Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ"

Transcript

1 Αθήνα, 23/3/2005 ΕΛΛΗ ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ /234 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Α πόφασης 450 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ & Τ ΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & Ε ΦΑ ΡΜΟΓΗΣ Γ ΚΠΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα : Β' «ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕ ΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 450/2001 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ» Θ ΕΜΑ: ΚΑΘ ΟΡΙΣ ΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚ ΑΣΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ ΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕ ΩΡΓΙΚ ΩΝ ΠΡΟ ΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣ ΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ ΔΟ ΚΑΘ ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚ ΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣ ΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚ ΑΙΟ ΥΧΟ ΥΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη τιςδιατάξεις: 1. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και3 του Ν.1338/1983 Ε φαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 36 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.1440/1984 Συμ μετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά καιστιςπροβλέψειςτης Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα καιχάλυβα καιτου εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/84 τεύχος Α) καιστο άρθρο 65 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α). 2. Τ ου άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.992/1979 «περί οργ ανώ σεω ν τω ν διοικητικώ ν υπηρεσιώ ν για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώ ρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές κοινότητες και ρύθμισης συναφώ ν θεσμικώ ν και οργανωτικώ ν θεμάτων» (ΦΕΚ 280/79 τεύχος Α). 3. Του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν.Δ.131/1974 «περί παροχής οικονομικώ νενισχύσεων εις την γεωργική, κτηνοτροφική, δασική καιαλιευτική παραγωγή» (ΦΕΚ 220/74 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.1409/1983 «τροποποίηση καισυμ πλήρωση τωνδιατάξεωντου Ν.Δ.131/1974» (ΦΕΚ 199/83 τεύχος Α), το άρθρο 39 παράγραφος 10 του Ν.2065/92 (ΦΕΚ 113/92 τεύχος Α) και το Ν.2512/97 άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/97 τεύχος Α). 4. Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση καικ υβερνητικά Ό ργανα» (ΦΕΚ 137/85 τεύχος Α), όπως συμ πληρώ θηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/92 τεύχος Α) καιτροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/97 τεύχος Α). 5. Του άρθρου 24 του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/99, τεύχος Α ) Κύρωση του Κώ δικα Διοικητικής Διαδικασίας καιάλλες διατάξεις) - 1 -

2 6. Του Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102/2004 τεύχος Α ) καιειδικότερα του κεφαλαίου Β «Απλούστευση Διοικητικώ νδιαδικασιώ ν», με το οποίο τροποποιήθηκε μερικώ ς ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α ) «Κύρωση του Κώ δικα Διοικητικής Διαδικασίας καιάλλες διατάξεις» 7. Του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251 τεύχος Α) «περί διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης καιάλλες διατάξεις». 8. Του άρθρου 7 παρ. 15 κα ι16 του Ν.3299/04 (ΦΕ Κ 261/ τεύχος Α ) «κίνητρα Ιδιωτικώ ν Επενδύ σεων για την Οικονομική Ανάπτυξη κα ι Περιφερειακή Σύγκλιση» Του Καν.(Ε.Κ.) 1257/1999 του Συμ βουλίου της 17 ης Μαΐου 1999 όπως τροποποιήθηκε με τον Καν(ΕΚ)1783/03 γιατην στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού καιεγγυήσεων(ε ΓΤ ΠΕ) καιισχύει. 10. Τ ου Καν.(Ε.Κ.) 1260/1999 του Συμ βουλίου της 21 ης Ιουνίου 1999 «περί γενικώ ν διατάξεωνγιατα διαρθρωτικά Ταμεία», όπως τροποποιήθηκε καιισχύει. 11. Τ ου Καν.(Ε.Κ.) 817/2004 της Επιτροπής της 29 ης Απριλίου 2004 «γιατην θέσπιση λεπτομερώ νκανόνωνεφαρμογής του Καν.(Ε.Κ.) 1257/1999 του Συμ βουλίου για τηνστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού καιεγγυήσεων(ε ΓΤ ΠΕ )». 12. Τ ου Καν.(Ε.Κ.) 1159/2000 της Επιτροπής της 30 ης Μαϊου 2000 για της δράσεις πληροφόρησης καιδημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα Κράτη μέλη σχετικά με τιςπαρεμβάσειςτωνδιαρθρωτικώ νταμείων. 13. Τ ου Καν.(Ε.Κ.) 1685/2000 της Επιτροπής της 28 ης Ιουλίου 2000 γιατην θέσπιση λεπτομ ερώ ν κανόνων του Κ αν.(ε.κ.) 1260/99 του Σ υμ βουλίου όσον αφορά την επιλεξιμότητα τωνδαπανώ ν τωνενεργειώ ν που συγχρηματοδοτούνταιαπό τα διαρθρωτικά ταμεία, όπως τροποποιήθηκε με τονκαν(ε Κ) 448/2004 καιισχύει. 14. Τ ον Καν.(Ε.Κ.) 438/2001 της Επιτροπής της 2 ας Μαρτίου 2001 για την θέσπιση λεπτομερώ ν κανόνωντου Καν.(Ε.Κ.) 1260/99 του Συμ βουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης καιελέγχου τωνπαρεμβάσεωντωνδιαρθρωτικώ νταμείων. 15. Τ ου Καν.(Ε ΟΚ) 2019/1993 του Συμ βουλίου γιατα μικρά νησιάτου Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν(ΕΚ) 442/2002 καιιδιαίτερα το άρθρο 13 αυτού, όπου εφαρμόζεται. 16. Τ ωνκοινοτικώ νκατευθυντήριωνγραμμώ νγιατιςκρατικές ενισχύσειςστο τομέα της Γεωργίας (2000/C 28/02 της 1 ης Απριλίου 2000). 17. Τ ο Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της υπαίθρου » Μ έτρο 2.1. καθώ ς καιτα Ε.Π. τωνπεπ. 18. Τ ο Π.Δ. 344/ για άσκηση του επαγγέλμ ατος του γεωτεχνικού (ΦΕΚ 297Α ). 19. Τ ο Π.Δ. 402/88 Ο ργανισμός Υπουργείου Γεωργίας όπως τροποποιήθηκε καιισχύει σήμερα. 20. Τ ο άρθρο 17 του Ν.1647/86 (ΦΕΚ 141Α ), όπως έχειαντικατασταθεί με το άρθρο 52 του Ν.1832/89 (ΦΕΚ 54Α ) σχετικά με δαπάνες & εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες πέραν από τα συνήθη καθήκοντα μονίμου καιμε σύμ βαση αορίστου χρόνου προσωπικού. 21. Τ ην αριθ. ΔΙΔΚ /Φ.1/2/22875/ ΦΕΚ 1480/Β/ Κ οινή Απόφαση του Πρωθυπουργού καιτης Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτωνστους Υφυπουργούς Ε σωτερικώ νδημόσιας Διοίκησης καιαποκέντρωσης». 22. Τ ην υπ αριθ /5188/ κοινή απόφαση των Υπουργώ ν Εσωτερικώ ν, Δημόσιας Διοίκησης καιαποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικώ ν, Γεωργίας περί «Καθορισμού της διαδικασίας υπαγωγής επενδυτικώ ν σχεδίων μεταποιήσης και εμπορίας γεωργικώ ν προϊόντων σε προγράμ ματα ενίσχυσης γιατην περίοδο καθώ ς καιτης διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεωνστους δικαιούχους» όπως τροποποιήθηκε με την /7896/ Κ ΥΑ καιτην227966/3281/ Κ ΥΑ. 1 Νόμος, ο οποίος αντικατέστησε το Ν. 2160/

3 23. Τ ην απόφαση του Πρωθυπουργού καιτου Υπουργού Οικονομίας καιο ικονομικώ ν με αρ. πρωτ /ΔΙΟ Ε 85/ (ΦΕΚ 519Β ) με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτωντωνυφυπουργ ώ νοικονομίας καιο ικονομικώ ν» 24. Τ ο υπ αριθ. 81/2002 μ ε θέμα «Συγχώ νευση τωνυπουργείωνεθνικής Οικονομίας καιο ικονομικώ νστο Υπουργείο Οικονομίας καιο ικονομικώ ν» ( ΦΕΚ 57Α ) 25. Τ ο Π.Δ. 178/2000 Ο ργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 165Α ). Α ΠΟΦΑ ΣΙΖΟΥΜ Ε ΚΕΦΑ ΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕ ΙΣ Άρθρο1 1. Στην παρούσα Απόφαση υπάγονταιοιεπενδύσειςπου αφορούν μεταποίηση και εμπορία τωνπροϊόντωντου παραρτήματος 1 της Συνθήκης, εκτός αυτώ ν της αλιείας. Ο ιεπενδύσειςαυτές πρέπεινα συμ βάλλουνστη βελτίωση της κατάστασης του συγκεκριμένου βασικού κλάδου γεωργικής παραγωγής να παρέχουνδε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία γιατη δυνατότητα εξεύρεσης κανονικώ νδιεξόδωνστην αγορά γιατα σχετικά προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στην παραγωγή ή τα ανώ τερα όρια της κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο τωνκοινώ νοργανώ σεων αγ οράς. Π ρέ πειεπίσης να εξασφαλίζουνικανοποιητ ική συμ μ ετ οχή τ ω νπαραγ ω γ ώ ν των βασικώ ν προϊόντων στα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την επένδυση. 2. Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης περιλαμβάνονταικαιτα τμήματα των επενδυτικώ νσχεδίωνπου αφορούν καθετοποίηση γεωργικής εκμετάλλευσης και συμ περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις μεταποίησης ή καιεμπορίας τωνπροϊόντων παραγωγής τους. 3. Η τροποποίησ η του πα ρα ρτή μα τος Α, το οποίο α ποτελεί ανα πόσ πα στο τμή μα της πα ρούσ ης, αφορά τα επενδυ τικά σχέδια τα οποία θα υποβληθούν στα πλα ίσ ια των προκηρύξεων που θα γίνουν μετά την ημερομηνία έκδοσ ης της πα ρούσ ης α πόφ ασης. Εξαιρούντα ι από την τροποποίησ η τα σ χέδια που είχα ν υποβληθεί κα τά τη δεύτερη προκή ρυ ξη, είχα ν εγκριθεί από την Επιτροπή του άρθρου 14 αλλά δεν έλα βαν ορισ τική έντα ξη λόγω έλλειψης των απα ιτούμενων πισ τώσεων κα ι έχουν πα ρα πεμφ θεί για υπα γωγή στην επόμενη περίοδο (προκή ρυξη ). 2 Άρθρο2 1. Ενισχύονταιοιεπενδύσεις: α ) που διευκολύνουν τη βελτίωση καιτον εξορθολογισμό της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικώ νπροϊόντωνκαιπου με τον τρόπο αυτό συμ βάλλουνστην αύξηση της ανταγωνιστικότητας καιτης προστιθέμενης αξίας τωνπροϊόντων αυτώ ν, β) που συμ βάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερωναπό τους ακόλουθους στόχους: I. τον προσανατολισμό της παραγωγής σε συνάρτηση με τιςπροβλεπόμενες τάσειςτωναγορώ νή την ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέωνδιεξόδωνγιατα γεωργικά προϊόντα, II. τη βελτίωση ή τονεξορθολογισμό τωνδιαύλωνεμπορίας ή τωνδιαδικασιώ ν μεταποίησης, 2 Ό πως τροποποιήθηκε με τηνκ.υ.α /234/

4 III. τη βελτίωση της παρουσίασης ή της προετοιμασίας τωνπροϊόντων, των παραπροϊόντωνή τωνυπολειμμάτων, IV. την α νά πτυξη κα ι την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, 3 V. τηνπροώ θηση καινοτόμωνεπενδύσεων, VI. τη βελτίωση καιτηνπαρακολούθηση της ποιότητας, VII. τη βελτίωση κα ιτηνπαρακολούθηση τωνυγειονομικώ νσυνθηκώ ν, VIII. τηνπροστασία του περιβάλλοντος. IX. τη σ υμμόρφ ωση προς νεοεισ αχθέντα ελά χισ τα πρότυπα όσ ον α φορά το περιβάλλον, την υγιεινή κα ι την κα λή δια βίωση των ζώων. Στην περίπτωση αυτή είνα ι δυ να τόν να προβλέπετα ι προθεσ μία για τη συμμόρφ ωση προς τα ελά χισ τα αυτά πρότυπα, εφόσ ον απα ιτείτα ι χρόνος για την επίλυ ση συγκεκριμένων προβλημά των που α πα ντώντα ι κα τά τη συμμόρφ ωση προς α υτά τα πρότυπα. Οι μικρές μετα ποιητικές μονά δες συμμορφ ώνοντα ι προς τα σχετικά πρότυπα μέχρι το τέλος της επενδυ τική ς περιόδου, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μή νες από την ημερομηνία κα τά την οποία το πρότυπο κα θίσ τα τα ι υποχρεωτικό για την μικρή μετα ποιητική μονά δα Οι λεπτομέρειες των δύο δρά σεων που α να φέροντα ι στα εδά φια IV κα ι IX θα ορισ τούν με απόφ αση του Υπουργού Αγροτική ς Ανά πτυξης κα ι Τροφ ίμων Αποκλείεταιη ενίσχυση: α) Επενδύσεωνγια τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντωνπου προέρχονται από Χώ ρες εκτός Ε.Ε. β ) Επενδύσεω ν παρασκευής και εμπορ ίας προϊόντω ν απομίμησης ή υ ποκατάστασης του γάλακτος καιτω ν γαλακτοκομικώνπροϊόντω ν καιτου μελιού. 5 γ ) Επενδύσεωνστο επίπεδο λιανικού εμπορίου δ) Επενδύσεωνπου αφορούνγενετικά τροποποιημένα προϊόντα ε) Επενδύσ εων οι οποίες δεν προβλέπουν την απόκτησ η πισ τοποιητικών ποιότητα ς από α ρμόδιους οργανισ μούς (ISO 9000, HACCP κλπ.) τα οποία θεωρούντα ι απα ρα ίτητα για την επιλεξιμότητα της υποβαλλόμενης πρότα σης όπου α πα ιτείτα ι 6 3. Ανά τομέα ενισ χύοντα ι οι επενδύσ εις που α να φέροντα ι στο Πα ρά ρτημα Α της πα ρούσ ας όπως αυτό τροποποιή θη κε. 7 Άρθρο3 ΕΙΔΟΣ & ΥΨΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Σ 1. Η ενίσχυση χορηγείταιυπό μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου. Τ ο συνολικό ύψος της ενίσχυσης (Δημόσιας Δαπάνης) εκπεφρασμένο ως ποσοστό του όγκου επιλέξιμων δαπανώ ν του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει, εκτός των περιπτώ σεωντης παραγράφου 2, το 50%. 2. Ειδικά για τις Νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου το συνολικό ύψος της ενίσχυσης εκπεφρασμένο ως ποσοστό του όγκου επιλέξιμων δαπανώ ν δεν μπορεί να υπερβαίνειτο 65%, όπως αυτό προσδιορίζεταιαπό τονκαν.(εοκ) 2019/93, όπως αυτός ισχύεικάθε φορά. 3 Ό πως τροποποιήθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως προστέθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως συμ πληρώ θηκε με τηναπόφαση /3281/ Ό πως συμ πληρώ θηκε με τηνκ.υ.α /234/ Προσθήκη με τηνκ.υ.α /234/

5 3. Εναλλακτική μορφή ενίσχυσης τωνεπιλέξιμωνδαπανώ ντης επένδυσης θεωρείται και η δαπάνη που καταβάλλεται στον εκμισθωτή στα πλαίσια σύμ βασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Η ενίσχυση αυτή χορηγείταισύμ φω να με τις προϋποθέσεις που αναφέρονταιστο άρθρο 27, σύμ φωνα με τον κανόνα 10 του Καν.(Ε.Κ.) 1685/2000. Στα πλαίσια της παρούσας δεν θεωρούνταιεπιλέξιμες οι δαπάνες καιδενχορηγείταιενίσχυση στονμισθωτή της χρηματοδοτικής μίσθωσης. 4. Το ύψος του συνόλου τωνοικονομικώ νενισχύσεωνοιοποίες θα εγκρίνονταιστα πλαίσια της παρούσας, θα καθορίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργώ ν Οικονομίας και Οικονομικώ ν & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις περιπτώ σειςόπου υπάρχειέντονο ενδιαφέρονπου προκύπτειαπό τοναριθμό των αιτήσεωνκαιτο ύψος τωναιτούμ ενωνενισχύσεων, είναιδυνατή η αύξηση του ποσού που έχειδεσμευθεί, μετά από κοινή απόφαση τωνσυναρμοδίωνυπουργώ ν. 5. Ο Υπουργός Αγροτική ς Ανά πτυξης κα ι Τροφ ίμων με α πόφ ασή του δύνα τα ι να κα τα νείμει το ποσ ό των δεσ μευμένων συνολικών επιχορηγήσεων, ανά κα τηγορία επενδυ τικών σχεδίων όπως αυτές ορίζοντα ι στα άρθρα 11 κα ι 12 της πα ρούσ ας. Σε περίπτωση που μετά την εξέτα ση των αιτή σεων της περιόδου πα ρα μένουν αδιά θετα ποσ ά σε μία ή περισ σότερες κα τηγορίες, δύνα τα ι ο Υπουργός Αγροτική ς Ανά πτυξης κα ι Τροφ ίμων να μετα φέρει το υπόλοιπο του κα τα νεμηθέντος ποσ ού των πα ρα πά νω κα τηγοριών στις ά λλες κα τηγορίες. 8 Άρθρο4 ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΔΙΩΝ 1. Φορείς επενδυτικώ ν σχεδίων είναιτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τελικά επιβαρύνονταιμε το κόστος της πραγματοποίησης του σχεδίου. 2. Δικα ιούχοι για υποβολή αιτή σεων είνα ι πολύ μικρές, μικρές κα ι μεσ αίες επιχειρή σεις, κα τά την έννοια της Σύσ τα σης της Ευ ρωπα ϊκή ς Επιτροπή ς της 6 ης Μαϊου 2003 σ χετικά με τον ορισ μό των πολύ μικρών, των μικρών κα ι των μεσ αίων επιχειρή σεων, η οποία δημοσ ιεύθηκε στην Επίσ ημη Εφ ημερίδα της Ε.Ε. L124/36/ Η ενίσχυση παρέχεταισε φορείς: α ) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα, β) που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή καιτηνκαλή διαβίωση τωνζώ ων, γ) που παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συμ μετοχής που δεν μπορεί να είναιμικρότερη του 25% του επιλέξιμου κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης. 4. Οιδιατάξεις της απόφασης αυτής δεν έχουν εφαρμογή σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και κοινοπραξίας. 8 Ό πως προστέθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως προστέθηκε με τηνκ.υ.α /234/

6 Άρθρο5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1. Δαπάνες για τις οποίες δύναταινα παρέχεταιενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες) αφορούν: α) Τηνδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώ ρου. β) Τηνκατασκευή ή τηνβελτίωση ακινήτων. γ) Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμ περιλαμβανομένου καιτου λογισμικού πληροφορικής καιτου εξοπλισμού τωνεργαστηρίων. δ) Τιςεγκαταστάσειςβιολογικού καθαρισμού. ε) Την α γορά κα ινούργιων οχημά των ισ οθερμικών βυτίων, α να γκα ίων για την μετα φορά του γάλα κτος προς τον χώρο τυποποίησ ης μετα ποίησ ης, κα θώς κα ι την α γορά κα ινούργιων οχημά των ψυ γείων μόνο για τα νησ ιά του Αιγαίου. 10 στ) Τ α γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικώ ν, καισυμ βούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, απόκτηση διπλωμάτωνευρεσιτεχνίας καιάδειες πέραν τωνπαραπάνω δαπανώ νκαιμέχριορίου 12% του συνόλου των. ζ) Την απόκτηση πιστοποιητικώ νποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO 9000, HACCP κλπ). η) Την αγορά telex, fax τηλεφωνικώ νεγκαταστάσεων, δικτύωνενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικώ ν υπολογιστώ ν (συμ περιλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs) και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων. θ) Τον εξοπλισμό εργαστηρίωνστο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. ι) Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης τωνεγκαταστάσεωνμέχρι των ΕΥΡΩ. 2. Δαπάνες που δενενισχύονται(μ η επιλέξιμες) αναφέ ρονταικατωτέρω : α ) Αγορά οικοπέδου. β) Αγορά ή απόκτηση κτιριακώ ν εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειταιγια παλιές ή καινούργιες καιτηνπιθανή προηγούμ ενη χρήση τους. γ ) Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση του έργου (π.χ. προσωρινό υπόστεγο γιατηνφύλαξη υλικώ ν, κλπ). δ) Συμ βολαιογραφικά έξοδα, και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσειςτου φορέα της επένδυσης. ε) Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κλπ.). στ) Αγορά οχημάτωνεν γένειεκτός τωνειδικώ νκαιαναγκαίωνόπως αναφέρονται στηνπροηγούμ ενη παράγραφο. ζ) Λοιπός εξοπλισμός γραφείων(γραφομηχανές, αριθμομηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα κ.λ.π.) εκτός τωναναφερομένωνστην προηγούμ ενη παράγραφο 1 εδάφιοη. η) Αγορά υλικώ ναποσβέσιμωνσε διάρκειαμικρότερη του έτους. θ) Μη φυσικές επενδύσεις συμ περιλαμβανομένων των δημοσιονομικώ ν επιβαρύνσεωνκάθε είδους σε βάρος τωνδικαιούχων. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεταιγια ενίσχυση εκτός της περίπτωσης που αφορά HACCP. Διευκρινίζεται ότι η ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού, η άδεια ανέγερσης τωνκτιρίων, οιαμοιβές τωνμηχανικώ νκαιαρχιτεκτόνωνγια τις 10 Ό πως τροποποιήθηκε με τηνκ.υ.α /234/

7 μελέτες, καθώ ς καιοιεδαφοτεχνικές μελέτες είναιεπιλέξιμες καιδύνανταινα ενισχύονται. ι) Αποζημιώ σειςπου πληρώ νονταιαπό τους δικαιούχους (φορείς) σε τρίτους για απαλλοτριώ σεις, εκκρεμότητες κλπ. ια ) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) τωνδαπανώ ν της επένδυσης όταν παρέχεταιη δυνατότητα στην επιχείρηση, από την νομοθεσία για ανάκτηση του. ιβ ) Έργα συντήρησης κτιριακώ νεγκαταστάσεωνκαιμηχανολογικού εξοπλισμού. ιγ) Αγορά μεταχειρισμένωνμηχανημάτωνκαιεξοπλισμού. ιδ ) Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ.) καθώ ς και έργα διακόσμησης. ιε) Έργα οδοποιίας εκτός τωνορίωντου οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραντωναπολύτως αναγκαίωνγιατηνεξυπηρέτηση της μονάδας. ιστ) Αμοιβές προσωπικού, συμ περιλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός εάν αυτό προσελήφθη ειδικά για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης καινα απολυθεί με τηνολοκλήρωσή του. ιζ ) Γενικά έξοδα άνω του 12 % επί του συνόλου τωνεπιλέξιμωνδαπανώ ν. ιη) Σε κάθε περίπτωση, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την θετική εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής για την υπαγωγή της επένδυσης σύμ φωνα με το άρθρο 14 της παρούσας, δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος. Κ ατ εξαίρεση συνυπολογίζονταιστο ενισχυόμενο κόστος, ακόμα καιανέχουνπραγματοποιηθεί σε χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, οιαμοιβές μηχανικώ νκαιαρχιτεκτόνωνκαιοιδαπάνες γιατηνάδεια κατασκευής καιεκπόνησης της οικονομοτεχνικής μελέτης υπό τηνπροϋπόθεση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Άρθρο6 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ Α ΙΤΗΣΕ ΩΝ 1. Αρμόδια αρχή για την πα ρα λα βή των αιτή σεων είνα ι η Διεύθυνσ η Προγρα μμα τισ μού & Γεωργικών Δια ρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτική ς Ανά πτυξης κα ι Τροφ ίμων, Κ εντρική Υπηρεσ ία. Οι φ ορείς που ενδια φέροντα ι να εντάξουν επενδυ τικά σ χέδια σ τα πλα ίσ ια της πα ρούσ ας, υποβάλλουν αίτησ η μελέτη σε τέσσερα ή σε πέντε αντίγρα φα ότα ν πρόκειτα ι για τους τομείς Κ ρέατος, Γ άλα κτος κα ι Αυγών Πουλερικών ως εξής : Α. Στο Υπουργείο Αγροτική ς Ανά πτυξης κα ι Τροφ ίμων, Κ εντρική Υπηρεσ ία. α ) Στη Διεύθυνσ η Προγρα μμα τισ μού κα ι Γεωργικών Δια ρθρώσεων, Τμή μα Δημοσ ίων κα ι Ιδιωτικών Επενδύσ εων, σ ε ένα (1) α ντίγρα φο του οποίου το πρωτόκολλο είνα ι το μόνο που λα μβάνετα ι υπόψη για εμπρόθεσ μη υποβολή του σ χεδίου κα ι τη σ ειρά προτερα ιότητα ς όπου α υτή εφαρμόζετα ι κα θώς κα ι ένα πλή ρες αντίγρα φο σε ηλεκτρονική μορφ ή (CD-ROM ΓΙΑ ΠΕΡ ΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS 95 ή 98, ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ WORD ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕ EXCEL ΧΡ ΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΣΕ PROJECT) β) Στην α ρμόδια «κά θετη» ή οριζόντια κα θ ύλην Υπηρεσ ία του Υπουργείου που α νή κει ο τομέας του επενδυ τικού σ χεδίου, σ ε ένα (1) α ντίγρα φο γ) Στην Διεύθυνσ η Χωροτα ξία ς κα ι Περιβάλλοντος του Υπουργείου, σ ε ένα (1) α ντίγρα φο δ) Στην Διεύθυνσ η Κτηνια τρική ς Δημόσ ια ς Υγεία ς του Υπουργείου, σ ε ένα (1) α ντίγρα φο προκειμένου για επενδύσ εις σ τους τομείς κρέατος, γάλα κτος κα ι αυγών πουλερικών

8 Β. Στην Διεύθυνσ η Αγροτική ς Ανά πτυξης της Νομα ρχια κή ς Αυτοδιοίκησ ης, στην περιοχή της οποία ς πρόκειτα ι να πρα γμα τοποιηθεί η επένδυ ση, σε ένα (1) α ντίγρα φο Επενδυτικά σχέδιατου ίδιου φορέα, περισσότερα του ενός, που αναφέρονταισε ίδιες ή διαφορετικές δραστηριότητες (τομείς), τα οποία υποβάλλονταιταυτόχρονα είτε ξεχωρισ τά είτε σ την ίδια μελέτη 12 ή σχεδόν ταυτόχρονα στην αρμόδιααρχή για έγκριση καιαφορούν μία ή περισσότερες περιοχές, δεν θα τυγχάνουν όλα προτεραιότητας καιθα καλείταιο φορέας να επιλέξειεκείνο το οποίο κρίνειως απαραίτητο να υλοποιηθεί, ιεραρχώ ντας τιςανάγκες του. 3. Αιτή σεις που υποβάλλοντα ι σε άλλους φορείς εκτός των οριζομένων θεωρούντα ι ως μηδέποτε υποβληθείσ ες. 13 Άρθρο7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗ Σ - ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σ 1. Η αίτηση που υποβάλλειο φορέας γιαένταξη του επενδυτικού σχεδίου πρέπεινα έχει τηνμορφή ολοκληρωμένης τεχνικοοικονομικής μελέτης. Οιμελέτες θα είναι δακτυλογραφημένες σε μέγεθος Α4, δεν θα είναι βιβλιοδετημένες και θα υποβάλλονταισε ντοσιέ (κλασέρ). Στην αρχή κάθε φακέλου θα υπάρχειπίνακας περιεχομένων, καθώ ς και πλήρη στοιχεία (τηλέφωνο, fax, διεύθυνση) του υπευθύνου εκπροσώ που του φορέα, με τον οποίο θα έρχονταισε επαφή οι υπηρεσίες του Υπουργείου καιθα αναγράφεταιο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης, θα συνοδεύεταιδε απαραίτητα από τα κάτωθιδικαιολογητικά έγγραφα καιστοιχεία : α ) Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση του φορέα, εκτός καιεάνη επιχείρηση είναιπροσωπική. Αιτήσεις εταιριώ νυπό ίδρυση δεν θα λαμβάνονταιυπόψη. Στις περιπτώσεις φορ έω ντω νοποίω νη νομική μορ φή είναιε.π.ε. ή Α.Ε. προσκομίζεταιυποχρεω τικά το ΦΕΚ δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού και της τελευταίας τροποποίησής του. 14 β) Τίτλοιιδιοκτησίας οικοπέδου καιπιστοποιητικό μεταγραφής καιβαρώ ναυτού, στο οποίο πρόκειταινα πραγματοποιηθεί η επένδυση εφόσονπρόκειταιγιανέα μονάδα ή γιαμετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό 15 ή επέκταση ήδη υπάρχουσας μονάδας. Γίνονταιαποδεκτές καιοι περιπτώ σεις μίσθωσης οικοπέδων με συμ βολαιογραφικό έγγραφο καιπιστοποιητικό μεταγραφής, από το οποίο προκύπτειη μίσθωση του ακινήτου γιαχρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι ετώ ναπό τηνυποβολή της αίτησης. γ ) Ισολογισμοί καιαποτελέσματα χρήσεως γιατα τρία (3) προηγούμ ενα έτη αυτού της αίτησης, καθώ ς επίσης καιη υποβολή τωναντιστοίχωνεκκαθαριστικώ ν σημειωμάτωντης Δ.Ο.Υ. ενός εκάστου τωνεταίρωνπου κατέχουνποσοστό ίσο ή άνω των10%. Στηνπερίπτω ση που οι φορ είς α. είναιυποχρεω μένοι να δημοσιεύουνισολογισμό καιαποτελέσματα χρήσης, απαιτείταιη προσκόμιση επίσημου αντίγραφου της δ ημοσίευσής του στοντύπο ή στο αντίστοιχο ΦΕΚ β. δεν είναι υποχρεω μένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα, απαιτείταιη προσκόμιση αντίγραφου το οποίο πρέπεινα είναιθεω ρημένο από τους διορ ισμένους ελεγκτές. 16 Εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία υποβάλλονταιμόνο τα εκκαθαριστικά σημειώ ματα της Δ.Ο.Υ. τωντριώ ν(3) 11 Ό πως τροποποιήθηκε καισυμ πληρώ θηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως προστέθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως τροποποιήθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως τροποποιήθηκε με τηναπόφαση /7896/ Ό πως τροποποιήθηκε με τηναπόφαση /7896/ Ό πως τροποποιήθηκε με τηναπόφαση /7896/

9 τ ελευτ αίω ν ετ ώ ν, ενός εκάστ ου τ ω ν παραπάνω μ ετ όχω ν. Ο ιφορ είς που δ εν είναι υποχρ εω μένοι να συντάσσουν και δ ημοσιεύουν ισολογισμό πρ έπει υποχρεω τικά να υποβ άλλουναντίγραφα τω νεντύπω νφορ ολογίας εισοδ ήματος Ε 3 καιε 5 που υπέβαλλαντα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης. Στην περίπτω ση που επενδυτικά σχέδια αναφέρονται σε μετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό, θα πρέπει δια τω νισολογισμώνή τω νεντύπω νφορ ολογίας εισοδ ήματος Ε 3 καιε 5 να αποδ εικνύεταιότιη δραστηρ ιότητα της μονάδ ας δεν είχε διακοπείτα τρία (3) τουλάχιστοντελευταία έτη. 17 δ) Πρόσφατη Φορολογική καιασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. ε) Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές) σχέδια διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού και λεπτομερής τεχνική και λειτουργική περιγραφή του προτεινομένου επενδυτικού σχεδίου. στ) Προσφορές για την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα αποτελούν την βάση κατάρτισης του προϋπολογισμού στο μέρος που αφορά τονεξοπλισμό. ζ) Χάρτης περιοχής πραγματοποίησης της επένδυσης (κλίμακα 1: ) όπου θα σημειώ νεταιη θέση της μονάδας καιμε κύκλο θα εμφανίζεταιη ακτίνα δράσης της όπου αυτό είναιδυνατόν. η) Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν την δυνατότητα του φορέα να καταβάλλει την υποχρεωτική συμ μετοχή του με ίδια κεφάλαια (π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δημιουργία αποθεματικού για επενδύσεις, δημιουργία ειδικού αποθεματικού γιατιςεταιρίες τιςεισηγμένες στο χρηματιστήριο, καθώ ς καιτιςσυνεταιριστικές οργανώ σειςκλπ). θ) Αξιολόγηση περιβαλλοντικώ ν επιπτώ σεων. Ο φορέας πρέπει να τηρεί την Εθνική καικ οινοτική Νομοθεσία (οδηγία 85/337/Ε ΟΚ της 27 ης Ιουνίου 1985) που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος καινα προσκομίσειτα πιοκάτω απαραίτητα δικαιολογητικά: Προέγκριση ή έγκριση χωροθέτησης ή απαλλακτικό έγγραφο των αρμοδίωνυπηρεσιώ ν Έγκριση τωνπεριβαλλοντικώ νόρων, και Προέγκριση ή έγκριση της άδειας διάθεσης αποβλήτωνή απαλλακτικό έγγραφο τωναρμοδίωνυπηρεσιώ ν ι) Άδειαλειτουργίας, όπου αυτό απαιτείταιαπό την ισχύουσα νομοθεσία, καθώ ς και στις περιπτώ σεις Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων, άδεια σκοπιμότητας (Ν.111/75 «Περί ιδρύσεως ΣφαγείωνκαιΠτηνοσφαγείων» καιπ.δ. 490/76 «Περί όρων χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητας ιδρύσεως και λειτουργία Πτηνοσφαγείου»). Γίνονταιδεκτές αιτήσειςεπενδυτικώ νσχεδίωνυφισταμένων μ ονάδω ντω νοποίω νπροσω ρινά έχειανακληθεί η άδειαλειτουργ ίας, εφόσον με το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιοικανοποιούνταιοιόροιτης ανάκλησης. ια ) Έγγραφο πρόθεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύμ ατος για σύναψη δανείου στο οποίο θα συμ περιλαμβάνονταικαιοιόροιχορήγησης αυτού (ύψος διάρκεια επιτόκιο εξασφαλίσεις), όταν στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεταιη χρησιμοποίηση δανειακώ νκεφαλαίων. ιβ ) Υπεύθυνη δήλωση ότιτο ίδιο αντικείμενο επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί γιαενίσχυση επιχορήγηση σε άλλο αναπτυξιακό νόμο. Σ ε περίπτωση διαπίστωσης από τιςυπηρεσίες ότιτα ίδιαεπενδυτικά αντικείμενα έχουνυποβληθεί γιαενίσχυση καισε άλλον φορέα υπαγωγής, ή ότιστον ίδιο χώ ρο υλοποιούνται επενδύσεις συγχρηματοδοτούμ ενες από διαφορετικά προγράμ ματα ενισχύσεων, τότε αναιρείταιη έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, οιεγγυητικές επιστολές του άρθρου 16 παράγραφος 2β καταπίπτουν, καιεάν έχουν καταβληθεί ενισχύσεις αυτές αναζητούνταιεντόκως καιο φορέας της 17 Ό πως τροποποιήθηκε με τηναπόφαση /7896/

10 επένδυσης δεν δύναταινα υποβάλλειάλλη αίτηση πριν την παρέλευση τριετίας από τηνημερομηνία αναίρεσης. Σε περίπτωση που το παραπάνω διαπιστωθεί προ της εισαγωγής στη Γνωμοδοτική Επιτροπή, η αίτηση δενεξετάζεταικαιτίθεταιστο αρχείο. ιγ) Απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο Καταστατικό της επιχείρησης για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης του έργου καιτον αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλονταιοιπληρωμές. Το ανωτέρω πρόσωπο είναιτο μόνο αρμόδιο για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής, τροποποιήσεων, παρατάσεωντου επενδυτικού σχεδίου. 2. α. Μ ε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καιτροφίμωνκαθορίζονταιοι Προδιαγραφές εκπόνησης καιπαρουσίασης τωνοικονομοτεχνικώ ν μελετώ ν του παρόντος άρθρου, προσδιορίζεταιτο ύψος της δαπάνης της Οικονομοτεχνικής μελέτης που θα λαμβάνεταιυπόψη στιςεπιλέξιμες γιαενίσχυση δαπάνες καθώ ς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τον τρόπο παρουσίασης της μελέτης καιτα απαιτούμ ενα δικαιολογητικά. β. Η οικονομοτεχνική μελέτη θα πρέπει να υπογράφεταιαπό Γεω τεχνικό μέλος του Γεω τεχνικού Επιμελητηρ ίου καιστις περιπτώσεις που το κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ και από Οικονομολόγο, μέλος Οικονομικού Επιμελητηρ ίου καινα περιλαμβ άνειοπω σδ ήποτε : (1) αναφορ ά της υφιστάμενης υποδ ομής, στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης ή εκσυγχρονισμού ή β ελτίω σης ή επέκτασης για υφιστάμενες μονάδ ες. Ιδιαίτερα για τον μηχανολογικό εξοπλισμό, θα πρέπει να αναφέρεται η επω νυμία του κατασκευαστή, ο αριθμό ς του μηχανήματος, το έτος κατασκευής καιτα τεχνικά του χαρακτηρ ιστικά (ιπποδ ύναμη δ υναμικότητα κλπ.) (2) αναλυτικό προϋπολογισμό κόστους κτιριακώνκαιμηχανολογικώνεγκαταστάσεω ν (προμέτρηση, ανάλυση κατά μηχάνημα, κλπ.) σε ΕΥΡΩ καιστο εθνικό νόμισμα (δ ραχμή, με ισοτιμία 1 ΕΥΡΩ=340,75 δρχ.) με διαχω ρισμό του καθαρού ποσού καιτου ΦΠΑ. (3) Ε παρκής αιτιολόγηση τω νευνοϊκώνεπιπτώσεω ντου επενδυτικού σχεδίου στους παραγω γούς τω ν πρω τογενών προϊόντω ν και προσκόμιση τω ν σχετικών αποδ εικτικώνστοιχείω νόπου αυτό είναιπρόσφορ ο. (4) Ε παρκή στοιχεία, από τα οποία να είνα ι δυνατή η εκτίμηση της εν γένει επιχειρηματικής δράσης του φορ έα καιτης ικανότητάς του για τηνδ ιάθεση τω ν τελικώνπροϊόντω ν(π.χ. συμβ άσεις πω λήσεις προϊόντω νκλπ.) Ό σα εκ τωνυποχρεωτικώ νδικαιολογητικώ νπροσκομίζονταισε αντίγραφα πρέπεινα είναιαρμοδίως επικυρωμένα, ευκρινή καιευανάγνωστα. Άρθρο8 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Σ ΑΙΤΗΣΕ ΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Σ 1. Οι φ ορείς μπορούν να υ ποβάλλουν αιτή σεις μελέτες μετά από πρόσ κλησ η που δημοσ ιεύετα ι 15 ημέρες πριν την ένα ρξη κά θε περιόδου σε τρεις τουλά χισ τον εφημερίδες πα νελλα δική ς κυ κλοφ ορία ς κα ι κοινοποιείτα ι στις Νομα ρχια κές αυτοδιοική σεις κα ι στις Περιφ έρειες ή Γενικούς Γρα μμα τείς Περιφ ερειών του Κ ρά τους Ό πως τροποποιήθηκε με τηναπόφαση /7896/ Ό πως τροποποιήθηκε με τηνκ.υ.α /234/

11 2. Κατά τονπρώ το χρόνο εφαρμογής του Προγράμ ματος ενίσχυσης τωνεπενδύσεων είναιδυνατή η πρόσκληση καιυποβολή από τους φορείς επενδυτικώ νσχεδίων εκτός τωνπεριόδωντης προηγούμ ενης παραγράφου. 3. Οι α ιτή σεις μελέτες των επενδυ τικών σχεδίων των φορέων ισ χύουν για δύο εξετα στικές περιόδους. Οι προα να φερόμενοι φορείς έχουν δικα ίωμα να αποσ ύρουν την πα λα ιά αίτησ η μελέτη κα ι να επα νέλθουν με νέα, συμπληρώνοντα ς με νεώτερα στοιχεία όπως ορίζοντα ι στο άρθρο 7 κα ι επιπλέον δικα ιολογητικά ενισ χυ τικά της βαθμολογία ς κα τά την επόμενη ή επόμενες προσ κλή σεις. 20 ΚΕΦΑ ΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕ ΤΑΣΗ Σ ΚΑΙΕΓΚΡΙΣΗ Σ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΔΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Σ Άρθρο9 Η εξέταση γιατην υπαγωγή ή μη τωνεπενδυτικώ νσχεδίωνσε πρόγραμμα ενίσχυσης πραγματοποιείταιστα ακόλουθα στάδια : 1. Ε πιλεξιμότητα Πρότασης Πληρότητα υποβαλλόμενου φακέλου 2. Ε κτίμηση φερεγγυότητας βιωσιμότητας του φορέα της επένδυσης εκτίμηση βιωσιμότητας του προτεινομένου σχεδίου. 3. Βαθμολόγηση επενδυτικού σχεδίου - Προτεραιότητα υπαγωγής όπως αναφέρονταιστα άρθρα 10, 11 & 12 Άρθρο10 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Σ ΠΛΗ ΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΑ ΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΑ ΚΕΛΟΥ 1. Αρμόδια Υπηρεσ ία για την επιλεξιμότητα του υποβληθέντος επενδυ τικού σχεδίου κα ι την πληρότητα του φακέλου του είνα ι η Διεύθυνσ η Προγρα μμα τισ μού κα ι Γεωργικών Δια ρθρώσεων 21 η οποία εξετάζεικάθε αίτηση επενδυτικού σχεδίου εάν εμπίπτειστιςεγκεκριμένες ενέργειες καιδραστηριότητες του Προγράμ ματος (επιλεξιμότητα της πρότασης) καιτην πληρότητα της ως προς τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονταισε αυτήν(άρθρο 7). 2. Στην περίπτωση που υπά ρχουν ελλείψεις στα εξής κα ι μόνο δικα ιολογητικά της αίτησ ης μελέτης: α ) άδεια λειτουργία ς, β) προέγκρισ η ή έγκρισ η χωροθέτησ ης ή απα λλα κτικό έγγρα φο, γ) έγκρισ η των περιβαλλοντικών όρων, δ) προέγκρισ η ή έγκρισ η της άδεια ς διά θεσ ης αποβλή των ή απα λλα κτικό έγγρα φο, τα οποία εκδίδοντα ι από ά λλες Δημόσ ιες Υπηρεσ ίες, η υπηρεσ ία ενημερώνει τον φορέα για αυτές κα ι του χορηγεί προθεσ μία 30 ημερολογια κών ημερών για την προσ κόμισ ή τους. Στην περίπτωση πα ρέλευσης της πιο πά νω προθεσ μία ς κα τά την οποία δεν προσ κομίσ θηκα ν τα ελλείποντα δικα ιολογητικά, η υπηρεσ ία εισ ηγείτα ι το θέμα στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για την απόρριψη του Επενδυ τικού Σχεδίου. Ελλείψεις οποιονδή ποτε άλλων δικα ιολογητικών της α ίτησ ης μελέτης, εκτός των πα ρα πά νω, α ποτελούν λόγο απόρριψης του προτεινόμενου επενδυ τικού σχεδίου χωρίς να α πα ιτείτα ι έγγρα φη ειδοποίησ η του φ ορέα Ό πως τροποποιήθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως τροποποιήθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως αντικαταστάθηκε καιτροποποιήθηκε με τηνκ.υ.α /234/

12 3. Αιτήσεις επενδυτικώ ν σχεδίω ν που κρίνονταιαπό την υπηρεσία ότιδεν είναι σύμ φωνες με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες προγράμ ματος (επιλέξιμες) απορρίπτονται από την υπηρεσία με την σύνταξη αιτιολογημένου πρακτικού απόρριψης. 4. Τα πρακτικά απόρριψης τίθενταιυπόψη της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 14 από την οποία καιεπικυρώ νονται, οιδε αιτήσεις μελέτες στην ηλεκτρονική τους μορφή τίθενταιστο αρχείο καιφυλάσσονταικαθ όλη τη διάρκειαισχύος της παρούσας. Μετά την έγκριση των πρακτικώ ν γνωστοποιούνταιγραπτώ ς στους υποψήφιους επενδυτές οιλόγοιαπόρριψης τωναιτήσεωντους. Άρθρο11 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΕ ΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Σ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ ΔΙΟΥ. 1. Γιατην εκτίμηση της φερεγγυότητας εξετάζονταιτόσο στο επίπεδο του φορέα της επένδυσης όσο καιστο επίπεδο των μετόχων ή εταίρων που ελέγχουν την πλειοψηφία στιςπεριπτώ σειςτωννομικώ νπροσώ πων, τα εξής: α) τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου φορέα της επένδυσης καιειδικότερα η εμπειρία τωνμετόχωνή στελεχώ νσε τομείς σχετικούς με την προτεινόμενη επένδυση, η κλίμακα τωνδραστηριοτήτωνκατά το παρελθόν, β) η δυνατότητα διάθεσης τωνιδίωνκεφαλαίωνπου είναιαπαραίτητα για την κάλυψη της ιδίας συμ μετοχής στην επένδυση καιστο απαιτούμ ενο κεφάλαιο κίνησης. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να τεκμηριώ νεται από την ύπαρξη διαθεσίμωνρευστώ ν, χρεογράφωνή τίτλωνή άλλου είδους περιουσιακώ ν στοιχείωνευκόλως ρευστοποιήσιμωνστα χρονικά πλαίσια υλοποίησης της επένδυσης. 2. Η εκτίμηση της βιωσιμότητας του φορέα στις περιπτώ σεις επενδύσεων σε υφιστάμ ενες μονάδες διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος του επενδυτικού σχεδίου ως εξής: α) γιαύψος επενδυτικού σχεδίου μέχρικαι Ε ΥΡΩ, η βιωσιμότητα κρίνεται με βάση την κερδοφορία του φορέα της τελευταίας τριετίας. Φορείς με Θ ετικό Μέσο όρο τριετίας στα αποτελέσματα χρήσεως προ αποσβέσεωνκαιφόρων τεκμαίρονταικαταρχήνως βιώ σιμοι, β) για ύψος επενδυτικού σχεδίου ανώ τερου των ΕΥΡΩ. η βιωσιμότητα εκτιμάταιμε βάση τιςτιμές αριθμοδεικτώ ν, όπως αναφέροντ αιστο Παράρτημα Β. 3. Η εκτίμηση της βιωσιμότητας του προτεινόμενου σχεδίου διαφοροποιείται α) για τα σχέδια ύψους μέχρι και ΕΥΡΩ όπου εξετάζεταιη ύπαρξη κερδοφορίας της επένδυσης που προκύπτει από τα προβλεπόμενα αποτελέσματα προ φόρωνκαιαποσβέ σεων, β) για τα σχέδια ύψους μεγαλύτερου των ΕΥΡΩ η βιωσιμότητα των επενδύσεωνεξετάζεταιαπό τηνεκτίμηση της Καθαράς Παρούσας Αξίας καιτου Επιτοκίου Εσωτερικής Αποδοτικότητας σύμ φωνα με το Παράρτημα Β. 4. Η αδυναμία τεκμηρίωσης της φερεγγυότητ ας του φορέα καιτης βιωσιμότητας, όπως ορίζεταιστο άρθρο αυτό, αποτελούναιτίες αποκλεισμού της επένδυσης από την βαθμολόγησή της, σύμ φωνα με το επόμενο άρθρο. Για τα αποκλειόμενα επενδυτικά σχέδια η αρμόδια υπηρεσία συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό απόρριψης το οποίο θέτειγιαεπικύρωση στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 14. Μετά την έγκριση τωνπρακτικώ νγνωστοποιούνταιγραπτώ ς στους φορείς οι λόγοιαπόρριψης τωναιτήσεων τους, οιδε αιτήσεις μελέτες στην ηλεκτρονική

13 τους μορφή τίθενταιστο αρχείο καιφυλάσσονταικαθ όλη τη διάρκειαισχύος της παρούσας. Άρθρο12 ΒΑ ΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Ε ΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΔΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Οιεπενδύσεις που κρίνονται βιώ σιμες, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες επενδύσεων, ως εξής: α) Ιδρύσεις νέων μονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση άνω των ΕΥΡΩ στις οποίες εφαρμόζεται η βαθμολόγηση σύμ φωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ (Ο μάδα κριτηρίωνα). β) Ιδρύσεις νέων μονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση κάτω των Ε ΥΡΩ στις οποίες εφαρμόζεται η βαθμολόγηση σύμ φωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ (Ο μάδα κριτηρίωνβ). γ ) Μετεγκαταστάσεις ή Εκσυγχρονισμοί υφισταμένων εγκαταστάσεων χωρίς αύξηση της πα ραγωγικής δυναμικότητας προϋπολογισμού κατά την αίτηση άνω των Ε ΥΡΩ, στιςοποίες εφαρμόζεταιη βαθμολόγηση σύμ φωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ (Ο μάδα κριτηρίωνγ). 2. Εξαιρούνταιαπό τηνδιαδικασία βαθμολόγησης: α ) Επενδυτικά σχέδια που αφορούν Μετεγκαταστάσεις ή καιεκσυγχρονισμούς υφισταμένων εγκαταστάσεων προϋπολογισμού κατά την αίτηση κάτω των ΕΥΡΩ β) Επενδυτικά σχέδια : που αφορούναποκλειστικά καιμόνο συμ πλήρωση συνθηκώ νπροστασίας της δημόσιας υγείας που προέκυψανκα τά τα τελευ τα ία έτη 23 από την έναρξη ισχύος της παρούσας από Κανονισμούς ή οδηγίες ή αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Εθνικής νομοθεσίας, που αφορούν λειτουργούσες μονάδες που είναι υποχρεωμένες να προβούν σε επενδύσεις που προέκυψαν από πρόσφατη μεταβολή της νομοθεσίας (κα τά τα τελευτα ία έτη 24 από την έναρξη ισχύος της παρούσας) καιεπηρεάζουντους όρους λειτουργίας τους, που περιλαμβάνουνεπενδύσειςπροστασίας περιβάλλοντος ή βελτίωσης τωνυγειονομικώ νσυνθηκώ ν, άνω του 50% του συνολικού κόστους, όπως προσδιορίζεταιαπό την αξιολόγηση της υπηρεσίας, καιαφορά δαπάνες πέραν τωνυποχρεωτικώ ν από την κείμενη νομοθεσία για την έκδοση αδειώ νλειτουργίας. που αφορούν λειτουργούσ ες μονά δες οι οποίες είνα ι υποχρεωμένες δια αποδεικτικών εγγρά φων αρμόδιων υπηρεσ ιών να προβούν σε ανα γκα στική μετεγκα τάστα ση για λόγους προσ τα σία ς περιβάλλοντος 25 Τα επενδυ τικά σχέδια του εδα φίου αυτού δεν εξαιρούντα ι από την εξέτα ση της βιωσιμότητα ς της πρότα σης όπως ορίζετα ι στην πα ρα γρά φου 3 του άρθρου Ό πως τροποποιήθηκε καιαντικαταστάθηκε μ ε τηνκ.υ.α /234/ Ό πως τροποποιήθηκε καιαντικαταστάθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως προστέθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως τροποποιήθηκε με τηνκ.υ.α /234/

14 Άρθρο13 1. Αρμόδια υπηρεσία για την αξιολόγηση βαθμολόγηση των αιτήσεων των επενδυτικώ νσχεδίωνείναιη Δ/νση Προγραμματισμού & Γεωργικώ νδιαρθρώ σεων η οποία τηρεί φάκελο για κάθε επενδυτικό σχέδιο, που περιλαμβάνει όλες τις εισηγήσειςκαιτιςβεβαιώ σειςτωναρμοδίωνυπηρεσιώ ν. 2. α ) Οι υπηρεσ ίες της Ν.Α. κα ι της Κ.Υ. του Υπ. Αγροτική ς Ανά πτυξης κα ι Τροφ ίμων είνα ι υποχρεωμένες να απα ντή σουν εντός 20 ημερολογια κών ημερών από την πα ρα λα βή των αιτή σεων μελετών, επί των θεμά των που τους τίθεντα ι, σ ύμφ ωνα με τα υποδείγμα τα που κα θορίζοντα ι στο Πα ράρτημα Δ. 27 β) Οι κά θετες ή οριζόντιες κα θ ύλη αρμόδιες υπηρεσ ίες, οι οποίες θα προβαίνουν σε προτάσεις οιονδή ποτε περικοπών κόσ τους του επενδυ τικού σχεδίου, θα πρέπει να τις αιτιολογούν επα ρκώς με ανά λογα συγκριτικά αντικειμενικά στοιχεία της α γορά ς Ο ιαπόψεις της αρμόδιας επί γεωργικώ ν θεμάτωνυπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αποστέλλονται και στο οικείο Νομαρχιακό Συμ βούλιο για την έκφραση άποψης επί της σκοπιμότητας του είδους της επένδυσης στην περιοχή δικαιοδοσίας του. Οιαπόψειςαυτές του Νομαρχιακού Συμ βουλίου, οιοποίες δεν είναιδεσμευτικές για την Γνωμοδοτική Επιτροπή καιτο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καιτροφίμων, αποστέλλονταιεντός 30 ημερώ νστην αρμόδιαυπηρεσία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση μη αποστολής των απόψεων του Νομαρχιακού Συμ βουλίου εντός του προαναφερόμενου χρόνου, θεωρείται ότι το Νομαρχιακό Συμ βούλιο εκφράζει θετική άποψη για την σκοπιμότητα της επένδυσης στη περιοχή δικαιοδοσίας του. 4. Σε ειδικές περιπτώ σεις και για αιτήσεις ένταξης επενδύσεων επιλέξιμου προϋπολογισμού ανώ τερου των3 εκατομμυρίωνευρω, είναιδυνατόνμε απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης καιτροφίμωννα ανατίθεταιη αξιολόγηση σε δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους αξιολογητές. Με αποφάσεις του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης, προθεσμίες παράδοσης καθώ ς καικάθε άλλη λεπτομέρειαγιατηνεφαρμογή του παρόντος. 5. Η Διεύθυνσ η Προγρα μμα τισ μού & Γ.Δ. συντάσσει την τελική αιτιολογημένη εισ ήγησ η, σύμφ ωνα με Υπόδειγμα που θα κα θορισ τεί με Απόφ αση του Υπουργού Αγροτική ς Ανά πτυξης κα ι Τροφ ίμων, η οποία θα περιλα μβάνει ανα λυ τικούς υπολογισ μούς κα ι εκτιμή σεις για κά θε επενδυ τικό σχέδιο, συνεκτιμώντα ς κα ι τις απόψεις των άλλων συνα ρμοδίων Υπηρεσ ιών. Οι προτάσεις εισ ηγήσεις τίθεντα ι υπόψη της Γνωμοδοτική ς Επιτροπή ς ανα φέροντα ς την κα τηγορία κα ι αιτιολογώντα ς την βαθμολογία Ό πως τροποποιήθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως τροποποιήθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως τροποποιήθηκε με τηνκ.υ.α /234/

15 Άρθρο14 ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Σ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΔΙΩΝ 1. Στο Υπουργείο Αγροτική ς Ανά πτυξης κα ι Τροφ ίμων συνισ τάτα ι Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδυ τικών Σχεδίων, έργο της οποία ς είνα ι: 30 α ) Η γνωμοδότησ η κα ι η κα τα ρχή ν έγκρισ η των επενδυ τικών σχεδίων, λα μβάνοντα ς υπόψη τα σ τοιχεία του φ ακέλου κά θεαίτησ ης υ πα γωγής κα ι τις α ξιολογήσεις - εισ ηγήσεις της Διεύθυνσ ης Προγρα μμα τισ μού & Γ.Δ. 31 β) Η γνωμοδότησ η επί ορισ μένων τροποποιή σεων όπως αυτές προβλέποντα ι στα άρθρα 18, 19 κα ι 22 της πα ρούσ ας. 32 γ) Η γνωμοδότησ η για την απόρριψη εγκεκριμένων επενδυ τικών σχεδίων λόγω αδυ να μία ς εκτέλεσ ής τους κα ι την α ντικα τάστα σή τους από ά λλα 33 δ) Η γνωμοδότηση επί θεμάτωνμεταβίβασης τωνεπιχειρήσεωνή μετοχώ ν ή εταιρικώ νμεριδίωνκατά το στάδιουλοποίησης τωνεπενδύσεων. ε) Η γνωμοδότηση γιατην ανάκληση αποφάσεωνυπαγωγής καιτην επιστροφή τωνενισχύσεωνπου έχουνκαταβληθεί. 2. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδυτικώ νσχεδίωνμπορεί να αναβάλλειτην εξέταση κάποιω ν έ ργ ω ν γ ιαεπόμ ενη συνεδρίαση, ότ αν διαπιστ ώ σειότ ισυντ ρέ χουν λόγ οι διερεύνησης ορισμένωνστοιχείωνπου καλείταινα προσκομίσειο φορέας καιτα οποία χρήζουνπεραιτέρω εξέτασης. 3. Η γνώ μη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδυτικώ ν Σχεδίων δεν αποτελεί ανάληψη δέσμευσης γιατο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καιτροφίμωνμέχρι την οριστική έγκριση τωνεπενδυτικώ νσχεδίων, η οποία πραγματοποιείταιμε την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καιτροφίμωνή του εξουσιοδοτουμ ένου από τονυπουργό οργάνου. 4. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδυτικώ νσχεδίωναποτελείταιαπό: τονγενικό Γραμματέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης καιτροφίμων, ως Πρόεδρο, τους αρμόδιους Διευθυντές σε θέματα: α) Προγραμματισμού & Γ.Δ β) Μεταποίησης Φυτικής Παραγωγής, γ ) Μεταποίησης Ζωικής Παραγωγής, δ) Χωροταξίας & Περιβάλλοντος, ως υπηρεσιακά μέλη και δύο εμπειρογνώ μονες οριζόμενοιαπό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5. Η σύνθεση της Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καιτροφίμων, μη δημοσιευόμενη στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση αυτή ορίζονταιεπίσης οιαναπληρωτές του Προέδρου καιτων μελώ ν, οιεισηγητές, η γραμματειακή υποστήριξη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής καθώ ς καιη διαδικασία λειτουργίας αυτής. 6. Δεν μπορούν να σ υμ μετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής μέλη που είναι σύμ βουλοι ή συμ μετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση επιχειρήσεων που έχουν καταρτίσει ή συμ μετέχουν στην κατάρτιση ή στην αξιολόγηση επενδύσεων ή επενδυτικώ ν σχεδίων φορέων που υπάγονταιστο 30 Συνολικά ο όρος 1 μ εταβλήθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως τροποποιήθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως τροποποιήθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πω ς τροποποιήθηκε με τηνκ.υ.α /234/

16 άρθρο 4 κατά την τελευταία 5ετία ή υποβάλλουν αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξειςτης παρούσας. 7. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου αυτού εξομοιώ νεταιμε τις αντίστοιχες Κεντρικές Γνωμοδοτικές Επιτροπές του Υπ. Οικονομίας καιο ικονομικώ ντου Ν. 2601/98 όπως αυτός ισχύεικάθε φορά. Στον Πρόεδρο, στα μέλη, μετά ή άνευ δικαιώ ματος ψήφου, τους Γραμματείς και αναπληρωτές αυτώ ν, καθώ ς καιστους εισηγητές των θεμάτων, καταβάλλεται αποζημίωση όπως προβλέπεταιαπό τιςαντίστοιχες αποφάσειςυπ. Ο ικονομίας και Οικονομικώ ν για τις αντίστοιχες Γνωμοδοτικές Επιτροπές του Ν. 3299/04 (α ρθρ.5) 34, όπως αυτές ισχύουνκάθε φορά. Τα δικαιολογητικά για τηνκαταβολή της εγκεκριμένης αποζημίω σης στονπρ όεδρο, τα μέλη μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, τους Γραμματείς καιτω ναναπληρ ω τές αυτών, της Γνω μοδ οτικής επιτροπής καθορ ίζονταιμε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καιτροφίμω ν Η εξέτα ση των αιτή σεων των επενδυ τικών σχεδίων πρα γμα τοποιείτα ι κυ ρίως κα τά κα τηγορία ως εξής : 36 α) Επενδύσεις που αφορούν βελτίωση συνθηκώ ν προστασίας της Δημόσιας Υγείας ή καιτου περιβάλλοντος στιςοποίες δεν υπάρχειβαθμολόγηση καιπου εξετάζονταικα τά το δυ να τόν κα ι εφόσ ον αυτό είνα ι εφικτό με σειρά προτερα ιότητα ς την ημερομηνία κα τάθεσ ης της α ίτησ ης. 37 β) Επενδύσεις κάτω των ΕΥΡΩ που αφορούν μετεγκαταστάσεις και εκσυγχρονισμούς καιπου εξετάζονταικατά το δυνατόν καιεφόσον αυτό είναι εφικτό με σειρά προτεραιότητας τηνημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. γ ) Επενδύσειςκάτω των Ε ΥΡΩ που αφορούνιδρύσεις επεκτάσεις. δ ) Επενδύσεις άνω των ΕΥΡΩ που αφορούν μετεγκαταστάσεις και εκσυγχρονισμούς. ε) Επενδύσειςάνω των Ε ΥΡΩ που αφορούνιδρύσειςήεπεκτάσεις. στ) Επενδύσ εις που α φορούν τις νή σους του Αιγαίου (εκτός Κ ρή της) Σε περίπτωση που κατά τηνδιαδικασία έγκρισης, προκύψει ότιτο εναπομείναν ποσό δεν επαρκεί γιατην κάλυψη όλωντωντυχόν επενδύσεωνπου ισοβαθμούν, εγκρίνονταιστα πλαίσιατωνδεσμεύσεωντου προγράμ ματος όλες οιισοβαθμούσες επενδύσεις καθ υπέρβαση. Οιφορείς τωνοποίωντα επενδυτικά σχέδια έλαβαν θετική γνωμοδότηση από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του παραπάνω άρθρου αλλά δενέτυχαντης καταρχήνέγκρισης αυτής λόγω χαμηλότερης βαθμολογίας έναντιτης ορισθείσας βάσης, δύνανταικατά την κρίση τους, να υποβάλουναίτηση θεραπείας επί της βαθμολογίας, στην οποία θα ζητείταιη αναβαθμολόγηση του σχεδίου τους. Οιαιτήσεις θεραπείας θα εξετάζονταιμετά την ολοκλήρωση έγκρισης όλωντων επενδυτικώ ν σχεδίων, από Δευτεροβάθμια Επιτροπή η οποία θα συσταθεί με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καιτροφίμων, στην οποία θα αναφέρονταιτα μέλη καθώ ς καιη διαδικασία επανεξέτασης αυτώ ν. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της, θα ενημερώ νονταιοιφορείς σχετικά. 10. Προτάσειςπου συγκέντρωσαντουλάχιστον την ελάχιστη απαιτούμ ενη βαθμολογία της αντίστοιχης κατηγορίας, παραπέμπονταιγιαυπαγωγή στην επόμενη περίοδο, 34 Ό πως αντικατέστησε τονν. 2601/98 35 Ό πως συμ πληρώ θηκε με τηναπόφαση /3281/ Ό πως τροποποιήθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως προστέθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως προστέθηκε με τηνκ.υ.α /234/

17 δια τηρώντα ς την βαθμολογία που συγκέντρωσαν ή επα να βαθμολογούντα ι εάν υπέβαλα ν πρόσ θετα δικα ιολογητικά ή νέα στοιχεία που επηρεάζουν τη βαθμολογία 39 και κατατάσσονται σύμ φωνα με τα άρθρα 11, 12 & 13. Επανακρινόμενες δε εάνδενενταχθούν, απορρίπτονταιοριστικά. 11. Στους φορείς των οποίων τα επενδυ τικά σχέδια έτυχα ν κα τα ρχή ν έγκρισ ης από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή κα ι τα οποία βρίσ κοντα ι εντός των πλα ισ ίων δεσ μεύσ εων του Προγρά μμα τος, αποσ τέλλετα ι από τον Πρόεδρο της Γνωμοδοτική ς Επιτροπή ς, έγγρα φο Προέγκρισ ης, με τα στοιχεία όπως δια μορφ ώθηκα ν μετά την εξέτα ση του σ χεδίου, με σ κοπό να ετοιμά σουν τα δικα ιολογητικά, που α να φέροντα ι στην πα ρά γρα φο 2 του ά ρθρου 16, για την ορισ τική έντα ξή τους 40 Άρθρο15 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Έ γκρισ ης Επενδυ τικών Σχεδίων συνέρχετα ι για εξέτα ση αυτών ότα ν υπά ρχει ικα νοποιητικός αριθμός εισ ηγήσεων αξιολογηθέντων έργων όλων των κα τηγοριών. Οι συνεδριά σεις της Επιτροπή ς δύνα τα ι να είνα ι συνεχόμενες, οι δε εργασίες της ολοκληρώνοντα ι με την εξέτα ση όλων των αιτή σεων Η Γνωμοδοτική Επιτροπή συνέρχεταιγια εξέταση τωνυπολοίπωνθεμάτωντης αρμοδιότητάς της εκτός τωναναφερομένωνστη παράγραφο 1, εντός του 1 ου δεκαημέρου κάθε μήνα. Άρθρο16 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Ε ΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΔΙΩΝ ΚΑΙΑΝΑΛΗ ΨΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Σ 1. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γ.Δ. με βάση την καταρχήν έγκριση των επενδυτ ικώ νσχεδίω ν από τ ην Γνω μ οδοτ ική Ε πιτ ροπή τ ου άρθρου 14, συντ άσσει τα προβλεπόμενα από τους Κ ανονισμούς Τ εχνικά δελτία, τα οποία αποστέλλειστη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμ ματος «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου » για έγκριση καιένταξή τους στο αντίστοιχο Μέτρο. Μετά την έκφραση της σύμ φωνης γνώ μης της Διαχειριστικής Αρχής η Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γ.Δ προωθεί εντός 2 μηνώ ν Σχέδιο Απόφασης γιαοριστική έγκριση τωνέργωναυτώ ν, σύμ φωνα με τιςπροϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου 2. Με την έκδοση της οριστικής απόφασης αναλαμβάνεταιη δέσμευση γιατηνκαταβολή τωνενισχύσεων. 2. Οιφορείς υποχρεούνταιτο αργότερο εντός 2 μηνώ ν από την ημερομηνία του εγγράφου με το οποίο το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης καιτροφίμωντους ειδοποιεί γιατηνκαταρχήνέγκριση του έργου, να υποβάλλουντα κάτωθιδικαιολογητικά στην Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γ.Δ. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης καιτροφίμων: α) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο17 της παρούσας, στην περίπτωση που έγινανπερικοπές στο αρχικό κόστος του έργου. β) Δύο Ε γγυητικές επιστολές τραπέζης καλής εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου, γιαποσό ίσο προς το 5% του επιλέξιμου κόστους του έργου εκάστη, η πρώ τη 39 Ό πως συμ πληρώ θηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως προστέθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως αντικαταστάθηκε με τηνκ.υ.α /234/

18 των οποίων θα επιστρέφεταιμε την βεβαίωση υλοποίησης του 30% του εγκριθέντος έργου η δε δεύτερη με τηνβεβαίωση ολοκλήρωσης της επένδυσης. 3. Μη συμ μόρφωση προς τους παραπάνω όρους κα ι με το χρονοδιά γρα μμα της πα ρα γρά φου 2 του ίδιου ά ρθρου 42, σημαίνειακύρωση της καταρχήνέγκρισης και ο φορέας έχει το δικαίωμα να επανέλθει με νέα αίτηση για ένταξη μετά την συμ πλήρωση διετίας από τηνπροηγουμ ένη αίτηση. 4. Το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης καιτροφίμωνμε βάση την καταρχήνέγκριση του επενδυτικού σχεδίου καιυπό τον όρο της ικανοποίησης τωνπροϋποθέσεωντης προηγουμ ένης παραγράφου, προβαίνειστηνοριστική έγκριση τωνέργωναυτώ νμε απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναλαμβάνοντας δέσμευση γιατηνκαταβολή τωνενισχύσεων. Στηναπόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καιτροφίμωνπροσδιορίζονται επακριβώ ς: Ο φορέας του έργου καιο Α.Φ.Μ. Ο τίτλος της επένδυσης Η τοποθεσία της επένδυσης Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Οιχορηγούμ ενες ενισχύσεις Ηίδιασυμ μετοχή του φορέα Ο αριθμός τωνδόσεωνκαταβολής τωνενισχύσεων Οιόροιχορήγησης της συνδρομής Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου Ο κωδικός α ριθμός του επενδυ τικού σ χεδίου Η Δ.Ο.Υ. του φ ορέα Ο δια κριτικός τίτλος του φ ορέα Ο αριθμός του τρα πεζικού λογαρια σμού σ τον οποίο θακα τα τίθοντα ι οι ενισ χύσ εις Τα δα νεια κά κεφάλα ια που τυχόν λά βει ο φορέας Τα δια κριτά τμή μα τα του φυσικού κα ι οικονομικού αντικειμένου της επένδυ σης 43 Η μη τήρηση των όρων χορήγησης της συνδρομής μπορεί να επισύρει την ανάκληση της απόφασης καιτηνκατάπτωση τωνεγγυητικώ νεπιστολώ ν. Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στο επενδυτικό σχέδιο μετά την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καιτροφίμωντόσο στα στοιχεία του φορέα ή της επένδυσης όσο και στο χρηματοδοτικό σχήμα του έργου αποτελεί αντικείμενο τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης, η οποία θα πρέπεινα γίνεισύμ φωνα με το άρθρο 22 της παρούσας. Άρθρο17 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΔΙΩΝ 1. Μετά την εξέταση του Επενδυτικού σχεδίου από την Γνωμοδοτική Επιτροπή εάν έχουν διαφοροποιηθεί κάποια στοιχεία του, ή και ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανώ ν, ο φορέας είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει το επενδυτικό του σχέδιο στα δεδομένα (δυναμικότητα, γραμμές παραγωγής, ύψος προϋπολογισμού κλπ) που του έχουνεγκριθεί. 42 Ό πως προστέθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως προστέθηκανμε τηνκ.υ.α /234/

19 2. Είναιδυνατόν με αιτιολογημένη πρόταση ο φορέας να διαφοροποιήσεισε μικρή κλίμακα μέχρι 10% 44 τιςεπιμέρους δαπάνες της καταρχήνέγκρισης της αρμόδιας Επιτροπής που εξετάζεταιαπό την αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 6 κα ι του άρθρου Η ανα μορφ ωμένη μελέτη κα ι συγκεκριμένα η ανα φορά σ την α να μόρφ ωση των πινά κων Β1, Β2 κα ι Β4 όπου α να λύοντα ι τα νέα στοιχεία της επένδυ σης (δυ να μικότητα, ποσ ότητες, ισ χύς μηχα νολογικού εξοπλισ μού, προϋπολογισ μός) όπως εγκρίθηκα ν από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή κα ι μόνον α υτή θα χρησ ιμοποιείτα ι για τον έλεγχο των δικα ιολογητικών πληρωμή ς της επένδυ σης κα ι την κα τα βολή των ενισ χύσ εων. Η κα τα βολή των ενισ χύσ εων θα πρα γμα τοποιείτα ι με βάση την ανά λυ ση των δα πα νών όπως αυτή θα προσ διορίζετα ι στην ορισ τική α πόφ αση έγκρισ ής της. 46 ΚΕΦΑ ΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ε ΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΔΙΩΝ Άρθρο18 ΕΝΑΡΞΗ Ε ΡΓΑΣΙΩΝ 1. Ημερομηνία έναρξης εργασιώ νθεωρείταιη ημερομηνία της θετικής γνωμοδότησης της επένδυσης από την Γνω μ οδοτική Ε πιτροπή Έγ κρισης τω ν Ε πενδυτικώ ν Σχεδίωντου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης καιτροφίμων. Επενδυ τικά σχέδια τα οποία σ υγκέντρωσαν τουλά χισ τον την ελά χισ τη α πα ιτούμενη βαθμολογία της αντίσ τοιχης κα τηγορία ς κα ι πα ρα πέμφ θηκα ν για υπα γωγή στην επόμενη περίοδο, ως ημερομηνία ένα ρξης εργασιών θεωρείτα ι η ημερομηνία της θετική ς γνωμοδότησ ης της Επένδυ σης που έλα βε η Γνωμοδοτική Επιτροπή κα τά τη Συ νεδρία ση της πρώτης περιόδου εξέτα σής της Δαπάνες εργασιώ ν που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της ημερομηνίας όπως καθορίζεταιστην προηγούμ ενη παράγραφο δεν θεωρούνταιεπιλέξιμες καιδεν υπολογίζονταιγια ενίσχυση. Εξαιρούνταιοιδαπάνες για την διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας, προπαρασκευαστικώ ν μελετώ ν (εδαφοτεχνική, προστασία περιβάλλοντος κλπ), μ ελετώ νκατασκευής (αρχιτεκτονική, στατική μελέτη κλπ), των δαπανώ ν της οικονομοτεχνικής μελέτης, δαπανώ ν γεώ τρησης και εργασίες διαμόρφωσης καιπερίφραξης οικοπέδου. 3. Το αργότερο εντός δωδεκαμήνου (12) από την ημερομηνία της οριστικής έγκρισης του έργου (νομική δέσμευση), ο φορέας θα πρέπεινα έχειυποβάλλειστην οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης του Επενδυτικού σχεδίου του άρθρου 24 αίτηση πληρωμής που να αντιπροσωπεύει δαπάνες (χωρίς Φ.Π.Α.) για εγκεκριμένες εργασίες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εγκεκριμένου κόστους αλλά πάντως όχι μικρότερο του 20% του εγκεκριμένου επιλέξιμου κόστους σύμ φωνα με την διαδικασία του άρθρου 26 του παρόντος. Μ η τήρηση του παραπάνω όρου σημαίνει αυτόματα ακύρωση του έργου και κατάπτωση και των δύο (2) εγγυητικώ ν επιστολώ ν. 44 Ό πως προστέθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως προστέθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως τροποποιήθηκε με τηνκ.υ.α /234/ Ό πως προστέθηκε με τηνκ.υ.α /234/

20 4. Σε περιπτώ σειςανωτέρας βίας ή πλήρως αιτιολογημένες καιτεκμηριωμένες που θα εξετάζονται από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Έγκρισης του άρθρου 14 θα χορηγείται παράταση για διάστημα το πολύ δώ δεκα (12) μηνώ ν χωρίς να πραγματοποιείταικατάπτωση τωνεγγυητικώ νεπιστολώ ν. Μ ε τη παρέλευση καιτου χρονικού διαστήματος της ως άνω εγκριθείσας παράτασης, κατά την οποία ο φορέας δεν υπέβαλε αίτηση σύμ φωνα με όσα αναφέρονταιστην παράγραφο 3, το έργο ακυρώ νεταικαικαταπίπτουνοιαντίστοιχες εγγυητικές επιστολές. Άρθρο19 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Σ 1. Ο φορέας οφείλεινα τηρεί πιστά το χρονοδιάγραμμα εκτ έλεσης του έργου όπως αυτό ορίζεταιστο άρθρο 16 παράγραφος 4 της παρούσας. 2. Στην περίπτωση που αυτό παρεκκλίνει, τότε οιλόγοιτης καθυστέρησης θα πρέπει να είναιπλήρως αιτιολογημένοι. Αιτούμ ενη παράταση ανώ τερη των12 μ ηνώ ναπό τον χρόνο ολοκλήρωσης που αναφέρεταιστην αρχική έγκριση του Επενδυτικού σχεδίου εξετάζεταιαπό την Γνωμοδοτική Επιτροπή Έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καιτροφίμωνη οποία καιθα αποφαίνεταιγιατην τύχη του έργου. Ομοίως καισε περιπτώ σεις διαδοχικώ ναιτήσεωνπαράτ ασης συνολικού χρόνου άνω των12 μηνώ ναπό τον χρόνο ολοκλήρωσης που αναφέρεται στην αρχική έγκριση του Επενδυτικού σχεδίου, οιαιτήσεις αυτές εξετάζονταιαπό την Γνωμοδοτική Επιτροπή. Σ ε περιπτώ σειςαιτούμ ενης παράτασης μικρότερης των12 μηνώ ν, χορηγείται με απλή εισήγηση της υπηρεσίας χωρίς να απαιτείται προηγούμ ενη έγκριση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Άρθρο20 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ ΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 1. Ο φορέας οφείλεινα εκτελέσειτην επένδυση σύμ φωνα με τα όσα προβλέπονται στην αίτηση μελέτη που υποβλήθηκε στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμωνκαιέτυχε έγκρισης σύμ φωνα με την διαδικασία που προβλέπεταιστα άρθρα 14, 16 & 17 καιμέσα στα χρονικά περιθώ ρια που προσδιορίζονταιστην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καιτροφίμων(άρθρο 16, παρ. 4). 2. Πέραντης παραπάνω βασικής υποχρέωσης ο Φορέας υποχρεούταιπαράλληλα: α) Να ενημερώ νειαπαραιτήτως γιατην ακριβή ημερομηνία έναρξης τωνεργασιώ ν την αντίστοιχη Επιτροπή Παρακολούθησης του Επενδυτικού του Σχεδίου του άρθρου 24 καιτην Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γ.Δ. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης καιτροφίμων β) Να ενημερώνει την Επιτροπή Πα ρα κολούθησ ης σε μηνα ία βάση για την πρόοδο των εργασιών του επενδυ τικού σχεδίου υποβάλλοντα ς κα τάστα ση εργασιών που έχει εκτελέσει κα ι πα ρα στα τικών που έχει εκδώσει αντίσ τοιχα 48 γ ) Να υποβάλλειστην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επενδυτικού του Σχεδίου του άρθρου 24, την οριστική μελέτη του έργου (οικοδομική μελέτη και συγκεκριμένα από την αρμόδια πολεοδομία σχέδια ) προκειμένου αυτή να διευκολύνεταιστιςεργασίες. Η οριστική μελέτη πρέπεινα υποβάλλεταιπριν την έναρξη τωνεργασιώ ν, όπου όμως δεν απαιτείταιοριστική μελέτη πρέπεινα υποβάλλονταιτα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια. δ ) Να παρέχει κάθε σχετική πληροφόρηση προκειμένου να διευκολύνει τις υπηρεσίες που παρακολουθούντηνεκτέλεση του έργου του. 48 Ό πως προστέθηκε με τηνκ.υ.α /234/

ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων"

ΜΕΤΡΟ 2.1 Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων" Τομείς Παρέμβασης : Κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές,

Διαβάστε περισσότερα

α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 300.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της

α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 300.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της Π16) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της υφισταμένης επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α) Για τα επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

Π21) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Π21) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Π21) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ α) Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση του φορέα, εκτός και εάν η επιχείρηση είναι προσωπική. Αιτήσεις εταιριών υπό ίδρυση δεν θα λαμβάνονται υπόψη. β) Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΒΒ-Ζ9Ο ΑΘΗΝΑ, 19/01/2012 Α.Π.: 258/6793 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 1

ΑΔΑ: ΒΟΧΒΒ-Ζ9Ο ΑΘΗΝΑ, 19/01/2012 Α.Π.: 258/6793 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :Αχαρνών 5 Ταχ. Κωδ. :107 71 Πληροφορίες :Μ. Κάβουρα :Β.

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 132480/386 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 731 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 132480/386 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 731 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: 4ΑΘ2Β-Υ3 Αθήνα, 10/ 03 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 132480/386 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 731 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα: Β'

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας: 71202, Ηράκλειο Πληροφορίες: Χρ. Ξυδιανός Τηλέφωνο: 2813-404529 Fax : 2810-335040 Email: vxidians@mu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 11-11-14 Α.Π :21758 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 11-11-14 Α.Π :21758 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 Ταχ. Κωδ.: 14 41 Αθήνα Πληροφορίες: Δ.Ρακιτζή Αρ. Τηλεφώνου: 21 52

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας; Οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/175/135581 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/175/135581 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/175/135581 Σ.2215 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί των Εισηγήσεων της Επιτροπής Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας Παράρτηµα - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας 12 13 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 4686

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 4686 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ι.Μπαλαντινάκης Τηλ.: 2813-404501 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 8: Προστασία Περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την Δασοκομία και Κτηνοτροφία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 8: Προστασία Περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την Δασοκομία και Κτηνοτροφία ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ09-97Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ09-97Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «για την Ενίσχυση της Μεταποίησης των Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 123 Α 3 ος Κύκλος».

Πρόγραμμα «για την Ενίσχυση της Μεταποίησης των Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 123 Α 3 ος Κύκλος». Πρόγραμμα «για την Ενίσχυση της Μεταποίησης των Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 123 Α 3 ος Κύκλος». Προκηρύχθηκε το Μέτρο 123 Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 22 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ ΘΕΜΑ: Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Νικολαΐδης Μ., Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών, Θεωρία και Πράξη

Νικολαΐδης Μ., Εγχειρίδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών, Θεωρία και Πράξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σχεδόν όλες οι χώρες (ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και μη) χρησιμοποιούν κάποια κίνητρα ανάπτυξης. Το είδος των συγκεκριμένων κινήτρων που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τους αναπτυξιακούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)- Τμήματα Α και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή 5 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 Κεφάλαιο 1 ο Σχέδιο επένδυσης 1.1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΥΤ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΥΤ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 28-12-2015 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αριθ. Πρωτ. 137437 Τμήμα Αλιείας ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-ΦΡ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Αχαρνών 5 ΠΡΟΣ :ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Ταχ. /νση : Αχαρνών 5 ΠΡΟΣ :ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 145864 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: Ελληνική Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ.53969/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α. :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ταχ. Κωδ. : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : FAX : e-mail : Αχαρνών 5 101 76 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα