1. Έκθεση Εκκαθαριστών Διαχείρισης της περιόδου έως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Έκθεση Εκκαθαριστών Διαχείρισης της περιόδου 01.01.2012 έως 30.09.2012"

Transcript

1

2 1. Έκθεση Εκκαθαριστών Διαχείρισης της περιόδου έως Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου έως και Ισολογισμός Έναρξης εκκαθάρισης 3. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

3 1. Έκθεση Εκκαθαριστών Διαχείρισης της περιόδου έως Κύριοι Μέτοχοι, Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Τ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ την 27 η Σεπτεμβρίου 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Καταστατικού της, αποφάσισε την λύση αυτής. Την 9 η Ιανουαρίου 2013 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το Πρακτικό με το οποίο αποφασίσθηκε η λύση της Εταιρείας, η θέση της σε εκκαθάριση από την , ο διορισμός των Εκκαθαριστών και ο διορισμός των Ελεγκτών. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τις Διερμηνείες που έχουν θεσπιστεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Προτύπων (IASB) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα όργανα της εκκαθάρισης είναι υπεύθυνα να: Επιλέγουν τις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής (Δ.Π.Χ.Α.) που αρμόζουν στην περίσταση. Επιλέγουν τις κατάλληλες λογιστικές αρχές οι οποίες συμβάλλουν στην ακριβοδίκαιη παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών της, όπου κάποιο θέμα δεν καλύπτεται από κάποιο πρότυπο ή διερμηνεία. Διενεργούν λογιστικές εκτιμήσεις εάν απαιτείται. Συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Εταιρεία τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ Αναφορικά με την σύστασή της, η Εταιρεία «Τ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ» ανήκε οργανικά, έως το 2002 στη Μητρική εταιρεία «ABN AMRO NV», η οποία μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών (100%) της Εταιρείας στην «Τ ΒΑΝΚ ΑΤΕ» (πρώην «ASPIS BANK ATE»). Την η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος υπέβαλε εισήγηση για τη μη νόμιμη λειτουργία της «Τ ΒΑΝΚ ΑΤΕ», επισημαίνοντας μεταξύ άλλων την αδυναμία της Τράπεζας να αυξήσει τα κεφάλαιά ως όφειλε βάσει του άρθρου 27 του ν. 3601/2007 και την αδυναμία της λόγω έλλειψης ρευστότητας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των καταθετών της. Με την απόφαση 5548 (Συνεδρίαση 25/ ) της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τ BANK ATE» και τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, ενώ με την επακολουθήσασα απόφαση 5549 (συνεδρίαση 26/ ) της αυτής Επιτροπής (που αμφότερες δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2856/ ), δόθηκε εντολή μεταβίβασης και πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της «Τ BANK ATE» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ». Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μεταβίβασης, το 2

4 σύνολο των μετοχών (100%) της εταιρίας με την επωνυμία «Τ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περιήλθαν στην κυριότητα της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ» που είναι έκτοτε και ο μοναδικός μέτοχος κατά 100%. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ Αναφορικά με τα αποτελέσματα της περιόδου από έως , η Εταιρεία εμφανίζει ζημίες της τάξης των ,99 έναντι των ζημιών που παρουσίασε τη χρήση 2011 ποσού ,22. H μεγάλη αύξηση των ζημιών οφείλεται στην διαγραφή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, οι οποίες αφορούν προβλέψεις επισφαλειών από την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ (υπό εκκαθάριση) ποσό ,66 και την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (υπό εκκαθάριση) ποσό ,04. Το 2012 η Εταιρεία δεν απασχόλησε δικό της προσωπικό. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας συνεχίζονται με δανειζόμενο προσωπικό, βάσει σύμβασης, από τη Μητρική εταιρεία: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ». Τα έσοδα (κύκλος εργασιών), από προμήθειες μεσιτείας ασφαλίσεων, ανήλθαν σε 9.639,67 έναντι του 2011 τα οποία ανέρχονται σε ,74. Η μείωση των εσόδων οφείλεται κυρίως στην Οικονομική κρίση της Αγοράς, η οποία οδήγησε στη διακοπή πολλών ασφαλιστηρίων δίχως παράλληλη εισροή νέων συμβολαίων. Επειδή η εταιρεία υπολειτουργεί και θεωρείται πλέον μη βιώσιμη αποφασίσθηκε η λύση της Εταιρείας. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Πιστωτικός κίνδυνος Οι απαιτήσεις από πελάτες αφορούν ασφάλιστρα πελατών τα οποία αποδίδονται στις ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν υπάρχει σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος για την Εταιρεία γιατί σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης των οφειλόμενων ποσών από τον πελάτη ακυρώνονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα σχετικά ποσά δεν αποδίδονται στις ασφαλιστικές εταιρείες. Κίνδυνος Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. Κίνδυνος επιτοκίου Ο κίνδυνος επιτοκίου δεν επηρεάζει τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας λόγω της μη σημαντικής ύπαρξης σχετικών χρηματοοικονομικών μέσων. Συναλλαγματικός κίνδυνος Όλες οι συναλλαγές της Εταιρείας είναι σε Ευρώ, κατά συνέπεια δεν υπάρχει συναλλαγματικός κίνδυνος. Κίνδυνος αγοράς Η Εταιρεία λόγω της φύσεως των εργασιών της, δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο αγοράς. 3

5 2. Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου έως και Ισολογισμός έναρξης Εκκαθάρισης Εύλογη αξία Η εύλογη αξία των στοιχείων δεν διαφέρει σημαντικά από την αξία απεικόνισης στον Ισολογισμό. Προοπτικές για την πρώτη χρήση εκκαθάρισης ( έως ) H Εταιρεία από τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης. Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση των Οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας. Οικονομικά Αποτελέσματα για την περίοδο: έως Αμοιβές από προμήθειες 9.639,67 Λοιπά έσοδα 2.119,42 Σύνολο εσόδων ,09 Γενικά διοικητικά έξοδα (45.934,66) Λοιπά έξοδα (661,68) Σύνολο εξόδων (46.596,34) Ζημίες προ φόρων (34.837,25) Φόρος εισοδήματος ( ,74) Ζημίες μετά φόρων ( ,99) Λοιπά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους - Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ( ,99) Από την 17 Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία ανήκει οργανικά στη Μητρική εταιρεία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ» Λοιπά θέματα Η Εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα, ξένα νομίσματα ούτε έχει υποκαταστήματα. Από την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων έως σήμερα δεν έχει συμβεί κανένα σημαντικό γεγονός που θα απαιτούσε την αναπροσαρμογή των Οικονομικών Καταστάσεων ή την γνωστοποίησή του σε αυτές. Αθήνα, 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Οι Εκκαθαριστές Αθανάσιος Η. Ζαρκάδας Ελένη Ι. Παπαλιάκου 4

6 Περιεχόμενα Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από έως Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.. 2 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης.. 3 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 4 Κατάσταση Ταμειακών Ροών.. 5 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 1. Γενικές Πληροφορίες Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων και Βασικές Λογιστικές Αρχές Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 2.2 Βασικές Λογιστικές Αρχές Επενδύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών Προβλέψεις Συμψηφισμός απαιτήσεων-υποχρεώσεων Απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού Έσοδα και έξοδα από τόκους Αμοιβές από υπηρεσίες και προμήθειες Φόρος εισοδήματος Μισθώσεις Καθαρά αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων Νέα πρότυπα και διερμηνείες 3. Αμοιβές από προμήθειες Κέρδη εμπορικού χαρτοφυλακίου Λοιπά Έσοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γενικά διοικητικά έξοδα Λοιπά έξοδα Φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Απαιτήσεις από ασφάλιστρα Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικές εταιρείες Λοιπές υποχρεώσεις Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις Δικαστικές υποθέσεις 19.2 Λειτουργικές μισθώσεις 19.3 Φορολογικά 20. Διαχείριση κινδύνων Πιστωτικός κίνδυνος 20.2 Κίνδυνος ρευστότητας 20.3 Κίνδυνος επιτοκίου 20.4 Συναλλαγματικός κίνδυνος 20.5 Κίνδυνος αγοράς 21. Εύλογη αξία Αμοιβές ελεγκτών Γεγονότα μεταγενέστερα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 18

7 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Ποσά σε Ευρώ) Σημείωση Από έως Από έως Αμοιβές από προμήθειες , ,74 Κέρδη εμπορικού χαρτοφυλακίου 4-716,04 Λοιπά έσοδα , ,73 Σύνολο εσόδων , ,51 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6 - (13.553,40) Γενικά διοικητικά έξοδα 7 (45.934,66) (38.847,56) Λοιπά έξοδα 8 (661,68) (8.262,99) Σύνολο εξόδων (46.596,34) (60.663,95) Ζημίες προ φόρων (34.837,25) (35.223,44) Φόρος εισοδήματος 9 ( ,74) (320,78) Ζημίες μετά φόρων ( ,99) (35.544,22) Λοιπά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους - - Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους ( ,99) (35.544,22) Αθήνα, 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Οι Εκκαθαριστές Αθανάσιος Η. Ζαρκάδας Ελένη Ι. Παπαλιάκου Α.Τ. Χ Α.Τ. Σ ΑΡ.Μ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 9894 Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ.Μ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α ΤΑΞΗΣ Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 2

8 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 0,04 0,04 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ,74 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 0, ,78 Κυκλοφορούν ενεργητικό Απαιτήσεις από ασφάλιστρα , ,46 Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις , ,90 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών , ,15 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , ,51 Σύνολο ενεργητικού , ,29 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 Αποθεματικά , ,61 Κέρδη/(Zημίες) εις νέον (84.776,47) ,52 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,13 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικές εταιρείες , ,65 Λοιπές υποχρεώσεις , ,51 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,16 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , ,29 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 3

9 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , ,35 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (35.544,22) (35.544,22) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , ,13 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ( ,99) ( ,99) Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου , ,61 (84.776,47) ,14 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 4

10 Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ποσά σε Ευρώ) Λειτουργικές Δραστηριότητες Εισπράξεις από πελάτες (ασφαλισμένους) Από έως Από έως και ασφαλιστικές εταιρείες , ,35 Πληρωμές ασφαλίστρων σε ασφαλιστικές εταιρείες (83.310,13) ( ,96) Πληρωμές σε εργαζόμενους και πιστωτές διάφορους (36.782,45) (52.903,58) Επιστροφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος προηγ.έτους ,05 - Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ,16 (35.134,19) Επενδυτικές δραστηριότητες Τόκοι εισπραχθέντες 1.763,65 970,12 Έσοδα από εξαγορά Α/Κ ,15 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 1.763, ,27 Σύνολο εισροών/(εκροών) χρήσης , ,08 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών έναρξης χρήσης , ,07 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών λήξης χρήσης , ,15 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 5

11 1. Γενικές Πληροφορίες Η Τ Μεσιτείας Ασφαλίσεων Α.Ε. (πρώην ASPIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ), ιδρύθηκε από την τραπεζική Εταιρεία ABN-AMRO BANK NV, με την επωνυμία «ABN AMRO (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ABN-AMRO INSURANCE BROKERAGE (HELLAS) SA», σύμφωνα με την άδεια σύστασης η οποία χορηγήθηκε με την υπ αριθμόν Κ3-5809/ απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. Η Εταιρεία καταχωρήθηκε την 18 Σεπτεμβρίου 1995 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και πήρε αριθμό μητρώου 34197/05/Β/95/004 (ΦΕΚ 5474/ ). Σύμφωνα με την απόφαση Κ3-717/ (ΦΕΚ 2233/ και ΦΕΚ 8035/ ) τροποιήθηκε η επωνυμία της Εταιρείας σε «ABN AMRO (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ». Το 2002 η ABN AMRO BANK NV μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών (100%) της Εταιρείας στην Τραπεζική Εταιρεία ASPIS ΒΑΝΚ ΑΤΕ. Την 13 Μαρτίου 2003 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση Κ / του Υπουργείου Εμπορίου και με την από 29 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις οποίες η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιήθηκε σε:«aspis ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ». Την 20 Ιουλίου 2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, με την από 30 Ιουνίου 2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιήθηκε σε: «Τ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την 17 Δεκεμβρίου 2011 η Τ BANK ATE (πρώην ASPIS BANK ATE ) τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Στο Πιστωτικό Ίδρυμα ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ μεταβιβάστηκε το σύνολο των μετοχών (100%). Έδρα της Εταιρείας, βάσει του καταστατικού, ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να μεταφέρει τα γραφεία της εκτός του Δήμου Αθηναίων και να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία σε οποιοδήποτε τόπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και άρχισε από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (μετά την σύσταση ως «ASPIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»), από την αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Εμπορίου και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία.του.2094 Την 27 Σεπτεμβρίου 2012 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας. Ως εκ τούτου οι Οικονομικές Καταστάσεις της έχουν συνταχθεί με βάση το γεγονός αυτό και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τέλος ως ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης ορίσθηκε η 1 Οκτωβρίου 2012 και ως εκκαθαριστές οι: 1. Αθανάσιος Η. Ζαρκάδας 2. Ελένη Ι. Παπαλιάκου 6

12 2. Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων και Βασικές Λογιστικές Αρχές 2.1 Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Σεπτεμβρίου 2012 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και τις Διερμηνείες, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (Ι.F.R.I.C.) της IASB όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κανονισμό αριθ. 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την 1 Ιουλίου Ημερομηνία μετάβασης της Εταιρείας στα νέα Πρότυπα, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 1 ήταν η 1 Ιανουαρίου Οι Οικονομικές Καταστάσεις εμφανίζονται σε Ευρώ. Συντάχθηκαν με βάση το ιστορικό κόστος με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά μέσα που εμφανίζονται στην εύλογη αξία τους. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από τους Εκκαθαριστές της Τ Μεσιτειας Aσφαλίσεων Aνώνυμη Eταιρεία την και είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση Επιπλέον οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ. Η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς επίσης και την καταχώρηση των εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και η υιοθέτηση αντίστοιχων παραδοχών βασίζονται στην εμπειρία από το παρελθόν και σε άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι υπό τις περιστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία αλλά όχι ανεξάρτητα από άλλα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων σχετικά με τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Τα πραγματικά αποτελέσματα στο μέλλον ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αναθεωρούνται συνεχώς. Οι αποκλίσεις από τις λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην χρήση όπου η εκτίμηση αναθεωρείται σε περίπτωση που η αλλαγή αφορά αυτή την χρήση και μόνο, ή στην χρήση που γίνεται η αναθεώρηση και στο μέλλον εφόσον η αλλαγή αφορά την τρέχουσα και τις μελλοντικές χρήσεις. Στην παρούσα περίοδο έχουν εφαρμοστεί κατάλληλες λογιστικές αρχές, διαφορετικές από εκείνες που εφαρμόστηκαν στην προηγούμενη χρήση 2011, οι οποίες αρμόζουν με το καθεστώς εκκαθάρισης στο οποίο υπάγεται η Εταιρεία. Τα αποτελέσματα χρήσεως της λυόμενης περιόδου, λόγω της απόφασης για τη λύση της εταιρείας, αφορούν το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012 και ως εκ τούτου δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης περιόδου που αφορούν δωδεκάμηνη περίοδο. 2.2 Βασικές Λογιστικές Αρχές Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται στη συνέχεια: 7

13 2.2.1 Επενδύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις Οι συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις απεικονίζονται σε αξία κτήσης περιλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγών μείον ζημία απομείωσης όπου κρίθηκε απαραίτητο Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις αποτιμώνται και παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόμισμα της χώρας στην οποία έχει την έδρα της η Εταιρεία (λειτουργικό νόμισμα) και δεν υπάρχουν συναλλαγές σε άλλα νομίσματα Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (α) Ταξινόμηση Μέσα που απεικονίζονται σε εύλογη αξία μέσω των Αποτελεσμάτων. Η κατηγορία αυτή έχει δύο υποκατηγορίες: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού κατεχόμενα για εμπορική εκμετάλλευση και αυτά που από την αρχή ορίζονται στην εύλογη αξία μέσω μεταβολής στα αποτελέσματα. Ένα στοιχείο ανήκει σε αυτή την κατηγορία εφόσον αποκτάται με σκοπό την επίτευξη κέρδους από τις βραχυπρόθεσμες μεταβολές των τιμών ή καθορίζεται σε αυτή την κατηγορία από τη Διοίκηση. Η Εταιρεία έχει εντάξει στην κατηγορία αυτή τις επενδύσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. (β) Καταχώρηση Η Εταιρεία καταχωρεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εμπορική εκμετάλλευση έως τη λήξη από την ημερομηνία που δεσμεύεται να αποκτήσει τα περιουσιακά στοιχεία. Από εκείνη την ημερομηνία αναγνωρίζονται τυχόν κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από αλλαγές στην εύλογη αξία των στοιχείων αυτών. (γ) Επιμέτρηση Τα χρηματοοικονομικά μέσα με εξαίρεση αυτά που δεν αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αποτιμώνται αρχικά σε εύλογες αξίες, περιλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγής. Μετά από την αρχική αποτίμηση όλα τα μέσα του εμπορικού χαρτοφυλακίου αποτιμώνται στην εύλογη αξία περιλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγής και αφαιρούμενων των ζημιών απομείωσης αξίας. Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που δεν ανήκουν στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο, οι λοιπές απαιτήσεις και τα περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται μέχρι τη λήξη απεικονίζονται στο αναπόσβεστο κόστος μειωμένο με τις ζημίες απομείωσης αξίας. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Στην λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού μέσου περιλαμβάνονται οι διαφορές υπέρ και υπό το άρτιο και τα έξοδα συναλλαγής και αποσβένονται βάσει του πραγματικού επιτοκίου του μέσου. (δ) Εύλογη Αξία Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Δεν υφίσταται διαφορά μεταξύ των εύλογων αξιών και των αντίστοιχων λογιστικών των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (δηλαδή των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων, των ταμειακών διαθεσίμων, των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων, των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, των δανείων και των χρηματοδοτικών μισθώσεων). 8

14 Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι το ποσό που εισπράττεται για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή πληρώνεται για το διακανονισμό μιας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή υπό κανονικές συνθήκες μεταξύ δύο εμπορικά συναλλασσόμενων κατά την ημερομηνία αποτίμησης της. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων της 30 Σεπτεμβρίου 2012 προσδιορίστηκε με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση από την Διοίκηση. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ή είναι αυτά περιορισμένα από ενεργές χρηματαγορές οι αποτιμήσεις των εύλογων αξιών έχουν προκύψει από την εκτίμηση της Διοίκησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες που υπάρχουν. Οι μέθοδοι αποτίμησης της εύλογης αξίας ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα: Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές αξίες από ενεργές χρηματαγορές για ακριβώς ίδια εμπορεύσιμα στοιχεία, Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά μπορεί να εντοπισθούν ή να προσδιορισθούν άμεσα ή έμμεσα μέσω χρηματιστηριακών τιμών από ενεργές χρηματαγορές, Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δεν βασίζονται σε χρηματιστηριακές τιμές από ενεργές χρηματαγορές. Οι παρακάτω μέθοδοι και παραδοχές χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικού στοιχείου: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις: H λογιστική αξία είναι σχεδόν ίδια με την εύλογη επειδή η λήξη αυτών των χρηματοοικονομικών στοιχείων είναι βραχυπρόθεσμη. Δάνεια: H λογιστική αξία είναι σχεδόν ίδια με την εύλογη επειδή τα δάνεια αυτά είναι έντοκα με κυμαινόμενο επιτόκιο. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα: H μέθοδος αποτίμησης προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την μελλοντική πορεία του επιτοκίου αναφοράς (Euribor) και είναι επιπέδου Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα λογισμικά προγράμματα και απεικονίζονται στο κόστος κτήσης μείον σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις. Οι αποσβέσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους η οποία εκτιμήθηκε από 4 έως 10 χρόνια Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών αποτελούνται από τις καταθέσεις όψεως σε Πιστωτικά Ιδρύματα καθώς και από βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας με ημερομηνία λήξης έως τρείς μήνες Προβλέψεις Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις στις Οικονομικές Καταστάσεις για τις τρέχουσες υποχρεώσεις που προκύπτουν από γεγονότα που έχουν συμβεί και είναι βέβαιο ότι η τακτοποίησή τους θα δημιουργήσει εκροή, το ύψος της οποίας είναι μετρήσιμο. Προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες δεν αναγνωρίζονται. 9

15 2.2.7 Συμψηφισμός απαιτήσεων υποχρεώσεων Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με υποχρεώσεις και η απεικόνιση του καθαρού ποσού στον Ισολογισμό επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμο δικαίωμα για συμψηφισμό των καταχωρημένων ποσών και υπάρχει πρόθεση είτε για διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συμψηφισμό ή για ταυτόχρονο διακανονισμό του συνολικού ποσού τόσο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όσο και της υποχρέωσης Απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού Τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εκτός της αναβαλλόμενης φορολογίας υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού και όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί Έσοδα και έξοδα από τόκους Τα έσοδα και τα έξοδα από τόκους καταχωρούνται στα αποτελέσματα σε δουλευμένη βάση Αμοιβές από υπηρεσίες και προμήθειες Οι αμοιβές από υπηρεσίες και προμήθειες προέρχονται από υπηρεσίες μεσιτείας που παρέχει η Εταιρεία. Οι αμοιβές και τα συναφή έσοδα καταχωρούνται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια της περιόδου στην οποία παρασχέθηκαν οι σχετικές με αυτά υπηρεσίες Φόρος εισοδήματος Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των κερδών βάσει της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας και καταχωρείται στα αποτελέσματα εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν ποσά που καταχωρήθηκαν στα Ίδια Κεφάλαια οπότε και ο φόρος τους καταχωρείται στα Ίδια Κεφάλαια. Ο φόρος χρήσης περιλαμβάνει τον αναμενόμενο να πληρωθεί φόρο επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού. Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται με τη μέθοδο του Ισολογισμού, επί των προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων και της φορολογικής αξίας τους, με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν ή αναμένεται ότι θα ισχύουν κατά το χρόνο διακανονισμού της υποχρέωσης ή απαίτησης. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο κατά το βαθμό που είναι πιθανόν ότι θα υπάρχουν μελλοντικά φορολογικά διαθέσιμα κέρδη έναντι των οποίων η απαίτηση μπορεί να συμψηφιστεί. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μειώνονται κατά το βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό ότι το σχετικό φορολογικό όφελος θα πραγματοποιηθεί Μισθώσεις Η Εταιρεία συνάπτει μισθώσεις ακινήτων ως μισθώτρια και αναγνωρίζει ως έξοδο το ποσό των μισθωμάτων που αντιστοιχούν στη χρήση των μισθωμένων παγίων με τη μέθοδο του δουλευμένου. 10

16 Καθαρά αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων Τα καθαρά αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων περιλαμβάνουν τα κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από εκποιήσεις και μεταβολές στην εύλογη αξία των προς εμπορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων Νέα πρότυπα και διερμηνείες Έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα ή έχουν γίνει τροποποιήσεις στα υπάρχοντα πρότυπα με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους από 1 Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν εφαρμοστεί για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Κανένα από τα παραπάνω πρότυπα ή τροποποιήσεις που η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους είναι μεταγενέστερη της 1 Ιανουαρίου 2013 δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 11

17 3. Αμοιβές από προμήθειες Κλάδος: Από έως Από έως Πυρός 2.006, ,86 Αυτοκινήτου 4.025, ,16 Νομικής προστασίας 47,81 47,06 Ζωής 247,52 657,87 Προσωπικών ατυχημάτων 3.239, ,98 Ομαδικών ασφαλίσεων 16,66 40,00 Υπερπροστασίας - 19,55 Αστικής ευθύνης - 116,60 Σκαφών (0,57) 28,46 Loyal Pension ,25 Μεταφορών 57,01 263,95 Σύνολο 9.639, ,74 4. Κέρδη εμπορικού χαρτοφυλακίου Από έως Από έως Κέρδη από πώληση χρεογράφων - 716,04 Σύνολο - 716,04 5. Λοιπά έσοδα Από έως Από έως Έσοδα από τόκους 1.959, ,70 Εκπτώσεις από εφάπαξ εξόφληση φόρων - 15,00 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 141, ,91 Λοιπά έσοδα 18, ,12 Σύνολο 2.119, ,73 Οι αχρησιμοποίητες προβλέψεις αφορούν την μεταφορά του μοναδικού εργαζόμενου της Εταιρείας στην Τ Bank ATE την 17 Μαΐου Τα Λοιπά έσοδα αφορούν έκτακτα κέρδη από τακτοποιήσεις προμηθειών και ασφαλίστρων παρελθόντων ετών. 6. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Από έως Από έως Μισθοί ,29 Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ,84 Έξοδα συνταξιοδότησης και νοσοκ. περίθαλψης προσωπικού ,27 Σύνολο ,40 Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό το 2012 (2011: 1 άτομο έως 17 Μαΐου 2011). Η παροχή υπηρεσιών παρέχεται πλέον από το ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ. 12

18 7. Γενικά διοικητικά έξοδα Από έως Από έως Αμοιβές τρίτων , ,82 Ενοίκια 4.021, ,84 Ασφάλιστρα επαγγελματικής ευθύνης - 299,99 Φόροι-τέλη 404,04 433,78 Έξοδα δημοσιεύσεων 2.874, ,23 Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις - 120,00 Διάφορα έξοδα 129,15 495,90 Προβλέψεις ανείσπρακτων απαιτήσεων COMMERCIAL VALUE ,00 - Προβλέψεις ανείσπρακτων απαιτήσεων λοιπών 1.000,00 - Σύνολο , ,56 8. Λοιπά έξοδα Από έως Από έως Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 600,00 - Τέλος επιτηδεύματος - 300,00 Παρακρατούμενοι φόροι τόκων παρελθόντων ετών ,50 Λοιπά έξοδα 61,68 517,49 Σύνολο 661, ,99 9. Φόρος εισοδήματος Από έως Από έως Αναβαλλόμενος φόρος ,74 320,78 Σύνολο ,74 320,78 Η συμφωνία του πραγματικού φορολογικού συντελεστή έχει ως εξής: Από έως Από έως Ζημίες προ φόρων (34.837,25) (35.223,44) Φόρος με βάση τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή (20%) 6.967,45 (20%) 7.044,68 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 5% (1.685,90) 19% (6.615,88) Απαλασσόμενα έσοδα - - 7% (2.433,57) Φορολογικές Ζημίες για τις οποίες δεν υπολογίσθηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 25% (8.533,29) 6% (2.220,10) Από αναγνώριση προηγούμενης αναγνωρισμένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (519%) , Λοιπές διαφορές (9%) 3.251,74 (13%) 4.545,65 Σύνολο (519%) ,74 (1%) 320,78 Στην Ελλάδα τα αποτελέσματα που κοινοποιούνται στις φορολογικές αρχές θεωρούνται προσωρινά και μπορούν να αναθεωρηθούν ως τη στιγμή που τα βιβλία και στοιχεία εξετασθούν από τις φορολογικές αρχές και οι φορολογικές δηλώσεις κριθούν οριστικές. Συνεπώς, οι εταιρείες υπόκεινται σε υποχρέωση για πιθανές ποινές και φόρους που μπορούν να επιβληθούν κατά την εξέταση των βιβλίων και στοιχείων. Η Εταιρεία έχει προβεί σε περαίωση χρήσεων μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2009 και παραμένει φορολογικά ανέλεγκτη για την χρήση Για τη χρήση 2011 έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί φορολογικά από Ορκωτούς Λογιστές, βάσει των διατάξεων του άρθρου 82 παράγραφος 5 νόμου 2238/1994. Για την περίοδο από έως , η Εταιρεία έχει υπαχθεί επίσης στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Λογιστών. Ο έλεγχος αυτός 13

19 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την δημοσίευση του Ισολογισμού Έναρξης εκκαθάρισης. 10. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: Από πρόβλεψη επισφ.απαιτήσεων ,74 Σύνολο ,74 Επειδή η Εταιρεία τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης οι συγκεκριμένες αναγνωρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις δεν αναγνωρίστηκαν. Η κίνηση των προσωρινών διαφορών μέσα στη χρήση έχει ως εξής: Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2011 Αναγνώριση στα αποτελέσματα Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 320,78 (320,78) 0,00 Από πρόβλεψη επισφ.απαιτήσεων , ,74 Σύνολο ,52 (320,78) ,74 Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2012 Αναγνώριση στα αποτελέσματα Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2012 Πρόβλεψη επισφ.απαιτήσεων ,74 ( ,74) 0,00 Σύνολο ,74 ( ,74) 0, Απαιτήσεις από ασφάλιστρα Οι Απαιτήσεις από ασφάλιστρα αφορούν ασφάλιστρα πελατών αναφορικά με τους παρακάτω Κλάδους ασφαλίσεων: Ζωής 3.059, ,23 Προσωπικών Ατυχημάτων 2.477, ,87 Μεταφορών 90,00 90,00 Πυρός 5.186, ,70 Αυτοκινήτου , ,75 Νομικής Προστασίας 349,99 132,00 Σκαφών - 96,20 Ομαδικών ασφαλίσεων 955, ,37 Loyal Pension 1.027,16 29,34 Σύνολο , ,46 14

20 12. Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Ελληνικό Δημόσιο-προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι 303, ,77 Απαιτήσεις από ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ , ,66 Απαιτήσεις από ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ , ,04 Προβλέψεις επισφ.απαιτήσεων από ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ ( ,66) ( ,66) Προβλέψεις επισφ.απαιτήσεων από ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ( ,04) ( ,04) Προμήθειες εισπρακτέες 18,93 - Λοιπές απαιτήσεις 181,13 181,13 Σύνολο 504, ,90 Στα πλαίσια της απόφασης για την οριστική ανάκληση των αδειών της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ και της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, οι οποίες τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, έχουν διαγραφεί οι απαιτήσεις μας ως επισφαλείς. Επίσης εντός του 2012 επεστράφη στην Εταιρεία η οφειλόμενη από το Ελληνικό Δημόσιο, προκαταβολή φόρου εισοδήματος προηγουμένων ετών ποσού ,05 Ευρώ. 13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών Καταθέσεις όψεως σε τράπεζες 2.851, ,15 Καταθέσεις προθεσμίας σε τράπεζες , , , , Μετοχικό κεφάλαιο Στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 το Μετοχικό Κεφάλαιο αποτελείται από μετοχές, με ονομαστική αξία Ευρώ 29,35 ανά μετοχή. 15. Αποθεματικά Τακτικό αποθεματικό , ,60 Αφορολόγητα αποθεματικά 2.341, ,07 Λοιπά αποθεματικά , ,94 Σύνολο , ,61 Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική εταιρική νομοθεσία η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παρακρατεί από τα καθαρά λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεματικό. Η παρακράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το σύνολο του Τακτικού Αποθεματικού υπερβεί το 1/3 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό το οποίο είναι φορολογημένο δεν μπορεί να διανεμηθεί καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της Εταιρείας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Κέρδη εις Νέον. Αφορολόγητα αποθεματικά: Τα Αφορολόγητα Αποθεματικά σχηματίστηκαν από κέρδη εκ πωλήσεων χρεογράφων και από αφορολόγητα έσοδα που δεν διανεμήθηκαν. Σε περίπτωση διανομής τους θα προέκυπτε φόρος Ευρώ 468,21. 15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μάρτιος 2008 Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 04 Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Μάιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη δεύτερη εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε.

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. 60186/06/Β/06/23) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα