, ΤΚ Κ. Κύδρος Δομπόλη 30, ΤΚ Α. Τσόγκας Φαρμάκη 11-13, ΤΚ Δ. Βέρος Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, (Πάτρα) (NUTS: EL632) Παπαδιαμάντη Αλεξάνδρου 14 & Αρέθα, ΤΚ Α. Κούτρα Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα Χ.Υ. Κέρκυρας (NUTS: EL622) Χ.Υ. Αιγαίου Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου (NUTS: EL421) Χ.Υ. Αιγαίου Τμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης (NUTS: EL411) Χ.Υ. Βόλου (NUTS: EL613) Εθν. Αντίστασης 1, ΤΚ Ε. Σταυρακάκη Πλ. Χαρίτου 17, ΤΚ Β. Μάτσης Πλατεία Τελωνείου, ΤΚ Α. Γαβριήλ Δημητριάδος 182, ΤΚ Μ. Γεωργιάδου Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής μετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των υπηρεσιών και ανταλλακτικών που παρασχέθηκαν συντάσσει εντός ενός (1) μήνα σχετικό πρακτικό παραλαβής, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα παραστατικά (όπως δελτία τεχνικών εργασιών, δελτία αποστολής ειδών). Στη συνέχεια διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις τριπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων και το κοινοποιεί στον ανάδοχο, ο οποίος εκδίδει το τιμολόγιο με βάση το οποίο θα πληρωθεί. Στην περίπτωση κατά την οποία η παρασχεθείσα υπηρεσία συντήρησης ή/και αποκατάστασης βλαβών και παράδοσης των ανταλλακτικών κρίνεται απορριπτέα από τη Χημική Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την επαναλάβει επιτυχώς εντός είκοσι (20) ημερών από την απόρριψή της, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις. Ο συμβατικός χρόνος παροχής των υπηρεσιών συντήρησης ή/και αποκατάστασης βλαβών και παράδοσης των ανταλλακτικών μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων ή να μετατίθεται (αρ. 26 του Π.Δ 118/2007). Η παράταση ή μετάθεση του συμβατικού χρόνου γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του αντίστοιχου συμβατικού χρόνου ή και χωρίς προηγούμενο αίτημα του αναδόχου στην περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης του έργου ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή σε λοιπές περιπτώσεις που η καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών και αναταλλακτικών δεν παραλαμβάνονται υπηρεσίες και ανταλλακτικά από την Επιτροπή Παραλαβής μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. 9

10 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και σύμφωνα με τους όρους της εκτελεστικής της Συμφωνίας Πλαισίου Σύμβασης. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις και ο ανάλογος φόρος εισοδήματος. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Η πρόσκληση για τους όρους και τις προϋποθέσεις που δεν ορίζονται στην παρούσα, διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης 30/002/000/3779/2016 και της υπογραφείσας με αριθμό 24/2017 Σύμβασης Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια των σχετικών ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των βλαβών του εξοπλισμού του Γενικού Χημείου του Κράτους. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 4. ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6. ΤΕΣΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Διοικητή της ΑΑΔΕ 2. Γραφείο Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. 3. Δ/νση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της αρ. 30/002/000/4696/ ης Πρόσκλησης επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας (call off) για τις εκτελεστικές της Συμφωνίας Πλαίσιο Συμβάσεις, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των βλαβών του εξοπλισμού του Γενικού Χημείου του Κράτους και την προμήθεια των σχετικών ανταλλακτικών Πίνακας Α/Α Είδος Τύπος/μοντέλ ο οργάνουσυσκευής I 1 I 8 I 9 I 12 I 15 - Φασματογράφος μάζας I 29 Συσκευή TOC I 53 Υγρή χρωματογραφία με φασματογράφο μάζας (LC/MS/MS) Agilent 7890A Trace GC Ultra, ThermoFisher Scientific Trace GC, Thermoquest GC 2010 GCMS - QP2010 mod. TOC-5000A LC Agilent MS/MS API 3200 Applied Biosystems Ανάδοχοι Χημική Υπηρεσία Περιγραφή Βλάβης Προϋπολογισμός Υπηρεσίας με Φ.Π.Α. 1. (ανάδοχος για το σύστημα LC) (ΤΜΗΜΑ Γ ) (ΤΜΗΜΑ Β ) (ΤΜΗΜΑ Δ ) (ΤΜΗΜΑ Β ) (ΤΜΗΜΑ Γ ) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ από Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ) 11 Βλάβη εισαγωγέα PTV απαιτείται αντικατάσταση Επισκευή. Αντικατάσταση πλακέτας τροφοδοσίας και πλακετών ελέγχου ανιχνευτών. Προληπτική συντήρηση. Συντήρηση του εισαγωγέα S/SL με αντικατάσταση των Liner, graphite seal, septum, Liner seal (graphite), Split line tubing 1/8, split line filter, Active carbon filter. Συντήρηση του ανιχνευτή FID με αντικατάσταση των FID collecting electrode, ceramic insulator, collecting electrode pin, flame ignition coil/polarization electrode assembly, FID jet. Έλεγχος ορθής του οργάνου με χρήση των Column RTX-5, Calibration Mixt. for FID det. Επισκευή του power supply του συζευγμένου αυτόματου δειγματολήπτη AS3000 Επισκευή εισαγωγέα GC. Παραμόρφωση της μεταλλικής διάταξης του εισαγωγέα έγχυσης με προγραμματισμό θερμοκρασίας. Προϋπολογισμός Ανταλλακτικών με Φ.Π.Α. 496, , , , , , , ,64 Αντικατάσταση turbo αντλίας 4.588, ,20 1.Διαρροή κυψελίδας FLD. Αντικατάσταση Plunger seal for 1100/1200 and FLOW CELL FOR G1321A FLUORESCENCE DET. Συντήρηση αντλίας HPLC , ,20 1) 545,60 1) 3.596,00

12 I 54 I 59 I 62 I 67 I 69 I 71 I 72 Υγρή χρωματογραφία με φασματογράφο μάζας (LC/MS/MS) Φασματογράφος μάζας λόγου ισοτόπων τρο εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP- OES) - Φασματογράφος μάζας - Φασματογράφος μάζας Thermo Scientific TSQ Quantum Micromass Isoprime multiflow GC Optima 5300 DV Perkin Elmer Varian Analyzer CP 3800CS 2010 Plus GC- MS QP-2010 plus Agilent 6890N/ 5973 Inert 2. ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ (ανάδοχος για το σύστημα MS/MS) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2. ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΤΜΗΜΑ Β ) (ΤΜΗΜΑ Δ ) (ΤΜΗΜΑ Γ ) (ΤΜΗΜΑ Β ) (ΤΜΗΜΑ Γ ) (ΤΜΗΜΑ Γ ) (ΤΜΗΜΑ Γ ) 2. Αντικατάσταση Sciex API 3200 MS/MS-PUMP. 2) 5.307,20 2) 7.440,00 Επισκευή turbo αντλιών και controller 9.002, ,80 Επισκευή αυτόματου δειγματολήπτη Combi PAL CS σε Headspace mode Τακτική συντήρηση. Απαιτούνται: ION SOURCE BOX QP2010 PLUS, REPELLER ASSY (HT) CI, NCI QP2010 PLUS. Επισκευή αυτόματου δειγματολήπτη AOC-20i. Αντικατάσταση αντλίας Maj Exch EXT200/200H GCMS Turbo Pump. Εργασία συντήρησης συστήματος UPS. Περιλαμβάνει καθαρισμό, αντικατάσταση 12 μπαταριών 12V/7,2Ah και έλεγχο καλής. Αντικατάσταση: Filament,high temperature EI; Nut 5.5mm Ultra 1; Liner, UI, universal, low prss drop, GW; Gold Seal, Ultra Inert, w/washer; Split Vent Trap PM Kit Single Cartridge; Repeller Insulator , ,20 496,00 558,00 793, , , , , ,00 620,00 855,60 12

13 I 73 I 146 I 151 I 152 I 156 I 162 I 208 I Φασματογράφος μάζας Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης τρο ατομικής τρο εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP- OES) Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης Agilent 5973 Inert/ 6890N/ 7683 Prominence LC 20AD Perkin Elmer, Aanalyst 600 Teledyne Leeman Labs - Prodigy Deutschland GMBH Europa GMBH GC 2010 GC 2010 LC - 20AD ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΤΜΗΜΑ Γ ) (ΤΜΗΜΑ Β ) ΧΥ ΒΟΛΟΥ, ΕΔΡΑ: ΒΟΛΟΣ ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αντικατάσταση: Filament,high temperature EI; Nut 5.5mm Ultra 1; Liner, UI, universal, low prss drop, GW; Gold Seal, Ultra Inert, w/washer; Split Vent Trap PM Kit Single Cartridge; Repeller Insulator... Αντικατάσταση ψυκτικής μονάδας. Αναβάθμιση λογισμικού. Έλεγχος καλής. Επισκευή και τακτική συντήρηση που περιλαμβάνει αλλαγή αναλωσίμων (moisture trap, air filter foam 4,5x4,5 basic, air filter foam 4,5x7,5 icp, SAMPLE DRAIN TBG PVC 045 RD/RD S-12 ICP, Ind coil asy plated PS και Dual View torch). Βλάβη βαλβίδας επιλογής στηλών. Εργασία γενικής συντήρησης υγρής χρωματογραφίας που περιλαμβάνει αποσυναρμολόγηση, απομάκρυνση σκόνης, λίπανση, γενικό καθαρισμό του οργάνου, αντικατάσταση των ανταλλακτικών/αναλωσίμων και έλεγχο καλής Υψηλή πίεση λόγω φθοράς των check valves. 620,00 855, , ,40 669,60 682, , , , ,80 855,60 148,80 954, , , ,20 13

14 I 270 I 280 I 282 I 287 I 294 I 296 τρο ατομικής Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης Σύστημα Αέριας Χρωματογραφίας Σύστημα υγρής χρωματογραφίας Thermofisher Scientific ICE 3500 AA System Europa GMBH GC 2010 Agilent 7890A Prominence SCL_10AP Thermo Trace GC Ultra / Thermo Polaris Q/ Thermo Triplus AS Thermo Surveyor MS Pump Plus/ TSQ Quantum Ultra AM/ Surveyor Autosampler Plus ΧΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Σ, ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΧΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΔΡΑ: ΞΑΝΘΗ ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΣΕΡΡΕΣ ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΣΕΡΡΕΣ ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, Επισκευή και αντικατάσταση τμημάτων του ανιχνευτή και του συστήματος εισαγωγής. Επισκευή οργάνου. Απαιτούνται: Ignitor Glow Plug Assembly, SPLIT VENT TRAP PM KIT SINGLE CARTRIDGE, PTV Liner, Multi Baffled, Deactivated, JET CAP SERIES 530 UM IN ID TIP, Filament,high temperature EI for GCMS, Vacuum pump fluid 128ml, Vacuum pump fluid 1L, NEEDLES 3/ΡΚ, Syringe,10ul tapered,rn, 23/26s/42/HP, PLUNGER 10ul FN 23/26 ga Teflon tip. Εγκατάσταση από μεταφορά. Τακτική συντήρηση και έλεγχος καλής 1.760, , , , , , , ,60 Διαρροή στον εισαγωγέα και στο tranfer line 0 582,80 Επισκευή συστήματος εκνέφωσης του HESI αστοχία HESI needle (p/n/ compressor) 285, ,40 14

15 I 302 I 303 I 304 I 327 I 331 I 335 I 342 I 343 I 351 τρο μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP- MS) και ανιχνευτής μάζας (High Resolution MS) συνδεδεμένο με υγρή χρωματογραφία Σύστημα υγρής χρωματογραφίας Σύστημα υγρής χρωματογραφίας τρο ατομικής τρο ατομικής τρο ατομικής Finnigan Element-2 &Τhermo Accela 600/ Cetac ASX-520 / Spetec FBS GC 2010 GC 2010 Agilent, Model 1200 SHIMADZU CTO-10AC VP Perkin Elmer Aanalyst 100 AA 6300 GC- 17A Perkin Elmer, Aanalyst ANTISEL 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΣΕΛ Α.Ε. ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΜΗΜΑ Β ) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΜΗΜΑ Β ) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΔΡΑ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ ΕΔΡΑ: ΡΟΔΟΣ ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ, ΕΔΡΑ: ΡΟΔΟΣ Βλάβη αντλίας interface. Βλάβη συστήματος ψύξης του εκνεφωτή. Αλλαγή φίλτρου συστήματος ψύξης. Επισκευή αυτόματου δειγματολήπτη. Αντικατάσταση μπαταρίας CDU. Τακτική συντήρηση και έλεγχος καλής. Αντικατάσταση μπαταρίας CDU. Τακτική συντήρηση και έλεγχος καλής. Επισκευή της συσκευής απαέρωσης της κινητής φάσης. Τακτική συντήρηση της αντλίας και του αυτόματου δειγματολήπτη. Έλεγχος καλής. Αλλαγή plunger seal, diaphragm, check valves, outlet filter, oring, suction filter, rotor seal, oils, pat frit... Αποσυναρμολόγηση συστήματος ΑΑ-6300 στην Μυτιλήνη συσκευασία και μεταφορά. Επανεγκατάσταση συστήματος στην Ξάνθη, καθαρισμός λίπανση κινούμενων μερών και έλεγχο. Εκπαίδευση στη χρήση της ΑΑ-6300 και του λογισμικού. Συντήρηση και αποκατάσταση όλων των απαραίτητων μερών για τη σωστή λειτουργία του ανιχνευτή που συνοδεύει τον αέριο χρωματογράφο 1.215, , ,00 744, ,00 682,00 806, , , ,40 992, , , ,60 Συντήρηση γεννήτριας υδριδίων FIAS , ,20 15

16 I 361 I 373 I 374 I 377 I 386 I 387 II 16 II 16 Αεριος Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης τρο FT-IR τρο εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος ( ICP/OES) Ιοντική Χρωματογραφία Υγρή χρωματογραφία Γεννήτριες αερίων Γεννήτριες αερίων GC 2010 Europa Gmbh, LC-20 A IRPrestige-21 Optima 7300DV cross Flow Perkin Elmer Dionex- ICS Spectra System Thermo Finnigan CLAIND CLAIND 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2. ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΠΑΤΡΑ ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΠΑΤΡΑ ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΠΑΤΡΑ ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΠΑΤΡΑ ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ (ΤΜΗΜΑ Β ) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Καθαρισμός από σκόνη, αντικατάσταση αναλωσίμων(o-ring. 4D P5 FOR SPL, GLASS INSERT. SPL, SEPTUM.INJECTION PORT.20PC/SET, MOLECULAR SIEVE FILTER, TRAP. AFC PROTECTION. 1PC.ONLY, GRAPHIT FERRULE G PCS, GRAPHIT FERRULE G-0.8, IGNITOR FILAMENT ASSY. FID, FID NOZZLE ASSY, 10F-S UL SYRINGE). Τακτική συντήρηση και έλεγχος καλής. Αδυναμία υψηλών πιέσεων. Εργασία συντήρησης συστήματος HPLC που περιλαμβάνει καθαρισμό, αφαίρεση σκόνης, λίπανση μηχανικών μερών, αντικατάσταση ανταλλακτικών / αναλωσίμων και έλεγχο καλής Αλλαγή 8 μπαταρίων 12V/7,2Ah. Αλλαγή ξηραντικού και έλεγχος καλής Τακτική συντήρηση. Απαιτούνται Chiller Coolant Mix 30 Plus-Five, PVC Red/Red Tubing 1.14 mm, PVC Blk/Blk Tubing 0.76 mm, UV Wavecal Solution, Vis Wavecal Solution, Mixed Calibration Standard. Έλεγχος καλής Βλάβη στους suppressors (anions & cations). Έλλειψη επικοινωνίας του ανιχνευτή UV-VIS με την κεντρική μονάδα-software. Βλάβη στην αντλία κατά τη λειτουργία purge. Τακτική συντήρηση και έλεγχος καλής Απαιτείται καθαρισμός και ρύθμιση των βαλβίδων , , , ,80 74,40 223,20 992, , , , , ,20 Μήνυμα βλάβης 396,80 558,00 248,00 0

17 II 16 II 19 Γεννήτριες αερίων Γεννήτριες αερίων CLAIND CLAIND II 25 Ζυγοί Mettler Toledo II 25 Ζυγοί Mettler Toledo II 25 Ζυγοί Mettler Toledo II 74 II 114 Συσκευές Απόσταξης τρα FOSS HITACHI U TESCO ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΔΡΑ: ΚΟΖΑΝΗ Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ Αδυναμία διατήρησης πίεσης 434,00 434,00 Αντικατάσταση μεμβράνης πληκτρολογίου αφής Λανθασμένες ενδείξεις Ασταθείς ενδείξεις 657, , ,00 198, ,40 558, ,20 905, ,80 Αντικατάσταση λυχνιών UV-VIS 248,00 694,40 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ,44 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της αρ. 30/002/000/4696/ ης Πρόσκλησης επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας (call off) για τις εκτελεστικές της Συμφωνίας Πλαίσιο Συμβάσεις, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των βλαβών του εξοπλισμού του Γενικού Χημείου του Κράτους και την προμήθεια των σχετικών ανταλλακτικών Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / ΑΦΜ ΔOY ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου) Υπεύθυνος Επικοινωνίας Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ) ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ) Α Β Γ Δ Ε=Β+(Γ * Δ) Συνολικό κόστος ανταλλακτικών: Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ (Α+Ε) : Συνολική τιμή με ΦΠΑ : Αθήνα,. ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ 18

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα 22/10/2018 Αρ. Πρωτ. 30/002/000/6461 ΑΔΑ:. Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: ΑΔΑΜ:

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα 22/10/2018 Αρ. Πρωτ. 30/002/000/6461 ΑΔΑ:. Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: ΑΔΑΜ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22/10/2018 Αρ. Πρωτ. 30/002/000/6461 ΑΔΑ:. Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 65353 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21/03/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21/03/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21/03/2019 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δνση : Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : 115 21 Πληροφορίες : Σ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.773 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέου Δημητρίου 1 ΞΑΝΘΗ - Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.: Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ ΑΕ)

Α.Σ.: Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ ΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : 101 92 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα 16/10/2017 Αρ. Πρωτ. 30/002/000/5655 ΑΔΑ:. Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα 16/10/2017 Αρ. Πρωτ. 30/002/000/5655 ΑΔΑ:. Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας: 115 21 Πληροφορίες: E.Παπαγεωργάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31/05/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31/05/2019 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31/05/2019 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δνση : Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : 115 21 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Αθήνα, 25/6/2019 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ. Πρωτ. 30/002/000/4206/2019 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) Βέροια 16/03/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 2999 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. Βόλος: 03/04/2018 Αριθμ. Πρωτ.: 4235/ΔΕ554

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. Βόλος: 03/04/2018 Αριθμ. Πρωτ.: 4235/ΔΕ554 Σ ε λ ί δ α 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Φ.Μ. : 997708467 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS) EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2018

Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη, 16 Μαΐου 2018 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Έγκριση δαπάνης: 30/002/000/3096/

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Έγκριση δαπάνης: 30/002/000/3096/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Η1ΚΗ-9Λ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 28/6/2017 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. Πρωτ.:30/002/000/3463/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Έγκριση δαπάνης: 30/002/000/3096/7-6-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: 6ΩΝ1469Β7Θ-9Γ8 Α.Δ.Α.Μ: 16PROC004166444 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Χρωματογράφοι αερίου 2019/S Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά

Ελλάδα-Αθήνα: Χρωματογράφοι αερίου 2019/S Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:260762-2019:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Χρωματογράφοι αερίου 2019/S 107-260762 Προκήρυξη σύμβασης Αγαθά Legal Basis: Οδηγία 2014/24/ΕΕ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018

Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη, 18 Μαΐου 2018 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 7 ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ιωάννινα, 27/03/2018 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος: 31/7/2018 Αριθμ. Πρωτ.: 10508/ΔΕ1994

Βόλος: 31/7/2018 Αριθμ. Πρωτ.: 10508/ΔΕ1994 Σ ε λ ί δ α 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Φ.Μ. : 997708467 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS) EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 7 ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γ. Χατζηκώστα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.10 11:48:50 EEST Reason: Location: Athens ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ : Β4324690ΒΥ-Ω4Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 30-10-2012 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθμ. Πρωτ.: 8647 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 2313 303061 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ FAX: 2313 303060 ΑΡΜΟΔΙΑ: Α. ΣΑΜΑΡΑ e-mail: alexandra.samara@n3.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ αριθμ. 56/2017 Το Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟ Αθήνα, 11/07/2019 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ. Πρωτ. 30/002/000/4640 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186754 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15/2014 Πρόχειρου διαγωνισμού Για την ανάδειξη αναδόχου ταχυμεταφορών του Γ.Ν Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15/2014 Πρόχειρου διαγωνισμού Για την ανάδειξη αναδόχου ταχυμεταφορών του Γ.Ν Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14PROC002414537 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 19/11/2014 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/13860 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος 130 bar τηλεσκοπική λαβή ρυθμιζόμενη πίεση με την κάνη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος 130 bar τηλεσκοπική λαβή ρυθμιζόμενη πίεση με την κάνη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 28/12/2018 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. Πρωτ.:30/002/000/7955 /2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προμήθεια αυτοκόλλητων ανακλαστικών λωρίδων σήμανσης & Διακριτικών γνωρισμάτων των Οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου & ενημερωτικές πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, , Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο, Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Ηράκλειο, 23.01.2018 Αρ. Πρωτ.: 382 Τηλ/Fax: 2810-338116 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση του στείρου χώρου της Α Χ.Υ. Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση του στείρου χώρου της Α Χ.Υ. Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΣΦ1Η-Κ9Λ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 16/12/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/1557 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κέρκυρα, 06-11-18 Αρ. Πρωτ.: ΔΤΥ/4039/Φ. 28-18 Ταχ. Δ/νση Πληρ. Τηλέφωνο Fax E-mail : Ι. Θεοτόκη 72, 49132 : Α. Κόνταρης : 26610 87653

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 16/04/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ

Ηράκλειο, 16/04/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ηράκλειο, 16/04/2019 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ Αριθ. Πρωτ. : 1642 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ π.δ ,40 με το Φ.Π.Α.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ π.δ ,40 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 16-5-2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Α.Δ. 18/ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Α.Δ. 18/ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6Ο2ΝΟΡ1Π-ΟΕΤ ΑΔΑΜ: 16PROC003749627 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος: 03/09/2018 Αριθμ. Πρωτ.: 11576/ΔΕ2092

Βόλος: 03/09/2018 Αριθμ. Πρωτ.: 11576/ΔΕ2092 Σ ε λ ί δ α 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Φ.Μ. : 997708467 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS) EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εκτυπώσεων.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εκτυπώσεων. ΑΔΑ: ΒΛΩ7Η-ΞΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/6186 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3/2018

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3/2018 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Ε. ΟΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΗΛ: 210-4324501 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 11/ 06 / 2018 ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Προσκαλείστε να υποβάλλετε σε σφραγισμένο φάκελο ή ηλεκτρονικά τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Τ469Β7Λ-ΨΡΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Μυτιλήνη, Αρ. Πρωτ. 7815

ΑΔΑ: 456Τ469Β7Λ-ΨΡΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Μυτιλήνη, Αρ. Πρωτ. 7815 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Κλεόβουλος Δημοκρατίας 1 85100 Ρόδος. Πληροφορίες: Α. Τάταρη, Μ. Διαμαντάρα Τηλ.: 22410 99021,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2467350612 Fax: 2467350657 E-mail: prom@kastoriahospital.gr Προς: Ως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Μυτιλήνης κατόπιν του υπ αριθμ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Παράρτημα Μυτιλήνης κατόπιν του υπ αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη, 04 Μαϊου 2018 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια δοχείων διαστολής για το Συνεδριακό Κέντρο»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια δοχείων διαστολής για το Συνεδριακό Κέντρο» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πάτρα: 4/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 278/1431/1909/4.7.2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 12/11/2014 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 13590

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ :Προμηθειών Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ηράκλειο, 08/02/2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ Αριθ. Πρωτ. : 400 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ) Ερμού 23-25, Αθήνα Ε.Φ.: ΚΑΕ: 0841 CPV :

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ) Ερμού 23-25, Αθήνα Ε.Φ.: ΚΑΕ: 0841 CPV : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης (CPV )

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια παροχή υπηρεσιών επισκευής αντλιών επιφανείας ύδρευσης (CPV ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972 Fax 2310 969430 E mail spypetr@eyath.gr Θεσσαλονίκη 26/9/2019

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αριστείδης Γαλανάκης Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom3@kat-hosp.gr Κηφισιά, 05-06-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ) Τ. ΑΡΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ) Τ. ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 7 ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γ. Χατζηκώστα 1 Ταχ. Κώδικας : 45444

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα Αρ. Πρωτ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Λάρισα Αρ. Πρωτ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Υποκατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΦΚΦ469Β7Θ-96Ο Πάτρα: 10/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 315/1493/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών γίνονται δεκτές.

Προσφορές για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών γίνονται δεκτές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 2516 Μυτιλήνη, 21 Μαΐου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα Αρ. Πρωτ. 22/10/ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Θέμα: <ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ>

Λάρισα Αρ. Πρωτ. 22/10/ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Θέμα: <ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σέρρες, 09 Ιουνίου 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σέρρες, 09 Ιουνίου 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: ΚΟΙΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 29 /10 /2018 Α.Π./Β3.ε./Γ.Π.οικ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 29 /10 /2018 Α.Π./Β3.ε./Γ.Π.οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑ: Ω637ΟΡ1Π-ΩΘΥ ΑΔΑΜ: 15PROC

AΔΑ: Ω637ΟΡ1Π-ΩΘΥ ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 6/12/2016 και ώρα 14:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 6/12/2016 και ώρα 14:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΗΛ8Η-ΒΛΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 16PROC005423358 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 18-11-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις: 151mm x 118mm x 27mm και πάχος 0,23mm.

Διαστάσεις: 151mm x 118mm x 27mm και πάχος 0,23mm. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 12 / 03 / 2018 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Π. οικ.: 5696 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πάτρα: 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 167/990/13172 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τηλ. 2610-996612

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 149. Λέρος 11/12/2017 Αρ. πρωτ / CPV : ΑΔΑ: Ω7ΦΔ46904Ρ-ΙΑΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 149. Λέρος 11/12/2017 Αρ. πρωτ / CPV : ΑΔΑ: Ω7ΦΔ46904Ρ-ΙΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΙΓΓΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΙΓΓΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 7082 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.000 συν ΦΠΑ 3.450, συνολικά 18.450 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 23/12/2014

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.000 συν ΦΠΑ 3.450, συνολικά 18.450 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 23/12/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 5/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 0/002/000/1219 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Φασματοφωτόμετρα 2019/S Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά

Ελλάδα-Αθήνα: Φασματοφωτόμετρα 2019/S Προκήρυξη σύμβασης. Αγαθά 1 / 9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:262713-2019:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Φασματοφωτόμετρα 2019/S 108-262713 Προκήρυξη σύμβασης Αγαθά Legal Basis: Οδηγία 2014/24/ΕΕ Τμήμα I:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ.13122 Πληροφορίες: Νικηφόρος Γεώργιος Τηλ. 2132015276-353, FAX: 213 2015348 ekaprom@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 06-02-2017 Αριθ. πρωτ.: 664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 06-04-2016 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 29751 ΑΔΑ: 7610ΩΚ3-6ΓΨ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025905 Έχοντας υπόψη ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

Οι ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Προμηθειών Αριθμ. Πρωτ : 08095 Σχετ. Έγγραφο 0800795 Αθήνα : 6-0-08 Ταχ. Δ/νση : Χρ. Λαδά 6, Τ.Κ.-05 6 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια Πυροσβεστικών κρουνών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια Πυροσβεστικών κρουνών» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πάτρα: 4/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 277/1430/1900/4.7.2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα