ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ. 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου Χολαργού, της 27 ης του μηνός Μαρτίου του έτους Στο Χολαργό σήμερα, 27/3/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6700/ , πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 27 και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Αποστολόπουλος Η., Κουτάκης Ν., Κούτρα Α., Κουκής Ν., Βεντουζά Ε., Σταθογιάννης Ε., Ίσκος Π., Τούτουζας Δ., Δασκαλόπουλος Χ., Τσοχαλής Κ., Ρετσινιά Β., Τσικρικώνη Α., Κτιστάκη Μ., Δοπτόγλου Δ., Μπελιτσάκος Ά., Ευαγγελοπούλου Ε., Πατεργιαννάκης Ν., Νομικός Α., Κεχρής Ι., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Νικάκη Β., Παπαγεωργίου Κ., Πολυκαλά Χ., Πλειώνης Δ., Ρεμούνδος Γ., Ζήκας Π. ΑΠΟΝΤΕΣ Φασούλη Ε., Μπουφούνου Β., Νικολάου Δ., Τίγκας Κ., Μπρέμπου Γ., Δημητριάδου Μ., (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα). Επίσης προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κκ Παρίση Χρύσα και Αποστολόπουλος Νικόλαος. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Ξύδης και ο δημοτικός υπάλληλος κ Χρίστος Πουρνάρας για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1 ο ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος είπε τα κάτωθι: θέμα της Με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 33 του Ν. 4024/2011 (Α 226) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την κατάρτιση του σχεδίου του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, κατά το μέρος που αφορούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης και καταργήθηκαν όλες οι κενές θέσεις του Ο.Ε.Υ. Οι θέσεις αυτές ανέρχονται σε ενενήντα τέσσερις (94) (46 τέως Δήμου Παπάγου και 48 τέως Δήμου Χολαργού).

2 Επίσης, με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 9 του Ν. 4030/2011 (Α 249), αντί των Διευθύνσεων Πολεοδομίας, συστήθηκαν οι Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητές τους. Κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν. 4024/2011 εκδόθηκαν οι υπ αριθμ.: (α) 2580 και 2581/2011 αποφάσεις του Δημάρχου Παπάγου Χολαργού (ΦΕΚ 3309/2011, τεύχος Β ) με τις οποίες διαπιστώθηκε η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων (46 τ. Δήμου Παπάγου και 48 τ. Δήμου Χολαργού). Ενόψει των ανωτέρω και της εγκυκλίου ΔΟΛ/Φ.14/οικ.21732/ , του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπάρχει ανάγκη προσαρμογής του σχεδίου του Ο.Ε.Υ. που είχε ψηφισθεί με την υπ αριθμ.157/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προς τις απαιτήσεις των προαναφερομένων διατάξεων των Ν και 4030/2011. Η Εκτελεστική Επιτροπή, με την υπ αριθμ. 2/2012 απόφασή της, που ελήφθη στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 62 περ. στ του Ν. 3852/2010, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, που έχει προσαρμοσθεί στις διατάξεις των Ν και 4030/2011, και που είναι προσαρτημένο αναπόσπαστα στην ως άνω απόφασή της. Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει για την ψήφιση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, ως έχει στην εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως επίσης και την πρόταση του Δημάρχου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ψηφίζει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Παπάγου Χολαργού, ως κάτωθι: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Οργάνωση-Διάρθρωση Δήμου 1. Η βασική οργάνωση του Δήμου Παπάγου-Χολαργού περιλαμβάνει:

3 α. Το Γενικό Γραμματέα, β. Τις Υπηρεσίες Δημοτικής Πολιτικής και Υποστήριξης, γ. Τη Γραμματεία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών, δ. Τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, ε. Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στ. Τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πρασίνου (ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ), ζ. Τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η. Την Υπηρεσία Δόμησης, θ. Τη Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και ι. Τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 2. Στη βασική οργάνωση του Δήμου περιλαμβάνονται επίσης: α. Η Εκτελεστική Επιτροπή, β. Η Οικονομική Επιτροπή, γ. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δ. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ε. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης και στ. Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, oι αρμοδιότητες και τα έργα των οποίων καθορίζονται λεπτομερώς στο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87Α/ ) Ως εκ τούτου, παρέλκει η αναφορά αυτών στον παρόντα Οργανισμό. Άρθρο 2 Γενικός Γραμματέας 1. Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα, υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου. 2. Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας:

4 α. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους. β. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην Εκτελεστική Επιτροπή ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτές, καθώς και την υποστήριξη αυτών ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους. γ. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. δ. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου. ε. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή. στ. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου. ζ. Συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών του Δήμου. η. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή τους με τους στόχους του Δήμου. θ. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

5 ι. Υπογράφει τα έγγραφα, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος. ια. Εκτελεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και αυτές που του αναθέτει ο Δήμαρχος. ιβ. Παραλαμβάνει από τους υπηρεσιακούς παράγοντες τους φακέλους και προσυπογράφει τα έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν από το Δήμαρχο. ιγ. Δέχεται Επιτροπές, Συλλόγους, Δημότες και Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Δήμου. ιδ. Οργανώνει και συντονίζει τις δραστηριότητες των υπηρεσιών του Δήμου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της λειτουργίας τους, για την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει τα αιρετά όργανα του Δήμου. 3. Το Γενικό Γραμματέα υποστηρίζει διοικητικά και γραμματειακά το προσωπικό του Ιδιαιτέρου Γραφείου του το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις: α. Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στο Γενικό Γραμματέα. β. Υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Γενικού Γραμματέα που έχουν να κάνουν με φορείς, οργανώσεις και υπηρεσιακούς παράγοντες. γ. Ρυθμίζει τις συναντήσεις και τις επικοινωνίες του Γενικού Γραμματέα και τηρεί το ημερολόγιο των επαφών του, εντός και εκτός του Δήμου. δ. Συνεργάζεται με το Ιδιαίτερο Γραφείο του Δημάρχου και με το Γραφείο Επικοινωνίας - Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων - Τύπου. ε. Τηρεί το αρχείο του Γενικού Γραμματέα. Άρθρο 3 Υπηρεσίες Δημοτικής Πολιτικής και Υποστήριξης Οι Υπηρεσίες Δημοτικής Πολιτικής και Υποστήριξης υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο και αποτελούνται από: α. Τη Γραμματεία Δημάρχου, β. Το Γραφείο Επιτελικής Υποστήριξης Δημάρχου, γ. Τη Νομική Υπηρεσία, δ. Το Γραφείο Επικοινωνίας-Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων-Τύπου,

6 ε. Το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, στ. Το Γραφείο Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας και ζ. Το Γραφείο Νεολαίας και Απασχόλησης. Άρθρο 4 Γραμματεία Δημάρχου Η Γραμματεία Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο Δήμαρχο και ιδίως: 1. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου και τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του, εντός και εκτός του Δήμου. 2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής. 3. Τηρεί το αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου. 4. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών. 5. Διεκπεραιώνει τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, τηρεί αρχεία εγγράφων, δακτυλογραφεί και αναπαράγει κείμενα, αναπαράγει σχέδια, παρέχει γενικές πληροφορίες προς τους πολίτες κλπ 6. Χειρίζεται το μηχανογραφικό εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την αποδοτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Γραφείου Δημάρχου. 7. Τηρεί αρχεία διατιθεμένων τεχνικών μέσων και ανθρώπινου δυναμικού του Γραφείου Δημάρχου και κατανέμει αυτά στις επί μέρους δραστηριότητες και έργα της. 8. Τηρεί το προσωπικό αρχείο εγγράφων του Δημάρχου. 9. Τηρεί το εμπιστευτικό Πρωτόκολλο. 10. Συγκεντρώνει στοιχεία ή έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν από το Δήμαρχο και μεριμνά για την υπογραφή και διεκπεραίωσή τους. 11. Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο αποφάσεων Δημάρχου.

7 12. Διεξάγει κάθε υπηρεσία που ανατίθεται από το Δήμαρχο, η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών. 13. Υποστηρίζει τις δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων του Δημάρχου. 14. Ενημερώνει το Δήμαρχο, τον Πρόεδρο Δ.Σ. και τους Αντιδημάρχους για τις διάφορες εορτές και εκδηλώσεις του Δήμου ή άλλων φορέων και ιδιωτών, στις οποίες έχουν κληθεί να παραστούν. 15. Διενεργεί την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου με Συλλόγους, Σωματεία, Ομίλους, Οργανώσεις καθώς και με δημότες που υποβάλλουν στο Δήμο προτάσεις, παρατηρήσεις, απόψεις κλπ 16. Υποστηρίζει γραμματειακά την Εκτελεστική Επιτροπή. Προς τούτο: α. Καταρτίζει, σε συνεργασία με το Δήμαρχο, την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής β. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής γ. Συντάσσει και δακτυλογραφεί τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. Άρθρο 5 Γραφείο Επιτελικής Υποστήριξης Δημάρχου 1. Στο Γραφείο αυτό υπηρετούν οι Ειδικοί Συνεργάτες, Ειδικοί Σύμβουλοι και Επιστημονικοί Συνεργάτες, που έχει το δικαίωμα να προσλαμβάνει ο Δήμαρχος, για να υποστηρίζουν το έργο του. 2. Ο κάθε Ειδικός Σύμβουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης ή Ειδικός Συνεργάτης, ασκεί καθήκοντα επιτελικά και δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί (Ν. 1416/1984, άρθρο 67). 3. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, Επιστημονικοί Συνεργάτες και Ειδικοί Συνεργάτες λαμβάνουν απευθείας εντολές από το Δήμαρχο και συνεργάζονται με το προσωπικό του Δήμου, σε όλη του την ιεραρχία, τη Νομική Υπηρεσία και άλλους παράγοντες. Επίσης έχουν δικαίωμα να ζητούν, προφορικά ή γραπτά, στοιχεία που θα είναι αναγκαία, κατά τη γνώμη τους, για την εκτέλεση των εντολών του Δημάρχου.

8 4. Το συμβουλευτικό έργο των Ειδικών Συνεργατών, Επιστημονικών Συνεργατών και Ειδικών Συμβούλων υποβάλλεται στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους και το αντικείμενο που επεξεργάζονται. Άρθρο 6 Νομική Υπηρεσία 1. Η Νομική Υπηρεσία υπάγεται διοικητικά στο Δήμαρχο, ενεργεί δε και τελεί υπό τις οδηγίες και εντολές του, με σκοπό τη στήριξη και διασφάλιση, από νομικής άποψης, των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του Δήμου. 2. Τη Νομική Υπηρεσία διευθύνει ο δικηγόρος που ορίζεται, με απόφαση του Δημάρχου, ως Προϊστάμενος αυτής, ο οποίος φέρει τον τίτλο του Νομικού Συμβούλου. 3. Οι δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας έχουν το ακόλουθο έργο: α. Ασχολούνται με κάθε νομικό θέμα που ενδιαφέρει το Δήμο (εξώδικα, δικαστικά, έγγραφα, με παραστάσεις σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, με γνωματεύσεις για νομικά ζητήματα, επεξεργασία από νομική άποψη συμβολαίων, διακηρύξεων κλπ). β. Παρέχουν υπηρεσίες νομικής υποστήριξης στις Υπηρεσίες του Δήμου, όταν είναι απαραίτητο. γ. Επεξεργάζονται νομικά και γνωμοδοτούν για πράξεις της Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν το Δήμο. δ. Τηρούν το αναγκαίο αρχείο νομικών υποθέσεων και γνωμοδοτήσεων. ε. Προβαίνουν στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των προκηρύξεων-διακηρύξεων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού. στ. Παρέχουν, όταν απαιτείται, νομικές συμβουλές κατά τη δημοπράτηση έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια αυτής.

9 ζ. Παρέχουν νομική υποστήριξη κατά τη συμβασιοποίηση έργων, εργασιών και υπηρεσιών, για την εναρμόνιση αυτών με τις διατάξεις του κοινοτικού ή εθνικού δικαίου. 4. Η απασχόληση των δικηγόρων στο Δήμο ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και συνθήκες. Βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών και παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όταν καλούνται και όταν η φύση του υπό συζήτηση θέματος επιβάλλει την παρουσία τους. 5. Οι δικηγόροι του Δήμου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, παρέχουν τις νομικές υπηρεσίες τους και στα Νομικά Πρόσωπα καθώς και στα Ιδρύματα του Δήμου. Ο Δήμαρχος έχει το δικαίωμα να ορίζει, με απόφασή του, έναν εκ των υπηρετούντων δικηγόρων ως αποκλειστικά αρμοδίου για τα θέματα των Νομικών Προσώπων του Δήμου, εάν τούτο κριθεί αναγκαίο, με εγκατάσταση αυτού στην έδρα ενός εκ των Νομικών Προσώπων. 6. Η Νομική Υπηρεσία αναλαμβάνει τη Νομική Υποστήριξη του Δήμου, των υπηρετούντων σ αυτόν (αιρετών και εργαζομένων) και των Νομικών του Προσώπων, ενώπιον όλων των Διοικητικών Αρχών και των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, σε πάσης φύσεως υποθέσεις και ανακύπτουσες διαφορές, ακόμη και ποινικές, που απαιτούν την εξώδικη ή δικαστική διεκδίκηση και υπεράσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του Δήμου. 7. Η Νομική Υπηρεσία διαθέτει δική της Γραμματεία, που έχει τις ακόλουθες ενδεικτικά αρμοδιότητες: α. Δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων καθώς και διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας της υπηρεσίας και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη της Νομικής Υπηρεσίας. β. Τήρηση του αναγκαίου αρχείου της Υπηρεσίας (π.χ. συγκέντρωση νόμων, διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων και νομολογίας που αφορά θέματα που απασχολούν το Δήμο κλπ). γ. Ηλεκτρονική οργάνωση της Υπηρεσίας και ό,τι άλλο απαιτείται για την εκπλήρωση της αποστολής της.

10 Άρθρο 7 Γραφείο Επικοινωνίας-Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων-Τύπου 1. Επιμελείται, προγραμματίζει και οργανώνει εορτές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου, οργανώνει εράνους καθώς και αθλητικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις. 2. Επιμελείται για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και φύλαξη φωτογραφιών, ταινιών, δημοσιευμάτων κλπ σχετικών με εορτές και εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από το Δήμο ή συμμετείχε ο Δήμος σ αυτές. 3. Μεριμνά για τη σύνταξη και έκδοση ενημερωτικών δελτίων, διαφημιστικών εντύπων και αφισών, για την ενημέρωση του κοινού, επί δημοτικών θεμάτων και των πάσης φύσεως πολιτιστικών εκδηλώσεών του. 4. Τηρεί τα απαραίτητα για τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου, στοιχεία, πληροφορίες και στατιστικά δελτία, καθώς και το αρχείο δημοσιευμάτων που αφορούν το Δήμο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα. 5. Μεριμνά για την έγκαιρη εκτύπωση και αποστολή των προσκλήσεων καθώς και για την έγκαιρη εκτύπωση αφισών, καταλόγων, διαφημιστικών εντύπων, προγραμμάτων κλπ. 6. Επιμελείται της διοργάνωσης, υποδοχής και φιλοξενίας ημεδαπών και αλλοδαπών αντιπροσωπειών και προσωπικοτήτων. 7. Επιμελείται της διαδικασίας μετάβασης στο εξωτερικό, του Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων ή εκπροσώπων του Δήμου, για υπηρεσιακούς λόγους. 8. Οργανώνει τις αδελφοποιήσεις του Δήμου και παρακολουθεί όλα τα σχετικά με αυτές θέματα. 9. Οργανώνει και προετοιμάζει ημερίδες ή συνέδρια, από κοινού με άλλους φορείς. 10. Εποπτεύει και επικαιροποιεί την ιστοσελίδα του Δήμου στο διαδίκτυο (σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και διαχειρίζεται καταχωρήσεις / διαγραφές / επικαιροποιήσεις των ανακοινώσεων στους ηλεκτρονικούς και μη πίνακες του Δήμου. 11. Προγραμματίζει συναντήσεις του Δημάρχου με τους κατοίκους του Δήμου, για τη διαπίστωση των αναγκών τους και την καταγραφή των προβλημάτων τους.

11 12. Ενημερώνει τους πολίτες για τις επιδιώξεις και τους στόχους του Δήμου και δραστηριοποιείται στην προσπάθεια προαγωγής και εκπλήρωσης των τοπικών συμφερόντων. 13. Παρακολουθεί δημοσιεύσεις του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή εκπομπών στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις Υπηρεσίες του Δήμου και μεριμνά για την προετοιμασία ανάλογων δημοσιεύσεων με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. 14. Συνεργάζεται με τους δημοσιογράφους και οργανώνει συνεντεύξεις Τύπου, επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων και εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ και σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος. 15. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με οργανώσεις και σωματεία, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος με το Δήμο. 16. Μεριμνά για την κατάλληλη διακόσμηση του Δημοτικού Καταστήματος και των αιθουσών αυτού ή οποιουδήποτε άλλου χώρου, κατά τις διενεργούμενες από το Δήμο τελετές. 17. Μεριμνά για το σημαιοστολισμό, για τη φωταγώγηση και διακόσμηση γενικά της πόλης και των δημοτικών καταστημάτων, κατά τις εθνικές και λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών και Έργων. 18. Προτείνει στη Δημοτική Αρχή και υποστηρίζει εκδηλώσεις που στοχεύουν στη γενικότερη πολιτιστική και κοινωνική αναβάθμιση του Δήμου. 19. Επικοινωνεί με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Επιτροπή των Περιφερειών, Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης κ.ά.) και ενημερώνει τη Δημοτική Αρχή για τη διεθνή γενικότερα και ευρωπαϊκή ειδικότερα θέση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 20. Εποπτεύει τη λειτουργία των χορωδιών και μουσικών συνόλων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, την καλλιτεχνική διαχείριση των οποίων έχει το καθ ύλη αρμόδιο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου. 21. Προγραμματίζει και οργανώνει το ετήσιο Φεστιβάλ Παπάγου- Χολαργού. 22. Εκτελεί το Φεστιβάλ.

12 23. Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και προστασίας κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ. 24. Μεριμνά για την τήρηση των περί κοινής ησυχίας και άλλων διατάξεων, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ. Άρθρο 8 Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 1. Το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. 2. Το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης διαρθρώνεται σε τρία Γραφεία (Γραφείο Προγραμματισμού, Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού- Πιστοποίησης-Διασφάλισης Ποιότητας και Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), οι αρμοδιότητες των οποίων είναι οι ακόλουθες: α. Ο στρατηγικός σχεδιασμός και οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου με θεματικά αντικείμενα στους μηχανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης και των κοινοτικών διαδικασιών και θεσμών. β. Ο έλεγχος της εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. γ. Η παρακολούθηση, απορρόφηση και διαχείριση Εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων. δ. Η κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από αυτόν. ε. Ο σχεδιασμός, σε συνεργασία με το Δήμαρχο, τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, των ετήσιων προγραμμάτων δράσης στα πλαίσια του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου καθώς και η διαχείριση και αξιολόγηση αυτών.

13 στ. Η έρευνα και η εκπόνηση μελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, τη διερεύνηση αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων. ζ. Η παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και η ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών για τη συμμετοχή του Δήμου σε αυτά. η. Η παρακολούθηση της εξέλιξης του Τεχνικού Προγράμματος, των προμηθειών και του Προϋπολογισμού, σε συνάρτηση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και η αξιολόγηση της υλοποίησής τους. θ. Ο συντονισμός και η υποστήριξη της διαδικασίας προγραμματισμού των έργων-μελετών-προμηθειών-υπηρεσιών του Δήμου που πραγματοποιούνται από τις Διευθύνσεις Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. ι. Η σύναψη και παρακολούθηση της προόδου των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων. ια. Ο συντονισμός των ενεργειών για την πιστοποίηση και τη διασφάλιση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου, με ιδιαίτερη μέριμνα στα ακόλουθα αντικείμενα: (1) Τήρηση των αρχείων που αφορούν στη διαχείριση του Συστήματος. (2) Διανομή των εγγράφων του Συστήματος στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. (3) Παρακολούθηση των μη συμμορφώσεων που προκύπτουν και των ενεργειών που ακολουθούν. (4) Οργάνωση-συντονισμός της διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων του Συστήματος και επικοινωνία με τους εξωτερικούς φορείς ελέγχου αυτού. (5) Σύνταξη εκθέσεων ανασκόπησης του Συστήματος και οργάνωση των συσκέψεων ανασκόπησης από τη Διοίκηση. (6) Συντονισμό διαδικασιών εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα διαχειριστικής επάρκειας-ποιότητας. ιβ. Ο Σχεδιασμός συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κλπ) καθώς και του Κανονισμού Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών.

14 Άρθρο 9 Γραφείο Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας 1. Το Γραφείο Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας είναι αρμόδιο: α. για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν τη διασφάλιση της διαφάνειας στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους και β. για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 2. Στον Τομέα της διαφάνειας το Γραφείο Διαφάνειας και Απασχόλησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις: α. Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών και ενεργειών που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στις σχέσεις του δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργαζόμενο προς τούτο με το Τμήμα Τεχνολογίας της Πληροφορίας. β. Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης κάθε ενδιαφερομένου σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. γ. Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τη δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο υπηρεσιών στους δημότες. δ. Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ανάθεσης από το Δήμο της εκτέλεσης έργων και της προμήθειας υλικών και υπηρεσιών. ε. Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές.

15 στ. Δέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών και τους ενημερώνει για τα δικαιώματά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα. ζ. Σχεδιάζει, συντάσσει και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: - Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων, - Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου, - Κανονισμού Πληροφόρησης των Πολιτών και του Κανονισμού Διαβούλευσης. η. Μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών διαβούλευσης, για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο. θ. Εξασφαλίζει την τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας των πολιτών με το Δήμο, για τη διατύπωση των παραπόνων τους ή την παροχή διοικητικών πληροφοριών προς αυτούς. ι. Τηρεί τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 που αφορούν την ενίσχυση της διαφάνειας. 3. Στον τομέα της διοικητικής βοήθειας, το Γραφείο Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις: α. Σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες για την εξυπηρέτησή τους από τις δημοτικές υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ. β. Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία δικτύων εθελοντών που αναλαμβάνουν την εξυπηρέτησή τους για την εκτέλεση των δοσοληψιών τους με τις δημοτικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ για λογαριασμό τους. γ. Δέχεται τα αιτήματά τους και μεριμνά για την ικανοποίησή τους, με την αξιοποίηση τόσο των υπαλλήλων του Γραφείου όσο και των δικτύων εθελοντών. δ. Συνεργάζεται με τα αρμόδια ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Άρθρο 10 Γραφείο Νεολαίας και Απασχόλησης

16 1. Στον τομέα της νεολαίας, το Γραφείο Νεολαίας και Απασχόλησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις: α. Μεταφέρει και εισηγείται στη Δημοτική Αρχή τις προτάσεις των νέων για θέματα παιδείας, άθλησης και πολιτισμού και γνωστοποιεί σε αυτούς τις θέσεις του Δήμου στα θέματα αυτά. β. Συζητά με τα μαθητικά συμβούλια των σχολείων της πόλης και με νεανικά σωματεία. (Προσκόπους, Οδηγούς, Κατηχητικά κλπ) για προτάσεις και προβληματισμούς στο έργο του Δήμου που απευθύνεται στη νεολαία. γ. Εξασφαλίζει / διατηρεί δίαυλο επικοινωνίας των μαθητικών συμβουλίων και νεανικών σωματείων με το Δήμο, για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τη νεολαία του Δήμου. δ. Αναλαμβάνει ή συμμετέχει στην οργάνωση εκδηλώσεων (πολιτιστικών, μορφωτικών, αθλητικών κλπ) που γίνονται από το Δήμο και αφορούν στη νεολαία ή γίνονται σε συνεργασία του Δήμου και των νέων ή των νεανικών σωματείων. ε. Χειρίζεται τα θέματα για την εκλογή του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων και διατηρεί στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα μέλη του, για την εξυπηρέτηση όλων των θεμάτων που ενδιαφέρουν αυτό. στ. Συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία για τη συμμετοχή παιδιών δημοτών ή / και κατοίκων του Δήμου σε προγράμματα θερινών κατασκηνώσεων, εφόσον τα έξοδα για αυτά τα προγράμματα δεν καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς των γονέων τους. ζ. Τηρεί το μητρώο νέων και συνεργάζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων. η. Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και συμμετέχει στους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. θ. Συνεργάζεται με το Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού για δράσεις και προγράμματα που αφορούν στη νεολαία και το Τοπικό Συμβούλιο Νέων. 2. Στον τομέα της απασχόλησης, το Γραφείο Νεολαίας και Απασχόλησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:

17 α. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες σχετικά με την απασχόληση και τόνωση της τοπικής αγοράς. β. Συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή. γ. Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω των Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. δ. Συνεργάζεται με τις υπάρχουσες στο Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και τις άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, για την επαγγελματική κατάρτιση των επιχειρηματιών και των νέων της περιοχής. ε. Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής, με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων για τους ανέργους και τη δημιουργία προσβάσεων στην αγορά εργασίας. στ. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων, με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση αυτών. ζ. Μεριμνά για τη δημιουργία προϋποθέσεων στήριξης της τοπικής αγοράς από τους κατοίκους του δήμου και της ευρύτερης περιοχής. η. Επιλαμβάνεται των θεμάτων που απασχολούν τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες της περιοχής και εισηγείται τη λήψη των επιβαλλομένων μέτρων. θ. Καταγράφει τους ανέργους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, προκειμένου να υπάρξει η διασύνδεση μεταξύ τους, για την κάλυψη των θέσεων εργασίας. ι. Παρακολουθεί τις προκηρύξεις ΟΑΕΔ, Δημοσίου, Δήμου και άλλων φορέων, προκειμένου να ενημερώνονται οι άνεργοι της περιοχής για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας. ια. Συνεργάζεται με το Τμήμα Καταστημάτων και Λαϊκών Αγορών, για την προώθηση και καλύτερη αποτελεσματικότητα των αρμοδιοτήτων του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και Διασύνδεσης. Άρθρο 11 Γραμματεία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών

18 1. Συγκεντρώνει θέματα και εισηγήσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 2. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων των οργάνων αυτών. 3. Αναπαράγει και επιδίδει στους επικεφαλής των δημοτικών συνδυασμών τις διάφορες εισηγήσεις των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις ειδικές προς τούτο εντολές των Προέδρων αυτών. 4. Συντάσσει και δακτυλογραφεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών και κοινοποιεί αυτές στις αρμόδιες Διευθύνσεις ή Τμήματα του Δήμου, για τις περαιτέρω ενέργειες που επιβάλλεται να γίνουν. 5. Τηρεί Βιβλία Επιτροπών που συγκροτούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 6. Τηρεί αρχείο πρακτικών των ως άνω οργάνων. 7. Υποστηρίζει γραμματειακά τα ως άνω συλλογικά όργανα. 8. Υποβάλλει καταστάσεις συμμετοχής των Δημοτικών Συμβούλων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 9. Τηρεί αρχεία με πλήρη στοιχεία των διατελεσάντων Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Προέδρων Δ.Σ. και Δημοτικών Συμβούλων. 10. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και ενημερώνει έγκαιρα τα μέλη του για την ημέρα και ώρα συνεδριάσεως. 11. Επιμελείται την τήρηση και καταχώρηση των πρακτικών των αποφάσεων των οργάνων αυτών στα οικεία βιβλία. 12. Υποβάλλει στην αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας εποπτεύουσα αρχή τις αποφάσεις που παίρνονται από αυτό και καταχωρεί αυτές στα σχετικά βιβλία (ευρετήριο, επιδοτήριο, βιβλίο διεκπεραίωσης) 13. Διαβιβάζει στις αρμόδιες Επιτροπές τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές για μελέτη και επεξεργασία, διαμορφώνει προγράμματα και εισηγήσεις

19 προς το Δημοτικό Συμβούλιο και παρακολουθεί για την έγκαιρη επαναφορά τους στο Συμβούλιο και τη λήψη της οριστικής απόφασης. 14. Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που εισηγούνται αυτές στο Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης. 15. Διεξάγει όλη την υπηρεσία, που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών του και φροντίζει για τη συγκέντρωση των στοιχείων που είναι αναγκαία, ώστε οι υποθέσεις που εισάγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση να είναι πλήρεις. 16. Συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των θεμάτων που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 17. Συντάσσει τις αποφάσεις που παίρνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και υποβάλλει αυτές στις αρμόδιες αρχές για έγκριση. 18. Δακτυλογραφεί, αναπαράγει, διεκπεραιώνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία της Γραμματείας. 19. Μεριμνά για το χώρο των συνεδριάσεων, την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και του φωτισμού της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου, την ύπαρξη των κατάλληλων μέσων κλπ. 20. Μεριμνά για την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 21. Ενημερώνει τις υπηρεσίες του Δήμου για τις εγκεκριμένες αποφάσεις των προαναφερομένων Οργάνων. 22. Τηρεί αρχείο εκπροσώπων του Δήμου σε διάφορους φορείς και όργανα. Μεριμνά για την αποστολή σε αυτούς στοιχείων, επικοινωνεί, παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει τις εκθέσεις των εκπροσώπων προς το Δήμο. 23. Τηρεί βιβλίο ερωτήσεων που καταθέτουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στο Προεδρείο. 24. Ενεργεί κάθε εργασία σχετική με τη διευκόλυνση του έργου των οργάνων του άρθρου αυτού. 25. Μεριμνά για την ηλεκτρονική οργάνωση της Γραμματείας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 12

20 Διάρθρωση-Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν τη δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για το σχεδιασμό και το συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και για την άσκηση πολιτικών ισότητας των φύλων. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση, υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες. 2. Τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών απαρτίζουν τα τμήματα: α. Ανθρώπινου Δυναμικού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων/Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, β. Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, γ. Πρόνοιας-Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, δ. Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού και ε. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κατανέμονται στα τμήματα ως εξής: Α. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων/Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων α. Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού 1. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας.

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012. Πρακτικό της με αριθ. 9/2012

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών)

(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών) (α) Αρµοδιότητες Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Πρόνοιας. (Γενικές Αρμοδιότητες) 1. Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ποιότητας Ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 250 α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 250 α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 25 α Ψήφιση και Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου Χολαργού, και του ΝΠΔΔ «Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 29 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 29 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76 Τροποποίηση της υπ αριθ. 45/2014 κανονιστικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 6/2015 από 29/4/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπική κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Οκτώβριος 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 3.1. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετών... 10 3.2. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας... 10 3.3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 41617 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 97 Παραχώρηση δηµοτικών εγκαταστάσεων στα ΝΠ «ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 1/2016 από 28/1/2016. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 13/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 1080 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πράξης: 3/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12 ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15] 15 Νοεμβρίου -2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15] 15 Νοεμβρίου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15] 15 Νοεμβρίου -2013 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 15 α του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα θέσης εργασίας

Περίγραμμα θέσης εργασίας Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών Τμήμα: Τμήμα Δημοτολογίου Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ, 23-4-2013 Αριθ. Πρωτ. : 27817 ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΞ1-ΟΟΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΞ1-ΟΟΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµός Απόφασης: 154 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Απ ευθείας ανάθεση για την προµήθεια «Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

22345/26-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22345/26-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22345/26-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 656 Από το πρακτικό 38 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την κατάρτιση του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Αριθ. Απόφασης:267 /2014 Θέμα: Ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 27329 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση :Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας :36100 Πληροφορίες :Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την ορθολογική διοίκηση διαχείριση των θεμάτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και την εξυπηρέτηση των δημοτών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ηράκλειο 30/3/2016 Aρ. Πρωτ.: 34308 Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12, Τ.Κ. 561 23 ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 2019 Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Α Α : ΒΕΦ3ΩΨΕ-0ΜΑ Αμπελόκηποι 31-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός: Εφαρμογή Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής στους Τομείς της Πρόνοιας, της Παιδείας και της Υγείας. Συντονισμός Συναντήσεις Συνεργασία Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Καλαμαριά 16/01/2017 Αρ.πρωτ. 42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 27 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 142 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 1/8/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10438 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθμ. 61 Αφού έλαβε υπόψη Η Δήμαρχος Λεβαδέων Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» Ιούλιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Άρθρο 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Άρθρο 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1 ΜΕΡΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστηµένες στην έδρα του Δήµου και περιλαµβάνουν τις παρακάτω οργανικές µονάδες οµαδοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 16/9/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 16/9/2014 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 22/9/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 11279 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 16/9/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 175 Πρακτικό της με αριθμ. 26ης/16.9.2014 τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια»

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια» Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr To πρόγραμμα«διαύγεια»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 114/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της συμμετοχής ενός υπαλλήλου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 5/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 5/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Περίληψη Υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου για Μερική Απασχόληση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 5/09 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 29 η του

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α

Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α 1 Διευθύνω Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α Άρθρο 93 Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του δήμου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 1. Στους δημάρχους, αντιδημάρχους και προέδρους δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΞ1-2ΜΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΞ1-2ΜΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΞ1-2ΜΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 Καθορισμός των κοινόχρηστων χώρων των οποίων η χρήση επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα