Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών"

Transcript

1 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 105 της 23/04/1983 σ Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 2 τόµος 3 σ Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 02 τόµος 9 σ Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 2 τόµος 3 σ Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 02 τόµος 9 σ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ιδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 28, 43 και 235, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Εκτιµώντας: ότι, εκτός από ειδικές παρεκκλίσεις που θεσπίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνθήκης, οι δασµοί του Κοινού ασµολογίου επιβάλλονται σε όλα τα εµπορεύµατα που εισάγονται στην Κοινότητα- ότι το ίδιο ισχύει για τις γεωργικές εισφορές και για όλες τις άλλες επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή, οι οποίες προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια ειδικών καθεστώτων που ισχύουν για ορισµένα προϊόντα προερχόµενα από τη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων- ότι, παρ'όλα αυτά, µια τέτοια επιβάρυνση δεν δικαιολογείται σε ορισµένες, σαφώς καθορισµένες, περιπτώσεις, όταν οι ειδικές περιστάσεις εισαγωγής εµπορευµάτων δεν απαιτούν την εφαρµογή των συνηθισµένων µέτρων προστασίας της οικονοµίας- ότι, όπως συνηθίζεται στις περισσότερες τελωνειακές νοµοθεσίες, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη, ώστε, στις περιπτώσεις που αυτό συµβαίνει, να µπορεί να πραγµατοποιηθεί εισαγωγή µε το ευεργέτηµα ενός καθεστώτος ατελειών, υπό το οποίο τα εµπορεύµατα απαλλάσσονται από την επιβολή εισαγωγικών δασµών στην οποία κανονικά υπόκεινται-

2 ότι τέτοια καθεστώτα ατελειών απορρέουν και από πολυµερείς διεθνείς συµβάσεις, στις οποίες τα Κράτη µέλη ή ορισµένα από αυτά αποτελούν συµβαλλόµενα µέρη- ότι, εάν επιβάλλεται να εφαρµόσει η Κοινότητα αυτές τις συµβάσεις, η εφαρµογή αυτή προϋποθέτει, ως προς τις τελωνειακές ατέλειες, τη θέσπιση κοινοτικών κανόνων ικανών να εξαλείψουν, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της τελωνειακής ένωσης, τις διαφορές ως προς το αντικείµενο, την έκταση και τις προϋποθέσεις εφαρµογής των ατελειών που προβλέπουν οι συµβάσεις αυτές, και να επιτρέψουν σε όλα τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα να επωφεληθούν από τα ίδια ευεργετήµατα σε όλη την Κοινότητα- ότι ορισµένες ατέλειες που ισχύουν σήµερα στα Κράτη µέρη απορρέουν από ειδικές συµβάσεις µε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς- ότι οι συµβάσεις αυτές, λόγω του αντικειµένου τους, αφορούν µόνο το Κράτος µέλος που τις έχει υπογράψει- ότι δεν φαίνεται χρήσιµο να καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση τέτοιων ατελειών, δεδοµένου ότι αρκεί να εξουσιοδοτηθούν τα ενδιαφερόµενα Κράτη µέλη για τη χορήγησή τους, αν είναι απαραίτητο, µέσω της κατάλληλης για το σκοπό αυτό διαδικασίας- ότι η υλοποίηση της κοινής γεωργικής πολιτικής έχει σαν συνέπεια την επιβολή εξαγωγικών δασµών σε ορισµένα εµπορεύµατα κάτω από ορισµένες περιστάσεις- ότι πρέπει επίσης, να καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο οι περιπτώσεις κατά τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί τελωνειακή ατέλεια για τους εξαγωγικούς αυτούς δασµούς- ότι το Συµβούλιο έχει ήδη εκδώσει πολλούς κανονισµούς στον τοµέα των τελωνειακών ατελειών- ότι, προκειµένου να υπάρξει κοινοτικό καθεστώς τελωνειακών ατελειών, κρίνεται επιθυµητό να περιληφθούν στον παρόντα κανονισµό οι διατάξεις των ειδικών αυτών κανονισµών οι οποίοι συνεπώς θα καταργηθούν τυπικά- ότι, για λόγους νοµικής ασφάλειας, πρέπει να αναφερθούν οι διατάξεις των κοινοτικών πράξεων που περιέχουν ορισµένες ατέλειες οι οποίες δεν θίγονται από τον παρόντα κανονισµό- ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν εµποδίζουν τα Κράτη µέλη να εφαρµόζουν τις απαγορεύσεις ή περιορισµούς στην εισαγωγή ή την εξαγωγή που δικαιολογούνται από λόγους δηµόσιας ηθικής, δηµόσιας τάξεως, δηµόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφύλαξης των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία, ή προστασίας της βιοµηχανικής ή εµπορικής ιδιοκτησίας- ότι, εφόσον οι ατέλειες χορηγούνται µέχρι τα όρια ποσών που εκφράζονται σε ECU, πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες µετατροπής των ποσών αυτών σε εθνικά νοµίσµατα-

3 ότι πρέπει να διασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και να προβλεφθεί προς τούτο κοινοτική διαδικασία επιτρέπουσα τη θέσπιση εκτελεστικών διατάξεων σε εύλογη προθεσµία- ότι, για το σκοπό αυτό, ενδείκνυται η σύσταση επιτροπής η οποία θα καταστήσει δυνατή την οργάνωση στενής και αποτελεσµατικής συνεργασίας ανάµεσα στα Κράτη µέλη και στην Επιτροπή σ' αυτόν τον τοµέα- ότι αυτή η επιτροπή θα αντικαταστήσει την Επιτροπή Τελωνειακών Ατελειών που έχει συσταθεί µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1798/75 του Συµβουλίου της 10ης Ιουλίου 1975 περί της ατελούς, ως προς τους δασµούς του Κοινού ασµολογίου, εισαγωγής αντικειµένων εκπαιδευτικού, επιστηµονικού ή µορφωτικού χαρακτήρα (3), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 1. Ο παρών κανονισµός καθορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω ειδικών συνθηκών, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια απόο εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασµούς κατά τη θέση εµπορευµάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία ή κατά την εξαγωγή τους εκτός Κοινότητας, ανάλογα µε την περίπτωση. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως: α) "εισαγωγικοί δασµοί", τόσο οι δασµοί και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναµου αποτελέσµατος, όσο και οι γεωργικές εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή που προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια ειδικών καθεστώτων που ισχύουν για ορισµένα εµπορεύµατα προερχόµενα από τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων, β) "εξαγωγικοί δασµοί", οι γεωργικές εισφορές και οι άλλες επιβαρύνσεις κατά την εξαγωγή που προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια των ειδικών καθεστώτων που ισχύουν για ορισµένα εµπορεύµατα προερχόµενα από τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων, γ) "προσωπικά είδη", τα είδη που προορίζονται για προσωπική χρήση των ενδιαφεροµένων ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού τους. Αποτελούν "προσωπικά είδη" ιδίως: - η οικοσκευή, - τα ποδήλατα και οι µοτοσυκλέτες, τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως και τα οχήµατα που ρυµουλκούνται από αυτά, τα τροχόσπιτα, τα σκάφη αναψυχής και τα ιδιωτικά αεροπλάνα.

4 Αποτελούν, επίσης, προσωπικά είδη οι οικιακές προµήθειες που προορίζονται να καλύψουν συνήθεις οικογενειακές ανάγκες, τα οικόσιτα ζώα, τα ιππευόµενα ζώα, καθώς και τα φορητά όργανα µηχανικών ή ελευθέρων τεχνών που είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλµατος του ενδιαφεροµένου. Τα προσωπικά ειδη δεν πρέπει να παρουσιάζουν, µε το είδος ή την ποσότητά τους, οποιοδήποτε εµπορικό ενδιαφέρον- δ) "οικοσκευή", τα προσωπικά αντικείµενα, ο οικιακός ρουχισµός και τα είδη επίπλωσης ή εξοπλισµού που προορίζονται για προσωπική χρήση των ενδιαφεροµένων ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού τους, ε) "οινοπνευµατώδη προϊόντα", τα προϊόντα (ζύθοι, οίνοι, απεριτίφ από οίνο ή οινόπνευµα, αποστάγµατα, ηδύποτα ή οινοπνευµατώδη ποτά, κλπ.) τα οποία υπάγονται στις κλάσεις έως του Κοινού ασµολογίου. 3. Για την εφαρµογή του κεφαλαίου 1, η νήσος Ελιγολάνδη θεωρείται τρίτη χώρα, πλην αντιθέτου διατάξεως του παρόντος κανονισµού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ I ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙ Η ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Άρθρο 2 Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 3 έως 10, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για προσωπικά είδη που εισάγονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία µεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Άρθρο 3 Η ατέλεια περιορίζεται στα προσωπικά είδη τα οποία: α) εκτός από ειδικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βρίσκονταν στην κατοχή του ενδιαφερόµενου, και, εφόσον πρόκειται για µη αναλώσιµα αγαθά, χρησιµοποιήθηκαν από αυτόν στον τόπο της προηγούµενης συνήθους κατοικίας του επί έξι τουλάχιστον µήνες πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία έπαψε να έχει τη συνήθη κατοικία του στην τρίτη χώρα από την οποία προέρχεται, β) προορίζονται για την ίδια χρήση στον τόπο της νέας συνήθους κατοικίας του. Τα Κράτη µέλη µπορούν, εξάλλου, να εξαρτήσουν την παροχή ατέλειας από την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά έχουν καταβάλει, στη χώρα καταγωγής ή στη χώρα

5 προέλευσης, τις τελωνειακές ή\ και τις φορολογικές επιβαρύνσεις στις οποίες κανονικά υποβάλλονται. Άρθρο 4 Η ατέλεια παρέχεται µόνο σε πρόσωπα που είχαν τη συνήθη κατοικία τους εκτός της Κοινότητας τουλάχιστον τους τελευταίους 12 συνεχείς µήνες. Πάντως, µπορούν να επιτραπούν παρεκκλίσεις από τον κανόνα του πρώτου εδαφίου, υπό τον όρο ότι ο ενδιαφερόµενος είχε πράγµατι την πρόθεση να παραµείνει έξω από την Κοινότητα για 12 τουλάχιστον µήνες. Άρθρο 5 Εξαιρούνται από την ατέλεια: α) τα οινοπνευµατώδη προϊόντα, β) ο καπνός και τα προϊόντα καπνού, γ) τα µέσα µεταφοράς δηµοσίας χρήεως, δ) τα υλικά για επαγγελµατική χρήση, εκτός από φορητά όργανα µηχανικών ή ελεύθερων τεχνών. Άρθρο 6 Εκτός από ειδικές περιστάσεις, η ατέλεια παρέχεται µόνο για τα προσωπικά είδη που διασαφίζονται, για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, πριν παρέλθει η δωδεκάµηνη προθεσµία που αρχίζει την ηµεροµηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόµενος µεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Τα προσωπικά είδη µπορούν να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία τµηµατικά, µέσα στην προθεσµία που προβλέπει το προηγούµενο εδάφιο. Άρθρο 7 1. Μέχρις ότου συµπληρωθεί η δωδεκάµηνη προθεσµία που αρχίζει από την ηµεροµηνία αποδοχής της διασαφήσεως για θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, τα προσωπικά είδη για τα οποία παρέχεται ατέλεια δεν µπορούν να αποτελέσουν

6 αντικείµενο χρησιδανείου, ενεχύρου, µισθώσεως ή µεταβιβάσεως εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας αν δεν ενηµερωθούν προηγουµένως οι αρµόδιες αρχές. 2. Το χρησιδάνειο, το ενέχυρο, η µίσθωση ή η µεταβίβαση που ενεργούνται πριν συµπληρωθεί η προθεσµία της παραγράφου 1, συνεπάγονται την επιβολή των εισαγωγικών δασµών που αναλογούν στα είδη αυτά µε το ποσοστό που ισχύει κατά την ηµεροµηνία του χρησιδανείου, του ενεχύρου, της µισθώσεως ή της µεταβιβάσεως και µε βάση το είδος και τη δασµολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρµόδιες αρχές κατά την ίδια ηµεροµηνία. Άρθρο 8 1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου του άρθρου 6, η ατέλεια µπορεί να παρασχεθεί για τα προσωπικά είδη, που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, πριν ο ενδιαφερόµενος µεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, εφόσον αυτός αναλάβει την υποχρέωση να τη µεταφέρει πράγµατι σε προθεσµία 6 µηνών. Η ανάληψη αυτής της υποχρέωσης συνοδεύεται από την παροχή ασφάλειας, το είδος και το ποσό της οποίας καθορίζουν οι αρµόδιες αρχές. 2. Όταν γίνεται χρήση των διατάξεων της παραγράφου 1, η προθεσµία του άρθρου 3 περίπτωση α) υπολογίζεται από την ηµεροµηνία εισαγωγής των προσωπικών ειδών στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Άρθρο 9 1. Όταν, λόγω των επαγγελµατικών του υποχρεώσεων, ο ενδιαφερόµενος εγκαταλείψει την τρίτη χώρα όπου είχε τη συνήθη κατοικία του χωρίς ταυτόχρονα να µεταφέρει την κατοικία αυτή στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αλλά µε την πρόθεση να τη µεταφέρει εκεί αργότερα, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να παράσχουν ατέλεια για τα προσωπικά είδη που ο ενδιαφερόµενος µεταφέρει για το σκοπό αυτό στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. 2. Η ατέλεια για τα προσωπικά είδη της παραγράφου 1 παρέχεται µε τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 έως 7, υπό τον όρο ότι: α) οι προθεσµίες της περίπτωσης α) του άρθρου 3 και του πρώτου εδαφίου του άρθρου 6 υπολογίζονται από την ηµεροµηνία εισαγωγής των προσωπικών ειδών στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, β) η προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 7 υπολογίζονται από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόµενος πράγµατι µετέφερε τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

7 3. Η παροχή ατέλειας εξαρτάται επίσης από την ανάληψη, εκ µέρους του ενδιαφεροµένου, της υποχρέωσης να µεταφέρει πράγµατι τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας µέσα σε προθεσµία που καθορίζουν οι αρµόδιες αρχές ανάλογα µε την περίπτωση. Οι αρχές µπορούν να απαιτήσουν να συνοδεύεται η ανάληψη της υποχρέωσης αυτής από παροχή ασφάλειας, το είδος και το ποσό της οποίας καθορίζουν οι ίδιες. Άρθρο 10 Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις των περιπτώσεων α) και β) του άρθρου 3, των περιπτώσεων γ) και δ) του άρθρου 5 και του άρθρου 7, όταν ένα πρόσωπο αναγκάζεται, από εξαιρετικές πολιτικές περιστάσεις, να µεταφέρει τη συνήθη κατοικία του από µία τρίτη χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. ΤΙΤΛΟΣ II ΕΙ Η ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΑΜΟΥ Άρθρο Με την επιφύλαξη των άρθρων 12 έως 15, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τα προικώα είδη και λοιπά κινητά έστω και αν είναι καινούρια, τα οποία ανήκουν σε πρόσωπο που µεταφέρει τη συνήθη κατοικία του από τρίτη χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας µε την ευκαιρία του γάµου του. 2. Με τις ίδιες επιφυλάξεις, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τα συνήθη γαµήλια δώρα που αποστέλλονται σε πρόσωπο που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 από πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε τρίτη χώρα. Πάντως, η αξία κάθε δώρου για το οποίο παρέχεται ατέλεια δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1000 ECU. Άρθρο 12 Η ατέλεια του άρθρου 11 παρέχεται µόνο στα πρόσωπα τα οποία: α) είχαν τη συνήθη κατοικία τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας τουλάχιστον τους τελευταίους 12 συνεχείς µήνες. Μπορεί πάντως, να επιτραπούν παρεκκλίσεις από τον κανόνα αυτόν, υπο τον όρο ότι ο ενδιαφερόµενος είχε πράγµατι την πρόθεση να παραµείνει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας για διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών, β) προσκοµίζουν απόδειξη του γάµου τους. Άρθρο 13

8 Εξαιρούνται από την ατέλεια τα οινοπνευµατώδη προϊόντα, ο καπνός και τα προϊόντα καπνού. Άρθρο Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, η ατέλεια παρέχεται µόνο για τα εµπορεύµατα που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία: - το νωρίτερο 2 µήνες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία του εν λόγω γάµου (στην περίπτωση αυτή, η ατέλεια εξαρτάται από την παροχή κατάλληλης ασφάλειας, το είδος και το ποσό της οποίας καθορίζουν οι αρµόδιες αρχές), και - το αργότερο 4 µήνες µετά την ηµεροµηνία του γάµου. 2. Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 11 µπορεί να πραγµατοποιηθεί τµηµατικά µέσα στις προθεσµίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο Μέχρι τη λήξη προθεσµίας 12 µηνών από την ηµεροµηνία αποδοχής της διασαφήσεως για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία τους, τα εµπορεύµατα για τα οποία παρασχέθηκε το ευεργέτηµα της ατέλειας που αναφέρεται στο άρθρο 11 δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο χρησιδανείου, ενεχύρου, µισθώσεως ή µεταβιβάσεως εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας αν δεν ενηµερωθούν προηγουµένως οι αρµόδιες αρχές. 2. Το χρησιδάνειο, το ενέχυρο, η µίσθωση ή η µεταβίβαση που πραγµατοποιείται πριν από τη λήξη της προθεσµίας της παραγράφου 1 συνεπάγεται την καταβολή των αναλογούντων εισαγωγικών δασµών, µε το ποσοστό που ισχύει κατά την ηµεροµηνία του χρησιδανείου, του ενεχύρου της µισθώσεως ή της µεταβιβάσεως αυτής, και µε βάση το είδος και τη δασµολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρµόδιες αρχές κατά την ίδια ηµεροµηνία. ΤΙΤΛΟΣ III ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙ Η ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΟΧΗΣ Άρθρο Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 17 έως 19, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τα προσωπικά είδη τα οποία περιέχονται είτε εκ διαθήκης, είτε εξ αδιαθέτου διαδοχής σε φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

9 2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, µε τον όρο "προσωπικά είδη" νοούνται όλα τα είδη που αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση γ) και αποτελούν την κληρονοµία του εκλιπόντος. Άρθρο 17 Εξαιρούνται από την ατέλεια: α) τα οινοπνευµατώδη προϊόντα, β) ο καπνός και τα προϊόντα καπνού, γ) τα µεταφορικά µέσα δηµόσιας χρήσεως, δ) τα υλικά για επαγγελµατική χρήση, εκτός από τα φορητά όργανα µηχανικών ή ελεύθερων τεχνών που ήταν απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλµατος του εκλιπόντος, ε) τα αποθέµατα πρώτων υλών και κατεργασµένων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων, στ) το ζωικό κεφάλαιο και τα αποθέµατα γεωργικών προϊόντων που υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στις κανονικές οικογενειακές ανάγκες. Άρθρο Η ατέλεια παρέχεται µόνο για τα προσωπικά είδη που διασαφίζονται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία το αργότερο µέχρι τη λήξη προθεσµίας 2 ετών από την ηµεροµηνία κατά την οποία τα ειδη περιέρχονται στον ενδιαφερόµενο (οριστική ρύθµιση της διαδοχής). Πάντως, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να παρατείνουν την προθεσµία αυτή σε ειδικές περιστάσεις. 2. Η εισαγωγή προσωπικών ειδών µπορεί να πραγµατοποιηθεί τµηµατικά µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 1. Άρθρο 19 Οι διατάξεις των άρθρων 16 έως 18 εφαρµόζονται κατ' αναλογία και για τα προσωπικά είδη τα οποία περιέρχονται εκ διαθήκης σε νοµικά πρόσωπα που

10 ασκούν µη κερδοσκοπική δραστηριότητα, και ειναι εγκατεστηµένα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. ΤΙΤΛΟΣ IV ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Άρθρο 20 Με την επιφύλαξη των άρθρων 21 έως 24, παρέχεται τελωναιακή ατέλεια για τα έπιπλα και λοιπά κινητά που εισάγονται από φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει τη συνήθη διαµονή του εκτός της Κοινότητας, προκειµένου να χρησιµεύσουν για την επίπλωση δευτερεύουσας κατοικίας που βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Άρθρο 21 Η ατέλεια περιορίζεται στα έπιπλα και λοιπά κινητά τα οποία: α) εκτός από ειδικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βρίσκονταν στην κατοχή και χρήση του ενδιαφεροµένου επί 6 τουλάχιστον µήνες πριν από την ηµεροµηνία εξαγωγής των εν λόγω επίπλων και κινητών, β) ανταποκρίνονται, ως προς το είδος και την ποσότητα, στην κανονική επίπλωση της συγκεκριµένης δευτερεύουσας κατοικίας. Άρθρο 22 Η ατέλεια χορηγείται µόνο στα πρόσωπα τα οποία: α) έχουν τη συνήθη διαµονή τους εκτός της Κοινότητας τους 12 τουλάχιστον τελευταίους συνεχείς µήνες, β) είναι κύριοι της εν λογω δευτερεύουσας κατοικίας ή την έχουν µισθώσει για χρονικό διάστηµα 2 τουλάχιστον ετών, και γ) αναλαµβάνουν την υποχρέωση να µην εκµισθώσουν τη δευτερεύουσα αυτή κατοικία σε τρίτους κατά τη διάρκεια της απουσίας τους ή της απουσίας της οικογένειάς τους. Η ατέλεια µπορεί να περιοριστεί σε µια µόνο φορά για την ίδια δευτερεύουσα κατοικία. Άρθρο 23

11 Η παροχή ατέλειας µπορεί να εξαρτηθεί από την παροχή ασφάλειας, προκειµένου να εξασφαλιστεί η πληρωµή της τελωνειακής οφειλής που θα ήταν δυνατό να προκύψει κατ' εφαρµογή του άρθρου 24. Άρθρο Η εκµίσθωση της δευτερεύουσας κατοικίας σε τρίτον ή η µεταβίβασή της πριν λήξει η διετής προθεσµία που αρχίζει την ηµεροµηνία κατα την οποία γίνεται αποδεκτή η διασάφιση, για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των επίπλων και των λοιπών κινητών, συνεπάγεται την καταβολή των αναλογούντων εισαγωγικών δασµών για τα συγκεκριµένα έπιπλα και κινητά αντικείµενα, µε ποσοστό που ισχύει κατά την ηµεροµηνία που συνάπτεται η µίσθωση ή πραγµατοποιείται η µεταβίβαση, και µε βάση το είδος και τη δασµολογητέα αξία την οποία αναγνωρίζουν ή δέχονται οι αρµόδιες αρχές κατά την ίδια ηµεροµηνία. Η ατέλεια πάντως εξακολουθεί να ισχύει εάν τα εν λόγω έπιπλα και λοιπά κινητά χρησιµοποιούνται για την επίπλωση νέας δευτερεύουσας κατοικίας, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 22 περιπτώσεις β) και γ). 2. Το χρησιδάνειο, το ενέχυρο, η µίσθωση ή η προς τρίτους µεταβίβαση εξ επαχθούς ή χαριστικής αξίας των ίδιων των επίπλων και λοιπών κινητών, πριν λήξει η διετής προθεσµία που υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αποδοχής της διασαφίσεως για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία τους, συνεπάγεται την επιβολή των αναλογούντων εισαγωγικών δασµών, µε τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρει η παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί µέχρι 10 χρόνια για έπιπλα και αντικείµενα µεγάλης αξίας. ΤΙΤΛΟΣ V ΕΙ Η ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΙΝΗΤΑ ΕΙ Η ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Ή ΦΟΙΤΗΤΕΣ Άρθρο Παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τον ιµατισµό, το σχολικό υλικό και τα µεταχειρισµένα κινητά πράγµατα που αποτελούν την κανονική επίπλωση ενός φοιτητικού δωµατίου και ανήκουν σε µαθητές και φοιτητές που έρχονται να παραµείνουν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας για να σπουδάσουν, εφόσον αυτά προορίζονται για προσωπική τους χρήση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, νοείται ως:

12 α) "µαθητής ή φοιτητής", κάθε άτοµο που έχει εγγραφεί κανονικά σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα για πλήρη παρακολούθηση των µαθηµάτων που δίνονται σ' αυτό, β) "ιµατισµός", ο ατοµικός και οικιακός ρουχισµός καθώς και τα ενδύµατα, µεταχειρισµένα και µη, γ) "σχολικό υλικό", τα αντικείµενα και όργανα (στα οποία περιλαµβάνονται αριθµοµηχανές και γραφοµηχανές) που χρησιµοποιούν συνήθως οι µαθητές και φοιτητές για την πραγµατοποίηση των σπουδών τους. Άρθρο 26 Η ατέλεια παρέχεται τουλάχιστον µια φορά κάθε σχολικό έτος. ΤΙΤΛΟΣ VI ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΣΗΜΑΝΤΗΣ ΑΞΙΑΣ Άρθρο 27 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τις αποστολές που φθάνουν στον παραλήπτη τους µε το ταχυδροµείο, σε επιστολές ή δέµατα, και αποτελούνται από εµπορεύµατα συνολικής αξίας µέχρι 10 ECU. Άρθρο 28 Εξαιρούνται από την ατέλεια: α) τα οινοπνευµατώδη προϊόντα, β) τα αρώµατα και οι κολόνιες, γ) ο καπνός και τα προϊόντα του καπνού. ΤΙΤΛΟΣ VII ΜΙΚΡΟ ΕΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 30 και 31, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για εµπορεύµατα που περιέχονται σε µικροδέµατα χωρίς εµπορικό χαρακτήρα, τα οποία αποστέλλει ένας ιδιώτης, από τρίτη χώρα,σε άλλον ιδιώτη ευρισκόµενο στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

13 Η ατέλεια της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζεται για τα µικροδέµατα χωρίς εµπορικό χαρακτήρα που προέρχονται από τη νήσο Ελγολάνδη. 2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, νοούνται ως "µικροδέµατα χωρίς εµπορικό χαρακτήρα" τα δέµατα τα οποία συγκεντρώνουν συγχρόνως τα εξής χαρακτηριστικά: - έχουν περιστασιακό χαρακτήρα, - περιέχουν αποκλειστικά εµπορεύµατα που προορίζονται για προσωπική χρήση των παραληπτών ή των οικογενειών τους- τα εµπορεύµατα δεν πρέπει να παρουσιάζουν, από το είδος και την ποσότητά τους, κανένα εµπορικό ενδιαφέρον, - αποτελούνται από προϊόντα των οποίων η συνολική αξία, στην οποία περιλαµβάνεται και η αξία των προϊόντων που αναφέρει το άρθρο 30, δεν υπερβαίνει τα 35 ECU, - αποστέλλονται από τον αποστολέα στον παραλήπτη χωρίς καµιά καταβολή οποιασδήποτε µορφής. Άρθρο 30 Για τα κατωτέρω εµπορεύµατα, η ατέλεια του άρθρου 29 παράγραφος 1 περιορίζεται κατ'αποστολή στις αναγραφόµενες ποσότητες: α) προϊόντα καπνού: - 50 σιγαρέττα, ή - 25 σιγαρίλος (πούρα µε µέγιστο βάρος 3 γραµµάρια κατά τεµάχιο), ή - 10 πούρα, ή - 50 γραµµάρια καπνού, β) οινοπνευµατώδη ποτά: - απεσταγµένα και οινοπνευµατώδη ποτά, µε αλκοολικό τίτλο περισσότερο από 22 % vol: 1 λίτρο. Τα Κράτη µέλη µπορούν να απαιτήσουν να περιέχεται η ποσότητα αυτή σε µία µόνο φιάλη, ή - απεσταγµένα και οινοπνευµατώδη ποτά απεριτίφ µε βάση τον οίνο ή το οινόπνευµα µε αλκοολικό τίτλο 22 % vol ή λιγότερο, αφρώδεις οίνοι, οίνοι "liqueur": 1 λίτρο, ή

14 - σταθεροποιηµένοι οίνοι: 2 λίτρα, γ) αρώµατα: 50 γραµµάρια, ή κολόνιες: 0,25 λίτρα. Άρθρο 31 Τα εµπορεύµατα που αναφέρει το άρθρο 30, τα οποία περιέχονται σε µικροδέµατα χωρίς εµπορικό χαρακτήρα, αποκλείονται στο σύνολό τους από το ευεργέτηµα της ατέλειας εάν η ποσότητά τους υπερβαίνει την καθοριζόµενη στο ανωτέρω άρθρο. ΤΙΤΛΟΣ VIII ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Άρθρο Χωρίς να θίγονται τα µέτρα βιοµηχανικής και εµπορικής πολιτικής που ισχύουν στα Κράτη µέλη, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 33 έως 37, για επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισµού που ανήκουν σε επιχειρήσεις οι οποίες παύουν οριστικά τη δραστηριότητά τους σε τρίτη χώρα, προκειµένου να ασκήσουν παρόµοια δραστηριότητα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Όταν η µεταφερόµενη επιχείρηση είναι γεωργική εκµετάλλευση, παρέχεται ατέλεια και για το ζωικό κεφάλαιο. 2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, µε τον όρο "επιχείρηση" νοείται µια αυτόνοµη οικονοµική µονάδα παραγωγής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 33 Η ατέλεια του άρθρου 32 περιορίζεται στα επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισµού τα οποία: α) εκτός από ειδικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, έχουν πράγµατι χρησιµοποιηθεί στην επιχείρηση επί 12 τουλάχιστον µήνες πριν από την ηµεροµηνία παύσεως της δραστηριότητας της επιχείρησης στην τρίτη χώρα από την οποία µεταφέρεται,

15 β) προορίζονται για την ίδια χρήση µετά τη µεταφορά αυτή, γ) είναι ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος της συγκεκριµένης επιχείρησης. Άρθρο 34 Εξαιρούνται από το ευεργέτηµα της ατέλειας οι επεχειρήσεις των οποίων η µεταφορά στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας έχει σαν αιτία ή αντικείµενο τη συγχώνευση µε - ή την απορρόφηση από - επιχείρηση εγκατεστηµένη στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, χωρίς να δηµιουργείται καινούρια δραστηριότητα. Άρθρο 35 Εξαιρούνται από την ατέλεια: α) µεταφορικά µέσα που δεν αποτελούν µέσα παραγωγής αγαθών ή προσφοράς υπηρεσιών, β) κάθε είδους προµήθειες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για διατροφή ζώων, γ) καύσιµα και αποθέµατα πρώτων υλών ή κατεργασµένων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων, δ) ζώα τα οποία βρίσκονται στην κατοχή ζωεµπόρων. Άρθρο 36 Εκτός από ειδικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, η ατέλεια του άρθρου 32 παρέχεται µόνο για τα επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισµού που διασαφίζονται για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία πριν λήξει η δωδεκάµηνη προθεσµία που υπολογίζεται από την ηµεροµηνία παύσεως της δραστηριότητας της επιχείρησης στην τρίτη χώρα προελεύσεως. Άρθρο Μέχρι τη λήξη της δωδεκάµηνης προθεσµίας που υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αποδοχής της διασαφίσεως για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, τα επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισµού, για τα οποία χορηγήθηκε ατέλεια, δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο χρησιδανείου,

16 ενεχύρου, µισθώσεως ή µεταβιβάσεως εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας αν δεν ενηµερωθούν προηγούµενως οι αρµόδιες αρχές. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί µέχρι τους 36 µήνες, όσον αφορά τη µίσθωση ή τη µεταβίβαση, όταν υπάρχει κίνδυνος καταχρήσεως. 2. Το χρησιδάνειο, το ενέχυρο, η µίσθωση ή η µεταβίβαση που πραγµατοποιήθηκε πριν από τη λήξη της προθεσµίας της παραγράφου 1, συνεπάγεται την καταβολή των αναλογούντων εισαγωγικών δασµών µε το ποσοστό που ισχύει κατά την ηµεροµηνία του χρησιδανείου, ενεχύρου, µισθώσεως ή µεταβιβάσεως και µε βάση το είδος και τη δασµολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρµόδιες αρχές κατά την ίδια ηµεροµηνία. Άρθρο 38 Οι διατάξεις των άρθρων 32 έως 37 εφαρµόζονται κατ' αναλογία και για τα επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισµού που ανήκουν σε πρόσωπα τα οποία ασκούν ελεύθερο επάγγελµα ή σε νοµικά πρόσωπα που ασκούν µη κερδοσκοπική δραστηριότητα, και τα οποία µεταφέρουν τη δραστηριότητα αυτή από µια τρίτη χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. ΤΙΤΛΟΣ IX ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Άρθρο Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 40 και 41, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τα προϊόντα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της µελισσοκοµίας, της κηπουρικής ή της δασοκοµίας, που προέρχονται από ακίνητα ευρισκόµενα σε τρίτη χώρα, σε άµεση γειτνίαση µε το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, και των οποίων την εκµετάλλευση έχουν αγρότες παραγωγοί που η έδρα της εκµετάλλευσής τους βρίσκεται στο εν λόγω τελωνειακό έδαφος και σε άµεση γειτνίαση µε τη συγκεκριµένη τρίτη χώρα. 2. Για να τύχουν του ευεργετήµατος των διατάξεων της παραγράφου 1, τα κτηνοτροφικά προϊόντα πρέπει να προέρχονται από ζώα καταγωγής Κοινότητας ή από ζώα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα. Άρθρο 40 Η ατέλεια περιορίζεται στα προϊόντα που δεν έχουν υποβληθεί σε άλλη επεξεργασία εκτός από αυτή που συνήθως ακολουθείται µετά τη συγκοµιδή ή την παραγωγή.

17 Άρθρο 41 Η ατέλεια παρέχεται µόνο για τα προϊόντα που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας από τον αγρότη παραγωγό ή για λογαριασµό του. Άρθρο 42 Οι διατάξεις των άρθρων 39 έως 41 εφαρµόζονται κατ' αναλογία για τα προϊόντα αλιείας ή ιχθυοκαλλιέργειας που διεξάγεται από κοινοτικούς αλιείς στις λίµνες και τους ποταµούς που βρίσκονται στις παραµεθόριες περιοχές Κράτους µέλους και τρίτης χώρας. Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα του κυνηγίου που πραγµατοποιείται από κοινοτικούς κυνηγούς στις ίδιες λίµνες και ποταµούς. ΤΙΤΛΟΣ Χ ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΑ Άρθρο 43 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τους σπόρους σποράς, τα λιπάσµατα και τα προϊόντα γεωργικής χρήσης που προορίζονται για την εκµετάλλευση ακινήτων ευρισκοµένων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και σε άµεση γειτνίαση µε τρίτη χώρα, τα οποία εκµεταλλεύονται αγρότες παραγωγοί, των οποίων η έδρα της εκµετάλλευσης βρίσκεται στην εν λόγω τρίτη χώρα σε άµεση γειτνίαση µε τα σύνορα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Άρθρο Η ατέλεια περιορίζεται στις ποσότητες σπόρων σποράς, λιπασµάτων ή άλλων προϊόντων που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκµετάλλευσης των κτηµάτων. 2. Παρέχεται µόνο για τους σπόρους σποράς, λιπάσµατα ή άλλα προϊόντα που εισάγονται απευθείας στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας από τον αγρότη παραγωγό ή για λογαριασµό του. 3. Τα Κράτη µέλη µπορούν να εξαρτήσουν την απαλλαγή από τον όρο της αµοιβαιότητας. ΤΙΤΛΟΣ ΧI ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙ ΙΩΤΩΝ

18 Άρθρο Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 46 έως 49, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τα εµπορεύµατα που περιέχονται στις αποσκευές των προερχοµένων από τρίτες χώρες ταξιδιωτών, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές χωρίς εµπορικό χαρακτήρα. 2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, νοούνται ως: α) "προσωπικές αποσκευές", το σύνολο των αποσκευών που παρουσιάζει ο ταξιδιώτης στην τελωνειακή υπηρεσία κατά την άφιξή του στην Κοινότητα, καθώς και οι αποσκευές τις οποίες παρουσιάζει αργότερα στην ίδια υπηρεσία από τον όρον ότι αποδεικνύει πως καταχωρίσθηκαν από την εταιρεία που έχει αναλάβει τη µεταφορά του από την τρίτη χώρα προέλευσης στην Κοινότητα σαν συνοδευόµενες αποσκευές κατά τη στιγµή της αναχώρησής του. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περιπτώσεως β) της παραγράφου 1 του άρθρου 112, οι φορητές δεξαµενές που περιέχουν καύσιµα δεν αποτελούν προσωπικές αποσκευές, β) "εισαγωγές χωρίς εµπορικό χαρακτήρα", οι εισαγωγές που: - έχουν περιστασιακό χαρακτήρα, και - αφορούν αποκλειστικά εµπορεύµατα που προορίζονται για προσωπική χρήση των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, ή για να προσφερθούν σαν δώρα, εφόσον δεν παρουσιάζουν από το είδος και την ποσότητά τους οποιοδήποτε εµπορικό ενδιαφέρον. Άρθρο Για τα κατωτέρω εµπορεύµατα, η ατέλεια του άρθρου 45 παράγραφος 1 περιορίζεται κατά ταξιδιώτη στις αναγραφόµενες ποσότητες: α) προϊόντα καπνού: 200 σιγαρέττα, ή 100 σιγαρίλος (πούρα µε µέγιστο βάρος 3 γραµµάρια κατά τεµάχιο), ή 50 πούρα, ή 250 γραµµάρια καπνού.

19 Όταν όµως πρόκειται για ταξιδιώτες που έχουν την κατοικία τους εκτός Ευρώπης, οι µέγιστες αυτές ποσότητες διαµορφώνονται ως εξής: 400 σιγαρέττα, ή 200 σιγαρίλος (πούρα µε µέγιστο βάρος 3 γραµµάρια κατά τεµάχιο), ή 100 πούρα, ή 500 γραµµάρια καπνού, β) οινοπνευµατώδη ποτά: - απεσταγµένα και οινοπνευµατώδη ποτά µε αλκοολικό τίτλο άνω του 22 % vol: 1 λίτρο. Τα Κράτη µέλη µπορούν να απαιτήσουν να περιέχεται η ποσότητα αυτή σε µία µόνο φιάλη, ή - απεσταγµένα και οινοπνευµατώδη ποτά, απεριτίφ µε βάση τον οίνο ή το οινόπνευµα µε αλκοολικό τίτλο ίσο ή µικρότερο του 22 % vol. Αφρώδεις οίνοι, οίνοι "liqueur": 2 λίτρα, και - σταθεροποιηµένοι οίνοι: 2 λίτρα, γ) αρώµατα: 50 γραµµάρια, και κολόνιες: 0,25 λίτρα. 2. Οι ταξιδιώτες κάτω των 17 ετών δεν δικαιούνται ατέλεια για τα εµπορεύµατα της παραγράφου 1 περιπτώσεις α) και β). Άρθρο 47 Για τα εµπορεύµατα που δεν απαριθµούνται στο άρθρο 46, η ατέλεια του άρθρου 45 παρέχεται κατά ταξιδιώτη στα όρια συνολικής αξίας 45 ECU. Τα Κράτη µέλη έχουν πάντως την ευχέρεια να περιορίσουν το ποσό αυτό µέχρι 23 ECU για τους κάτω των 15 ετών ταξιδιώτες. Άρθρο 48 Όταν η συνολική αξία δύο ή περισσότερων εµπορευµάτων υπερβαίνει, κατ' άτοµο, τα ποσά του άρθρου 47 η ατέλεια παρέχεται µέχρι του ύψους των ποσών

20 αυτών για τα εµπορεύµατα που, αν είχαν εισαχθεί µεµονωµένα, θα µπορούσαν να επωφεληθούν από την εν λόγω ατέλεια. Εννοείται πως η αξία ενός εµπορεύµατος δεν µπορεί να κατατµηθεί. Άρθρο Τα Κράτη έχουν την ευχέρεια να µειώσουν την αξία ή/και τις ποσότητες των εµπορευµάτων για τα οποία παρέχεται ατέλεια, όταν αυτά εισάγονται: - από πρόσωπα που διαµένουν στην παραµεθόρια ζώνη, - από µεθοριακούς εργαζόµενους, - από το προσωπικό των µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιούνται ανάµεσα στις τρίτες χώρες και στην Κοινότητα. Οι περιορισµοί αυτοί δεν ισχύουν όταν τα πρόσωπα που διαµένουν στην παραµεθόρια ζώνη αποδεικνύουν ότι δεν επιστρέφουν από την παραµεθόρια ζώνη της τρίτης χώρας που συνορεύει µε την Κοινότητα. Ισχύουν, πάντως, για τους µεθοριακούς εργαζόµενους και για το προσωπικό των µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιούνται ανάµεσα στην τρίτη χώρα και στην Κοινότητα, εφόσον εισάγουν προϊόντα µε την ευκαιρία µιας µετακίνησης που πραγµατοποιείται στα πλαίσια της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 1, νοείται ως: - "παραµεθόρια ζώνη", µε την επιφύλαξη των σχετικών συµβάσεων, µια ζώνη που δεν εκτείνεται σε βάθος µεγαλύτερο από 15 Km σε ευθεία γραµµή από τη µεθόριο. Οι κοινότητες των οποίων το έδαφος περιλαµβάνεται εν µέρει στη ζώνη αυτή θεωρούνται τµήµατά της, - "µεθοριακός εργαζόµενος, κάθε άτοµο που η συνηθισµένη του δραστηριότητα το υποχρεώνει να διέρχεται τα σύνορα κατά τις ηµέρες της εργασίας του. ΤΙΤΛΟΣ XII ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Ή ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Άρθρο 50 Παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τα αντικείµενα εκπαιδευτικού, επιστηµονικού ή µορφωτικού χαρακτήρα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I, ανεξάρτητα από τον παραλήπτη ή τη χρήση για την οποία προορίζονται. Άρθρο 51

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 324/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (κωδικοποιημένη έκδοση)

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1983L0183 28/11/1989 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 10.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/5 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 2009/132/ΕΚ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

...του «γαμήλια δώρα» σημαίνει οποιαδήποτε δώρα που εθιμικά δίνονται με την ευκαιρία γάμου εκτός από καπνό ή προϊόντα αυτού και.

...του «γαμήλια δώρα» σημαίνει οποιαδήποτε δώρα που εθιμικά δίνονται με την ευκαιρία γάμου εκτός από καπνό ή προϊόντα αυτού και. Ε.Ε. Παρ. III(I) 2614 Κ.Δ.Π. 376/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 376 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Απαλλαγές που Εφαρμόζονται στις Εισαγωγές από Κράτος Μέλος Προσωπικών Ειδών που Ανήκουν σε Ιδιώτες)

Διαβάστε περισσότερα

2646 Κ.Δ.Π. 379/2004

2646 Κ.Δ.Π. 379/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2646 Κ.Δ.Π. 379/2004 Αριθμός 379 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Απαλλαγές Ταξιδιωτών που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρα Μετοικούντες - Ποια πρόσωπα δικαιούνται να παραλάβουν με απαλλαγές τα προσωπικά τους είδη, όταν έρχονται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα;

Αρθρα Μετοικούντες - Ποια πρόσωπα δικαιούνται να παραλάβουν με απαλλαγές τα προσωπικά τους είδη, όταν έρχονται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα; Αρθρα Μετοικούντες - Ποια πρόσωπα δικαιούνται να παραλάβουν με απαλλαγές τα προσωπικά τους είδη, όταν έρχονται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα; ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ Ποια πρόσωπα δικαιούνται να παραλάβουν με απαλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 369 της 07/12/1996 σ. 0010 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 95(1) του 2000.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 95(1) του 2000. E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) 3434 Κ.Δ.Π. 315/2001 Αρ. 3518,27.7.2001 Αριθμός 315 Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απαλλαγές για Εισαγόμενα Αγαθά) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2011 COM(2011) 259 τελικό 2011/0111 (CNS) C7-0146/11-EL Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την προσωρινή αναστολή των αυτόνοµων δασµών του κοινού δασµολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2997 Κ.Α.Π. 439/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 56(1)

2997 Κ.Α.Π. 439/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 56(1) Ε.Ε. Παρ. ΪΙΙ(Ι) Αρ. 3849, 30.4.2004 2997 Κ.Α.Π. 439/2004 Αριθμός 439 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 56(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 12 POSEICAN 12 POSEIDOM 12 REGIO 59 UD 268 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ήλωση Μετοικεσίας. Αν δεν υπογράψετε τη σχετική δήλωση ενώπιον των προξενικών

Διαβάστε περισσότερα

των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών,

των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών, 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 56 στο εν λόγω καθεστώς, το ποσό της οφειλής αυτής ισούται με τη διαφορά του ποσού των δασμών που καθορίζεται κατ' εφαρμογήτης παραγράφου 1 και του ποσού που οφείλεται κατ'

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

B7-0080/361. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι

B7-0080/361. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι 6.3.2013 B7-0080/361 361 Αιτιολογική σκέψη 115 (115) Για να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικαιολογούν πλήρη ή μερική επιλεξιμότητα για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και για να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 336/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3623 της 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 336 Οι περί Τελειοποίησης προς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

1660 Κ.Δ.Π. 155/2001

1660 Κ.Δ.Π. 155/2001 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3487, 6.4.2001 1660 Κ.Δ.Π. 155/2001 Αριθμός 155 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001 Διάταγμα Δυνάμει του άρθρου 11 182(1) του 2000 50(1) του 2001. Το Υττουργικό

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - (ΦΕΚ 195/Β/6.4.88) Α Π Ο Φ Α Σ Η

- 1 - (ΦΕΚ 195/Β/6.4.88) Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 - Αριθ. Δ.245/11/1.3.88 ΑΥΟ (1) (ΦΕΚ 195/Β/6.4.88) Α Π Ο Φ Α Σ Η «Περί δασμολογικών και φορολογικών απαλλαγών που εφαρμόζονται στις οριστικές εισαγωγές προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες.» Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 (EE L 328/30.10.2004) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 629/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3742 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 629 Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τις

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 727/2003 Αρ. 3754, Αριθμός 727 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ.3) ΤΟΥ 2003

Κ.Δ.Π. 727/2003 Αρ. 3754, Αριθμός 727 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ.3) ΤΟΥ 2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 3952 Κ.Δ.Π. 727/2003 Αρ. 3754, 26.9.2003 Αριθμός 727 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ.3) ΤΟΥ 2003 82 του 1967 57 του 1969 4τόυ 1971 45 του 1973 12 του

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 395 της 31/12/1992 σ. 0001-0005 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1993 περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το ΦΕΚ B 455/2004 Tρόπος απόδειξης εισαγωγής - διακίνησης και κυριότητας των εισαγόμενων - διακινούμενων αρχαίων 1 ιαδικασία εξαγωγής - αποστολής από την ελληνική επικράτεια πολιτιστικών αγαθών 2 ----- /////

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Πρόλογος... VII Εισαγωγή.... XVII ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ι.. Οι ρυθμίσεις της σλεε στον τομέα του Τελωνειακού Δικαίου... 1... Εισαγωγικά... 1

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 35 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 35 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ε.Ε. Παρ. III(I) 3681 Κ.Δ.Π. 630/2003 Αρ. 3742, 25.7.2003 Αριθμός 630 Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Υλικό Ευημερίας για Ναυτιλλομένους) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ.3) ΤΟΥ 2003

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ.3) ΤΟΥ 2003 E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) 3686 ΚΛ.ΤΙ. 631/2003 Αρ. 3742, 25.7.2003 Αριθμός 631 Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Προσωπικά Είδη και Εμπορεύματα για Αθλητικούς Σκοπούς που Εισάγονται από Ταξιδιώτες) Κανονισμοί του 2003,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL 30.1.2003 L 25/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 150/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε την αναστολή δασµών που επιβάλλονται στις εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 672 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3,

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3, Οδηγία 73/240/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί καταργήσεως των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως στον τομέα της πρωτασφαλίσεως εκτός από την ασφάλιση ζωής Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 228

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

TΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/EG/el 1

TΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/EG/el 1 TΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/EG/el 1 Οι πληρεξούσιοι : ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Άρθρο 26. (πρώην άρθρο 23 της ΣΕΚ) Άρθρο 27 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Άρθρο 26. (πρώην άρθρο 23 της ΣΕΚ) Άρθρο 27 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/59 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Άρθρο 26 (πρώην άρθρο 14 της ΣΕΚ) 1. Η Ένωση θεσπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση Φορολογία. Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017

Έμμεση Φορολογία. Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017 Έμμεση Φορολογία Mέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2017 KPMG - ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 2017 ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 22 Έμμεση φορολογία 03 Έμμεση φορολογία 3.1 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Τι είναι ο Φόρος Προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους.

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους. Π.7395/4269/1987 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Ορους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016

Εγκύκλιος /2016 Εγκύκλιος 1189059/2016 Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC AD 15/17 CONF-RS 11/17 1 LIMITE EL. Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ AD 15/17 LIMITE

PUBLIC AD 15/17 CONF-RS 11/17 1 LIMITE EL. Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ AD 15/17 LIMITE Conseil UE ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) PUBLIC AD 15/17 LIMITE CONF-RS 11 EΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ Θέμα: ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κεφάλαιο 29:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩN ΠΟΣΟΤΙΚΩN ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩN ΜΕΤΑΞΥ ΤΩN ΚΡΑΤΩN ΜΕΛΩN ΑΡΘΡΟ 28 Οι ποσοτικοί περιορισµοί επί των εισαγωγών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποιήσεως του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ (Rev. CoP14)* Έλεγχος διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειμένων

Συνδ (Rev. CoP14)* Έλεγχος διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειμένων Συνδ. 13.7 (Rev. CoP14)* Έλεγχος διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειμένων ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ το Ψήφισμα Συν. 10.6 για τον Έλεγχο της διακίνησης δειγμάτων τουριστικών αναμνηστικών, που υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1995R0297 EL 20.11.2005 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 297/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Φεβρουαρίου 1995 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Αριθμός 442 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 του 2004. Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα