Προϋπολ. : ,00 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 17/2015 Αρ.πρωτ.: : 5456/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϋπολ. : 244.270,00 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 17/2015 Αρ.πρωτ.: : 5456/17-02-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης Τηλ.: & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ανταλλακτικών και συντήρηση οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων του Δήµου Κοµοτηνής για 1 Έτος» Προϋπολ. : ,00 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 17/2015 Αρ.πρωτ.: : 5456/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήµαρχος Κοµοτηνής ιακηρύσσει δηµόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών και συντήρηση οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων του ήµου Κοµοτηνής για ένα (1) Έτος» για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολικά τιµή, δηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε κατηγορία συµµετοχής. Όµως για την οµάδα 14 (σάρωθρα), για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή κατ είδος. Προσφορές που δεν περιλαµβάνουν το σύνολο των οχηµάτων- µηχ/των- υπερκατασκευών της οµάδας θα χαρακτηρίζονται µη αποδεκτές και θα απορρίπτονται. Ο υποψήφιος ανάδοχος που καταθέτει προσφορά για την προµήθεια ανταλλακτικών πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσει προσφορά και για την αντίστοιχη οµάδα εργασίας συντήρησης επισκευής. Όποιος καταθέτει προσφορά µόνο για την προµήθεια ανταλλακτικών θα απορρίπτεται. Εξαιρούνται οι οµάδες συσσωρευτών και η οµάδα 14. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης -1-

2 Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί προµηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προµήθεια σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η..Η.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ 24/02/2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12/03/2015 και ώρα 19/03/2015 και ώρα 08:00 π.µ. 09:00 π.µ. Προϋπολογισθείσα απάνη ,00 ( ,50 + φπα 23%) Για προµήθεια ,00 και για εργασίες ,00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από το Γραφείο Προµηθειών του ήµου Κοµοτηνής,οδός Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 και στα τηλέφωνα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Ακόµη οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο του ήµου προκειµένου να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο µε τον Κ ο Ανέστη Ελευθέριο για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τα οχήµατα και τα µηχανήµατα. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα αρχή είναι ο ήµος Κοµοτηνής ιεύθυνση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ Κοµοτηνή Πληροφορίες επί των όρων της ιακήρυξης: Υπηρεσία: Τµήµα Προµηθειών Υλικών, Εξοπλισµού και Υπηρεσιών ιεύθυνση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ Κοµοτηνή Τηλ : Φάξ:

3 Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1 - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο 2: Αντικείµενο του ιαγωνισµού... 6 Άρθρο 3: Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας... 6 Άρθρο 4: ιεξαγωγή διαγωνισµού... 7 Άρθρο 5: Παροχή διευκρινίσεων... 7 Άρθρο 6: Τεύχη διαγωνισµού... 8 Άρθρο 7: Τρόπος υποβολής προσφορών... 8 Άρθρο 8: Γλώσσα σύνταξης των προσφορών... 8 Άρθρο 9: ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό Προϋποθέσεις συµµετοχής... 9 Άρθρο 10: Περιεχόµενο προσφορών ικαιολογητικά Συµµετοχής Άρθρο 11: Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού-αποσφράγιση προσφορών Άρθρο 12: Έγκριση αποτελέσµατος ιαγωνισµού Ανακήρυξη µειοδότη Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών Άρθρο 14: Εγγυήσεις Άρθρο 15: Ενστάσεις Άρθρο 16: Έξοδα - κρατήσεις - επιβαρύνσεις Άρθρο 17: Ανακοίνωση κατακύρωσης Άρθρο 18: Σύµβαση Άρθρο 19: Παράδοση - παραλαβή των υλικών Άρθρο 20: Εκπρόθεσµη παράδοση Άρθρο 21: Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου Άρθρο 22: Τρόπος Χρόνος πληρωµής Άρθρο 23: ηµοσίευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Υποδείγµατα Οικονοµικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής

4 Άρθρο 1 - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.α 19/1995) και ειδικά το άρθρο 1, παρ.3, περίπτωση ΙΙ (.ανταλλακτικά µηχανηµάτων και οχηµάτων) εξαιρούνται και δεν εντάσσονται στο ενιαίο πρόγραµµα προµηθειών (Ε.Π.Π) και το άρθρο 1, παρ.2 του παραπάνω Νόµου (..θεωρούνται προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και οι συµβάσεις ανάθεσης εκτελέσεως εργασιών, εγκατάστασης, συντήρησης, µεταφοράς ή και άλλων εργασιών που σχετίζονται µε την προµήθεια των ανωτέρω αγαθών, εφόσον όµως η αξία αυτών υπερβαίνει την αντίστοιχη των εργασιών ). 2. Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93(Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) "Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ" (ΕΚΠΟΤΑ). 3. Τις διατάξεις του N. 3463/ «ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας», (ΦΕΚ τ. Α 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 παράγραφος.. και του άρθρου Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α) και ιδιαίτερα του άρθρου Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτικήανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 6. Του Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου Του Π.. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ». 8. Την απόφαση αριθ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789 Β) του Υπ. Οικονοµίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 9. Την απόφαση αριθ. Π1/3306/ (ΦΕΚ 1789 Β) του Υπ. Οικονοµίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε µε τις αριθ.π1/1732/ (ΦΕΚ 1869 Β), Π1/2097/ (ΦΕΚ 2441 Β),Π1/2166/ (ΦΕΚ 2939 Β) και Π1/241/ (ΦΕΚ 156 Β) αποφάσεις του Υπ.Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ισχύει. 10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α ) «ιοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 11. Την παρ. ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) περί "Προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίαςστην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικέςσυναλλαγές". 12. Τις διατάξεις του άρθρου 157 και της παρ. 5 του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικάθέµατα -4-

5 Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» που ισχύουν από τη δηµοσίευσητου ( ) και οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψιν κατά τη σύνταξη των όρων της παρούσας διακήρυξης. 13. Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/ )«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίωνσυµβάσεων και άλλες ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20,του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ). 14. Την Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες καιδιαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» 15. Την µε αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (Α Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα«ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ)». 16. Την ΚΥΑ Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400/ τεύχος Β) µε την οποίαρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του ΚεντρικούΗλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 17. Την 3373/390/ και της 4993/745/ Υ.Α. Περί Καθορισµού ιαδικασίας Επισκευής Συντήρησης και Προµήθειας Ανταλλακτικών. 18. Την υπ αριθ. 17/2015 µελέτη της ιεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης για την προµήθειαανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτωνκαι µηχανηµάτων του ήµου για ένα έτος. 19. Την υπ αριθ. 04/2015 (Α Α: 7ΘΡ9ΩΛΟ-Ρ2Ι) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την την οποία εγκρίθηκαν οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό του έτους 2015 για τη διενέργεια της συγκεκριµένης προµήθειας. 20. Την υπ αριθ. 342/2014 (Α Α: ΒΝ ΗΩΛΟ-ΥΣΓ) απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου γιατην έγκριση διενέργειας των προµηθειών του ήµου Κοµοτηνής για το έτος Την υπ αριθ. 41/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης της σχετικής µελέτης και καθορισµού των όρων διακήρυξης. 22. Το υπ αριθ. 2322/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης µε το οποίο διαβιβάστηκε η σχετική µελέτη στο Τµήµα Προµηθειών Υλικών, Εξοπλισµού, Υπηρεσιών για τη διενέργεια της προµήθειας. -5-

6 Άρθρο 2: Αντικείµενο του ιαγωνισµού 2.1 Ο ιαγωνισµός αφορά την προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευήτων οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου. Τα ανταλλακτικά αυτά καθώς και τα οχήµατακαι µηχανήµατα του ήµου αναφέρονται σε αναλυτικούς πίνακες στην υπ αριθ. 17/2015 µελέτη της ιεύθυνσης Καθαριότητας,Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσαςδιακήρυξης. 2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προµήθειας, δηλαδή για όλες τις κατηγορίες, είτε για µία ή περισσότερες κατηγορίες. Σεκάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισµού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικάόλα τα οχήµατα κάθε οµάδας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή προσφοράς (δηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για το σύνολο τουπροϋπολογισµού της µελέτης της συγκεκριµένης Οµάδας που κατατίθεται προσφορά ή η χαµηλότερη τιµή κατ είδος για την οµάδα 14 (σάρωθρα), για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά. 2.3 Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στησχετική µελέτη της ιεύθυνσης Καθαριότητας,Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης. Άρθρο 3: Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 3.1 Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των ,00 ( ,50 + ΦΠΑ 23%), για προµήθεια ανταλλακτικών ,00 και για εργασίες ,00 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 3.2 Η δαπάνη για την προµήθεια θα βαρύνει τους εξής Κ.Α.Εξ. του προϋπολογισµού εξόδων οικονοµικού έτους 2015: Κ.Α (Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων) ποσό ,00, Κ.Α (Ελαστικά µεταφορικών µέσων) ποσό ,00, Κ.Α (Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων) ποσό ,00, Κ.Α (Ελαστικά µεταφορικών µέσων) ποσό 5.000,00, Κ.Α (Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων) ποσό 1.000,00, Κ.Α (Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων) ποσό ,00, Κ.Α (Ελαστικά λοιπών µηχανηµάτων) ποσό 5.000,00, Κ.Α (Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων) ποσό ,00, Κ.Α (Ελαστικά λοιπών µηχανηµάτων) ποσό 5.000,00, Κ.Α (Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων) ποσό ,00, Κ.Α (Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων) ποσό ,00, Κ.Α (Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων) ποσό ,00, -6-

7 Κ.Α (Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων) ποσό ,00, Κ.Α (Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων) ποσό ,00, Κ.Α (Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων) ποσό ,00 Άρθρο 4: Άρθρο 3: ιεξαγωγή διαγωνισµού Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισµού και τις προϋποθέσεις συµµετοχής, τίθενται επί ποινή αποκλεισµού. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού ΣυστήµατοςΗλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr του Συστήµατος, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στις 19/03/2015 και ώρα 09:00 π.µ. ύστερα από την προβλεπόµενη ελάχιστη κανονική προθεσµία την τελευταία δηµοσίευση. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει ηδυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Άρθρο 5: Παροχή διευκρινίσεων Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες διευκρινήσεις, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και δώδεκα (12) ηµέρες πριναπό την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, αυτές παρέχονται µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Οι διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά από τη λήψησχετικής αίτησης. Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Αιτήµατα παροχήςσυµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένουςστο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τααιτήµατα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου.pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακάυπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο,είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δενεξετάζονται. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. -7-

8 Άρθρο 6: Τεύχη διαγωνισµού Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία τεχνικής έκθεσης και διακήρυξης αλληλοσυµπληρώνονται,είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων πουπεριέχουν) τα παρακάτω : 1. Η ιακήρυξη του διαγωνισµού. 2. Τεχνική έκθεση. 3. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων. 4. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 5. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός. Η Τεχνική Περιγραφή, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η Γενική-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός περιλαµβάνονται στη σχετική µελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής Άρθρο 7: Τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ.)», στο Π..60/07 και στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β'/ ). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προετοιµάζουν την προσφορά τους στο σύστηµα αµέσωςµετά τη δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ ΗΣ, θα έχουν όµως τηδυνατότητα να την υποβάλλουν µόνο κατά τη διάρκεια της οριζόµενης προθεσµίας που τίθεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Επισηµαίνεται ότισυµµετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά µετά τηνυποβολή της. Άρθρο 8: Γλώσσα σύνταξης των προσφορών Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Τα δε δικαιολογητικά που είναι συνταγµένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση. Θα είναι πλήρεις και σαφείςσε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος τουπροσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα, πιστοποιητικά κτλ, θα είναι µεταφρασµένα και επικυρωµέναεπίσηµα σύµφωνα µε το Νόµο, εκτός από τυχόν επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια(prospectus) και πιστοποιητικάiso και CE, που επιτρέπεται η υποβολή τους στην αγγλική γλώσσα. -8-

9 Άρθρο 9: ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό Προϋποθέσεις συµµετοχής 9.1 Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ή συνεταιρισµοί, ή ενώσειςπροµηθευτών που ασχολούνται µε την κατασκευή ή/και εµπορία ανταλλακτικών οχηµάτωνκαι µηχανηµάτων. Οι ενώσεις προµηθευτών, υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεταιυποχρεωτικά από όλα τα µέλη της που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη και ισχύουν τα καθοριζόµενα στις διατάξειςτου άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται ηέκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 9.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό: Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η..Η.Σ. - ιαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούµενοι ως εξής : Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNetτης Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VATVerificationNumber) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου.pdfµε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IXΓ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος -9-

10 εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείουσχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ουποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένοςχρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. Άρθρο 10: Περιεχόµενο προσφορών ικαιολογητικά Συµµετοχής Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας υποφάκελος* µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά». (β) ένας υποφάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 10.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλων (α) (Υπο)φάκελος «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» που περιέχει ταδικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο. (β) (Υπο)φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς». Το περιεχόµενο του (υπο)φακέλουπροσδιορίζεται στο παρόν άρθρο. Οι προσφορές θα συνταχθούν ηλεκτρονικά ή και εντύπως κατά το µέρος που τούτο απαιτείταισύµφωνα µε την παρούσα προκήρυξη. Α. (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολήςτης προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριµένα, στονπροαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: Δικαιολογητικά συµµετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως καιπροσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: -10-

11 Κάθε δικαιούµενος συµµετοχής στον διαγωνισµό οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, ναπροσκοµίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού. Α.1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και ΗΜΕ ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑΠΡΟΣΩΠΑ Α.1.1Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό. Η αίτηση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και αναγράφει: τον τίτλο της σύµβασης, τα στοιχεία ταυτότητας του ιαγωνιζοµένου (µεµονωµένου υποψηφίου ή ένωσηπροµηθευτών), δηλαδή την επωνυµία (ή το ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου),απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου,τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) και συνοδεύεται από τα κάτωθι οµοίως σε µορφή αρχείου.pdf: (α) Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του(για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και ΕΠΕ),καταστατικό του διαγωνιζοµένου και των έγγραφων πιστοποιητικών τροποποιήσεών του (γιαο.ε. και Ε.Ε.), ταυτότητα(για φυσικά πρόσωπα), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία ναπροκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους τηνεταιρεία και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από τοκαταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των νοµικών προσώπων. (β) Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης Ένωσης προµηθευτών: (β1)ιδιωτικό συµφωνητικό υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους των µελών ότιαποδέχονται την από κοινού εκτέλεση της σύµβασης και την αλληλέγγυα ευθύνη ειςολόκληρο. (β2) Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο διορισµού κοινού εκπροσώπου των µελών της ένωσης. (β3) Όλα τα µέλη θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους,(φ.ε.κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του για νοµικά πρόσωπα µε µορφή Α.Ε. και ΕΠΕ,καταστατικό και έγγραφες τροποποιήσεις για νοµικά πρόσωπα µε µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.,ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα, στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ταπρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό,αναλόγως µε τη νοµική µορφή των νοµικών προσώπων). Η ως άνω αίτηση κατά την ως άνω ηλεκτρονική υποβολή της στο σύστηµα, υπογράφεται ψηφιακά κατά περίπτωση από: - το διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο ή - το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου ή - τον εκπρόσωπο σε περίπτωση Ένωσης. Επισηµαίνεται, σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των διαγωνιζοµένων ότι η ηλεκτρονική υποβολήπροσφοράς στο ιαγωνισµό υποδηλώνειότι έχει νοµίµως ληφθεί σχετική απόφαση από τααρµόδια όργανα του διαγωνιζόµενου, ή τα µέλη της διαγωνιζόµενης ένωσης, εφόσον ηαίτηση -11-

12 υπογράφεται ψηφιακά από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ή τον κοινό εκπρόσωπο των µελών της ένωσης. Εφόσον δεν εκδηλωθεί αιτιολογηµένη αντίδραση εκµέρους των καταστατικών οργάνων της εταιρείας κατά τη διάρκεια του ιαγωνισµού, ηυποβολή προσφοράς δεσµεύει την εταιρεία. Α.1.2 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,σύµφωνα µε το άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που η προσφορά αφοράµέρος της προµήθειας, δηλαδή µόνο τα είδη µίας ή περισσοτέρων εκ των οµάδων,όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική µελέτη, ο προµηθευτής θα πρέπει να προσκοµίσει εγγύησησυµµετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας της συγκεκριµένης Οµάδας µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να συνοδεύεται απόυπεύθυνη Δήλωσηστην οποία νααναφέρονται η οµάδα ή οι οµάδες που αφορά η κατατιθέµενη εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό καιγια την/τις οποία/ες υποβάλλουν προσφορά. Α.1.3 Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίουµε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, που να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάµηνο και να είναι σεισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού. Α.1.4 Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου µήνα, από το οποίο ναπροκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίοκαταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν ένορκη βεβαίωση ενώπιονδικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχήςτης χώρας, όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η Επιτροπή ιαγωνισµούµπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφατων καταδικαστικών αποφάσεων. Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: - φυσικά πρόσωπα - οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. - διαχειριστές Ε.Π.Ε. - πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος Α.Ε. - σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. Α.1.5Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουνόλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισηςστους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές, ως εξής: Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. Οι οµόρρυθµες (Ο.Ε.) όλων των µελών και του προσωπικού. -12-

13 Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) µόνο των οµόρρυθµων µελών και τουπροσωπικού. Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού. Οι Ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) για το προσωπικό που απασχολούν. Α.1.6 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρµόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία ναπροκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις κατά την παραπάνω δήλωσή τους εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ως εξής: Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. Οι οµόρρυθµες (Ο.Ε.) όλων των µελών και του προσωπικού. Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) µόνο των οµόρρυθµων µελών και τουπροσωπικού. Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού. Οι Ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικό ασφαλιστικήςενηµερότητας για το προσωπικό που απασχολούν. Α.1.7 Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και στο οποίονα αναφέρεται ότι εκδίδεται για συµµετοχή σε διαγωνισµό. Α.1.8Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου,από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος: i) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση πουπροβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του και ii) δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικήδιαχείριση, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασίαπροβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. Α.1.9Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφεται ότι: 1. έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης, της σχετικής µελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονταιπλήρως και ανεπιφύλακτα. 2. δεσµεύονται να παραδώσουν τα υλικά σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις λοιπές απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στην υπ αριθ. 17/2015σχετική µελέτη της αρµόδιας υπηρεσίας του ήµου. 3. δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ηµοσίου και των ΟΤΑ. -13-

14 4. η επιχείρηση υπήρξε συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεωνόσο και των υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του ηµοσίου και των ΟΤΑ εφόσον έχει λάβει µέρος σε ανάλογους διαγωνισµούς. 5. δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 6. η οικονοµική προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον συµµετέχοντα για έξι (6) µήνες. 7. δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία, όποτε η επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος. 8. εφόσον ειδοποιηθεί από την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Κοµοτηνής θα µεταβεί αυθηµερόν ή την επόµενη ηµέρα στον χώρο της πιθανής βλάβης του οχήµατος προκειµένου να προσφέρει την τεχνική υποστήριξη και την άµεση αντιµετώπιση της βλάβης του οχήµατος. (οι περιπτώσεις 7 και 8 δεν είναι απαραίτητες να γραφούν στην υπεύθυνη δήλωση για αυτούς που καταθέτουν προσφορά µόνο για την οµάδα 14 ή προµήθεια ελαστικών ηλεκτρικών συσσωρευτών και φίλτρων οχηµάτων µηχανηµάτων). 9. δεσµεύεται ότι εφόσον του κατακυρωθεί η προµήθεια ανταλλακτικών θα προσκοµίζει ισχύοντα επίσηµο τιµοκατάλογο των ανταλλακτικών κατά περίπτωση, κάθε φορά που θα προµηθεύει το δήµο µε συγκεκριµένα ανταλλακτικά. 10. δεσµεύεται για το χρόνο παράδοσης ο οποίος για την παράδοση ανταλλακτικών ή την εργασία επισκευής δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 5 ηµέρες. 11. οι εργασίες συντήρησης, επισκευών, αντικατάστασης ανταλλακτικών κλπ πάσης φύσεως, θα εκτελούνται νόµιµα αδειοδοτηµένο συνεργείο αντίστοιχης εξειδίκευσης εντός των φυσικών ορίων του ήµου Κοµοτηνής ή του Νοµού Ροδόπης. (επί ποινή αποκλεισµού).(δεν είναι απαραίτητο να γραφεί στην υπεύθυνη δήλωση για αυτούς που καταθέτουν προσφορά για την οµάδα 14 ή την προµήθεια ηλεκτρικών συσσωρευτών και φίλτρων οχηµάτων µηχανηµάτων). 12. τα προσφερόµενα υλικά καλύπτονται από πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφείαποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες υπηρεσίες που βεβαιώνουν την τήρηση ορισµένων προδιαγραφών τύπου (CE). Α.1.10 Όσοι καταθέσουν προσφορά για την οµάδα των ελαστικών εφόσον είναι εισαγωγείς ή παραγωγοί ελαστικών θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση συµµετοχής στο εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα της Ecoelastika (ως µοναδικό εγκεκριµένο στην Ελλάδα). Όσοι είναι προµηθευτές από την εγχώρια αγορά θα προσκοµίσουν τη βεβαίωση συµµετοχής στο εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα της Ecoelastika της εταιρείας από όπου προµηθεύονται τα ελαστικά η οποία είναι και εισαγωγέας. Α.2 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Προκειµένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νοµικού προσώπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά (εκτός του ποινικού µητρώου για Ν.Π) ταως άνω για τους έλληνες πολίτες και τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δικαιολογητικά, που όµως εκδίδονται από τη χώρα εγκατάστασής τους. -14-

15 Α.3 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: Υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ανάλογα µε τηχώρα εγκατάστασής τους και επιπλέον το ακόλουθο δικαιολογητικό: Α.3.1 Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Α.4 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Για κάθε µέλος (ηµεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο)πρέπει να κατατεθούν όλα τα παραπάνω για τους έλληνες πολίτες, κατά περίπτωσηδικαιολογητικά. Ειδικά για την υπεύθυνη δήλωση οι διαγωνιζόµενες ενώσεις προµηθευτώνυποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη ήλωση, για καθένα από τα µέλη τους, υπογεγραµµένη απότο νόµιµο εκπρόσωπο του µέλους. Επιπλέον, καταθέτουν και το ακόλουθο δικαιολογητικό: Α.4.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι µε την υποβολή της προσφοράςκάθε µέλος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνηαυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης, Τα δικαιολογητικά των άρθρων Α.1.4, Α.1.6, Α.1.7, Α.1.8 και Α.3.1 του παρόντος εκδίδονταιµε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης της επιχείρησης. Σε περίπτωσηπου κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή που είναι αρµόδια σύµφωνα µε την εσωτερικήνοµοθεσία της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση για την έκδοση των ανωτέρωπιστοποιητικών, δηλώνει αδυναµία έκδοσης, τότε ο συµµετέχων καταθέτει συµπληρωµατικάµαζί µε το πιστοποιητικό που δηλώνεται η αδυναµία της δικαστικής ή διοικητικής αρχήςένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ήοποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας. Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκηδήλωση δύναται να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Α.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στον (υπό) φάκελο «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονταιηλεκτρονικά τα κάτωθι : Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονικήφόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σεµορφή.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Ταστοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και τουπαραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σεαντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται ναπαράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο.pdf. Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στοσύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτειστην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει να περιέχουν Prospectus, καταλόγους προϊόντων κ.λ.π. -15-

16 Ειδικότερα η τεχνική προσφορά οφείλει να περιέχει επί ποινή αποκλεισµού: Α.5.1Κατάσταση στην οποία για το κάθε ανταλλακτικό της οµάδας για την οποία κατατίθεταιπροσφορά, θα αναφέρουν το εργοστάσιο, τη χώρα κατασκευής όλων των προτεινόµενων ανταλλακτικών/αγαθών που προσφέρουν. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µεχρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουνεµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν ιδίως τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητακαι τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Α.5.2Τεχνική Έκθεση στην οποία θα αναφέρουν τον τεχνικό εξοπλισµό της επιχείρησης και των µέσων ελέγχου και ότι διαθέτουν το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό και εξοπλισµό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί. Α.5.3 Υπεύθυνη δήλωση για τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων ειδών σε σχέση µετις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Α.5.4 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι οι µπαταρίες θα είναι κλειστού τύπουσφραγισµένες µε τα υγρά τους. Α.5.5 Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά ISO για τις προσφερόµενες εργασίες που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες υπηρεσίεςώστε να καλύπτει όλες τις κατηγορίες που περιλαµβάνονται στον διαγωνισµό (οχήµατα και µηχανήµατα έργου). Ο αριθµός, το είδος, η µάρκα και ο αριθµός πλαισίου των οχηµάτων των µηχανηµάτων του ήµου αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική µελέτη (Παράρτηµα Α) ανά οµάδες οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου και έδρα τους είναι το αµαξοστάσιο του ήµου. Α.6 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασίαυποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκοµίζονται στην αρµόδια Υπηρεσία του Δήµου Κοµοτηνής κατάπερίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή,πλην των ΦΕΚ. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ή προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήµου Κοµοτηνής, µε διαβιβαστικόόπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµεναδικαιολογητικά και θα είναι συρραµµένα και αριθµηµένα κατά φύλλο µε συνεχή αρίθµηση. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. -16-

17 Οι απαιτούµενες στο παρόν άρθρο δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του προσφέροντοςυπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετικήθεώρηση. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου«δικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε τηνηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στο Πρωτόκολλο του Δήµου Κοµοτηνής εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικάκαι στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατάσυνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Πιο συγκεκριµένα τα ως άνω Α.1.1, Α.1.2 (πλην των υπεύθυνων δηλώσεων), Α.1.3, Α.1.4,Α.1.6, Α.1.7, Α.1.8, Α.1.10, Α.3.1,Α.5.1, Α.5.2, Α.5.5, δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου*«ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» των διαγωνιζοµένων, πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής τους, επιπλέον προσκοµίζονται επί ποινή αποκλεισµού και εντόςτριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, στο Πρωτόκολλο του ήµου Κοµοτηνής σε έντυπη µορφή, σε απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφασύµφωνα µε το Ν. 4250/14 πλην της εγγύησης συµµετοχής που υποβάλλεται πρωτότυπηκαι τα οποία πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Τα εν λόγωδικαιολογητικά παραδίδονται στην Επιτροπή ιαγωνισµού.σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ηµεδαπών, αυτάπρέπει να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα ευανάγνωστα και αν χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκοµισθούν παντελώς εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας των τριών (3) εργάσιµων ηµερών, η ηλεκτρονική οικονοµικήπροσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία τουδιαγωνισµού. Στην περίπτωση όπου προσκοµισθούν µεν στοιχεία από τον συµµετέχοντα, αλλά διαπιστωθείότι ορισµένα από αυτά που έχουν υποβληθεί µεν µε ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε και ναπροσκοµισθούν, αλλά δεν προσκοµίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τονπροσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωµένος να τα προσκοµίσει εντός της προθεσµίας που θατου ορισθεί. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µεχρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του πουέχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά τηνηµεροµηνία καταληκτικής υποβολής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουντην έκδοσή τους δεν -17-

18 προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύοςτων δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι(6) µηνών, που προηγούνται της ηµεροµηνίας καταληκτικής υποβολής των προσφορών, εκτόςεάν αναφέρεται διαφορετικός χρόνος έκδοσης στα επιµέρους δικαιολογητικά του παρόντοςάρθρου. Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµικήπροσφορά του προσφέροντα.η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισµού στον(υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεταισυµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. (Σηµειώνεταιότι στην Προσφερόµενη Τιµή δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.) Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επίτοις εκατό της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.κατά τηνηλεκτρονική υποβολή της οικονοµικής προσφοράς στο ΕΣΗ ΗΣ οι συµµετέχοντες καλούνταινα συµπληρώσουν την τιµή προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.). Για τα είδη των οµάδων/κατηγοριών στις οποίες µειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα είδη της εκάστοτε οµάδας, λόγω του ότι στο σύστηµα δεν έχει προβλεφθεί καταχώρηση ποσοστού έκπτωσης και για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία που προκύπτει ανά είδος µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της σχετικής µελέτης της αρµόδιας υπηρεσίας του Δήµου για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. Παράδειγµα: Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 10% συνολικά για την ΟΜΑΔΑ 1 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. για παράδειγµα 8.130,08 στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 8.130,08 - (8.130,08 * 0,10) = 7.317,07 Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγεισχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά επί ποινήαποκλεισµούκαι υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα σε περίπτωση φυσικούπροσώπου ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή τον κοινόεκπρόσωπο των µελών σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών. Τα στοιχεία πουπεριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενουψηφιακά υπογεγραµµένου -18-

19 ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται ναπαράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο.pdf. Πέραν της ως άνω υποβολής, κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 11 παρ της αριθ. Π1/2390/ (Β 2677) Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης καιανταγωνιστικότητας, ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά στον εν λόγω (υπο)φάκελο«οικονοµική Προσφορά» επιπλέον του ανωτέρω αρχείου, επίσης οµοίως και επί ποινήαποκλεισµού ψηφιακά υπογεγραµµένο και σε µορφή αρχείου.pdf, το έντυπο προσφοράςτου παραρτήµατος της παρούσας. Το εν λόγω έντυπο οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να το προµηθευτούν σε επεξεργάσιµη µορφήαπό το Σύστηµα. Επισηµαίνονται σχετικά µε την συµπλήρωση του εν λόγω εντύπου (παράρτηµα), τα κάτωθι: A. Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία τουδιαγωνιζόµενου, όπως αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ναυπογράφεται ψηφιακά από: α) τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και γ) σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. Β. Στην περίπτωση που ο προσφέρων καταθέτει προσφορά για το σύνολο των οµάδων της µελέτης, τότε συµπληρώνει όλα τα πεδία των οµάδων του έντυπουυποδείγµατος οικονοµικής προσφοράς. Στην περίπτωση που ο προσφέρων καταθέτειπροσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες/κατηγορίες συµπληρώνει όλα τα πεδία της οµάδας/τωνοµάδων για την οποία/τις οποίες υποβάλλει οικονοµική προσφορά, αφήνοντας κενά ταπεδία των υπόλοιπων οµάδων που δεν τον αφορούν. υνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται είτε για το σύνολο της προµήθειας, είτεγια τα είδη µίας ή περισσοτέρων εκ των οµάδων. Η προσφοράθα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα ταοχήµατα της κάθε Οµάδας. Προσφορές που αφορούν µέροςτων ειδών µίας οµάδας δεν γίνονται δεκτές.εξαιρούνται οι οµάδες συσσωρευτών, τα ελαστικά και η οµάδα 14 για τα οποία κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή κατ είδος. Προσφορές που δεν περιλαµβάνουν το σύνολο των οχηµάτων- µηχ/των- υπερκατασκευών της οµάδας θα χαρακτηρίζονται µη αποδεκτές και θα απορρίπτονται. Ο υποψήφιος ανάδοχος που καταθέτει προσφορά για την προµήθεια ανταλλακτικών πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσει προσφορά και για την αντίστοιχη οµάδα εργασίας συντήρησης επισκευής. Όποιος καταθέτει προσφορά µόνο για την προµήθεια ανταλλακτικών θα απορρίπτεται. Εξαιρούνται οι οµάδες συσσωρευτών και η οµάδα 14. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ηπροσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. -19-

20 Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα,διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Επιτροπή ιαγωνισµού, κατόπινπροσκλήσεως των ιαγωνιζοµένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοιδικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τηδιαφάνεια της διαδικασίας. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ΕΥΡΩ ( ) και δεν µπορεί να υπερβαίνει τονπροϋπολογισµό της Υπηρεσίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρτρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ηµέρα της δηµοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το ήµο Κοµοτηνής. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι και την οριστικήπαραλαβή της συνολικής ποσότητας της προµήθειας. Αποκλείεται αναπροσαρµογήτων τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του αντιτίµουτων ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του. To προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % είναι σταθερό και αµετάβλητο σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. To προσφερόµενο ανά οµάδα ποσοστό έκπτωσης θα πρέπει να είναι ίδιο για την προµήθεια ανταλλακτικών και την εργασία που αφορά την ίδια κατηγορία/οµάδα. Για τα ανταλλακτικά το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται στην τιµή του τρέχοντος ισχύοντος επίσηµου τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής κατά την ηµέρα παράδοσης του ανταλλακτικού, ενώ για τις εργασίες το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται λαµβάνοντας υπόψη τη µέση ωριαία αποζηµίωση για πάσης φύσεως εργασίες επισκευών, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική µελέτη της Υπηρεσίας. Όσον αφορά τις οµάδες Ελαστικών, Ηλεκτρικών συσσωρευτών και ψηκτρών σαρώθρων η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των ειδών έτοιµων, πλήρως τοποθετηµένων και ανάλογα ζυγοσταθµισµένων (ελαστικά) σε κατάσταση πλήρους και απρόσκοπτης λειτουργίας. Για τα προσφερόµενα είδη-εργασίες τα ποσοστά έκπτωσης αναγράφονται και στο τιµολόγιο προσφοράς του παραρτήµατος αριθµητικώς. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον τρόπο που καθορίζεται από τις διατάξεις της Υ.Α /93 ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, δηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην οµάδα/κατηγορία συµµετοχής. Λαµβάνονται υπόψη: 1. η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 2. η χαµηλότερη τιµή δηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην κατηγορία/οµάδα συµµετοχής. 3. Η χαµηλότερη τιµή κατ είδος για την οµάδα 14, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα -20-

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 15. 4. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 15. 4. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 15. 4. 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:33419 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 28η ΘΕΜΑ: 5 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 258/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 22-12-2011 συνεδρίασης των

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC003756050 2016-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Τσιστοπούλου 5 50300 Σιάτιστα Τηλέφωνο: 2465350103 FAX: 2465023270 Πληροφ.: Μυλωνάς Σωτήριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ:25410 26355 Αριθμ. Πρωτ: 14949 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο Δήμος Ξάνθης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003363071 2015-11-24

15PROC003363071 2015-11-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.: 2655 3 24000 ΚΟΝΙΤΣΑ 11/11/2015 Αριθ. Πρωτ.:10566 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εργασία: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εργασία: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Κων/να Μαρκουλάκη Ταχ. Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 εσωτ:3 Fax:.28213 41750 Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Αθήνα 5/ 3/2014 Α.Π./Β.4α/ΓΠ/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής ιακήρυξης: 174530 / 29-12-2015

Αρ. Πρωτ. Περιληπτικής ιακήρυξης: 174530 / 29-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλειος, αµιανάκη Κατερίνα Ταχ. ιευθυνση : Ανδρόγεω 2, 1 ος όροφος Τηλέφωνο: 2813 409185/186/189

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19973/5-4-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Παραλαβή και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Παραλαβή και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Κων/να Μαρκουλάκη Ταχ. Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 εσωτ:3 Fax:.28213 41750 Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πύργος, 20-11- 2015 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 305878/8138 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003285548 2015-11-11

15PROC003285548 2015-11-11 ΑΔΑ:72ΕΣΩΗΖ-Ε9Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ωραιόκαστρο, 10/11 /2015 Αρ. Πρωτ. : 28373 Διεύθυνση: Κομνηνών 76, Θεσσαλονίκη, Ταχ. Κώδικας: 57013 Τηλέφωνο: 2313304058, 4081,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 10-3-2016 Αριθμός πρωτ. 4268. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ. 57400 Πληρ. :κα Σαμαρά

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα