ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0219/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0219/2012 27.6.2012"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου A7-0219/2012 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την εξέλιξη των µακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το µέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο (2011/2179(INI)) Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης Εισηγητής: François Alfonsi RR\ doc PE v02-00 Eνωµένη στην πολυµορφία

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ PE v /28 RR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την εξέλιξη των µακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το µέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο (2011/2179(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Μεσογειακός χώρος (MED) », το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον εκέµβριο του 2007, έχοντας υπόψη το πρόγραµµα διασυνοριακής συνεργασίας ΕΜΓΕΣ µε τίτλο «Θαλάσσια λεκάνη της Μεσογείου », το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 14 Αυγούστου 2008, έχοντας υπόψη το στρατηγικό σχέδιο του Λατινικού Τόξου (Arco Latino) για την περίοδο µε τίτλο «Μια διαρθρωµένη και καινοτόµος Μεσόγειος», έχοντας υπόψη το ψήφισµα που ενέκρινε στις 6 Ιουλίου 2010 σχετικά µε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και τον ρόλο των µακροπεριφερειών στη µελλοντική πολιτική συνοχής 1, έχοντας υπόψη το ψήφισµα του που ενέκρινε στις 22 Σεπτεµβρίου 2010 σχετικά µε την ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, των νήσων και των αραιοκατοικηµένων περιοχών 2, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Νοεµβρίου 2010 µε τίτλο «Συµπεράσµατα της πέµπτης έκθεσης για την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: το µέλλον της πολιτικής συνοχής» (COM(2010)0642), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης εκεµβρίου 2010 µε τίτλο «Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του ούναβη» (COM(2010)0715) και το ενδεικτικό σχέδιο δράσης που συνοδεύει τη στρατηγική (SEC(2009)0712/2), έχοντας υπόψη το ψήφισµα του που ενέκρινε στις 17 Φεβρουαρίου 2011 σχετικά µε την εφαρµογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του ούναβη 3, έχοντας υπόψη την έκθεση της ARLEM, µε ηµεροµηνία 29 Ιανουαρίου 2011 σχετικά µε την εδαφική διάσταση της Ένωσης για τη Μεσόγειο συστάσεις για το µέλλον, έχοντας υπόψη το ψήφισµα που ενέκρινε στις 7 Απριλίου 2011 µε τίτλο «Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας Νότια ιάσταση» 4, 1 EE C 351E , σ Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010) Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011) Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0154. RR\ doc 3/28 PE v02-00

4 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών µε ηµεροµηνία 22 Ιουνίου 2011, για την εφαρµογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR) (COM(2011)0381), έχοντας υπόψη το ψήφισµα που ενέκρινε στις 23 Ιουνίου 2011 σχετικά µε τον στόχο 3: µια πρόκληση για την εδαφική συνεργασία η µελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας 1, έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 23ης και 24ης Ιουνίου 2011, στα οποία προσυπογράφεται η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του ούναβη και καλούνται τα κράτη µέλη να συνεχίσουν το έργο τους, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, για πιθανές µελλοντικές µακροπεριφερειακές στρατηγικές, ιδίως όσον αφορά την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2011, περί καθορισµού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (COM(2011)0611), έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας σχετικά µε την εδαφική συνεργασία στη Λεκάνη της Μεσογείου µέσω της µακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου που εγκρίθηκε οµόφωνα από τη σύνοδο ολοµέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών στις 11 Οκτωβρίου 2011, έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη της προεδρίας του διοργανικού φόρουµ της Κατάνης, της 10ης εκεµβρίου 2011, µε θέµα «Παλαιοί και νέοι παράγοντες στη µεταβαλλόµενη Μεσόγειο: ο ρόλος των λαών, των περιφερειών και των τοπικών φορέων, των κυβερνήσεων και των υπερεθνικών θεσµικών οργάνων, στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για την κοινή ανάπτυξη», έχοντας υπόψη το ψήφισµα που ενέκρινε στις 14 εκεµβρίου 2011 σχετικά µε την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας 2, έχοντας υπόψη τη δήλωσή του, µε ηµεροµηνία 19 Ιανουαρίου 2012, σχετικά µε τη θέσπιση του Συµφώνου των Νήσων ως µια επίσηµη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 3, κατ εφαρµογή του άρθρου 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη την από 23 Μαρτίου 2012, ανακοίνωση της Επιτροπής, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (COM(2012)0128), - έχοντας υπόψη τη ιακήρυξη του Βελιγραδίου που εγκρίθηκε κατά τη 14 η σύνοδο του Συµβουλίου Υπουργών της Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου στις 30 Απριλίου 2012, 1 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011) Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011) Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0016. PE v /28 RR\ doc

5 - έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών µε τίτλο «Ανάπτυξη µιας θαλάσσιας στρατηγικής για την περιοχή του Ατλαντικού Ωκεανού» (COM(2011)0782), έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων καθώς και της Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας (A7-0219/2012), Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η µακροπεριφερειακή στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα επικυρώθηκε το 2009 και ότι η Επιτροπή (έκθεση της 22ας Ιουνίου 2011 COM(2011)0381) υπογράµµισε συναφώς την «αξία αυτού του νέου τρόπου συνεργασίας» Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Απριλίου το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή «να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στον στρατηγικό συντονισµό» της µακροπεριφερειακής στρατηγικής για τον ούναβη Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η µακροπεριφερειακή στρατηγική αποσκοπεί να διανοίξει ένα νέο πεδίο στην πολιτική συνοχής στην Ευρώπη, µε στόχο την ανάπτυξη σε τοπική βάση. λαµβάνοντας υπόψη ότι η γραµµή του προϋπολογισµού µε τίτλο «τεχνική βοήθεια υπέρ της Βαλτικής Θάλασσας», η οποία ψηφίστηκε µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έγκριση του προϋπολογισµού της Ένωσης για το 2011, κατέστησε σαφή την αξία ανάλογων πιστώσεων για την ορθή ανάπτυξη µιας µακροπεριφερειακής στρατηγικής Ε. λαµβάνοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθεί η διεθνική πτυχή της πολιτικής εδαφικής συνεργασίας προκειµένου να υποστηριχθούν περαιτέρω µακροπεριφερειακές πολιτικές 2 ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι πολλά µακροπεριφερειακά έργα βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο, και ότι η Επιτροπή, ως συντονιστής, πρέπει να συµβάλει στην εγκαθίδρυση βιώσιµης διακυβέρνησης, και στον καθορισµό κοινών κριτηρίων και µετρήσιµων δεικτών για την αξιολόγηση της σηµασίας τους Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Μεσόγειος έχει διαδραµατίσει σηµαντικό γεωπολιτικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ιστορία Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα γεγονότα της λεγόµενης «Αραβικής Άνοιξης» ανέδειξαν το στρατηγικό δυναµικό των γεωγραφικών, πολιτικών και οικονοµικών δεσµών µεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου Θ. επισηµαίνοντας την επιτυχή συνεργασία στο πλαίσιο της ιαδικασίας της Βαρκελώνης και της Ένωσης για τη Μεσόγειο και τις πολυµερείς και διµερείς πρωτοβουλίες /1/11 ΑΝΑΘ (COM(2010)0642. RR\ doc 5/28 PE v02-00

6 συνεργασίας που έχουν αναληφθεί βάσει ευρωπαϊκών µέσων και προγραµµάτων όπως το MED και το ENPI στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας Ι. επισηµαίνοντας τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ένωση για τη Μεσόγειο και δεδοµένου ότι οι δυνατότητές της ως καταλυτικός παράγοντας για την ανάπτυξη της περιοχής θα αυξηθούν ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι µια µακροπεριφερειακή προσέγγιση θα µπορούσε να επιτρέψει την κατάρτιση ενός συνολικού σχεδίου σε αυτόν τον χώρο που είναι ζωτικής σηµασίας για το µέλλον της Ένωσης, µε στόχο την έξοδο από την υφιστάµενη κρίση και την ανταπόκριση στις προσδοκίες ολόκληρης της περιοχής γειτονίας της, ιδίως στις προσδοκίες των λαών του νοτίου τµήµατος της Μεσογείου ΙΒ. εκτιµώντας ότι ο µεσογειακός χώρος αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο, συγκροτώντας µια ενιαία πολιτισµική και περιβαλλοντική ζώνη µε πολυάριθµα κοινά χαρακτηριστικά και κοινές προτεραιότητες λόγω του «µεσογειακού κλίµατος»: ίδια γεωργικά προϊόντα, αφθονία ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ιδίως ηλιακής ενέργειας, σηµασία του τουρισµού, ίδιοι κίνδυνοι φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, πληµµύρες, σεισµοί, λειψυδρία), καθώς και ίδιοι ανθρωπογενείς κίνδυνοι, ιδίως όσον αφορά τη θαλάσσια ρύπανση ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Μεσόγειος είναι µια ιδιαίτερα εκτενής ζώνη, η οποία καλύπτει από ανατολάς προς δυσµάς έκταση σχεδόν χιλιοµέτρων, µε πολλούς νησιωτικούς χώρους, εδάφη µε θαλάσσια και χερσαία σύνορα µε τη Βόρεια Αφρική, και ότι κρίνεται σκόπιµη η προώθηση ενός εκτεταµένου δικτύου θαλάσσιων αρτηριών το οποίο θα επιτρέπει την ανάπτυξη των εµπορικών ανταλλαγών, µειώνοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις από προς τις εκποµπές CO2 Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι, µε την επιφύλαξη του άρθρου 174 της ΣΛΕΕ, τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα δεν έχουν ακόµη εγκρίνει µια πάγια στρατηγική που θα συνεκτιµά τις ειδικές ανάγκες των νησιών, και λαµβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης προσβασιµότητα των νησιωτικών περιοχών της Μεσογείου και η καλύτερη ενσωµάτωσή τους στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά θα διασφαλιστεί καλύτερα µέσω της διάθεσης επαρκών πόρων και της υιοθέτησης µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης για τα νησιωτικά θέµατα, αναγνωρίζοντας παράλληλα το διαρθρωτικό µειονέκτηµα που αντιµετωπίζουν οι νησιωτικοί πληθυσµοί στους τοµείς των µεταφορών και της ενέργειας ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο της πρότασης σχεδίου µακροπεριφερειακής στρατηγικής στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο µιας µακράς πρακτικής συνεργασίας και αλληλεγγύης σε µια συνεκτική περιοχή γύρω από την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος και έχει τη στήριξη των 8 κρατών µελών της πρωτοβουλίας Αδριατικής -Ιονίου (ΑΙΙ), όπως έχει επανειληµµένα εκφραστεί µέσα από τις δηλώσεις των οκτώ υπουργών Εξωτερικών που συµµετείχαν στην πρωτοβουλία στην Ανκόνα (2010), στις Βρυξέλλες (2011) και στο Βελιγράδι (2012) ΙΣΤ.λαµβάνοντας υπόψη ότι πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε πολλές ενεχόµενες περιφέρειες, µε την Ένωση για τη Μεσόγειο και µε διάφορους φορείς που εµπλέκονται στην πολιτική εδαφικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπόνησης της παρούσας έκθεσης PE v /28 RR\ doc

7 Σχετικά µε τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές γενικά 1. εγκρίνει τη µακροπεριφερειακή προσέγγιση των πολιτικών εδαφικής συνεργασίας µεταξύ των εδαφών που υπάγονται στην ίδια βιογεωγραφική ενότητα: θαλάσσιος χώρος, ορεινός όγκος, λεκάνη απορροής ποταµών πιστεύει ότι οι µακροπεριφερειακές στρατηγικές άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία µε την εφαρµογή µιας προσέγγισης εκ των κάτω προς τα άνω και της επέκτασης της συνεργασίας σε όλο και περισσότερους τοµείς µέσω της καλύτερης χρήσης των διαθέσιµων πόρων συνιστά, λόγω της σαφούς ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας τους, οι µακροπεριφερειακές στρατηγικές να τυγχάνουν µεγαλύτερης προσοχής στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας που θα ενισχυθεί από το θεωρεί ότι η εν λόγω προσέγγιση εδαφικής συνεργασίας είναι χρήσιµη ειδικότερα στις περιπτώσεις στις οποίες τα σύνορα έχουν κατακερµατίσει αυτούς τους χώρους κατά τον ρου της ιστορίας, και µπορεί να προωθήσει την ενσωµάτωση των νέων κρατών µελών και των περιφερειών τους 3. εκτιµά ότι τα σχέδια εδαφικής συνεργασίας και το µέσο του ΕΟΕΣ θα µπορούσαν να αποκτήσουν µεγαλύτερη υπεραξία χάρη στη συνολική θεώρηση που διασφαλίζουν οι µακροπεριφερειακές στρατηγικές, και ότι θα µπορούσαν συνεπώς να ενισχυθούν οι συνέργειες µε τις µείζονες κοινοτικές στρατηγικές, όπως είναι τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τοµέα των µεταφορών ή η ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική θεωρεί ότι θα µπορούσε να διευκολυνθεί επίσης η αξιοποίηση των άλλων µέσων ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως είναι τα µέσα που προτείνει η ΕΤΕπ θεωρεί ότι οι εν λόγω προσεγγίσεις θα έπρεπε να συµβάλλουν στη βελτίωση του συντονισµού των ευρωπαϊκών πολιτικών σε διεθνικό και διαπεριφερειακό επίπεδο 4. συνιστά τη στήριξη των µακροπεριφερειακών στρατηγικών σε µια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, εξασφαλίζοντας τη συµµετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών και όσον το δυνατόν περισσότερων εταίρων και ενδιαφερόµενων µερών, όπως εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων, τόσο κατά την εκπόνηση όσο και κατά την εφαρµογή των µακροπεριφερειακών στρατηγικών, έτσι ώστε να ενισχυθεί η αποδοχή τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 5. υπογραµµίζει ότι οι µακροπεριφέρειες παρέχουν ευνοϊκό κλίµα για την ενεργό συµµετοχή των τοπικών πολιτικών φορέων καθώς και µη κυβερνητικών φορέων, διότι οι περιφέρειες αυτές αναπτύσσουν αποτελεσµατικά συστήµατα συντονισµού τα οποία ευνοούν τις προσεγγίσεις εκ των κάτω προς τα άνω προκειµένου να εξασφαλίσουν στην κοινωνία των πολιτών γνήσια διαβούλευση κατά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και τη συνδυασµένη αξιοποίηση των υφιστάµενων πρωτοβουλιών για τη βελτιστοποίηση των πόρων και τη συνένωση των εµπλεκόµενων φορέων 6. εκτιµά ότι η µακροπεριφερειακή στρατηγική θα µπορούσε να κατευθύνει τις πολιτικές γειτονίας ή/και τις προενταξιακές πολιτικές της Ένωσης προς την εξασφάλιση µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας Σχετικά µε τις τρέχουσες µακροπεριφερειακές στρατηγικές RR\ doc 7/28 PE v02-00

8 7. πληροφορείται µε ικανοποίηση τη διαπίστωση ότι η µακροπεριφερειακή στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα είναι ιδιαίτερα επωφελής για την Ευρώπη έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης µε σαφώς προσδιορισµένες προτεραιότητες, το οποίο αποδέχεται το Συµβούλιο, υποστηρίζει η Επιτροπή και ενστερνίζονται όλοι οι εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί ενδιαφερόµενοι φορείς 8. ζητεί αυτή η στρατηγική να αποτελέσει αντικείµενο ολοκληρωµένης αξιολόγησης βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και µετρήσιµων δεικτών για καθέναν από τους τοµείς προτεραιότητας 9. κρίνει απαραίτητη, προκειµένου να διασφαλισθεί η απόλυτη επιτυχία της προσέγγισης, τη µακροπρόθεσµη στήριξη της δοµής διακυβέρνησής της, µέσω της διεύρυνσής της στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, λαµβάνοντάς την υπόψη στο πλαίσιο των µελλοντικών προγραµµατισµών για την περίοδο ζητεί από την Επιτροπή και το Συµβούλιο να παράσχουν την αµέριστη στήριξή τους στην προσέγγιση που ακολουθείται για την περιοχή του ούναβη, η οποία πρέπει να αποτελέσει εξίσου αντικείµενο αξιολόγησης και τακτικής παρακολούθησης Σχετικά µε τις µελλοντικές µακροπεριφερειακές στρατηγικές 11. προτείνει στην Επιτροπή να συντονίσει µια διαδικασία διαλόγου και διαβούλευσης για τις µελλοντικές µακροπεριφερειακές στρατηγικές εκτιµά ότι το ζητούµενο είναι να προσδιοριστούν οι ζώνες προτεραιότητας σε σχέση µε την έλλειψη συνεργασίας ή την ανάγκη ενίσχυσης της υπάρχουσας συνεργασίας µεταξύ των ευρωπαϊκών εδαφών που υπάγονται µεν σε διαφορετικά κράτη µέλη, αλλά εντάσσονται στην ίδια βιογεωγραφική ενότητα θεωρεί ότι ο εν λόγω διάλογος πρέπει να οδηγήσει στην κατάρτιση ενός «χάρτη προβλέψεων των ευρωπαϊκών µακροπεριφερειών», σε πλήρη συνεννόηση µε τα ενδιαφερόµενα κράτη και περιφέρειες, ο οποίος δεν θα έχει δεσµευτικό χαρακτήρα και θα υπόκειται σε τροποποιήσεις συναρτήσει των τοπικών δυναµικών 12. εκτιµά ότι οι µακροπεριφερειακές στρατηγικές χρήζουν καλύτερης κατανοµής της χρηµατοδότησης, αποτελεσµατικότερης διαχείρισης των υφιστάµενων πόρων και συντονισµού των µέσων φρονεί ότι, αν και οι στρατηγικές αυτές δεν χρήζουν περαιτέρω χρηµατοδότησης, θεσµικών µέσων ή ρύθµισης, η πλαισίωση ανάλογων προσεγγίσεων αιτιολογεί τη χρηµατοδότηση υπό τη µορφή πιστώσεων τεχνικής βοήθειας και πιστώσεων για προκαταρκτική αξιολόγηση και συγκέντρωση δεδοµένων και για την ενδεχόµενη έναρξη, και ότι η µακροπεριφερειακή στρατηγική πρέπει να προωθεί διαρθρωτικά σχέδια, λαµβάνοντας υπόψη το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο να λάβουν υπόψη µακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ κατά τη λήψη αποφάσεων επί δηµοσιονοµικών χαρτοφυλακίων όπως τα ταµεία συνοχής και τα διαρθρωτικά ταµεία, η έρευνα και ανάπτυξη και, ιδίως, η περιφερειακή συνεργασία 14. ζητεί τον σαφή προσανατολισµό των επιχειρησιακών προγραµµάτων στις προτεραιότητες των µακροπεριφερειακών στρατηγικών που τα αφορούν, ώστε να διασφαλιστεί ο καλύτερος δυνατός συντονισµός των στόχων και των µέσων PE v /28 RR\ doc

9 Προοπτικές στην περιοχή της Μεσογείου 15. τάσσεται υπέρ της εφαρµογής µιας µακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη λεκάνη της Μεσογείου ώστε να παραχθεί σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των κοινών προκλήσεων και προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι χώρες και οι περιφέρειες της Μεσογείου και να διαρθρωθεί αυτός ο θεµελιώδης για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της Ευρώπης χώρος, και ζητεί από το Συµβούλιο και την Επιτροπή να ενεργήσουν ταχέως σχετικά µε το θέµα αυτό 16. φρονεί ότι µια µεσογειακή µακροπεριφερειακή στρατηγική, η οποία συνδέει την Ένωση, τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις περιφερειακές οργανώσεις, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τις ΜΚΟ του ευρωπαϊκού τµήµατος της λεκάνης της Μεσογείου και την Ένωση για τη Μεσόγειο, και η οποία είναι ανοικτή στις χώρες της γειτονίας της ή/και στις χώρες που τελούν υπό προενταξιακό καθεστώς, ανυψώνει σε αξιοσηµείωτο βαθµό το πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο της εδαφικής συνεργασίας στη συγκεκριµένη ζώνη τονίζει τη σηµασία της αξιοποίησης της εµπειρίας, των υπαρχόντων πόρων και των επιτευγµάτων των υφιστάµενων περιφερειακών οργανώσεων 17. τονίζει πως µια µεσογειακή µακροπεριφέρεια θα µπορούσε να εξασφαλίσει ότι τα διάφορα προγράµµατα της ΕΕ σχετικά µε τη Μεσόγειο συµπληρώνονται µεταξύ τους και ότι η υφιστάµενη χρηµατοδότηση χρησιµοποιείται όσο το δυνατόν καλύτερα, και θα µπορούσε να προσφέρει πραγµατική προστιθέµενη αξία στα συγκεκριµένα προγράµµατα της Ένωσης για τη Μεσόγειο, και να εµπλέξει τις σχετικές τρίτες χώρες και περιφέρειες τη στιγµή της χάραξης της στρατηγικής χρησιµοποιώντας προς τούτο το Χρηµατοδοτικό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης, πάντα µε πλήρη συµµόρφωση προς το κράτος δικαίου και σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, θεµελιωδών ελευθεριών και της δηµοκρατίας, και προωθώντας όπου κρίνεται σκόπιµο την αρχή των «αναλογικών κερδών» 18. τονίζει τη σηµασία που έχει η Μεσόγειος ως αποκεντρωµένος χώρος συνεργασίας - ο οποίος υπερβαίνει τα αυστηρά γεωγραφικά σύνορα - για την ενίσχυση της διαπεριφερειακής λήψης αποφάσεων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, κυρίως όσον αφορά τη δηµοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το κράτος δικαίου, την οικολογία, την οικονοµική ανάπτυξη, τον οικολογικό τουρισµό, καθώς και τις πολιτιστικές, ερευνητικές, εκπαιδευτικές, νεανικές και αθλητικές συµπράξεις υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης ως καταλύτη για τη µετάβαση προς τη δηµοκρατία 19. εκτιµά ότι η µεσογειακή µακροπεριφέρεια πρέπει να αναπτυχθεί σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που αφορούν τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα, ιδίως σύµφωνα µε την παγκόσµια διακήρυξη για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τη σύµβαση της Unesco για την προστασία και την προώθηση της πολυµορφίας της πολιτιστικής έκφρασης 20. προτρέπει το Συµβούλιο να δώσει συνέχεια στα συµπεράσµατά του της 24 ης Ιουνίου 2011 και να λάβει υπόψη την προθυµία που εξεδήλωσαν οι ενδιαφερόµενες περιοχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά τη µακροπεριφερειακή στρατηγική στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, τους ιστορικούς δεσµούς, τις παραδόσεις και τις πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν, εγκρίνοντας τη στρατηγική αυτή στους RR\ doc 9/28 PE v02-00

10 προσεχείς µήνες, ούτως ώστε να πραγµατοποιηθεί το πρώτο απτό βήµα προόδου προς την εφαρµογή µιας µακροπεριφερειακής στρατηγικής στην περιοχή της Μεσογείου 21. υπογραµµίζει ότι η µακροπεριφερειακή στρατηγική για την περιοχή Αδριατικής-Ιονίου αποτελεί σηµαντικό παράγοντα συµφιλίωσης µεταξύ των περιοχών των υτικών Βαλκανίων και µπορεί επίσης να συµβάλει στην ένταξη των εν λόγω χωρών στην ΕΕ 22. κρίνει επίσης σκόπιµη τη δροµολόγηση µακροπεριφερειακών στρατηγικών στη υτική και την Ανατολική Μεσόγειο, στρατηγικών οι οποίες θα ενσωµατώνουν µια σηµαντική θαλάσσια πτυχή και θα λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις αναπτυξιακές ανάγκες των πολυάριθµων παράκτιων και νησιωτικών εδαφών της Μεσογείου πιστεύει ότι στο πλαίσιο των εν λόγω µελλοντικών στρατηγικών θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και του βιώσιµου τουρισµού 23. καλεί την Επιτροπή να εφαρµόσει ουσιαστικά το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ µέσω ενός στρατηγικού σχεδίου, προκειµένου να υπερπηδηθούν τα διαρθρωτικά µειονεκτήµατα των νησιωτικών περιοχών και να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για οικονοµική ανάπτυξη και πραγµατική κοινωνική και εδαφική συνοχή τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της πλήρους προσβασιµότητας και της εδαφικής συνέχειας των εν λόγω περιοχών µε την ηπειρωτική χώρα, µέσω κατάλληλης χρηµατοδότησης προτρέπει, εξάλλου, την Επιτροπή να εγκρίνει µέτρα, όπως αύξηση του κατώτατου ορίου των ενισχύσεων που χορηγούνται στα νησιά κυρίως στους τοµείς της γεωργίας, των µεταφορών και της αλιείας, τα οποία συµβάλλουν στο να καταστούν τα νησιωτικά εδάφη εξίσου ανταγωνιστικά µε τα ηπειρωτικά εδάφη έτσι ώστε να µειωθεί το χάσµα µεταξύ των διαφόρων επιπέδων ανάπτυξης που παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και να διασφαλιστεί η πραγµατική ενσωµάτωσή τους στην ενιαία αγορά 24. ελπίζει ότι η Επιτροπή θα υιοθετήσει θετική στάση ως προς τη νησιωτική διάσταση της µεσογειακής µακροπεριφερειακής στρατηγικής, ιδίως κατά την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν νόµιµη αντιστάθµιση των µειονεκτηµάτων των νησιών και κατά την προσαρµογή της πολιτικής για τη συνοχή και των πολιτικών στον τοµέα της έρευνας και της ενέργειας στις ειδικές ανάγκες των νησιών προκειµένου να ενισχυθεί η ενσωµάτωσή τους στην ηπειρωτική Ευρώπη 25. τονίζει τη σηµασία του πολιτισµού και των δηµιουργικών βιοµηχανιών ως θεµελιώδους πυλώνα για την ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στις νησιωτικές περιοχές 26. καλεί την Επιτροπή να ορίσει τα απαραίτητα εργαλεία για την αξιολόγηση και την πιθανή έναρξη της εφαρµογής νέων µακροπεριφερειακών πρωτοβουλιών στη υτική και Ανατολική Μεσόγειο, όπως, για παράδειγµα, πιλοτικά σχέδια 27. τονίζει πως οι κύριοι τοµείς παρέµβασης µια µεσογειακής µακροπεριφέρειας πρέπει να στοχεύουν τα ενδεδειγµένα υποπεριφερειακά επίπεδα συνεργασίας για συγκεκριµένα έργα και να περιλαµβάνουν δίκτυα ενέργειας, την επιστηµονική συνεργασία και καινοτοµία, δίκτυα πολιτισµού, εκπαίδευσης και κατάρτισης, τον τουρισµό, το εµπόριο, την περιβαλλοντική προστασία, τις βιώσιµες θαλάσσιες µεταφορές, την ασφάλεια στη θάλασσα, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος έναντι της ρύπανσης, υπεραλίευσης και παράνοµης αλιείας µε τη PE v /28 RR\ doc

11 δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου συστηµάτων αναφοράς και επιτήρησης των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης, προκειµένου να προωθηθεί η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης 28. θεωρεί ότι ο συντονισµός αυτών των τριών µακροπεριφερειακών στρατηγικών υτική Μεσόγειος, περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου και Ανατολική Μεσόγειος θα καταστήσει δυνατή την άσκηση µιας συνολικής πολιτικής για ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, σε συνέργεια µε τις προτεραιότητες που θα έχουν καθορίσει οι περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις, και ειδικότερα η Ένωση για τη Μεσόγειο, καθώς και την εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών που µπορούν να συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για έξυπνη και βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη 29. θεωρεί σηµαντικό, ειδικά µετά τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης, ότι η νέα µακροπεριφέρεια πρέπει να συµβάλλει στον καθορισµό µιας νέας στρατηγικής µε τρίτες χώρες για την ορθή διαχείριση των µεταναστευτικών ροών, αποδίδοντας τη δέουσα σηµασία στο αµοιβαίο όφελος από την αύξηση της κινητικότητας, αποσκοπώντας στην καταπολέµηση της φτώχειας κα την προώθηση της απασχόλησης και των δίκαιων εµπορικών συναλλαγών, και συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτόν στη σταθερότητα της µακροπεριφέρειας 30. θεωρεί ότι, δεδοµένου ότι τα µεσογειακά εδάφη της ΕΕ έχουν κοινά θαλάσσια και χερσαία σύνορα µε τη Βόρεια Αφρική, η πρωτοβουλία για µακροπεριφερειακή στρατηγική θα ενισχύσει τη νότια διάσταση της Πολιτικής Γειτονίας της ΕΕ, αποκτώντας συγκεκριµένη εδαφική διάσταση, που θα µπορούσε να εγγυηθεί τη καλύτερη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών, και να έχει θετικό αντίκτυπο στην απόδοση των οικονοµιών των ενεχοµένων χωρών 31. θεωρεί ότι µια µακροπεριφερειακή στρατηγική στη Μεσόγειο πρέπει να συντονίζει τις τρέχουσες ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις, ιδίως όσον αφορά την πολιτική γειτονίας, την πολιτική συνοχής και την εδαφική συνεργασία, µε σκοπό την υλοποίηση έργων για την αντιµετώπιση των κοινών προκλήσεων, όπως η προστασία και η αξιοποίηση της ευρωµεσογειακής πολιτιστικής κληρονοµιάς ως προς την αντιµετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, υπενθυµίζει τη σπουδαιότητα µιας συντονισµένης και ισορροπηµένης πολιτικής για τη γειτονία σε σχέση µε το νότιο σκέλος, και την επιλεξιµότητα των πολιτιστικών έργων για χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ 32. τονίζει τη σηµασία των δηµιουργικών και πολιτιστικών βιοµηχανιών και θεωρεί ότι ο συγκεκριµένος τοµέας οικονοµίας θα αποκτήσει σηµαντικότερο ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση της περιοχής ζητεί να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην εφαρµογή των πολιτιστικών και ακαδηµαϊκών προγραµµάτων ανταλλαγής καθώς και στην ενίσχυση των πολιτιστικών δεσµών και των σταθερών τουριστικών σχέσεων 33. θεωρεί ότι ο πολιτιστικός τουρισµός µπορεί να έχει ουσιαστική επίδραση στην περιοχή της Μεσογείου τόσο από οικονοµική άποψη όσο και ως παράγοντας αλληλογνωριµίας και διαπολιτισµικής κατανόησης 34. υπογραµµίζει ότι η µεσογειακή µακροπεριφέρεια θα ευνοήσει τον διαπολιτισµικό διάλογο και εποµένως τον εµπλουτισµό της κοινής πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα κινητοποιήσει την κοινωνία των πολιτών και µε τον τρόπο αυτό RR\ doc 11/28 PE v02-00

12 θα ενθαρρύνει τη συµµετοχή των ΜΚΟ και των πολιτών της Μεσογείου στα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα της Ένωσης 35. υπενθυµίζει τον θεµελιώδη ρόλο της εκπαίδευσης για τη δηµοκρατία και την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και τη σηµασία της επαγγελµατικής κατάρτισης για την αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων 36. υπογραµµίζει ότι, στο πλαίσιο της µεσογειακής µακροπεριφέρειας και λαµβάνοντας υπόψη τη δυναµική των νέων που προέρχονται από τις νότιες χώρες, είναι σηµαντικό να ενισχυθεί η συνεργασία στον τοµέα της νεότητας µέσω της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών προγραµµάτων και της ανάπτυξης συµπράξεων µε το Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας 37. τονίζει πόσο σηµαντικό είναι να εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας κυρίως στους νέους, καθώς αυτοί θα αποτελέσουν τα θεµέλια µιας νέας γενιάς και ασκούν τη µεγαλύτερη επιρροή στη διαµόρφωση του τρόπου µε τον οποίο οι χώρες τους αντιµετωπίζουν το µέλλον 38. συνιστά, προκειµένου να προαχθούν προγράµµατα ανταλλαγής, δυναµική έρευνα, καινοτοµία και δια βίου µάθηση, να δηµιουργηθούν δίκτυα µε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ερευνητικά ινστιτούτα εντός της µελλοντικής µακροπεριφέρειας της Μεσογείου και να αναπτυχθούν εκπαιδευτικές υποδοµές στην περιφέρεια αυτή, αλλά και να αρθούν τα εµπόδια στην κυκλοφορία σπουδαστών, εκπαιδευόµενων, νέων εθελοντών, καθηγητών, εκπαιδευτών, ερευνητών και διοικητικού προσωπικού τονίζει πως χρειάζεται να ενισχυθεί η ποιότητα την διδασκαλίας και της έρευνας στα δίκτυα εκείνα µε την κατάλληλη χρηµατοδότηση και στήριξη των προγραµµάτων Tempus και Erasmus Mundus, ιδιαίτερα λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι είναι πολύ λίγοι εκείνοι που επωφελούνται από το πρόγραµµα Erasmus Mundus στο χώρο της Μεσογείου 39. φρονεί πως η κινητικότητα των καλλιτεχνών και των τεχνών στον ευρωµεσογειακό χώρο προσκρούει σε µια σειρά από εµπόδια που διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα και την περιφέρεια και που σχετίζονται όχι µόνο µε τις δυσκολίες απόκτησης θεώρησης αλλά και µε την έλλειψη καθεστώτος για τους καλλιτέχνες και µε τις συνθήκες που αντιµετωπίζουν ως δηµιουργοί καλλιτεχνικών έργων, ιδίως στις νότιες χώρες εκτιµά ότι η δηµιουργία µιας µεσογειακής µακροπεριφέρειας θα εξυπηρετούσε στο να προαχθεί η αµοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος των καλλιτεχνών, θα δηµιουργούσε ευκαιρίες κινητικότητας και θα βελτίωνε τη χρήση των προγραµµάτων κατάρτισης, την ανάπτυξη δικτύων και την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και έργων 40. ζητεί, για την επόµενη περίοδο προγραµµατισµού, την υλοποίηση ενός «ευρωµεσογειακού προγράµµατος Erasmus» που θα ευνοεί τη διασυνοριακή κινητικότητα των σπουδαστών και από τις δύο ακτές της Μεσογείου, καθώς και ενός «ευρωµεσογειακού προγράµµατος Leonardo da Vinci» για τους νέους που επιθυµούν, στο πλαίσιο µιας µακροπεριφερειακής στρατηγικής, να αποκτήσουν επαγγελµατική κατάρτιση στο εξωτερικό 41. τονίζει την ανάγκη θέσπισης µέτρων για την αντιµετώπιση της αυξανόµενης «διαρροής εγκεφάλων» από τη συγκεκριµένη περιφέρεια PE v /28 RR\ doc

13 42. ζητεί να γίνει η καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση της ιστορικής, πολιτισµικής και γλωσσικής ποικιλοµορφίας του µεσογειακού χώρου, καθώς αυτός αποτελεί πηγή καινοτοµίας, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη των πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών, καθώς και στον τουριστικό κλάδο ζητεί να ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ των µουσείων και των πολιτιστικών ιδρυµάτων 43. υπενθυµίζει ότι, στις χώρες γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου, παρατηρείται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ευρωπαϊκό κινηµατογράφο και τις ευρωπαϊκές οπτικοακουστικές παραγωγές και ότι αυτό εξακολουθεί να επηρεάζει σηµαντικά τον διάλογο µεταξύ των πολιτισµών της περιοχής στην παρούσα φάση της δηµοκρατικής εξέλιξης των κοινωνιών αυτών 44. συνιστά να επιδιωχθούν µεγαλύτερη συνεργασία και εµπορικές ανταλλαγές µε τις τρίτες χώρες, προκειµένου να αναβαθµιστεί το επίπεδο των ευρωπαϊκών παραγωγών στην παγκόσµια αγορά και, ειδικότερα, στην περιοχή της Μεσογείου, και να προωθηθούν κατ' επέκταση οι πολιτιστικές ανταλλαγές και ανάληψη νέων πρωτοβουλιών προς ενθάρρυνση του ευρωµεσογειακού διαλόγου και της δηµοκρατικής προόδου ολόκληρης της περιοχής, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις δεσµεύσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της Ευρωµεσογειακής ιάσκεψης για τον Κινηµατογράφο 45. ζητεί από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη να προαγάγουν τη βούληση συνεργασίας που εκδηλώθηκε κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης, και προτρέπει την επερχόµενη Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ να υποστηρίξει το εν λόγω σχέδιο ούτως ώστε η Επιτροπή και το Συµβούλιο να µπορέσουν να εγκρίνουν κατεπειγόντως ένα σχέδιο δράσης για τη µεσογειακή µακροπεριφερειακή στρατηγική υπογραµµίζει, επιπλέον, τη σηµασία της διακυβερνητικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας ως προς την ανάπτυξη της µακροπεριφερειακής στρατηγικής 46. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την Επιτροπή. RR\ doc 13/28 PE v02-00

14 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. Η εµφάνιση των µακροπεριφερειών Η µακροπεριφέρεια της Βαλτικής Θάλασσας, η οποία δροµολογήθηκε το 2009, απαρτίζεται από ένα συνεκτικό σύνολο εδαφών µε αποστολή τη συνεργασία για την καλύτερη επίλυση των οικονοµικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων που εγείρονται στην περιοχή. Η εν λόγω συνεργασία έλαβε τη µορφή µιας «µακροπεριφερειακής στρατηγικής», η οποία αποβλέπει στον συντονισµό των στενών σχέσεων τοµεακής συνεργασίας που έχουν ήδη αναπτυχθεί, και η οποία διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις πυλώνες περιβάλλον, ευηµερία, προσβασιµότητα και ασφάλεια και ένα σχέδιο δράσης που περιλαµβάνει 15 άξονες προτεραιότητας και 80 βασικά σχέδια. Η συγκεκριµένη εµπειρία ενέπνευσε και άλλα σχέδια. Ένα από αυτά η µακροπεριφέρεια του ούναβη αποτέλεσε ένα πρώτο βήµα προόδου, ενώ προβλέπονται και άλλα. Τα αρµόδια θεσµικά όργανα, κράτη µέλη, περιφέρειες και τοπικές αρχές, συντονίζουν τις προσπάθειές τους για τον καθορισµό παρεµφερών πλαισίων σε διάφορες µακροπεριφέρειες της Ευρώπης που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά: ίδιο θαλάσσιο χώρο, ίδιους ορεινούς όγκους, ίδιες λεκάνες απορροής ποταµών κ.ο.κ. Οι µακροπεριφερειακές στρατηγικές ανοίγουν νέες προοπτικές στα προγράµµατα εδαφικής συνεργασίας που υποστηρίζονται από την πολιτική συνοχής. Μπορούν να πλαισιώσουν τις µείζονες κοινοτικές στρατηγικές όπως είναι τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών ή η ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική, και µπορούν να συµβάλουν στην καλύτερη προσαρµογή των περιφερειακών προγραµµάτων στους στόχους της στρατηγικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Περιγραφή της παρούσας κατάστασης και άντληση των πρώτων διδαγµάτων από την αποκτηθείσα εµπειρία Η έννοια της µακροπεριφέρειας έχει κινητοποιήσει τους ενδιαφερόµενους παράγοντες και ο ζήλος που παρατηρείται είναι ενδεικτικός της έκφρασης πραγµατικών προσδοκιών για την αξιοποίηση αυτού του νέου πεδίου εφαρµογής δηµόσιων πολιτικών στην Ευρώπη, µε στόχο την ανάπτυξη σε τοπική βάση. Εν προκειµένω συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι αλληλεπίδραση µεταξύ περιφερειών που βρίσκονται στην ίδια γειτονία αλλά και ιστορικοί και πολιτιστικοί λόγοι επίσης, διότι οι εν λόγω κοινότητες ακολουθούν επί αιώνες κοινή ιστορική πορεία. Αυτοί οι από αµνηµονεύτων χρόνων δεσµοί, οι οποίοι πρέπει να ενισχυθούν, ή ακόµα και να αποκατασταθούν, σε ορισµένες περιπτώσεις, καθορίζουν µια κοινή βάση συνεργασίας. Κατά συνέπεια, η αποδοχή της έννοιας της µακροπεριφέρειας συνιστά ένδειξη της προόδου της ευρωπαϊκής ιδέας. Η Επιτροπή συµµετέχει ενεργά στην εφαρµογή της στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα. Στα συµπεράσµατά που διετύπωσε στις 13 Απριλίου 2011, σχετικά µε τη µακροπεριφέρεια του ούναβη, το Συµβούλιο κάλεσε εκ νέου την Επιτροπή «να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στον στρατηγικό συντονισµό». Σε πρακτικό επίπεδο, η διακυβέρνηση ενός τέτοιου PE v /28 RR\ doc

15 µηχανισµού είναι σύνθετη, και η άσκησή της απαιτεί σηµαντική τεχνική βοήθεια. Στο παρόν στάδιο, η Γ Περιφερειακής Πολιτικής αδυνατεί να αναλάβει περισσότερες ευθύνες. Μόλις κοπάσει ο αντίκτυπος της εξαγγελίας, είναι απολύτως υπαρκτός ο κίνδυνος δηµιουργίας ενός «τεράστιου εργαλείου», το οποίο θα είναι πολυδάπανο και αναποτελεσµατικό. Προτάθηκε, συνεπώς, ένας κανόνας, ο λεγόµενος «κανόνας των τριών όχι»: όχι σε νέα χρηµατοδοτικά µέσα, όχι σε ένα νέο θεσµικό όργανο, όχι σε ένα νέο ρυθµιστικό πλαίσιο. Ο περιορισµός αυτός διαφοροποιήθηκε από το Συµβούλιο, το οποίο εισηγήθηκε στις 13 Απριλίου έναν «κανόνα των τριών ναι»: ναι στη συµπληρωµατικότητα των χρηµατοδοτήσεων, ναι στον συντονισµό των θεσµικών οργάνων, ναι στον καθορισµό νέων σχεδίων. Η συγκεκριµένη διαλεκτική επιδιώκει ουσιαστικά την αναζήτηση µιας κατάλληλης ισορροπίας που πρέπει να προσδιορισθεί πριν από την οριστική θέσπιση των ρυθµίσεων της προσεχούς πολιτικής εδαφικής συνοχής για την περίοδο Οι υπεραξίες της µακροπεριφερειακής στρατηγικής Το παράδειγµα της Βαλτικής Θάλασσας αναδεικνύει αρκετές δυνατότητες χάρη στην εφαρµογή µακροπεριφερειακών στρατηγικών. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για την παροχή ενός κατάλληλου πλαισίου αναφοράς στις πολιτικές συνοχής και τη διευκόλυνση της διατοµεακής συνεργασίας σε µια δεδοµένη κοινότητα. Αυτό το πλαίσιο δύναται να προσανατολίσει τις επενδύσεις προς την ενίσχυση της συµπληρωµατικότητας και να επηρεάσει τις αντίστοιχες προτεραιότητες κάθε περιφερειακού σχεδίου ανάπτυξης εντός της εκάστοτε µακροπεριφέρειας της Ευρώπης, οδηγώντας στη διαµόρφωση µιας συνολικής θεώρησης και πραγµατικών συνεργειών στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης. Ένα άλλο πλεονέκτηµα της εν λόγω στρατηγικής συνίσταται στο γεγονός ότι επιτρέπει µεγαλύτερη συµµετοχή και καλύτερη συνεργασία µεταξύ των διαφόρων µέσων παρέµβασης που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από τις πιστώσεις που διατίθενται για την πολιτική συνοχής. Αυτό ισχύει κυρίως στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Επίσης, επιτρέπει τη σύγκλιση µεταξύ των πόρων των περιφερειών και των διαφόρων κρατών µελών µέσω της εφαρµογής µιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Πρόκειται για µια στρατηγική «αµοιβαίου οφέλους» για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Τέλος, η µακροπεριφερειακή στρατηγική παρέχει στις πολιτικές γειτονίας της Ένωσης ένα πρόσφορο πλαίσιο για την ανανέωση του διαλόγου και για την ανάπτυξη εποικοδοµητικών και απτών σχέσεων. 4. Οι δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν Κάθε µακροπεριφερειακή στρατηγική έχει διπλή διάσταση: µία εδαφική, λόγω του προσδιορισµού ενός κατάλληλου εδαφικού πλαισίου εφαρµογής µία λειτουργική, µέσω του καθορισµού προτεραιοτήτων. Η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να εξασφαλίζεται από τη δροµολόγηση µιας τέτοιας προσέγγισης. Όλα αυτά τα στοιχεία καθιστούν αναγκαία την εφαρµογή ενός σταδίου προσχεδιασµού, διάρκειας ενός ή δύο ετών, πριν από την ουσιαστική συγκρότηση οποιασδήποτε µακροπεριφέρειας. Η λειτουργία των µακροπεριφερειών πρέπει να αποφύγει την παγίδα της άσκησης διακυβερνητικής διακυβέρνησης, παρότι ο διεθνικός χαρακτήρας της προϋποθέτει τη RR\ doc 15/28 PE v02-00

16 συµµετοχή των ενδιαφερόµενων κρατών µελών. Μόνο µια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, η οποία αφορά κυρίως το περιφερειακό επίπεδο, είναι η πλέον κατάλληλη για την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής «σφραγίδας» σε ανάλογες δράσεις και τη διασφάλιση συµπληρωµατικότητας µε την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σχηµατισµός των µελλοντικών µακροπεριφερειών διά της «αυθόρµητης δηµιουργίας» δεν µπορεί να αποτελέσει κατάλληλη προσέγγιση για το µέλλον. Εµπεριέχει ένα στοιχείο τυχαίου χαρακτήρα, το οποίο θα είναι επιζήµιο για την ανάπτυξη συνεκτικών δράσεων. Για τον λόγο αυτόν, οποιοσδήποτε ανάλογος σχηµατισµός πρέπει να συνιστά µια διαδικασία «από κάτω προς τα πάνω» («bottom-up»), µε αφετηρία την παροχή πραγµατικών κινήτρων στους τοπικούς παράγοντες. Η συµµετοχή των περιφερειών της γειτονίας είναι απαραίτητη για την έγκριση πολλών σχεδίων που εντάσσονται στο πλαίσιο των µακροπεριφερειακών στρατηγικών. Η διασφάλιση αυτής της συµµετοχής πρέπει να εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των εδαφικών πολιτικών και να µην αποτελεί συνιστώσα κάποιας εξωτερικής πολιτικής. 5. Προτεινόµενα µέτρα Η ανάπτυξη µακροπεριφερειακών στρατηγικών πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο µιας σφαιρικής προβληµατικής, ικανής να καταγράφει ένα προς ένα όλα τα τοπικά ζητήµατα κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται άτολµα σχέδια ή σχέδια που συνδέονται απλώς µε άµεσες πολιτικές βλέψεις. Πρέπει να καταρτιστεί ένας «χάρτης προβλέψεων των ευρωπαϊκών µακροπεριφερειών», ακόµα και αν παραµείνει µη δεσµευτικός και υποκείµενος σε τροποποιήσεις συναρτήσει των τοπικών δυναµικών. Για κάθε µακροπεριφέρεια απαιτείται ένα «στάδιο προσχεδιασµού», το οποίο θα οργανώσει τη συνεισφορά των ενδιαφερόµενων εταίρων, θα σχεδιάσει τους πρώτους άξονες στρατηγικής και θα καθορίσει επίσης τις βάσεις µιας µελλοντικής διακυβέρνησης: είτε µε τον ορισµό ενός επικεφαλής φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης ή τη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού οµίλου εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) είτε µε την άσκηση συλλογικής διακυβέρνησης, µε απόλυτα προκαθορισµένες και κοινές ευθύνες µεταξύ των διαφόρων κρατών ή περιφερειών είτε µέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου διακυβέρνησης. Σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου, η Επιτροπή αποτελεί τη φυσική διευθύνουσα αρχή µιας τέτοιας ενέργειας εκ των προτέρων σχεδιασµού. Πρέπει να αποδεσµεύσει τους απαραίτητους ανθρώπινους και χρηµατοδοτικούς πόρους για τις σχετικές επενδύσεις. Τα χρηµατοδοτικά µέσα για τη στήριξη της προσπάθειας της µακροπεριφερειακής συνεργασίας προβλέπεται να αντληθούν στο πλαίσιο της πτυχής εδαφικής συνεργασίας της πολιτικής συνοχής. Η προοπτική αυτή συνάδει µε τη βούληση υπέρ της αισθητής αύξησης του επιπέδου του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την επιθυµία που έχει ήδη εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την περίοδο προγραµµατισµού , επιθυµία που υποστηρίζεται εξίσου από την Επιτροπή, ιδίως στην πέµπτη έκθεση για την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, στην οποία συνιστάται µια «ενισχυµένη διεθνική πτυχή». Η ανωτέρω χρηµατοδοτική στήριξη θα µπορούσε να λάβει τη µορφή πιστώσεων τεχνικής βοήθειας, τόσο για το στάδιο του προσχεδιασµού στο πλαίσιο της ίδιας της Επιτροπής όσο PE v /28 RR\ doc

17 και για το στάδιο υλοποίησης στο πλαίσιο της αρχής διακυβέρνησης που θα προσδιορισθεί κατά τη λήξη του σταδίου του εκ των προτέρων σχεδιασµού. Όσον αφορά τα έργα προτεραιότητας, όπως συνέβη και στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα, η συµπληρωµατικότητα των χρηµατοδοτήσεων θα µπορούσε να εξασφαλισθεί µέσω της σύνδεσης των κριτηρίων επιλογής µε τις προτεραιότητες της µακροπεριφερειακής στρατηγικής κατά τις προσκλήσεις υποβολής σχεδίων που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων της πολιτικής συνοχής. 6. Η σηµασία µιας µακροπεριφερειακής στρατηγικής στη Μεσόγειο Όλες οι ακτές της λεκάνης της Μεσογείου µοιράζονται το ίδιο φυσικό περιβάλλον και συνδέονται στο πλαίσιο µιας κοινής ιστορικής και πολιτισµικής πραγµατικότητας. Στις περιοχές της Νότιας Ευρώπης υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες, οι οποίες δεν θα µπορέσουν να αξιοποιηθούν χωρίς τον συντονισµό και χωρίς τη συνολική θεώρηση που επιτρέπει ο καθορισµός µιας µακροπεριφερειακής στρατηγικής. Η περιοχή της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα εκτενής, στοιχείο το οποίο εγείρει τον προβληµατισµό σχετικά µε το είδος του µακροπεριφερειακού µηχανισµού που θα πρέπει να προτιµηθεί. Στην Κεντρική Μεσόγειο, οι παράγοντες κινητοποιούνται στο πλαίσιο ενός σχεδίου για µια µακροπεριφέρεια µε άξονα την Αδριατική και το Ιόνιο. Οι διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της σύνταξης της παρούσας έκθεσης συγκλίνουν προς την επιλογή τριών διαφορετικών µακροπεριφερειών: η µία στη υτική Μεσόγειο, η δεύτερη στην Κεντρική Μεσόγειο, γνωστή επίσης και ως µακροπεριφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου, και η τρίτη στην Ανατολική Μεσόγειο, µε τη λειτουργία ενός διαρθρωµένου µηχανισµού συντονισµού µεταξύ τους. Λόγω του κλίµατός τους του «µεσογειακού κλίµατος», οι µακροπεριφέρειες της Μεσογείου παρουσιάζουν παρεµφερείς οικότυπους. Τα γεωργικά προϊόντα της περιοχής είναι τα ίδια από τον Βορρά µέχρι τον Νότο και από την Ανατολή µέχρι τη ύση και, παρά την πολυµορφία τους, διαµορφώνουν το ίδιο φάσµα προϊόντων. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα (για παράδειγµα οι πυρκαγιές) είναι παντού τα ίδια. Ως πρώτος τουριστικός προορισµός παγκοσµίως, τα µεσογειακά εδάφη έχουν συµφέρον να συνεργαστούν για τη διατήρηση και τη βελτίωση των προοπτικών αυτού του σηµαντικού οικονοµικού τοµέα για την πλειονότητα των εν λόγω εδαφών. Σε επίπεδο δυνατοτήτων, κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο επίκεντρο µιας στρατηγικής για τον τοµέα των µεταφορών ολόκληρης της περιοχής, ιδίως των εµπορευµατικών µεταφορών. Πρέπει να ανοιχθούν πολυάριθµες και διαφοροποιηµένες θαλάσσιες αρτηρίες. Η Μεσόγειος παρουσιάζει βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και, ειδικότερα, για την ηλιακή ενέργεια. Για την υλοποίηση των εν λόγω στόχων, η µακροπεριφερειακή στρατηγική δύναται να παράσχει κατάλληλα προσαρµοσµένες απαντήσεις και να διασφαλίσει τη συµµετοχή εταίρων όπως η ΕΤΕπ. Η µεσογειακή βιοποικιλότητα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο πλούτο, αλλά αντιµετωπίζει επίσης µείζονες απειλές. Η υπεραλίευση συνιστά απειλή για τους αλιευτικούς πόρους της. Η Μεσόγειος Θάλασσα είναι µια κλειστή θάλασσα, µε ιδιαίτερα έντονη θαλάσσια κυκλοφορία. Στις ακτές της καταγράφεται επίσης ένα από τα πλέον υψηλά ποσοστά δηµογραφικής ανάπτυξης, φαινόµενο που οξύνεται ιδιαίτερα λόγω της τουριστικής κίνησης. Επιπλέον, το RR\ doc 17/28 PE v02-00

18 παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί µείζονα πηγή ανησυχίας για ολόκληρη την περιοχή αυτή. Με τη στήριξη των πολιτικών γειτονίας, επιβάλλεται να ευνοηθεί µια συντονισµένη πολιτική για την επεξεργασία των αποβλήτων που απορρίπτονται στη θάλασσα, σε συνδυασµό µε τη γενίκευση των σχέσεων συνεργασίας «Βορρά-Νότου» µεταξύ των τοπικών αρχών. Για το έτος 2020 και µετά, η Μεσόγειος αποτελεί τον πρωταρχικό «εγγύτερο ορίζοντα» για την Ευρώπη, λόγω των 500 εκατοµµυρίων κατοίκων της περιοχής, εκ των οποίων µόλις το ένα τρίτο ζουν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δυναµική ανάπτυξης γύρω από τη Μεσόγειο µπορεί να αποτελέσει κινητήριο δύναµη για ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονοµία. Στους κόλπους της ΕΕ, ο µεσογειακός χώρος είναι ελάχιστα διαρθρωµένος. Στον χώρο αυτόν παρατηρούνται εξαιρετικά χαµηλές επιδόσεις σε επίπεδο συνεργασίας και διασύνδεσης. Οι προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι πολιτικές αρχές της Μεσογείου θα µπορούν να αντιµετωπιστούν πολύ καλύτερα στο πλαίσιο µιας γενικότερης συλλογιστικής και ενός συνολικού σχεδίου. Εκτός των συνόρων της ΕΕ, οι συνθήκες διαβίωσης των πληθυσµών που ζουν κατά µήκος της λεκάνης της Μεσογείου είναι εξαιρετικά υποβαθµισµένες, και τούτο σε όλα τα επίπεδα: οικονοµικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτικό. Η ανάπτυξη των εν λόγω κοινωνιών συνιστά αναγκαιότητα για τις ίδιες και ευκαιρία για την Ευρώπη. Η τελευταία θα µπορούσε να επωφεληθεί από τη µεγαλύτερη ασφάλεια, από τον πιο «βιώσιµο» έλεγχο των µεταναστευτικών ροών, καθώς και από την άµεση συµµετοχή της σε µια περιοχή οικονοµικής ανάπτυξης, που θα µπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο και στις επιδόσεις της δικής της οικονοµίας. Ακόµα, τα γεγονότα που εξελίχθηκαν την άνοιξη στις νότιες ακτές της Μεσογείου αποτελούν ισχυρό κίνητρο για την ανάπτυξη νέων ενεργητικών πολιτικών γειτονίας. Υπαγόµενες, τουλάχιστον εν µέρει, σε µια µακροπεριφερειακή στρατηγική, θα µπορούσαν να λάβουν µια συγκεκριµένη εδαφική διάσταση, που εγγυάται ενισχυµένη αποδοτικότητα. Τα κράτη και οι περιφέρειες της Ευρώπης που βρίσκονται στον µεσογειακό χώρο πρέπει να συστρατευθούν στο πλαίσιο µιας ενισχυµένης προσπάθειας συνεργασίας, η οποία θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτή σε όλους τους εταίρους αυτού του θεµελιώδους χώρου για το µέλλον της Ευρώπης. Η µακροπεριφερειακή στρατηγική αποτελεί ένα µέσο το οποίο πρέπει να προαχθεί προς τον σκοπό αυτόν. PE v /28 RR\ doc

19 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ για την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά µε την εξέλιξη των µακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το µέλλον, ιδίως στο χώρο της Μεσογείου (2011/2179(INI)) Εισηγητής: Νικόλαος Σαλαβράκος ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να συµπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός της τις ακόλουθες προτάσεις: 1. χαιρετίζει την έννοια των µακροπεριφερειακών στρατηγικών, η οποία, µε βάση την πείρα που αποκτήθηκε από τις υπάρχουσες µακροπεριφέρειες, είναι δυνατό να ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργειών και συντονισµένων πολιτικών ανάµεσα στην ΕΕ, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, τις υποψήφιες και µη µέλη της ΕΕ χώρες, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές, που προωθούν τη βιώσιµη ανάπτυξη, τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, την ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος µε την ανάπτυξη έργων εδαφικής συνεργασίας σε περιοχές µε κοινά γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισµικά στοιχεία προς αντιµετώπιση κοινών προκλήσεων που εντοπίζονται µε διαδικασία «εκ των κάτω προς τα άνω», αποφεύγοντας µια τυχαία προσέγγιση και προλαµβάνοντας την έλλειψη συνοχής ζητεί, επίσης, µεγαλύτερη συνέργεια µεταξύ των διαφορετικών µακροπεριφερειακών στρατηγικών 2. ζητεί µια πιο µακροπρόθεσµη χρηµατοδοτική λύση για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές, στο πλαίσιο του προϋπολογισµού της ΕΕ, προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν ενέργειες οι οποίες δεν καλύπτονται από την πολιτική συνοχής, δηλαδή συνεργασία µε τρίτες χώρες σηµειώνει ότι η εµπειρία από τη στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα καταδεικνύει περαιτέρω την ανάγκη «κεφαλαίων εκκίνησης» για τον σχεδιασµό και την προετοιµασία έργων στήριξης της στρατηγικής 3. καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο να λάβουν υπόψη µακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ κατά τη λήψη αποφάσεων επί δηµοσιονοµικών χαρτοφυλακίων όπως τα ταµεία συνοχής και τα διαρθρωτικά ταµεία, η έρευνα και ανάπτυξη και, ιδίως, η περιφερειακή RR\ doc 19/28 PE v02-00

20 συνεργασία επιπλέον, καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο να αξιολογήσουν εάν οι µακροπεριφερειακές στρατηγικές χρήζουν άµεσης χρηµατοδότησης προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρµογή τους 4. υπογραµµίζει, βάσει των πολυάριθµων οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιµετωπίζει το σύνολο των µεσογειακών περιφερειών, το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η δηµιουργία µιας µακροπεριφέρειας για τη Μεσόγειο, είτε ως σύνολο είτε µε τη µορφή συνεκτικών επί µέρους περιφερειών όπως οι αναδυόµενες πρωτοβουλίες Αδριατικής-Ιονίου προς αντιµετώπιση εκείνων των βασικών τοµέων όπου πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργιες, οι εταιρικές σχέσεις και η περιφερειακή συνεργασία προκειµένου να δηµιουργηθεί βιώσιµη ανάπτυξη στην περιφέρεια της Μεσογείου 5. υπογραµµίζει ότι η µακροπεριφερειακή στρατηγική για την περιοχή Αδριατικής-Ιονίου αποτελεί σηµαντικό παράγοντα συµφιλίωσης µεταξύ των περιοχών των υτικών Βαλκανίων και µπορεί επίσης να συµβάλει στην ένταξη των εν λόγω χωρών στην ΕΕ 6. θεωρεί απαραίτητο, µε σκοπό την εφαρµογή µιας µακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη Μεσόγειο, να αξιοποιηθούν η πείρα και τα επιτεύγµατα των υφιστάµενων περιφερειακών οργάνων και να επιδιωχθούν πιθανές συνέργειες µε αυτά, και συγκεκριµένα - πέρα από την ΕγΜ - την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την ARLEM 7. τονίζει πως µια µεσογειακή µακροπεριφέρεια θα µπορούσε να εξασφαλίσει ότι τα διάφορα προγράµµατα της ΕΕ σχετικά µε τη Μεσόγειο συµπληρώνονται µεταξύ τους και ότι η υφιστάµενη χρηµατοδότηση χρησιµοποιείται όσο το δυνατόν καλύτερα, και µπορούν να προσφέρουν πραγµατική προστιθέµενη αξία στα συγκεκριµένα προγράµµατα της Ένωσης για τη Μεσόγειο, µπορούν δε να συµµετάσχουν οι σχετικές τρίτες χώρες και περιφέρειες τη στιγµή της χάραξης της στρατηγικής χρησιµοποιώντας προς τούτο το Χρηµατοδοτικό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης, πάντα µε πλήρη συµµόρφωση προς το κράτος δικαίου και σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, θεµελιωδών ελευθεριών και της δηµοκρατίας, και προωθώντας όπου κρίνεται σκόπιµο την αρχή των «αναλογικών κερδών» 8. τονίζει πως οι κύριοι τοµείς παρέµβασης µια µεσογειακής µακροπεριφέρειας πρέπει να καθοδηγούνται προς τα ενδεδειγµένα υποπεριφερειακά επίπεδα συνεργασίας για συγκεκριµένα έργα και να περιλαµβάνουν δίκτυα ενέργειας, επιστηµονικής συνεργασίας και καινοτοµίας, δίκτυα πολιτισµού, εκπαίδευσης και κατάρτισης, τουρισµού, εµπορίου, περιβαλλοντικής προστασίας, βιώσιµων θαλάσσιων µεταφορών, ασφάλειας στη θάλασσα, ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος έναντι της ρύπανσης, υπεραλίευσης και παράνοµης αλιείας µε τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου συστηµάτων αναφοράς και επιτήρησης των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης, προκειµένου να προωθηθεί η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης 9. κρίνει σηµαντικό, ειδικά µετά τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης, ότι η νέα µακροπεριφέρεια συµβάλλει στον καθορισµό µιας νέας στρατηγικής µε τρίτες χώρες για την ορθή διαχείριση των µεταναστευτικών ροών και αµοιβαίου όφελους από την αύξηση της κινητικότητας, προσεγγίζοντάς την µέσω µιας στρατηγικής µε τρίτες χώρες για την καταπολέµηση της φτώχειας κα µε την προώθηση της απασχόλησης και των δίκαιων PE v /28 RR\ doc

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 3.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

LIMITE EL. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE

LIMITE EL. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE POLGEN POLMAR PESC COSDP AGRI TRANS JAI ENV PECHE CODEC FIN ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Της: Προεδρίας Προς: τις αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.10.2010 2010/2088(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2012/2288(INI) 10.6.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2226(INI) 16.12.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις καλλιτεχνικές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2008/2226(INI)) Επιτροπή Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία όλων για µια νέα µακροπεριφέρεια. Αδριατικής Ιονίου: Η Επιτροπή φέρνει τις χώρες πιο κοντά

Συνεργασία όλων για µια νέα µακροπεριφέρεια. Αδριατικής Ιονίου: Η Επιτροπή φέρνει τις χώρες πιο κοντά Ιούλιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Συνεργασία όλων για µια νέα µακροπεριφέρεια Αδριατικής Ιονίου: Η Επιτροπή φέρνει τις χώρες πιο κοντά Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε µια ανακοίνωση και ένα σχέδιο δράσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών»

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» 21-22 Ιουνίου 2016, Αθήνα Έξυπνο Νησί είναι εκείνο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ (2006/585/ΕΚ) (ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σ. 28 έως

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 9. ΑΠΟΦΑΣΗ 92/421/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13 ης Ιουλίου 1992 σχετικά με σχέδιο κοινοτικών δράσεων υπέρ του τουρισμού (EE L. 231/26) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2353(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2353(INI) της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2015/2353(INI) 31.5.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2341(INI)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2341(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2015/2341(INI) 5.4.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-13 Eider Gardiazabal Rubial (PE578.514v01-00) σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Ιστιαία, 25 Οκτωβρίου 2012 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Γιάννενα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.3.2013 SWD(2013) 64 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2149(INI) Σχέδιο έκθεσης Paweł Robert Kowal (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2149(INI) Σχέδιο έκθεσης Paweł Robert Kowal (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 12.2.2014 2013/2149(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 238-281 Σχέδιο έκθεσης Paweł Robert Kowal (PE524.575v01-00) σχετικά με την αξιολόγηση και τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0155(NLE) Σχέδιο έκθεσης Vital Moreira (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0155(NLE) Σχέδιο έκθεσης Vital Moreira (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2009/0155(NLE) 17.7.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-26 Σχέδιο έκθεσης Vital Moreira (PE483.808v01-00) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 400/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2012 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/38/12 Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 22.10.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με το Στόχο 3: μια πρόκληση για την εδαφική συνεργασία - η μελλοντική ατζέντα της διασυνοριακής, διεθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2014 COM(2014) 284 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2010 COM(2010) 462 τελικό 2010/0242 (COD) C7-0253/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) (κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008

Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008 ΕΥΡΩ-ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008 Πέμπτη, 1η Μαΐου 2008 Λίμα (Περού) DV\721105.doc

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 10.8.2012 2012/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα