ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/ FAX:2410/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2515/1997 Άσκηση επαγγέλµατος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 154/Α/1997). β) Τα άρθρα 24, 27 και 29Α του Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/85). 2. Την από 24/2/1998 γνώµη της Κεντρικής ιοίκησης του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας. 3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 4. Την αριθ. 490/1998 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Λογιστής Φοροτεχνικός Λογιστής Φοροτεχνικός είναι ο κάτοχος ειδικής αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, ο οποίος ασχολείται κατ επάγγελµα ως µισθωτός ή ελεύθερος επαγγελµατίας µε λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευµατιών ή και άλλων φυσικών προσώπων.

2 Άρθρο 2 Περιεχόµενο επαγγέλµατος Έργο των Λογιστών φοροτεχνικών είναι: 1. Η ορθή εφαρµογή των λογιστικών αρχών, προτύπων και σχεδίων γενικών και κλαδικών. 2. Η εποπτεία και η εφαρµογή διαδικασιών για τον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων και ο έλεγχος της τυπικής επάρκειας και ακρίβειας των στοιχείων και παραστατικών. 3. Η ενηµέρωση και τήρηση των φορολογικών βιβλίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 4. Η κατάρτιση και η υπογραφή των οικονοµικών καταστάσεων, των ισολογισµών και των λογαριασµών αποτελεσµάτων χρήσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, επιχειρήσεων και οργανισµών. 5. Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, συµπληρωµατικών στοιχείων και καταστάσεων καθώς και η επιµέλεια εφαρµογής των απαιτούµενων διαδικασιών και διατυπώσεων προς τις φορολογικές και οικονοµικές αρχές. 6. Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή συµπληρωµατικών και στατιστικών στοιχείων και καταστάσεων προς τις ηµόσιες Αρχές. 7. Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή µισθολογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών και προγραµµάτων εργασίας. Άρθρο 3 Περιεχόµενο Επαγγελµατικής ραστηριότητας κατά κατηγορία αδείας Το περιεχόµενο της επαγγελµατικής δραστηριότητας των λογιστών φοροτεχνικών κατά κατηγορία αδείας καθορίζεται ως ακολούθως: 1. Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού τάξεως συντάσσουν φορολογικές δηλώσεις και διενεργούν λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευµατιών τηρούντων βιβλία Α κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.. 186/1992) (ΦΕΚ Α 84), όπως ισχύει καθώς και των επιτηδευµατιών τηρούντων βιβλία Β κατηγορίας των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το 10% του προβλεπόµενου ορίου βιβλίων Β κατηγορίας. 2. Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού Γ τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευµατιών τηρούντων βιβλία Α και Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

3 3. Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού Β τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευµατιών τηρούντων βιβλία Α, Β κατηγορίας καθώς και επιτηδευµατιών τηρούντων βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το όριο της Β κατηγορίας προσαυξηµένο κατά ποσοστό 40%. 4. Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού Α τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευµατιών ανεξαρτήτως ορίου ετησίων ακαθαρίστων εσόδων. Άρθρο 4 Χορήγηση Αδείας 1. Για τη χορήγηση της αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος Λογιστή Φοροτεχνικού υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφεροµένου προς την Κεντρική ιοίκηση (Κ..) του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ο.Ε.) ή ανάλογα µε τον τόπο της επαγγελµατικής του εγκατάστασης προς την αρµόδια Τοπική ιοίκηση (Τ..) Περιφερειακού Τµήµατος (Π.Τ.) του ΟΕΕ. 2. Στην αίτηση για τη χορήγηση της αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας, ο αριθµός µητρώου και ο αριθµός αδείας ασκήσεως οικονοµολογικού επαγγέλµατος προκειµένου περί µελών του ΟΟΕ, η διεύθυνση της επαγγελµατικής δραστηριότητας ή κατοικίας, τα πτυχία, οι τίτλοι σπουδών, η ειδίκευση καθώς και η επαγγελµατική πείρα. 3. Η αίτηση για τη χορήγηση της αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος συνοδεύεται υποχρεωτικά από επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίων, τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών επαγγελµατικής κατάρτισης και εµπειρίας καθώς και των απαιτούµενων εγγράφων για την απόδειξη της άσκησης επαγγέλµατος όπως στο άρθρο 20 του παρόντος ορίζεται. 4. Στην περίπτωση αίτησης για τη χορήγηση αδείας ανωτέρας τάξεως, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο επικυρωµένο αντίγραφο της αδείας την οποία κατέχει και βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του ΟΕΕ στην οποία θα πιστοποιείται η επιτυχής εξέταση του ενδιαφεροµένου. 5. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος χορηγείται µε απόφαση της Κεντρικής ιοίκησης ή της αρµόδιας Τοπικής ιοίκησης Περιφερειακού Τµήµατος του Ο.Ε.Ε., µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση τριµελούς επιτροπής, τα µέλη της οποίας ορίζονται από τις παραπάνω διοικήσεις, είναι µέλη του Ο.Ε.Ε. και έχουν άδεια λογιστή φοροτεχνικού Α τάξεως. Ένα (1) από τα µέλη της επιτροπής δύναται να προτείνεται από τις ευτεροβάθµιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του χώρου των Λογιστών Φοροτεχνικών, εντός προθεσµίας 15 ηµερών από της περιελεύσεως του σχετικού

4 εγγράφου, παρεχοµένης απράκτου της προθεσµίας αυτής, ο εκπρόσωπος ορίζεται από την Κεντρική ιοίκηση ή την αρµόδια Τοπική ιοίκηση Περιφερειακού Τµήµατος του Ο.Ε.Ε. 6. Στους κατόχους αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος χορηγείται δελτίο επαγγελµατικής ταυτότητας, το οποίο ανανεώνεται το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους. 7. Για την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος απαιτείται η καταβολή των δικαιωµάτων του Ο.Ε.Ε. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Ν.2515/ Η απόφαση της Κεντρικής ιοίκησης ή της αρµόδιας Τοπικής ιοίκησης Περιφερειακού Τµήµατος του Ο.Ε.Ε. για τη χορήγηση ή όχι της άδειας εκδίδεται το αργότερο εντός δύο µηνών από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφεροµένου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα της αρµόδιας για τη χορήγηση της ιοίκησης. 9. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος χορηγείται µόνο σε φυσικά πρόσωπα. 10. Για την έναρξη της ασκήσεως επαγγέλµατος του λογιστή φοροτεχνικού στην αρµόδια ΟΥ, υποβάλλεται επικυρωµένο αντίγραφο άδειας. Άρθρο 5 Απόκτηση Άδειας Ανώτερης Κατηγορίας 1. Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος Λογιστή Φοροτεχνικού τάξεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περιπτ. α) του Ν. 2515/97, µπορούν να αποκτήσουν άδεια Γ τάξεως µετά προηγουµένη επιτυχή εξέταση στα µαθήµατα της ενότητας Α του άρθρου 10 του παρόντος. 2. Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ τάξεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περιπτ. β) του Ν.2515/97, µπορούν να αποκτήσουν άδεια Β τάξεως µετά προηγουµένη επιτυχή εξέταση στα µαθήµατα της ενότητας Β του άρθρου 10 του παρόντος. 3. Τα µέλη του Ο.Ε.Ε. και οι πτυχιούχοι του τµήµατος Λογιστικής της Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας των Τ.Ε.Ι., που είναι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος Λογιστή Φοροτεχνικού Β τάξεως, µπορούν να αποκτήσουν άδεια Α τάξεως µετά προηγουµένη επιτυχή εξέταση στα µαθήµατα της ενότητας Γ του άρθρου 10 του παρόντος. Άρθρο 20 Απόδειξη Άσκησης Επαγγέλµατος 1. Όπου κατά τις διατάξεις του Ν.2515/97, απαιτείται απόδειξη της άσκησης του επαγγέλµατος του λογιστή φοροτεχνικού, του λογιστή και του βοηθού λογιστή, η απόδειξη αυτή παρέχεται µε την υποβολή από τους ενδιαφερόµενους πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων εργοδοτών, επιχειρήσεων και

5 φορέων του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα στους οποίους παρείχαν τις υπηρεσίες τους, εκκαθαριστικών σηµειωµάτων, µισθολογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών βιβλιαρίων, πιστοποιητικών έναρξης επιτηδεύµατος και κάθε άλλων σχετικών εγγράφων από τα οποία προκύπτει η διάρκεια και η µορφή της εργασιακής σχέσης. 2. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης αδυναµίας υποβολής ενός των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο εγγράφων, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν βεβαίωση της δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης του χώρου των Λογιστών Φοροτεχνών στην οποία είναι εγγεγραµµένοι, από την οποία να αποδεικνύεται η διάρκεια και η µορφή της εργασιακής σχέσης. Άρθρο 21 Μεταβατικές ιατάξεις 1. Στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου που κατά τη δηµοσίευση του Ν.2515/97 ασκούσαν επί δέκα επτά (17) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελµα του βοηθού Λογιστή, ή έχουν δέκα επτά (17) έτη προϋπηρεσία σε Λογιστικό Οικονοµικό κλάδο του ηµοσίου ή του Ιδιωτικού Τοµέα, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Γ τάξεως. 2. Στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου ή ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου οικονοµίας που κατά τη δηµοσίευση του Ν.2515/1997 ασκούσαν επί δέκα πέντε (15) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελµα του Βοηθού Λογιστή ή έχουν δέκα πέντε (15) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό οικονοµικό κλάδο του ηµοσίου ή του Ιδιωτικού Τοµέα, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Γ τάξεως. 3. Στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής και στους κατόχους µακροχρόνιων προγραµµάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ) που ασκούσαν κατά τη δηµοσίευση του Ν.2515/1997 επί δέκα τρία (13) έτη το επάγγελµα του Βοηθού Λογιστή ή έχουν δέκα τρία (13) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό-οικονοµικό κλάδο του ηµοσίου ή Ιδιωτικού Τοµέα, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Γ τάξεως. 4. Στους πτυχιούχους των τµηµάτων Εµπορίας και ιαφήµισης, ιοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας των Τ.Ε.Ι. που κατά τη δηµοσίευση του Ν.2515/1997 ασκούσαν επί δέκα (10) έτη από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελµα του Λογιστή ως µισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελµατίες ή έχουν δέκα (10) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό οικονοµικό κλάδο του ηµοσίου ή Ιδιωτικού Τοµέα, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Β τάξεως.

6 5. Στους πτυχιούχους του τµήµατος Λογιστικής της Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας των Τ.Ε.Ι που κατά τη δηµοσίευση του Ν.2515/1997 ασκούσαν επί πέντε (5) έτη από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελµα του Λογιστή ως µισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελµατίες ή έχουν πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό οικονοµικό κλάδο του ηµοσίου ή του Ιδιωτικού Τοµέα, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Α τάξεως. 6. Στα µέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν άδεια άσκησης οικονοµολογικού επαγγέλµατος και κατά τη δηµοσίευση του Ν.2515/1997 ασκούσαν επί πέντε (5) έτη το επάγγελµα του Λογιστή ως µισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελµατίες ή έχουν πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό οικονοµικό κλάδο του ηµοσίου ή του Ιδιωτικού Τοµέα, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Α τάξεως. 7. Στα µέλη του ΟΕΕ που έχουν άδεια ασκήσεως οικονοµολογικού επαγγέλµατος και κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ασκούσαν επί τρία (3) έτη το επάγγελµα του Λογιστή ως µισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελµατίες ή έχουν τρία (3) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό οικονοµικό κλάδο του ηµοσίου ή του Ιδιωτικού Τοµέα, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Β τάξεως. 8. Στους πτυχιούχους του τµήµατος Λογιστικής της Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας των Τ.Ε.Ι. που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ασκούσαν από πέντε έτη (5) από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελµα του λογιστή ως µισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελµατίες ή έχουν πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό οικονοµικό κλάδο του ηµοσίου ή του Ιδιωτικού Τοµέα, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Β τάξεως. 9. Στους µη πτυχιούχους, οι οποίοι αποδεδειγµένα από το έτος 1965 µέχρι και της 30 ης Απριλίου 1977 έχουν υπογράψει ισολογισµούς επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα τουλάχιστον τριών χρήσεων, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Α τάξεως. Άρθρο 22 Η ισχύς του διατάγµατος αυτού ορίζεται από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

7 Σύµφωνα µε το Π.. 349/1989, ΦΕΚ 158,Α 1. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος Λογιστικής της Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων έχουν τα ακόλουθα επαγγελµατικά δικαιώµατα: α) Απασχολούνται σε θέµατα λογιστηρίου στον ιδιωτικό τοµέα και δηµόσιο τοµέα. β) Ειδικότερα µπορούν να απασχοληθούν, είτε σε λογιστήρια, είτε σε τµήµατα ή χώρους που έχουν οργανική σχέση µε το λογιστήριο σε θέµατα: - τήρησης και ενηµέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστηµονικές αναλύσεις των οικονοµικών πράξεων όπως, βιβλίο ταµείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κ.λ.π. - τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των οικονοµικών µονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις, όπως βιβλίο απογραφών και ισολογισµών κλπ. - σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονοµικών πράξεων συνδεοµένων µε τα λογιστικά βιβλία χειρογράφων ή µηχανογραφηµένων - τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιµεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιµολογίων, διπλοτύπων εισπράξεως κλπ. - ενηµέρωση καρτελών - καταγραφή περιουσιακών στοιχείων - µισθοδοσία - τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. - κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρµογής του όλου λογιστικού συστήµατος των οικονοµικών µονάδων και - κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή µε το λογιστήριο τµήµατα, όπως κοστολόγησης, αγορών, προµηθειών κ.λ.π. 2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι µετά τη συµπλήρωση πενταετούς συναφούς προϋπηρεσίας µπορούν να καλύπτουν τις θέσεις του κατά νόµο υπεύθυνου λογιστή, να ιδρύουν και να λειτουργούν λογιστικά

8 γραφεία σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις στα οποία παρακολουθούν και ενηµερώνουν βιβλία των κατηγοριών Α, Β και Γ του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. 3. Οι παραπάνω πτυχιούχοι µπορούν να ελέγχουν και να θεωρούν τις υποβαλλόµενες από τους υπόχρεους τήρησης Α, Β και Γ κατηγορίας βιβλίων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, δηλώσεις προς τις αρµόδιες Οικονοµικές Εφορίες, όπως δηλώσεις εισοδήµατος, Φόρου Προστιθέµενης Αξίας κ.λ.π. 4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τµήµατος µπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση, σύµφωνα µε την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Λογιστή Λάρισα 2012 1 Σύνταξη Οδηγού: Τσιφόρα Ευδοκία Kαθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Λογιστικής Τηλ.: 2410684463 Fax: 2410610803 Ε-mail: tsifora@teilar.gr Συντονισμός αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Συντάκτης Δρ Γιώργος Μαγούλιος Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Την προηγούμενη εβδομάδα αναφερθήκαμε στο βασικό Π.Δ. 340/1998 που αναφέρεται γενικώς στο «ευαγγέλιο» του λογιστή φοροτεχνικού καθώς και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996 Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και µηχανηµάτων παραγωγής ψύχους, καθορισµός των προσόντων και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥΣ Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιοµηχανίες και άλλες µονάδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Τελευταία ενηµέρωση: 18/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, µετάταξη και εξέλιξη αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ N.3429/2005 (ΦΕΚ - 314 Α/27-12-2005): ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3661/08. Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3661/08. Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3661/08 Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Με το Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών ΚΕΝΑΚ προβλέπονται οι όροι και

Διαβάστε περισσότερα

3/505/3.4.2009. νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 3371/2005,

3/505/3.4.2009. νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 3371/2005, Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/505/3.4.2009 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας αναφορικά µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση Νόµος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/10.02.2004) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') : Καθιέρωση της 3ης εκεµβρίου ως Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις

Ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') : Καθιέρωση της 3ης εκεµβρίου ως Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις Ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') : Καθιέρωση της 3ης εκεµβρίου ως Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1: 1. Η 3η εκεµβρίου κάθε έτους ορίζεται Ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992)

13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992) 13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992) κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3784/2009 (ΦΕΚ Α 137/27.8.2009) (Άρθρο 2) Παράγραφος 5, δύο τελευταία εδάφια Ειδικά και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων» ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006)

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγ-γελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΩΣ ΚΩ ΙΚΑ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου, το οποίο καταρτίσθηκε από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α` 118) προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002)

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) Eθνική Nοµοθεσία 12. Νόµος 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση 1. Συνιστάται Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή υπό την επωνυµία «Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» (Α.Ε.Π.Ε.), µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα