Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟ- ΚΑΙ ΜΕΣΟ- ΕΠΙΠΕΔΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟ- ΚΑΙ ΜΕΣΟ- ΕΠΙΠΕΔΟ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟ- ΚΑΙ ΜΕΣΟ- ΕΠΙΠΕΔΟ 1. Μεθοδολογία μελέτης και διερεύνησης της λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων 1.1 Η μεθοδολογία του ΟΟΣΑ Η συζήτηση γύρω από τον Προγραμματισμό στην Εκπαίδευση κινείται σε τέσσερις κάθετους άξονες και τέσσερις οριζόν τιους πυλώνες (βλέπε Πίνακα 2), σύμφωνα με τα υποδείγματα διερεύνησης της χωρικότητας λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων που περιλαμβάνει ο δείκτης D6.6. του ΟΟΣΑ (OECD, 2012: ). Οι τέσσερις κάθετοι άξονες περιλαμβάνουν τη κατηγοριοποίηση των διαφόρων επιπέδων διοίκησης στα οποία λαμβάνον ται οι αποφάσεις σ ένα εκπαιδευτικό σύστημα: α. κεν τρικό-επίπεδο κράτους, β. περιφερειακό-επίπεδο Περιφέρειας, γ. τοπικό-επίπεδο νομού ή δήμου ανάλογα με τη διοικητική δομή και το πληθυσμιακό μέγεθος της σε κάθε κράτος, δ. επίπεδο σχολικής μονάδας. Σε μικρότερες σε έκταση χώρες είναι δυνατόν να μην υφίσταται το επίπεδο της Περιφέρειας, ενώ σε χώρες με μεγάλη έκταση η Περιφέρεια μπορεί να περιλαμβάνει κι άλλη μικρότερη υποδιαίρεση. Είναι προφανές ότι η κατηγο- 1_.indd /3/2015 6:35:57 μμ

2 152 Προσεγγίζοντας το Αβέβαιο Μέλλον: Η λειτουργία του Προγραμματισμού στην Εκπαίδευση ριοποίηση των καθέτων αξόνων συμβαδίζει με την τυπολογία των διακρίσεων του χώρου, που χρησιμοποιείται στο παρόν βιβλίο [μακρο-μεσο-μικρο-επίπεδο]. Λήψη αποφάσεων Είδος αποφάσεων Κεν τρικό επίπεδο Επίπεδο Περιφέρειας Τοπικό επίπεδο Επίπεδο σχολικής μονάδας Οργάνωση της διδασκαλίας Προγραμματισμός κι οργανωτική διάρθρωση Διαχείρισηδιεύθυνση προσωπικού Διαχείριση οικονομικών πόρων ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Η μεθοδολογία του ΟΟΣΑ για την κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών συστημάτων ανάλογα με το επίπεδο λήψης αποφάσεων - Δείκτης D.6 (2012). Οι τέσσερις οριζόν τιοι (εγκάρσιοι) πυλώνες περιλαμβάνουν τους τομείς ανά επίπεδο, τους οποίους συνήθως αφορά η λήψη αποφάσεων. Ειδικότερα, περιλαμβάνον ται τα εξής: 1. η οργάνωση της διδασκαλίας: θέματα προόδου και επιδόσεων των μαθητών, αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης, επιλογή σχολικών εγχειριδίων, διδακτικές μέθοδοι, υποστήριξη αδυνάμων μαθητών, κλπ., 2. ο προγραμματισμός κι οργανωτική διάρθρωση: στοχοθεσία και διαμόρφωση Αναλυτικών Προγραμμάτων, διδακτέα ύλη, εξεταστικό σύστημα, κλπ., 3. η διαχείριση του προσωπικού: πρόσληψη, μισθοδοσία, εξέλιξη, επιμόρφωση, Καθηκον τολόγιο διδασκόν των, διευθυν τών, βοηθητικού προσωπικού, κλπ., 4. η διαχείριση των οικονομικών πόρων: διάθεση και προσπορισμός κονδυλίων, διαχείριση λειτουργικών εξόδων, κλπ. Ο ΟΟΣΑ προωθεί την αποκέν τρωση σε γενικό επίπεδο ως κυρίαρχο παράγον τα διευκόλυνσης της 1_.indd /3/2015 6:35:57 μμ

3 Kεφάλαιο 10: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟ- ΚΑΙ ΜΕΣΟ- ΕΠΙΠΕΔΟ 153 οικονομικής ανάπτυξης. Στη θεώρηση του ΟΟΣΑ για το εκπαιδευτικό σύστημα, ως βασικός παράγον τας επιτυχίας και προόδου των μαθητών [έτσι, όπως κατά τις εκθέσεις των ειδικών του αναδεικνύεται μέσα από τα αποτελέσματα του PISA 96 ] αναπτύσσεται σε διπολική μορφή ένα σύνολο νεοφιλελεύθερων χαρακτηριστικών και ένα διαφορoποιημένο πλέγμα σχέσεων μεταξύ των σχολικών μονάδων: πρώτον, η αυτονομία των σχολικών μονάδων κι η απόδοση ευθυνών στα προϊστάμενα κλιμάκια, δεύτερον, ο αν ταγωνισμός μεταξύ των σχολείων κι η ελεύθερη επιλογή σχολείου εκ μέρους των μαθητών/ γονέων (Wőssmann, Lűdermann, Schűtz and West, 2007). 1.2 Η μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της EACEA έχει διαμορφώσει ένα παρόμοιο σύστημα δεικτών με εκείνο του ΟΟΣΑ (Argyropoulou, 2015). Το σύστημα των ευρωπαϊκών δεικτών χρησιμοποιείται από το δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ (Eurydice, Eurostat, 2012) ως αφετηρία για τη σύγκριση των αποκεν τρωτικών τάσεων των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Χρησιμοποιούν ται οι ίδιοι κάθετοι άξονες, υπάρχει, όμως, μικρή διαφοροποίηση ως προς το περιεχόμενο των οριζον τίων πυλώνων. Έτσι, υπάρχουν τρεις [αν τί των τεσσάρων του ΟΟΣΑ] ευρωπαϊκοί οριζόν τιοι πυλώνες που περιλαμβάνουν: α/ διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού της εκπαίδευσης, β/ διαχείριση των οικονομικών πόρων, 96 Πρέπει, όμως, να σημειωθεί εδώ ότι τόσο τα αποτελέσματα του PISA, όσο κι η κατάταξη των χωρών με κριτήριο το επίπεδο της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών τους συστημάτων αμφισβητήθηκε από πολλούς, ως προς τη σκοποθεσία, την αντικειμενικότητα, την πληρότητα και την αν τιπροσωπευτικότητα του συνόλου των δεδομένων, του τρόπου επεξεργασίας τους, και της γενίκευσης των αποτελεσμάτων που προήλθε από αυτήν. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι ένα μεγάλο μέρος της κριτικής προήλθε εκ των έσω, δηλαδή από εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ, (Sahlberg, 2012). Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σ ένα από τα βασικά κείμενα της προώθησης της αυτονομίας και απόδοσης ευθυνών των σχολικών μονάδων (Wőssmann, Lűdermann, Schűtz and West, 2007) αποφεύγονται τεχνηέν τως οι εκφράσεις γενίκευσης κι αν τ αυτών χρησιμοποιούν ται άλλες φαινομενολογικού τύπου και χωρίς καθολικό περιεχόμενο. [several aspects,. appears to be.. ) 1_.indd 153

4 154 Προσεγγίζοντας το Αβέβαιο Μέλλον: Η λειτουργία του Προγραμματισμού στην Εκπαίδευση γ/ διδασκαλία και μάθηση [στον πυλώνα αυτό συγκεράννυν ται οι πυλώνες 1 και 2 του ΟΟΣΑ]. Με βάση τις τυπολογίες αυτές γίνεται αφ ενός μεν η συζήτηση κι ο χαρακτηρισμός των εκπαιδευτικών συστημάτων ως συγκεν τρωτικά ή αποκεν τρωμένα, αφ ετέρου δε προσμετράται ο βαθμός αυτονομίας των σχολικών μονάδων. Ειδικά για την αυτονομία των σχολικών μονάδων, έτσι, όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από τις ερευνητικές και βιβλιογραφικές αναφορές, πρέπει να λεχθεί το εξής: τα θεμελιώδη στοιχεία, από τα οποία εξικνείται η σχετική συζήτηση κι ο ανάλογος χαρακτηρισμός είναι: α/ το είδος του νομικού-διοικητικού συστήματος της χώρας, και β/ ο βαθμός οικονομικής και διαχειριστικής αυτοτέλειας της σχολικής μονάδας. Το μεν πρώτο παρέχει τις προϋποθέσεις για τη λήψη αποφάσεων σε χαμηλότερα από το κεν τρικό επίπεδα, το δε δεύτερο επιτρέπει την λήψη αποφάσεων σε καθαρά τοπικό-εσωτερικό επίπεδο και την ελευθερία κινήσεων για την υλοποίησή τους. Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι οι βασικές χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ελλάδα) που ανήκουν κατά το μάλλον ή ήττον στο ίδιο νομικό και διοικητικό σύστημα, παρουσιάζουν έν τονα στοιχεία συγκέντρωσης και βρίσκον ται πολύ χαμηλά στις κατατάξεις του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε 97 (Argyropoulou, 2015). 2. Το Μακρο-επίπεδο Ο Προγραμματισμός στο επίπεδο αυτό αποτελεί αν τικείμενο της κεντρικής διοίκησης και εκφράζει την εκάστοτε πολιτική βούληση, όπως αυτή διατυπώνεται από τις πολιτικές αρχές του κομματικού σχηματισμού που βρίσκεται στην εξουσία την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στο επίπεδο αυτό λαμβάνουν 97 Ο βαθμός και το είδος ή το επίπεδο συγκέν τρωσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε συστήματος. Είναι, όμως, χαρακτηριστικό ότι κι οι πέν τε χώρες βρίσκον ται κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (κάτω δηλαδή από τη θέση 25. Βλέπε πίνακα D6.1 και D6.3 καθώς και τα σχετικά παραρτήματα στο OECD, 2012: 500 και 504) 1_.indd 154

5 Kεφάλαιο 10: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟ- ΚΑΙ ΜΕΣΟ- ΕΠΙΠΕΔΟ 155 χώρα και οι δυο εκφάνσεις της διοικητικής λειτουργίας: σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής ή πολιτικών κατ αρχάς και στη συνέχεια προγραμματισμός υλοποίησης της πολιτικής ή των πολιτικών αυτών. Επίσης, στο επίπεδο αυτό μπορούν να υπεισέλθουν θέματα λήψης πολιτικών αποφάσεων, όπως ποιος, πως και σε ποιο βαθμό αποφασίζει για τις αρχές που θα διέπουν την παροχή εκπαίδευσης, τη δομή, την οργανωτική διάρθρωση ή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, το εύρος των αρμοδιοτήτων των συν τελεστών του, ποιοι δικαιούνται να επωφελούν ται από το εκπαιδευτικό αγαθό, πως και σε ποιο βαθμό γίνεται η υλοποίηση της παροχής του εκπαιδευτικού αγαθού (αναλυτικά προγράμματα), κοκ. Ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής, ως πρώτης έκφανσης της λειτουργίας του προγραμματισμού, εμπεριέχει πολλές επιμέρους παραμέτρους, οι οποίες δεν αποτελούν το καθ αυτό αν τικείμενο του παρόντος πονήματος. Εν τούτος, θεωρείται αναγκαίο για λόγους περαιτέρω κατανόησης να δοθεί εν συν τομία ένας γενικός ορισμός του όρου εκπαιδευτική πολιτική σε αντιδιαστολή με τον όρο εκπαιδευτικός σχεδιασμός στο μακρο-επίπεδο, χωρίς, όμως, να υπεισέλθουμε σε επιστημολογικές προσεγγίσεις του περιεχομένου των δυο όρων. Για ορισμένους μελετητές (Σταμέλος, 2009:19) η εκπαιδευτική πολιτική είναι ο τομέας της πολιτικής που «ενδιαφέρεται για την κατανομή της εξουσίας και της οργάνωσης στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης» λαμβάνοντας σοβαρά υπ όψιν στις επιλογές της τις αξίες, την παράδοση και τους θεσμούς της κοινωνίας, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσεται και την οποία εν τέλει αφορά. Επιπλέον, κατά τον ίδιο μελετητή, η εκπαιδευτική πολιτική «ενδιαφέρεται για τις επιρροές που υπεισέρχονται στη διαμόρφωση δομών και διαδικασιών, για το ποιός ελέγχει και με ποιον τρόπο τα αποτελέσματα της χρήσης τους.ποιος έλεγχος υπάρχει στην πρόσβαση, από ποιους και γιατί». Αφορά, λοιπόν, μεγαλύτερα χρονικά όρια, άρα πρόκειται για μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό. 1_.indd 155

6 156 Προσεγγίζοντας το Αβέβαιο Μέλλον: Η λειτουργία του Προγραμματισμού στην Εκπαίδευση 3. Το Μεσο-επίπεδο Σε συγκεντρωτικά ή/και αποσυγκεν τρωμένα διοικητικά συστήματα υπάρχει διαβάθμιση του ποσοστού των αρμοδιοτήτων σχεδιασμού και προγραμματισμού από κράτος σε κράτος. Κατά συνέπεια, ποικίλλουν κι οι δυνατότητες λήψης αναλόγων εκπαιδευτικών αποφάσεων. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2012:500, Eurydice, 2012: 49), το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρουσιάζει ελάχιστες δραστηριότητες προγραμματισμού και λήψης μακρο- και μεσοπροθέσμων αποφάσεων στο μεσο-επίπεδο. Ο προγραμματισμός και οι αποφάσεις περιορίζονται συνήθως σε ετήσια προγράμματα δράσης (π.χ. εκτέλεση του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, συντονισμός της πορείας του αναλυτικού προγράμματος στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης, έλεγχος και κάλυψη των κενών θέσεων των εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα, διεξαγωγή εξωδιδακτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, εκπαιδευτικών ανταλλαγών και λιγότερο συχνά καινοτόμων δράσεων, κοκ.) και δεν αγγίζουν ουσιαστικότερες πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος, η πρόσληψη διδακτικού προσωπικού, η χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων, κ.α. Απουσιάζουν προγράμματα διάρκειας πέραν του ενός ή το πολύ δυο ετών, με αποτέλεσμα και στο επίπεδο αυτό στην Ελλάδα να λαμβάνει χώρα βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός. Αντίθετα, σε άλλες χώρες με συγκεν τρωτικά μοντέλα διοίκησης το μεσο-επίπεδο εκπαιδευτικού προγραμματισμού παρουσιάζει αυξημένες δράσεις. Στο Σχήμα 9 απεικονίζεται η διαδικασία προγραμματισμού της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα διάφορα επίπεδα του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος, εθνικό-περιφερειακό-σχολικής μονάδας (niveau nationale, niveau académique, établissement). 1_.indd 156

7 Kεφάλαιο 10: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟ- ΚΑΙ ΜΕΣΟ- ΕΠΙΠΕΔΟ 157 et PAP Cibles et PAPA Cibles de et de la et PAPEt et Cibles ΣΧΗΜΑ 9: Ο Προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της γαλλικής Περιφέρειας Aix-Marseille ανά επίπεδο διοίκησης. Πηγή: Gaudemar, Οι δράσεις σε κάθε επίπεδο διαμορφώνον ται με όμοιο τρόπο: διάγνωση της ισχύουσας κατάστασης, αντικειμενικοί στόχοι, επιμέρους στόχοι, προγράμματα δράσης, εργαλεία διαχείρισης-διεύθυνσης και συνέχειας. Η εκπαιδευτική πολιτική και η κατανομή των εκπαιδευτικών στόχων ανά επίπεδο διοίκησης με βάση το παραπάνω διάγραμμα της Περιφέρειας (Académie) Aix-Marseille διαμορφώνεται ως εξής: 1_.indd 157

8 158 Προσεγγίζοντας το Αβέβαιο Μέλλον: Η λειτουργία του Προγραμματισμού στην Εκπαίδευση Βασικοί στόχοι εκπαιδευτικής πολιτικής Α. Αναγκαιότητα στρατηγικής εστιασμένης στην παιδαγωγική-εκπαιδευτική διαδικασία Β. Ύπαρξη των απαραίτητων «εργαλείων» για την παιδαγωγική-εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διεύθυνσηκαθοδήγηση της σχολικής μονάδας Γ. Συνολική επίδοση της σχολικής μονάδας και αξιολόγηση (αποτελεσματικότητα) Ανάλυση σε επιμέρους στόχους ανά επίπεδο α. Η παιδαγωγική-μαθησιακή διαδικασία ως βασική αποστολή β. Η παιδαγωγική-μαθησιακή διαδικασία ως κεντρικός στόχος της περιφερειακής διεύθυνσης γ. Η παιδαγωγική-μαθησιακή διαδικασία ως κεντρικός στόχος του προγραμματισμού της σχολικής μονάδας α. Αναγνώριση-επισήμανση του πυρήνα των στρατηγικών σκοπών β. Στόχοι και δείκτες αποτελεσματικότητας γ. Πρόγραμμα δράσεων συνοχής αναφορικά με τους στόχους δ. Ανάδειξη της σημασίας της μεθόδου επεξεργασίας των στόχων ε. Ο ρόλος του παιδαγωγικού συμβουλίου στ. Διείσδυση στην καθημερινότητα της τάξης ζ. Τροποποίηση των συλλογικών και ατομικών συμπεριφορών: προσέγγιση μέσω αρμοδιοτήτων, παιδαγωγική ανατροπή, εξατομικευμένη διδασκαλία α. Παιδαγωγική νοηματοδότηση στην έννοια της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας αναφορικά με την ισχύουσα στρατηγική και με φροντίδα για αντικειμενικότητα β. Δημιουργία των βάσεων για μια συνολική αξιολόγηση των [εσωτερικών] πολιτικών των σχολικών μονάδων: ενδιαφέρον για αυτό-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας που θα επιτρέψει την προσαρμογή των αξόνων των πολιτικών και θα συμπληρωθεί από την εξωτερική αξιολόγηση ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι μιας γαλλικής Περιφέρειας. Πηγή: Gaudemar, Μετάφραση-Προσαρμογή: της συγγραφέως. 1_.indd 158

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό της φοιτήτριας: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θανάσης Καραλής Ο Θανάσης Καραλής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΔΟΙΚΗΣΗ Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα