ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου » ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 «Υποδομές στον τομέα της Εκπαίδευσης» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάπτυξη Βελτίωση Υποδομών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 2 Μαΐου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 2030 ΔΙΑΚHΡYΞΗ Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ» ΜΑΪΟΣ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 89

2 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχοντας υπ όψιν : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α 87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), άρθρο 1, παρ. 2, «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», 3. Το ΠΔ 83/1984 (ΦΕΚ Α 31), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,», όπως ισχύει σήμερα, 4. Την υπουργική πράξη Φ /58/Β2/67211/ (ΦΕΚ Γ 779 / ), περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 5. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά την με αριθμό συνεδρίασής του 1/ (ΦΕΚ Β 1562/ ), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου», 6. Την με αρ. πρωτ /ΕΥΣ 3414/ Απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ, περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου », 7. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε(2007) 5439/ που αφορά «την έγκριση του ΕΠ κοινοτικής ενίσχυσης από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των στόχων σύγκλισης και περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης στις περιφέρεις Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου της Ελλάδας», 8. Τη με αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 9. Τη με αρ. πρωτ / (ΦΕΚ457/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου », 10. Τη με αρ. πρωτ. 112/ Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Ένταξη Πράξης Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο στο ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου », με κωδικό MIS , 11. Τη με αρ. πρωτ. 6010/ΔΕ (Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2011 και συγκεκριμένα στη ΣΑΕ 2011ΣΕ , 12. την Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κατά τη Συνεδρίασή του με αρ. 11/ , θέμα 5.3 «Έγκριση του τεύχους διακήρυξης της πράξης για την Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο», 13. Τη με αρ. πρωτ. 597/ Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 2 από 89

3 «Προέγκριση δημοπράτησης του Υποέργου Νο 1 της πράξης με τίτλο Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο της ομότιτλης Πράξης και κωδικό ΟΠΣ », 14. Την Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κατά τη Συνεδρίασή του με αρ. 28/ , θέμα 4.3, «Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο στα πλαίσια του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου » ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 16%. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 3 από 89

4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ o Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, τηλ: , 36145, 36142, Fax: o Τίτλος Πράξης: Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο, στα πλαίσια του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου o Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά Ομάδα Ειδών. o Προϋπολογισμός προμήθειας: Ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ,00), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. o Χρόνος Παράδοσης: Ομάδες Ειδών Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣτ, ΙΖ, ΙΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ, ΚΔ, ΚΕ, ΚΣτ, ΚΖ, ΚΗ, ΚΘ, Λ, ΛΑ, ΛΒ, ΛΓ 3 μήνες Είδος ΙΗ.1 Ομάδας Ειδών ΙΗ 45 ημέρες Είδος ΙΗ.2 Ομάδας Ειδών ΙΗ 2 μήνες o Τόπος Παράδοσης: Οι εγκαταστάσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα νησιά Ρόδο και Σύρο. o Υπηρεσία και διεύθυνσή της από την οποία μπορούν να ζητηθούν τα τεύχη της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη o Στοιχεία επικοινωνίας: Χριστίνα Φιορή, Περσεφόνη Καραντάνη, Ελένη Κεντέρη. Τηλ.: , 36145, 36142, Fax: , s: o Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης: στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου o Υπηρεσία και διεύθυνση από την οποία μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ακαδημαϊκή Μονάδα Ρόδου, Ρόδος, Θεολόγος Τσιγάρος, στο τηλ , και στο και Ακαδημαϊκή Μονάδα Σύρου, Ερμούπολη Σύρου, Χαράλαμπος Αλιφιέρης, Απόστολος Κώστας και Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, στα τηλ , 99284, και στα e- mails o Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: : Η 18 η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα, με ώρα λήξης αυτής την 15:00 μ.μ της αυτής ημερομηνίας, στο γραφείο Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. o Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100, με την ένδειξη «Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο». o Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H Eλληνική. o Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η 19 η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη o και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Έλληνες και αλλοδαποί (φυσικά και νομικά πρόσωπα), Συνεταιρισμοί και Ενώσεις / Κοινοπραξίες, οι προβλεπόμενοι από το ΠΔ 60/2007, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην χώρα καταγωγής τους. o Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Κάθε προσφέρων στον διαγωνισμό οφείλει να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007) για ποσό που να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α) που αντιστοιχεί στην Ομάδα ή Ομάδες Ειδών την προμήθεια των οποίων δηλώνει ότι προτίθεται να αναλάβει με την προσφορά του. Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι ξεχωριστή για κάθε Ομάδα Ειδών για την οποία υποβάλλει ο συμμετέχων προσφορά. o Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος θα καλυφθεί με συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, με φορέα χρηματοδότησης το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 4 από 89

5 Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με κωδικό φορέα , κωδικό πράξης ΣΑ 2011ΣΕ , κωδικό ΣΑ Ε1458. o Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον Τύπο: Η 4 η /05 ου /2012. o Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Η 2 η /05 ου /12. o Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Η 2 η /05 ου /12 (για δημοσίευση την 4 η /05 ου /12). o Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Η 09 η /05 ου /12. o o Έξοδα δημοσίευσης : βαρύνουν τον Ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το Μέρος Α : Γενικοί Όροι και το Μέρος Β : Παραρτήματα και Τεχνικές Προδιαγραφές, που ακολουθούν και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Καθ. Ιωάννης Κάλλας Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 5 από 89

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.1.2 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.1.3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α.1.4 ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α.1.5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.1.6 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.1.7 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.1.8 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α.2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.2.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.2.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Α ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Α ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Α ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ Α ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Α ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Α.2.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α.2.5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Α ΔΕΙΓΜΑΤΑ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Α ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ Α ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Α.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.4.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 6 από 89

7 Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.4.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.4.3 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Α.4.4 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α.5.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α.5.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α.5.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( Ή ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ) Α.5.4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Α.5.5 ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΙ ΔΑΣΜΟΙ Α.5.6 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Α.5.7 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Α.5.8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α.5.9 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Α.5.10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.5.11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Α.5.12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Α.5.13 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 7 από 89

8 Συντομογραφίες γενικά ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΕ ΕΤΠΑ ΕΟΧ ΠΟΕ ΥΠΟΙΑΝ ΣΔΣ ΕΕΕΕ ΠΕΠ ΕΔΑ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΠΣ ΣΑΕ ΚΑΕ ΑΕ ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ ΤΔΠΠ ΕΒΕΑ ΕΟΜΜΕΧ Γ.Ε.ΜΗ. ΠΔ CPV ΕΣΡ ΕΔΔ ΥΔΔ ΕΠΠΕ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Πρυτανικό Συμβούλιο Συλλογική Απόφαση Έργου Κωδικός Αριθμός Εσόδων Εξόδων Ανώνυμη Εταιρεία Ομόρρυθμη Εταιρεία Ετερόρρυθμη Εταιρεία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Γενικό Εμπορικό Μητρώο Προεδρικό Διάταγμα Common Procurement Vocabulary (Κοινό Λεξιλόγιο για Δημόσιες Συμβάσεις) Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 8 από 89

9 Ορισμοί διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Εκπρόσωπος Αρμόδια Επιτροπή Διακήρυξη Υπεύθυνη Δήλωση Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος της Προμήθειας. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση της Προμήθειας. Το πρόσωπο που ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, α, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Συμμετέχοντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Συμμετέχοντος, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Συμμετέχοντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. Η Επιτροπή που συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Εννοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και θα συνοδεύονται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή δέσμευση» κλπ., εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της προσφοράς υποψηφίου. Το Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Επιτροπή συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Επιτροπή συγκροτείται ετησίως με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έργο της Επιτροπής θα είναι η εξέταση τυχόν Προδικαστικών προσφυγών που υποβάλλονται στον οικείο διαγωνισμό, για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) καθώς επίσης και των προσφυγών της παρ. 5 του αρ. 15 του ΠΔ 118/2007. Επίσης, πέραν των ανωτέρω, θα γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της που προκύπτει και κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. Η Επιτροπή συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 9 από 89

10 Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Προμήθεια Κύριος του Εξοπλισμού Προϋπολογισμός Προμήθειας Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο της υπό ανάθεση Προμήθειας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο ή μέρος της Προμήθειας, δηλαδή μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου της Προμήθειας που θα επιλεγεί. Το κείμενο του σχεδίου της Σύμβασης περιέχεται στο Παράρτημα Δ της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Τα συμβατικά τεύχη αποτελούνται από τη Σύμβαση, την παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της, την προσφορά του αναδόχου και τα πρακτικά του διαγωνισμού. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, διακηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 10 από 89

11 ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, καθαρής δαπάνης ,41 προ Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης ,00, με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ» o Είδη υπό προμήθεια: Ομάδα Α: Εξοπλισμός Υπολογιστικών Συστημάτων Ομάδα Β: Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βαρέως Τύπου Ομάδα Γ: Φωτοτυπικά Ομάδα Δ: Εξοπλισμός Διαδραστικών Συστημάτων Ομάδα Ε: Εξοπλισμός Ήχου Εικόνας Ομάδα ΣT: Εξοπλισμός Εντοπισμού Θέσης Ομάδα Ζ: Εξοπλισμός Συστημάτων Ασφαλείας Ομάδα Η: Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ομάδα Θ: Υποστηρικτικός Εξοπλισμός Ομάδα Ι: Υποστηρικτικός Εξοπλισμός Συντήρησης Χώρων Ομάδα ΙA: Λογισμικό Αντίστροφης Μηχανικής Ομάδα ΙΒ: Εξοπλισμός Επιστημονικών Οργάνων Ομάδα ΙΓ: Δικτυακός Εξοπλισμός Ομάδα ΙΔ: Όργανα Πιστοποίησης Καλωδιώσεων Ομάδα ΙΕ: Περιφερειακά Ομάδα ΙΣΤ: Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων Ομάδα ΙZ: Εξοπλισμός Χαλκογραφίας Ομάδα ΙΗ: Επιστημονικά Όργανα Ομάδα ΙΘ: Περιφερειακά Διαδραστικών Συστημάτων Ομάδα Κ: Όργανα Ρομποτικής Ομάδα ΚΑ: Διαδραστικό Πολυαπτικό Τραπέζι Ομάδα ΚΒ: Περιφερειακά Είδη Φωτογραφίας Ομάδα ΚΓ: Διαδραστικός Πίνακας Ομάδα ΚΔ: Εξοπλισμός ήχου Ομάδα ΚΕ: Μοντέλα-Αγάλματα Ομάδα ΚΣΤ: Λογισμικό Τρισδιάστατης Απεικόνισης Ομάδα ΚΖ: Λογισμικό Εικονικής Πραγματικότητας Ομάδα ΚΗ: Λογισμικό Διαχείρισης & Ανάλυσης Συνεργατικών Δικτύων Ομάδα ΚΘ: Λογισμικά Εργαστηριακής Χρήσης Ομάδα Λ: Μεταγωγείς - Δρομολογητές Δικτύου Ομάδα ΛΑ: Τηλεπικοινωνιακές Συνδέσεις Ομάδα ΛΒ: Αναβάθμιση Τηλεφωνίας σε τεχνολογία Voice over IP (VOIP) Ομάδα ΛΓ: Κεντρικό Σύστημα Τηλεομοιοτυπίας (Fax-Server) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 11 από 89

12 o Κωδικοί CPV: Ομάδα Α: , , , Ομάδα Β: Ομάδα Γ: Ομάδα Δ: , , Ομάδα Ε: , , Ομάδα ΣT: Ομάδα Ζ: , , , Ομάδα Η: , , Ομάδα Θ: Ομάδα Ι: Ομάδα ΙA: Ομάδα ΙΒ: Ομάδα ΙΓ: Ομάδα ΙΔ: Ομάδα ΙΕ: , Ομάδα ΙΣΤ: Ομάδα ΙZ: Ομάδα ΙΗ: , Ομάδα ΙΘ: , Ομάδα Κ: Ομάδα ΚΑ: Ομάδα ΚΒ: Ομάδα ΚΓ: Ομάδα ΚΔ: Ομάδα ΚΕ: , Ομάδα ΚΣΤ: Ομάδα ΚΖ: Ομάδα ΚΗ: Ομάδα ΚΘ: Ομάδα Λ: , , , , Ομάδα ΛΑ: , , Ομάδα ΛΒ: , , , Ομάδα ΛΓ: , Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν κανονικής προθεσμίας 40 ημερών, δεδομένου ότι: α) η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού και β) η ειδική περιληπτική διακήρυξη καταρτίστηκε και αποστάλθηκε με ηλεκτρονικό μέσο στην Yπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Kοινοτήτων (σχετ. παρ. 5 και 6 του άρθρου 32 του ΠΔ 60/2007). Η προθεσμία αυτή ορίζεται από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) και από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. Συνοπτικά, το αντικείμενο της προμήθειας δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 12 από 89

13 Είδος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Ρόδος Ποσότητα Σύρου Συνολική Ποσότητα ΟΜΑΔΑ Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.1 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ τεμάχια A.2 ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ τεμάχια ΤΥΠΟΣ A.3 ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ τεμάχια ΤΥΠΟΣ A.4 ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια A.5 ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 3 3 A.6 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ) ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια A.7 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ) ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια A.8 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια A.9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ Η/Υ(KVM CONSOLE) τεμάχια 1 1 A.10 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 8 8 A.11 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 4 4 A.12 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 3 3 A.13 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 4 τεμάχια 4 4 A.14 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 5 τεμάχια 7 7 A.15 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 6 τεμάχια 1 1 A.16 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 7 τεμάχια A.17 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 8 τεμάχια 1 1 A.18 Apple IPad τεμάχια 7 7 A.19 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 1 1 A.20 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 1 1 A.21 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 1 1 A.22 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 4 τεμάχια 2 2 A.23 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 5 τεμάχια 1 1 A.24 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 6 τεμάχια 1 1 A.25 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ τεμάχια A.26 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) τεμάχια ΟΜΑΔΑ Β ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Β.1 ΜΗΧΑΝΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 100kΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ τεμάχια 1 1 Β.2 ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 1000Χ τεμάχια 1 1 Β.3 ΣΤΕΡΕΟ-ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 50Χ τεμάχια 1 1 Β.4 ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ τεμάχια 1 1 Β.5 ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ τεμάχια 1 1 Β.6 ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΡΟ τεμάχια 1 1 Β.7 CNC ΦΡΕΖΑ [CNC MILLING MACHINE] (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ) τεμάχια 1 1 Β.8 CNC ΚΟΠΤΙΚΟ LASER [LASER CUTTER] τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ Γ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ Γ.1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 3 3 Γ.2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 3 3 Γ.3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 2 2 ΟΜΑΔΑ Δ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.1 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ [3D SCANNER] τεμάχια 1 1 Δ.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ (NON- τεμάχια INTRUSIVE EYE TRACKING) 1 1 Δ.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ τεμάχια ΣΗΜΑΤΟΣ (NEURAL IMPULSE ACTUATOR) 2 2 Δ.4 3Δ ΒΡΑΧΊΟΝΑΣ (PHANTOM) τεμάχια 1 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 13 από 89

14 Δ.5 ΓΑΝΤΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ τεμάχια 1 1 Δ.6 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ τεμάχια 1 1 Δ.7 ΑΥΤΟΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ τεμάχια 2 2 Δ.8 ΚΡΑΝΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (HEAD MOUNTED τεμάχια DISPLAY) 1 1 Δ.9 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΕ 3Δ (3D MICE) τεμάχια 3 3 Δ.10 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) τεμάχια ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 1 ΟΜΑΔΑ Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ Ε.1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 1 1 Ε.2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 1 1 Ε.3 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 1 1 Ε.4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΣ 4 τεμάχια 4 4 Ε.5 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΣ 5 τεμάχια 2 2 Ε.6 ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 1 1 Ε.7 ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 1 1 Ε.8 ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 2 2 Ε.9 ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 4 τεμάχια 4 4 Ε.10 ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 5 τεμάχια Ε.11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 1 (WEBCAM) τεμάχια Ε.12 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 2 (WEBCAM) τεμάχια Ε.13 ΗΧΕΙΑ τεμάχια Ε.14 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΓΙΑ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια Ε.15 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΓΙΑ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 3 3 Ε.16 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 2 2 Ε.17 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 1 1 Ε.18 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 1 1 Ε.19 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΣ 4 τεμάχια Ε.20 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΣ 5 τεμάχια 5 5 Ε.21 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΣ 6 τεμάχια 2 2 Ε.22 ΕΠΙΔΙΑΣΚΟΠΙΟ τεμάχια 1 1 Ε.23 ΣΥΣΚΕΥΗ BLU-RAY DVD RW τεμάχια 3 3 Ε.24 ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 1 1 Ε.25 ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια Ε.26 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 1 1 Ε.27 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια Ε.28 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 1 1 Ε.29 ΣΥΣΤΗΜΑ HOME CINEMA τεμάχια 3 3 Ε.30 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΚΟΝΤΙΝΗΣ τεμάχια ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1 1 ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤ.1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GPS ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ τεμάχια ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 1 ΣΤ.2 ΔΕΚΤΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ τεμάχια ΜΕΣΩΝ ΟΜΑΔΑ Ζ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ζ.1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ τεμάχια (HARDWARE SECURITY MODULE - HSM) 1 1 Ζ.2 ΣΑΡΩΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ (IRIS SCANNER) τεμάχια 1 1 Ζ.3 ΣΑΡΩΤΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ (FINGERPRINT τεμάχια SCANNER) 1 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 14 από 89

15 Ζ.4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ RFID ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (HIGH FREQUENCY τεμάχια RFID READER) 6 6 Ζ.5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ RFID ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (UHF RFID τεμάχια READER) 2 2 Ζ.6 ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ RFID ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (HF) ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια Ζ.7 ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ RFID ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (HF) ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια Ζ.8 ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ RFID ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (UHF) τεμάχια ΤΥΠΟΣ Ζ.9 ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ RFID ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (UHF) τεμάχια ΤΥΠΟΣ Ζ.10 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ RFID τεμάχια 2 2 Ζ.11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID τεμάχια Ζ.12 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (BARCODE) τεμάχια ΟΜΑΔΑ Η ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η.1 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ τεμάχια 5 5 Η.2 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ τεμάχια 2 2 Η.3 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ τεμάχια 1 1 Η.4 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ τεμάχια 1 1 Η.5 ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΜΥΤΕΣ, ΤΡΥΠΑΝΙΑ, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ, ΚΟΚ.) τεμάχια 5 5 Η.6 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ τεμάχια 1 1 Η.7 ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ τεμάχια 1 1 Η.8 ΑΛΦΑΔΙ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ τεμάχια 1 1 Η.9 ΑΛΦΑΔΙ ΑΠΛΟ τεμάχια 1 1 Η.10 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΓΟΛΗΣΗ τεμάχια 1 1 Η.11 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ τεμάχια 1 1 Η.12 ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ τεμάχια 3 3 Η.13 ΤΑΝΑΛΙΑ τεμάχια Η.14 ΠΕΝΣΑ τεμάχια Η.15 ΤΣΙΜΠΙΔΑ τεμάχια Η.16 ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΤΡΟΧΟ τεμάχια Η.17 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 50Μ τεμάχια 2 2 Η.18 ΜΕΤΡΟ 10Μ τεμάχια Η.19 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ τεμάχια Η.20 ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ τεμάχια Η.21 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ τεμάχια 2 2 Η.22 ΣΦΥΡΙ ΓΡ τεμάχια 5 5 Η.23 ΣΦΥΡΙ ΓΡ τεμάχια 2 2 Η.24 ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ τεμάχια 2 2 Η.25 ΣΕΤ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ τεμάχια 3 3 Η.26 ΞΥΛΟΠΡΙΟΝΟ τεμάχια 4 4 Η.27 ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΛΑΜΑ τεμάχια 4 4 Η.28 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ τεμάχια 4 4 Η.29 ΜΕΓΓΕΝΗ ΠΑΓΚΟΥ τεμάχια 1 1 Η.30 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ τεμάχια 4 4 Η.31 ΣΕΤ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2'' τεμάχια 2 2 Η.32 ΣΕΤ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4'' τεμάχια 2 2 Η.33 ΣΕΤ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΩΝ τεμάχια Η.34 ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ τεμάχια Η.35 ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ τεμάχια Η.36 ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ τεμάχια Η.37 ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ τεμάχια Η.38 ΣΕΤ ΚΑΡΦΙΑ τεμάχια 4 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 15 από 89

16 Η.39 ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ τεμάχια 4 4 Η.40 ΣΕΤ ΔΙΧΑΛΑ τεμάχια 4 4 Η.41 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ τεμάχια Η.42 ΣΕΤ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ τεμάχια 5 5 Η.43 ΚΑΛΕΜΙ τεμάχια 5 5 Η.44 ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ τεμάχια Η.45 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ τεμάχια 5 5 Η.46 ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ τεμάχια 2 2 Η.47 ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ ΣΕΤ 1/2'' τεμάχια 1 1 Η.48 ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ τεμάχια 1 1 Η.49 ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ τεμάχια 1 1 Η.50 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ τεμάχια 1 1 Η.51 ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ τεμάχια 1 1 Η.52 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ τεμάχια Η.53 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΚΑΡΟΥΛΙ τεμάχια 1 1 Η.54 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΙΝΙ ΚΑΡΟΥΛΙ τεμάχια 2 2 Η.55 ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ τ.μ. τεμάχια ΟΜΑΔΑ Θ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Θ.1 ΓΡΑΦΕΙΑ τεμάχια Θ.2 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τεμάχια Θ.3 ΣΧΕΔΙΟΘΗΚΕΣ τεμάχια 3 3 Θ.4 ΚΑΒΑΛΕΤΑ τεμάχια Θ.5 ΦΟΡΙΑΜΟΙ τεμάχια Θ.6 ΨΗΛΑ ΣΚΑΜΝΙΑ τεμάχια Θ.7 ΧΑΜΗΛΑ ΣΚΑΜΝΙΑ τεμάχια ΟΜΑΔΑ Ι ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ Ι.1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ τεμάχια ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 1 ΟΜΑΔΑ ΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΑ.1 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ ΙΒ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΒ.1 ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΗ τεμάχια 4 4 ΙΒ.2 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΛΟΣ τεμάχια 4 4 ΙΒ.3 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ τεμάχια 2 2 ΙΒ.4 ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 0,30 m τεμάχια 4 4 ΙΒ.5 ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 0,60 m τεμάχια 4 4 ΙΒ.6 ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 0,80 m τεμάχια 4 4 ΙΒ.7 ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1 m τεμάχια 4 4 ΙΒ.8 ΛΑΒΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΛΗ τεμάχια 4 4 ΙΒ.9 ΛΑΒΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ τεμάχια 4 4 ΙΒ.10 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ C τεμάχια 4 4 ΙΒ.11 ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ τεμάχια 4 4 ΙΒ.12 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ τεμάχια 4 4 ΙΒ.13 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ τεμάχια 4 4 ΙΒ.14 ΜΑΖΑ 25 g τεμάχια 4 4 ΙΒ.15 ΜΑΖΑ 50 g τεμάχια 4 4 ΙΒ.16 ΜΑΖΑ 100 g τεμάχια 4 4 ΙΒ.17 ΜΑΖΑ 150 g τεμάχια 4 4 ΙΒ.18 ΜΑΖΑ 200 g τεμάχια 4 4 ΙΒ.19 ΜΑΖΑ 500 g τεμάχια 4 4 ΙΒ.20 ΜΑΖΑ 1 kg τεμάχια 4 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 16 από 89

17 ΙΒ.21 ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΜΩΝ τεμάχια 1 1 ΙΒ.22 ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ τεμάχια 2 2 ΙΒ.23 ΖΥΓΟΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.24 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ τεμάχια 3 3 ΙΒ.25 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ τεμάχια 2 2 ΙΒ.26 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ τεμάχια 4 4 ΙΒ.27 ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.28 ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.29 ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ τεμάχια 1 1 ΙΒ.30 ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.31 ΠΡΟΘΗΚΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ τεμάχια 1 1 ΙΒ.32 ΠΡΟΘΗΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΞΥΛΙΝΗ τεμάχια 1 1 ΙΒ.33 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ τεμάχια 1 1 ΙΒ.34 ΨΥΓΕΙΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.35 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ΚΟΥΤΙ) τεμάχια 1 1 ΙΒ.36 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ τεμάχια ΙΒ.37 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ τεμάχια 4 4 ΙΒ.38 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.39 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 1 Ν τεμάχια 4 4 ΙΒ.40 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 2 Ν τεμάχια 4 4 ΙΒ.41 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 5 Ν τεμάχια 4 4 ΙΒ.42 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 10 Ν τεμάχια 4 4 ΙΒ.43 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 50 Ν τεμάχια 4 4 ΙΒ.44 ΣΕΙΡΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ τεμάχια 4 4 ΙΒ.45 ΝΗΜΑ ΣΤΑΘΜΗΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.46 ΑΡΘΡΩΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΛΕΠΙΠΕΔΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.47 ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.48 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΠΛΗ τεμάχια 2 2 ΙΒ.49 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ τεμάχια 2 2 ΙΒ.50 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ Ή ΤΡΙΠΛΗ τεμάχια 2 2 ΙΒ.51 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.52 ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΜΟΛΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.53 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ τεμάχια 1 1 ΙΒ.54 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.55 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΑΠΛΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.56 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.57 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.58 ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.59 ΛΕΚΑΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΑΡΔΙΑ τεμάχια 2 2 ΙΒ.60 ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΨΑ τεμάχια 2 2 ΙΒ.61 ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ τεμάχια 2 2 ΙΒ.62 ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.63 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑ ΔΟΧΕΙΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.64 ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.65 ΣΥΣΚΕΥΗ PASCAL τεμάχια 1 1 ΙΒ.66 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΑΠΛΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.67 ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ τεμάχια 1 1 ΙΒ.68 ΣΥΡΙΓΓΑ τεμάχια 5 5 ΙΒ.69 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ τεμάχια 3 3 ΙΒ.70 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.71 ΑΕΡΑΝΛΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΩΔΩΝΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.72 ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ τεμάχια 1 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 17 από 89

18 ΙΒ.73 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ τεμάχια 1 1 ΙΒ.74 ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.75 ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.76 ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.77 ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.78 ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.79 ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.80 ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.81 ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.82 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ τεμάχια 1 1 ΙΒ.83 ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΥΡΩΣΗΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.84 ΤΡΙΠΟΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.85 ΠΛΕΓΜΑ ΠΥΡΙΜΑΧΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.86 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ τεμάχια ΙΒ.87 ΘΕΡΜΟΧΡΩΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.88 ΘΕΡΜΟΣΚΟΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ τεμάχια 1 1 ΙΒ.89 ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤ ΟΓΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.90 ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΡΑΒΔΟΥΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.91 ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.92 ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ τεμάχια 1 1 ΙΒ.93 ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.94 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.95 ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ τεμάχια 1 1 ΙΒ.96 ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΤΟΥ ΗΡΩΝΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.97 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ REUTER τεμάχια 1 1 ΙΒ.98 ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΟΘΟΝΗ τεμάχια 1 1 ΙΒ.99 ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗΣ ΟΘΟΝΗ τεμάχια 1 1 ΙΒ.100 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ τεμάχια 1 1 ΙΒ.101 ΣΕΙΡΑ ΦΑΚΩΝ τεμάχια 1 1 ΙΒ.102 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΦΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΜΕ ΔΙΧΑΛΟ Ή ΠΛΑΙΣΙΟ τεμάχια 2 2 ΙΒ.103 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΦΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ τεμάχια 2 2 ΙΒ.104 ΜΕΓΕΝΘΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.105 ΠΡΙΣΜΑ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.106 ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.107 ΔΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.108 ΕΓΧΡΩΜΑ ΦΙΛΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.109 ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.110 ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.111 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ τεμάχια 1 1 ΙΒ.112 ΟΠΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.113 ΙΠΠΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τεμάχια 3 3 ΙΒ.114 ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.115 ΛΕΚΑΝΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.116 ΑΚΤΙΝΙΜΕΤΡΟ CROOKES τεμάχια 1 1 ΙΒ.117 ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΡΑΒΔΟΜΟΡΦΟΙ (ΖΕΥΓΟΣ) τεμάχια 4 4 ΙΒ.118 ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΕΙΔΗΣ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.119 ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.120 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ τεμάχια 1 1 ΙΒ.121 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.122 ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ τεμάχια 1 1 ΙΒ.123 ΡΑΒΔΟΣ ΓΥΑΛΙΝΗ τεμάχια 2 2 ΙΒ.124 ΡΑΒΔΟΣ ΕΒΟΝΙΤΗ τεμάχια 2 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 18 από 89

19 ΙΒ.125 ΡΑΒΔΟΣ ΕΒΟΝΙΤΗ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΗ τεμάχια 1 1 ΙΒ.126 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟ τεμάχια 2 2 ΙΒ.127 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ τεμάχια 2 2 ΙΒ.128 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ τεμάχια 2 2 ΙΒ.129 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΥΣΑΝΟΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.130 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.131 ΗΛΕΚΤΡΟΣΚΟΠΙΟ τεμάχια 2 2 ΙΒ.132 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ WIMSHURST τεμάχια 1 1 ΙΒ.133 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ VAN DE GRAAF τεμάχια 1 1 ΙΒ.134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ τεμάχια 1 1 ΙΒ.135 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ (ΦΙΣ) τεμάχια ΙΒ.136 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ (ΜΠΑΝΑΝΑ) τεμάχια ΙΒ.137 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ (ΜΠΟΡΝΑ) τεμάχια ΙΒ.138 ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙ ΑΠΛΟ τεμάχια ΙΒ.139 ΚΑΛΩΔΙΑ τεμάχια ΙΒ.140 ΣΥΡΜΑ ΧΑΛΚΙΝΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.141 ΣΥΡΜΑ ΧΡΩΜΟΝΙΚΕΛΙΝΗΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.142 ΣΥΡΜΑ ΚΟΝΣΤΑΝΤΑΝΗΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.143 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΟΙΝΕΣ 3R12 τεμάχια ΙΒ.144 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ (ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ) C τεμάχια 5 5 ΙΒ.145 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ τεμάχια 1 1 ΙΒ.146 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΌΣ τεμάχια 5 5 ΙΒ.147 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ τεμάχια 5 5 ΙΒ.148 ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΒΙΔΩΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ τεμάχια ΙΒ.149 ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 4,5V/0,3W τεμάχια ΙΒ.150 ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 6V/5W τεμάχια ΙΒ.151 ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΟΗΜ τεμάχια 1 1 ΙΒ.152 ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ τεμάχια 5 5 ΙΒ.153 ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ 500 Ω/1 Α τεμάχια 3 3 ΙΒ.154 ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΠΗΝΙΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.155 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΠΛΟΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.156 ΠΕΤΑΛΟΕΙΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.157 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ τεμάχια 1 1 ΙΒ.158 ΠΗΝΙΟ 300 ΣΠΕΙΡΩΝ τεμάχια 2 2 ΙΒ.159 ΠΗΝΙΟ 600 ΣΠΕΙΡΩΝ τεμάχια 2 2 ΙΒ.160 ΠΗΝΙΟ ΣΠΕΙΡΩΝ τεμάχια 1 1 ΙΒ.161 ΠΗΝΙΟ 5 Ή 6 ΣΠΕΙΡΩΝ τεμάχια 1 1 ΙΒ.162 ΠΥΡΗΝΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ U τεμάχια 2 2 ΙΒ.163 ΒΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ τεμάχια 2 2 ΙΒ.164 ΠΥΡΗΝΑΣ ΒΡΑΧΥΣ τεμάχια 2 2 ΙΒ.165 ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΑΚΡΥΣ τεμάχια 2 2 ΙΒ.166 ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΠΗΔΩΝΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ τεμάχια 1 1 ΙΒ.167 ΠΗΝΙΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.168 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.169 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ τεμάχια 3 3 ΙΒ.170 ΓΑΛΒΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ τεμάχια 2 2 ΙΒ.171 ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 4 4 ΙΒ.172 ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ τεμάχια 4 4 ΙΒ.173 ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.174 ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ τεμάχια 5 5 ΙΒ.175 ΛΥΧΝΟΣ BUNSEN τεμάχια 4 4 ΙΒ.176 ΛΑΒΙΔΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΞΥΛΙΝΗ τεμάχια 5 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 19 από 89

20 ΙΒ.177 ΛΑΒΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ τεμάχια 5 5 ΙΒ.178 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ τεμάχια 5 5 ΙΒ.179 ΠΩΜΑΤΑ ΦΕΛΛΟΥ τεμάχια ΙΒ.180 ΠΩΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ τεμάχια ΙΒ.181 ΦΕΛΛΟΤΡΥΠΗΤΗΡΕΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.182 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ τεμάχια 5 5 ΙΒ.183 ΡΑΒΔΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ τεμάχια 2 2 ΙΒ.184 ΨΗΚΤΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ τεμάχια ΙΒ.185 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ τεμάχια ΙΒ.186 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ τεμάχια ΙΒ.187 ΡΑΒΔΟΙ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ τεμάχια 5 5 ΙΒ.188 ΧΩΝΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 100 mm τεμάχια 5 5 ΙΒ.189 ΔΙΗΘΗΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ τεμάχια ΙΒ.190 ΚΑΨΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 14 ml τεμάχια 5 5 ΙΒ.191 ΓΟΥΔΙ ΜΕ ΓΟΥΔΟΧΕΡΙ τεμάχια 3 3 ΙΒ.192 ΥΑΛΟΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 60 mm τεμάχια 5 5 ΙΒ.193 ΥΑΛΟΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 100 mm τεμάχια 5 5 ΙΒ.194 ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 50 ml τεμάχια ΙΒ.195 ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 250 ml τεμάχια ΙΒ.196 ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1000 ml τεμάχια ΙΒ.197 ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 50 ml τεμάχια ΙΒ.198 ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 250 ml τεμάχια ΙΒ.199 ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 1000 ml τεμάχια 5 5 ΙΒ.200 ΥΔΡΟΒΟΛΕΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ τεμάχια 5 5 ΙΒ.201 ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΑ (ΑΠΛΑ ΠΟΥΑΡ) τεμάχια 5 5 ΙΒ.202 ΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΙΦΩΝΙΩΝ (ΠΟΥΑΡ ΤΡΙΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ) τεμάχια 5 5 ΙΒ.203 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟI ΚΥΛΙΝΔΡΟI 10 ml τεμάχια 5 5 ΙΒ.204 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟI ΚΥΛΙΝΔΡΟI 100 ml τεμάχια 5 5 ΙΒ.205 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟI ΚΥΛΙΝΔΡΟI 250 ml τεμάχια 5 5 ΙΒ.206 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 100 ml τεμάχια 5 5 ΙΒ.207 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 250 ml τεμάχια 5 5 ΙΒ.208 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΗΣ 50 ml τεμάχια 5 5 ΙΒ.209 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΗΣ 100 ml τεμάχια 5 5 ΙΒ.210 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΕΣΗΣ 250 ml τεμάχια 5 5 ΙΒ.211 ΦΙΑΛΕΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ 250 ml τεμάχια 5 5 ΙΒ.212 ΦΙΑΛΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 1000 ml τεμάχια 5 5 ΙΒ.213 ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ml τεμάχια 5 5 ΙΒ.214 ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 5 ml τεμάχια 5 5 ΙΒ.215 ΣΙΦΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 25 ml τεμάχια 5 5 ΙΒ.216 ΠΡΟΧΟΪΔΕΣ ΜΕ ΣΡΟΦΙΓΚΑ 50 ml τεμάχια 2 2 ΙΒ.217 ΥΔΡΑΝΤΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΟΥ τεμάχια 1 1 ΙΒ.218 ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΚΟ ΧΑΡΤΙ τεμάχια 5 5 ΙΒ.219 ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.220 ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΟ τεμάχια 2 2 ΙΒ.221 ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.222 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΥΘΙΣΜΑ τεμάχια 5 5 ΙΒ.223 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ τεμάχια 5 5 ΙΒ.224 ΛΑΒΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ τεμάχια 2 2 ΙΒ.225 ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ τεμάχια 2 2 ΙΒ.226 ΝΥΣΤΕΡΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ τεμάχια 2 2 ΙΒ.227 ΛΕΠΙΔΑ τεμάχια 2 2 ΙΒ.228 ΨΑΛΙΔΑΚΙ τεμάχια 2 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 20 από 89

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μυτιλήνη, 29/1/2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Π. : 387

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μυτιλήνη, 29/1/2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Π. : 387 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μυτιλήνη, 29/1/2015 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Π. : 387 Θέμα: Διευκρίνιση σχετικά με την Ορθή επανάληψη ανάρτησης της υπ αριθμ. 370/28-1-2015 Ανακοίνωσης διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μυτιλήνη, 26/3/2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Π. : 1485 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μυτιλήνη, 26/3/2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Π. : 1485 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μυτιλήνη, 26/3/2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Π. : 1485 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Κεντρική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών αφού έλαβε υπόψη: Την πρόσκληση 25 (ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 16.04.2013 ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002620784 2015-03-06

15PROC002620784 2015-03-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ Φ /2/293 Σ.

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ Φ /2/293 Σ. ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ. 210-6551691 Φ. 604.1/2/293 Σ. 97578 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση Υποβολής Προσφορών Ανοικτού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Websites:

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Websites: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 2006, ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη Δ/νση: Αγησιλάου 10 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Γιαννουράκου Β. Ταγκαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας»

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Ειδικός Λογαριασμός - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Βασ. Σοφίας 12, T.K. 67 100 Ξάνθη Tηλ: 25410-79410,79452 Fax: 25410-79454 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, Aριθ. πρωτ.:..

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα 02/08/2013 Α.Π ΕΙΕΔΕ/71/2013 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003057630 2015-09-17

15PROC003057630 2015-09-17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/12/2014 Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/12/2014 Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/12/2014 Διεύθυνση : Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Αθήνα 5/ 3/2014 Α.Π./Β.4α/ΓΠ/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΓ0-1ΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/12/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 139394/2619 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210 7466212-6405 Φ.800/123/131621 Σ.1355 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Πρόχειρου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/04/14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. Γ29/ΠΥ/36 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0769-140624 Αθήνα, 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ Μυτιλήνη 27/10/2014 Αρ. Πρωτ. 8983 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3D printing

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/1006/124412

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2 Ταχ. Κώδικας:54013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 31-07-2014 ΑΠ.:729/35 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΓ-Ε5Ν) & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 20 Ιουνίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 3909 ΑΔΑ: ΒΕΖΣ469Β7Λ-ΗΗΦ ΑΔΑΜ: 13PROC001513352 Πληροφορίες: Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Ανάθεσης του έργου: «Υποστήριξη της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 30/10/2014 Αρ. Πρωτ ΦΕΚ 674 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 30/10/2014 Αρ. Πρωτ ΦΕΚ 674 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΥΛ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26-11-2013. Αριθ. Πρωτ. 3563. Ταχ. Δ/νση: Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΧ-ΥΛ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26-11-2013. Αριθ. Πρωτ. 3563. Ταχ. Δ/νση: Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 26-11-2013

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης»

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.οικ.: 155065 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ.Δ/νση:Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 ΤΚ : 11526, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ STEFANOS GKRITZALIS o=hellenic Public Administration Certification Services, serialnumber=ermis-17381179, ou=panepistimio AIGAIOU, ou=university OF THE AEGEAN, c=gr, email=sgritz@aegean.gr, sn=gkritzalis,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Διοικητήριο Ταχυδρομικός

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 17/01/2014 Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚHΡYΞΗ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΔΙΑΚHΡYΞΗ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. Κώδικας:54013 Τ.Θ 500 47 Πληροφορίες: Ε. Νικολαϊδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και περιλαμβάνει: Αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές (σταθερές) Ασύρματες αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ Α ΑΡΧΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Προϋπολογισ μός:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ Α ΑΡΧΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Προϋπολογισ μός: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καραολή & Δημητρίου 1 Τ.Κ.56430, Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 302800 FAX.(2310) 656040 E-mail : info@pavlosmelas.gr Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /20-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /20-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /20-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2014 ΘΕΜΑ: 13 ο Ματαίωση Διαγωνισμού: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ 10611 Ταχ. Διεύθυνση: Αρ.τηλεφώνου: Αρ.Fax: Email: Ζαλοκώστα 1, 3 ος όρ., Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/652/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/652/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 3/652/11.7.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του με αριθ. πρωτ. 761/19.02.2013 Προκήρυξης Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πρ. Γεωργίου 47 & Νίκωνος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ. ΑΝΔΡΟΥ Χώρα Άνδρου, 84500, Άνδρος Τηλέφωνα: 22823-60224 Fax: 22820-22808 Πληροφορίες: κα. Παρλιάρου E-mail: ty@andrs.gr Άνδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΦ-0. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το σημείο ΙΙΙ «οκτακόσιες χιλιάδες» του αποφασιστικού μερους Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α9ΚΦ-0. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το σημείο ΙΙΙ «οκτακόσιες χιλιάδες» του αποφασιστικού μερους Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Δ Διεύθυνση: Μεσογείων 56 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28/08/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28/08/2013 Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 53 Τηλέφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ" με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Χαμηλότερη Τιμή 16/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Χαμηλότερη Τιμή 16/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19, T.K. 101 87 Πληροφορίες : Σ. Κοκκίνης URL : www.yyka.gov.gr E-mail :

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προκηρύσσει Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.: 01 /2009 Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Παπάγου, 09/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυµνο 05/12/2014 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 19511 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :28310

Διαβάστε περισσότερα