2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει"

Transcript

1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. 2) Εάν ο εν δυνάµει δικαιούχος έχει στην κατοχή του περισσότερες από µία εταιρίες που είναι επιλέξιµες ως δικαιούχοι του προγράµµατος, π.χ. µία ατοµική επιχείρηση και µία Α.Ε., µπορεί να υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης µε όποια µορφή επιθυµεί. 3) Είναι δυνατή η υποβολή αίτησης ενίσχυσης που αφορά περισσότερες από µία δράσεις, αρκεί να αφορούν δράσεις του ίδιου τοµέα, στα πλαίσια της ίδιας µελέτης και της ίδιας προκήρυξης. 4) Αιτήσεις ενίσχυσης για ίδιους ή διαφορετικούς τοµείς στα πλαίσια της δεύτερης πρόσκλησης του Μέτρου 123 Α του ΠΑΑ δεν µπορούν να υποβληθούν από δικαιούχο που έχει ήδη ενισχυθεί στα πλαίσια της πρώτης προκήρυξης. Ι ΡΥΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΙ 1) Αίτηση για ίδρυση µονάδας µπορούν να υποβάλλουν τόσο νεοσύστατες όσο και υφιστάµενες εταιρίες ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία ίδρυσής τους, αρκεί: α) να συµπεριλάβουν στις δραστηριότητές τους και τον κωδικό δραστηριότητας που αφορά τον τοµέα που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν. β) να µην έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί στον τοµέα αυτόν (να µην παρουσιάζουν έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή). γ) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος δεν είναι ατοµική επιχείρηση θα πρέπει να προβεί σε τροποποίηση του καταστατικού ώστε να συµπεριλαµβάνεται και η νέα δραστηριότητά του. δ) Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της δράσης που επιθυµεί να ενταχθεί ο δικαιούχος. ηλαδή εάν ο φορέας επιθυµεί να ενταχθεί σε µία δράση για ίδρυση µονάδας, θα πρέπει στη δράση αυτή να προβλέπονται ιδρύσεις µονάδων. Για παράδειγµα: ΤΟΜΕΑΣ 7 Ελαιούχα προϊόντα ράση 7.1 γ: Ιδρύσεις ελαιοτριβείων δύο φάσεων, αποκλειστικά και µόνο σε ορεινές - νησιωτικές περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη. 2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει αίτηση για εκσυγχρονισµό ή επέκταση µονάδας µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: α) να µην έχει διακοπεί η παραγωγική διαδικασία της µονάδας την τελευταία τριετία και 1

2 β) να αποδεικνύεται η βιωσιµότητά της βάσει της κερδοφορίας ή των τιµών των αριθµοδεικτών της τελευταίας τριετίας (ανάλογα µε τον προϋπολογισµό της αίτησης ενίσχυσης). Εξαίρεση αποτελούν µόνο τα επενδυτικά σχέδια που επιδοτήθηκαν (εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν) στα πλαίσια της τρίτης προκήρυξης του Μέτρου 2.1 για ίδρυση µονάδας. Σε περίπτωση διαδοχής φορέων τότε: α) εάν ο νέος φορέας διαθέτει ήδη λειτουργούσα µονάδα µε δραστηριότητα παρόµοια µε αυτή της εν λόγω µονάδας, τότε η βιωσιµότητα της αίτησης ενίσχυσης κρίνεται µε τον παραπάνω τρόπο όταν ο προηγούµενος φορέας δεν συµµετέχει µε κανένα τρόπο στο εταιρικό σχήµα του νέου φορέα. Εάν ο προηγούµενος φορέας συµµετέχει στο εταιρικό σχήµα του νέου φορέα, τότε η βιωσιµότητα της αίτησης ενίσχυσης κρίνεται σαν να µην έχει υπάρξει µεταβίβαση της µονάδας σε άλλον φορέα (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπως συµµετοχή σε µικρό ποσοστό, όχι πλειοψηφικό ή υποχρεωτική συµµετοχή βάσει του Καλλικράτη). Εάν ο νέος φορέας δεν διαθέτει λειτουργούσα µονάδα παρόµοια µε αυτή της εν λόγω µονάδας και ο προηγούµενος φορέας δεν συµµετέχει στο εταιρικό σχήµα του νέου φορέα, τότε δεν εξετάζεται η βιωσιµότητα της αίτησης ενίσχυσης παρά µόνο η συνεχής λειτουργία της µονάδας έστω και µε ζηµίες την τελευταία τριετία. Τα επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισµού υφιστάµενων µονάδων δεν µπορεί να επιφέρουν αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας της µονάδας σε ποσοστό µεγαλύτερο του 20% Σε κάθε περίπτωση (είτε πρόκειται για αύξηση δυναµικότητας είτε όχι) ο φορέας θα πρέπει να προσκοµίσει νέα εγκεκριµένη µελέτη περιβαλλοντικών όρων και νέα έγκριση περιβαλλοντικών όρων µόλις αυτή εκδοθεί. 3) Η προσκόµιση τίτλων ιδιοκτησίας, πιστοποιητικών µεταγραφής και βαρών ακινήτου (οικοπέδου και εγκαταστάσεων εφόσον υπάρχουν), τοπογραφικού, τεχνικών σχεδίων υφιστάµενης (για εκσυγχρονισµούς µετεγκαταστάσεις) και προβλεπόµενης κατάστασης (για όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης) απαιτείται από το θεσµικό πλαίσιο του προγράµµατος σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το είδος της επένδυσης. 4) Σε περίπτωση αναγκαστικής µετεγκατάστασης, τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα θα προέρχονται από τις οριζόµενες κατά τον νόµο αρµόδιες υπηρεσίες στις οποίες ανήκει διοικητικά η υφιστάµενη µονάδα. 2

3 5) Σε περίπτωση µετεγκατάστασης µονάδας είναι απαραίτητη η άδεια λειτουργίας της υφιστάµενης εγκατάστασης και η άδεια εγκατάστασης για την προβλεπόµενη νέα θέση. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΑΡΞΗΣ Ι ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προκειµένου να αποδείξει τη δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συµµετοχής ο εν δυνάµει δικαιούχος µπορεί να προσκοµίσει µεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 1) Πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά τρίµηνης κατ ελάχιστον κίνησης τραπεζικών λογαριασµών και πρωτότυπες τραπεζικές βεβαιώσεις ελληνικών ή ξένων τραπεζών, µε την ίδια ή κοντινή ηµεροµηνία εφόσον προέρχονται από διαφορετικές τράπεζες. Σε περίπτωση που ο φορέας είναι εταιρία µπορεί να προσκοµίσει παραστατικά που αφορούν λογαριασµό της εταιρίας ή και των εταίρων. Σε περίπτωση που προσκοµίζεται αντίγραφο κοινού λογαριασµού θα πρέπει να υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση των συνδικαιούχων που να αναγράφει ότι συναινούν να χρησιµοποιηθεί το ποσό των καταθέσεων για την υλοποίηση της εν λόγω αίτησης ενίσχυσης. 2) Προθεσµιακές καταθέσεις που θα µπορούν να ρευστοποιηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης. 3) Βεβαίωση οµολόγων αµοιβαίων κεφαλαίων µε βεβαίωση αποτίµησης µε ηµεροµηνία κοντινή µε εκείνη της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 4) Ύπαρξη ακινήτων προς πώληση. Στην περίπτωση αυτή θα προσκοµίζεται το Ε9, προσύµφωνο µε τον υποψήφιο αγοραστή και εκτίµηση από συµβολαιογράφο για την αξία του ακινήτου. Αντίγραφο Ε9 ή έγγραφο µε την αντικειµενική αξία του ακινήτου µόνο, δεν αρκεί για να πιστοποιήσει την δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συµµετοχής. 5) Αποδεικτικά αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε αναφορά ότι αφορά τη συµµετοχή στο Μέτρο 123 Α. Κάθε εταίρος / µέτοχος συµµετέχει στην αύξηση του εταιρικού / µετοχικού κεφαλαίου ανάλογα µε το ποσοστό των εταιρικών µεριδίων / µετοχών που διαθέτει ώστε µετά την αύξηση να µην µεταβάλλεται η µετοχική σύνθεση της εταιρίας. Η διαδικασία της αύξησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Εκ των υστέρων µπορεί να προσκοµισθεί µόνο το ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής της αύξησης και όχι µετά την έκδοση της απόφασης οριστικής ένταξης της αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο 123 Α. 6) Συνδυασµός καταθέσεων και αύξησης εταιρικού κεφαλαίου µπορεί να γίνει εάν µε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δεν µεταβάλλεται η εταιρική σύνθεση του δικαιούχου. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει κάνει αύξηση κεφαλαίου προκειµένου να ενταχθεί στο πρόγραµµα, δεν υποχρεούται να προβεί σε νέα αύξηση µετά την ένταξή του στο πρόγραµµα. 3

4 7) Τελεσίδικη απόφαση απαλλοτρίωσης µπορεί να γίνει δεκτή ως αποδεικτικό ύπαρξης ίδιας συµµετοχής. 8) Μεταχρονολογηµένες επιταγές που έχει ο εν δυνάµει δικαιούχος στην κατοχή του δεν µπορούν να γίνουν δεκτές ως αποδεικτικό δυνατότητας διάθεσης της ίδιας συµµετοχής. 9) Βεβαιώσεις αποπληρωµής που έχει λάβει ο δικαιούχος από οφειλέτες του για την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, δεν µπορούν να αποτελέσουν αποδεικτικά δυνατότητας διάθεσης ίδιας συµµετοχής. 10) Πριν την έκδοση της οριστικής απόφασης, εάν ο φορέας έχει υλοποιήσει δαπάνες, µπορεί να καταθέσει και τα παραστατικά των δαπανών αυτών ως αποδεικτικά ύπαρξης της ίδιας συµµετοχής. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1) Η κατασκευή ιστοσελίδας καθώς και η δηµιουργία έντυπου διαφηµιστικού υλικού της εταιρίας δεν αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες. 2) Ενισχύονται δαπάνες που αφορούν Γενικά Έξοδα µέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισµού και Απρόβλεπτα µέχρι 10% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών του, εφόσον αυτά περιλαµβάνονται στο φυσικό αντικείµενο της αίτησης ενίσχυσης. Οι εγκαταστάσεις φύλαξης επιδοτούνται µέχρι του ποσού των Όσον αφορά τα υπόλοιπα τµήµατα του φυσικού αντικειµένου (π.χ. κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχανολογικός εξοπλισµός κ.λ.π. δεν τίθεται περιορισµός ως προς το ποσοστό κάλυψης επί του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών ή του προϋπολογισµού. 3. Επενδύσεις που αφορούν µόνο ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων ή και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου δεν επιδοτούνται. 4. Επενδύσεις που αφορούν ιδρύσεις µονάδων Rendering, και περιλαµβάνουν εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, επιδοτούνται για τις εγκαταστάσεις αυτές στο ποσοστό που αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση των αναγκών της µονάδας. Το τυχόν υπόλοιπο καλύπτεται από ίδια κεφάλαια. 5. Οι θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις δεν αποτελούν επιλέξιµη δαπάνη. 6. Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης περιλαµβάνονται στις επιλέξιµες δαπάνες. ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1. Στα πλαίσια του Μέτρου 123 Α εντάσσονται αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων, όταν από τη µεταποίησή τους προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν όπως ορίζονται στο άρθρο 38 της Ενοποιηµένης Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι αυτής, δηλαδή προϊόντα εδάφους και κτηνοτροφίας καθώς και προϊόντων πρώτης µεταποίησης που έχουν άµεση σχέση µε αυτά. 2. Τα αιθέρια έλαια και τα αποστάγµατα π.χ. τσίπουρο, δεν αποτελούν προϊόντα του παραρτήµατος Ι της Συνθήκης. 4

5 3. Τα προϊόντα αλιείας (π.χ. βατραχοπόδαρα κ.λ.π) δεν επιδοτούνται στα πλαίσια του Μέτρου 123 Α. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Α ΥΛΗΣ 1 Η εξασφάλιση της πρώτης ύλης που επεξεργάζεται ο φορέας αποδεικνύεται µε την προσκόµιση ιδιωτικών συµφωνητικών κατατεθειµένων στη ΟΥ. Σε περίπτωση που ο φορέας είναι ατοµική επιχείρηση και ένα µέρος ή και όλη η Α ύλη προέρχεται από γεωργική εκµετάλλευση του ιδίου, τότε η ύπαρξή της θα πρέπει να τεκµηριώνεται από τα στοιχεία της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ή άλλης αρµόδιας Αρχής και λαµβάνεται υπόψη για τη βαθµολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου. 2 Εάν οι δικαιούχοι είναι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί ή Ενώσεις Παραγωγών, θα πρέπει να προκύπτει από το καταστατικό τους το ποσοστό εισφοράς σε πρώτη ύλη κάθε µέλους, διαφορετικά θα πρέπει να προσκοµίζεται σχετική απόφαση αρµοδίου οργάνου. 3 Οι εγκαταστάσεις που επιδοτούνται στα πλαίσια του Μέτρου 123 Α δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για µεταποίηση προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση εκσυγχρονισµού µονάδων που µεταποιούν προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών, θα πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισµός, τόσο µεταξύ των κτιριακών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων όσο και των παραγωγικών δραστηριοτήτων. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1 Σε περίπτωση που στο Ε3 αναγράφονται έσοδα και από άλλες δραστηριότητες, προκειµένου να αξιολογηθεί η βιωσιµότητα της υφιστάµενης µονάδας λαµβάνονται υπόψη µόνο τα στοιχεία που αφορούν στη µεταποίηση και εµπορία και όχι τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 Για να λάβει κάποιος τη µέγιστη βαθµολογία για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, θα πρέπει να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες της µονάδας σε ποσοστό 100% από ΑΠΕ. 5

6 ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ Για τις αιτήσεις ενίσχυσης που εντάχθηκαν στα πλαίσια της Πρώτης Προκήρυξης του Μέτρου 123 Α ηµεροµηνία ολοκλήρωσης είναι η 30/06/2013 Για τις αιτήσεις ενίσχυσης που πρόκειται να ενταχθούν στα πλαίσια της εύτερης Προκήρυξης του Μέτρου 123 Α ηµεροµηνία ολοκλήρωσης είναι η 30/06/2015 ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Γ.. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α. ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ. 6

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Γ)ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ε) ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1 Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα χρηµατοδοτεί τη µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων γενικά ή σε συγκεκριµένες περιοχές( Β.Ε.ΠΕ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας;

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας; ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Επιλέξιμη επιχείρηση, με επιλέξιμη επενδυτική δραστηριότητα, σε επιλέξιμο γεωγραφικό σημείο, επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια του Leader. Η επιχείρηση δεν έχει ακόμη κύκλο εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης από 20% έως 65% στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Μέτρο 123 Α - «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από 30/12/2013 & μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής

ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής Γενικά: 1. Οι ΟΤ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής σύμφωνα με τη Στρατηγική Τοπική Ανάπτυξης μετά από έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 ARC Μελετητική - Λενακάκης Κ. & Λ. ΟΕ Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών - Περιβαλλοντικών Έργων χεδιασμού έργων Α.Π.Ε. - ύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΘΕΡΙΟ Σ.Κ. 71304 Εργοτέλους 58

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών».

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών». ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2012 ΜΕΧΡΙ 18/05/2012 Προκηρύχτηκε στις 21/12/2011 το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ θέμα 1. : ΓΕΝΙΚΑ 1. Στην υποβολή, η 2 η σελίδα (ΑΙΤΗΣΗ) του Φ.Υ. κατατίθεται και εκτός φακέλου, πρωτότυπη και υπογεγραμμένη. 2. Προσοχή! Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013» AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1391 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 292313/2622 Καθορισμός Διαδικασίας Υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυ σης Μεταποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 Γενικά: 1. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή νοµίµως επικυρωµένα. Σε περίπτωση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα