ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραµµατισµό, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων προµήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων µε τη χρήση και εφαρµογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Οι Αναθέτουσες Αρχές του ηµόσιου Τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247), όπως ισχύει, καθώς και της παρ. 9 του άρθρου 2 του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64), υποχρεούνται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος, να χρησιµοποιούν αποκλειστικά το Ε.Σ.Η. Η.Σ. σε όλα τα στάδια των διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, ήτοι από την υποβολή του αιτήµατος µέχρι την υπογραφή της σύµβασης, και εκτέλεσης των συµβάσεων αυτών, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων. 2. Η υποχρέωση της ανωτέρω παραγράφου ισχύει για τους διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω του ορίου που κάθε φορά τίθεται για τον πρόχειρο διαγωνισµό. Άρθρο 3 Κεντρικές Αρχές Προµηθειών Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδοµών και ικτύων και του καθ ύλην αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται κεντρικές αρχές προµηθειών κατά την έννοια του άρθρου 17 του Π.. 60/2007. Άρθρο 4 - Υποστήριξη του Ε.ΣΗ. Η.Σ. 1. Η υποστήριξη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µε τη µορφή Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και, 1

2 µεταξύ άλλων, του παρόντος νόµου, των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α 263), του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α 138) και του κατ εξουσιοδότησή τους εκδιδοµένου δευτερεύοντος θεσµικού πλαισίου, ανατίθεται στο Τµήµα Β της ιεύθυνσης Πληροφορικής της Γενικής ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. 2. Στις αρµοδιότητες του τµήµατος αυτού υπάγονται ιδίως τα εξής: 2.1. Η χορήγηση κωδικών πρόσβασης σε όλους τους δυνητικούς χρήστες Η παρακολούθηση, ενηµέρωση, εµπλουτισµός, συντήρηση και διαχείριση της ηλεκτρονικής πύλης στην οποία περιέχεται το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.) 2.3. Η παρακολούθηση, ενηµέρωση, εµπλουτισµός, συντήρηση και διαχείριση της ηλεκτρονικής πύλης στην οποία περιέχεται το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων Η εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας του συστήµατος του Ε.Σ.Η. Η.Σ Η µέριµνα για την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα της ηµόσιας ιοίκησης, µε αντίστοιχα συστήµατα Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτων χωρών και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρθρο 5 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ Σ) 1. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ Σ), κατά την έννοια του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) αποτελεί µέρος του Ε.Σ.Η. Η.Σ και τηρείται από αυτό. 2. Οι Αναθέτουσες Αρχές χρησιµοποιούν το Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέσω ψηφιακής υπογραφής, κατά τους όρους του Π.. 150/2001 (ΦΕΚ Α 125), µε την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων του παρόντος. 3. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και κάθε νοµική οντότητα, που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε διαγωνισµό µε τη διαδικασία του Ε.Σ.Η. Η.Σ., οφείλουν να κάνουν χρήση ψηφιακής υπογραφής κατά τους όρους του Π.. 150/2001 (ΦΕΚ Α 125), µε την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων του παρόντος. Άρθρο 6 Μητρώο Εγγεγραµµένων Οικονοµικών Φορέων 2

3 1. Στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (Γ.Γ.Ε.) τηρείται Μητρώο εγγεγραµµένων προµηθευτών, παρόχων υπηρεσιών και εργοληπτών µε τη χρήση του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Με Απόφαση του Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής, διαγραφής στο Μητρώο, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας του µε χρήση του Ε.Σ.Η. Η.Σ. 2. Φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα αποκλείονται από την εγγραφή στο εν λόγω Μητρώο και από τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς του Ε.Σ.Η. Η.Σ. για πέντε (5) έτη εφόσον: α) Έχουν κηρυχθεί έκπτωτα κατά την έννοια των άρθρων 34 και 39 του Π.. 118/2007 και του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116), β) Έχουν παραπεµφθεί σε δίκη για το αδίκηµα της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες κατά την έννοια του Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α 166). γ) Έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση επιβολής διοικητικών ποινών από την Επιτροπή Ανταγωνισµού για παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α 93) ή παρόµοια απόφαση από την αντίστοιχη Αρχή άλλης χώρας. 3. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 2 καταδικασθούν αµετάκλητα για τις περιπτώσεις β και γ της παρ 2 του παρόντος άρθρου, αποκλείονται οριστικά από τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου. Άρθρο 7 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, του ν. 3731/2008, του ν. 3979/2011 και του κατ εξουσιοδότησή τους εκδιδοµένου δευτερεύοντος θεσµικού πλαισίου ειδικότερα θέµατα που αφορούν τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη του Ε.Σ.Η. Η.Σ και ενδεικτικά, α. τη δηµιουργία, το δικτυακό τόπο τήρησης, τη δοµή, το περιεχόµενο, την πρόσβαση σε αυτό, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώριση, την εν γένει λειτουργία και συντήρηση του δικτυακού τόπου λειτουργίας του Ε.Σ.Η. Η.Σ., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και ενδεικτικά του ν. 3979/2011 και του ν. 4013/2011, του εκάστοτε κυρωθέντος Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, καθώς και τους κανόνες και τα προσόντα πρόσβασης και χρήσης του δικτυακού τόπου, 3

4 β. τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων και λεπτοµερειών χρήσης των επί µέρους στοιχείων του, όπως ενδεικτικά, της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων και πληροφοριών, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης και διαχείρισης των συναπτόµενων δηµόσιων συµβάσεων, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών (eauctions), των δυναµικών συστηµάτων, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωµών, της διαχείρισης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, των ηλεκτρονικών αρχείων και εγγράφων του Ε.Σ.Η. Η.Σ., γ. τον προσδιορισµό, την διαβάθµιση και την ανάλογη πιστοποίηση των χρηστών, οι οποίοι έχουν δικαίωµα πρόσβασης στο Ε.Σ.Η. Η.Σ. και χρήσης του, δ. τη διαλειτουργική σύνδεση του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µε τα πληροφοριακά συστήµατα του ηµοσίου εν γένει, όπως ενδεικτικά των Αναθετουσών Αρχών, πάσης φύσεως Φορέων του ηµόσιου Τοµέα, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ ΗΣΥ), του ΓΕΜΗ, του ΓΛΚ (Μητρώο εσµεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ΕΣΥΠ), του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων και κάθε άλλου Μητρώου ή Συστήµατος που τηρείται από Υπηρεσίες του ηµοσίου για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων για ελεγκτικούς, δηµοσιονοµικούς και στατιστικούς σκοπούς, του Προγράµµατος ΙΑΥΓΕΙΑ, του TAXIS, του ΕΣΥΠ, των Φορολογικών και Ασφαλιστικών Αρχών, των ικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών για την απόκτηση εταιρικών πληροφοριών, πάσης φύσεως βεβαιώσεων και ενηµερώσεων, πιστοποιητικών, τα οποία απαιτούνται ή χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, καθώς επίσης και µε τα πληροφοριακά συστήµατα άλλων χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενδεικτικά των TED και SIMAP, ε. τον καθορισµό και εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή της σύνταξης Κωδίκων Πρακτικής, στ. την χρήση και εφαρµογή µηχανισµών ηλεκτρονικής και ψηφιακής υπογραφής, χρονοσήµανσης καθώς και συστηµάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης/αυθεντικοποίησης για τη λειτουργία του Ε.Σ.Η..Η.Σ. για κάθε στάδιο της διαδικασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και του ν. 3979/2011. Μέχρι την έκδοση αυτής της Απόφασης του παρόντος άρθρου, έγκυρη χρονοσήµανση των πάσης φύσεως εγγραφών που 4

5 διακινούνται µέσω του Ε.Σ.Η..Η.Σ για τις ανάγκες των ηµοσίων Συµβάσεων θεωρείται η χρονοσήµανση που παρέχεται από το Ε.Σ.Η..Η.Σ. 2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και του Υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3979/2011, καθορίζονται οι αρχές, διαδικασίες, προϋποθέσεις και όροι κοινής χρήσης και αξιοποίησης υπολογιστικών λειτουργιών, υποδοµών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων, καθώς και δεδοµένων. Άρθρο 8 Ειδικές και µεταβατικές διατάξεις 1. Μέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 7, οι φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δύνανται να χρησιµοποιούν το σύνολο ή µέρος του Ε.Σ.Η. Η.Σ. για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων προµήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς οριζόµενα στην σχετική διακήρυξη ή/και στις αποφάσεις έγκρισης του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών, όπου συντρέχει περίπτωση. 2. Στο άρθρο 23 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α 138) «ιακίνηση εγγράφων µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα και φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι..», προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Τα Έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 και στο παρόν άρθρο και αφορούν στο σύνολο της διαδικασίας σύναψης δηµοσίων συµβάσεων για προµήθειες αγαθών, παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση δηµοσίων έργων διακινούνται µεταξύ των φορέων του δηµοσίου τοµέα και των φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.. ή κοινοποιούνται σε αυτά µε ηλεκτρονικό τρόπο, µε την προϋπόθεση τήρησης των όρων ασφαλείας στο επίπεδο που επιβάλλεται από τη φύση των διακινούµενων εγγράφων και φέρουν την ηλεκτρονική υπογραφή και τη χρονοσήµανση του Ε.Σ.Η. Η.Σ., σύµφωνα µε τους όρους σχετικής διακήρυξης. Η διάταξη αυτή ισχύει µέχρι την 30 η Ιουνίου Από την 1 η Ιουλίου 2013 τα ως άνω έγγραφα πρέπει να φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική (ψηφιακή) υπογραφή στις περιπτώσεις κατά τις 5

6 οποίες προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις η χρήση ιδιόχειρης υπογραφής.» Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος 1. Η έναρξη ισχύος του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στις παρ. 2 και Η έναρξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 3, όσον αφορά τη Κεντρική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν.2362/1995 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αρχίζει την 1 η Ιουλίου Η έναρξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 3, όσον αφορά τη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν.2362/1995 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αρχίζει την 1 η Απριλίου Η έναρξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 3, όσον αφορά το ηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν.2362/1995 όπως έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, αρχίζε ι την 1 η Οκτωβρίου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 120 29 Μαΐου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4155 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015 2 0 1 5 &

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015          2 0 1 5 & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ,19/01/2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/1296/946 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στην θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 02-07-2015 Αρ. Πρωτ. 4268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4267/2015

Βέροια, 02-07-2015 Αρ. Πρωτ. 4268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4267/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002777068 2015-05-15

15PROC002777068 2015-05-15 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μαυριωτίσσης 52100 Καστοριά ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με αριθ. διακήρυξης 2825/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ (ΤΕΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ : 15PROC002610655

Α ΑΜ : 15PROC002610655 Α ΑΜ : 15PROC002610655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 17943/26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡOI ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 1/2015

Διαβάστε περισσότερα

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002)

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) Eθνική Nοµοθεσία 12. Νόµος 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις».

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης:149

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα