ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου » ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 «Υποδομές στον τομέα της Εκπαίδευσης» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάπτυξη Βελτίωση Υποδομών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 2 Μαΐου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 2030 ΔΙΑΚHΡYΞΗ Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ» ΜΑΪΟΣ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 89

2 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχοντας υπ όψιν : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α 87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), άρθρο 1, παρ. 2, «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», 3. Το ΠΔ 83/1984 (ΦΕΚ Α 31), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,», όπως ισχύει σήμερα, 4. Την υπουργική πράξη Φ /58/Β2/67211/ (ΦΕΚ Γ 779 / ), περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 5. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά την με αριθμό συνεδρίασής του 1/ (ΦΕΚ Β 1562/ ), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου», 6. Την με αρ. πρωτ /ΕΥΣ 3414/ Απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ, περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου », 7. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε(2007) 5439/ που αφορά «την έγκριση του ΕΠ κοινοτικής ενίσχυσης από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των στόχων σύγκλισης και περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης στις περιφέρεις Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου της Ελλάδας», 8. Τη με αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 9. Τη με αρ. πρωτ / (ΦΕΚ457/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου », 10. Τη με αρ. πρωτ. 112/ Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: «Ένταξη Πράξης Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο στο ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου », με κωδικό MIS , 11. Τη με αρ. πρωτ. 6010/ΔΕ (Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με την έγκριση της ένταξης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2011 και συγκεκριμένα στη ΣΑΕ 2011ΣΕ , 12. την Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κατά τη Συνεδρίασή του με αρ. 11/ , θέμα 5.3 «Έγκριση του τεύχους διακήρυξης της πράξης για την Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο», 13. Τη με αρ. πρωτ. 597/ Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 2 από 89

3 «Προέγκριση δημοπράτησης του Υποέργου Νο 1 της πράξης με τίτλο Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο της ομότιτλης Πράξης και κωδικό ΟΠΣ », 14. Την Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κατά τη Συνεδρίασή του με αρ. 28/ , θέμα 4.3, «Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο στα πλαίσια του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου » ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 16%. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 3 από 89

4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ o Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, τηλ: , 36145, 36142, Fax: o Τίτλος Πράξης: Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο, στα πλαίσια του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου o Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά Ομάδα Ειδών. o Προϋπολογισμός προμήθειας: Ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ,00), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. o Χρόνος Παράδοσης: Ομάδες Ειδών Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣτ, ΙΖ, ΙΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ, ΚΔ, ΚΕ, ΚΣτ, ΚΖ, ΚΗ, ΚΘ, Λ, ΛΑ, ΛΒ, ΛΓ 3 μήνες Είδος ΙΗ.1 Ομάδας Ειδών ΙΗ 45 ημέρες Είδος ΙΗ.2 Ομάδας Ειδών ΙΗ 2 μήνες o Τόπος Παράδοσης: Οι εγκαταστάσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα νησιά Ρόδο και Σύρο. o Υπηρεσία και διεύθυνσή της από την οποία μπορούν να ζητηθούν τα τεύχη της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη o Στοιχεία επικοινωνίας: Χριστίνα Φιορή, Περσεφόνη Καραντάνη, Ελένη Κεντέρη. Τηλ.: , 36145, 36142, Fax: , s: o Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης: στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου o Υπηρεσία και διεύθυνση από την οποία μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ακαδημαϊκή Μονάδα Ρόδου, Ρόδος, Θεολόγος Τσιγάρος, στο τηλ , και στο και Ακαδημαϊκή Μονάδα Σύρου, Ερμούπολη Σύρου, Χαράλαμπος Αλιφιέρης, Απόστολος Κώστας και Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, στα τηλ , 99284, και στα e- mails o Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: : Η 18 η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα, με ώρα λήξης αυτής την 15:00 μ.μ της αυτής ημερομηνίας, στο γραφείο Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. o Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100, με την ένδειξη «Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο». o Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H Eλληνική. o Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η 19 η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη o και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Έλληνες και αλλοδαποί (φυσικά και νομικά πρόσωπα), Συνεταιρισμοί και Ενώσεις / Κοινοπραξίες, οι προβλεπόμενοι από το ΠΔ 60/2007, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην χώρα καταγωγής τους. o Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Κάθε προσφέρων στον διαγωνισμό οφείλει να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007) για ποσό που να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α) που αντιστοιχεί στην Ομάδα ή Ομάδες Ειδών την προμήθεια των οποίων δηλώνει ότι προτίθεται να αναλάβει με την προσφορά του. Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι ξεχωριστή για κάθε Ομάδα Ειδών για την οποία υποβάλλει ο συμμετέχων προσφορά. o Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος θα καλυφθεί με συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, με φορέα χρηματοδότησης το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 4 από 89

5 Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με κωδικό φορέα , κωδικό πράξης ΣΑ 2011ΣΕ , κωδικό ΣΑ Ε1458. o Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον Τύπο: Η 4 η /05 ου /2012. o Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Η 2 η /05 ου /12. o Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Η 2 η /05 ου /12 (για δημοσίευση την 4 η /05 ου /12). o Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Η 09 η /05 ου /12. o o Έξοδα δημοσίευσης : βαρύνουν τον Ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το Μέρος Α : Γενικοί Όροι και το Μέρος Β : Παραρτήματα και Τεχνικές Προδιαγραφές, που ακολουθούν και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Καθ. Ιωάννης Κάλλας Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 5 από 89

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.1.2 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.1.3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α.1.4 ΝΟΜΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α.1.5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.1.6 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.1.7 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.1.8 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α.2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.2.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.2.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Α ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Α ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Α ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ Α ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Α ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Α.2.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α.2.5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Α ΔΕΙΓΜΑΤΑ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Α ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ Α ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Α.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.4.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 6 από 89

7 Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.4.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.4.3 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Α.4.4 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α.5.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α.5.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Α.5.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( Ή ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ) Α.5.4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Α.5.5 ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΙ ΔΑΣΜΟΙ Α.5.6 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Α.5.7 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Α.5.8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α.5.9 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Α.5.10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.5.11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Α.5.12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Α.5.13 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 7 από 89

8 Συντομογραφίες γενικά ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΕ ΕΤΠΑ ΕΟΧ ΠΟΕ ΥΠΟΙΑΝ ΣΔΣ ΕΕΕΕ ΠΕΠ ΕΔΑ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΠΣ ΣΑΕ ΚΑΕ ΑΕ ΟΕ ΕΕ ΕΠΕ ΤΔΠΠ ΕΒΕΑ ΕΟΜΜΕΧ Γ.Ε.ΜΗ. ΠΔ CPV ΕΣΡ ΕΔΔ ΥΔΔ ΕΠΠΕ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Πρυτανικό Συμβούλιο Συλλογική Απόφαση Έργου Κωδικός Αριθμός Εσόδων Εξόδων Ανώνυμη Εταιρεία Ομόρρυθμη Εταιρεία Ετερόρρυθμη Εταιρεία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Γενικό Εμπορικό Μητρώο Προεδρικό Διάταγμα Common Procurement Vocabulary (Κοινό Λεξιλόγιο για Δημόσιες Συμβάσεις) Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 8 από 89

9 Ορισμοί διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Εκπρόσωπος Αρμόδια Επιτροπή Διακήρυξη Υπεύθυνη Δήλωση Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος της Προμήθειας. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση της Προμήθειας. Το πρόσωπο που ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, α, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Συμμετέχοντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Συμμετέχοντος, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Συμμετέχοντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. Η Επιτροπή που συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Εννοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και θα συνοδεύονται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή δέσμευση» κλπ., εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της προσφοράς υποψηφίου. Το Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Η Επιτροπή συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Επιτροπή συγκροτείται ετησίως με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έργο της Επιτροπής θα είναι η εξέταση τυχόν Προδικαστικών προσφυγών που υποβάλλονται στον οικείο διαγωνισμό, για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) καθώς επίσης και των προσφυγών της παρ. 5 του αρ. 15 του ΠΔ 118/2007. Επίσης, πέραν των ανωτέρω, θα γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της που προκύπτει και κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. Η Επιτροπή συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 9 από 89

10 Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Προμήθεια Κύριος του Εξοπλισμού Προϋπολογισμός Προμήθειας Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο της υπό ανάθεση Προμήθειας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο ή μέρος της Προμήθειας, δηλαδή μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου της Προμήθειας που θα επιλεγεί. Το κείμενο του σχεδίου της Σύμβασης περιέχεται στο Παράρτημα Δ της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Τα συμβατικά τεύχη αποτελούνται από τη Σύμβαση, την παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της, την προσφορά του αναδόχου και τα πρακτικά του διαγωνισμού. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, διακηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 10 από 89

11 ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, καθαρής δαπάνης ,41 προ Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης ,00, με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ» o Είδη υπό προμήθεια: Ομάδα Α: Εξοπλισμός Υπολογιστικών Συστημάτων Ομάδα Β: Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βαρέως Τύπου Ομάδα Γ: Φωτοτυπικά Ομάδα Δ: Εξοπλισμός Διαδραστικών Συστημάτων Ομάδα Ε: Εξοπλισμός Ήχου Εικόνας Ομάδα ΣT: Εξοπλισμός Εντοπισμού Θέσης Ομάδα Ζ: Εξοπλισμός Συστημάτων Ασφαλείας Ομάδα Η: Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ομάδα Θ: Υποστηρικτικός Εξοπλισμός Ομάδα Ι: Υποστηρικτικός Εξοπλισμός Συντήρησης Χώρων Ομάδα ΙA: Λογισμικό Αντίστροφης Μηχανικής Ομάδα ΙΒ: Εξοπλισμός Επιστημονικών Οργάνων Ομάδα ΙΓ: Δικτυακός Εξοπλισμός Ομάδα ΙΔ: Όργανα Πιστοποίησης Καλωδιώσεων Ομάδα ΙΕ: Περιφερειακά Ομάδα ΙΣΤ: Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων Ομάδα ΙZ: Εξοπλισμός Χαλκογραφίας Ομάδα ΙΗ: Επιστημονικά Όργανα Ομάδα ΙΘ: Περιφερειακά Διαδραστικών Συστημάτων Ομάδα Κ: Όργανα Ρομποτικής Ομάδα ΚΑ: Διαδραστικό Πολυαπτικό Τραπέζι Ομάδα ΚΒ: Περιφερειακά Είδη Φωτογραφίας Ομάδα ΚΓ: Διαδραστικός Πίνακας Ομάδα ΚΔ: Εξοπλισμός ήχου Ομάδα ΚΕ: Μοντέλα-Αγάλματα Ομάδα ΚΣΤ: Λογισμικό Τρισδιάστατης Απεικόνισης Ομάδα ΚΖ: Λογισμικό Εικονικής Πραγματικότητας Ομάδα ΚΗ: Λογισμικό Διαχείρισης & Ανάλυσης Συνεργατικών Δικτύων Ομάδα ΚΘ: Λογισμικά Εργαστηριακής Χρήσης Ομάδα Λ: Μεταγωγείς - Δρομολογητές Δικτύου Ομάδα ΛΑ: Τηλεπικοινωνιακές Συνδέσεις Ομάδα ΛΒ: Αναβάθμιση Τηλεφωνίας σε τεχνολογία Voice over IP (VOIP) Ομάδα ΛΓ: Κεντρικό Σύστημα Τηλεομοιοτυπίας (Fax-Server) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 11 από 89

12 o Κωδικοί CPV: Ομάδα Α: , , , Ομάδα Β: Ομάδα Γ: Ομάδα Δ: , , Ομάδα Ε: , , Ομάδα ΣT: Ομάδα Ζ: , , , Ομάδα Η: , , Ομάδα Θ: Ομάδα Ι: Ομάδα ΙA: Ομάδα ΙΒ: Ομάδα ΙΓ: Ομάδα ΙΔ: Ομάδα ΙΕ: , Ομάδα ΙΣΤ: Ομάδα ΙZ: Ομάδα ΙΗ: , Ομάδα ΙΘ: , Ομάδα Κ: Ομάδα ΚΑ: Ομάδα ΚΒ: Ομάδα ΚΓ: Ομάδα ΚΔ: Ομάδα ΚΕ: , Ομάδα ΚΣΤ: Ομάδα ΚΖ: Ομάδα ΚΗ: Ομάδα ΚΘ: Ομάδα Λ: , , , , Ομάδα ΛΑ: , , Ομάδα ΛΒ: , , , Ομάδα ΛΓ: , Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν κανονικής προθεσμίας 40 ημερών, δεδομένου ότι: α) η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού και β) η ειδική περιληπτική διακήρυξη καταρτίστηκε και αποστάλθηκε με ηλεκτρονικό μέσο στην Yπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Kοινοτήτων (σχετ. παρ. 5 και 6 του άρθρου 32 του ΠΔ 60/2007). Η προθεσμία αυτή ορίζεται από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) και από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. Συνοπτικά, το αντικείμενο της προμήθειας δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 12 από 89

13 Είδος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Ρόδος Ποσότητα Σύρου Συνολική Ποσότητα ΟΜΑΔΑ Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.1 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ τεμάχια A.2 ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ τεμάχια ΤΥΠΟΣ A.3 ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ τεμάχια ΤΥΠΟΣ A.4 ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια A.5 ΟΘΟΝΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 3 3 A.6 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ) ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια A.7 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ) ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια A.8 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια A.9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ Η/Υ(KVM CONSOLE) τεμάχια 1 1 A.10 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 8 8 A.11 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 4 4 A.12 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 3 3 A.13 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 4 τεμάχια 4 4 A.14 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 5 τεμάχια 7 7 A.15 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 6 τεμάχια 1 1 A.16 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 7 τεμάχια A.17 ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 8 τεμάχια 1 1 A.18 Apple IPad τεμάχια 7 7 A.19 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 1 1 A.20 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 1 1 A.21 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 1 1 A.22 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 4 τεμάχια 2 2 A.23 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 5 τεμάχια 1 1 A.24 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΣ 6 τεμάχια 1 1 A.25 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ τεμάχια A.26 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) τεμάχια ΟΜΑΔΑ Β ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Β.1 ΜΗΧΑΝΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 100kΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ τεμάχια 1 1 Β.2 ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 1000Χ τεμάχια 1 1 Β.3 ΣΤΕΡΕΟ-ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 50Χ τεμάχια 1 1 Β.4 ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ τεμάχια 1 1 Β.5 ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ τεμάχια 1 1 Β.6 ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΡΟ τεμάχια 1 1 Β.7 CNC ΦΡΕΖΑ [CNC MILLING MACHINE] (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ) τεμάχια 1 1 Β.8 CNC ΚΟΠΤΙΚΟ LASER [LASER CUTTER] τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ Γ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ Γ.1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 3 3 Γ.2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 3 3 Γ.3 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 2 2 ΟΜΑΔΑ Δ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.1 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ [3D SCANNER] τεμάχια 1 1 Δ.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ (NON- τεμάχια INTRUSIVE EYE TRACKING) 1 1 Δ.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ τεμάχια ΣΗΜΑΤΟΣ (NEURAL IMPULSE ACTUATOR) 2 2 Δ.4 3Δ ΒΡΑΧΊΟΝΑΣ (PHANTOM) τεμάχια 1 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 13 από 89

14 Δ.5 ΓΑΝΤΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ τεμάχια 1 1 Δ.6 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ τεμάχια 1 1 Δ.7 ΑΥΤΟΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ τεμάχια 2 2 Δ.8 ΚΡΑΝΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (HEAD MOUNTED τεμάχια DISPLAY) 1 1 Δ.9 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΕ 3Δ (3D MICE) τεμάχια 3 3 Δ.10 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) τεμάχια ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 1 ΟΜΑΔΑ Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ Ε.1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 1 1 Ε.2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 1 1 Ε.3 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 1 1 Ε.4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΣ 4 τεμάχια 4 4 Ε.5 ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΥΠΟΣ 5 τεμάχια 2 2 Ε.6 ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 1 1 Ε.7 ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 1 1 Ε.8 ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 2 2 Ε.9 ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 4 τεμάχια 4 4 Ε.10 ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 5 τεμάχια Ε.11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 1 (WEBCAM) τεμάχια Ε.12 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΤΥΠΟΣ 2 (WEBCAM) τεμάχια Ε.13 ΗΧΕΙΑ τεμάχια Ε.14 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΓΙΑ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια Ε.15 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΓΙΑ Η/Υ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 3 3 Ε.16 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 2 2 Ε.17 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια 1 1 Ε.18 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 1 1 Ε.19 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΣ 4 τεμάχια Ε.20 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΣ 5 τεμάχια 5 5 Ε.21 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΣ 6 τεμάχια 2 2 Ε.22 ΕΠΙΔΙΑΣΚΟΠΙΟ τεμάχια 1 1 Ε.23 ΣΥΣΚΕΥΗ BLU-RAY DVD RW τεμάχια 3 3 Ε.24 ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 1 1 Ε.25 ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια Ε.26 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια 1 1 Ε.27 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια Ε.28 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ 3 τεμάχια 1 1 Ε.29 ΣΥΣΤΗΜΑ HOME CINEMA τεμάχια 3 3 Ε.30 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΚΟΝΤΙΝΗΣ τεμάχια ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1 1 ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤ.1 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GPS ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ τεμάχια ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 1 ΣΤ.2 ΔΕΚΤΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ τεμάχια ΜΕΣΩΝ ΟΜΑΔΑ Ζ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ζ.1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ τεμάχια (HARDWARE SECURITY MODULE - HSM) 1 1 Ζ.2 ΣΑΡΩΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ (IRIS SCANNER) τεμάχια 1 1 Ζ.3 ΣΑΡΩΤΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ (FINGERPRINT τεμάχια SCANNER) 1 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 14 από 89

15 Ζ.4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ RFID ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (HIGH FREQUENCY τεμάχια RFID READER) 6 6 Ζ.5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ RFID ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (UHF RFID τεμάχια READER) 2 2 Ζ.6 ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ RFID ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (HF) ΤΥΠΟΣ 1 τεμάχια Ζ.7 ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ RFID ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (HF) ΤΥΠΟΣ 2 τεμάχια Ζ.8 ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ RFID ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (UHF) τεμάχια ΤΥΠΟΣ Ζ.9 ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ RFID ΥΠΕΡ-ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (UHF) τεμάχια ΤΥΠΟΣ Ζ.10 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ RFID τεμάχια 2 2 Ζ.11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID τεμάχια Ζ.12 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (BARCODE) τεμάχια ΟΜΑΔΑ Η ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η.1 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ τεμάχια 5 5 Η.2 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ τεμάχια 2 2 Η.3 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ τεμάχια 1 1 Η.4 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ τεμάχια 1 1 Η.5 ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΜΥΤΕΣ, ΤΡΥΠΑΝΙΑ, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ, ΚΟΚ.) τεμάχια 5 5 Η.6 ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ τεμάχια 1 1 Η.7 ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ τεμάχια 1 1 Η.8 ΑΛΦΑΔΙ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ τεμάχια 1 1 Η.9 ΑΛΦΑΔΙ ΑΠΛΟ τεμάχια 1 1 Η.10 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΓΟΛΗΣΗ τεμάχια 1 1 Η.11 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ τεμάχια 1 1 Η.12 ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ τεμάχια 3 3 Η.13 ΤΑΝΑΛΙΑ τεμάχια Η.14 ΠΕΝΣΑ τεμάχια Η.15 ΤΣΙΜΠΙΔΑ τεμάχια Η.16 ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΤΡΟΧΟ τεμάχια Η.17 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 50Μ τεμάχια 2 2 Η.18 ΜΕΤΡΟ 10Μ τεμάχια Η.19 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ τεμάχια Η.20 ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ τεμάχια Η.21 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ τεμάχια 2 2 Η.22 ΣΦΥΡΙ ΓΡ τεμάχια 5 5 Η.23 ΣΦΥΡΙ ΓΡ τεμάχια 2 2 Η.24 ΣΕΤ ΛΙΜΕΣ τεμάχια 2 2 Η.25 ΣΕΤ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ τεμάχια 3 3 Η.26 ΞΥΛΟΠΡΙΟΝΟ τεμάχια 4 4 Η.27 ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΛΑΜΑ τεμάχια 4 4 Η.28 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ τεμάχια 4 4 Η.29 ΜΕΓΓΕΝΗ ΠΑΓΚΟΥ τεμάχια 1 1 Η.30 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ τεμάχια 4 4 Η.31 ΣΕΤ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2'' τεμάχια 2 2 Η.32 ΣΕΤ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4'' τεμάχια 2 2 Η.33 ΣΕΤ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΩΝ τεμάχια Η.34 ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ τεμάχια Η.35 ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ τεμάχια Η.36 ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ τεμάχια Η.37 ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ τεμάχια Η.38 ΣΕΤ ΚΑΡΦΙΑ τεμάχια 4 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 15 από 89

16 Η.39 ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ τεμάχια 4 4 Η.40 ΣΕΤ ΔΙΧΑΛΑ τεμάχια 4 4 Η.41 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ τεμάχια Η.42 ΣΕΤ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ τεμάχια 5 5 Η.43 ΚΑΛΕΜΙ τεμάχια 5 5 Η.44 ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ τεμάχια Η.45 ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ τεμάχια 5 5 Η.46 ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ τεμάχια 2 2 Η.47 ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ ΣΕΤ 1/2'' τεμάχια 1 1 Η.48 ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ τεμάχια 1 1 Η.49 ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ τεμάχια 1 1 Η.50 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ τεμάχια 1 1 Η.51 ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ τεμάχια 1 1 Η.52 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ τεμάχια Η.53 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΚΑΡΟΥΛΙ τεμάχια 1 1 Η.54 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΙΝΙ ΚΑΡΟΥΛΙ τεμάχια 2 2 Η.55 ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ τ.μ. τεμάχια ΟΜΑΔΑ Θ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Θ.1 ΓΡΑΦΕΙΑ τεμάχια Θ.2 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τεμάχια Θ.3 ΣΧΕΔΙΟΘΗΚΕΣ τεμάχια 3 3 Θ.4 ΚΑΒΑΛΕΤΑ τεμάχια Θ.5 ΦΟΡΙΑΜΟΙ τεμάχια Θ.6 ΨΗΛΑ ΣΚΑΜΝΙΑ τεμάχια Θ.7 ΧΑΜΗΛΑ ΣΚΑΜΝΙΑ τεμάχια ΟΜΑΔΑ Ι ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ Ι.1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ τεμάχια ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 1 ΟΜΑΔΑ ΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΑ.1 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ τεμάχια 1 1 ΟΜΑΔΑ ΙΒ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΒ.1 ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΗ τεμάχια 4 4 ΙΒ.2 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΛΟΣ τεμάχια 4 4 ΙΒ.3 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ τεμάχια 2 2 ΙΒ.4 ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 0,30 m τεμάχια 4 4 ΙΒ.5 ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 0,60 m τεμάχια 4 4 ΙΒ.6 ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 0,80 m τεμάχια 4 4 ΙΒ.7 ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1 m τεμάχια 4 4 ΙΒ.8 ΛΑΒΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΛΗ τεμάχια 4 4 ΙΒ.9 ΛΑΒΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΗ τεμάχια 4 4 ΙΒ.10 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ C τεμάχια 4 4 ΙΒ.11 ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ τεμάχια 4 4 ΙΒ.12 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ τεμάχια 4 4 ΙΒ.13 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ τεμάχια 4 4 ΙΒ.14 ΜΑΖΑ 25 g τεμάχια 4 4 ΙΒ.15 ΜΑΖΑ 50 g τεμάχια 4 4 ΙΒ.16 ΜΑΖΑ 100 g τεμάχια 4 4 ΙΒ.17 ΜΑΖΑ 150 g τεμάχια 4 4 ΙΒ.18 ΜΑΖΑ 200 g τεμάχια 4 4 ΙΒ.19 ΜΑΖΑ 500 g τεμάχια 4 4 ΙΒ.20 ΜΑΖΑ 1 kg τεμάχια 4 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 16 από 89

17 ΙΒ.21 ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΘΜΩΝ τεμάχια 1 1 ΙΒ.22 ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ τεμάχια 2 2 ΙΒ.23 ΖΥΓΟΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.24 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ τεμάχια 3 3 ΙΒ.25 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ τεμάχια 2 2 ΙΒ.26 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ τεμάχια 4 4 ΙΒ.27 ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.28 ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.29 ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ τεμάχια 1 1 ΙΒ.30 ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.31 ΠΡΟΘΗΚΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ τεμάχια 1 1 ΙΒ.32 ΠΡΟΘΗΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΞΥΛΙΝΗ τεμάχια 1 1 ΙΒ.33 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ τεμάχια 1 1 ΙΒ.34 ΨΥΓΕΙΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.35 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ΚΟΥΤΙ) τεμάχια 1 1 ΙΒ.36 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ τεμάχια ΙΒ.37 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ τεμάχια 4 4 ΙΒ.38 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.39 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 1 Ν τεμάχια 4 4 ΙΒ.40 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 2 Ν τεμάχια 4 4 ΙΒ.41 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 5 Ν τεμάχια 4 4 ΙΒ.42 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 10 Ν τεμάχια 4 4 ΙΒ.43 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ 50 Ν τεμάχια 4 4 ΙΒ.44 ΣΕΙΡΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ τεμάχια 4 4 ΙΒ.45 ΝΗΜΑ ΣΤΑΘΜΗΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.46 ΑΡΘΡΩΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΛΕΠΙΠΕΔΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.47 ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.48 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΠΛΗ τεμάχια 2 2 ΙΒ.49 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ τεμάχια 2 2 ΙΒ.50 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ Ή ΤΡΙΠΛΗ τεμάχια 2 2 ΙΒ.51 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.52 ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΜΟΛΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.53 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ τεμάχια 1 1 ΙΒ.54 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.55 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΑΠΛΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.56 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.57 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.58 ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.59 ΛΕΚΑΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΑΡΔΙΑ τεμάχια 2 2 ΙΒ.60 ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΨΑ τεμάχια 2 2 ΙΒ.61 ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ τεμάχια 2 2 ΙΒ.62 ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ τεμάχια 1 1 ΙΒ.63 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑ ΔΟΧΕΙΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.64 ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.65 ΣΥΣΚΕΥΗ PASCAL τεμάχια 1 1 ΙΒ.66 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΑΠΛΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.67 ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ τεμάχια 1 1 ΙΒ.68 ΣΥΡΙΓΓΑ τεμάχια 5 5 ΙΒ.69 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ τεμάχια 3 3 ΙΒ.70 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΛΕΙΣΤΟ τεμάχια 1 1 ΙΒ.71 ΑΕΡΑΝΛΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΩΔΩΝΑ τεμάχια 1 1 ΙΒ.72 ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ τεμάχια 1 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 17 από 89

15PROC002620784 2015-03-06

15PROC002620784 2015-03-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. προκηρύσσει

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. προκηρύσσει Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας Θράκης Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : 08/2013. Ημερομηνία : 11/06 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : 08/2013. Ημερομηνία : 11/06 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΘ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Διεύθυνση: Φρυ Κάσος, ΤΚ 85899 Τηλέφωνο - Fax: 22450 41100 22450 41442 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Προϋπολογισµός: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Προμήθεια σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Δήμο Τήνου.

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Προϋπολογισµός: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2013 21/10/2013

21/10/2013 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Τ.Κ. 81400, Τηλέφωνο : 22540 20055. 20093 FAX: 22540 20055 E-mail : dtylimnou@gmail.com Μύρινα 21-10-2013 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Έδρα : Αποθήκη Α, 1 η Προβλήτα, 1 ος όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Ναυάρχου Βότση 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΘ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Ταχ. Κώδικας : 54012 Πόλη : Θεσσαλονίκη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002777068 2015-05-15

15PROC002777068 2015-05-15 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μαυριωτίσσης 52100 Καστοριά ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με αριθ. διακήρυξης 2825/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα