Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών"

Transcript

1 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 105 της 23/04/1983 σ Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 2 τόµος 3 σ Ισπανική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 02 τόµος 9 σ Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 2 τόµος 3 σ Πορτογαλική ειδική έκδοση : Κεφάλαιο 02 τόµος 9 σ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ιδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 28, 43 και 235, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Εκτιµώντας: ότι, εκτός από ειδικές παρεκκλίσεις που θεσπίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνθήκης, οι δασµοί του Κοινού ασµολογίου επιβάλλονται σε όλα τα εµπορεύµατα που εισάγονται στην Κοινότητα- ότι το ίδιο ισχύει για τις γεωργικές εισφορές και για όλες τις άλλες επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή, οι οποίες προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια ειδικών καθεστώτων που ισχύουν για ορισµένα προϊόντα προερχόµενα από τη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων- ότι, παρ'όλα αυτά, µια τέτοια επιβάρυνση δεν δικαιολογείται σε ορισµένες, σαφώς καθορισµένες, περιπτώσεις, όταν οι ειδικές περιστάσεις εισαγωγής εµπορευµάτων δεν απαιτούν την εφαρµογή των συνηθισµένων µέτρων προστασίας της οικονοµίας- ότι, όπως συνηθίζεται στις περισσότερες τελωνειακές νοµοθεσίες, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη, ώστε, στις περιπτώσεις που αυτό συµβαίνει, να µπορεί να πραγµατοποιηθεί εισαγωγή µε το ευεργέτηµα ενός καθεστώτος ατελειών, υπό το οποίο τα εµπορεύµατα απαλλάσσονται από την επιβολή εισαγωγικών δασµών στην οποία κανονικά υπόκεινται-

2 ότι τέτοια καθεστώτα ατελειών απορρέουν και από πολυµερείς διεθνείς συµβάσεις, στις οποίες τα Κράτη µέλη ή ορισµένα από αυτά αποτελούν συµβαλλόµενα µέρη- ότι, εάν επιβάλλεται να εφαρµόσει η Κοινότητα αυτές τις συµβάσεις, η εφαρµογή αυτή προϋποθέτει, ως προς τις τελωνειακές ατέλειες, τη θέσπιση κοινοτικών κανόνων ικανών να εξαλείψουν, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της τελωνειακής ένωσης, τις διαφορές ως προς το αντικείµενο, την έκταση και τις προϋποθέσεις εφαρµογής των ατελειών που προβλέπουν οι συµβάσεις αυτές, και να επιτρέψουν σε όλα τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα να επωφεληθούν από τα ίδια ευεργετήµατα σε όλη την Κοινότητα- ότι ορισµένες ατέλειες που ισχύουν σήµερα στα Κράτη µέρη απορρέουν από ειδικές συµβάσεις µε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς- ότι οι συµβάσεις αυτές, λόγω του αντικειµένου τους, αφορούν µόνο το Κράτος µέλος που τις έχει υπογράψει- ότι δεν φαίνεται χρήσιµο να καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση τέτοιων ατελειών, δεδοµένου ότι αρκεί να εξουσιοδοτηθούν τα ενδιαφερόµενα Κράτη µέλη για τη χορήγησή τους, αν είναι απαραίτητο, µέσω της κατάλληλης για το σκοπό αυτό διαδικασίας- ότι η υλοποίηση της κοινής γεωργικής πολιτικής έχει σαν συνέπεια την επιβολή εξαγωγικών δασµών σε ορισµένα εµπορεύµατα κάτω από ορισµένες περιστάσεις- ότι πρέπει επίσης, να καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο οι περιπτώσεις κατά τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί τελωνειακή ατέλεια για τους εξαγωγικούς αυτούς δασµούς- ότι το Συµβούλιο έχει ήδη εκδώσει πολλούς κανονισµούς στον τοµέα των τελωνειακών ατελειών- ότι, προκειµένου να υπάρξει κοινοτικό καθεστώς τελωνειακών ατελειών, κρίνεται επιθυµητό να περιληφθούν στον παρόντα κανονισµό οι διατάξεις των ειδικών αυτών κανονισµών οι οποίοι συνεπώς θα καταργηθούν τυπικά- ότι, για λόγους νοµικής ασφάλειας, πρέπει να αναφερθούν οι διατάξεις των κοινοτικών πράξεων που περιέχουν ορισµένες ατέλειες οι οποίες δεν θίγονται από τον παρόντα κανονισµό- ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν εµποδίζουν τα Κράτη µέλη να εφαρµόζουν τις απαγορεύσεις ή περιορισµούς στην εισαγωγή ή την εξαγωγή που δικαιολογούνται από λόγους δηµόσιας ηθικής, δηµόσιας τάξεως, δηµόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφύλαξης των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία, ή προστασίας της βιοµηχανικής ή εµπορικής ιδιοκτησίας- ότι, εφόσον οι ατέλειες χορηγούνται µέχρι τα όρια ποσών που εκφράζονται σε ECU, πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες µετατροπής των ποσών αυτών σε εθνικά νοµίσµατα-

3 ότι πρέπει να διασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και να προβλεφθεί προς τούτο κοινοτική διαδικασία επιτρέπουσα τη θέσπιση εκτελεστικών διατάξεων σε εύλογη προθεσµία- ότι, για το σκοπό αυτό, ενδείκνυται η σύσταση επιτροπής η οποία θα καταστήσει δυνατή την οργάνωση στενής και αποτελεσµατικής συνεργασίας ανάµεσα στα Κράτη µέλη και στην Επιτροπή σ' αυτόν τον τοµέα- ότι αυτή η επιτροπή θα αντικαταστήσει την Επιτροπή Τελωνειακών Ατελειών που έχει συσταθεί µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1798/75 του Συµβουλίου της 10ης Ιουλίου 1975 περί της ατελούς, ως προς τους δασµούς του Κοινού ασµολογίου, εισαγωγής αντικειµένων εκπαιδευτικού, επιστηµονικού ή µορφωτικού χαρακτήρα (3), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 1. Ο παρών κανονισµός καθορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω ειδικών συνθηκών, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια απόο εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασµούς κατά τη θέση εµπορευµάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία ή κατά την εξαγωγή τους εκτός Κοινότητας, ανάλογα µε την περίπτωση. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως: α) "εισαγωγικοί δασµοί", τόσο οι δασµοί και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναµου αποτελέσµατος, όσο και οι γεωργικές εισφορές και άλλες επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή που προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια ειδικών καθεστώτων που ισχύουν για ορισµένα εµπορεύµατα προερχόµενα από τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων, β) "εξαγωγικοί δασµοί", οι γεωργικές εισφορές και οι άλλες επιβαρύνσεις κατά την εξαγωγή που προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα πλαίσια των ειδικών καθεστώτων που ισχύουν για ορισµένα εµπορεύµατα προερχόµενα από τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων, γ) "προσωπικά είδη", τα είδη που προορίζονται για προσωπική χρήση των ενδιαφεροµένων ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού τους. Αποτελούν "προσωπικά είδη" ιδίως: - η οικοσκευή, - τα ποδήλατα και οι µοτοσυκλέτες, τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως και τα οχήµατα που ρυµουλκούνται από αυτά, τα τροχόσπιτα, τα σκάφη αναψυχής και τα ιδιωτικά αεροπλάνα.

4 Αποτελούν, επίσης, προσωπικά είδη οι οικιακές προµήθειες που προορίζονται να καλύψουν συνήθεις οικογενειακές ανάγκες, τα οικόσιτα ζώα, τα ιππευόµενα ζώα, καθώς και τα φορητά όργανα µηχανικών ή ελευθέρων τεχνών που είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλµατος του ενδιαφεροµένου. Τα προσωπικά ειδη δεν πρέπει να παρουσιάζουν, µε το είδος ή την ποσότητά τους, οποιοδήποτε εµπορικό ενδιαφέρον- δ) "οικοσκευή", τα προσωπικά αντικείµενα, ο οικιακός ρουχισµός και τα είδη επίπλωσης ή εξοπλισµού που προορίζονται για προσωπική χρήση των ενδιαφεροµένων ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού τους, ε) "οινοπνευµατώδη προϊόντα", τα προϊόντα (ζύθοι, οίνοι, απεριτίφ από οίνο ή οινόπνευµα, αποστάγµατα, ηδύποτα ή οινοπνευµατώδη ποτά, κλπ.) τα οποία υπάγονται στις κλάσεις έως του Κοινού ασµολογίου. 3. Για την εφαρµογή του κεφαλαίου 1, η νήσος Ελιγολάνδη θεωρείται τρίτη χώρα, πλην αντιθέτου διατάξεως του παρόντος κανονισµού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ I ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙ Η ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Άρθρο 2 Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 3 έως 10, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για προσωπικά είδη που εισάγονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία µεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Άρθρο 3 Η ατέλεια περιορίζεται στα προσωπικά είδη τα οποία: α) εκτός από ειδικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βρίσκονταν στην κατοχή του ενδιαφερόµενου, και, εφόσον πρόκειται για µη αναλώσιµα αγαθά, χρησιµοποιήθηκαν από αυτόν στον τόπο της προηγούµενης συνήθους κατοικίας του επί έξι τουλάχιστον µήνες πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία έπαψε να έχει τη συνήθη κατοικία του στην τρίτη χώρα από την οποία προέρχεται, β) προορίζονται για την ίδια χρήση στον τόπο της νέας συνήθους κατοικίας του. Τα Κράτη µέλη µπορούν, εξάλλου, να εξαρτήσουν την παροχή ατέλειας από την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά έχουν καταβάλει, στη χώρα καταγωγής ή στη χώρα

5 προέλευσης, τις τελωνειακές ή\ και τις φορολογικές επιβαρύνσεις στις οποίες κανονικά υποβάλλονται. Άρθρο 4 Η ατέλεια παρέχεται µόνο σε πρόσωπα που είχαν τη συνήθη κατοικία τους εκτός της Κοινότητας τουλάχιστον τους τελευταίους 12 συνεχείς µήνες. Πάντως, µπορούν να επιτραπούν παρεκκλίσεις από τον κανόνα του πρώτου εδαφίου, υπό τον όρο ότι ο ενδιαφερόµενος είχε πράγµατι την πρόθεση να παραµείνει έξω από την Κοινότητα για 12 τουλάχιστον µήνες. Άρθρο 5 Εξαιρούνται από την ατέλεια: α) τα οινοπνευµατώδη προϊόντα, β) ο καπνός και τα προϊόντα καπνού, γ) τα µέσα µεταφοράς δηµοσίας χρήεως, δ) τα υλικά για επαγγελµατική χρήση, εκτός από φορητά όργανα µηχανικών ή ελεύθερων τεχνών. Άρθρο 6 Εκτός από ειδικές περιστάσεις, η ατέλεια παρέχεται µόνο για τα προσωπικά είδη που διασαφίζονται, για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, πριν παρέλθει η δωδεκάµηνη προθεσµία που αρχίζει την ηµεροµηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόµενος µεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Τα προσωπικά είδη µπορούν να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία τµηµατικά, µέσα στην προθεσµία που προβλέπει το προηγούµενο εδάφιο. Άρθρο 7 1. Μέχρις ότου συµπληρωθεί η δωδεκάµηνη προθεσµία που αρχίζει από την ηµεροµηνία αποδοχής της διασαφήσεως για θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, τα προσωπικά είδη για τα οποία παρέχεται ατέλεια δεν µπορούν να αποτελέσουν

6 αντικείµενο χρησιδανείου, ενεχύρου, µισθώσεως ή µεταβιβάσεως εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας αν δεν ενηµερωθούν προηγουµένως οι αρµόδιες αρχές. 2. Το χρησιδάνειο, το ενέχυρο, η µίσθωση ή η µεταβίβαση που ενεργούνται πριν συµπληρωθεί η προθεσµία της παραγράφου 1, συνεπάγονται την επιβολή των εισαγωγικών δασµών που αναλογούν στα είδη αυτά µε το ποσοστό που ισχύει κατά την ηµεροµηνία του χρησιδανείου, του ενεχύρου, της µισθώσεως ή της µεταβιβάσεως και µε βάση το είδος και τη δασµολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρµόδιες αρχές κατά την ίδια ηµεροµηνία. Άρθρο 8 1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου του άρθρου 6, η ατέλεια µπορεί να παρασχεθεί για τα προσωπικά είδη, που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, πριν ο ενδιαφερόµενος µεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, εφόσον αυτός αναλάβει την υποχρέωση να τη µεταφέρει πράγµατι σε προθεσµία 6 µηνών. Η ανάληψη αυτής της υποχρέωσης συνοδεύεται από την παροχή ασφάλειας, το είδος και το ποσό της οποίας καθορίζουν οι αρµόδιες αρχές. 2. Όταν γίνεται χρήση των διατάξεων της παραγράφου 1, η προθεσµία του άρθρου 3 περίπτωση α) υπολογίζεται από την ηµεροµηνία εισαγωγής των προσωπικών ειδών στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Άρθρο 9 1. Όταν, λόγω των επαγγελµατικών του υποχρεώσεων, ο ενδιαφερόµενος εγκαταλείψει την τρίτη χώρα όπου είχε τη συνήθη κατοικία του χωρίς ταυτόχρονα να µεταφέρει την κατοικία αυτή στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αλλά µε την πρόθεση να τη µεταφέρει εκεί αργότερα, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να παράσχουν ατέλεια για τα προσωπικά είδη που ο ενδιαφερόµενος µεταφέρει για το σκοπό αυτό στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. 2. Η ατέλεια για τα προσωπικά είδη της παραγράφου 1 παρέχεται µε τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 έως 7, υπό τον όρο ότι: α) οι προθεσµίες της περίπτωσης α) του άρθρου 3 και του πρώτου εδαφίου του άρθρου 6 υπολογίζονται από την ηµεροµηνία εισαγωγής των προσωπικών ειδών στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, β) η προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 7 υπολογίζονται από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόµενος πράγµατι µετέφερε τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

7 3. Η παροχή ατέλειας εξαρτάται επίσης από την ανάληψη, εκ µέρους του ενδιαφεροµένου, της υποχρέωσης να µεταφέρει πράγµατι τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας µέσα σε προθεσµία που καθορίζουν οι αρµόδιες αρχές ανάλογα µε την περίπτωση. Οι αρχές µπορούν να απαιτήσουν να συνοδεύεται η ανάληψη της υποχρέωσης αυτής από παροχή ασφάλειας, το είδος και το ποσό της οποίας καθορίζουν οι ίδιες. Άρθρο 10 Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις των περιπτώσεων α) και β) του άρθρου 3, των περιπτώσεων γ) και δ) του άρθρου 5 και του άρθρου 7, όταν ένα πρόσωπο αναγκάζεται, από εξαιρετικές πολιτικές περιστάσεις, να µεταφέρει τη συνήθη κατοικία του από µία τρίτη χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. ΤΙΤΛΟΣ II ΕΙ Η ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΑΜΟΥ Άρθρο Με την επιφύλαξη των άρθρων 12 έως 15, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τα προικώα είδη και λοιπά κινητά έστω και αν είναι καινούρια, τα οποία ανήκουν σε πρόσωπο που µεταφέρει τη συνήθη κατοικία του από τρίτη χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας µε την ευκαιρία του γάµου του. 2. Με τις ίδιες επιφυλάξεις, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τα συνήθη γαµήλια δώρα που αποστέλλονται σε πρόσωπο που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 από πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε τρίτη χώρα. Πάντως, η αξία κάθε δώρου για το οποίο παρέχεται ατέλεια δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1000 ECU. Άρθρο 12 Η ατέλεια του άρθρου 11 παρέχεται µόνο στα πρόσωπα τα οποία: α) είχαν τη συνήθη κατοικία τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας τουλάχιστον τους τελευταίους 12 συνεχείς µήνες. Μπορεί πάντως, να επιτραπούν παρεκκλίσεις από τον κανόνα αυτόν, υπο τον όρο ότι ο ενδιαφερόµενος είχε πράγµατι την πρόθεση να παραµείνει εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας για διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών, β) προσκοµίζουν απόδειξη του γάµου τους. Άρθρο 13

8 Εξαιρούνται από την ατέλεια τα οινοπνευµατώδη προϊόντα, ο καπνός και τα προϊόντα καπνού. Άρθρο Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, η ατέλεια παρέχεται µόνο για τα εµπορεύµατα που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία: - το νωρίτερο 2 µήνες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία του εν λόγω γάµου (στην περίπτωση αυτή, η ατέλεια εξαρτάται από την παροχή κατάλληλης ασφάλειας, το είδος και το ποσό της οποίας καθορίζουν οι αρµόδιες αρχές), και - το αργότερο 4 µήνες µετά την ηµεροµηνία του γάµου. 2. Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 11 µπορεί να πραγµατοποιηθεί τµηµατικά µέσα στις προθεσµίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο Μέχρι τη λήξη προθεσµίας 12 µηνών από την ηµεροµηνία αποδοχής της διασαφήσεως για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία τους, τα εµπορεύµατα για τα οποία παρασχέθηκε το ευεργέτηµα της ατέλειας που αναφέρεται στο άρθρο 11 δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο χρησιδανείου, ενεχύρου, µισθώσεως ή µεταβιβάσεως εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας αν δεν ενηµερωθούν προηγουµένως οι αρµόδιες αρχές. 2. Το χρησιδάνειο, το ενέχυρο, η µίσθωση ή η µεταβίβαση που πραγµατοποιείται πριν από τη λήξη της προθεσµίας της παραγράφου 1 συνεπάγεται την καταβολή των αναλογούντων εισαγωγικών δασµών, µε το ποσοστό που ισχύει κατά την ηµεροµηνία του χρησιδανείου, του ενεχύρου της µισθώσεως ή της µεταβιβάσεως αυτής, και µε βάση το είδος και τη δασµολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρµόδιες αρχές κατά την ίδια ηµεροµηνία. ΤΙΤΛΟΣ III ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙ Η ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑ ΟΧΗΣ Άρθρο Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 17 έως 19, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τα προσωπικά είδη τα οποία περιέχονται είτε εκ διαθήκης, είτε εξ αδιαθέτου διαδοχής σε φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

9 2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, µε τον όρο "προσωπικά είδη" νοούνται όλα τα είδη που αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση γ) και αποτελούν την κληρονοµία του εκλιπόντος. Άρθρο 17 Εξαιρούνται από την ατέλεια: α) τα οινοπνευµατώδη προϊόντα, β) ο καπνός και τα προϊόντα καπνού, γ) τα µεταφορικά µέσα δηµόσιας χρήσεως, δ) τα υλικά για επαγγελµατική χρήση, εκτός από τα φορητά όργανα µηχανικών ή ελεύθερων τεχνών που ήταν απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλµατος του εκλιπόντος, ε) τα αποθέµατα πρώτων υλών και κατεργασµένων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων, στ) το ζωικό κεφάλαιο και τα αποθέµατα γεωργικών προϊόντων που υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στις κανονικές οικογενειακές ανάγκες. Άρθρο Η ατέλεια παρέχεται µόνο για τα προσωπικά είδη που διασαφίζονται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία το αργότερο µέχρι τη λήξη προθεσµίας 2 ετών από την ηµεροµηνία κατά την οποία τα ειδη περιέρχονται στον ενδιαφερόµενο (οριστική ρύθµιση της διαδοχής). Πάντως, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να παρατείνουν την προθεσµία αυτή σε ειδικές περιστάσεις. 2. Η εισαγωγή προσωπικών ειδών µπορεί να πραγµατοποιηθεί τµηµατικά µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 1. Άρθρο 19 Οι διατάξεις των άρθρων 16 έως 18 εφαρµόζονται κατ' αναλογία και για τα προσωπικά είδη τα οποία περιέρχονται εκ διαθήκης σε νοµικά πρόσωπα που

10 ασκούν µη κερδοσκοπική δραστηριότητα, και ειναι εγκατεστηµένα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. ΤΙΤΛΟΣ IV ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Άρθρο 20 Με την επιφύλαξη των άρθρων 21 έως 24, παρέχεται τελωναιακή ατέλεια για τα έπιπλα και λοιπά κινητά που εισάγονται από φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει τη συνήθη διαµονή του εκτός της Κοινότητας, προκειµένου να χρησιµεύσουν για την επίπλωση δευτερεύουσας κατοικίας που βρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Άρθρο 21 Η ατέλεια περιορίζεται στα έπιπλα και λοιπά κινητά τα οποία: α) εκτός από ειδικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βρίσκονταν στην κατοχή και χρήση του ενδιαφεροµένου επί 6 τουλάχιστον µήνες πριν από την ηµεροµηνία εξαγωγής των εν λόγω επίπλων και κινητών, β) ανταποκρίνονται, ως προς το είδος και την ποσότητα, στην κανονική επίπλωση της συγκεκριµένης δευτερεύουσας κατοικίας. Άρθρο 22 Η ατέλεια χορηγείται µόνο στα πρόσωπα τα οποία: α) έχουν τη συνήθη διαµονή τους εκτός της Κοινότητας τους 12 τουλάχιστον τελευταίους συνεχείς µήνες, β) είναι κύριοι της εν λογω δευτερεύουσας κατοικίας ή την έχουν µισθώσει για χρονικό διάστηµα 2 τουλάχιστον ετών, και γ) αναλαµβάνουν την υποχρέωση να µην εκµισθώσουν τη δευτερεύουσα αυτή κατοικία σε τρίτους κατά τη διάρκεια της απουσίας τους ή της απουσίας της οικογένειάς τους. Η ατέλεια µπορεί να περιοριστεί σε µια µόνο φορά για την ίδια δευτερεύουσα κατοικία. Άρθρο 23

11 Η παροχή ατέλειας µπορεί να εξαρτηθεί από την παροχή ασφάλειας, προκειµένου να εξασφαλιστεί η πληρωµή της τελωνειακής οφειλής που θα ήταν δυνατό να προκύψει κατ' εφαρµογή του άρθρου 24. Άρθρο Η εκµίσθωση της δευτερεύουσας κατοικίας σε τρίτον ή η µεταβίβασή της πριν λήξει η διετής προθεσµία που αρχίζει την ηµεροµηνία κατα την οποία γίνεται αποδεκτή η διασάφιση, για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των επίπλων και των λοιπών κινητών, συνεπάγεται την καταβολή των αναλογούντων εισαγωγικών δασµών για τα συγκεκριµένα έπιπλα και κινητά αντικείµενα, µε ποσοστό που ισχύει κατά την ηµεροµηνία που συνάπτεται η µίσθωση ή πραγµατοποιείται η µεταβίβαση, και µε βάση το είδος και τη δασµολογητέα αξία την οποία αναγνωρίζουν ή δέχονται οι αρµόδιες αρχές κατά την ίδια ηµεροµηνία. Η ατέλεια πάντως εξακολουθεί να ισχύει εάν τα εν λόγω έπιπλα και λοιπά κινητά χρησιµοποιούνται για την επίπλωση νέας δευτερεύουσας κατοικίας, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 22 περιπτώσεις β) και γ). 2. Το χρησιδάνειο, το ενέχυρο, η µίσθωση ή η προς τρίτους µεταβίβαση εξ επαχθούς ή χαριστικής αξίας των ίδιων των επίπλων και λοιπών κινητών, πριν λήξει η διετής προθεσµία που υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αποδοχής της διασαφίσεως για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία τους, συνεπάγεται την επιβολή των αναλογούντων εισαγωγικών δασµών, µε τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρει η παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί µέχρι 10 χρόνια για έπιπλα και αντικείµενα µεγάλης αξίας. ΤΙΤΛΟΣ V ΕΙ Η ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΙΝΗΤΑ ΕΙ Η ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Ή ΦΟΙΤΗΤΕΣ Άρθρο Παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τον ιµατισµό, το σχολικό υλικό και τα µεταχειρισµένα κινητά πράγµατα που αποτελούν την κανονική επίπλωση ενός φοιτητικού δωµατίου και ανήκουν σε µαθητές και φοιτητές που έρχονται να παραµείνουν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας για να σπουδάσουν, εφόσον αυτά προορίζονται για προσωπική τους χρήση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, νοείται ως:

12 α) "µαθητής ή φοιτητής", κάθε άτοµο που έχει εγγραφεί κανονικά σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα για πλήρη παρακολούθηση των µαθηµάτων που δίνονται σ' αυτό, β) "ιµατισµός", ο ατοµικός και οικιακός ρουχισµός καθώς και τα ενδύµατα, µεταχειρισµένα και µη, γ) "σχολικό υλικό", τα αντικείµενα και όργανα (στα οποία περιλαµβάνονται αριθµοµηχανές και γραφοµηχανές) που χρησιµοποιούν συνήθως οι µαθητές και φοιτητές για την πραγµατοποίηση των σπουδών τους. Άρθρο 26 Η ατέλεια παρέχεται τουλάχιστον µια φορά κάθε σχολικό έτος. ΤΙΤΛΟΣ VI ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΣΗΜΑΝΤΗΣ ΑΞΙΑΣ Άρθρο 27 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τις αποστολές που φθάνουν στον παραλήπτη τους µε το ταχυδροµείο, σε επιστολές ή δέµατα, και αποτελούνται από εµπορεύµατα συνολικής αξίας µέχρι 10 ECU. Άρθρο 28 Εξαιρούνται από την ατέλεια: α) τα οινοπνευµατώδη προϊόντα, β) τα αρώµατα και οι κολόνιες, γ) ο καπνός και τα προϊόντα του καπνού. ΤΙΤΛΟΣ VII ΜΙΚΡΟ ΕΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 30 και 31, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για εµπορεύµατα που περιέχονται σε µικροδέµατα χωρίς εµπορικό χαρακτήρα, τα οποία αποστέλλει ένας ιδιώτης, από τρίτη χώρα,σε άλλον ιδιώτη ευρισκόµενο στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

13 Η ατέλεια της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζεται για τα µικροδέµατα χωρίς εµπορικό χαρακτήρα που προέρχονται από τη νήσο Ελγολάνδη. 2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, νοούνται ως "µικροδέµατα χωρίς εµπορικό χαρακτήρα" τα δέµατα τα οποία συγκεντρώνουν συγχρόνως τα εξής χαρακτηριστικά: - έχουν περιστασιακό χαρακτήρα, - περιέχουν αποκλειστικά εµπορεύµατα που προορίζονται για προσωπική χρήση των παραληπτών ή των οικογενειών τους- τα εµπορεύµατα δεν πρέπει να παρουσιάζουν, από το είδος και την ποσότητά τους, κανένα εµπορικό ενδιαφέρον, - αποτελούνται από προϊόντα των οποίων η συνολική αξία, στην οποία περιλαµβάνεται και η αξία των προϊόντων που αναφέρει το άρθρο 30, δεν υπερβαίνει τα 35 ECU, - αποστέλλονται από τον αποστολέα στον παραλήπτη χωρίς καµιά καταβολή οποιασδήποτε µορφής. Άρθρο 30 Για τα κατωτέρω εµπορεύµατα, η ατέλεια του άρθρου 29 παράγραφος 1 περιορίζεται κατ'αποστολή στις αναγραφόµενες ποσότητες: α) προϊόντα καπνού: - 50 σιγαρέττα, ή - 25 σιγαρίλος (πούρα µε µέγιστο βάρος 3 γραµµάρια κατά τεµάχιο), ή - 10 πούρα, ή - 50 γραµµάρια καπνού, β) οινοπνευµατώδη ποτά: - απεσταγµένα και οινοπνευµατώδη ποτά, µε αλκοολικό τίτλο περισσότερο από 22 % vol: 1 λίτρο. Τα Κράτη µέλη µπορούν να απαιτήσουν να περιέχεται η ποσότητα αυτή σε µία µόνο φιάλη, ή - απεσταγµένα και οινοπνευµατώδη ποτά απεριτίφ µε βάση τον οίνο ή το οινόπνευµα µε αλκοολικό τίτλο 22 % vol ή λιγότερο, αφρώδεις οίνοι, οίνοι "liqueur": 1 λίτρο, ή

14 - σταθεροποιηµένοι οίνοι: 2 λίτρα, γ) αρώµατα: 50 γραµµάρια, ή κολόνιες: 0,25 λίτρα. Άρθρο 31 Τα εµπορεύµατα που αναφέρει το άρθρο 30, τα οποία περιέχονται σε µικροδέµατα χωρίς εµπορικό χαρακτήρα, αποκλείονται στο σύνολό τους από το ευεργέτηµα της ατέλειας εάν η ποσότητά τους υπερβαίνει την καθοριζόµενη στο ανωτέρω άρθρο. ΤΙΤΛΟΣ VIII ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Άρθρο Χωρίς να θίγονται τα µέτρα βιοµηχανικής και εµπορικής πολιτικής που ισχύουν στα Κράτη µέλη, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 33 έως 37, για επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισµού που ανήκουν σε επιχειρήσεις οι οποίες παύουν οριστικά τη δραστηριότητά τους σε τρίτη χώρα, προκειµένου να ασκήσουν παρόµοια δραστηριότητα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Όταν η µεταφερόµενη επιχείρηση είναι γεωργική εκµετάλλευση, παρέχεται ατέλεια και για το ζωικό κεφάλαιο. 2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, µε τον όρο "επιχείρηση" νοείται µια αυτόνοµη οικονοµική µονάδα παραγωγής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 33 Η ατέλεια του άρθρου 32 περιορίζεται στα επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισµού τα οποία: α) εκτός από ειδικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, έχουν πράγµατι χρησιµοποιηθεί στην επιχείρηση επί 12 τουλάχιστον µήνες πριν από την ηµεροµηνία παύσεως της δραστηριότητας της επιχείρησης στην τρίτη χώρα από την οποία µεταφέρεται,

15 β) προορίζονται για την ίδια χρήση µετά τη µεταφορά αυτή, γ) είναι ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος της συγκεκριµένης επιχείρησης. Άρθρο 34 Εξαιρούνται από το ευεργέτηµα της ατέλειας οι επεχειρήσεις των οποίων η µεταφορά στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας έχει σαν αιτία ή αντικείµενο τη συγχώνευση µε - ή την απορρόφηση από - επιχείρηση εγκατεστηµένη στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, χωρίς να δηµιουργείται καινούρια δραστηριότητα. Άρθρο 35 Εξαιρούνται από την ατέλεια: α) µεταφορικά µέσα που δεν αποτελούν µέσα παραγωγής αγαθών ή προσφοράς υπηρεσιών, β) κάθε είδους προµήθειες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για διατροφή ζώων, γ) καύσιµα και αποθέµατα πρώτων υλών ή κατεργασµένων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων, δ) ζώα τα οποία βρίσκονται στην κατοχή ζωεµπόρων. Άρθρο 36 Εκτός από ειδικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, η ατέλεια του άρθρου 32 παρέχεται µόνο για τα επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισµού που διασαφίζονται για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία πριν λήξει η δωδεκάµηνη προθεσµία που υπολογίζεται από την ηµεροµηνία παύσεως της δραστηριότητας της επιχείρησης στην τρίτη χώρα προελεύσεως. Άρθρο Μέχρι τη λήξη της δωδεκάµηνης προθεσµίας που υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αποδοχής της διασαφίσεως για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, τα επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισµού, για τα οποία χορηγήθηκε ατέλεια, δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο χρησιδανείου,

16 ενεχύρου, µισθώσεως ή µεταβιβάσεως εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας αν δεν ενηµερωθούν προηγούµενως οι αρµόδιες αρχές. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί µέχρι τους 36 µήνες, όσον αφορά τη µίσθωση ή τη µεταβίβαση, όταν υπάρχει κίνδυνος καταχρήσεως. 2. Το χρησιδάνειο, το ενέχυρο, η µίσθωση ή η µεταβίβαση που πραγµατοποιήθηκε πριν από τη λήξη της προθεσµίας της παραγράφου 1, συνεπάγεται την καταβολή των αναλογούντων εισαγωγικών δασµών µε το ποσοστό που ισχύει κατά την ηµεροµηνία του χρησιδανείου, ενεχύρου, µισθώσεως ή µεταβιβάσεως και µε βάση το είδος και τη δασµολογητέα αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρµόδιες αρχές κατά την ίδια ηµεροµηνία. Άρθρο 38 Οι διατάξεις των άρθρων 32 έως 37 εφαρµόζονται κατ' αναλογία και για τα επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισµού που ανήκουν σε πρόσωπα τα οποία ασκούν ελεύθερο επάγγελµα ή σε νοµικά πρόσωπα που ασκούν µη κερδοσκοπική δραστηριότητα, και τα οποία µεταφέρουν τη δραστηριότητα αυτή από µια τρίτη χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. ΤΙΤΛΟΣ IX ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Άρθρο Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 40 και 41, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τα προϊόντα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της µελισσοκοµίας, της κηπουρικής ή της δασοκοµίας, που προέρχονται από ακίνητα ευρισκόµενα σε τρίτη χώρα, σε άµεση γειτνίαση µε το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, και των οποίων την εκµετάλλευση έχουν αγρότες παραγωγοί που η έδρα της εκµετάλλευσής τους βρίσκεται στο εν λόγω τελωνειακό έδαφος και σε άµεση γειτνίαση µε τη συγκεκριµένη τρίτη χώρα. 2. Για να τύχουν του ευεργετήµατος των διατάξεων της παραγράφου 1, τα κτηνοτροφικά προϊόντα πρέπει να προέρχονται από ζώα καταγωγής Κοινότητας ή από ζώα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα. Άρθρο 40 Η ατέλεια περιορίζεται στα προϊόντα που δεν έχουν υποβληθεί σε άλλη επεξεργασία εκτός από αυτή που συνήθως ακολουθείται µετά τη συγκοµιδή ή την παραγωγή.

17 Άρθρο 41 Η ατέλεια παρέχεται µόνο για τα προϊόντα που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας από τον αγρότη παραγωγό ή για λογαριασµό του. Άρθρο 42 Οι διατάξεις των άρθρων 39 έως 41 εφαρµόζονται κατ' αναλογία για τα προϊόντα αλιείας ή ιχθυοκαλλιέργειας που διεξάγεται από κοινοτικούς αλιείς στις λίµνες και τους ποταµούς που βρίσκονται στις παραµεθόριες περιοχές Κράτους µέλους και τρίτης χώρας. Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα του κυνηγίου που πραγµατοποιείται από κοινοτικούς κυνηγούς στις ίδιες λίµνες και ποταµούς. ΤΙΤΛΟΣ Χ ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΑ Άρθρο 43 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τους σπόρους σποράς, τα λιπάσµατα και τα προϊόντα γεωργικής χρήσης που προορίζονται για την εκµετάλλευση ακινήτων ευρισκοµένων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και σε άµεση γειτνίαση µε τρίτη χώρα, τα οποία εκµεταλλεύονται αγρότες παραγωγοί, των οποίων η έδρα της εκµετάλλευσης βρίσκεται στην εν λόγω τρίτη χώρα σε άµεση γειτνίαση µε τα σύνορα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Άρθρο Η ατέλεια περιορίζεται στις ποσότητες σπόρων σποράς, λιπασµάτων ή άλλων προϊόντων που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκµετάλλευσης των κτηµάτων. 2. Παρέχεται µόνο για τους σπόρους σποράς, λιπάσµατα ή άλλα προϊόντα που εισάγονται απευθείας στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας από τον αγρότη παραγωγό ή για λογαριασµό του. 3. Τα Κράτη µέλη µπορούν να εξαρτήσουν την απαλλαγή από τον όρο της αµοιβαιότητας. ΤΙΤΛΟΣ ΧI ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙ ΙΩΤΩΝ

18 Άρθρο Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 46 έως 49, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τα εµπορεύµατα που περιέχονται στις αποσκευές των προερχοµένων από τρίτες χώρες ταξιδιωτών, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές χωρίς εµπορικό χαρακτήρα. 2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, νοούνται ως: α) "προσωπικές αποσκευές", το σύνολο των αποσκευών που παρουσιάζει ο ταξιδιώτης στην τελωνειακή υπηρεσία κατά την άφιξή του στην Κοινότητα, καθώς και οι αποσκευές τις οποίες παρουσιάζει αργότερα στην ίδια υπηρεσία από τον όρον ότι αποδεικνύει πως καταχωρίσθηκαν από την εταιρεία που έχει αναλάβει τη µεταφορά του από την τρίτη χώρα προέλευσης στην Κοινότητα σαν συνοδευόµενες αποσκευές κατά τη στιγµή της αναχώρησής του. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περιπτώσεως β) της παραγράφου 1 του άρθρου 112, οι φορητές δεξαµενές που περιέχουν καύσιµα δεν αποτελούν προσωπικές αποσκευές, β) "εισαγωγές χωρίς εµπορικό χαρακτήρα", οι εισαγωγές που: - έχουν περιστασιακό χαρακτήρα, και - αφορούν αποκλειστικά εµπορεύµατα που προορίζονται για προσωπική χρήση των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, ή για να προσφερθούν σαν δώρα, εφόσον δεν παρουσιάζουν από το είδος και την ποσότητά τους οποιοδήποτε εµπορικό ενδιαφέρον. Άρθρο Για τα κατωτέρω εµπορεύµατα, η ατέλεια του άρθρου 45 παράγραφος 1 περιορίζεται κατά ταξιδιώτη στις αναγραφόµενες ποσότητες: α) προϊόντα καπνού: 200 σιγαρέττα, ή 100 σιγαρίλος (πούρα µε µέγιστο βάρος 3 γραµµάρια κατά τεµάχιο), ή 50 πούρα, ή 250 γραµµάρια καπνού.

19 Όταν όµως πρόκειται για ταξιδιώτες που έχουν την κατοικία τους εκτός Ευρώπης, οι µέγιστες αυτές ποσότητες διαµορφώνονται ως εξής: 400 σιγαρέττα, ή 200 σιγαρίλος (πούρα µε µέγιστο βάρος 3 γραµµάρια κατά τεµάχιο), ή 100 πούρα, ή 500 γραµµάρια καπνού, β) οινοπνευµατώδη ποτά: - απεσταγµένα και οινοπνευµατώδη ποτά µε αλκοολικό τίτλο άνω του 22 % vol: 1 λίτρο. Τα Κράτη µέλη µπορούν να απαιτήσουν να περιέχεται η ποσότητα αυτή σε µία µόνο φιάλη, ή - απεσταγµένα και οινοπνευµατώδη ποτά, απεριτίφ µε βάση τον οίνο ή το οινόπνευµα µε αλκοολικό τίτλο ίσο ή µικρότερο του 22 % vol. Αφρώδεις οίνοι, οίνοι "liqueur": 2 λίτρα, και - σταθεροποιηµένοι οίνοι: 2 λίτρα, γ) αρώµατα: 50 γραµµάρια, και κολόνιες: 0,25 λίτρα. 2. Οι ταξιδιώτες κάτω των 17 ετών δεν δικαιούνται ατέλεια για τα εµπορεύµατα της παραγράφου 1 περιπτώσεις α) και β). Άρθρο 47 Για τα εµπορεύµατα που δεν απαριθµούνται στο άρθρο 46, η ατέλεια του άρθρου 45 παρέχεται κατά ταξιδιώτη στα όρια συνολικής αξίας 45 ECU. Τα Κράτη µέλη έχουν πάντως την ευχέρεια να περιορίσουν το ποσό αυτό µέχρι 23 ECU για τους κάτω των 15 ετών ταξιδιώτες. Άρθρο 48 Όταν η συνολική αξία δύο ή περισσότερων εµπορευµάτων υπερβαίνει, κατ' άτοµο, τα ποσά του άρθρου 47 η ατέλεια παρέχεται µέχρι του ύψους των ποσών

20 αυτών για τα εµπορεύµατα που, αν είχαν εισαχθεί µεµονωµένα, θα µπορούσαν να επωφεληθούν από την εν λόγω ατέλεια. Εννοείται πως η αξία ενός εµπορεύµατος δεν µπορεί να κατατµηθεί. Άρθρο Τα Κράτη έχουν την ευχέρεια να µειώσουν την αξία ή/και τις ποσότητες των εµπορευµάτων για τα οποία παρέχεται ατέλεια, όταν αυτά εισάγονται: - από πρόσωπα που διαµένουν στην παραµεθόρια ζώνη, - από µεθοριακούς εργαζόµενους, - από το προσωπικό των µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιούνται ανάµεσα στις τρίτες χώρες και στην Κοινότητα. Οι περιορισµοί αυτοί δεν ισχύουν όταν τα πρόσωπα που διαµένουν στην παραµεθόρια ζώνη αποδεικνύουν ότι δεν επιστρέφουν από την παραµεθόρια ζώνη της τρίτης χώρας που συνορεύει µε την Κοινότητα. Ισχύουν, πάντως, για τους µεθοριακούς εργαζόµενους και για το προσωπικό των µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιούνται ανάµεσα στην τρίτη χώρα και στην Κοινότητα, εφόσον εισάγουν προϊόντα µε την ευκαιρία µιας µετακίνησης που πραγµατοποιείται στα πλαίσια της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 1, νοείται ως: - "παραµεθόρια ζώνη", µε την επιφύλαξη των σχετικών συµβάσεων, µια ζώνη που δεν εκτείνεται σε βάθος µεγαλύτερο από 15 Km σε ευθεία γραµµή από τη µεθόριο. Οι κοινότητες των οποίων το έδαφος περιλαµβάνεται εν µέρει στη ζώνη αυτή θεωρούνται τµήµατά της, - "µεθοριακός εργαζόµενος, κάθε άτοµο που η συνηθισµένη του δραστηριότητα το υποχρεώνει να διέρχεται τα σύνορα κατά τις ηµέρες της εργασίας του. ΤΙΤΛΟΣ XII ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Ή ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Άρθρο 50 Παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τα αντικείµενα εκπαιδευτικού, επιστηµονικού ή µορφωτικού χαρακτήρα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I, ανεξάρτητα από τον παραλήπτη ή τη χρήση για την οποία προορίζονται. Άρθρο 51

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ήλωση Μετοικεσίας. Αν δεν υπογράψετε τη σχετική δήλωση ενώπιον των προξενικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001R2065 30/10/2001 Αριθµός σελίδων: 6 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Αθήνα, 10.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 9 Ιουλίου 2007 ΠΟΛ. 1094. ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Αθήνα 9 Ιουλίου 2007 ΠΟΛ. 1094. ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 Η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε ΦΠΑ ΕΙΣΑΓ. ΕΞΑΓ. Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται:

3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται: ΑΡΘΡΟ 17 ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 87 του ν. 3842/2010(ΦΕΚ 58 Α ) και την παράγραφο 7 του άρθρου Τέταρτου του ν.3845/2010 (ΦΕΚ65 Α ) Ειδικός φόρος σε είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2005 COM(2005) 332 τελικό 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ D.V.1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ D.V.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ D.V.1 1 ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (κεφαλαία γράµµατα) ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 2(α) ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (κεφαλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2015 CPV: 15511000-3 Κ.Α.Ε. : 20.6063 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 "Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3772, 24/11/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3772, 24/11/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος 224(1) του 2002 5(1) του 2003 77(1) του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Τ Ε Λ Ω Ν Ι Σ Τ Ε Σ

Ε Κ Τ Ε Λ Ω Ν Ι Σ Τ Ε Σ Ε Κ Τ Ε Λ Ω Ν Ι Σ Τ Ε Σ 1. Τί είναι εκτελωνιστής; Εκτελωνιστής είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και αναλαμβάνει την κατ επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1996L0022 EL 18.12.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 96/22/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της 29ης Απριλίου 1996 περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις 5.3.1.3.1. Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου με αριθμό 1234/2007 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 13/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1)

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) 1.Αποστολέας (όνοµα και πλήρης δ/νση) 2.Παραλήπτης (όνοµα και πλήρης δ/νση) ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1975 EL 01.01.2010 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα