ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής, τις διαδικασίες προετοιµασίας και διεξαγωγής των συνεδριάσεων αυτής, λήψης και θέσης σε ισχύ των αποφάσεών της και τις σχέσεις της µε τα λοιπά όργανα διοίκησης του ήµου. Άρθρο 2: Αρµοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής 1. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό, επιτελικό και συντονιστικό - εκτελεστικό όργανο του ήµου και παρακολουθεί την εφαρµογή της δηµοτικής πολιτικής και των δηµοτικών προγραµµάτων σε όλους τους τοµείς δράσης του ήµου. Ειδικότερα, προβαίνει σε συνεχή συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της διοίκησης που αφορούν την υλοποίηση προγραµµατικών στόχων, την αντιστοιχία τους σε εγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα, στη ροή και την απόδοση των διατιθέµενων πόρων και την επιτάχυνση διαδικασιών ή την τροποποίησή τους, προκειµένου να υλοποιηθούν οι προγραµµατισµένοι στόχοι εντός των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων. Παράλληλα, υποστηρίζει τις αρµοδιότητες του ηµάρχου καθώς και αυτές που µεταβιβάσθηκαν στους αντιδηµάρχους και αξιολογεί συλλογικά τα αποτελέσµατα της άσκησής τους. 2. Η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες: I. Παρακολουθεί και συντονίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. II. Συντονίζει την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου, το εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο και παρακολουθεί την εφαρµογή του. III. Καταρτίζει και εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο το Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. IV. Συγκεντρώνει και αξιολογεί, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που θέτει η ίδια, τις προτάσεις του ηµάρχου, των Αντιδηµάρχων, των Υπηρεσιών του ήµου, των

2 2 ηµοτικών Κοινοτήτων και των Νοµικών Προσώπων του, ιδίως στο πλαίσιο της προετοιµασίας κατάρτισης του σχεδίου Προϋπολογισµού και του ετήσιου Προγράµµατος ράσης. V. Εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα το προσχέδιο του Προϋπολογισµού και το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης και έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση αυτών. VI. Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο τα σχέδια του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου, του Κανονισµού µέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δηµοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα σχέδια των λοιπών Κανονιστικών Αποφάσεων και Κανονισµών ηµοτικής Λειτουργίας και ράσεως, για τους οποίους επιβάλλεται ή κρίνεται σκόπιµο να ληφθεί απόφαση από το ηµοτικό Συµβούλιο. VII. Εισηγείται ειδικότερα στο ηµοτικό Συµβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων δηµοτών και κατοίκων και µεριµνά για την έκδοση, ενηµέρωση και διακίνηση του Οδηγού του ηµότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήµου σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. VIII. Εισηγείται επίσης στο ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο του Κανονισµού Πληροφόρησης των πολιτών και του Κανονισµού ιαβούλευσης. IX. Εισηγείται τα σχέδια αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρµόνιση µε τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. X. Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νοµικών προσώπων, των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων και των υπηρεσιών του ήµου και ενηµερώνει σχετικά το ηµοτικό Συµβούλιο. Άρθρο 3: Σύνθεση και συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 1. Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο ήµαρχος και µέλη της όλοι οι Αντιδήµαρχοι.

3 3 2. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής µετέχουν ακόµη µε δικαίωµα λόγου, ο πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου και ο γενικός γραµµατέας του ήµου. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο αυτής, συµµετέχουν επίσης εντεταλµένοι δηµοτικοί σύµβουλοι, ειδικοί σύµβουλοι και ειδικοί συνεργάτες του ηµάρχου. 3. Επίσης, στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής καλούνται και οι πρόεδροι Συµβουλίων ηµοτικών Κοινοτήτων, όταν συζητείται θέµα που αφορά συγκεκριµένη Κοινότητα ή και όλες τις Κοινότητες του ήµου, καθώς και οι πρόεδροι των νοµικών προσώπων του δήµου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιµο από τον πρόεδρο αυτής. Άρθρο 4: Σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής και προετοιµασία των συνεδριάσεών της 1. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρίαση από το δήµαρχο ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτού, από τον αναπληρωτή του, µε έγγραφη πρόσκληση. 2. Η πρόσκληση, µε τον ορισµό της ηµέρας, της ώρας και του τόπου της συνεδρίασης, αναφέρει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και αποστέλλεται στα µέλη της επιτροπής και σε όσους ακόµη καλούνται για συµµετοχή στη συνεδρίαση δύο πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση αποστέλλεται υποχρεωτικά και στον γενικό γραµµατέα του ήµου, καθώς και στους προέδρους των ηµοτικών Κοινοτήτων ή και στους προέδρους των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων του ήµου, εφόσον η ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει θέµατα που αναφέρονται στους τοµείς αρµοδιοτήτων τους. Σε περίπτωση κατεπείγουσας συνεδρίασης, η πρόσκληση µπορεί να αποσταλεί και την ίδια ηµέρα της συνεδρίασης µε τον πιο πρόσφορο τρόπο, αναφέροντας οπωσδήποτε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 3. Οι Αντιδήµαρχοι πρέπει να καταθέτουν γραπτό σηµείωµα προς το δήµαρχο µε τα θέµατα τα οποία επιθυµούν να συζητηθούν ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής, µε συνηµµένο σύντοµο εισηγητικό ή επεξηγηµατικό σηµείωµα επ αυτών, το οποίο διανέµεται σε όλα τα µέλη της επιτροπής µε ευθύνη της γραµµατείας της. Με ανάλογο τρόπο είναι δυνατό να ζητηθεί η συζήτηση θεµάτων και από τον πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου. Κάθε Αντιδήµαρχος που υπέβαλε πρόταση για συζήτηση θέµατος πρέπει, παράλληλα µε την αποστολή του ως άνω σηµειώµατος, να

4 4 ενηµερώσει εγκαίρως και επαρκώς τους συναδέλφους του, οι αρµοδιότητες των οποίων σχετίζονται µε το αντικείµενο της πρότασής του. 4. Με βάση τα σηµειώµατα που έχουν κατατεθεί, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης, επιλέγοντας προς συζήτηση τα θέµατα που έχουν προτεραιότητα και τα οποία κατά την κρίση του είναι δυνατό να συζητηθούν κατά την επερχόµενη συνεδρίαση ή και εισάγοντας θέµατα που κατά την κρίση του πρέπει να συζητηθούν. Κατά την επιλογή των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης καταβάλλεται προσπάθεια να τηρούνται οι αρχές της ισότητας και αναλογικότητας µεταξύ των θεµάτων που εισηγείται κάθε Αντιδήµαρχος. Τα θέµατα αριθµούνται και προτάσσονται όσα δεν απαιτούν εκτεταµένη συζήτηση ή θέµατα για τα οποία κρίνεται σκόπιµη η συµµετοχή και άλλων προσώπων κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 5. Ο ήµαρχος µπορεί να αναθέτει σε υπηρεσιακό παράγοντα ή άλλο στέλεχος του ήµου την κατάρτιση αναλυτικής εισήγησης ή επεξήγησης συγκεκριµένων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, ώστε αυτά να καταστούν ώριµα προς συζήτηση. Μαζί µε την πρόσκληση για συνεδρίαση αποστέλλεται έγκαιρα και όλο το υλικό που είναι απαραίτητο για την ενηµέρωση των µελών της Επιτροπής, όπως λ.χ. οι εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων καθώς και τα εισηγητικά ή επεξηγηµατικά σηµειώµατα των Αντιδηµάρχων που εισηγήθηκαν συγκεκριµένα θέµατα που περιλήφθηκαν στην ηµερήσια διάταξη. Άρθρο 5: Τόπος και χρόνος συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής 1. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα του ήµου. Εκτάκτως µπορεί να συνεδριάζει και εκτός της έδρας του ήµου, σε τόπο που ορίζει ο δήµαρχος. 2. Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι δυνατό να είναι δηµόσιες, εφόσον αποφασίσει σχετικά η ίδια η επιτροπή. 3. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική, έκτακτη ή κατεπείγουσα συνεδρίαση. Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται µία φορά κάθε δέκα πέντε ηµέρες. Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται για τη συζήτηση θεµάτων που έχουν ειδικό ενδιαφέρον και απαιτούν εξειδικευµένη διαχείριση η δε συζήτησή τους δεν µπορεί για αντικειµενικούς λόγους να ολοκληρωθεί σε τακτική συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα

5 5 συνεδρίαση συνέρχεται για την εξέταση θεµάτων που απαιτούν άµεση αντιµετώπιση, πριν από την εποµένη τακτική συνεδρίαση. Άρθρο 6: Τρόπος διεξαγωγής των συζητήσεων και λήψης αποφάσεων 1. Ο πρόεδρος διευθύνει τη συνεδρίαση, δίνει το λόγο στους µετέχοντες προκειµένου να τοποθετηθούν, διακόπτει τη συζήτηση αν τη θεωρεί περαιωθείσα και φροντίζει για την τήρηση των χρονικών ορίων της συνεδρίασης. Σε περίπτωση κωλύµατος του ήµαρχου, προεδρεύει ο Αντιδήµαρχος που έχει οριστεί από αυτόν ως αναπληρωτής του. 2. Η συζήτηση των θεµάτων ακολουθεί πιστά την απαρίθµηση της ηµερήσιας διάταξης. Προηγείται σύντοµη προφορική εισήγηση του θέµατος από τον ήµαρχο ή τον Αντιδήµαρχο, µε πρωτοβουλία του οποίου τέθηκε το θέµα ή στον οποίο ανατέθηκε από το ήµαρχο η εισήγηση. Θέµατα που έχουν τεθεί µε πρωτοβουλία του προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου τα εισηγείται είτε ο ίδιος, είτε ο ήµαρχος, είτε ειδικός συνεργάτης που ορίζεται από αυτόν 3. Ο ήµαρχος δίνει κατά προτεραιότητα το λόγο στους τυχόν προσκληθέντες προέδρους ηµοτικών Κοινοτήτων ή νοµικών προσώπων του ήµου, όταν συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητας ή ευθύνης τους και µπορεί να τους αναθέσει και την εισήγηση του θέµατος. Ο ήµαρχος µπορεί ακόµη να καλέσει τον αρµόδιο κατά θέµα προϊστάµενο δηµοτικής υπηρεσίας ή άλλο υπηρεσιακό παράγοντα για να ενηµερώσει επί του θέµατος την Εκτελεστική Επιτροπή ή να του αναθέσει την παρουσίαση εισήγησης. 4. Μετά την εισήγηση ακολουθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και ερωτήσεις ουσίας, στις οποίες απαντά ο εισηγητής, και στη συνέχεια τοποθετούνται όσοι αντιδήµαρχοι επιθυµούν. Η διάρκεια κάθε τοποθέτησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε λεπτά (5') ή το χρόνο που θα ορίσει ο πρόεδρος της Επιτροπής. Λοιποί συµµετέχοντες τοποθετούνται µόνο εφόσον το επιτρέψει ο πρόεδρος. Τυχόν µετέχοντες υπηρεσιακοί παράγοντες ή τεχνικοί σύµβουλοι παρέχουν επεξηγήσεις, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες από τον πρόεδρο της επιτροπής, µετά δε το πέρας των διευκρινίσεων αποχωρούν προκειµένου να συνεχισθεί η συζήτηση µεταξύ των µελών της Επιτροπής κατά το άρθρο 3 του παρόντος. 5. Ο πρόεδρος της Επιτροπής διαπιστώνει ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση κάθε θέµατος και προβαίνει στη διατύπωση συµπεράσµατος, οδηγίας ή απόφασης,

6 6 προκειµένου να καταχωρηθεί στα πρακτικά. Εάν υπάρχει µειοψηφία, αυτή διατυπώνεται στα πρακτικά, υπό τον όρο ότι το µέλος που µειοψηφεί ή διαφοροποιείται θα καταθέσει αµελλητί έγγραφο σηµείωµα µε τη διατύπωση της διαφορετικής γνώµης του, αλλιώς η κατάληξη θεωρείται οµόφωνη. 6. Στο τέλος κάθε συνεδρίασης γίνονται σύντοµες ανακοινώσεις από κάθε ενδιαφερόµενο αντιδήµαρχο, που εντάσσονται στο τελευταίο θέµα κάθε ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο «ανακοινώσεις προτάσεις». Με πρωτοβουλία ή έγκριση του προέδρου της Επιτροπής είναι δυνατό να προταχθούν θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης, εφόσον θεωρηθούν εξαιρετικώς επείγοντα και έχουν προκύψει µετά την κατάρτιση και διανοµή της ηµερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατό να αναβληθεί η συζήτηση άλλων θεµάτων για επόµενη συνεδρίαση. Άρθρο 7: Γραµµατεία και γραµµατειακή υποστήριξη, τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων και δηµοσιότητα της περίληψης των πρακτικών της Εκτελεστικής Επιτροπής 1. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει τον γραµµατέα της µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος µετέχει στις συνεδριάσεις της. 2. Η Εκτελεστική Επιτροπή, µε πρόταση του ηµάρχου, ορίζει έναν από τους υπαλλήλους του γραφείου του ή άλλης δηµοτικής υπηρεσίας ως πρακτικογράφο της επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζει επίσης και τον αναπληρωτή του. 3. Ο πρακτικογράφος συµµετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και συντάσσει, µε την καθοδήγηση του προέδρου και του γραµµατέα της Επιτροπής, συνοπτικά πρακτικά αυτών, τα οποία περιλαµβάνουν οπωσδήποτε τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν ή τις οδηγίες που δόθηκαν ή τις αποφάσεις που λήφθηκαν, συνυπογράφει δε το βιβλίο πρακτικών. 4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων εγκρίνονται και υπογράφονται από όλα τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, περιλαµβάνουν δε και τις τυχόν αποκλίνουσες γνώµες ή µειοψηφίες που διατυπώθηκαν κατά το άρθρο 6 5 του παρόντος. 5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής έχουν δηµόσιο χαρακτήρα. Αποσπάσµατα ή περιλήψεις αυτών, που καταρτίζονται µε ευθύνη της γραµµατείας της και υπογράφονται από τον πρόεδρο της Επιτροπής ή τον νόµιµο αναπληρωτή

7 7 του, αποστέλλονται σε ηλεκτρονική µορφή στους επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ήµου ή δηµοσιοποιούνται µε κάθε πρόσφορο τρόπο. 6. Ο Γενικός Γραµµατέας του ήµου, σε συνεργασία µε τη γραµµατεία και τον πρόεδρο της Επιτροπής ή τον εκάστοτε εισηγητή Αντιδήµαρχο, αποστέλλει περιλήψεις ή αποσπάσµατα των πρακτικών προς τις υπηρεσιακές µονάδες ή τις λοιπές δοµές του δήµου, τις οποίες αφορούν οι αντίστοιχες οδηγίες ή αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, µε τις περαιτέρω απαραίτητες υποδείξεις ή διευκρινίσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτών. Άρθρο 8: Ισχύς κανονισµού 1. Ο παρών κανονισµός ισχύει από την ψήφισή του και την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του δήµου. 2. Τροποποίηση του κανονισµού επιτρέπεται µε απόφαση που λαµβάνεται µε ειδική πλειοψηφία των 3/5 του αριθµού των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και τη σύµφωνη γνώµη του ηµάρχου. Η απόφαση της τροποποίησης ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του δήµου. ο ήµαρχος Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Γιάννης Μπουτάρης

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Περιεχόµενα Άρθρο 1. Γενικά θέµατα και ορισµοί- Τεχνικά Όργανα Τυποποίησης...2 Άρθρο 2. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) και της

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-04-2008 (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/03-05-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα