ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΨΕΙ. Φ5 1/ 11 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΨΕΙ. Φ5 1/ 11 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 0/06/203 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/4763 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου τέρμα,3500, Λαμία Διεύθυνση: Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Μαρία Κουτσούμπα Τηλέφωνο: FAX: ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Θέμα: <Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια «Υλικών Χειρουργείου» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας.> Σχετ.: Η αριθμ. 9/ (Θέμα 36 ο ) απόφαση Δ.Σ. Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Λαμίας, Γ.Ν. Καρπενησίου & Γ.Ν. Άμφισσας της 5 ης Υ.ΠΕ.. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ) Του Ν. 2286/995, «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2) Του Π.Δ. 8/2007, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 50/Α/ ). 3) Του Ν.3329/2005, «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 8/Α/4-4-05) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9-2-07). 4) Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 5) Του Ν.3867/200, άρθρο 27 παρ. στην οποία αναφέρονται τα εξής: «από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι Διοικήσεις των φορέων του άρθρου 9 του Ν.3580/2007, έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίσουν χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο για την εκτέλεση έργων.και την ανάθεση υπηρεσιών και μέχρι το ποσό των ,00». Το Γ.Ν. Λαμίας σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής προτίθεται να προβεί στην προμήθεια «Υλικών Χειρουργείου» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 με Φ.Π.Α.. Κατόπιν τούτου, καλούνται οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, για υποβολή κλειστής τεχνικοοικονομικής προσφοράς, σε έντυπη μορφή, λαμβάνοντας υπ όψη την αντίστοιχη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ., αν υφίσταται μέχρι την προηγούμενη ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους. Για τα προσφερόμενα είδη να αναγράφεται εάν αυτά συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ. καθώς και ο α/α του Παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκουν τα είδη. Σε περίπτωση που η τιμή της προσφοράς κατ είδος είναι υψηλότερη της αντίστοιχης τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών η προσφορά απορρίπτεται για το εν λόγω είδος. Φ5 /

2 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναφέρεται ο ακριβής τίτλος του διαγωνισμού, η ημερομηνία διενέργειας αυτού καθώς και η ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική Υπηρεσία ή τη γραμματεία», μέχρι την Τρίτη και ώρα 4:30 μ.μ. στη Γραμματεία του Νοσοκομείου για το προς προμήθεια είδος. Ο σφραγισμένος φάκελος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΨΕΙ Α. ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 599/986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία πρέπει: Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της αυτής. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο. Να δηλώνεται ότι το προσφερόμενο είδος φέρουν σήμανση (CE). Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο είδος του Παρατηρητηρίου Τιμών, ζητείται επιπλέον Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 599/986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι το συγκεκριμένο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο του Παρατηρητηρίου Τιμών. (H ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να συμπίπτει, επί ποινή απόρριψης, με την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης και με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς θεωρείται: α) η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στην αναθέτουσα αρχή ή β) η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στην ταχυδρομική υπηρεσία-courier.) Β. ΦΑΚΕΛΟ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή. Στον πίνακα θα συμπεριλαμβάνονται ο κωδικός του Νοσοκομείου, ο ορισμός του υπό προμήθεια είδους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους μαζί με τον κωδικό του κατασκευαστή. Η συμπλήρωση του εργοστασιακού κωδικού του είδους και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες. Γ. ΦΑΚΕΛΟ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε πίνακα, στον οποίο θα πρέπει να προστεθούν τα ακόλουθα στοιχεία από τον συμμετέχοντα: προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α., το ποσοστό Φ.Π.Α., κωδικός (REF) του προσφερόμενου είδους του κατασκευαστή, κωδικός και τιμή Παρατηρητήριου Τιμών, αν υφίσταται. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τρεις (3) μήνες. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Τετάρτη και ώρα 0:00 Φ5 2/

3 π.μ. από ορισθείσα προς τούτο επιτροπή και θα αξιολογηθούν, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο φάκελος τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς. Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιρειών. Εάν για κάποιο προσφερόμενο είδος υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, δύναται η επιτροπή να ζητήσει επεξηγήσεις γι αυτές από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρίας. Κατά την ημέρα αυτή, και μόνον αυτή, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να λάβουν γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων. Η επιτροπή στη συνέχεια θα συντάξει πρακτικό τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης, το οποίο θα κοινοποιηθεί στις συμμετέχουσες εταιρείες μετά την έγκρισή του από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται κατόπιν γραπτής παραγγελίας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών στην αποθήκη του Νοσοκομείου ή στο χώρο που θα τους υποδειχθεί από το γραφείο Υλικού, τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Νοσοκομείο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 66/2003 και η εξόφληση του κάθε τιμολογίου θα υπόκειται στις αναλογούσες νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι συμβάσεις θα έχουν ισχύ για ένα () μήνα με δυνατότητα αυτοδίκαιας παράτασης δύο (2) μηνών, σε περίπτωση ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού που διενεργείται από το Νοσοκομείο μας παύουν να ισχύουν. Η εν λόγω πρόσκληση επιπρόσθετα θα αναρτηθεί στο site της 5 ης Υ. Π. Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: καθώς και στο site του Νοσοκομείου: Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠΙΝΗΣ AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Φ5 3/

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χειρουργικά πεδία τριών στρωμάτων αποστειρωμένα, υπερενισχυμένα με αυτοκόλλητη ταινία 5 εκ. Να είναι ελεύθερα ινών, με υψηλή και ταχεία απορροφητικότητα και απόλυτη αδιαπερατότητα στα υγρά. Να μη σχίζονται. Να διαθέτουν ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των στρωμάτων διαστάσεις 50Χ75 Χειρουργικά πεδία τριών στρωμάτων αποστειρωμένα, υπερενισχυμένα με αυτοκόλλητη ταινία 5 εκ. Να είναι ελεύθερα ινών, με υψηλή και ταχεία απορροφητικότητα και απόλυτη αδιαπερατότητα στα υγρά. Να μη σχίζονται. Να διαθέτουν ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των στρωμάτων διαστάσεις 75Χ90 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 42,00 52, Χειρουργικά πεδία 2 στρωμάτων αποστειρωμένα με αυτοκόλλητη οπή.να είναι απορροφητικά, να μη σχίζονται, να διαθέτουν ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των στρωμάτων χωρίς κόλλα. Διαστάσεις 75x75 περίπου 50 22, ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 0mm 50mm 5 ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΡΩΜΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 99% ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΑΚΡΥ ΕΛΑΣΜΑ ,00 85,00 52,00 Φ5 4/

5 ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΔΕΤΕΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ. ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΗ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ,00 ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Α. ΑΝΔΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΑΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Β. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΟΡΑΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ ΜΠΕΡΕ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,00 53,00 2, ΣΚΟΥΦΙΕΣ (ΚΟΥΚΟΥΛΑ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΟΡΑΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΑΓΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΙΜΟΥ( ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΓΕΝΕΙΟΦΟΡΟΥΣ) , ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΝΤΑ (ΘΗΚΕΣ) ΣΑΚΟΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΔΥΟ ΘΗΚΩΝ 30 Χ 40 cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΩΝΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 60 Χ 75 cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ (ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ-ΜΠΙΛΙΑ-ΒΕΛΟΝΗ) ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Μ.Χ. ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΓΕΛΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ,00 406,00 372,00 56,00 74,00 ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Φ5 5/

6 Α. ΑΠΛΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚ. ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ , Β. ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚ. ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ,00 ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α) 7,5 Χ 5 cm ΠΕΡΙΠΟΥ Β) 0 Χ 20 cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΥΛΟ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ (ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟ ΤΕΦΛΟΝ) ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ,00 726,00 490, ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΙLLOW ΔΙΑΦ. ΜΕΓΕΘΗ 20 55, ΣΑΚΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ: 60X65 cm ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ: 00X50 ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ: 50 Χ80 cm ΠΕΡΙΠΟΥΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΠΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΔΙΑΣΤ 50Χ75 ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ ΜΑΥΟ ,00 29,00 807,00 46,00 695,00 Φ5 6/

7 ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΠΕΔΙΑ). ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΕΔΙΟ 50 Χ 240 cm ΕΝΑ ΠΕΔΙΟ 50 Χ 80 cm ΔΥΟ ΠΕΔΙΑ 75 Χ 00 cm ΕΝΑ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ,00 ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΩΝ 29 Νο Νο8 3 Νο2 58,00 58,00 58, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΤ ΙΣΧΙΩΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΕΝΤΟΝΙ 350cm X 300cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΠΗ ΚΑΙ ΠΛΑΪΝΕΣ ΘΗΚΕΣ.ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΣΧΙΣΤΟ ΣΕΝΤΟΝΙ, ΠΟΔΟΝΑΡΙ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ, ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ, ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ , ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΤ ΑΚΡΩΝ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΥΟ 80Χ45 ΠΕΡΙΠΟΥ, ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 50Χ200 ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 70Χ00 ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΚΡΩΝ 230Χ300 ΠΕΡΙΠΟΥ, 4 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ 2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ. ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 3795 ( ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) ,00 Φ5 7/

8 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 50Χ200 ΠΕΡΙΠΟΥ, ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΥΟ 80Χ45 ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 50Χ50 ΠΕΡΙΠΟΥ, ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 300Χ300 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ, 4 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ 2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ , ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ ΒΙΟΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΌ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΟΓΟΝΟ ΔΡΑΣΕΙ ΔΙΑΣΤ 2Χ5CM & 5X0 CM 66,00 50,00 37 ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΜΕ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ (ΑΝΑΓΓΕΝΗΜΕΝΗ) ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΟΓΟΝΟ ΔΡΑΣΗ. ΝΑ ΦΥΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΔΙΑΣΤ 5Χ35 CM & 0Χ20 CM (Na υπάρχουν κλινικές μελέτες για το συγγεκριμένο προιόν ) 37,00 38 ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΠΌ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5Χ7,5 CM 37,00 39 ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΠΌ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 0Χ20CM 62, ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΣ ΑΠΟ ΙΠΠΕΙΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΤΑΜΙΚΥΝΗ ΔΙΑΣΤ. 60 Χ 40 cm. ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΤΙΒΙΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ 3-4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ. 80,00 Φ5 8/

9 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΡΟΜΒΙΝΗ 2500 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. 2.0, ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΑΠΌ 00% ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ 2 gr ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΖΩΪΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 2 00, ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΩΣ ΕΜΒΟΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) 2 740, ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3 ΛΙΤΡΩΝ , , ΚΑΘΕΤΟ ΣΚΕΠΑΣΜΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟΥ 250Χ300 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΙΩΔΟΦΟΡΟ ΤΕΜΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 70Χ30 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, 2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΛΩΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΠΛΕΥΡΑ ,00 ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΠΕΔΙΑ (ΟΘΟΝΙΑ) Μ.Χ. ΙΩΔΙΟΥΧΑ (STERI-DRARE) ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΚΑΙ Ν/Χ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ). ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΜΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ 35Χ35, 45Χ60 ΚΑΙ 50Χ80 ΠΕΡΙΠΟΥ Χ35 ΠΕΡΙΠΟΥ ,00 Φ5 9/

10 48 45Χ60 ΠΕΡΙΠΟΥ Χ80 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΠΕΔΙΑ (ΟΘΟΝΙΑ)Μ.Χ.(STERI-DRARE) ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΕΙΡ/ΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ). 35Χ35 ΠΕΡΙΠΟΥ Χ60 ΠΕΡΙΠΟΥ Χ80 ΠΕΡΙΠΟΥ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ ΑLBARAN ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΑΜΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΣΤ. 36 Χ 3 cm ΠΕΡΙΠΟΥ (ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ-ΠΟΛΥΠΤΥΧΕΣ) ,00 660,00 84,00 84,00 92,00 44,00 366, ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΕΣ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΙΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΜΑΝΣΕΤΕΣ, ΔΙΠΛΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΖΙΑΕΝΙΣΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ, ΔΙΠΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙ 30 65, ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΑΠΌ NON-WOMEN ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΧΙΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΛΕΣ.ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΜΙΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ,00 Φ5 0/

11 57 ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΥΩΝ, ΕΝΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ ,00 58 ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΒΙΟΨΙΑΣ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ, ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΤΥΛΕΟ ΜΕ ΚΩΝΟΕΙΔΗ ΑΠΟΛΗΞΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΕΙΔΕΣ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 45,00 59 ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΟ GEL Ή ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΟ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΗ. ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ. 250,00 60 ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ ΣΕΝΤΟΝΙ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΗΣ ΜΕ ΙΩΔΟΦΟΡΟ /ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 5 205,00 6 ΝΈΟ ΕΙΔΟΣ ΠΑΚΕΤΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 0 480,00 96, ,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΜΠΛΟΥΖΕΣ - ΠΑΚΕΤΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΑΚΡΩΝ, ΙΣΧΙΩΝ, ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Ε3795 (ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ) ΕΝ3795- (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) 2) ΕΝ (ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΚΑΙ 3) ΕΝ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) Φ5 /

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Κάλυμνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ 16-02-2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ πρωτ.: 2ης ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑNΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» (ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΙΟ94690ΒΜ-3ΘΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25-6-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: B/15260 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 12 00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 12 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 09-07- 0 Αρ Διακήρυξης: 8 Αριθ Πρωτ: 458 Ταχ Δ/νση : Περιοχή στρατοπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καμπούρη Δ. Βασιλούδης Ζ. TAX. Δ/ΝΣΗ: Γρ. Λαμπράκη 13, Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313-8766 ΦΑΞ: 2310-210444 e-mail: prom@nepth.gr URL: www.nepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 10 Σεπτεμβρίου 2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 03/08/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 15548 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:18 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ: ΤEΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ:14:00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:18 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ: ΤEΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ:14:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 13 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 5145 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 17/3/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 5/2011 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ 02106-01200 CPV 33141700-7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ.ΑΡ. 5/2011 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ 02106-01200 CPV 33141700-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 5 ΤΚ 0 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 1/6/214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001628159 2013-09-23

13PROC001628159 2013-09-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 20/09/2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/111/4872 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: Αθ. Μαλλούχος Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 6/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50311,50326, FAX: 24623-50344 Αρμόδιος : Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17235/15-7-2014 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα