Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ θήνα 01 υγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ριθ. πρωτ.: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙ ΝΠΤΥΞΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΤ/ΣΗΣ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κωδ.: ΘΗΝ Πληροφορίες: Χ. Τσίτλικα ch. ypes. gr Τηλέφωνο: ΘΕΜ: πόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς υτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-η κατανομή έτους Έχοντας υπόψη: Π Ο Φ Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών 1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6 και 259 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 ) «Νέα ρχιτεκτονική της υτοδιοίκησης και της ποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2.-Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9 ) «Πρόγραμμα Πολιτεία για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30 ) «ναδιοργάνωση του εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας και άλλες διατάξεις». 3.- Τις διατάξεις του π.δ.164/2004 (ΦΕΚ 134 ) «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα». 4.- Τη διάταξη του άρθρου 16 του ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207 ) «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και υτοδιοίκησης και θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και ποκέντρωσης». 5.- Τη διάταξη του άρθρου 27 του ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 ) «Ρυθμίσεις θεμάτων νεξάρτητων ρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 6.- Τη διάταξη του άρθρου 18 παρ.1 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 ) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές». 7.- Τη διάταξη του άρθρου 16 του ν.3891/2010 (ΦΕΚ 188 ) «ναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα». 8.- Τη διάταξη του άρθρου 9 του ν.3920/2011 (ΦΕΚ 33 ) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας ττικής και άλλες διατάξεις». 9.-Τις διατάξεις του ν.3985/2011 (ΦΕΚ 151 ) «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής » Τις διατάξεις του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 1

2 11.- Τις διατάξεις του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1726/1944 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί του Ταμείου σφαλίσεων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ισχυουσών διατάξεων» καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1 και 115 παρ.1 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58 ) «περί διοικητικής και οργανωτικής μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» Το Π.Δ. 89/ (ΦΕΚ 134 ) σχετικά με το διορισμό Υπουργών, ναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών Την υπ αριθμ. 45/74300/ εγκύκλιό μας, «Ρυθμίσεις θεμάτων οικονομικής διοίκησης των δήμων, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3852/2010» Την υπ αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 1896 Β ) Κοινή πόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (Β 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» Την από πρόταση της ΚΕΔΕ περί επαναπροσδιορισμού των κριτηρίων κατανομής των ΚΠ αναφορικά με την τακτική επιχορήγηση και το Ελάχιστο Κόστος Λειτουργίας των Δήμων, όπου λαμβάνονται υπόψη και τα στοιχεία του πληθυσμού όπως αυτά προέκυψαν από την απογραφή του Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2014 και αφορούν στους Κεντρικούς υτοτελείς Πόρους των Δήμων Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί υτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών». π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε. Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί υτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», ποσό ,00, το οποίο αποδίδεται ως όγδοη τακτική επιχορήγηση έτους 2014 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Β. πό το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί με τη χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ,00 υπέρ των ΚΥ και ΤΕΔΚΥ (πρώην ΤΔΚΥ) και τα ποσά που αναφέρονται στις υπ αριθμ / , 2775/ , 3850/ , 6054/ , 8150/ , 7141/ , 9523/ , 2322/ , 9943/ , 22706/ , 15669/ , 16192/ , 19708/ και 20506/ αποφάσεις μας, για μερική ή ολική εξόφληση οφειλών Δήμων. Γ. Τα αποδιδόμενα με την παρούσα απόφαση ποσά στους δικαιούχους Δήμους, αποτελούν έσοδα του λογαριασμού «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» του Κ του Προϋπολογισμού τους, προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη. Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν την έβδομη δόση των Κεντρικών υτοτελών Πόρων έτους Δ. Τονίζεται ότι στα αποδιδόμενα ποσά έχουν συνυπολογισθεί : 2

3 α) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤ α βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για με, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007, β) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010, γ) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ.1α του άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους, δ) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤ α βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΙΝΟΣΕ και ΟΣ και ε) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καδημίας 40, Τ.Κ ΘΗΝ 2. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) καδημίας 65 & Γενναδίου 8, Τ.Κ ΘΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο ναπλ. Υπουργού 3. Γραφείο Υφυπουργού 4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 5. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών 6. Δ/νση Οικον. & ναπτ. Πολιτικής Τοπ. υτοδιοίκησης 7. Δ/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ. (προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 6. Δ/νση Οικονομικών Τοπ. υτ/σης 3

4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΚΤΣΤΣΕΙΣ ΟΓΔΟΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 2014 / ΓΡΙΝΙΟΥ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ,94 0, , ΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΣ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ,12 0, , ΜΦΙΛΟΧΙΣ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ,27 0, , ΘΕΡΜΟΥ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ,13 0, , ΙΕΡΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ,90 0, , ΝΥΠΚΤΙΣ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ,95 0, , ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ ,21 0, , ΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΡΓΟΛΙΔΣ ,36 0, , ΕΠΙΔΥΡΟΥ ΡΓΟΛΙΔΣ ,01 0, , ΕΡΜΙΟΝΙΔΣ ΡΓΟΛΙΔΣ ,22 0, , ΝΥΠΛΙΕΩΝ ΡΓΟΛΙΔΣ ,06 0, , ΒΟΡΕΙΣ ΚΥΝΟΥΡΙΣ ΡΚΔΙΣ ,67 0, , ΓΟΡΤΥΝΙΣ ΡΚΔΙΣ ,89 0, , ΜΕΓΛΟΠΟΛΗΣ ΡΚΔΙΣ ,21 0, , ΝΟΤΙΣ ΚΥΝΟΥΡΙΣ ΡΚΔΙΣ ,42 0, , ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΡΚΔΙΣ ,73 0, , ΡΤΙΩΝ ΡΤΗΣ ,64 0, , ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΙΣΚΚΗ ΡΤΗΣ ,37 0, , ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΡΤΗΣ ,55 0, , ΝΙΚΟΛΟΥ ΣΚΟΥΦ ΡΤΗΣ ,23 0, , ΓΙΣ ΒΡΒΡΣ ΤΤΙΚΗΣ ,82 0, , ΓΙΣ ΠΡΣΚΕΥΗΣ ΤΤΙΚΗΣ ,35 0, , ΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,28 0, , ΓΙΩΝ ΝΡΓΥΡΩΝ-ΚΜΤΕΡΟΥ ΤΤΙΚΗΣ , , , ΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,16 0, , ΘΗΝΙΩΝ ΤΤΙΚΗΣ ,26 0, , ΙΓΛΕΩ ΤΤΙΚΗΣ ,36 0, , ΙΓΙΝΣ ΤΤΙΚΗΣ ,26 0, , ΛΙΜΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,98 0, , ΜΡΟΥΣΙΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,06 0, , ΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,78 0, , ΧΡΝΩΝ ΤΤΙΚΗΣ , , , ΒΡΗΣ-ΒΟΥΛΣ-ΒΟΥΛΙΓΜΕΝΗΣ ΤΤΙΚΗΣ ,38 0, , ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΤΤΙΚΗΣ ,45 0, , ΒΥΡΩΝΟΣ ΤΤΙΚΗΣ , , , ΓΛΤΣΙΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,12 0, , ΓΛΥΦΔΣ ΤΤΙΚΗΣ ,59 0, , ΔΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΤΤΙΚΗΣ , , , ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,16 0, , ΕΛΕΥΣΙΝΣ ΤΤΙΚΗΣ ,18 0, , ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΤΙΚΗΣ ,38 0, , ΖΩΓΡΦΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,35 0, , ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΤΙΚΗΣ ,85 0, , ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΤΤΙΚΗΣ , , , ΙΛΙΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,97 0, , ΚΙΣΡΙΝΗΣ ΤΤΙΚΗΣ , , , ΚΛΛΙΘΕΣ ΤΤΙΚΗΣ ,77 0, , ΚΕΡΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΠΕΤΣΩΝΣ ΤΤΙΚΗΣ ,95 0, , ΚΗΦΙΣΣΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ,05 0, ,05 4

5 / ΚΟΡΥΔΛΛΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,66 0, , ΚΡΩΠΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ,73 0, , ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΤΙΚΗΣ ,67 0, , ΛΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ ,10 0, , ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΤΤΙΚΗΣ ,54 0, , ΜΝΔΡΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ,48 0, , ΜΡΘΩΝΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ,63 0, , ΜΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ,87 0, , ΜΕΓΡΕΩΝ ΤΤΙΚΗΣ , , , ΜΕΤΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΤΙΚΗΣ ,86 0, , ΜΟΣΧΤΟΥ-ΤΥΡΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,60 0, , ΝΕΣ ΙΩΝΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ,78 0, , ΝΕΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΤΙΚΗΣ ,54 0, , ΝΙΚΙΣ-ΓΙΟΥ ΙΩΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΤΤΙΚΗΣ , , , ΠΙΝΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ,22 0, , ΠΛΙΟΥ ΦΛΗΡΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,08 0, , ΠΛΛΗΝΗΣ ΤΤΙΚΗΣ ,07 0, , ΠΠΓΟΥ-ΧΟΛΡΓΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,42 0, , ΠΕΙΡΙΩΣ ΤΤΙΚΗΣ , , , ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΤΙΚΗΣ ,24 0, , ΠΕΡΜΤΟΣ ΤΤΙΚΗΣ , , , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,58 0, , ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΤΙΚΗΣ ,85 0, , ΠΟΡΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,03 0, , ΡΦΗΝΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,88 0, , ΣΛΜΙΝΣ ΤΤΙΚΗΣ , , , ΣΡΩΝΙΚΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,51 0, , ΣΠΤΩΝ-ΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ,04 0, , ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΤΙΚΗΣ ,76 0, , ΤΡΟΙΖΗΝΙΣ ΤΤΙΚΗΣ ,17 0, , ΥΔΡΣ ΤΤΙΚΗΣ ,51 0, , ΦΙΛΔΕΛΦΕΙΣ-ΧΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ,04 0, , ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,24 0, , ΦΥΛΗΣ ΤΤΙΚΗΣ ,85 0, , ΧΙΔΡΙΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,76 0, , ΧΛΝΔΡΙΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,98 0, , ΩΡΩΠΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ,95 0, , ΙΓΙΛΕΙΣ ΧΙΣ ,51 0, , ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΙΣ ΧΙΣ ,75 0, , ΕΡΥΜΝΘΟΥ ΧΙΣ ,46 0, , ΚΛΒΡΥΤΩΝ ΧΙΣ ,32 0, , ΠΤΡΕΩΝ ΧΙΣ ,51 0, , ΛΙΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΣ ,29 0, , ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΡΧΟΒΣ-ΝΤΙΚΥΡΣ ΒΟΙΩΤΙΣ ,70 0, , ΘΗΒΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΣ , , , ΛΕΒΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΣ ,14 0, , ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΣ ,96 0, , ΤΝΓΡΣ ΒΟΙΩΤΙΣ ,39 0, , ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,10 0, , ΔΕΣΚΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,66 0, , ΔΟΞΤΟΥ ΔΡΜΣ ,63 0, , ΔΡΜΣ ΔΡΜΣ ,26 0, , ΚΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΜΣ ,88 0, ,88 5

6 / ΠΡΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΜΣ ,54 0, , ΠΡΟΣΟΤΣΝΗΣ ΔΡΜΣ ,61 0, , ΓΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΝΗΣΟΥ ,95 0, , ΣΤΥΠΛΙΣ ΔΩΔΕΚΝΗΣΟΥ ,23 0, , ΚΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΝΗΣΟΥ ,79 0, , ΚΡΠΘΟΥ ΔΩΔΕΚΝΗΣΟΥ ,91 0, , ΚΣΟΥ ΔΩΔΕΚΝΗΣΟΥ ,91 0, , ΚΩ ΔΩΔΕΚΝΗΣΟΥ ,33 0, , ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΝΗΣΟΥ ,29 0, , ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΝΗΣΟΥ ,07 0, , ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΝΗΣΟΥ ,97 0, , ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΝΗΣΟΥ ,69 0, , ΠΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΝΗΣΟΥ ,67 0, , ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΝΗΣΟΥ ,69 0, , ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΝΗΣΟΥ ,39 0, , ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΝΗΣΟΥ ,13 0, , ΧΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΝΗΣΟΥ ,70 0, , ΛΕΞΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ ,24 0, , ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ ,68 0, , ΟΡΕΣΤΙΔΣ ΕΒΡΟΥ ,83 0, , ΣΜΟΘΡΚΗΣ ΕΒΡΟΥ , , , ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ,17 0, , ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΣ ,30 0, , ΕΡΕΤΡΙΣ ΕΥΒΟΙΣ , , , ΙΣΤΙΙΣ-ΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΣ , , , ΚΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΣ ,52 0, , ΚΥΜΗΣ-ΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΣ ,75 0, , ΜΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΓΙΣ ΝΝΣ ΕΥΒΟΙΣ ,30 0, , ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΣ ,39 0, , ΧΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΣ ,72 0, , ΓΡΦΩΝ ΕΥΡΥΤΝΙΣ ,93 0, , ΚΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΝΙΣ ,27 0, , ΖΚΥΝΘΟΥ ΖΚΥΝΘΟΥ , , , ΝΔΡΒΙΔΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΣ ,21 0, , ΝΔΡΙΤΣΙΝΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΣ ,49 0, , ΡΧΙΣ ΟΛΥΜΠΙΣ ΗΛΕΙΣ ,87 0, , ΖΧΡΩΣ ΗΛΕΙΣ ,84 0, , ΗΛΙΔΣ ΗΛΕΙΣ ,72 0, , ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΣ ,63 0, , ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΣ , , , ΛΕΞΝΔΡΕΙΣ ΗΜΘΙΣ ,58 0, , ΒΕΡΟΙΣ ΗΜΘΙΣ ,17 0, , ΝΟΥΣΣ ΗΜΘΙΣ ,44 0, , ΡΧΝΩΝ-ΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ,94 0, , ΒΙΝΝΟΥ ΗΡΚΛΕΙΟΥ , , , ΓΟΡΤΥΝΣ ΗΡΚΛΕΙΟΥ , , , ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ,18 0, , ΜΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ,62 0, , ΜΙΝΩ ΠΕΔΙΔΣ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ,16 0, , ΦΙΣΤΟΥ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ,20 0, , ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ,80 0, , ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΣ ,35 0, , ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΣ ,22 0, ,22 6

7 / ΦΙΛΙΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΣ ,94 0, , ΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ,06 0, , ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ,25 0, , ΔΕΛΤ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ,22 0, , ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ,65 0, , ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ,35 0, , ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ,30 0, , ΚΛΜΡΙΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ,38 0, , ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ,64 0, , ΛΓΚΔ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ,84 0, , ΝΕΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ,14 0, , ΠΥΛΟΥ ΜΕΛ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ,61 0, , ΠΥΛΙΣ-ΧΟΡΤΙΤΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ,01 0, , ΧΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ,64 0, , ΩΡΙΟΚΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ,55 0, , ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ,86 0, , ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ,61 0, , ΖΓΟΡΙΟΥ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ,47 0, , ΖΙΤΣΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ,77 0, , ΙΩΝΝΙΤΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ,00 0, , ΚΟΝΙΤΣΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ,01 0, , ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ,02 0, , ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ,86 0, , ΘΣΟΥ ΚΒΛΣ ,89 0, , ΚΒΛΣ ΚΒΛΣ ,39 0, , ΝΕΣΤΟΥ ΚΒΛΣ ,71 0, , ΠΓΓΙΟΥ ΚΒΛΣ ,06 0, , ΡΓΙΘΕΣ ΚΡΔΙΤΣΣ ,33 0, , ΚΡΔΙΤΣΣ ΚΡΔΙΤΣΣ , , , ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΣΤΗΡ ΚΡΔΙΤΣΣ ,73 0, , ΜΟΥΖΚΙΟΥ ΚΡΔΙΤΣΣ ,31 0, , ΠΛΜ ΚΡΔΙΤΣΣ ,85 0, , ΣΟΦΔΩΝ ΚΡΔΙΤΣΣ ,34 0, , ΚΣΤΟΡΙΣ ΚΣΤΟΡΙΣ ,07 0, , ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΣΤΟΡΙΣ ,14 0, , ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΚΣΤΟΡΙΣ ,49 0, , ΚΕΡΚΥΡΣ ΚΕΡΚΥΡΣ ,54 0, , ΠΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΣ ,01 0, , ΙΘΚΗΣ ΚΕΦΛΛΗΝΙΣ ,22 0, , ΚΕΦΛΛΟΝΙΣ ΚΕΦΛΛΗΝΙΣ ,26 0, , ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ,55 0, , ΠΙΟΝΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ,29 0, , ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΝΗΣ ,85 0, , ΕΟΡΔΙΣ ΚΟΖΝΗΣ ,94 0, , ΚΟΖΝΗΣ ΚΟΖΝΗΣ ,42 0, , ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΝΗΣ ,92 0, , ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΣ ΚΟΡΙΝΘΙΣ ,71 0, , ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΣ ,99 0, , ΛΟΥΤΡΚΙΟΥ-ΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΣ ,06 0, , ΝΕΜΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΣ ,78 0, , ΞΥΛΟΚΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΣ ,84 0, , ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΣ ,75 0, , ΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΔΩΝ ,06 0, ,06 7

8 / ΝΦΗΣ ΚΥΚΛΔΩΝ ,14 0, , ΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΔΩΝ ,91 0, , ΝΤΙΠΡΟΥ ΚΥΚΛΔΩΝ ,96 0, , ΘΗΡΣ ΚΥΚΛΔΩΝ ,42 0, , ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΔΩΝ ,54 0, , ΚΕΣ ΚΥΚΛΔΩΝ ,33 0, , ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΔΩΝ ,81 0, , ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΔΩΝ ,19 0, , ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΔΩΝ ,33 0, , ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΔΩΝ ,04 0, , ΝΞΟΥ ΚΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΔΩΝ ΚΥΚΛΔΩΝ ,39 0, , ΠΡΟΥ ΚΥΚΛΔΩΝ ,54 0, , ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΔΩΝ ,96 0, , ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΔΩΝ ,65 0, , ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΔΩΝ ,71 0, , ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΔΩΝ ,70 0, , ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΔΩΝ ,53 0, , ΦΟΛΕΓΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΔΩΝ ,10 0, , ΝΤΟΛΙΚΗΣ ΜΝΗΣ ΛΚΩΝΙΣ ,55 0, , ΕΛΦΟΝΗΣΟΥ ΛΚΩΝΙΣ ,46 0, , ΕΥΡΩΤ ΛΚΩΝΙΣ ,64 0, , ΜΟΝΕΜΒΣΙΣ ΛΚΩΝΙΣ ,55 0, , ΣΠΡΤΗΣ ΛΚΩΝΙΣ ,13 0, , ΓΙΣ ΛΡΙΣΣ ,61 0, , ΕΛΣΣΟΝΣ ΛΡΙΣΣ ,69 0, , ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΡΙΣΣ ,78 0, , ΛΡΙΣΣΙΩΝ ΛΡΙΣΣ ,16 0, , ΤΕΜΠΩΝ ΛΡΙΣΣ , , , ΤΥΡΝΒΟΥ ΛΡΙΣΣ ,43 0, , ΦΡΣΛΩΝ ΛΡΙΣΣ ,04 0, , ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΛΣΙΘΙΟΥ ,67 0, , ΙΕΡΠΕΤΡΣ ΛΣΙΘΙΟΥ ,75 0, , ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΣΙΘΙΟΥ ΛΣΙΘΙΟΥ ,17 0, , ΣΗΤΕΙΣ ΛΣΙΘΙΟΥ ,41 0, , ΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ,95 0, , ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ,68 0, , ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ,35 0, , ΛΕΥΚΔΣ ΛΕΥΚΔΟΣ ,36 0, , ΜΕΓΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΔΟΣ ,09 0, , ΛΜΥΡΟΥ ΜΓΝΗΣΙΣ ,22 0, , ΛΟΝΗΣΟΥ ΜΓΝΗΣΙΣ ,06 0, , ΒΟΛΟΥ ΜΓΝΗΣΙΣ ,37 0, , ΖΓΟΡΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΓΝΗΣΙΣ ,87 0, , ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΓΝΗΣΙΣ , , , ΡΗΓ ΦΕΡΙΟΥ ΜΓΝΗΣΙΣ ,60 0, , ΣΚΙΘΟΥ ΜΓΝΗΣΙΣ ,28 0, , ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΓΝΗΣΙΣ ,24 0, , ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΣ ,12 0, , ΚΛΜΤΣ ΜΕΣΣΗΝΙΣ ,30 0, , ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΣ ,81 0, , ΟΙΧΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΣ ,67 0, , ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΣ ,14 0, , ΤΡΙΦΥΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΣ ,52 0, ,52 8

9 / ΒΔΗΡΩΝ ΞΝΘΗΣ ,43 0, , ΜΥΚΗΣ ΞΝΘΗΣ ,11 0, , ΞΝΘΗΣ ΞΝΘΗΣ ,02 0, , ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΝΘΗΣ ,25 0, , ΛΜΩΠΙΣ ΠΕΛΛΣ ,00 0, , ΕΔΕΣΣΣ ΠΕΛΛΣ , , , ΠΕΛΛΣ ΠΕΛΛΣ ,27 0, , ΣΚΥΔΡΣ ΠΕΛΛΣ , , , ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΣ ,00 0, , ΚΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΣ ,41 0, , ΠΥΔΝΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΣ , , , ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ,90 0, , ΠΡΓΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ,38 0, , ΠΡΕΒΕΖΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ , , , ΓΙΟΥ ΒΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,95 0, , ΜΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,81 0, , ΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,53 0, , ΜΥΛΟΠΟΤΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,75 0, , ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,71 0, , ΡΡΙΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ,67 0, , ΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ,04 0, , ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ,08 0, , ΜΡΩΝΕΙΣ-ΣΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ,40 0, , ΙΚΡΙΣ ΣΜΟΥ ,76 0, , ΣΜΟΥ ΣΜΟΥ ,84 0, , ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΣΜΟΥ ,28 0, , ΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ,86 0, , ΒΙΣΛΤΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ,94 0, , ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΠΠΠ ΣΕΡΡΩΝ ,84 0, , ΗΡΚΛΕΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ,46 0, , ΝΕΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ,37 0, , ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ,38 0, , ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ,08 0, , ΚΛΜΠΚΣ ΤΡΙΚΛΩΝ ,67 0, , ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΛΩΝ , , , ΤΡΙΚΚΙΩΝ ΤΡΙΚΛΩΝ ,16 0, , ΦΡΚΔΟΝΣ ΤΡΙΚΛΩΝ ,37 0, , ΜΦΙΚΛΕΙΣ-ΕΛΤΕΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΣ ,76 0, , ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΣ ,02 0, , ΛΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΣ ,75 0, , ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΣ ,36 0, , ΜΚΡΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΣ ,52 0, , ΜΩΛΟΥ-ΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΣ ,63 0, , ΣΤΥΛΙΔΣ ΦΘΙΩΤΙΔΣ ,38 0, , ΜΥΝΤΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΣ ,42 0, , ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΣ , , , ΦΛΩΡΙΝΣ ΦΛΩΡΙΝΣ ,44 0, , ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΣ , , , ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΣ ,18 0, , ΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ,41 0, , ΚΣΣΝΔΡΣ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ,10 0, , ΝΕΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΣ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ,91 0, , ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ,36 0, ,36 9

10 / ΣΙΘΩΝΙΣ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ,16 0, , ΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΝΙΩΝ ,25 0, , ΓΥΔΟΥ ΧΝΙΩΝ ,25 0, , ΚΝΤΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΝΙΩΝ ,18 0, , ΚΙΣΣΜΟΥ ΧΝΙΩΝ ,78 0, , ΠΛΤΝΙ ΧΝΙΩΝ ,69 0, , ΣΦΚΙΩΝ ΧΝΙΩΝ ,49 0, , ΧΝΙΩΝ ΧΝΙΩΝ ,67 0, , ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ ,45 0, , ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ,14 0, , ΨΡΩΝ ΧΙΟΥ ,70 0, ,70 ΣΥΝΟΛ , , ,00 10

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 5853 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Α Α: ΒΛ0NΝ-Φ1B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 48107 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αρίθμ.: 5

Εγκύκλιος υπ αρίθμ.: 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3305 24 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2013... 1 Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ FAX ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2 0 1 4 0 ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 6.482 0 540 540 540 1.620 540 540 540 1.620 3.240 540 540 540 1.620 4.859 540 540 543 1.622 6.482 0

(32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 6.482 0 540 540 540 1.620 540 540 540 1.620 3.240 540 540 540 1.620 4.859 540 540 543 1.622 6.482 0 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Α/Α Στήλης : 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΧΝ-47Δ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝΧΝ-47Δ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 20678 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Τηλέφωνα: 213 1364817

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΝ-Μ2Χ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΝ-Μ2Χ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 20678 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Τηλέφωνα: 213 1364817

Διαβάστε περισσότερα

editorial Ουρανία Σούλτη

editorial Ουρανία Σούλτη editorial Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης χτύπησαν βίαια όχι μόνο τις δικές μας τοπικές κοινωνίες, αλλά και τις πόλεις και τις περιφέρειες και δη τις πιο ανεπτυγμένες - της Ευρώπης. Στην συντριπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3444 27 Δεκεμβρίου 202 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 202... Απαγόρευση Θήρας λόγω χιονοπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX

ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. Π.: 29905 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : 2131364512 Fax : 2131364713 Ταχ. /νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 10183. ΘΕΜΑ : ελτίο Καταγραφής Νέων Επενδυτικών σχεδίων Σ..Ι.Τ.

Πληροφορίες : 2131364512 Fax : 2131364713 Ταχ. /νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 10183. ΘΕΜΑ : ελτίο Καταγραφής Νέων Επενδυτικών σχεδίων Σ..Ι.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 29735 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 03 (Τεύχος 4 ο από //03 έως 5//03) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 8 Ιανουαρίου 03 Η καταχώρηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα