ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ. 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου Χολαργού, της 27 ης του μηνός Μαρτίου του έτους Στο Χολαργό σήμερα, 27/3/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6700/ , πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 27 και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Αποστολόπουλος Η., Κουτάκης Ν., Κούτρα Α., Κουκής Ν., Βεντουζά Ε., Σταθογιάννης Ε., Ίσκος Π., Τούτουζας Δ., Δασκαλόπουλος Χ., Τσοχαλής Κ., Ρετσινιά Β., Τσικρικώνη Α., Κτιστάκη Μ., Δοπτόγλου Δ., Μπελιτσάκος Ά., Ευαγγελοπούλου Ε., Πατεργιαννάκης Ν., Νομικός Α., Κεχρής Ι., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Νικάκη Β., Παπαγεωργίου Κ., Πολυκαλά Χ., Πλειώνης Δ., Ρεμούνδος Γ., Ζήκας Π. ΑΠΟΝΤΕΣ Φασούλη Ε., Μπουφούνου Β., Νικολάου Δ., Τίγκας Κ., Μπρέμπου Γ., Δημητριάδου Μ., (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα). Επίσης προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κκ Παρίση Χρύσα και Αποστολόπουλος Νικόλαος. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Ξύδης και ο δημοτικός υπάλληλος κ Χρίστος Πουρνάρας για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1 ο ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος είπε τα κάτωθι: θέμα της Με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 33 του Ν. 4024/2011 (Α 226) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την κατάρτιση του σχεδίου του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, κατά το μέρος που αφορούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης και καταργήθηκαν όλες οι κενές θέσεις του Ο.Ε.Υ. Οι θέσεις αυτές ανέρχονται σε ενενήντα τέσσερις (94) (46 τέως Δήμου Παπάγου και 48 τέως Δήμου Χολαργού).

2 Επίσης, με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 9 του Ν. 4030/2011 (Α 249), αντί των Διευθύνσεων Πολεοδομίας, συστήθηκαν οι Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητές τους. Κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν. 4024/2011 εκδόθηκαν οι υπ αριθμ.: (α) 2580 και 2581/2011 αποφάσεις του Δημάρχου Παπάγου Χολαργού (ΦΕΚ 3309/2011, τεύχος Β ) με τις οποίες διαπιστώθηκε η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων (46 τ. Δήμου Παπάγου και 48 τ. Δήμου Χολαργού). Ενόψει των ανωτέρω και της εγκυκλίου ΔΟΛ/Φ.14/οικ.21732/ , του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπάρχει ανάγκη προσαρμογής του σχεδίου του Ο.Ε.Υ. που είχε ψηφισθεί με την υπ αριθμ.157/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προς τις απαιτήσεις των προαναφερομένων διατάξεων των Ν και 4030/2011. Η Εκτελεστική Επιτροπή, με την υπ αριθμ. 2/2012 απόφασή της, που ελήφθη στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 62 περ. στ του Ν. 3852/2010, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, που έχει προσαρμοσθεί στις διατάξεις των Ν και 4030/2011, και που είναι προσαρτημένο αναπόσπαστα στην ως άνω απόφασή της. Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει για την ψήφιση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, ως έχει στην εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως επίσης και την πρόταση του Δημάρχου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ψηφίζει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Παπάγου Χολαργού, ως κάτωθι: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Οργάνωση-Διάρθρωση Δήμου 1. Η βασική οργάνωση του Δήμου Παπάγου-Χολαργού περιλαμβάνει:

3 α. Το Γενικό Γραμματέα, β. Τις Υπηρεσίες Δημοτικής Πολιτικής και Υποστήριξης, γ. Τη Γραμματεία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών, δ. Τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, ε. Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στ. Τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πρασίνου (ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ), ζ. Τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η. Την Υπηρεσία Δόμησης, θ. Τη Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και ι. Τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 2. Στη βασική οργάνωση του Δήμου περιλαμβάνονται επίσης: α. Η Εκτελεστική Επιτροπή, β. Η Οικονομική Επιτροπή, γ. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δ. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ε. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης και στ. Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, oι αρμοδιότητες και τα έργα των οποίων καθορίζονται λεπτομερώς στο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87Α/ ) Ως εκ τούτου, παρέλκει η αναφορά αυτών στον παρόντα Οργανισμό. Άρθρο 2 Γενικός Γραμματέας 1. Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα, υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου. 2. Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας:

4 α. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους. β. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην Εκτελεστική Επιτροπή ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτές, καθώς και την υποστήριξη αυτών ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους. γ. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. δ. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου. ε. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή. στ. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου. ζ. Συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών του Δήμου. η. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή τους με τους στόχους του Δήμου. θ. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

5 ι. Υπογράφει τα έγγραφα, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος. ια. Εκτελεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και αυτές που του αναθέτει ο Δήμαρχος. ιβ. Παραλαμβάνει από τους υπηρεσιακούς παράγοντες τους φακέλους και προσυπογράφει τα έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν από το Δήμαρχο. ιγ. Δέχεται Επιτροπές, Συλλόγους, Δημότες και Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Δήμου. ιδ. Οργανώνει και συντονίζει τις δραστηριότητες των υπηρεσιών του Δήμου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της λειτουργίας τους, για την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει τα αιρετά όργανα του Δήμου. 3. Το Γενικό Γραμματέα υποστηρίζει διοικητικά και γραμματειακά το προσωπικό του Ιδιαιτέρου Γραφείου του το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις: α. Παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στο Γενικό Γραμματέα. β. Υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Γενικού Γραμματέα που έχουν να κάνουν με φορείς, οργανώσεις και υπηρεσιακούς παράγοντες. γ. Ρυθμίζει τις συναντήσεις και τις επικοινωνίες του Γενικού Γραμματέα και τηρεί το ημερολόγιο των επαφών του, εντός και εκτός του Δήμου. δ. Συνεργάζεται με το Ιδιαίτερο Γραφείο του Δημάρχου και με το Γραφείο Επικοινωνίας - Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων - Τύπου. ε. Τηρεί το αρχείο του Γενικού Γραμματέα. Άρθρο 3 Υπηρεσίες Δημοτικής Πολιτικής και Υποστήριξης Οι Υπηρεσίες Δημοτικής Πολιτικής και Υποστήριξης υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο και αποτελούνται από: α. Τη Γραμματεία Δημάρχου, β. Το Γραφείο Επιτελικής Υποστήριξης Δημάρχου, γ. Τη Νομική Υπηρεσία, δ. Το Γραφείο Επικοινωνίας-Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων-Τύπου,

6 ε. Το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, στ. Το Γραφείο Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας και ζ. Το Γραφείο Νεολαίας και Απασχόλησης. Άρθρο 4 Γραμματεία Δημάρχου Η Γραμματεία Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο Δήμαρχο και ιδίως: 1. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου και τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του, εντός και εκτός του Δήμου. 2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής. 3. Τηρεί το αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου. 4. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών. 5. Διεκπεραιώνει τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, τηρεί αρχεία εγγράφων, δακτυλογραφεί και αναπαράγει κείμενα, αναπαράγει σχέδια, παρέχει γενικές πληροφορίες προς τους πολίτες κλπ 6. Χειρίζεται το μηχανογραφικό εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την αποδοτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Γραφείου Δημάρχου. 7. Τηρεί αρχεία διατιθεμένων τεχνικών μέσων και ανθρώπινου δυναμικού του Γραφείου Δημάρχου και κατανέμει αυτά στις επί μέρους δραστηριότητες και έργα της. 8. Τηρεί το προσωπικό αρχείο εγγράφων του Δημάρχου. 9. Τηρεί το εμπιστευτικό Πρωτόκολλο. 10. Συγκεντρώνει στοιχεία ή έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν από το Δήμαρχο και μεριμνά για την υπογραφή και διεκπεραίωσή τους. 11. Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο αποφάσεων Δημάρχου.

7 12. Διεξάγει κάθε υπηρεσία που ανατίθεται από το Δήμαρχο, η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών. 13. Υποστηρίζει τις δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων του Δημάρχου. 14. Ενημερώνει το Δήμαρχο, τον Πρόεδρο Δ.Σ. και τους Αντιδημάρχους για τις διάφορες εορτές και εκδηλώσεις του Δήμου ή άλλων φορέων και ιδιωτών, στις οποίες έχουν κληθεί να παραστούν. 15. Διενεργεί την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου με Συλλόγους, Σωματεία, Ομίλους, Οργανώσεις καθώς και με δημότες που υποβάλλουν στο Δήμο προτάσεις, παρατηρήσεις, απόψεις κλπ 16. Υποστηρίζει γραμματειακά την Εκτελεστική Επιτροπή. Προς τούτο: α. Καταρτίζει, σε συνεργασία με το Δήμαρχο, την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής β. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής γ. Συντάσσει και δακτυλογραφεί τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. Άρθρο 5 Γραφείο Επιτελικής Υποστήριξης Δημάρχου 1. Στο Γραφείο αυτό υπηρετούν οι Ειδικοί Συνεργάτες, Ειδικοί Σύμβουλοι και Επιστημονικοί Συνεργάτες, που έχει το δικαίωμα να προσλαμβάνει ο Δήμαρχος, για να υποστηρίζουν το έργο του. 2. Ο κάθε Ειδικός Σύμβουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης ή Ειδικός Συνεργάτης, ασκεί καθήκοντα επιτελικά και δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί (Ν. 1416/1984, άρθρο 67). 3. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, Επιστημονικοί Συνεργάτες και Ειδικοί Συνεργάτες λαμβάνουν απευθείας εντολές από το Δήμαρχο και συνεργάζονται με το προσωπικό του Δήμου, σε όλη του την ιεραρχία, τη Νομική Υπηρεσία και άλλους παράγοντες. Επίσης έχουν δικαίωμα να ζητούν, προφορικά ή γραπτά, στοιχεία που θα είναι αναγκαία, κατά τη γνώμη τους, για την εκτέλεση των εντολών του Δημάρχου.

8 4. Το συμβουλευτικό έργο των Ειδικών Συνεργατών, Επιστημονικών Συνεργατών και Ειδικών Συμβούλων υποβάλλεται στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους και το αντικείμενο που επεξεργάζονται. Άρθρο 6 Νομική Υπηρεσία 1. Η Νομική Υπηρεσία υπάγεται διοικητικά στο Δήμαρχο, ενεργεί δε και τελεί υπό τις οδηγίες και εντολές του, με σκοπό τη στήριξη και διασφάλιση, από νομικής άποψης, των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του Δήμου. 2. Τη Νομική Υπηρεσία διευθύνει ο δικηγόρος που ορίζεται, με απόφαση του Δημάρχου, ως Προϊστάμενος αυτής, ο οποίος φέρει τον τίτλο του Νομικού Συμβούλου. 3. Οι δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας έχουν το ακόλουθο έργο: α. Ασχολούνται με κάθε νομικό θέμα που ενδιαφέρει το Δήμο (εξώδικα, δικαστικά, έγγραφα, με παραστάσεις σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, με γνωματεύσεις για νομικά ζητήματα, επεξεργασία από νομική άποψη συμβολαίων, διακηρύξεων κλπ). β. Παρέχουν υπηρεσίες νομικής υποστήριξης στις Υπηρεσίες του Δήμου, όταν είναι απαραίτητο. γ. Επεξεργάζονται νομικά και γνωμοδοτούν για πράξεις της Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν το Δήμο. δ. Τηρούν το αναγκαίο αρχείο νομικών υποθέσεων και γνωμοδοτήσεων. ε. Προβαίνουν στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των προκηρύξεων-διακηρύξεων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού. στ. Παρέχουν, όταν απαιτείται, νομικές συμβουλές κατά τη δημοπράτηση έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια αυτής.

9 ζ. Παρέχουν νομική υποστήριξη κατά τη συμβασιοποίηση έργων, εργασιών και υπηρεσιών, για την εναρμόνιση αυτών με τις διατάξεις του κοινοτικού ή εθνικού δικαίου. 4. Η απασχόληση των δικηγόρων στο Δήμο ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και συνθήκες. Βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών και παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όταν καλούνται και όταν η φύση του υπό συζήτηση θέματος επιβάλλει την παρουσία τους. 5. Οι δικηγόροι του Δήμου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, παρέχουν τις νομικές υπηρεσίες τους και στα Νομικά Πρόσωπα καθώς και στα Ιδρύματα του Δήμου. Ο Δήμαρχος έχει το δικαίωμα να ορίζει, με απόφασή του, έναν εκ των υπηρετούντων δικηγόρων ως αποκλειστικά αρμοδίου για τα θέματα των Νομικών Προσώπων του Δήμου, εάν τούτο κριθεί αναγκαίο, με εγκατάσταση αυτού στην έδρα ενός εκ των Νομικών Προσώπων. 6. Η Νομική Υπηρεσία αναλαμβάνει τη Νομική Υποστήριξη του Δήμου, των υπηρετούντων σ αυτόν (αιρετών και εργαζομένων) και των Νομικών του Προσώπων, ενώπιον όλων των Διοικητικών Αρχών και των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, σε πάσης φύσεως υποθέσεις και ανακύπτουσες διαφορές, ακόμη και ποινικές, που απαιτούν την εξώδικη ή δικαστική διεκδίκηση και υπεράσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του Δήμου. 7. Η Νομική Υπηρεσία διαθέτει δική της Γραμματεία, που έχει τις ακόλουθες ενδεικτικά αρμοδιότητες: α. Δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων καθώς και διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας της υπηρεσίας και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη της Νομικής Υπηρεσίας. β. Τήρηση του αναγκαίου αρχείου της Υπηρεσίας (π.χ. συγκέντρωση νόμων, διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων και νομολογίας που αφορά θέματα που απασχολούν το Δήμο κλπ). γ. Ηλεκτρονική οργάνωση της Υπηρεσίας και ό,τι άλλο απαιτείται για την εκπλήρωση της αποστολής της.

10 Άρθρο 7 Γραφείο Επικοινωνίας-Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων-Τύπου 1. Επιμελείται, προγραμματίζει και οργανώνει εορτές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου, οργανώνει εράνους καθώς και αθλητικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις. 2. Επιμελείται για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και φύλαξη φωτογραφιών, ταινιών, δημοσιευμάτων κλπ σχετικών με εορτές και εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από το Δήμο ή συμμετείχε ο Δήμος σ αυτές. 3. Μεριμνά για τη σύνταξη και έκδοση ενημερωτικών δελτίων, διαφημιστικών εντύπων και αφισών, για την ενημέρωση του κοινού, επί δημοτικών θεμάτων και των πάσης φύσεως πολιτιστικών εκδηλώσεών του. 4. Τηρεί τα απαραίτητα για τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου, στοιχεία, πληροφορίες και στατιστικά δελτία, καθώς και το αρχείο δημοσιευμάτων που αφορούν το Δήμο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα. 5. Μεριμνά για την έγκαιρη εκτύπωση και αποστολή των προσκλήσεων καθώς και για την έγκαιρη εκτύπωση αφισών, καταλόγων, διαφημιστικών εντύπων, προγραμμάτων κλπ. 6. Επιμελείται της διοργάνωσης, υποδοχής και φιλοξενίας ημεδαπών και αλλοδαπών αντιπροσωπειών και προσωπικοτήτων. 7. Επιμελείται της διαδικασίας μετάβασης στο εξωτερικό, του Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων ή εκπροσώπων του Δήμου, για υπηρεσιακούς λόγους. 8. Οργανώνει τις αδελφοποιήσεις του Δήμου και παρακολουθεί όλα τα σχετικά με αυτές θέματα. 9. Οργανώνει και προετοιμάζει ημερίδες ή συνέδρια, από κοινού με άλλους φορείς. 10. Εποπτεύει και επικαιροποιεί την ιστοσελίδα του Δήμου στο διαδίκτυο (σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και διαχειρίζεται καταχωρήσεις / διαγραφές / επικαιροποιήσεις των ανακοινώσεων στους ηλεκτρονικούς και μη πίνακες του Δήμου. 11. Προγραμματίζει συναντήσεις του Δημάρχου με τους κατοίκους του Δήμου, για τη διαπίστωση των αναγκών τους και την καταγραφή των προβλημάτων τους.

11 12. Ενημερώνει τους πολίτες για τις επιδιώξεις και τους στόχους του Δήμου και δραστηριοποιείται στην προσπάθεια προαγωγής και εκπλήρωσης των τοπικών συμφερόντων. 13. Παρακολουθεί δημοσιεύσεις του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή εκπομπών στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις Υπηρεσίες του Δήμου και μεριμνά για την προετοιμασία ανάλογων δημοσιεύσεων με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. 14. Συνεργάζεται με τους δημοσιογράφους και οργανώνει συνεντεύξεις Τύπου, επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων και εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ και σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος. 15. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με οργανώσεις και σωματεία, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος με το Δήμο. 16. Μεριμνά για την κατάλληλη διακόσμηση του Δημοτικού Καταστήματος και των αιθουσών αυτού ή οποιουδήποτε άλλου χώρου, κατά τις διενεργούμενες από το Δήμο τελετές. 17. Μεριμνά για το σημαιοστολισμό, για τη φωταγώγηση και διακόσμηση γενικά της πόλης και των δημοτικών καταστημάτων, κατά τις εθνικές και λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών και Έργων. 18. Προτείνει στη Δημοτική Αρχή και υποστηρίζει εκδηλώσεις που στοχεύουν στη γενικότερη πολιτιστική και κοινωνική αναβάθμιση του Δήμου. 19. Επικοινωνεί με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Επιτροπή των Περιφερειών, Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης κ.ά.) και ενημερώνει τη Δημοτική Αρχή για τη διεθνή γενικότερα και ευρωπαϊκή ειδικότερα θέση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 20. Εποπτεύει τη λειτουργία των χορωδιών και μουσικών συνόλων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, την καλλιτεχνική διαχείριση των οποίων έχει το καθ ύλη αρμόδιο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου. 21. Προγραμματίζει και οργανώνει το ετήσιο Φεστιβάλ Παπάγου- Χολαργού. 22. Εκτελεί το Φεστιβάλ.

12 23. Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και προστασίας κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ. 24. Μεριμνά για την τήρηση των περί κοινής ησυχίας και άλλων διατάξεων, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ. Άρθρο 8 Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 1. Το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. 2. Το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης διαρθρώνεται σε τρία Γραφεία (Γραφείο Προγραμματισμού, Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού- Πιστοποίησης-Διασφάλισης Ποιότητας και Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), οι αρμοδιότητες των οποίων είναι οι ακόλουθες: α. Ο στρατηγικός σχεδιασμός και οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου με θεματικά αντικείμενα στους μηχανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης και των κοινοτικών διαδικασιών και θεσμών. β. Ο έλεγχος της εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. γ. Η παρακολούθηση, απορρόφηση και διαχείριση Εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων. δ. Η κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από αυτόν. ε. Ο σχεδιασμός, σε συνεργασία με το Δήμαρχο, τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, των ετήσιων προγραμμάτων δράσης στα πλαίσια του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου καθώς και η διαχείριση και αξιολόγηση αυτών.

13 στ. Η έρευνα και η εκπόνηση μελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, τη διερεύνηση αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων. ζ. Η παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και η ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών για τη συμμετοχή του Δήμου σε αυτά. η. Η παρακολούθηση της εξέλιξης του Τεχνικού Προγράμματος, των προμηθειών και του Προϋπολογισμού, σε συνάρτηση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και η αξιολόγηση της υλοποίησής τους. θ. Ο συντονισμός και η υποστήριξη της διαδικασίας προγραμματισμού των έργων-μελετών-προμηθειών-υπηρεσιών του Δήμου που πραγματοποιούνται από τις Διευθύνσεις Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. ι. Η σύναψη και παρακολούθηση της προόδου των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων. ια. Ο συντονισμός των ενεργειών για την πιστοποίηση και τη διασφάλιση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου, με ιδιαίτερη μέριμνα στα ακόλουθα αντικείμενα: (1) Τήρηση των αρχείων που αφορούν στη διαχείριση του Συστήματος. (2) Διανομή των εγγράφων του Συστήματος στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. (3) Παρακολούθηση των μη συμμορφώσεων που προκύπτουν και των ενεργειών που ακολουθούν. (4) Οργάνωση-συντονισμός της διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων του Συστήματος και επικοινωνία με τους εξωτερικούς φορείς ελέγχου αυτού. (5) Σύνταξη εκθέσεων ανασκόπησης του Συστήματος και οργάνωση των συσκέψεων ανασκόπησης από τη Διοίκηση. (6) Συντονισμό διαδικασιών εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα διαχειριστικής επάρκειας-ποιότητας. ιβ. Ο Σχεδιασμός συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κλπ) καθώς και του Κανονισμού Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών.

14 Άρθρο 9 Γραφείο Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας 1. Το Γραφείο Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας είναι αρμόδιο: α. για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν τη διασφάλιση της διαφάνειας στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους και β. για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 2. Στον Τομέα της διαφάνειας το Γραφείο Διαφάνειας και Απασχόλησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις: α. Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών και ενεργειών που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στις σχέσεις του δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργαζόμενο προς τούτο με το Τμήμα Τεχνολογίας της Πληροφορίας. β. Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης κάθε ενδιαφερομένου σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. γ. Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τη δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο υπηρεσιών στους δημότες. δ. Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ανάθεσης από το Δήμο της εκτέλεσης έργων και της προμήθειας υλικών και υπηρεσιών. ε. Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές.

15 στ. Δέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών και τους ενημερώνει για τα δικαιώματά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα. ζ. Σχεδιάζει, συντάσσει και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: - Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων, - Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου, - Κανονισμού Πληροφόρησης των Πολιτών και του Κανονισμού Διαβούλευσης. η. Μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών διαβούλευσης, για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο. θ. Εξασφαλίζει την τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας των πολιτών με το Δήμο, για τη διατύπωση των παραπόνων τους ή την παροχή διοικητικών πληροφοριών προς αυτούς. ι. Τηρεί τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 που αφορούν την ενίσχυση της διαφάνειας. 3. Στον τομέα της διοικητικής βοήθειας, το Γραφείο Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις: α. Σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες για την εξυπηρέτησή τους από τις δημοτικές υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ. β. Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία δικτύων εθελοντών που αναλαμβάνουν την εξυπηρέτησή τους για την εκτέλεση των δοσοληψιών τους με τις δημοτικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ για λογαριασμό τους. γ. Δέχεται τα αιτήματά τους και μεριμνά για την ικανοποίησή τους, με την αξιοποίηση τόσο των υπαλλήλων του Γραφείου όσο και των δικτύων εθελοντών. δ. Συνεργάζεται με τα αρμόδια ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Άρθρο 10 Γραφείο Νεολαίας και Απασχόλησης

16 1. Στον τομέα της νεολαίας, το Γραφείο Νεολαίας και Απασχόλησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις: α. Μεταφέρει και εισηγείται στη Δημοτική Αρχή τις προτάσεις των νέων για θέματα παιδείας, άθλησης και πολιτισμού και γνωστοποιεί σε αυτούς τις θέσεις του Δήμου στα θέματα αυτά. β. Συζητά με τα μαθητικά συμβούλια των σχολείων της πόλης και με νεανικά σωματεία. (Προσκόπους, Οδηγούς, Κατηχητικά κλπ) για προτάσεις και προβληματισμούς στο έργο του Δήμου που απευθύνεται στη νεολαία. γ. Εξασφαλίζει / διατηρεί δίαυλο επικοινωνίας των μαθητικών συμβουλίων και νεανικών σωματείων με το Δήμο, για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τη νεολαία του Δήμου. δ. Αναλαμβάνει ή συμμετέχει στην οργάνωση εκδηλώσεων (πολιτιστικών, μορφωτικών, αθλητικών κλπ) που γίνονται από το Δήμο και αφορούν στη νεολαία ή γίνονται σε συνεργασία του Δήμου και των νέων ή των νεανικών σωματείων. ε. Χειρίζεται τα θέματα για την εκλογή του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων και διατηρεί στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα μέλη του, για την εξυπηρέτηση όλων των θεμάτων που ενδιαφέρουν αυτό. στ. Συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία για τη συμμετοχή παιδιών δημοτών ή / και κατοίκων του Δήμου σε προγράμματα θερινών κατασκηνώσεων, εφόσον τα έξοδα για αυτά τα προγράμματα δεν καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς των γονέων τους. ζ. Τηρεί το μητρώο νέων και συνεργάζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων. η. Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και συμμετέχει στους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. θ. Συνεργάζεται με το Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού για δράσεις και προγράμματα που αφορούν στη νεολαία και το Τοπικό Συμβούλιο Νέων. 2. Στον τομέα της απασχόλησης, το Γραφείο Νεολαίας και Απασχόλησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:

17 α. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες σχετικά με την απασχόληση και τόνωση της τοπικής αγοράς. β. Συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή. γ. Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω των Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. δ. Συνεργάζεται με τις υπάρχουσες στο Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και τις άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, για την επαγγελματική κατάρτιση των επιχειρηματιών και των νέων της περιοχής. ε. Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής, με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων για τους ανέργους και τη δημιουργία προσβάσεων στην αγορά εργασίας. στ. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων, με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση αυτών. ζ. Μεριμνά για τη δημιουργία προϋποθέσεων στήριξης της τοπικής αγοράς από τους κατοίκους του δήμου και της ευρύτερης περιοχής. η. Επιλαμβάνεται των θεμάτων που απασχολούν τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες της περιοχής και εισηγείται τη λήψη των επιβαλλομένων μέτρων. θ. Καταγράφει τους ανέργους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, προκειμένου να υπάρξει η διασύνδεση μεταξύ τους, για την κάλυψη των θέσεων εργασίας. ι. Παρακολουθεί τις προκηρύξεις ΟΑΕΔ, Δημοσίου, Δήμου και άλλων φορέων, προκειμένου να ενημερώνονται οι άνεργοι της περιοχής για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας. ια. Συνεργάζεται με το Τμήμα Καταστημάτων και Λαϊκών Αγορών, για την προώθηση και καλύτερη αποτελεσματικότητα των αρμοδιοτήτων του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και Διασύνδεσης. Άρθρο 11 Γραμματεία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών

18 1. Συγκεντρώνει θέματα και εισηγήσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 2. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων των οργάνων αυτών. 3. Αναπαράγει και επιδίδει στους επικεφαλής των δημοτικών συνδυασμών τις διάφορες εισηγήσεις των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις ειδικές προς τούτο εντολές των Προέδρων αυτών. 4. Συντάσσει και δακτυλογραφεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών και κοινοποιεί αυτές στις αρμόδιες Διευθύνσεις ή Τμήματα του Δήμου, για τις περαιτέρω ενέργειες που επιβάλλεται να γίνουν. 5. Τηρεί Βιβλία Επιτροπών που συγκροτούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 6. Τηρεί αρχείο πρακτικών των ως άνω οργάνων. 7. Υποστηρίζει γραμματειακά τα ως άνω συλλογικά όργανα. 8. Υποβάλλει καταστάσεις συμμετοχής των Δημοτικών Συμβούλων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 9. Τηρεί αρχεία με πλήρη στοιχεία των διατελεσάντων Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Προέδρων Δ.Σ. και Δημοτικών Συμβούλων. 10. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και ενημερώνει έγκαιρα τα μέλη του για την ημέρα και ώρα συνεδριάσεως. 11. Επιμελείται την τήρηση και καταχώρηση των πρακτικών των αποφάσεων των οργάνων αυτών στα οικεία βιβλία. 12. Υποβάλλει στην αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας εποπτεύουσα αρχή τις αποφάσεις που παίρνονται από αυτό και καταχωρεί αυτές στα σχετικά βιβλία (ευρετήριο, επιδοτήριο, βιβλίο διεκπεραίωσης) 13. Διαβιβάζει στις αρμόδιες Επιτροπές τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές για μελέτη και επεξεργασία, διαμορφώνει προγράμματα και εισηγήσεις

19 προς το Δημοτικό Συμβούλιο και παρακολουθεί για την έγκαιρη επαναφορά τους στο Συμβούλιο και τη λήψη της οριστικής απόφασης. 14. Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που εισηγούνται αυτές στο Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης. 15. Διεξάγει όλη την υπηρεσία, που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών του και φροντίζει για τη συγκέντρωση των στοιχείων που είναι αναγκαία, ώστε οι υποθέσεις που εισάγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση να είναι πλήρεις. 16. Συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα των θεμάτων που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 17. Συντάσσει τις αποφάσεις που παίρνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και υποβάλλει αυτές στις αρμόδιες αρχές για έγκριση. 18. Δακτυλογραφεί, αναπαράγει, διεκπεραιώνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία της Γραμματείας. 19. Μεριμνά για το χώρο των συνεδριάσεων, την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και του φωτισμού της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου, την ύπαρξη των κατάλληλων μέσων κλπ. 20. Μεριμνά για την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 21. Ενημερώνει τις υπηρεσίες του Δήμου για τις εγκεκριμένες αποφάσεις των προαναφερομένων Οργάνων. 22. Τηρεί αρχείο εκπροσώπων του Δήμου σε διάφορους φορείς και όργανα. Μεριμνά για την αποστολή σε αυτούς στοιχείων, επικοινωνεί, παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει τις εκθέσεις των εκπροσώπων προς το Δήμο. 23. Τηρεί βιβλίο ερωτήσεων που καταθέτουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στο Προεδρείο. 24. Ενεργεί κάθε εργασία σχετική με τη διευκόλυνση του έργου των οργάνων του άρθρου αυτού. 25. Μεριμνά για την ηλεκτρονική οργάνωση της Γραμματείας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 12

20 Διάρθρωση-Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν τη δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για το σχεδιασμό και το συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και για την άσκηση πολιτικών ισότητας των φύλων. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση, υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες. 2. Τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών απαρτίζουν τα τμήματα: α. Ανθρώπινου Δυναμικού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων/Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, β. Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, γ. Πρόνοιας-Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, δ. Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού και ε. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κατανέμονται στα τμήματα ως εξής: Α. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων/Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων α. Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού 1. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3013 13 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47132/41673 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 527 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4574/49444 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αργιθέας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 943 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5468 Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Χανίων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/7470 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 191 4 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 431/429 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 30 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47657/44483 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1827 8 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7657 Έγκριση Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προ στασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 /09 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: οικ 40055 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα