ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» Γενικά Βάσει της υπουργικής αποφάσεως 71944/Β7/ , που δημοσιεύθηκε στο φύλλο με αριθμό 1597/Β/ και στο φύλλο με αριθμό 1841/Β/ , εγκρίθηκε το Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώνουν τα Τμήματα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ηθική Φιλοσοφία». Αντικείμενο του Διαπανεπιστημονικού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η Ηθική Φιλοσοφία. Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η διεύρυνση αλλά και η εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επιστημονικών αντικειμένων που πραγματεύονται τα Τμήματα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που προσφέρουν τα Τμήματα. Οι επιστημονικές εστιάσεις του προγράμματος προσδοκάται ότι θα οδηγήσουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές: α) Στην κατάκτηση νέων επιστημονικών επιτευγμάτων β) Στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένους επιστήμονες, καταρτισμένους σε θεωρία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή στην προώθηση της Ηθικής Φιλοσοφίας. Ειδικότερα το ΔΔΠΜΣ έχει ως στόχο: α) Την μεταπτυχιακή ειδίκευση επιστημόνων στην Ηθική Φιλοσοφία β) Την Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο προαναφερθέν αντικείμενο. Κύκλοι Σπουδών Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διακρίνεται σε δύο κύκλους: Α Κύκλος: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ο πρώτος κύκλος (Α Κύκλος) καλύπτει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης και έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τεσσάρων (4) εξαμήνων, όπως προσδιορίζεται στην Υπουργική Απόφαση Έγκρισης του Προγράμματος (άρθρο 5). Οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Ηθική Φιλοσοφία. 2/11

3 Β Κύκλος: Διδακτορικό Δίπλωμα Ο Β Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) Η συνολική διάρκεια σπουδών, περιλαμβανομένης και της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) επιπλέον εξάμηνα μετά την λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης όπως προσδιορίζεται στην Υπουργική Απόφαση Έγκρισης του Προγράμματος (άρθρο 5). Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος διδάκτορας, υποχρεούται, αν του ζητηθεί από την Ε.Δ.Ε., να περατώσει κύκλο μαθημάτων στο πλαίσιο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα ή να επικουρεί μέλη Δ.Ε.Π. Υπόλοιπα θέματα ρυθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές». Προκήρυξη Θέσεων - Προϋποθέσεις συμμετοχής Στο Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών Σπουδών και Επιστημών της Φύσης του Ανθρώπου με κριτήρια που καθορίζει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Σε περιπτώσεις κατηγοριών πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. που τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών παρουσιάζουν ελλείψεις για την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης αποφασίζει για την παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων σε Προπτυχιακό επίπεδο. Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μ.Δ.Ε. του εν λόγω προγράμματος, καθώς και των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε. που συνυπολογίζει τις σπουδές, το γενικότερο έργο και την συγκρότηση των υποψηφίων, μη κάτοχοι Μ.Δ.Ε., πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ ή άλλων ισότιμων Σχολών. Ο Μεταπτυχιακός φοιτητής που δεν προέρχεται από το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ηθική Φιλοσοφία» σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να παρακολουθήσει μαθήματα που ορίζονται κατά περίπτωση από τη Συντονιστική Επιτροπή. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, είναι δυνατή η απαλλαγή μεταπτυχιακού φοιτητή αυτής της κατηγορίας από όλα ή μέρος των μεταπτυχιακών μαθημάτων εφόσον ο ίδιος ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα στο πλαίσιο των προηγουμένων σπουδών του. Ο αριθμός των εγγραφομένων μεταπτυχιακών φοιτητών κάθε έτος στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά την διαδικασία επιλογής φοιτητών, γίνεται δεκτός στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης, ως υπεράριθμος, πτυχιούχος υπότροφος του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία του είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο της Φιλοσοφίας. Ο υπότροφος αυτός εγγράφεται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή ένα μέλος Δ.Ε.Π. που ανήκει στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ως επιβλέπων, ο οποίος παρακολουθεί την εξέλιξη 3/11

4 των σπουδών του φοιτητή και υποβάλλει στην Σ.Ε. στο τέλος του έτους έκθεση προόδου του φοιτητή. Χρόνος Έναρξης Μεταπτυχιακών Σπουδών Οι μεταπτυχιακές σπουδές αρχίζουν το χειμερινό εξάμηνο. Η ακριβής ημερομηνία καθορίζεται εκάστοτε από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και ανακοινώνεται από την Συντονιστική Επιτροπή. Το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Αναστολή φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών Α. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του, άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της διπλωματικής του εργασίας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μόνο μια φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε μικρότερης του ενός εξαμήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε φοιτητές που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν υπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας φοίτησης που προβλέπεται στην περίπτωση Β. Β. Φοιτητής που θα επαναλάβει τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λ.π., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος λαμβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει την φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο φοιτητής που επαναλαμβάνει την φοίτησή του, όπως και οποιοσδήποτε άλλος φοιτητής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να δηλώσει περισσότερα των πέντε (5) μαθημάτων και σεμιναρίων ανά εξάμηνο. Δεν μπορεί επίσης να αναλάβει θέμα μεταπτυχιακής εργασίας δίχως να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα και τα σεμινάρια που προβλέπονται. Πρόγραμμα Σπουδών Α Κύκλος: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης παρέχονται υπό την μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοιτήσεως. Η έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος γίνεται κατά την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους και η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα κατ ελάχιστον. Το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Όλα τα μαθήματα και τα σεμινάρια διδάσκονται έκαστο από δύο (2) ώρες την εβδομάδα. (Δηλαδή, σε κάθε αντικείμενο αντιστοιχεί ένα 2ωρο μάθημα και ένα 2ωρο σεμινάριο). Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ορισμένο αριθμό μαθημάτων και σεμιναρίων. Τα μαθήματα και σεμινάρια των Α και Β εξαμήνων στοχεύουν στην εμβάθυνση του φοιτητή στο αντικείμενο. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και σεμινάρια που διδάσκονται στα εξάμηνα αυτά είναι προαπαιτούμενα. Για να συνεχίσει ο φοιτητής τις σπουδές του στα Γ και Δ εξάμηνα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα προαπαιτούμενα μαθήματα και σεμινάρια των Α και Β εξαμήνων. 4/11

5 Α Εξάμηνο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΘ01 Συστήματα ηθικής φιλοσοφίας Α Εξάμηνο 2 ΗΘΣ01 Σεμινάριο (Συστήματα ηθικής φιλοσοφίας) Α Εξάμηνο 2 ΗΘ02 Κοινωνική φιλοσοφία και ηθική Α Εξάμηνο 2 ΗΘΣ02 Σεμινάριο (Κοινωνική φιλοσοφία και ηθική) Α Εξάμηνο 2 ΗΘ03 Διαπολιτισμική ηθική Α Εξάμηνο 2 ΗΘΣ03 Σεμινάριο (Διαπολιτισμική ηθική) Α Εξάμηνο 2 * Μάθημα Επιλογής Α Εξάμηνο 2 * Σεμινάριο (Μάθημα Επιλογής) Α Εξάμηνο 2 * Μάθημα Επιλογής Α Εξάμηνο 2 * Σεμινάριο (Μάθημα Επιλογής) Α Εξάμηνο 2 *Σημείωση : Ο φοιτητής προ της ενάρξεως του Α Εξαμήνου επιλέγει υποχρεωτικά και δεσμευτικά δύο- από τα προσφερόμενα κάθε Ακαδημαϊκού Έτους - μαθήματα επιλογής και σεμινάρια που παρατίθενται παρακάτω στον πίνακα : ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. Β Εξάμηνο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΘ04 Βιοηθική Β Εξάμηνο 2 ΗΘΣ04 Σεμινάριο (Βιοηθική) Β Εξάμηνο 2 ΗΘ05 Τεχνολογική εξέλιξη και ηθική Β Εξάμηνο 2 ΗΘΣ05 Σεμινάριο (Τεχνολογική εξέλιξη και ηθική) Β Εξάμηνο 2 ΗΘ06 Δίκαιο και ηθική Β Εξάμηνο 2 ΗΘΣ06 Σεμινάριο (Δίκαιο και ηθική) Β Εξάμηνο 2 * Μάθημα Επιλογής Β Εξάμηνο 2 * Σεμινάριο (Μάθημα Επιλογής) Β Εξάμηνο 2 * Μάθημα Επιλογής Β Εξάμηνο 2 * Σεμινάριο (Μάθημα Επιλογής) Β Εξάμηνο 2 *Σημείωση : Ο φοιτητής προ της ενάρξεως του Β Εξαμήνου επιλέγει υποχρεωτικά και δεσμευτικά δύο- από τα προσφερόμενα κάθε Ακαδημαϊκού Έτους - μαθήματα επιλογής και σεμινάρια που παρατίθενται παρακάτω στον πίνακα : ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. Γ Εξάμηνο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΘ07 Περιβαλλοντική Ηθική Γ Εξάμηνο 2 ΗΘΣ07 Σεμινάριο (Περιβαλλοντική Ηθική) Γ Εξάμηνο 2 ΗΘ08 Ηθική της εργασίας Γ Εξάμηνο 2 ΗΘΣ08 Σεμινάριο (Ηθική της εργασίας) Γ Εξάμηνο 2 * Μάθημα Επιλογής Γ Εξάμηνο 2 * Σεμινάριο (Μάθημα Επιλογής) Γ Εξάμηνο 2 * Μάθημα Επιλογής Γ Εξάμηνο 2 * Σεμινάριο (Μάθημα Επιλογής) Γ Εξάμηνο 2 ΔΗΘ01 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Χειμερινό Εξάμηνο) Γ Εξάμηνο 4 5/11

6 *Σημείωση : Ο φοιτητής προ της ενάρξεως του Γ Εξαμήνου επιλέγει υποχρεωτικά και δεσμευτικά δύο- από τα προσφερόμενα κάθε Ακαδημαϊκού Έτους - μαθήματα επιλογής και σεμινάρια που παρατίθενται παρακάτω στον πίνακα : ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. Δ Εξάμηνο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΘ02 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Εαρινό Εξάμηνο) Δ Εξάμηνο 20 Μαθήματα Επιλογής: Προκειμένου να διδαχθεί ένα μάθημα επιλογής, πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον από πέντε φοιτητές. Ο φοιτητής προ της ενάρξεως του Χειμερινού ή Εαρινού εξαμήνου επιλέγει υποχρεωτικά και δεσμευτικά δύο- από τα προσφερόμενα κάθε Ακαδημαϊκού Έτους - μαθήματα επιλογής και σεμινάρια. Η δήλωση των μαθημάτων επιλογής γίνεται κατά αύξοντα αριθμό προτεραιότητας. Τα μαθήματα επιλογής παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΗΘΕ01 Ηθική και Νευροεπιστήμες ΗΘ-ΣΕ 01 Σεμινάριο (Ηθική και Νευροεπιστήμες) ΗΘΕ02 Ηθική και Διοίκηση ΗΘ-ΣΕ02 Σεμινάριο (Ηθική και Διοίκηση) ΗΘΕ03 Φιλοσοφία της Ζωής ΗΘ-ΣΕ03 Σεμινάριο (Φιλοσοφία της Ζωής) ΗΘΕ04 Ηθική και Αρχαιολογία ΗΘ-ΣΕ04 Σεμινάριο (Ηθική και Αρχαιολογία) ΗΘΕ05 Ηθική και Πολιτισμός ΗΘ-ΣΕ05 Σεμινάριο (Ηθική και Πολιτισμός) ΗΘΕ06 Ηθική και Χρήμα ΗΘ-ΣΕ06 Σεμινάριο (Ηθική και Χρήμα) ΗΘΕ07 Κείμενα Αρχαίας Ηθικής Φιλοσοφίας ΗΘ-ΣΕ07 Σεμινάριο (Κείμενα Αρχαίας Ηθικής Φιλοσοφίας) ΗΘΕ08 Κείμενα Μεσαιωνικής και Αναγεννησιακής Ηθικής ΗΘ-ΣΕ08 Σεμινάριο (Κείμενα Μεσαιωνικής και Αναγεννησιακής Ηθικής) ΗΘΕ09 Κείμενα Νεότερης Ηθικής ΗΘ-ΣΕ09 Σεμινάριο (Κείμενα Σύγχρονης Ηθικής) ΗΘΕ10 Κείμενα Σύγχρονης Ηθικής ΗΘ-ΣΕ10 Σεμινάριο (Κείμενα Σύγχρονης Ηθικής) ΗΘΕ11 Ηθική και Θρησκεία ΗΘ-ΣΕ11 Σεμινάριο (Ηθική και Θρησκεία) ΗΘΕ12 Ηθική και Παγκοσμιοποίηση ΗΘ-ΣΕ12 Σεμινάριο (Ηθική και Παγκοσμιοποίηση) Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1597/Β/ , κάθε Μάθημα + Σεμινάριο έχει 6 πιστωτικές μονάδες και 36 πιστωτικές μονάδες η Διπλωματική Εργασία. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ορισμένο αριθμό μαθημάτων και σεμιναρίων. Τα μαθήματα και σεμινάρια των Α και Β εξαμήνων στοχεύουν στην εμβάθυνση του φοιτητή στο αντικείμενο. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και σεμινάρια που διδάσκονται στα εξάμηνα αυτά είναι προαπαιτούμενα. Για να συνεχίσει ο 6/11

7 φοιτητής τις σπουδές του στα Γ και Δ εξάμηνα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα προαπαιτούμενα μαθήματα και σεμινάρια των Α και Β εξαμήνων. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σεμιναρίων που ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών. Το περιεχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων καθορίζονται κάθε χρόνο από την Ε.Δ.Ε. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 780 ώρες μαθημάτων και σεμιναρίων, συνολικά οι οποίες κατανέμονται σε 260 ανά εξάμηνο. Ενδέχεται να ζητηθεί από μεταπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα, προπτυχιακά ή άλλα, των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή άλλων, ως προαπαιτούμενα των σπουδών τους, μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, που είναι η μόνη αρμόδια για την καθοδήγηση και παρακολούθηση των μεταπτυχιακών φοιτητών κατά την διάρκεια των συστηματικών σπουδών τους. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν 80 διδακτικές μονάδες. Η φοίτηση περιλαμβάνει την επιτυχή συμμετοχή σε μεταπτυχιακά μαθήματα και σεμινάρια (56 διδακτικές μονάδες) και την επιτυχή εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (24 διδακτικές μονάδες). Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προκύπτει από: Α. Διπλωματική εργασία (60%) Β. Σεμινάρια (20%) Γ. Μαθήματα (20%) Υποχρεώσεις ανά Εξάμηνο ΕΞΑΜΗΝΑ Α Β Γ Δ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μαθήματα 28 και 1 για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Υποχρεώσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης οι φοιτητές οφείλουν: Να εγγραφούν, να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς συνολικά στα 8 Μαθήματα, στα 14 Σεμινάρια και σε 6 από τα προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής. Να εκπονήσουν με επιτυχία την Διπλωματική Εργασία. Να συμπληρώσουν ένα σύνολο από 80 Διδακτικές Μονάδες και 120 πιστωτικές μονάδες. Σε κάθε ένα από τα τρία πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα και σεμινάρια. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Επιτρέπονται έως 2 απουσίες ανά μάθημα ή σεμινάριο. Η επιτυχής ολοκλήρωση μεταπτυχιακού μαθήματος προκύπτει από επιτυχία σε προφορική ή γραπτή εξέταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διδάσκοντος (βαθμός τουλάχιστον 5 στην κλίμακα 0-7/11

8 10). Η επιτυχής παρακολούθηση μεταπτυχιακού σεμιναρίου προκύπτει από επιτυχία στη σεμιναριακή εργασία (βαθμός τουλάχιστον 5 στην κλίμακα 0-10), καθώς και σε ενδεχόμενη προφορική ή γραπτή εξέταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διδάσκοντος. Οι σεμιναριακές εργασίες του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου κατατίθενται στον διδάσκοντα το αργότερο μέχρι 20 ημέρες από τη λήξη των μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου. Η εργασία (έως 3000 λέξεις) αφορά θέμα που καθορίζεται στην αρχή κάθε εξαμήνου από τον διδάσκοντα και είναι διαφορετικό για κάθε φοιτητή. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο μάθημα, ο φοιτητής δεν έχει δικαίωμα επανεξέτασης. Εάν το μάθημα είναι υποχρεωτικό, θα πρέπει να δηλώσει ξανά το μάθημα σε επόμενο εξάμηνο. Αν είναι επιλογής, μπορεί να το αντικαταστήσει με άλλο μάθημα επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και σεμινάρια των Α και Β εξαμήνων είναι προαπαιτούμενα. Φοιτητής που δεν εξετασθεί επιτυχώς σε κάποιο από αυτά δεν μπορεί να εγγραφεί στο Γ εξάμηνο. Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποτύχει δύο φορές στο ίδιο μάθημα, ή σε περίπτωση που αποτύχει σε δύο μαθήματα κατά το ίδιο εξάμηνο, η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από εκτίμηση της συνολικής προόδου του φοιτητή, είναι αρμόδια να εισηγηθεί στη Ε.Δ.Ε. την διαγραφή του ή όχι από το Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που το υποχρεωτικό μάθημα στο οποίο ο μεταπτυχιακός φοιτητές απέτυχε δεν προσφέρεται εκ νέου, μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο μάθημα με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. Δηλώσεις Μαθημάτων Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώνουν στην Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. όλα τα μαθήματα κατά την χρονική περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων. Η ακριβής ημερομηνία καθορίζεται εκάστοτε από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και ανακοινώνεται από την Συντονιστική Επιτροπή. Πέραν των προθεσμιών, καμία δήλωση δεν θα γίνεται αποδεκτή. Εξεταστική Χειμερινού Εξαμήνου και Εξεταστική Εαρινού Εξαμήνου Η διάρκειά τους και η διεξαγωγή τους θα ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή. Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας ( λέξεων) Μετά την επιτυχή παρακολούθηση δεκατεσσάρων (14) μεταπτυχιακών μαθημάτων και σεμιναρίων, ανατίθεται σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Την επίβλεψη της εργασίας αναλαμβάνει ένα από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., μετά από συνεννόηση με τον φοιτητή, και την ανακοινώνει εγγράφως στην Ε.Δ.Ε., η οποία ορίζει επιτροπή παρακολούθησης. Η επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και δύο ακόμα διδάσκοντες μέλη του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Η μεταπτυχιακή εργασία, η οποία κατατίθεται στο τέλος του Δ εξαμήνου και όχι αργότερα από την παρέλευση τριών εξαμήνων από την ανάληψη του θέματος, εγκρίνεται κατ αρχήν από την επιτροπή παρακολούθησης, και στη συνέχεια υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της μεταπτυχιακής εργασίας από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, η επιτροπή την αξιολογεί και την βαθμολογεί με την κλίμακα Αν η μεταπτυχιακή εργασία θεωρηθεί από την επιτροπή ως μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω του επτά (7), τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον μεταπτυχιακό φοιτητή την βελτίωσή της, την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή την ριζική αναμόρφωσή της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η επιτροπή ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα 8/11

9 στο οποίο πρέπει να επανυποβληθεί η μεταπτυχιακή εργασία, τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Εάν παρέλθουν τρία (3) εξάμηνα μετά την ανάθεση του θέματος χωρίς ο επιβλέπων να έχει στοιχεία για την πορεία της υπό εκπόνηση εργασίας, η ανάθεση του θέματος ακυρώνεται. Την ευθύνη της επίβλεψης της μεταπτυχιακής εργασίας ( λέξεων) μπορεί να έχουν μόνο μέλη του Προγράμματος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 2083/1992. Αντίγραφα της μεταπτυχιακής εργασίας κατατίθενται από τον μεταπτυχιακό φοιτητή υποχρεωτικώς στην Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., στις βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Β Κύκλος: Διδακτορικό Δίπλωμα Δομή Προγράμματος και αξιολόγηση σπουδών για το Διδακτορικό Δίπλωμα Μεταπτυχιακός φοιτητής που προέρχεται από το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ηθική Φιλοσοφία» και έχει τελικό βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο με 7/10, δύναται να εγγράφεται στο Πρόγραμμα για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, με την προϋπόθεση ότι γίνεται αποδεκτός από κάποιον επιβλέποντα. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει επιβλέποντα καθηγητή και ανακοινώνει τα ανωτέρω με γραπτή δήλωση στην Συντονιστική Επιτροπή. Μεταπτυχιακός φοιτητής που δεν προέρχεται από το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ηθική Φιλοσοφία», είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να παρακολουθήσει μαθήματα που ορίζονται κατά περίπτωση από τη Συντονιστική Επιτροπή. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, είναι δυνατή η απαλλαγή μεταπτυχιακού φοιτητή αυτής της κατηγορίας από όλα ή μέρος των μεταπτυχιακών μαθημάτων, εφόσον ο ίδιος φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα στο πλαίσιο των προηγούμενων σπουδών του. Διαδικασία παρακολούθησης ερευνητικής δραστηριότητας υποψηφίου διδάκτορα Η Ε.Δ.Ε. ορίζει για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., τριμελή συμβουλευτική επιτροπή (μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων, με βάση τον ισχύοντα νόμο). Ως επιβλέποντες των υποψηφίων διδακτόρων δύνανται να ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. των τριών ανωτέρων βαθμίδων που ανήκουν στο Πρόγραμμα. Ως μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής δύνανται να ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων του Προγράμματος ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας Καθηγητές Α.Ε.Ι., ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με την περιοχή στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί την διατριβή του. Το ένα τουλάχιστον μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής πρέπει να υπηρετεί στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή στο Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3685/2008). Ο υποψήφιος διδάκτορας, κατά το διάστημα εκπόνησης της διατριβής, συνεργάζεται με τον επιβλέποντα και τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής. Επίσης, ο υποψήφιος παρουσιάζει την εργασία του σε ειδικό ανοικτό σεμινάριο κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Την ευθύνη της οργάνωσης του σεμιναρίου αυτού έχει ο Επιβλέπων, σε συνεργασία με τον υποψήφιο. Στο τέλος κάθε χρόνου ο υποψήφιος διδάκτορας σε 9/11

10 συνεργασία με την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, συντάσσει έκθεση προόδου για την συνολική δραστηριότητά του και την υποβάλει στην Ε.Δ.Ε. Το πόρισμα της Ε.Δ.Ε. σχετικά με την πρόοδό του κοινοποιείται στην Σ.Ε. και καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί πόρισμα της τριμελούς επιτροπής εντός 12μήνου από την ημέρα αποδοχής του υποψηφίου διδάκτορα ή από το προηγούμενο πόρισμα, η απόδοσή του θεωρείται ως μη ικανοποιητική. Μετά από δύο συνεχόμενες αξιολογήσεις της προόδου του ως μη ικανοποιητικής, ο υποψήφιος διαγράφεται αυτομάτως από το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Η συγγραφή της διατριβής πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και περιέχει εκτενή περίληψη στην αγγλική ( λέξεις). Για τους μη έχοντες την ελληνική ως μητρική γλώσσα είναι δυνατή η συγγραφή της διατριβής στην αγγλική γλώσσα με εκτενή περίληψη στην ελληνική ( λέξεις), ύστερα από έγκριση της ΕΔ.Ε.. Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής Η αξιολόγηση και κρίση της Διδακτορικής Διατριβής, μετά την συγγραφή της, γίνεται από επταμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίζεται από την Ε.Δ.Ε σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3685/2008. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή συμμετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας Καθηγητές Α.Ε.Ι., ερευνητές των βαθμίδων Α, Β, ή Γ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (άρθρο 9 παρ. 4α του Ν.3685/2008). Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή την οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί την διατριβή του (άρθρο 9 παρ. 4α του Ν.3685/2008). Η επταμελής εξεταστική επιτροπή συνέρχεται για την εξέταση του υποψηφίου το ενωρίτερο 20 ημέρες μετά την κατάθεση της διατριβής. Ο υποψήφιος υποστηρίζει την διατριβή του δημόσια και απαντά στις ερωτήσεις της επιτροπής, η οποία αξιολογεί κατόπιν την διατριβή και εισηγείται διορθώσεις και άλλες βελτιώσεις του κειμένου. Τέλος, συντάσσει πόρισμα αξιολόγησης σχετικά με την πρωτοτυπία του περιεχομένου της διατριβής και την ουσιαστική συμβολή της στην επιστήμη, καθώς και την επάρκεια του υποψηφίου στο γνωστικό αντικείμενο της διατριβής, που κατατίθεται στην Σ.Ε. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των πέντε τουλάχιστον μελών της επταμελούς επιτροπής. Ο υποψήφιος διδάκτορας είναι υποχρεωμένος να διορθώσει το κείμενο της Διατριβής του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, και να το καταθέσει στην Σ.Ε. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας ήταν συγγραφέας επιστημονικών άρθρων, που περιέχουν αποτελέσματα σχετικά με το περιεχόμενο της διατριβής, υποχρεούται να επισυνάψει στο τέλος της διατριβής αντίγραφα των άρθρων αυτών. Η ημερομηνία, η ώρα και ο χώρος της δημόσιας παρουσίασης του περιεχομένου της Διατριβής ορίζονται μετά από συνεννόηση του επιβλέποντα με τον υποψήφιο διδάκτορα. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στα συνεργαζόμενα Τμήματα, προκειμένου να ανακοινωθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της δημόσιας παρουσίασης. Η τελευταία γίνεται ενώπιον του επιβλέποντα καθηγητή, των μελών της εξεταστικής επιτροπής, της Ε.Δ.Ε. και ακροατηρίου φοιτητών και άλλων επιστημόνων. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του θέματος και την απάντηση του υποψηφίου σε σχετικές ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής, και 10/11

11 ενδεχομένως του ακροατηρίου, ακολουθεί η ανάγνωση της αξιολόγησης του υποψηφίου διδάκτορα από την επταμελή εξεταστική επιτροπή. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα και η καθομολόγησή του γίνεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Οικονομική Υποστήριξη του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηθική Φιλοσοφία» Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή κάθε έτος. Οι φοιτητές καταβάλλουν το ήμισυ των ετησίων διδάκτρων με την εγγραφή στο πρόγραμμα και το υπόλοιπο κατά την δήλωση μαθημάτων, του εαρινού εξαμήνου. Επικοινωνία: Γραμματεία του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηθική Φιλοσοφία» Προσωρινή Διεύθυνση: Παλαιό Στρατόπεδο (Ανατολικό Κέντρο), Τ.Κ , Καλαμάτα Τηλέφωνο: , Τηλεομοιοτυπία: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 11/11

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Β7/29073/6.7.2006 (ΦΕΚ 1060/4.8.2006, τ. Β ), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη ΓΣΕΣ αριθ 18/24-7-2013 Ισχύει για Διδακτορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1078 9 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχια κών και Διδακτορικών Σπουδών. H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς Σ π ο υ δ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) Γενική διάταξη Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα