Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: Χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών μετά την παραγγελία αυστηρά εντός (3) τριών ημερών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: Χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών μετά την παραγγελία αυστηρά εντός (3) τριών ημερών."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 17/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Δραγάνα Πληροφ : Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Τηλ.: & Fax: ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη παροχή υπηρεσιών» ΣΧΕΤ.: α. Ν. 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» β. Το Ν. 2362/95 άρθρο 836 παρ. 1 γ. Το Ν. 3867/2010 άρθρο 27, παρ. 11 δ. Την υπ. αριθμ. 2611/ απόφαση του Διοικητή Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στη χρήση των παρακάτω υπηρεσιών μετά από έρευνα αγοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά στο FAX: ή σε σφραγισμένο φάκελο στην Ελληνική γλώσσα. Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής (σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κ.λ.π.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους διαγωνιζόμενους (προσφέροντες). Οι απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, οι απαιτήσεις της Α.Α. και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν όλοι οι διαγωνιζόμενοι είναι ως ακολούθως: (βλέπε Παράρτημα). ΤΜΗΜΑ-ΚΛΙΝΙΚΗ-ΜΟΝΑΔΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ: 12:00μ.μ. Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 24 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΤΕΜ 1 H Προσφορά σας να ισχύει για τέσσερις (4) μήνες. Χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών μετά την παραγγελία αυστηρά εντός (3) τριών ημερών. - Η τιμή της προσφοράς σας να μην υπερβαίνει αυτής του παρατηρητηρίου τιμών σύμφωνα με την απόφαση Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του υλικού/υπηρεσίας στο παρατηρητήριου (αν υπάρχει) - Αν το υλικό/υπηρεσία δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να μας το δηλώνετε με υπεύθυνη δήλωση ότι το συγκεκριμένο είδος/υπηρεσια δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά σας θα απορρίπτεται. - Να αναγράφεται τον αριθμό πρόσκλησής μας & τον αριθμό πρωτοκόλλου στην προσφορά σας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία), καθώς επίσης και τον α/α του είδους. - Κάθε προσφορά πρέπει να αναφέρεται σε μία μόνο πρόσκληση. - Η διαδικασία υποβολής των προσφορών αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος. O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ Δ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 24 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α» Α/Α ΟΝΟ ΜΑ ΑΝΕ ΛΚΥ ΣΤΗ ΡΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟ (Kg) ΑΤΟΜΑ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΣΤ ΑΣΕΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑ ΟΡ Ο Φ ΩΝ ΘΑ ΛΑ ΜΟ Υ A. ΕΛΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΙ 1 Κ1.1 DUPLEX MF Κ1.2 DUPLEX MF K2.1 DUPLEX MF K2.2 DUPLEX MF K3.1 TRIPLEX MF K3.2 TRIPLEX MF K3.3 TRIPLEX MF K4.1 TRIPLEX MF K4.2 TRIPLEX MF K4.3 TRIPLEX MF Κ5.1 SIMPLEX MF K5.2 TRIPLEX MF K5.3 TRIPLEX MF Κ5.4 TRIPLEX MF K6.1 SIMPLEX MF Κ6.2 TRIPLEX MF Κ6.3 TRIPLEX MF K6.4 TRIPLEX MF Β.ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 19 Α1.1 SIMPLEX GMV ITALY B1.1 SIMPLEX GMV ITALY B1.2 SIMPLEX GMV ITALY B1.3 SIMPLEX GMV ITALY B1.4 SIMPLEX GMV ITALY X210 ΑΥΤΟΜ X210 ΑΥΤΟΜ X210 ΑΥΤΟΜ X210 ΑΥΤΟΜ X210 ΑΥΤΟΜ X210 ΑΥΤΟΜ X210 ΑΥΤΟΜ X210 ΑΥΤΟΜ X200 ΑΥΤΟΜ X200 HMIAYTOM X200 ΑΥΤΟΜ X210 ΑΥΤΟΜ X210 ΗΜΙΑΥΤΟΜ. 2 0

3 Α/Α ΟΝΟ ΜΑ ΑΝΕ ΛΚΥ ΣΤΗ ΡΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟ (Kg) ΑΤΟΜΑ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΣΤ ΑΣΕΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑ ΟΡ Ο Φ ΩΝ ΘΑ ΛΑ ΜΟ Υ 24 Β2.1 SIMPLEX GMV ITALY ΜΕΣΩ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 90Χ200 ΗΜΙΑΥΤΟΜ. 2 0 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ : Η διαδικασία λειτουργίας των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου περιλαμβάνει την καθημερινή αδιάλειπτη λειτουργία όλων των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται και ποιοτικά αυτή (καλή λειτουργία). ΣΚΟΠΟΣ : Η διασφάλιση της αδιάλειπτης & ασφαλούς λειτουργίας όλων των ανελκυστήρων σε ημερήσια βάση, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες και να αποφευχθεί η παύση λειτουργίας τους. ΣΤΟΧΟΙ : Αύξηση της αξιοπιστίας των ανελκυστήρων. Βελτίωση της λειτουργικής κατάστασης και απόδοσης των ανελκυστήρων. Μείωση των δαπανών για επισκευές των ανελκυστήρων. Μείωση του χρόνου αδράνειας των ανελκυστήρων. Αύξηση του μέσου όρου ζωής και χρήσης των ανελκυστήρων. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1) Ο ανάδοχος με την έναρξη της σύμβασης θα παραλάβει τους ανελκυστήρες και υποχρεούται να συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής, όπου θα αναγράφει λεπτομερώς τυχόν ελλείψεις στις εγκαταστάσεις ή πιθανές βλάβες στη λειτουργία των ανελκυστήρων σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και αναλυτική έκθεση ελέγχου υφιστάμενης κατάστασης των ανελκυστήρων την οποία κοινοποιεί άμεσα στη διοίκηση. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τους ανελκυστήρες στον επόμενο ανάδοχο σε άψογη κατάσταση, χωρίς καμία εκκρεμότητα. 2) Ο ανάδοχος θα λειτουργήσει όλους τους ανελκυστήρες σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τα ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα ποιότητας και σύμφωνα με τις εντολές της Διοίκησης του Νοσοκομείου και της Επιτροπής Τεχνικής Επίβλεψης & Παρακολούθησης του Έργου του Νοσοκομείου. 3) Η επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης των ανελκυστήρων από την εντεταλμένη Επιτροπή θα είναι αδιάλειπτη για όλο το 24ωρο και για όλες τις ημέρες που ισχύει η σύμβαση (περιλαμβάνονται τα Σαββατοκύριακα, αργίες κλπ.). Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο λόγω του ωραρίου εργασίας, η επίβλεψη θα γίνεται από τον υπεύθυνο βάρδιας στο BMS. 4) Ο ανάδοχος θα διαθέτει επί 24ωρου βάσεως (περιλαμβάνονται τα Σαββατοκύριακα, αργίες κλπ.) ένα (1) άτομο στο νοσοκομείο, το οποίο θα ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες και απαιτήσεις του Π.Γ.Ν.Α., το οποίο θα κατέχει τα ανάλογα πτυχία και τις άδειες, που αποδεικνύουν την αντίστοιχη εμπειρία τους για το σκοπό αυτό και θα εφαρμόζει όλους τους κανόνες ασφάλειας για την αποφυγή ατυχημάτων ή πρόκληση βλαβών. 5) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την επισκευάσει. Επίσης, αναφέρει αυτήν γραπτώς (έντυπο βλάβης) στην Επιτροπή Τεχνικής Επίβλεψης & Παρακολούθησης, ούτως ώστε να προβεί στις ανάλογες ενέργειες και το καταγράφει στο Βιβλίο Παρακολούθησης Ανελκυστήρα. 6) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επίσης να ακολουθήσει τις επίσημες διαδικασίες του Νοσοκομείου, όπως συστήματα προτύπων και κανονισμούς και διαδικασίες της Τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 7) Η Τ.Υ. του Νοσοκομείου ή η Επιτροπή Τεχνικής Επίβλεψης & Παρακολούθησης, κοινοποιούν καθημερινά Υπηρεσιακό σημείωμα των βλαβών, τα οποία πρέπει να επισκευάζονται άμεσα. 8) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τις οδηγίες των βιβλίων των κατασκευαστών του κάθε ανελκυστήρα και να τηρήσει τις οδηγίες της προληπτικής συντήρησης. 9) Υποχρέωση του αναδόχου, είναι να παραδώσει στον ανάδοχο που θα τον διαδεχτεί, μετά το πέρας των συμβατικών του υποχρεώσεων, με πρωτόκολλο και χωρίς καμία επιφύλαξη, σε ότι αφορά την καλή λειτουργία των ανελκυστήρων, με το ισχύον τεχνικό πρότυπο και τους όρους της παρούσης διακήρυξης. 10) Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται συνεχώς από τις κατασκευάστριες εταιρείες σε θέματα των εφαρμοζόμενων τεχνολογιών.

4 11) Ο ανάδοχος θα τηρεί με δική του ευθύνη τα Βιβλία Παρακολούθησης των Ανελκυστήρων, στα οποίες θα υπογράφουν ο εντεταλμένος τεχνικός που διενεργεί την συντήρηση και τα μέλη από κοινού ή κάποιου μέλους της επιτροπής Τεχνικής Επίβλεψης & Παρακολούθησης που θα οριστούν από την Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Α. για να ασκούν τα κατά Νόμο καθήκοντα του επιτηρητή λειτουργίας των ανελκυστήρων και τα οποία πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα ώστε να γνωρίζουν τη χρήση των γενικών διακοπτών, τη διενέργεια reset και την μέθοδο απεγκλωβισμού. 12) Θα ενημερώνεται από τα τεχνικά εγχειρίδια και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια για όλες τις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου. 13) Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή ανωμαλίας στη λειτουργία των ανελκυστήρων ενημερώνεται, προφορικά ή γραπτά, ο ανάδοχος ο οποίος ανταποκρίνεται άμεσα προκειμένου να αντιμετωπίσει την βλάβη. 14) Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος θα εφαρμόζεται η Υ.Α. οικ. 3899/253/Φ.9.2 (ΦΕΚ 291/ ). 15) Σε περίπτωση που είναι απαραίτητα ανταλλακτικά θα πρέπει άμεσα να υποβάλλεται το έντυπο έγκρισης ανταλλακτικών από τον ανάδοχο για έγκριση και θα αναγράφονται και στο Βιβλίο Παρακολούθησης Ανελκυστήρα. Κάθε καθυστέρηση υποβολής του εντύπου θα θεωρείται υπαίτια καθυστέρηση από μέρους του αναδόχου. 16) Ο ανάδοχος οφείλει να ευρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τη λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων. 17) Θα τηρείται από τον ανάδοχο το Βιβλίο Παρακολούθησης Ανελκυστήρα με καθημερινή αναφορά των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε ανελκυστήρα και το οποίο φυλάσσεται στην Τεχνική Υπηρεσία. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, θα ορισθεί από την Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Α. Επιτροπή Τεχνικής Επίβλεψης & Παρακολούθησης, για τη λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων του Π.Γ.Ν.Α., αποτελούμενη από τρία τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους. Η σύνθεση της εν λόγω επιτροπής θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου μέλους, αυτό θα γνωστοποιείται αμέσως στον ανάδοχο. Η επιτροπή ή κάποιος από τα μέλη της, πρέπει να βρίσκονται πάντα στο κτίριο του Π.Γ.Ν.Α. επί 24ώρου βάσεως και θα είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία των ανελκυστήρων, ως προαναφέρεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 7 της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση μη λειτουργίας των ανελκυστήρων θα πρέπει να αντικαθιστούν την ξηρή μπαταρία τους ή να ειδοποιούν τον ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει να βρίσκεται στο Π.Γ.Ν.Α άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4. Επίσης τα πρόσωπα που συγκροτούν την πιο πάνω επιτροπή υποχρεούνται (μετά την εκπαίδευση τους από τον ανάδοχο) : α) να γνωρίζουν την χρήση των γενικών διακοπτών και β) να απελευθερώνουν όποιον εγκλωβιστεί, όταν αυτό είναι εφικτό. Αν παραβιασθεί αυτή η υποχρέωση ο ανάδοχος δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη. Ο ανάδοχος θα αναγράφει στα Βιβλία Παρακολούθησης Ανελκυστήρων την συντήρηση που θα πραγματοποιείται παρουσία της επιτροπής από κοινού ή κάποιου μέλους αυτής. Θα προσυπογράφουν και θα βεβαιώνουν ενυπογράφως τα μέλη της επιτροπής. Το Π.Γ.Ν.Α. και ειδικότερα η πιο πάνω επιτροπή ως αρμόδια για την παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρησης των ανελκυστήρων υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα τηλεφωνικώς τον ανάδοχο για κάθε βλάβη, η οποία πιθανόν να παρατηρηθεί στους ανελκυστήρες έστω και αν αυτή θεωρηθεί ακίνδυνη. Οι εκάστοτε απεσταλμένοι Συντηρητές θα παραδώσουν στην Επιτροπή αριθμό κινητού τηλεφώνου, στο οποίο θα μπορούν να εντοπίζονται άμεσα. Σε περίπτωση κατά την οποία το Νοσοκομείο όπως εκπροσωπείται ή η πιο πάνω αρμόδια επιτροπή αντιληφθεί οποιονδήποτε κίνδυνο ή σε περίπτωση θραύσεως του υαλοπίνακα της θύρας του φρεατίου, οφείλει να διακόψει αμέσως τη λειτουργία του αντίστοιχου ανελκυστήρα και να ειδοποιήσει αμέσως τον ανάδοχο. Επιπροσθέτως αντικείμενο της επιτροπής είναι και τα προαναφερόμενα σε άρθρα της παρούσας σύμβασης. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει υπαίτια στο Π.Γ.Ν.Α. λόγω άρνησης εκτέλεσης ή κακής εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη και η υπαιτιότητα του αναδόχου θα πρέπει να διαπιστώνεται από ανεξάρτητο και αρμόδιο πιστοποιημένο φορέα ελέγχου, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ (οικ. 3899/253/Φ.9.2/ ). Εφόσον ο ανεξάρτητος πιστοποιημένος φορέας ελέγχου διαπιστώσει ότι υπαίτια ο ανάδοχος παραμελεί την συντήρηση ή ότι ευθύνεται υπαίτια για κάποια προκληθείσα ζημιά στο Νοσοκομείο ή σε τρίτους, τότε το Νοσοκομείο μπορεί να επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις, καθώς και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης, ενώ και το κόστος πληρωμής του ανεξάρτητου φορέα θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

5 Ο ανάδοχος δεν θα ευθύνεται για ζημιές που οφείλονται: α) Σε πυρκαγιές, πλημμύρες, θεομηνίες, σεισμούς και γενικά πάσης φύσεως φυσικές ή άλλες καταστροφές. β) Σε αποδεδειγμένες απρόβλεπτες αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η., όπως ενδεικτικά για ζημιές από πτώσεις, εγκλωβισμούς οφειλόμενες σε απότομες μεταβολές της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος εκ μέρους της Δ.Ε.Η., για ζημιές από υπερφόρτωση του Δικτύου, black ut. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή παροχή υπηρεσιών που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ αυτό από το Π.Γ.Ν.Α. Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίσει άμεσα για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελής παροχής υπηρεσιών, θα επιβάλλεται από το Π.Γ.Ν.Α. ποινική ρήτρα, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της κάθε περίπτωσης, παρακρατούμενης από την μηνιαία αμοιβή. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται, του Π.Γ.Ν.Α. διατηρούντος το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, παράλληλα με την αξίωση του Π.Γ.Ν.Α. για κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού. ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η ανωτέρω τιμή αφορά την παροχή υπηρεσιών για όλες τις προβλεπόμενες μηνιαίες εργασίες συντήρησης και την αποκατάσταση όλων των τυχόν βλαβών που προκύψουν, καθώς και την φθορά από την καθημερινή-συνήθη χρήση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά καθαρισμού και λίπανσης. Δεν θεωρείται υλικό λίπανσης το έλαιο εμβαπτισμού των υδραυλικών κινητήρων, ενώ θεωρείται υλικό λίπανσης και περιλαμβάνεται στην τιμή, το έλαιο λίπανσης των ηλεκτροκινητήρων έλξεως. Ελάχιστος αριθμός πλήρων συντηρήσεων δύο (2) ανά μήνα. Η χρέωση του οποιουδήποτε ανταλλακτικού που πρόκειται να προκύψει, θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο, εκτός από αναλώσιμα και μικρό-υλικά όπως απλές ασφάλειες ηλεκτρικού ρεύματος, καλώδια μικρού μήκους, βίδες, καρφιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, συνδετικά υλικά (κόλες, σιλικόνη, πολυουρεθάνη κλπ), μπουτόν και λαμπτήρες και εν γένει υλικά χαμηλού κόστους, τα οποία οφείλει να διαθέτει ο ανάδοχος για την άμεση αντιμετώπιση και επισκευή των συνήθων βλαβών, έως αξίας εξήντα (60) πλέον Φ.Π.Α ανά μονάδα υλικού. Στην ανωτέρω τιμή δεν περιλαμβάνονται οι περιελίξεις των κινητήρων (μοτέρ) καθώς και οι περιπτώσεις βανδαλισμών, σεισμών και φυσικών καταστροφών (π.χ. σπασμένα μπουτόν). Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού και την σύνταξη σχετικού πρακτικού από την Επιτροπή Τεχνικής Επίβλεψης & Παρακολούθησης, που θα οριστεί από τη Διοίκηση και μετά την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. Έβρου και κατά βάση του άρθρου 18 του Ν. 2469/1997. Αντικείμενο της Επιτροπής Τεχνικής Επίβλεψης & Παρακολούθησης είναι η επίβλεψη της τήρησης των όρων της παρούσας σύμβασης από τον ανάδοχο, καθώς και η παρακολούθηση της καλής καθημερινής λειτουργίας και συντήρησης των ανελκυστήρων του Π.Γ.Ν.Α. από αυτόν. Επιπροσθέτως η εν λόγω Επιτροπή Τεχνικής Επίβλεψης & Παρακολούθησης υπογράφει και το πρακτικό ποιοτικής & πλήρους εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και λειτουργίας των ανελκυστήρων για το χρονικό διάστημα, που ζητείται η πληρωμή το οποίο ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει κάθε μήνα, μαζί με τα ακόλουθα παραστατικά: Α. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου στο οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός της παρούσας σύμβασης. Β. Φορολογική ενημερότητα. Γ. Βεβαίωση του ΙΚΑ για μη οφειλόμενες εισφορές (Ασφαλιστική Ενημερότητα). Δ. Τεχνικά δελτία συντήρησης αντίστοιχα του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται στο εκάστοτε τιμολόγιο με αναλυτική περιγραφή εργασιών ή αντίγραφο από το Βιβλίο Παρακολούθησης Ανελκυστήρα της στήλης Έλεγχοί συνεργείων συντήρησης που αφορά το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής της μηνιαίας αμοιβής του αναδόχου πέραν των ενενήντα (90) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού (Τ.Π.Υ.), ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα, μετά από έγγραφη ειδοποίηση προς το Π.Γ.Ν.Α., να διακόψει την παροχή υπηρεσιών, χωρίς αυτό να επιφέρει ποινή στον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή το Π.Γ.Ν.Α. έχει την υποχρέωση να επιστρέψει στον ανάδοχο την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η ειδοποίηση αυτή θα προηγείται της διακοπής το λιγότερο έξι (6) εργάσιμες μέρες, ειδάλλως θα επιβάλλονται κανονικά οι ποινικές ρήτρες. ΠΟΙΝΕΣ 1. Σε περίπτωση τηλεφωνικής ή γραπτής ειδοποίησης του αναδόχου ο οποίος δεν θα εμφανισθεί εντός μιας (1) ώρας, θα του επιβάλλεται ποινή 150 Eur και σε περίπτωση μη εμφάνισης του άνω των είκοσι-τεσσάρων (24) ωρών, ποινή 500 Eur. Όταν το σύνολο των ποινών υπερβεί το ποσό των Eur, δύναται το Νοσοκομείο να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να αναθέσει τη λειτουργία των ανελκυστήρων σε άλλο εργολάβο, η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης θα εκπέσει υπέρ του Νοσοκομείου. Η παράβαση του αναδόχου για επιβολή ποινής θα αναγράφεται στο μηνιαίο Πρακτικό Εργασιών

6 λειτουργίας των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και με κοινοποίηση του ανωτέρω πρακτικού θα ενημερώνεται το Δ.Σ. του Νοσοκομείου καθώς και ο ανάδοχος. Η ποινή θα αφαιρείται από το τιμολόγιο, που θα υποβάλει ο ανάδοχος. 2. Σε περίπτωση μη λειτουργίας κάποιου ανελκυστήρα, άνω των τριών (3) εργάσιμων ημερών, για οποιονδήποτε λόγο με υπαιτιότητα του αναδόχου, θα επιβάλλεται ποινή, η οποία θα ορίζεται σε αποκοπή κατ αναλογία των αντίστοιχων μηνιαίων αποδοχών του. Σ αυτή την περίπτωση το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να καλέσει άλλο εξωτερικό συνεργείο για τη λειτουργία του ανελκυστήρα και τα έξοδα θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Η παράβαση του αναδόχου για την επιβολή ποινής θα αναγράφεται στο μηνιαίο Πρακτικό Εργασιών λειτουργίας των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου και με κοινοποίηση του ανωτέρω πρακτικού θα ενημερώνεται το Δ.Σ. του Νοσοκομείου καθώς και ο ανάδοχος. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης, αντικατάστασης και ρύθμισης ως και τυχόν βλάβης. Στις αμέσως προηγούμενες περιπτώσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στο Νοσοκομείο εγγράφως και εγκαίρως τον προγραμματισμό και την προβλεπόμενη διάρκεια της αντίστοιχης εργασίας. 3. Σε περίπτωση μη σωστής τήρησης των Βιβλίων Παρακολούθησης Ανελκυστήρων και αφού αυτό επισημανθεί τουλάχιστον δύο (2) φορές από την Επιτροπή, εγγράφως ή προφορικώς, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 500 Eur, για κάθε Ανελκυστήρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ετήσια προληπτική & επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ»

«Ετήσια προληπτική & επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Πληρ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙ.Π./Φ.910/43/29.11.2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την 28/11/2013, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8825 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 22-04-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : 2410 258460,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Στο σήμερα..., ημέρα..., μεταξύ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στο σήμερα..., ημέρα......, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα,11.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα