α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 300.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της"

Transcript

1 Π16) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της υφισταμένης επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α) Για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα του Φορέα κρίνεται με βάση τη κερδοφορία της υφισταμένης επιχείρησης κατά τη τελευταία τριετία. Η εξέταση της κερδοφορίας θα γίνεται με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης της τελευταίας τριετίας. Ο μέσος όρος στα αποτελέσματα προ αποσβέσεων και φόρων πρέπει να είναι θετικός. β) Για τα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού άνω των ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα του Φορέα εκτιμάται με βάση τις τιμές των κατωτέρω αριθμοδεικτών: περιθώριο μικτού κέρδους, περιθώριο καθαρού κέρδους, αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, κυκλοφοριακή ρευστότητα, ανάπτυξη εργασιών της τελευταίας τριετίας. Στους ανωτέρω δείκτες θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια ως ακολούθως: Για επιχειρήσεις που δημοσιεύουν ισολογισμό 1 Περιθώριο Μικτού Κέρδους Μικτά Κέρδη Χ 100 / Πωλήσεις >10% 2 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Καθαρά Κέρδη Χ 100 / Πωλήσεις >3% 3 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Καθαρά Κέρδη Χ 100 / Ίδια Κεφάλαια >10% 4 Κυκλοφοριακή Ρευστότητα Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχ/μες Yποχρεώσεις >0,4% 5 Ανάπτυξη Εργασιών (Κ.Ε. t / K.E. t 1) 1 x 100 Μέσος όρος του ρυθμού ανάπτυξης των εργασιών της τελευταίας τριετίας να είναι θετικός Ως βιώσιμος θεωρείται ο φορέας που εκπληρώνει τουλάχιστον 3 από τα 5 ανωτέρω κριτήρια. Για τους φορείς, που λόγω της εταιρικής τους μορφής δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν ισολογισμό, εξετάζονται τα κριτήρια 1, 2 και 5 και απαιτείται να εκπληρώνεται τουλάχιστον ένα από τα τρία κριτήρια. 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της επενδυτικής πρότασης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης κρίνεται με βάση την ύπαρξη κερδοφορίας της επένδυσης που προκύπτει από τα προβλεπόμενα αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων,

2 β) για τα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού άνω των ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης εκτιμάται με βάση το κριτήριο της καθαράς παρούσας αξίας ή με τον υπολογισμό του Συντελεστού Εσωτερικής Αποδοτικότητας. Οι παράμετροι για τον υπολογισμό της καθαράς παρούσας αξίας ή του Συντελεστού Εσωτερικής Αποδοτικότητας καθορίζονται ως εξής: i) Σύγκριση «με» και «χωρίς» την επένδυση. ii) Συντελεστής αναγωγής (discount rate) = 5% για όλα τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν κατά το iii) Χρονική περίοδος υπολογισμών: 10 έτη έτος 0: το έτος έναρξης κατασκευής, χρονική περίοδος κατασκευής επένδυσης μέχρι 200 εκατ:: μέχρι τα 2 έτη, χρονική περίοδος κατασκευής επένδυσης ύψους 201 εκ.δρχ. μέχρι 400 εκατ.: μέχρι τα 3 έτη, χρονική περίοδος κατασκευής για επενδύσεις άνω των 400 εκατ.: μέχρι 4 έτη, χρονική έναρξη ωφελειών: το έτος ολοκλήρωσης της επένδυσης. iv) Επίτευξη του 100% του στόχου των πωλήσεων: όχι ενωρίτερα του 3ου έτους μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης (εκτός αν πρόκειται για μικρής κλίμακας βελτιώσεις έως 15% των υφισταμένων παγίων της επιχείρησης) v) Υπολειμματική αξία: Η αναπόσβεστη αξία του κτιριακού και μηχανολογικού εξοπλισμού στο τέλος της χρονικής περιόδου υπολογισμών. Π17) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α Α.1. ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΥΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ, ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Κριτήριο 1: Χωροθέτηση της επένδυσης Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί: Είκοσι (20) βαθμοί εάν το έλλειμμα μεταποιητικής δυναμικότητας στο νομό υπερβαίνει το 50% της τοπικής «γεωργικής παραγωγής». Δέκα πέντε (15) βαθμοί αν το έλλειμμα της μεταποιητικής δυναμικότητας στο νομό είναι μεγαλύτερο από το 10% και μικρότερο από το 50% της τοπικής «γεωργικής» παραγωγής σε επίπεδο νομού και μεγαλύτερο του 25% σε επίπεδο περιφέρειας. Δέκα (10) βαθμοί αν το έλλειμμα της μεταποιητικής δυναμικότητας στο νομό είναι μεγαλύτερο από το 10% και μικρότερο από το 50% της τοπικής «γεωργικής»

3 παραγωγής σε επίπεδο νομού και μεγαλύτερο από το 10% και μικρότερο από το 25% σε επίπεδο περιφέρειας. Δέκα (10) βαθμοί επίσης παρέχονται αν το έλλειμμα της μεταποιητικής δυναμικότητας είναι μικρότερο από το 10% σε τοπικό επίπεδο και μεγαλύτερο από το 25% σε περιφερειακό επίπεδο. Πέντε (5) βαθμοί αν το έλλειμμα της μεταποιητικής δυναμικότητας είναι μικρότερο από το 10% στο Νομό και μεγαλύτερο από το 10% και μικρότερο από το 25% σε επίπεδο Περιφέρειας. Πέντε (5) βαθμοί επίσης παρέχονται αν η ελλειμματικότητα της μεταποιητικής δυναμικότητας είναι μικρότερη του 10% σε τοπικό επίπεδο, μικρότερο του 10% σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά μεγαλύτερο από το 10% σε εθνικό επίπεδο. Κριτήριο 2: Βελτίωση και παρακολούθηση της ποιότητας - Προμήθεια προϊόντων ποιότητας (όπως καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92, 2082/92 και Καν.(Ε.Κ.) /1804/99) Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: Είκοσι (20) βαθμοί στις επενδύσεις, που προβλέπουν δαπάνες για εξασφάλιση διαβάθμισης ποιότητας (ISO), εξασφάλιση HACCP και επεξεργάζονται προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ, βιολογικά προϊόντα ή παραδοσιακά. Δέκα πέντε (15) βαθμοί στις επενδύσεις, που προβλέπουν δαπάνες για μία από τις παραπάνω κατηγορίες (HACCP ή ISO) και επεξεργασία προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ, βιολογικών ή παραδοσιακών. Δέκα (10) βαθμοί στις επενδύσεις, που προβλέπουν δαπάνες για HACCP και ISO και επεξεργασία προϊόντων εκτός ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ, βιολογικών ή παραδοσιακών. Δέκα (10) βαθμών για επεξεργασία προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ, βιολογικών ή παραδοσιακών χωρίς να προβλέπεται HACCP ή ISO. Πέντε (5) βαθμοί στις επενδύσεις, που προβλέπουν δαπάνες για HACCP ή ISO και επεξεργασία προϊόντων εκτός ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ, βιολογικών ή παραδοσιακών. Οι βαθμοί δίνονται με την προϋπόθεση απόκτησης σήματος ποιότητας με βάση τα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Κριτήριο 3: Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν σε διεθνές επίπεδο Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί στις επενδύσεις επιχειρήσεων που τα προϊόντα τους εκτιμάται ότι διαθέτουν ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο ως εξής: Είκοσι (20) βαθμοί για εκτιμούμενες κατ αξία πωλήσεις στη διεθνή αγορά τάξης ανώτερης του 40% του συνόλου των πωλήσεων της. Δέκα πέντε (15) βαθμοί για εκτιμούμενες κατ αξία πωλήσεις στη διεθνή αγορά τάξης ανώτερης του 30% του συνόλου των πωλήσεων της. Δέκα (10) βαθμοί για εκτιμούμενες κατ αξία πωλήσεις στη διεθνή αγορά τάξης ανώτερης του 20% του συνόλου των πωλήσεων της.

4 Πέντε (5) βαθμοί για εκτιμούμενες κατ αξία πωλήσεις στη διεθνή αγορά τάξης ανώτερης του 10% του συνόλου των πωλήσεων της. Για τον υπολογισμό του κριτηρίου αυτής της παραγράφου θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος προβλεπόμενων συνολικών πωλήσεων σε αξία στη διεθνή αγορά, της πρώτης 5ετίας μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, σύμφωνα με την εκτίμηση της αξιολόγησης. Κριτήριο 4: Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: Είκοσι (20) βαθμοί στις επενδύσεις άν ποσοστό άνω του 30% και κάτω του 50% (οπότε εντάσσεται απευθείας σύμφωνα με τα προηγουμένως προβλεπόμενα) της συνολικής δαπάνης της επένδυσης αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος Δέκα πέντε (15) βαθμοί στις επενδύσεις άν ποσοστό άνω του 20% και μέχρι 30% της συνολικής δαπάνης της επένδυσης αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Δέκα (10) βαθμοί στις επενδύσεις άν ποσοστό άνω του 10% και μέχρι 20% της συνολικής δαπάνης της επένδυσης αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Πέντε (5) βαθμοί στις επενδύσεις άν ποσοστό άνω του 5% και μέχρι 10% της συνολικής δαπάνης της επένδυσης αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Για την εκτίμηση του τμήματος της επένδυσης που αφορά στους παραπάνω σκοπούς, ζητείται η έκφραση γνώμης της Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας για το αν οι προβλεπόμενες επενδύσεις στοχεύουν στη εκπλήρωση όρων και προϋποθέσεων για τη προστασία του περιβάλλοντος εκτός των προβλεπόμενων ως υποχρεωτικών από την Κείμενη Εθνική Νομοθεσία. Κριτήριο 5: Βελτίωση Υγιεινής Προστασία Καταναλωτή Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: Είκοσι (20) βαθμοί στις επενδύσεις που προβλέπουν δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής και την προστασία του καταναλωτή αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων (wellfare) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% του συνόλου της επένδυσης. Δέκα πέντε (15) βαθμοί στις επενδύσεις που προβλέπουν δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής και την προστασία του καταναλωτή αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων (wellfare) σε ποσοστό 21% 30% του συνόλου της επένδυσης. Δέκα (10) βαθμοί στις επενδύσεις που προβλέπουν δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής και την προστασία του καταναλωτή αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων (wellfare) σε ποσοστό 11% 20% του συνόλου της επένδυσης. Πέντε (5) βαθμοί στις επενδύσεις που προβλέπουν δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής και την προστασία του καταναλωτή αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων (wellfare) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5% 10% του συνόλου της επένδυσης.

5 Οι ανωτέρω βαθμοί δίνονται για επενδύσεις που στοχεύουν στη περαιτέρω βελτίωση των όρων καλής διαβίωσης των ζώων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Για τις επενδύσεις αυτές μπορεί να ζητείται η έκφραση γνώμης από τις καθ ύλην αρμόδιες Δ/νσεις του Υπ. Γεωργίας. Κριτήριο 6: Η αύξηση της απασχόλησης Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: Είκοσι (20) βαθμοί για την δημιουργία άνω των δέκα (10) νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης ή ισοδυνάμων θέσεων πλήρους απασχόλησης 12μηνης διάρκειας. Δέκα πέντε (15) βαθμοί για την δημιουργία επτά έως δέκα (7-10) νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης ή ισοδυνάμων θέσεων πλήρους απασχόλησης 12μηνης διάρκειας. Δέκα (10) βαθμοί για την δημιουργία τεσσάρων έως έξι (4-6) νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης ή ισοδυνάμων θέσεων πλήρους απασχόλησης 12μηνης διάρκειας. Πέντε (5) βαθμοί για την δημιουργία μίας μέχρι και τριών (1-3) νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης ή ισοδυνάμων θέσεων πλήρους απασχόλησης 12μηνης διάρκειας. Για την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού νοούνται οι θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται από την επένδυση μέσα στην πρώτη πενταετία (5 έτη) από την ολοκλήρωσή της. Κριτήριο 7: Δυναμισμός της Επιχείρησης Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: Είκοσι (20) βαθμοί εάν ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια στην επένδυση είναι μεγαλύτερος του 40%, και ο φορέας δεν έχει υπαχθεί τα τελευταία 5 έτη πριν από την αίτηση σε πρόγραμμα ενίσχυσης. Δέκα πέντε βαθμοί (15) εάν ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια στην επένδυση είναι >30% & < του 40%, και ο φορέας δεν έχει υπαχθεί τα τελευταία 5 έτη πριν από την αίτηση σε πρόγραμμα ενίσχυσης. Δέκα βαθμοί (10) εάν ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια στην επένδυση είναι μεγαλύτερος του 40% και ο φορέας έχει υπαχθεί τα τελευταία 5 έτη πριν από την αίτηση σε προγράμματα ενίσχυσης συνολικού ποσού μέχρι 200 εκ. δρχ, Πέντε βαθμοί (5) εάν ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια στην επένδυση είναι >30% % <40% και ο φορέας έχει υπαχθεί τα τελευταία 5 έτη πριν από την αίτηση σε προγράμματα ενίσχυσης συνολικού ποσού μέχρι 200 εκ. δρχ, Κριτήριο 8: Ο χαρακτηρισμός της διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν ως νέας ή ως προηγμένης τεχνολογίας και/η των προϊόντων νέων ή καινοτόμων.

6 Παρέχονται είκοσι (20) βαθμοί εάν η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη και το προϊόν ως καινοτόμο. Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη ή το προϊόν ως καινοτόμο. Δέκα (10) βαθμοί εάν η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι νέα ή προηγμένη και το προϊόν είναι επώνυμο. Πέντε (5) βαθμοί εάν η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι νέα η προηγμένη ή το προϊόν είναι επώνυμο. Κριτήριο 9: Αναπτυξιακή Προοπτική του κλάδου (με Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται οι στρατηγικά επιθυμητοί κλάδοι που ισχύουν τουλάχιστον για την επόμενη τριετία. Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής : Είκοσι (20) βαθμοί, εάν η επένδυση ανήκει στους στρατηγικά επιθυμητούς κλάδους που παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες για αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας ή πολυετές( τουλάχιστον τριετές) συμβόλαιο διάθεσης άνω του 50% της παραγωγής της Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν η επένδυση ανήκει στους στρατηγικά επιθυμητούς κλάδους που παρουσιάζουν δυνατότητες για αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας ή πολυετές ( τουλάχιστον τριετές) συμβόλαιο διάθεσης από 30-50% της παραγωγής της Δέκα (10) βαθμοί εάν η επένδυση ανήκει στους στρατηγικά επιθυμητούς κλάδους που συμβάλλουν στην μείωση των εισαγωγών και πολυετές (τουλάχιστον τριετές) συμβόλαιο διάθεσης από 10-30% της παραγωγής της. Πέντε (5) βαθμοί εάν η επένδυση ανήκει στους διατηρητέους κλάδους που συμβάλλουν στην μείωση των εισαγωγών. Κριτήριο 10: Προστιθέμενη αξία στο προϊόν Οφέλη για τους τοπικούς παραγωγούς Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί, ως εξής : Είκοσι (20) βαθμοί εάν υπάρχουν πολυετή συμβόλαια προμήθειας της πρώτης ύλης με τους παραγωγούς και η συμμετοχή των πρώτων υλών δεν υπερβαίνει το 30% του βιομηχανικού κόστους ανά μονάδα προϊόντος Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν υπάρχουν πολυετή συμβόλαια προμήθειας της πρώτης ύλης με τους παραγωγούς και η συμμετοχή των πρώτων υλών είναι μεγαλύτερη του 30% και μικρότερη του 50% του βιομηχανικού κόστους ανά μονάδα προϊόντος Δέκα (10) βαθμοί εάν δεν υπάρχουν πολυετή συμβόλαια προμήθειας της πρώτης ύλης με τους παραγωγούς αλλά η συμμετοχή των πρώτων υλών δεν υπερβαίνει το 30% του βιομηχανικού κόστους ανά μονάδα προϊόντος ή υπάρχουν πολυετή συμβόλαια και η συμμετοχή της πρώτης ύλης είναι ανώτερη του 50% και κατώτερη του 70% του βιομηχανικού κόστους ανά μονάδα προϊόντος Πέντε (5) βαθμοί εάν δεν υπάρχουν πολυετή συμβόλαια προμήθειας της πρώτης ύλης με τους παραγωγούς αλλά η συμμετοχή των πρώτων υλών είναι μεγαλύτερη

7 του 30% και μικρότερη του 50% του βιομηχανικού κόστους ανά μονάδα προϊόντος. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 35% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΧΙΛ. ΕΥΡΩ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΙ 1 Χωροθέτηση της επένδυσης Ελλειμματικότητα > 50% σε επίπεδο Νομού 20 Ελλειμματικότητα > 10% και < 50% σε επίπεδο Νομού και > 25% σε περιφερειακό επίπεδο 15 Ελλειμματικότητα > 10% και < 50% σε επίπεδο Νομού και > 10% και < 25 σε περιφερειακό επίπεδο 10 Ελλειμματικότητα < 10% σε επίπεδο Νομού και > 10% και > 25% σε περιφερειακό επίπεδο 5 Ελλειμματικότητα < 10% σε επίπεδο Νομού, < 10% σε περιφερειακό επίπεδο και > 10% σε εθνικό επίπεδο 5 2 Βελτίωση και παρακολούθηση της ποιότητας προμήθεια προϊόντων ποιότητας Αφορά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας και HACCP και ISO 20 Αφορά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας και HACCP ή ISO 15 Αφορά προϊόντα εκτός ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας αλλά προβλέπεται HACCP και ISO 10 Αφορά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας αλλά δεν προβλέπεται HACCP και ISO 10 Αφορά προϊόντα εκτός ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας αλλά προβλέπεται HACCP ή ISO 5 3 Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων σε διεθνές επίπεδο Εξαγωγές > 40% των πωλήσεων 20 Εξαγωγές > 30% των πωλήσεων 15 Εξαγωγές > 20% των πωλήσεων 10 Εξαγωγές > 10% των πωλήσεων 5 4 Προστασία περιβάλλοντος > 30% της επένδυσης 20 > 20% < 30% 15 > 10% < 20% 10 > 5% < 10% 5 5 Βελτίωση υγιεινής προστασία καταναλωτή > 30% της επένδυσης 20

8 > 20% < 30% 15 > 10% < 20% 10 > 5% < 10% 5 6 Αύξηση απασχόλησης > 10 θέσεις ή ισοδύναμες θέσεις θέσεις θέσεις 5 7 Δυναμισμός επιχείρησης Ίδια Συμμετοχή > 40% & καμία ενίσχυση την τελευταία 5ετία 20 Ίδια Συμμετοχή > 30% < 40% & καμία ενίσχυση την τελευταία 5ετία 15 Ίδια Συμμετοχή > 40% & ενίσχυση την τελευταία 5ετία < 200 εκ. 10 Ίδια Συμμετοχή > 30% < 40% & ενίσχυση την τελευταία 5ετία < 200 εκ. 5 8 Χαρακτηρισμός παραγωγικής διαδικασίας και προϊόντος Χαρακτηρισμός παραγωγικής διαδικασίας ως νέας ή προηγμένης τεχνολογίας και προϊόντος ως καινοτόμου 20 Χαρακτηρισμός παραγωγικής διαδικασίας ως νέας ή προηγμένης τεχνολογίας ή προϊόντος ως καινοτόμου 15 Συσκευασία και παρουσίαση προϊόντων νέα ή προηγμένη και το προϊόν επώνυμο 10 Συσκευασία και παρουσίαση προϊόντων νέα ή προηγμένη ή το προϊόν επώνυμο 5 9 Αναπτυξιακή προοπτική κλάδου Στρατηγικά επιθυμητός για αύξηση εξαγωγών ή πολυετές συμβόλαιο διάθεσης > 50% της παραγωγής 20 Στρατηγικά επιθυμητός για αύξηση εξαγωγών ή πολυετές συμβόλαιο διάθεσης 30% - 50% της παραγωγής 15 Στρατηγικά επιθυμητός για μείωση εξαγωγών ή πολυετές συμβόλαιο διάθεσης 30% - 50% της παραγωγής 10 Διατηρητέος κλάδος που συμβάλει στη μείωση των εισαγωγών 5 10 Προστιθέμενη αξία στο προϊόν οφέλη για παραγωγούς Συμμετοχή πρώτων υλών < 30% στο βιομ. κόστος με πολυετή συμβόλαια με παραγωγούς 20 Συμμετοχή πρώτων υλών < 30% > 50% στο βιομ. κόστος με πολυετή συμβόλαια με παραγωγούς 15 Συμμετοχή πρώτων υλών < 30% στο βιομ. κόστος χωρίς πολυετή συμβόλαια με παραγωγούς 10 Συμμετοχή πρώτων υλών < 30% > 50% στο βιομ. κόστος χωρίς πολυετή συμβόλαια με παραγωγούς 5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 200 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (35%) 70 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 300 ΧΙΛ. ΕΥΡΩ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

9 Για επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού κάτω των 300 χιλ. ΕΥΡΩ. Από τα προαναφερθέντα δέκα κριτήρια (Ομάδα Κριτηρίων Α) για τις επενδύσεις κάτω των 300 χιλ. ΕΥΡΩ. εφαρμόζονται μόνο τα ακόλουθα, τα οποία αποτελούν την Ομάδα Κριτηρίων Β: Κριτήριο 1: Κριτήριο 2: ποιότητας Κριτήριο 3: Κριτήριο 4: Κριτήριο 5: Χωροθέτηση της Επένδυσης Βελτίωση και παρακολούθηση της Ποιότητας Προμήθεια προϊόντων Συμβολή στην Προστασία του περιβάλλοντος. Βελτίωση Υγιεινής - Προστασία Καταναλωτών Δυναμισμός της Επιχείρησης Κριτήριο 6: Ο χαρακτηρισμός της διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν ως νέας ή ως προηγμένης τεχνολογίας και /η των προϊόντων νέων ή καινοτόμων. Κριτήριο 7: Αναπτυξιακή Προοπτική του κλάδου Τρόπος υπολογισμού όπως Ομάδα Κριτηρίων Α Το ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των κριτηρίων που καθορίζονται ανωτέρω προκειμένου μία επένδυση να γίνει αποδεκτή, ορίζεται στο 25% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. Ελάχιστη Βαθμολογία : Μέγιστη δυνατή βαθμολογία 140 Χ Ελάχιστο ποσοστό 25% = 35 βαθμοί. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΙ 1 Χωροθέτηση της επένδυσης Ελλειμματικότητα > 50% σε επίπεδο Νομού 20 Ελλειμματικότητα > 10% και < 50% σε επίπεδο Νομού και > 25% σε περιφερειακό επίπεδο 15 Ελλειμματικότητα > 10% και < 50% σε επίπεδο Νομού και > 10% και < 25 σε περιφερειακό επίπεδο 10 Ελλειμματικότητα < 10% σε επίπεδο Νομού και > 25% σε περιφερειακό επίπεδο 10 Ελλειμματικότητα < 10% σε επίπεδο Νομού και > 10% και > 25% σε περιφερειακό επίπεδο 5 Ελλειμματικότητα < 10% σε επίπεδο Νομού, < 10% σε περιφερειακό επίπεδο και > 10% σε εθνικό επίπεδο 5

10 2 Βελτίωση και παρακολούθηση της ποιότητας προμήθεια προϊόντων ποιότητας Αφορά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας και HACCP και ISO 20 Αφορά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας και HACCP ή ISO 15 Αφορά προϊόντα εκτός ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας αλλά προβλέπεται HACCP και ISO 10 Αφορά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας αλλά δεν προβλέπεται HACCP και ISO 10 Αφορά προϊόντα εκτός ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας αλλά προβλέπεται HACCP ή ISO 5 3 Προστασία περιβάλλοντος > 30% της επένδυσης 20 > 20% < 30% 15 > 10% < 20% 10 > 5% < 10% 5 4 Βελτίωση υγιεινής προστασία καταναλωτή > 30% της επένδυσης 20 > 20% < 30% 15 > 10% < 20% 10 > 5% < 10% 5 5 Δυναμισμός επιχείρησης Ίδια Συμμετοχή > 40% & καμία ενίσχυση την τελευταία 5ετία 20 Ίδια Συμμετοχή > 30% < 40% & καμία ενίσχυση την τελευταία 5ετία 15 Ίδια Συμμετοχή > 40% & ενίσχυση την τελευταία 5ετία < 200 εκ. 10 Ίδια Συμμετοχή > 30% < 40% & ενίσχυση την τελευταία 5ετία < 200 εκ. 5 6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Χαρακτηρισμός παραγωγικής διαδικασίας ως νέας ή προηγμένης τεχνολογίας και προϊόντος ως καινοτόμου 20 Χαρακτηρισμός παραγωγικής διαδικασίας ως νέας ή προηγμένης τεχνολογίας ή προϊόντος ως καινοτόμου 15 Συσκευασία και παρουσίαση προϊόντων νέα ή προηγμένη και το προϊόν επώνυμο 10 Συσκευασία και παρουσίαση προϊόντων νέα ή προηγμένη ή το προϊόν επώνυμο 5 7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ Στρατηγικά επιθυμητός για αύξηση εξαγωγών ή πολυετές συμβόλαιο διάθεσης > 50% της παραγωγής 20 Στρατηγικά επιθυμητός για αύξηση εξαγωγών ή πολυετές συμβόλαιο διάθεσης 30% - 50% της παραγωγής 15 Στρατηγικά επιθυμητός για μείωση εξαγωγών ή πολυετές συμβόλαιο διάθεσης 30% - 50% της παραγωγής 10 Διατηρητέος κλάδος που συμβάλει στη μείωση των εισαγωγών 5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 140 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (25%) 35

11 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΧΙΛ. ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ομάδα κριτηρίων Γ εφαρμόζεται για επενδύσεις εκσυγχρονισμού από τις οποίες δεν προκύπτει αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας ή παραγωγή νέων προϊόντων, με προϋπολογισμό άνω των 300 χιλ. ΕΥΡΩ. Η ομάδα κριτηρίων αυτών αποτελείται από τα ακόλουθα κριτήρια Κριτήριο 1: ποιότητας Βελτίωση και παρακολούθηση της Ποιότητας Προμήθεια προϊόντων Κριτήριο 2: Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν σε διεθνές επίπεδο Κριτήριο 3: Κριτήριο 4: Συμβολή στην Προστασία του περιβάλλοντος Βελτίωση υγιεινής προστασία καταναλωτών Κριτήριο 5: Ο χαρακτηρισμός της διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων που πρόκειται να παραχθούν ως νέας ή ως προηγμένης τεχνολογίας και/η των προϊόντων νέων ή καινοτόμων. Κριτήριο 6: Κριτήριο 7: Δυναμισμός της Επιχείρησης Αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου Τρόπος υπολογισμού όπως Ομάδα Κριτηρίων Α Η μέγιστη βαθμολογία είναι 140 και το ελάχιστο ποσοστό για ένταξη ορίζεται στο 30%. Ελάχιστη βαθμολογία : 140 Χ 30% = 42 βαθμοί.=40 βαθμοί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΙ 1 Βελτίωση και παρακολούθηση της ποιότητας προμήθεια προϊόντων ποιότητας Αφορά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας και HACCP και ISO 20 Αφορά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας και HACCP ή ISO 15 Αφορά προϊόντα εκτός ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας αλλά προβλέπεται HACCP και ISO 10

12 Αφορά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας αλλά δεν προβλέπεται HACCP και ISO 10 Αφορά προϊόντα εκτός ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή βιολογικής καλλιέργειας αλλά προβλέπεται HACCP ή ISO 5 2 Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων σε διεθνές επίπεδο Εξαγωγές > 40% των πωλήσεων 20 Εξαγωγές > 30% των πωλήσεων 15 Εξαγωγές > 20% των πωλήσεων 10 Εξαγωγές > 10% των πωλήσεων 5 3 Προστασία περιβάλλοντος > 30% της επένδυσης 20 > 20% < 30% 15 > 10% < 20% 10 > 5% < 10% 5 4 Βελτίωση υγιεινής προστασία καταναλωτή > 30% της επένδυσης 20 > 20% < 30% 15 > 10% < 20% 10 > 5% < 10% 5 5 Δυναμισμός επιχείρησης Ίδια Συμμετοχή > 40% & καμία ενίσχυση την τελευταία 5ετία 20 Ίδια Συμμετοχή > 30% < 40% & καμία ενίσχυση την τελευταία 5ετία 15 Ίδια Συμμετοχή > 40% & ενίσχυση την τελευταία 5ετία < 200 εκ. 10 Ίδια Συμμετοχή > 30% < 40% & ενίσχυση την τελευταία 5ετία < 200 εκ. 5 6 Χαρακτηρισμός παραγωγικής διαδικασίας και προϊόντος Χαρακτηρισμός παραγωγικής διαδικασίας ως νέας ή προηγμένης τεχνολογίας και προϊόντος ως καινοτόμου 20 Χαρακτηρισμός παραγωγικής διαδικασίας ως νέας ή προηγμένης τεχνολογίας ή προϊόντος ως καινοτόμου 15 Συσκευασία και παρουσίαση προϊόντων νέα ή προηγμένη και το προϊόν επώνυμο 10 Συσκευασία και παρουσίαση προϊόντων νέα ή προηγμένη ή το προϊόν επώνυμο 5 7 Αναπτυξιακή προοπτική κλάδου Στρατηγικά επιθυμητός για αύξηση εξαγωγών ή πολυετές συμβόλαιο διάθεσης > 50% της παραγωγής 20 Στρατηγικά επιθυμητός για αύξηση εξαγωγών ή πολυετές συμβόλαιο διάθεσης 30% - 50% της παραγωγής 15 Στρατηγικά επιθυμητός για μείωση εξαγωγών ή πολυετές συμβόλαιο διάθεσης 30% - 50% της παραγωγής 10 Διατηρητέος κλάδος που συμβάλει στη μείωση των εισαγωγών 5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 140 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30%) 42

13 Π18) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ-ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Ενισχύονται οι επενδύσεις: α) που διευκολύνουν τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων και που με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών, β) που συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους ακόλουθους στόχους: I. τον προσανατολισμό της παραγωγής σε συνάρτηση με τις προβλεπόμενες τάσεις των αγορών ή την ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων διεξόδων για τα γεωργικά προϊόντα, II. τη βελτίωση ή τον εξορθολογισμό των διαύλων εμπορίας ή των διαδικασιών μεταποίησης, III. τη βελτίωση της παρουσίασης ή της προετοιμασίας των προϊόντων, των παραπροϊόντων ή των υπολειμμάτων, IV. την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, V. την προώθηση καινοτόμων επενδύσεων, VI. τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας, VII. τη βελτίωση και την παρακολούθηση των υγειονομικών συνθηκών, VIII. την προστασία του περιβάλλοντος. 2. Αποκλείεται η ενίσχυση: α) Επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από Χώρες εκτός Ε.Ε. β) Επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. γ) Επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εμπορίου δ) Επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται το ελάχιστο και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού των Επενδυτικών σχεδίων για τα οποία παρέχεται ενίσχυση ανά πρόγραμμα και μέτρο των Επιχειρησιακών προγραμμάτων που υλοποιούν επενδύσεις Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας δύναται να τροποποιείται το περιεχόμενο του Παραρτήματος όσον αφορά τους τομείς, τις επιμέρους ανά τομέα επενδύσεις και να καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής του Π19) ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Εναλλακτική μορφή ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης θεωρείται και η δαπάνη που καταβάλλεται στον εκμισθωτή στα πλαίσια σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Στα πλαίσια της παρούσας δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες και δεν χορηγείται ενίσχυση στον μισθωτή της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

14 Με απόφαση του ο Υπ. Γεωργίας δύναται να εξειδικεύει το ποσοστό ενίσχυσης κατά τομέα, υποτομέα, κατηγορία γεωργικού προϊόντος και κατά γεωγραφική περιοχή στα Π20) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Δαπάνες που δεν ενισχύονται (μη επιλέξιμες) αναφέρονται κατωτέρω: α) Αγορά οικοπέδου. β) Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή καινούργιες και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους. γ) Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση του έργου (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κλπ). δ) Συμβολαιογραφικά έξοδα, και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του φορέα της επένδυσης. ε) Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κλπ.). στ) Αγορά οχημάτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. ζ) Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα κ.λ.π.) εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο 1 εδάφιο η. η) Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους θ) Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους σε βάρος των δικαιούχων. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση εκτός της περίπτωσης που αφορά HACCP. Διευκρινίζεται ότι η ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού, η άδεια ανέγερσης των κτιρίων, οι αμοιβές των μηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις μελέτες, καθώς και οι εδαφοτεχνικές μελέτες είναι επιλέξιμες και δύνανται να ενισχύονται. ι) Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους (φορείς) σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες κλπ. ια) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των δαπανών της επένδυσης όταν παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση, από την νομοθεσία για ανάκτηση του. ιβ) Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού. ιγ) Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού. ιδ) Εργασίες πράσινου ιδ) Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κλπ.) καθώς και έργα διακόσμησης. ιε) Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας. ιστ) Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός εάν αυτό προσελήφθη ειδικά για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του. ιζ) Γενικά έξοδα άνω του 12 % επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. ιη) Σε κάθε περίπτωση, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την θετική εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής για την υπαγωγή της επένδυσης, δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος. Κατ εξαίρεση συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος, ακόμα και αν έχουν πραγματοποιηθεί σε χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, οι αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων και οι δαπάνες για την άδεια κατασκευής και εκπόνησης της οικονομοτεχνικής μελέτης υπό την προϋπόθεση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου

15

«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» και κωδικός δράσης: L123-α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» και κωδικός δράσης: L123-α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» L123-α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Τίτλος L123-α και κωδικός δράσης: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1 Περιγραφή της Δράσης ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ H ΟΤΔ ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

LEADER ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πληροφορίες Προγράμματος

LEADER ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πληροφορίες Προγράμματος LEADER ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες Προγράμματος 1 Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) προκηρύχθηκε η εφαρμογή Τοπικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων BA Business - MBA Master of Business Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ομάδα κριτηρίων αξιολόγησης επενδυτικού φορέα, Βαθμοί =.

Α) Ομάδα κριτηρίων αξιολόγησης επενδυτικού φορέα, Βαθμοί =. Άσκηση 9 η Με βάση τα συνοπτικά στοιχεία της προτεινόμενης επένδυσης, τα στοιχεία του επισυναπτόμενου ισολογισμού της εταιρείας «Μάρμαρα ΑΕ» και τα παρακάτω κριτήρια «αξιολόγησης - βαθμολόγησης» επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων Το υπομέτρο αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που πληρούν (ανάλογα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα, 27 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ: «Προδηµοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων». Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από συστηµατικές παρεµβάσεις της ΕΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε LEADER ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) προκηρύχθηκε η εφαρμογή Τοπικού Προγράμματος LEADER Νομού Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ράση L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ L123Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. mέρος 1 ο Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των εννοιών σχέδιο επένδυσης, αξιολόγησης και χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. mέρος 1 ο Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των εννοιών σχέδιο επένδυσης, αξιολόγησης και χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων Περιεχόμενα Εισαγωγή xiii mέρος 1 ο Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των εννοιών σχέδιο επένδυσης, αξιολόγησης και χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων Κεφάλαιο 1 Σχέδιο επένδυσης 3 1.1 Τι είναι σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ISO 9001 : 2008 Certificate No: 3496/14 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 Προκηρύχθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 4 Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 και ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δράση L311-6 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Δράση L311-6 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Δράση L311-6 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Γνωρίστε τη Δράση... 1. Περιγραφή της Δράσης Στην δράση περιλαμβάνονται : 1. Η δημιουργία χώρων έκθεσης και πώλησης χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων"

ΜΕΤΡΟ 2.1 Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων" Τομείς Παρέμβασης : Κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές,

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Δράση L311-2 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

Δράση L311-2 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής Δράση L311-2 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής Γνωρίστε τη Δράση... Περιγραφή της Δράσης Η 3. δράση αφορά τις παρακάτω ενέργειες : Την ίδρυση χώρων εστίασης και αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016 (ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ 16/06/2016)

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016 (ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ 16/06/2016) ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016 (ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ 16/06/2016) ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠTΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας για έξοδο από την κρίση ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 2.3 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 29/02/2012 ΜΕΧΡΙ 31/07/2012

ΜΕΤΡΟ 2.3 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 29/02/2012 ΜΕΧΡΙ 31/07/2012 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 29/02/2012 ΜΕΧΡΙ 31/07/2012 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος προγράμματος υπάγονται Πράξεις (επενδυτικά σχέδια), που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υπουργική Απόφαση 8356/2005 «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθµολόγηση, αριθµός και τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.» (ΦΕΚ Β 350/17.3.2005)

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Γ)ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ε) ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1 Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

A) Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας

A) Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας A) Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικονομικής βιωσιμότητας A1. Πεδίο εφαρμογής Το καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (N.3908/2011)

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (N.3908/2011) ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (N.3908/2011) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19

Εισαγωγή 5. 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή 5 1 ο Μέρος- Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων» 19 Κεφάλαιο 1 ο Σχέδιο επένδυσης 1.1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 / 03 / Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αθήνα, 10 / 03 / Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 2011 Αθήνα, 10 / 03 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 132480/386 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Β' Πληροφορίες: Μ. Κάβουρα Τηλέφωνο: 210 212 4098 ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εµπορία» Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εµπορία» Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εµπορία» Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013 Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Διαγράφηκε: Διαγράφηκε: Αθήνα, 10/ 03 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 132480/386 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμός Απόφασης: 731 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Β' Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Συνδυασμός κινήτρων όπως επιδότηση, φοροαπαλλαγές ή / και leasing, σε ποσοστά που ανέρχονται στο 45% του επενδυτικού σχεδίου Ψηφίστηκε στις 16-6-2016 το σχέδιο νόμου με τίτλο «Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «για την Ενίσχυση της Μεταποίησης των Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 123 Α 3 ος Κύκλος».

Πρόγραμμα «για την Ενίσχυση της Μεταποίησης των Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 123 Α 3 ος Κύκλος». Πρόγραμμα «για την Ενίσχυση της Μεταποίησης των Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 123 Α 3 ος Κύκλος». Προκηρύχθηκε το Μέτρο 123 Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Π21) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Π21) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Π21) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ α) Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση του φορέα, εκτός και εάν η επιχείρηση είναι προσωπική. Αιτήσεις εταιριών υπό ίδρυση δεν θα λαμβάνονται υπόψη. β) Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Νέων & Νέος Επενδυτικός Νόμος: Ένας συνοπτικός οδηγός

Επιχειρηματικότητα Νέων & Νέος Επενδυτικός Νόμος: Ένας συνοπτικός οδηγός Επιχειρηματικότητα Νέων & Νέος Επενδυτικός Νόμος: Ένας συνοπτικός οδηγός Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου Μαρία Κονέ Συμβ. Επιχειρήσεων ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαιούχοι Νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο

Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Όλο το προσχέδιο Σύμφωνα με το προσχέδιο του νόμου, τα ελάχιστα όρια των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχύονται με τον νέο Επενδυτικό Νόμο μειώνονται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Επενδυτικός Νόμος (4146/2013)

Νέος Επενδυτικός Νόμος (4146/2013) 1 ARC Μελετητική - Λενακάκης Κ. & Λ. ΟΕ Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών - Περιβαλλοντικών Έργων χεδιασμού έργων Α.Π.Ε. - ύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΘΕΡΙΟ Σ.Κ. 71304 Εργοτέλους 58

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1. Γενική Επιχειρηματικότητα Αφορά: το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις του 3908/2011 και δεν εντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" ΜΕΤΡΟ : 4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Δράση 1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ )

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) (Ι) Η οικονοµοτεχνική µελέτη περιλαµβάνει: Εισαγωγή: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ» Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ίδρυση Επιχειρήσεων Καλλιεργειών υπό Κάλυψη και Συμπληρωματικών Χώρων

Νομικό πλαίσιο και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ίδρυση Επιχειρήσεων Καλλιεργειών υπό Κάλυψη και Συμπληρωματικών Χώρων Νομικό πλαίσιο και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ίδρυση Επιχειρήσεων Καλλιεργειών υπό Κάλυψη και Συμπληρωματικών Χώρων Διδάσκων - Γεώργιος Δημόκας Α. Χρηματοδοτικά Εργαλεία Χρηματοδοτικά Εργαλεία. «Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης:

Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2.3 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: Ενισχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 4.1: Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής

ΜΕΤΡΟ 4.1: Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής ΜΕΤΡΟ 4.1: Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής Περιγραφή του Μέτρου: Περιλαμβάνει ενισχύσεις για: την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων»

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων» /νση: 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 14, ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 221 00 Τηλ: 2710-230233 Fax: 2710-230236 Η Εταιρεία προγράµµατα που Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα Πληροφορίες : τηλ. : 210 3332399

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα προκηρύξεων τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER

Απαντήσεις σε ερωτήματα προκηρύξεων τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER Απαντήσεις σε ερωτήματα προκηρύξεων τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER Έπειτα απο τα ερωτήματα των Ομάδων Τοπικής Δράσης που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δόθηκαν απο

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 Στις 16 Ιουνίου 2016, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16 υπό τον τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. 1. Εκσυγχρονισμός Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. 1. Εκσυγχρονισμός Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ για τον Εκσυγχρονισμό Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής (Ψαροταβέρνες) Για Εσωτερική Χρήση Αριθμός Πρόσκλησης Παραλαβής: Σφραγίδα Ομάδας: Υπογραφή Εκπροσώπου Ομάδας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει συνολικά 16

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ή ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ), σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς επιδότηση στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων Ατομική επιχείρηση Εμπορική εταιρία Συνεταιρισμός Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1 Ψηφίστηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, σύμφωνα με τον οποίο προβλέπονται ενισχύσεις έως 45% ανάλογα µε το μέγεθος της επιχείρησης και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 132480/386 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 731 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 132480/386 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 731 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: 4ΑΘ2Β-Υ3 Αθήνα, 10/ 03 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 132480/386 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 731 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα: Β'

Διαβάστε περισσότερα

0,01-0,5. βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη Β1.1 έως 2 χρόνια 0,1

0,01-0,5. βεβαιώσεις εργοδότη, κατάλληλη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, έναρξη Β1.1 έως 2 χρόνια 0,1 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L23_α Κριτήρια Επιλογής - Υποµέτρο L23α Α Πλήρης και ορθή συµπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας 5% πλήρης φάκελος Α2 Ετοιµότητα υλοποίησης της πρότασης 2% εξασφάλιση µέρους των απαιτούµενων µελετών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να είναι μεταξύ 15.000 και έως 60.000. Επιλέξιμες Δαπάνες Α/Α Κατηγορία Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας Πλαίσιο Από τις 22 Ιουνίου 2016 έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 1 Περιεχόμενα 1. 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. 2. Ποσοστά ενίσχυσης 3. 3. Βασικοί όροι και καιπροϋποθέσεις 4. 4. Κριτήρια Αξιολόγησης 2 Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας;

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας; ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Επιλέξιμη επιχείρηση, με επιλέξιμη επενδυτική δραστηριότητα, σε επιλέξιμο γεωγραφικό σημείο, επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια του Leader. Η επιχείρηση δεν έχει ακόμη κύκλο εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ..3 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 4 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα