ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερ νητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α ) όπως ισχύει σήμερα 3. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ ξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (ΦΕΚ 249/Β / ) 4. Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α ) όπως ισχύει σήμερα. 5. Τις διατάξεις του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγ χου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ199/ Α / ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α / ), το άρθρο 11 του ν.3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α / ) και ισχύει σήμερα Τις διατάξεις του π.δ. 223/2000 «Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» (ΦΕΚ 192/ Α / ) 5.2. Την υπ αριθμ. 8323/ απόφαση του Υπουρ γού Ανάπτυξης «Έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» (ΦΕΚ 8/Β / ) 5.3. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Ανάπτυξης «Περί συγκρότησης του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ.» (ΦΕΚ 36/τ. ΝΠΔΔ/ ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Β3 53/ απόφαση του Υπουργού Ανά πτυξης (ΦΕΚ 114/τ.ΝΠΔΔ/ ) και ισχύει σήμερα 6. Την υπ αριθμ /2006 κοινή απόφαση των Υπουρ γών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμο γής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδη γίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1187/ ). 7. Την υπ αριθμ. Β3 32/ κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί θεμάτων που αναφέρονται στην έννοια της φάσης της πρώτης μεταποίησης και στην οργάνωση και στο συντονισμό του συστήματος ελέγχου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» (ΦΕΚ 386/Β / ). 8. Την υπ αριθμ. 052/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων «Περί συνεργασίας του Ε.Φ.Ε.Τ. με τις Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες συμπεριλαμβα νομένων των Αρχών πρωτοβάθμιας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 687/Β / ). 9. Την υπ αριθμ. 349/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί ορισμού ση μείου επαφής για την Επιτροπή του Κώδικα Τροφίμων» (ΦΕΚ 183/Β / ) 10. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων» (ΦΕΚ 1745/Β / ). 11. Την υπ αριθμ. 088/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων «Περί ορισμού κεντρικών αρμο δίων αρχών για την οργάνωση επισήμων ελέγχων κατ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 Απριλίου 2004, καθώς και των κανονισμών 852/2004, 853/2004 και 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 175/Β / )

2 24072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12. Τις διατάξεις του 178/2002 Κανονισμού του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρω παϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων» (ΕΕ L31 της Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) 13. Τις διατάξεις του 882/2004 Κανονισμού του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» (ΕΕ L191 της Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) 14. Τις διατάξεις του 852/2004 Κανονισμού του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Για την υγιεινή των τροφίμων» (ΕΕ L226 της Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) 15. Τις διατάξεις του 853/2004 Κανονισμού του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης» (ΕΕ L226 της Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) 16. Τις διατάξεις του 854/2004 Κανονισμού του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο» (ΕΕ L226 της Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω παϊκών Κοινοτήτων) 19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Στόχοι 1. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), λαμ βάνοντας υπόψη τη νέα νομοθεσία τροφίμων, την εθνική πολιτική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευ ση των εμπλεκομένων στην αλυσίδα των τροφίμων, συγκροτεί Μητρώα Εκπαιδευτών κατ εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 3438/2006 με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος της Κατάρτισης, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης και την ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού δυ ναμικού των προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων, αρχών και φορέων ελέγχου και εκπαιδευτών των εκπαιδευτών. 2. Με την παρούσα απόφαση ορίζονται: Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ: Οι όροι και οι διαδικασίες πιστοποίησης και ένταξης στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Οι διαδικασίες ενημέρωσης και επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Οι διαδικασίες διαγραφής των στοιχείων των ενταγ μένων στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Ως κατάρτιση ορίζεται το σύστημα που αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει, καταρτίσει ή επανακαταρτίσει το προσωπικό που εμπλέκεται στην παραγωγή και έλεγχο των τροφίμων και το οποίο: α. παρέχει βασικές γνώσεις και δεξιότητες στο προ σωπικό επιχειρήσεων παράγουν, επεξεργάζονται, πα ρασκευάζουν, μεταποιούν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, συντηρούν, διακινούν και διαθέτουν τρόφιμα. β. συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή αναβαθμίζει γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων στις επιχειρήσεις τρο φίμων με στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ποιότητας των τροφίμων. γ. συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή αναβαθμίζει γνώσεις και δεξιότητες, που αποκτήθηκαν κατά το παρελθόν, του προσωπικού που ασκεί επίσημο έλεγχο των Ελεγκτικών Αρχών, με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την προστασία της Δημόσιας Υγείας. 2. Ως Εκπαιδευτής ορίζεται ο ειδικός, ο οποίος διαθέ τει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του συγκεκριμένου έργου ή του επαγγέλμα τος καθώς και τις απαραίτητες παιδαγωγικές γνώσεις και δεξιότητες για την προσέγγιση των καταρτιζομέ νων. Ο συνδυασμός των σύνθετων αυτών προσόντων τον καθιστά ικανό να συμμετέχει στον καθορισμό των μαθησιακών στόχων των προγραμμάτων κατάρτισης, να προσαρμόζει τους στόχους στις ανάγκες των κα ταρτιζομένων, να διευκολύνει τους καταρτιζόμενους στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων, να επιλέγει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους, να διασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή των καταρτιζομένων στην εκ παιδευτική διαδικασία και τελικά να τους οδηγεί στους συμφωνημένους στόχους. 3. Ως Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων ορίζεται ο κατάλογος στον οποίο εγγράφονται όσοι εκπαιδευτές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1 της παρούσας απόφασης. Στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων αποτυ πώνονται τα στοιχεία των εκπαιδευτών ως προς τα τυ πικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους εμπειρία αντιστοιχισμένη σε συγκεκριμένους τομείς των τροφί μων, καθώς και τη διδακτική τους εμπειρία, όπου και εφόσον απαιτείται. Η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες εκ παίδευσης, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας απόφασης. 4. Από τη δημοσίευση της παρούσας, οι εκπαιδευτές που απαρτίζουν το Μητρώο Εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. των ειδικοτήτων τροφίμων εντάσσονται αυτοδίκαια στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων του ΕΦΕΤ, ανάλογα με τα προσόντα τους. Οι παραπάνω εκπαιδευτές εφόσον πληρούν τους όρους και τις προ ϋποθέσεις ένταξης και στο Μητρώο Εκπαιδευτών Προ σωπικού των Ελεγκτικών Αρχών και Εκπαιδευτών, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα απόφαση και επιθυμούν την ένταξη τους και σε αυτά θα πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση Αλλαγής μητρώου ένταξης συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρ θρο 10 της παρούσας απόφασης. 5. Ως Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού των Ελεγκτι κών Αρχών και Εκπαιδευτών ορίζεται ο κατάλογος στον οποίο εγγράφονται οι εκπαιδευτές του που πληρούν τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας απόφασης. 6. Ως Γενικό Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ ορίζε ται ο κατάλογος ο οποίος έχει αναπτυχθεί από τον

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΕΤ στα πλαίσια προγραμμάτων που υλοποίησε ή υλοποιεί. 7. Ως Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ ορίζεται ο κατάλογος στον οποίο εγγράφονται οι εκπαιδευτές του Γενικού Μητρώου Εκπαιδευτών, του Μητρώου Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων και του Μητρώου Εκπαιδευτών Προσωπικού των Ελεγκτικών Αρ χών και Εκπαιδευτών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης. Άρθρο 3 Μεταβατικές Διατάξεις 1. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και μέ χρι κατάργησης του Γενικού Μητρώου, στα προγράμμα τα εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ διδάσκουν οι ενταγμένοι στο τηρούμενο Γενικό Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. 2. Το Γενικό Μητρώο καταργείται με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ σε χρόνο που θα καθορισθεί με την απόφαση του ΔΣ και οπωσδήποτε μετά τη δημιουργία του Μητρώ ου Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων και του Μητρώ ου Εκπαιδευτών Προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών και Εκπαιδευτών, σε εκτέλεση της παρούσας απόφασης. 3. Οι εκπαιδευτές του Γενικού Μητρώου που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 4 έως 8 της παρούσας απόφασης μπορούν με αίτησή τους να ενταχθούν στα μητρώα εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Άρθρο 4 Κριτήρια Ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ 1. Το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ απαρτίζεται από τα εξής Υπομητρώα: Α) Μητρώο Εκπαιδευτών προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων Β) Μητρώο Εκπαιδευτών προσωπικού Ελεγκτικών Αρ χών και Εκπαιδευτών Γ) Γενικό Μητρώο Εκπαιδευτών Οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης εξειδικεύονται ανά Μητρώο. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενταχθούν σε περισσότερα του ενός Μητρώα, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται για κάθε Μητρώο. 2. Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχει ρήσεων Τροφίμων απαιτούνται εναλλακτικά τα ακό λουθα: α. Πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συναφούς με τα τρόφιμα, ή Με ταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδα πής, συναφής με τα τρόφιμα αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δη μόσιο τομέα, συναφής με το/α αντικείμενο/α σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά (7) έτη και μετά τη λήψη του πτυχίου. β. Άλλος συναφής τίτλος σπουδών που επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης του δεν απονεμόταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι από Πανεπιστημιακά ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αποδεδειγμένη τριετής (3) επαγγελματι κή εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφής με το/α αντικείμενο/α σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά (7) έτη και μετά το πέρας των σπουδών. γ. Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) τμημάτων μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ. συναφές με τα τρόφιμα και αποδεδειγμένη τετραετής (4) επαγγελ ματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα συνα φής με το αντικείμενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία εννέα (9) έτη και μετά το πέρας των σπουδών. δ. Η αναγωγή της εμπειρίας του μη μόνιμου εκπαι δευτικού προσωπικού σε έτη πλήρους απασχόλησης γίνεται ως εξής: Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 650 διδακτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχό λησης. Για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Πανεπιστημιακός και Τεχνολογικός Τομέας), 250 διδακτικές ώρες σε αντικεί μενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών αντιστοι χούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης. Για τα Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., κ.λπ. 500 διδακτικές ώρες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης. ε. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης καλείται να τεκμηριώσει ότι η διδακτική του εμπειρία αναφέρεται σε αντικείμενα τροφίμων. 3. Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών και Εκπαιδευτών Για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών και Εκπαιδευτών απαιτούνται εναλλακτικά τα ακόλουθα: α. Πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συναφές με τα τρόφιμα ή Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) συναφής με τα τρόφιμα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτ λος σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και αποδεδειγμένη πενταετής (3) επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφής με το/α αντικείμενο/α σπου δών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά (7) έτη και μετά τη λήψη του πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκ παίδευσης. β. Πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης που επιτρέπει την άσκη ση του επαγγέλματος, εφόσον κατά τον χρόνο κτήσης του δεν απονέμονταν στην Ελλάδα αντίστοιχοι τίτλοι από Ανώτατα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αποδεδειγμένη τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, συναφής με το/α αντικείμε νο/α σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία επτά (7) έτη και μετά το πέρας των σπουδών. γ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης, καλείται να τεκμηριώσει ότι η διδακτική του εμπειρία αναφέρεται σε αντικείμενα τροφίμων. 4. Πρόσθετα στοιχεία για την πληρέστερη ενημέρωση του Μητρώου, στην περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει βεβαιώσεις/πιστο ποιητικά παιδαγωγικής κατάρτισης ή/και επιμόρφωσης, Πτυχίο ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ, πανεπιστημιακά πιστοποιητικά επιμόρφωσης, βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια άνω των 100 ωρών κ.ά., καλείται να συνυποβάλλει τα αντί στοιχα δικαιολογητικά.

4 24074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Εάν ο εκπαιδευτής είναι δημόσιος υπάλληλος, για την ανάληψη συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης για διδασκαλία και την εκτέλεση της, απαιτείται η ύπαρ ξη της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 31, του νόμου 2683/1999 (Φ.Ε.Κ. 19Α/ ). 6. Εκπαιδευτές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευ τών Επιχειρήσεων Τροφίμων του ΕΦΕΤ και απασχολού μενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων, καθώς και οι εμπειρογνώμονες που εμπλέκονται σε διαδικασίες αξιολόγησης δεν δύνανται να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα, των οποίων φορείς εκτέλεσης είναι οι επιχειρήσεις κατά το άρθρο 3 της υπ αριθμ / υπουργικής απόφασης. Άρθρο 5 Διαδικασία Ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ Για την ένταξη των ενδιαφερομένων είτε στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων είτε στο Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού των Ελεγκτικών Αρχών και Εκπαιδευτών ακολουθείται η εξής διαδικασία: 1. Κατάθεση Φακέλου Υποψηφιότητας: α. Ο υποψήφιος καταθέτει σφραγισμένο φάκελο υπο ψηφιότητας στον ΕΦΕΤ. Ο φάκελος υποψηφιότητας πε ριλαμβάνει σε δύο αντίτυπα, τα ακόλουθα: Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ανάλογο έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπο νται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης, με συνολική αρίθμηση όλων των σελίδων του φακέλου, συμπεριλαμ βανομένης και της αίτησης. Απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού σε τρα πεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ, το ύψος του οποίου θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ. β. Τα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ παραμένουν ανοιχτά και δέχονται συνεχώς νέες αιτήσεις υποψηφι ότητας. Οι αιτήσεις θα ελέγχονται περιοδικά και σύμ φωνα με τις ανάγκες, όπως αυτές θα εκτιμώνται από τον ΕΦΕΤ. Η αποστολή των φακέλων μπορεί να γίνεται μέσω ταχυδρομείου (απλοί ή συστημένοι) ή μέσω εται ριών ταχυμεταφορών. 2 Διαδικασίες Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότη τας α. Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται στον ΕΦΕΤ, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αποσφραγίζο νται και προωθούνται αρμοδίως στις προβλεπόμενες στην παρούσα απόφαση «Επιτροπές Ελέγχου Πληρό τητας και Συμβατότητας». β. Οι «Επιτροπές Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατό τητας» είναι τριμελείς και ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ. Φορείς, στελέχη των οποίων δύνανται να συμμετάσχουν στις Επιτροπές Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας, είναι ο ΕΦΕΤ, και άλλες Αρμόδιες Αρχές Υπηρεσίες και Ιδρύματα. γ. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας είναι η πα ρακολούθηση ειδικού προγράμματος κατάρτισης το περιεχόμενο του οποίου θα καθορίζεται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ. δ. Η συμμετοχή στις Επιτροπές Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ενταγμένου ή του υποψήφιου προς ένταξη στα Μη τρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Σε περίπτωση που μέλος Επιτροπής Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας είναι ήδη ενταγμένο ή υποψήφιο προς ένταξη στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ τότε θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση διαγραφής ή να παραιτηθεί της υποψηφιότη τας του από τα αντίστοιχα Μητρώα, προκειμένου να συμμετέχει στις Επιτροπές Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας. ε. Οι Επιτροπές Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότη τας συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου ή Αντι προέδρου του ΕΦΕΤ. στ. Οι Επιτροπές Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατό τητας έχουν ως έργο να: i. Ελέγχουν και αποφαίνονται κατά πλειοψηφία για την πληρότητα των φακέλων υποψηφιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6 της παρούσας απόφασης. ii. Ελέγχουν και επαληθεύουν, βάσει των συνημμένων δικαιολογητικών, τα δηλωθέντα στην αίτηση του υπο ψήφιου στοιχεία. iii. Αποφασίζουν για την τελική αντιστοίχηση της επι στημονικής και επαγγελματικής εμπειρίας του υποψή φιου σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο του υπο ψηφίου. iv. Εισηγούνται στον Γενικό Διευθυντή του ΕΦΕΤ την ένταξη ή μη του υποψηφίου στο αντίστοιχο Μητρώο του ΕΦΕΤ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου πλη ρότητας και συμβατότητας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Έντυπο Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας. 3. Επικύρωση Αποτελεσμάτων Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας Κοινοποίηση αποτελέσματος στους υποψήφιους. α. Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΕΤ λαμβάνοντας υπό ψη τα αποτελέσματα του ελέγχου πληρότητας και συμ βατότητας της Επιτροπής εισηγείται αρμοδίως στο Δ. Σ. του ΕΦΕΤ το οποίο αποφασίζει τελικά την ένταξη ή μη του υποψηφίου στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. β. Η ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ κοινοποι είται εγγράφως στους υποψήφιους και τα επικυρωμένα από το Δ.Σ. αποτελέσματα ελέγχου πληρότητας και συμβατότητας δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (www.efet.gr). Άρθρο 6 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ενταχθούν στα Μη τρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, καλούνται να υποβάλουν αίτηση ένταξης συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα: α. Τυπικά προσόντα: Τίτλοι σπουδών ή άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση Λοιπά δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν επιπρόσθε τα στοιχεία που επικαλείται ο υποψήφιος β. Επαγγελματική εμπειρία: Βεβαιώσεις εργοδοτών στις οποίες θα αναγράφο νται με σαφήνεια 1) η υπηρεσία, φορέας, οργανισμός ή επιχείρηση στην οποία αποκτήθηκε η εμπειρία, 2) η θέση εργασίας με αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων, 3) η χρονική διάρκεια και 4) το αντικείμενο εργασίας. Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου Φορέα ασφαλιστι κής κάλυψης (ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά Ταμεία) ή απο δεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις Δημοσίων Υπηρεσιών κλπ.) Πιστοποιητικά εργασίας θεωρημένα από την Επι θεώρηση Εργασίας. Οι αυτοαπασχολούμενοι, εργοδότες και ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να προσκομίζουν υποχρεωτικά αποδεικτικά τόσο φορολογικού όσο και ασφαλιστικού χαρακτήρα για την τεκμηρίωση της εμπειρίας που δη λώνουν. Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Ανωτάτων Εκπαιδευ τικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπει ρίας απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση από τον κατά νόμο αρμόδιο πρόεδρο ή προϊστάμενο Τμήματος ή Διευθυντή του Τομέα ή Διευθυντή του Εργαστηρίου στην οποία θα αναγράφεται με ακρίβεια το χρονικό διάστημα της απασχόλησης καθώς και το αντικείμενο της απασχόλησης. γ. Διδακτική Εμπειρία: Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας στις οποίες θα αναγράφονται με σαφήνεια 1) η Υπηρεσία, φορέας ή οργανισμός στον οποίο αποκτήθηκε η εμπειρία, 2) ο τίτλος του προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 3) το θεματικό αντικείμενο, 4) η συνολική χρονική διάρκεια, 5) το σύνολο των ωρών διδασκαλίας και 6) η κατηγορία των εκπαιδευομένων ή καταρτιζομένων. Αποδεικτικά στοιχεία του κύριου Φορέα ασφαλιστι κής κάλυψης (ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά Ταμεία) ή απο δεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις Δημοσίων Υπηρεσιών κλπ.) Πιστοποιητικά εργασίας θεωρημένα από την Επι θεώρηση Εργασίας. Όταν ο υποψήφιος έχει αποκτήσει τη διδακτική εμπειρία στην υπηρεσία, φορέα, οργανισμό ή επιχείρηση στην οποία εργάζεται, ως δικαιολογητικό υποβάλλεται μόνο η σχετική βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, στην οποία θα αναγράφεται το θεματικό αντικείμενο της εκπαίδευσης ή κατάρτισης, το αντικείμενο που δίδα ξε, η συνολική χρονική διάρκεια, το σύνολο των ωρών διδασκαλίας και η κατηγορία των εκπαιδευθέντων ή καταρτισθένων. δ. Επιπλέον Δικαιολογητικά: Βιογραφικό σημείωμα σε φόρμα euro CV. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι 1) δεν συντρέχουν κωλύ ματα του άρθρου 8 του ν. 2683/1999, 2) αποδέχεται το δικαίωμα του ΕΦΕΤ για χρήση, στατιστική επεξεργα σία και δημοσιοποίηση των στοιχείων που υποβάλλει, εφόσον ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, 3) δεν κατέχει θέση ή ιδιότητα που είναι ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του μέλους του Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και 4) όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο είναι αληθή. Αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής σε τρα πεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ, χρηματικού ποσού, που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1. Άρθρο 7 Πιστοποίηση Εκπαιδευτών του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση των Εκπαιδευτών που εντάσσονται στα μητρώα Εκπαιδευ τών του ΕΦΕΤ αποτελεί η απόκτηση των απαιτούμενων παιδαγωγικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την άσκηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού έργου. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες αυτές παρέχονται στους εκπαιδευτές μέσω πιστοποιημένων από τον ΕΦΕΤ προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών. 2. Η διάρκεια και το περιεχόμενο των πιστοποιημένων από τον ΕΦΕΤ προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευ τών θα διαμορφώνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ και ακολούθως θα δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με τις σύγχρονες απαιτήσεις στον έλεγχο και την πα ραγωγή των τροφίμων. 3. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στα πιστοποιημένα από τον ΕΦΕΤ προγράμματα εκ παίδευσης εκπαιδευτών θα καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.). 4. Αναπόσπαστο μέρος της παρακολούθησης των πι στοποιημένων από τον ΕΦΕΤ προγραμμάτων εκπαίδευ σης εκπαιδευτών αποτελεί η συμμετοχή στις διαδικασί ες αξιολόγησης, σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε πιστοποιημένο από τον ΕΦΕΤ πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών και καθορίζεται σαφώς στις προκηρύξεις των πιστοποιη μένων προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών καθώς και στο εκάστοτε ισχύον Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Κατάρτισης (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.). 5. Οι εκπαιδευτές που ολοκληρώνουν με επιτυχία πι στοποιημένο από τον ΕΦΕΤ πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών λαμβάνουν σχετική Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από τον φορέα υλοποίησης του προ γράμματος. Οι εν λόγω Εκπαιδευτές πληρούν τις προ ϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία Πιστοποίησης, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης. 6. Οι εκπαιδευτές που δεν ολοκληρώνουν με επιτυχία το πιστοποιημένο από τον ΕΦΕΤ πρόγραμμα εκπαίδευ σης εκπαιδευτών, δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετά σχουν περαιτέρω στη διαδικασία Πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, παραμένουν στο Μητρώο του ΕΦΕΤ, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και διατηρούν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν σε επόμενη φάση πι στοποιημένο από τον ΕΦΕΤ πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών. 7. Εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακολούθη σης πιστοποιημένου από τον ΕΦΕΤ προγράμματος εκ παίδευσης εκπαιδευτών οι παρακάτω υποψήφιοι που εντάσσονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων του ΕΦΕΤ καθώς και στο Μητρώο Εκπαιδευ τών προσωπικού Ελεγκτικών Αρχών ως πιστοποιημένοι εκπαιδευτές. α. Μέλη Διδακτικού Επιστημονικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π. και Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευ τικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα: μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν στη βαθμίδα του επίκουρου και άνω μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν στη βαθμίδα του λέκτορα και διαθέτουν τριετή εμπειρία στην Εκπαίδευση μέλη Ε.Π. Α.Τ.Ε.Ι. που ανήκουν στη βαθμίδα του επί κουρου Καθηγητή και άνω μέλη Ε.Π. Α.Τ.Ε.Ι. που ανήκουν στη βαθμίδα του Κα θηγητή Εφαρμογών και διαθέτουν τριετή εμπειρία στην Εκπαίδευση

6 24076 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πιστοποιημένοι από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. εκπαιδευτές ειδι κοτήτων τροφίμων β. Κάτοχοι Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού Διπλώ ματος Ειδίκευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημε δαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από αρμόδια όργανα ισοτιμιών, με κα τεύθυνση ή εξειδίκευση στη διδακτική και κάποιον από τους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων ή συναφούς αντικειμένου ή κλάδου. Άρθρο 8 Διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Μητρώου ΕΦΕΤ 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης έχουν: α. Οι εκπαιδευτές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πιστοποιημένο από τον ΕΦΕΤ πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 7, εντός 24 μη νών από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους και για τρεις κατ ανώτατο όριο φορές. β. Οι εκπαιδευτές που δεν έχουν παρακολουθήσει πιστοποιημένο από τον ΕΦΕΤ πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, διαθέτουν όμως τα προσόντα που ορίζο νται στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης. γ. Εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης τα μέλη διδακτικού επιστη μονικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων και εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Τ.Ε.Ι. που δια θέτουν τα προσόντα που ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης. Οι παραπάνω εκπαιδευτές μετά την αξιολόγηση της αίτησης τους για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ εντάσσο νται απευθείας στο ανάλογο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. 2. Ο ΕΦΕΤ φέρει την ευθύνη της διοργάνωσης και διεξαγωγής των διαδικασιών πιστοποίησης. Οι χρόνοι διεξαγωγής των εν λόγω διαδικασιών θα ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ του ΕΦΕΤ και σύμφωνα με τις ανάγκες των Μητρώων Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ενημερώνονται από σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες αναφέρονται οι χώροι και οι ημερομηνίες διεξαγωγής. 3. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετέχουν σε δια δικασία πιστοποίησης αποστέλλουν στον ΕΦΕΤ φάκελο πιστοποίησης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση για συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίη σης Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης πιστοποιη μένου από τον ΕΦΕΤ προγράμματος εκπαίδευσης εκ παιδευτών στην οποία θα αναφέρεται η ακριβής ημε ρομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος. Σχέδιο μικροδιδασκαλίας σε θέμα που επιθυμεί ο υποψήφιος συνοδευόμενο από το αντίστοιχο, έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό που θα παρουσιαστεί ενώ πιον της «Επιτροπής Πιστοποίησης Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ». Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού σε τρα πεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ, το ύψος του οποίου θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ. 4. Οι εκπαιδευτές στους οποίους δεν χορηγείται η πιστοποίηση, παραμένουν στο Μητρώο του ΕΦΕΤ στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης σε επόμενη φάση, εντός του χρονικού διαστήματος των 24 μηνών κατ ανώτατο όριο και για τρεις συνολικά φορές από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. 5. Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν εκ νέου σε κάθε επόμενη διαδικασία πιστοποίησης, εντός του οριζόμενου διαστήματος των 24 μηνών, κατ ανώτα το όριο, από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους υποβάλλουν στον ΕΦΕΤ φάκελο που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση συμμετοχής σε διαδικασία Πιστοποίησης. Στην αίτηση αναφέρεται ότι πρόκειται για επανεξέ ταση. Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ. Σχέδιο μικροδιδασκαλίας όπως ορίζεται στο άρθρο Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης και μετά την τρί τη κατά σειρά προσπάθεια ή έχουν παρέλθει 24 μήνες από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του και δεν έχει υποβάλλει καμία αίτηση για συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης, παραμένει στο Γενικό Μητρώο Εκπαιδευ τών του ΕΦΕΤ και υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου πιστοποιημένο από τον ΕΦΕΤ πρόγραμμα εκπαί δευσης εκπαιδευτών, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαδικασία πιστοποίησης, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που ορίζονται στην παρούσα απόφαση. 7. Ο ΕΦΕΤ συγκεντρώνει τους φακέλους πιστοποίησης και ελέγχει αρμοδίως την πληρότητα των φακέλων ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 8. Στη συνέχεια, και σε χρόνο και χώρο που θα κα θορίζεται από τον ΕΦΕΤ θα διενεργείται η διαδικασία πιστοποίησης, η οποία περιλαμβάνει την παρουσίαση από τον υποψήφιο, ενώπιον «Επιτροπής Πιστοποίησης Εκπαιδευτών» και ομάδας συνυποψήφιων του, μιας υπο δειγματικής μικροδιδασκαλίας, όπως αυτή περιγράφεται στο σχέδιο μικροδιδασκαλίας που συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο πιστοποίησης. Η διάρκεια της παρουσίασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) λεπτά της ώρας. Για την υποβοήθηση του έργου των Επιτροπών Πιστοποίησης προβλέπεται μα γνητοσκόπηση της διαδικασίας, η οποία καταχωρείται στον φάκελο πιστοποίησης του υποψηφίου. 9. Σύνθεση των Επιτροπών Πιστοποίησης Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ α. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ συγκροτούνται «Τριμελείς Επιτροπές Πιστοποίησης Εκπαιδευτών» οι οποίες απαρτίζονται από: Τρεις υπαλλήλους του ΕΦΕΤ ή και εκπαιδευτές εκ παιδευτών, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν Μεταπτυ χιακό Τίτλο Σπουδών (Master ή Διδακτορικό) σε αντικεί μενο συναφές με τρόφιμα της ημεδαπής, ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών και πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία ή/και σημαντικό διδακτικό έργο συναφές με το αντικείμενο των σπουδών τους. β. Οι εκπαιδευτές εκπαιδευτών που συμμετέχουν στις Επιτροπές Πιστοποίησης Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ δεν έχουν το δικαίωμα να αξιολογήσουν εκπαιδευόμενους τους οποίους έχουν εκπαιδεύσει οι ίδιοι ως Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών. γ. Ο αρχαιότερος από τα μέλη προεδρεύει της Επι τροπής Πιστοποίησης Εκπαιδευτών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Έργο των Τριμελών Επιτροπών Πιστοποίησης Εκ παιδευτών α. Έργο των επιτροπών πιστοποίησης εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, είναι η τελική επιβεβαίωση της κατοχής των απαιτούμενων παιδαγωγικών γνώσεων και δεξιοτήτων από την πλευρά των υποψηφίων για την άσκηση του ρόλου του εκπαιδευτή. Ειδικότερα: Η τριμελής επιτροπή πιστοποίησης εκπαιδευτών αξιολογεί την επάρκεια του περιεχομένου της μικροδι δασκαλίας με βάση ειδικά διαμορφωμένα κριτήρια ως προς τους παρακάτω άξονες: Στοχοθεσία και σαφήνεια του σχεδίου μικροδιδα σκαλίας Συνάφεια περιεχομένου με τους εκπαιδευτικούς στόχους Σχέση ύλης χρόνου Σαφήνεια χρήσης εννοιών και ορολογίας Σαφής χειρισμός προφορικού λόγου Γλώσσα σώματος και χρήση του χώρου Ορθή επιλογή, συνδυασμός και ευελιξία στην εφαρ μογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και με θόδων Ενθάρρυνση Συμμετοχικότητα Κατάλληλη χρήση εποπτικών τεχνολογικών μέ σων β. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίη σης η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το Έντυπο Αξιολόγησης της Μικροδιδασκαλίας. Στη συνέχεια συ ντάσσεται Εισηγητική Έκθεση, η οποία υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Στην Εισηγητική Έκθεση αποτυπώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και επι βεβαιώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της διαδικασίας πιστοποίησης. γ. Ο φάκελος πιστοποίησης, μετά το πέρας της συμ μετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει: Τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης πιστο ποιημένου από τον ΕΦΕΤ προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών (πλην των υποψηφίων που διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης). Το σχέδιο και το συνοδευτικό έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό της μικροδιδασκαλίας. Το έντυπο αξιολόγησης της μικροδιδασκαλίας. Την εισηγητική έκθεση της επιτροπής πιστοποίησης και Τη βιντεοταινία για κάθε υποψήφιο. δ. Η Εισηγητική Έκθεση προωθείται στον Γενικό Διευ θυντή του ΕΦΕΤ προκειμένου να εισηγηθεί στο Διοικη τικό Συμβούλιο για τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης του υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9.1. της παρούσας απόφασης. Άρθρο 9 Συγκρότηση Μητρώου Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ 1. Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΕΤ λαμβάνοντας υπό ψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τριμελών επιτροπών πιστοποίησης, εισηγείται τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης του υποψηφίου στο Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, το οποίο και αποφασίζει τελικά. 2. Τα επικυρωμένα από το Δ.Σ. αποτελέσματα κοι νοποιούνται με σχετική Βεβαίωση στους υποψήφιους και δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (www.efet.gr). Οι επιτυχόντες στη διαδικασία πιστοποίησης εντάσσονται στο ανάλογο Μητρώο των Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. 3. Το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ απαρτίζεται από τα εξής Υπομητρώα: Το Υπομητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Επι χειρήσεων Τροφίμων Το Υπομητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Προ σωπικού των Ελεγκτικών Αρχών και Εκπαιδευτών 4. Εκπαιδευτές που εντάσσονται στο Μητρώο Πιστο ποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και δεν συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στην υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων ή αρχών ελέγχου εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία λήψης της πιστοποίησης θα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν σύντομο πιστοποιημένο από τον ΕΦΕΤ πρόγραμμα κα τάρτισης, προκειμένου να ανανεώσουν την ισχύ της πιστοποίησης τους, άλλως παύει ισχύουσα η πιστο ποίηση τους. 5. Ο ΕΦΕΤ προκειμένου να ελέγχει τη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης των ενταγμένων στα Μη τρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, καλεί τους υποψήφιους να υποβάλλουν στον ΕΦΕΤ κάθε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ένταξης τους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ φάκελο με τη διδακτική τους εμπειρία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώνουν δι δακτική εμπειρία 150 ωρών στην εκπαίδευση/κατάρτιση ανά πενταετία. Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη διδακτική εμπειρία αναφέρονται στο άρθρο 6 της πα ρούσας απόφασης. Η αξιολόγηση της διδακτικής εμπει ρίας θα γίνεται βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο της 5 παρούσας απόφασης. Άρθρο 10 Διαδικασία Διαχείρισης Μεταβολών Στοιχείων Εκπαιδευτών 1. Για την πληρέστερη ενημέρωση των στοιχείων των ενταγμένων στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ (Μη τρώο και Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών) και με στόχο τη συστηματική καταγραφή, την επικαιροποίη ση και την αποτύπωση μεταβολών των στοιχείων που συγκροτούν τον ατομικό φάκελο του κάθε εκπαιδευτή, θεσμοθετείται Διαδικασία Διαχείρισης Μεταβολών. 2. Οι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Δι αχείρισης Μεταβολών διαρκώς και όποτε παρουσιάζεται μεταβολή στα στοιχεία τους, τα οποία εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: α. Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση Ατομικών Στοι χείων β. Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση Μητρώου Έντα ξης γ. Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση της επαγγελμα τικής εμπειρίας δ. Συμπλήρωση τυπικών προσόντων ή/και πρόσθετων στοιχείων ε. Συμπλήρωση διδακτικής εμπειρίας 3. Ειδικότερα, για τη Διαχείριση Αλλαγών Ατομικών Στοιχείων (Επώνυμο, Α.Δ.Τ, Α.Φ.Μ., Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e mail κ.λ.π.) των ενταγμένων στα Μητρώα Εκπαι δευτών του ΕΦΕΤ ισχύει η ακόλουθη διαδικασία: Ο Εκπαιδευτής συμπληρώνει αίτηση διαχείρισης μεταβολών ατομικών στοιχείων, στοιχείων επικοινωνίας, στην οποία αναγράφει τα απαραίτητα ατομικά στοιχεία. Αποστέλλει τη συμπληρωμένη αίτηση ταχυδρομικώς

8 24078 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ή και με φαξ στον ΕΦΕΤ μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΕΤ οπότε η αλλαγή αυτών των στοιχείων θα γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση της παραπάνω υπηρεσίας Η αίτηση εξετάζεται από το αρμόδιο τμήμα ή Διεύ θυνση του ΕΦΕΤ. Το αποτέλεσμα του ελέγχου της αίτησης διαχεί ρισης μεταβολών των προαναφερθέντων στοιχείων καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων του ΕΦΕΤ και η νέα κατάσταση δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (www.efet.gr). α. Η διαχείριση μεταβολών ατομικών στοιχείων και στοι χείων επικοινωνίας θα γίνεται καθ όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός των περιπτώσεων που η διαδικασία θα ρυθ μίζεται διαφορετικά, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ. 4. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες στοιχείων (ση μεία του 10.2, β ε) ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία διαχείρισης μεταβολών. Ο εκπαιδευτής υποβάλλει στον ΕΦΕΤ: Αίτηση τροποποίησης ή συμπλήρωσης ανάλογα με την κατηγορία των στοιχείων που επιθυμεί να τροπο ποιήσει συνοδευόμενη από όλα τα εκάστοτε απαιτού μενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6 της παρούσας απόφασης και για το Υπομητρώο που υποβάλλει την αίτηση. Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού σε τρα πεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ, το ύψος του οποίου θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ. 5. Αίτημα διαχείρισης μεταβολών μπορεί να υποβάλ λεται διαρκώς. 6. Η αίτηση παραλαμβάνεται από τον ΕΦΕΤ και προω θείται για έλεγχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και συμπλήρωση θα εξετάζεται επιπρόσθετα προς την τρέχουσα κατάσταση του εκπαιδευτή στο Μητρώο που είναι ενταγμένος. 7. Το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ. αποφασίζει μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης. Η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ κοινοποιείται εγγράφως στους ενδιαφερόμενους και η νέα κατάσταση δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (www.efet.gr). Άρθρο 11 Διαδικασία Διαγραφής από τα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ 1. Όσοι επιθυμούν να διαγραφούν από το Μητρώο Εκ παιδευτών του ΕΦΕΤ υποβάλλουν σχετική Αίτηση στον ΕΦΕΤ. Στη συνέχεια το αίτημα προωθείται στον Γενικό Διευθυντή του ΕΦΕΤ, ο οποίος και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του ΕΦΕΤ. Από τη λήψη της απόφασης του Δ.Σ., θεωρείται ως μη εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο Μητρώο και ακολουθεί σχετική ενημέρωση του Μητρώ ου. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. 2. Σε κάθε περίπτωση που θα ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ περί διαγραφής για οποιονδήποτε λόγο, εγγεγραμμένου από κάποιο Μητρώο του ΕΦΕΤ, η εν λόγω διαγραφή θα ισχύει από τη λήψη της απόφασης αυτής και ακολούθως θα ενημερώνεται σχετικά το αντί στοιχο Μητρώο. Η σχετική απόφαση θα κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο. 3. Όταν εκπαιδευτής που έχει διαγραφεί από τα μη τρώα εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ επιθυμεί να επανενταχθεί, υποβάλλει σε κάθε περίπτωση, αίτηση και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας για το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4, 5, και 6 της παρούσας απόφασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί της παρούσας απόφασης, όπως όταν πρόκειται περί εντάξεως για πρώτη φορά, με τις εξής εξαιρέσεις: α. Στην περίπτωση που το άτομο που διαγράφτηκε από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ είχε παρα κολουθήσει επιτυχώς πιστοποιημένο από τον ΕΦΕΤ πρόγραμμα εκπαίδευσης και εφόσον δεν έχει παρέλ θει διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών από τη στιγμή που του χορηγήθηκε η βεβαίωση επιτυχούς παρακο λούθησης, δεν απαιτείται η εκ νέου παρακολούθηση του προγράμματος αυτού και β. Στην περίπτωση που εκπαιδευτής έχει διαγραφεί από το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 36 μηνών από τη στιγμή που του χορηγήθηκε πιστοποί ηση, δεν απαιτείται ούτε η εκ νέου υποβολή φακέλου υποψηφιότητας για το Μητρώο, ούτε η εκ νέου παρακο λούθηση προγράμματος εκπαίδευσης (άρθρο 7), ούτε η εκ νέου συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης (άρθρο 8), παρά μόνον η υποβολή σχετικού αιτήματος. 4. Διαγραφή ενός εκπαιδευτή από τα Μητρώα Εκ παιδευτών του ΕΦΕΤ μπορεί επίσης να γίνει, με από φαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ, όταν διαπιστωθεί ανάρμοστη ή αντίθετη, προς τους σκοπούς της εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχει θέσει ο ΕΦΕΤ, συμπεριφορά ή δράση που θίγει το κύρος του ΕΦΕΤ, ή κακή χρήση του εκπαιδευτικού υλικού ή του τίτλου του εγγεγραμμένου στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Άρθρο 12 Λοιπές Διατάξεις 1. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση και προκύπτει κατά τη διαδικα σία ένταξης των υποψηφίων στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις, θα αντι μετωπίζεται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ. 2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας για ένταξη στα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ που έχουν υποβληθεί μέχρι της έναρξης ισχύος της παρούσας από φασης θα αξιολογηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ. Άρθρο 13 Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: _ Ημερομηνία γέννησης / /

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: _ Ημερομηνία γέννησης / / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Μ Η Τ Ρ Ω Ο Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Ν Σ. Υ. Υ Επώνυμο: Όνομα: Σας υποβάλλω σφραγισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 3 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 4 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, 10181 ΑΘΗΝΑ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

28160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

28160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28161 28162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28163 28164 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 98 / 25-11-2013 ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΚ/01: Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης, με σύμβαση εξαρτημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση ενός (1) αυτόματου πυρσού για τη φωτοσή μανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Γιαλισκαρίου Ικαρίας.... 1 Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 290 /

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 290 / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 839 Αθήνα, 20-10-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεία 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1821 23 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 113709 Σύστημα Πιστοποίησης Στελεχών ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2013 Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1808 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 16368 Κ αθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγε λίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. πρ. 77 Αθήνα, 16-1-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη, 4/1/014 Αριθ. Πρωτ. : 603 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ηρ. Κωνσταντοπούλου (Πολυκλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19/07/2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αθήνα 19/07/2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β41ΙΟΡ9Τ-ΥΦΑ ΝΠΔΔ Αθήνα 19/07/2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 12410 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, 11526 Αθήνα Πληροφορίες: Ευάγγελος Μουρελάτος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ. Τη Γραμματεία του Τμήματος. της Σχολής. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ. Τη Γραμματεία του Τμήματος. της Σχολής. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. ΠΡΟΣ: Τη Γραμματεία του Τμήματος. ΑΙΤΗΣΗ της Σχολής. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. ΕΠΩΝΥΜΟ..... ΟΝΟΜΑ..... Με την παρούσα υποβάλλω την υποψηφιότητά μου, προκειμένου να κριθώ για πρόσληψη σε θέση (Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ UNIVERSITY OF PIRAEUS DEPARTMENT OF ECONOMICS KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Γενικές Διατάξεις - Όργανα Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, Αρ. πρωτ. Α. 563

Αλεξανδρούπολη, Αρ. πρωτ. Α. 563 Αλεξανδρούπολη, 12-12 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 563 Ταχ. Διεύθυνση: Οψικίου 23 Ταχ. Κώδικας: 68 100 Τηλέφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τηλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Ηλεκτρ. Διευθ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1317 / 05-10-2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1317 / 05-10-2012 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η με αριθμ. Πρωτ / (ΦΕΚ 3079/ ) ΥΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η με αριθμ. Πρωτ / (ΦΕΚ 3079/ ) ΥΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Λέανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / /2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση ενός (1) αυτόματου πυρσού για τη φωτοσή μανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Γιαλισκαρίου Ικαρίας.... 1 Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη 16-11-2015. Αριθμ. Πρωτ. 3382/16-11-2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη 16-11-2015. Αριθμ. Πρωτ. 3382/16-11-2015 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2142 31 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΦ. 821/3412P/157476/Z1 Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΨΩ5Φ469ΗΡ8-ΨΤΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες - Τηλ.: , Φαξ.:

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες - Τηλ.: , Φαξ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες - Τηλ.: 2541079458, 25410-79414 - Φαξ.:2541079454 Πρωτόκολλο.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

5. Την υπ. αριθ. 06/ Απόφαση Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

5. Την υπ. αριθ. 06/ Απόφαση Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Πληροφορίες Πικέρμι 13.07.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Πληροφορίες Πικέρμι 13.07.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες Πικέρμι 13.07.2012 Email :prasina_dmata@cres.gr Αρ.Πρ.: 555/ ΕΦΔ ΕΠΠΕΡΑΑ www.cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 767 3 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Aριθμ. Φ16/ 115939 /Ζ2 Έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 4984 Αθήνα, 7.12.2011

Αρ. Πρωτ.: 4984 Αθήνα, 7.12.2011 Αρ. Πρωτ.: 4984 Αθήνα, 7.12.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 Email: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα 1-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1550 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα