ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 22/ εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 22/02-12-2011εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 22/ εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 118 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού κλπ. για την συντήρηση επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου Μυκόνου έτους 2012» Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2 α του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ., συνελθούσα σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ αριθμ. 22/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ-ΜΕΓΑ Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) μέλη: Παρόντες: Απόντες: 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ ΟΥΔΕΙΣ 2. ΕΙΡΗΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ 3. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ 4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ 5. ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 6. ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ ΧΑΝΙΩΤΗ 7. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εισηγούμενος το 6 ο θέμα της ημερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη της σχέδιο διακήρυξης για την διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό % στο τιμολόγιο που θα προσκομισθεί από τους συμμετέχοντες με αντικείμενο την «Συντήρηση- Επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου Μυκόνου έτους 2012» και που αφορά τόσο την εργασία όσο και την προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών για την συντήρηση αυτών, προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να καταρτίσει τους όρους της διακήρυξης. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της το σχέδιο της διακήρυξης που της υποβλήθηκε, το γεγονός ότι θα πρέπει ο Δήμος Μυκόνου να προχωρήσει στην προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κλπ. για την Συντήρηση- Επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου Μυκόνου για το έτος 2012,

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Καταρτίζει του όρους διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό % στο τιμολόγιο που θα προσκομισθεί από τους συμμετέχοντες με αντικείμενο την «Συντήρηση Επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου Μυκόνου έτους 2012» ως κατωτέρω: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 103, 209, και 273 του Ν. 3463/ Το άρθρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α/ ) περί «αναδιοργάνωσης της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 3. Την υπ αρ. 2/45564/0026/2001 (ΦΕΚ 1066/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, από την οποία προκύπτει ότι όταν η αξία της υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των ,00 τότε η διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού αποτελεί τη μόνη σύννομη διαδικασία. 4. Την αριθ / Υπουργική Απόφαση. 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στο τιμολόγιο που θα προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες, με αντικείμενο την «Συντήρηση επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου Μυκόνου» και που αφορά τόσο την εργασία όσο και την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση αυτών. ΑΡΘΡΟ 1. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06, Π.Δ. 28/80 και των λοιπών νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων που ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εκ των οποίων τα ,00 ευρώ αφορούν την 2

3 προμήθεια ανταλλακτικών (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. και Β.) και τα ,00 ευρώ την παροχή εργασίας συντήρησης και επισκευής (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ.) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 07/02/2012, ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ. Οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού ήτοι 06/02/2012 Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής των, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών που αφορά η παρούσα δεν επιφυλάσσεται με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη. Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση επιλογής, πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση της εργασίας. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 1. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 2. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 3

4 3. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. 4. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση. Όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 7. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις. 8. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό. 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 4. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά. 5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή (μόνο για τα φυσικά πρόσωπα). 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. 7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση. 8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση, 4

5 9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη καταθέσεως αιτήσεως σε πτώχευση. 10. Τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν αντίγραφο καταστατικού με τις τροποποιήσεις του. Αν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμος εταιρία, το ΦΕΚ στο οποίο έχει καταχωρηθεί η ανακοίνωση περί εκλογής εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου του κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού. 11. Εάν κάποια από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του διαγωνιζομένου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 12. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, υποβάλλει, Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, όπου δηλώνει ότι : H προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ότι η προσφορά του καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων εργασιών ή μέρος αυτών. Δεν αποκλείστηκε τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του. Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό κλπ) που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση της εργασίας και της τοποθέτησης των απαραίτητων για την εργασία ανταλλακτικών. 13. Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του προσφέροντα με το οποίο : o o Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό, η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες μέλη της Ένωσης και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μίας στον προϋπολογισμό της εργασίας. Εγκρίνεται, σε περίπτωση Ένωσης ή Κ/Ξ, μία εταιρεία ως συντονιστής (leader) της Ένωσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης. 5

6 Σε περίπτωση ένωσης ή Κ/Ξ προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα παρακάτω δικαιολογητικά κλπ, εκτός της εγγυητικής επιστολής, υποβάλλονται για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση ή Κ/Ξ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι δυνατόν να καλέσει εγγράφως μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας τους προσφέροντες να συμπληρώσουν τα επουσιώδη υποβληθέντα έγγραφα ή πιστοποιητικά εντός συγκεκριμένης προθεσμίας ή να τα αποσαφηνίσουν. Εφόσον δεν ανταποκριθούν, οι προσφέροντες αποκλείονται του διαγωνισμού. Σε περίπτωση Ενώσεως προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθένα από τους συμμετέχοντες στην Ένωση. ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από εγγυητική επιστολή ύψους 2% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι. ευρώ εφόσον η προσφορά του ισχύει για το σύνολο των εργασιών και ανταλλακτικών, ή 2% του προϋπολογισμού της ή των ομάδων εργασιών και ανταλλακτικών για τις οποίες υποβάλει προσφορά. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται : Δήμος Μυκόνου 2. Η ημερομηνία έκδοσης 3. Ο εκδότης 4. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 5. Η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του Διαγωνιζομένου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 6. Ο τίτλος της εργασίας, για την οποία δίδεται η εγγύηση Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει ρητά να αναφέρεται: 1. Ότι η εγγύηση έχει χρονική ισχύ ενενήντα (90) τουλάχιστον ημέρες μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς, ή είναι αόριστης διάρκειας. 2. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως. 6

7 3. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, εντός τριών (3) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 4. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η εγγύηση συμμετοχής του διαγωνιζομένου που θα επιλεγεί ως ανάδοχος επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων διαγωνιζομένων επιστρέφονται σε αυτούς εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης της εργασίας. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι προσφορές: 1. Υποβάλλονται με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και φέρουν την μονογραφή του προσφέροντα κατά φύλλο. 2. Υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. 3. Όταν περιλαμβάνουν Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών, αυτά γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού. 4. Είναι δακτυλογραφημένες και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κτλ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κτλ θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον 7

8 προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις κτλ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 5. Αφορούν τις εργασίες μίας ή περισσοτέρων ομάδων εργασιών καθώς και ομάδων ανταλλακτικών που αναφέρονται στα οχήματα του Παράρτηματος Α και για το σύνολο των οχημάτων που περιλαμβάνονται στην ή στις ομάδες αυτές. Επιπλέον: 1. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει με την υποβολή της προσφοράς. Εξάλλου, με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού. 3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζόμενου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά Διακήρυξη Ανοιχτός Διαγωνισμός για την «Συντήρηση επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου Μυκόνου και προμήθεια ανταλλακτικών» Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Μυκόνου Νομού Κυκλάδων Ημερομηνία υποβολής προσφοράς /./2012 «Να μην ανοιχτεί από την υπηρεσία» Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία που την υποβάλλει. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναγράφονται 8

9 στοιχεία του προσφέροντος όπως επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου, όνομα αρμοδίου προσώπου για την προσφορά. Στην περίπτωση Ένωσης εταιρειών ή Κ/Ξ που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε μέλος της Ένωσης ενώ ορίζεται, επίσης, ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή Κ/Ξ στο διαγωνισμό. Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει δύο επιμέρους ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ υποφακέλους με τα αντίστοιχα αντίτυπα: 1. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) 2. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου και επιπλέον: 1. Στον πρώτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 2. Στον δεύτερο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές επί ποινή απόρριψης για τυπικούς λόγους δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης των Προσφορών, προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν του κλεισίματος του διαγωνισμού. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Περιεχόμενα Υποφακέλου Α: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 1. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους, τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας κατά περίπτωση δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος, 9

10 συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 2. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που διαπιστώνεται μετά από έλεγχο, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου εκείνου του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Πάντως, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ή διευκρίνιση υπαρχόντων δικαιολογητικών, και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής σχετικού εγγράφου. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την επιτροπή, δεν προσκομισθούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η προσφορά απορρίπτεται. 3. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παρακάτω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού φορέα της χώρας προέλευσής τους. Για τις περιπτώσεις που στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος κατά τα ανωτέρω. Περιεχόμενα Υποφακέλου Β «Οικονομική Προσφορά» Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του υποψηφίου αναφερόμενη στο σύνολο της εργασίας ή σε μέρος αυτής καθώς και των ανταλλακτικών που απαιτούνται για τις περιγραφόμενες εργασίες της παρούσας διακήρυξης. Το συνολικό ποσό πλέον Φ.Π.Α. αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του ποσού ολογράφως και αυτού αριθμητικώς, θεωρείται ως προσφορά το αναφερθέν ποσό ολογράφως. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι μικρότερο του 90% του συνολικού προϋπολογισμού της «Υπηρεσίας» ή τμήματος αυτής για την οποία υποβάλλεται προσφορά, κρίνεται ότι δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Επιτρέπεται η υποβολή οικονομικής προσφοράς μικρότερης από το 90% του συνολικού προϋπολογισμού της «Υπηρεσίας», με την προϋπόθεση της επαρκούς αιτιολόγησης, η οποία θα τεθεί στην κρίση της επιτροπής. Σε περίπτωση που η επιτροπή κρίνει μη επαρκή την αιτιολόγηση μπορεί να απορρίψει την προσφορά. 10

11 Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της εργασίας. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. ΑΡΘΡΟ 8. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχήν πριν από τη λήξη της, για διάστημα εξήντα (60) ημερών κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα πέραν των άλλων σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών (Π.Δ. 28/80), όπως ορίστηκε με την υπ αριθμ... απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που συνεδριάζει δημόσια μέχρι την οριζόμενη ώρα λήξεως αποδοχής προσφορών, που ορίζει το άρθρο 3 της παρούσας. Σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφ όσον βεβαιωθεί η από το διαγωνιζόμενο νόμιμη επίδοση της προσφοράς του, αναγράφεται σ αυτή και στο πρακτικό, ο ίδιος αύξων αριθμός. Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται τούτο στα πρακτικά απαγορευομένης για οποιονδήποτε λόγο της αποδοχής μεταγενεστέρας προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως της αποδοχής των, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση αρχίζει από την επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφεται στους υποφακέλους Α και Β ο αύξων 11

12 αριθμός του εξωτερικού φακέλου. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι Α κατά σειρά επιδόσεως και γράφονται στο πρακτικό τα σε κάθε φάκελο ευρισκόμενα έγγραφα, περιληπτικά μεν αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακηρύξεως παρουσία των παρισταμένων. Οι υποφάκελοι Β που έχουν την οικονομική προσφορά παραμένουν σφραγισμένοι. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η επιτροπή μυστικώς συνεδριάζουσα ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει για τους αποκλεισθησομένους. Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. Σε περίπτωση που απορριφθούν συμμετέχοντες, δεν αποσφραγίζονται οι οικείοι υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά», αλλά επιστρέφονται αυτούσιοι μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων στους διαγωνιζόμενους. Στη συνέχεια, η αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού συνέρχεται σε νέα δημόσια συνεδρίαση για την αποσφράγιση του Φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς, γνωστοποιούμενη εγγράφως με τηλεομοιοτυπία (fax) σε όλους τους διαγωνιζόμενους δύο (2) ημέρες πριν τη διενέργεια. Οι υποψήφιοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να είναι παρόντες δια του νομίμου εκπροσώπου τους κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς τους. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αποσφραγίζει δημόσια τον Φάκελο «Οικονομική Προσφορά», αριθμεί και μονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις της αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οιοδήποτε μέλος της Επιτροπής. Ακολουθεί η εξέταση και αξιολόγηση του περιεχομένου του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά», σε κλειστή συνεδρίαση και συντάσσεται πρακτικό το οποίο και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους. Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κατά την κρίση της δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Δήμου. Στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική διαδικασία για την έγκριση του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 12

13 Ενστάσεις κατά της συμμετοχής ή της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού υποβάλλονται μόνο εγγράφως (όχι με FAX), κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή μέχρι την επόμενη της διεξαγωγής του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας ή της επόμενης της ανακοινώσεως του αποτελέσματος. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μυκόνου και απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής που έκανε το διαγωνισμό. Ενστάσεις που υποβάλλονται με τρόπο διαφορετικό του υποδεικνυομένου δεν λαμβάνονται υπόψη. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις που κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από τα σημεία της μελέτης που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψουν απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. ΑΡΘΡΟ 12. ΤΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Τα τιμολόγια του Αναδόχου τόσο για τις αμοιβές του όσο και για τα ανταλλακτικά θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών και των ανταλλακτικών του θα γίνεται σε Ευρώ Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 1,5%, Τ.Π.Δ.Υ. 0,5%,φόρο εισοδήματος 8%, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση ή αναπροσαρμογή των ανωτέρω ποσοστών κρατήσεων που θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού Επίσης, ο ανάδοχος βαρύνεται με την δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο. ΑΡΘΡΟ 13. ΣΥΜΒΑΣΗ 13

14 Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου (ή αναδόχων) θα υπογραφεί σύμβαση. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Ο ανάδοχος ( ή ανάδοχοι) του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος και τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου. Ο Δήμος έχει την δυνατότητα να παρατείνει τον χρόνο της σύμβασης μετά τη λήξη της και μέχρι τρεις (3) μήνες εφόσον οι ανάγκες το επιβάλλουν. Η παράταση αυτή θα αποφασισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου, με το ίδιο ποσοστό έκπτωσης με αυτό της προσφοράς του. ΑΡΘΡΟ 14. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η Πιστοποίηση των Εργασιών της Σύμβασης θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο Δημοτικούς Υπαλλήλους και ένα Δημοτικό Σύμβουλο που ορίστηκαν με την... απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος Η Επιτροπή εξετάζει την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες των ανωτέρω δικαιούται να προβεί εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών σε έγγραφες παρατηρήσεις προς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να συμμορφωθεί εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών στις ανωτέρω έγγραφες 14

15 παρατηρήσεις. Αν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις από την πλευρά της Επιτροπής εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, θεωρείται ότι οι υπηρεσίες έχουν εκτελεστεί καλώς και η Επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής πιστοποίησης. Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου, τα οποία θα συνοδεύονται με τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Εργοδότη που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. ΑΡΘΡΟ 15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ υποχρεούται ως ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ στην παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την υλοποίηση της συντήρησης επισκευής όλων των οχημάτων του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 16. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 17. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Ο ανάδοχος σε περίπτωση που δεν διαθέτει δικό του συνεργείο επισκευής εντός Μυκόνου θα πρέπει να έχει όσο διαρκεί η σύμβαση μηχανικό για επισκευή των οχημάτων βάσει των εργασιών που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με την σύμβαση. Υπεργολαβίες δεν επιτρέπονται πλην των περιπτώσεων εξαιρετικά εξειδικευμένων εργασιών όπου κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης της Υπηρεσίας το όχημα μπορεί 15

16 να επισκευαστεί, με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, σε εξειδικευμένο συνεργείο πάντοτε. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της εργασίας, φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. ΑΡΘΡΟ 19. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Ο Εργοδότης δικαιούται να ζητήσει την επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου, υπό τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 2. Ειδικότερα, ο Εργοδότης δικαιούται να ζητήσει την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών από τον Ανάδοχο υπό την προϋπόθεση ότι η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των συμπληρωματικών αυτών υπηρεσιών, υπολογιζόμενη σωρευτικά για όλες τις συμπληρωματικές υπηρεσίες που τυχόν ζητηθούν, δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της Αμοιβής και υπό τον όρο επίσης ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου. 3. Η μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου θα ζητείται από τον Εργοδότη αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο σχετικής Εντολής Μεταβολής Εργασιών. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται επιπλέον αντάλλαγμα αν τυχόν παράσχει συμπληρωματικές υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη έγγραφη Εντολή Μεταβολής Εργασιών. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδέχεται την ως άνω μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου και είτε να αναλαμβάνει την παροχή των συμπληρωματικών υπηρεσιών είτε να παραλείπει να εκτελέσει τις εργασίες που αφαιρέθηκαν από το συμβατικό αντικείμενο. 5. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης Εντολής Μεταβολής Εργασιών που έχει ως αντικείμενο την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών τότε μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλεται στον Εργοδότη πίνακας τιμών για τις πρόσθετες υπηρεσίες και θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. 16

17 6. Ο Ανάδοχος, εφ όσον το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, δύναται να προτείνει στον Εργοδότη την μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου, αλλά δεν θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αν προηγουμένως ο Εργοδότης δεν εκδώσει Εντολή Μεταβολής Εργασιών κατά τα ανωτέρω. ΑΡΘΡΟ 20. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 1. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να λύσει τη Σύμβαση αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 της παρούσης. (β) Σε περίπτωση που ο Εργοδότης υπαιτίως δεν πραγματοποιεί εμπρόθεσμα και προσηκόντως οποιεσδήποτε πληρωμές προς τον Ανάδοχο σύμφωνα με τη Σύμβαση για χρονικό διάστημα πέραν των εξήντα (60) ημερών από την υποβολή όλων των σχετικών δικαιολογητικών. 2. Η ως άνω καταγγελία γίνεται από τον Ανάδοχο αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο, το οποίο επιδίδεται στον Εργοδότη και στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο λόγος καταγγελίας μεταξύ των αναφερομένων στο άρθρο. 3. Με την ως άνω καταγγελία, θα τάσσεται στον Εργοδότη προθεσμία συμμόρφωσης η οποία δεν θα είναι συντομότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση του σχετικού εγγράφου. Εφ όσον μέσα στην ταχθείσα αυτή προθεσμία ο Εργοδότης συμμορφωθεί ή αρχίσει να προβαίνει σε ενέργειες συμμόρφωσης, η καταγγελία του Αναδόχου παύει να έχει έννομες συνέπειες και η Σύμβαση συνεχίζεται κανονικά. 4. Με την άπρακτη πάροδο της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας συμμόρφωσης, το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Π.Δ. 28/80), δύναται να κηρύξει αυτόν έκπτωτο και να λύσει τη Σύμβαση. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται ως μόνη αμοιβή και αποζημίωση το μέρος της Αμοιβής που αναλογεί στο τμήμα της εργασίας που εκτελέστηκε μέχρι την ως άνω λύση της Σύμβασης. 5. Καθορίζεται ρητά ότι εκτός από τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, αποζημίωσης ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιτίας της εν λόγω λύσης της Σύμβασης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, για οποιαδήποτε άλλα έξοδα, δαπάνες, ζημίες (θετικές, αποθετικές, άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες), καθώς και για απώλεια εισοδημάτων που τυχόν προκλήθηκαν ή προήλθαν καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη λύση της Σύμβασης. Σε κάθε 17

18 περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανέκκλητα από οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις ή απαιτήσεις, νόμιμες ή συμβατικές. 6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης λύσης της Σύμβασης, να υποβάλει προς τον Εργοδότη μια Ειδική Δήλωση που θα περιγράφει λεπτομερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί, εργασίες που παραμένουν ανεκτέλεστες καθώς και τη συνολική κατάσταση και συνθήκες που επικρατούν κατ' εκείνο το χρόνο. Μέχρι να υποβληθεί δεόντως η εν λόγω Ειδική Δήλωση, ο Εργοδότης δεν θα υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητημάτων και λογαριασμών μεταξύ των Μερών θα λάβει χώρα μόνο μετά την ως άνω υποβολή προς τον Εργοδότη της ως άνω Ειδικής Δήλωσης, οπότε, και μόνο μετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα υποχρεούται ο Εργοδότης να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν οφειλόμενο ποσό. ΑΡΘΡΟ 21. ΕΚΠΤΩΣΗ 1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει εγκαίρως ή δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις συμβατικές του υποχρεώσεις μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Εργοδότη. 2. Της έκπτωσης προηγείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα η κοινοποίηση ειδικής ανακοίνωσης στον ανάδοχο από τον Εργοδότη, στην οποία περιγράφεται και αιτιολογείται η γενόμενη παράβαση των όρων της σύμβασης και ορίζεται η προθεσμία για την ικανοποίηση των αξιώσεων αυτών. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, ο Εργοδότης μπορεί να προχωρήσει στην κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου. 3. Από την επίδοση της καταγγελίας του Εργοδότη ή με την άπρακτη πάροδο της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας συμμόρφωσης, η Σύμβαση λύεται και ο Ανάδοχος εκπίπτει αυτομάτως και αυτοδικαίως αυτής. Στην περίπτωση αυτή, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες σωρευτικά κατά του Αναδόχου: (α) Καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. (β) Ο Εργοδότης θα δικαιούται επίσης να απαιτήσει και διεκδικήσει οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση, για κάθε θετική και αποθετική του ζημία που συνδέεται αιτιωδώς με την εν λόγω έκπτωση του Αναδόχου. 18

19 (γ) Ο Εργοδότης δικαιούται να εισπράξει τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσά και κάθε άλλη απαίτησή του κατά του έκπτωτου Αναδόχου, προκαλώντας την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών που έχουν δοθεί και/ ή συμψηφίζοντάς τα με οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές προς τον Ανάδοχο. 4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, αμέσως μόλις καταστεί έκπτωτος να υποβάλει προς τον Εργοδότη μια Ειδική Δήλωση που θα περιγράφει λεπτομερώς τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί, εργασίες που παραμένουν ανεκτέλεστες καθώς και τη συνολική κατάσταση και συνθήκες που επικρατούν κατ' εκείνο το χρόνο. Η οριστική εκκαθάριση όλων των ζητημάτων και λογαριασμών μεταξύ των Μερών θα λάβει χώρα μόνο μετά την ως άνω υποβολή προς τον Εργοδότη της ως άνω Ειδικής Δήλωσης, οπότε, και μόνο μετά την περάτωσή της ως άνω οριστικής εκκαθάρισης, θα υποχρεούται ο Εργοδότης να καταβάλει οποιοδήποτε τυχόν οφειλόμενο ποσό. ΑΡΘΡΟ 22. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 1. Ρητά προβλέπεται ότι τα μέρη δεν θα ευθύνονται για την καθυστέρηση ή την παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα, εφόσον η καθυστέρηση ή μη εκπλήρωση οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας πλήρως αποδεδειγμένο με επίσημα έγγραφα. 2. Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττομένου Μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως η εμπλοκή της χώρας σε πόλεμο, η γενική ή μερική επιστράτευση ή άλλο γεγονός μη δυνάμενο να προβλεφθεί, δυνάμενο όμως να δημιουργήσει αντικειμενική αδυναμία συνέχισης των εργασιών ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και παροχών από τη Σύμβαση. 3. Εμφανιζομένου λόγου ανωτέρας βίας που δεν θα είναι κοινώς γνωστός, το πληττόμενο Μέρος υποχρεούται, εντός πέντε (5) ημερών από της εμφανίσεως του, να τον γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος. Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών που ήθελαν προκύψει και να πραγματοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να άρουν χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και επίσης να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές μεθόδους για την επίτευξη ισοδύναμων αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη Σύμβαση. 19

20 Το χρονικό διάστημα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν περιλαμβάνεται στο χρόνο εκτελέσεως των δια της παρούσας αναλαμβανομένων υποχρεώσεων των μερών. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται το δικαίωμα στο άλλο μέρος μετά παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από της επελεύσεως του γεγονότος της ανωτέρας βίας να καταγγείλει και να λύσει την παρούσα άνευ ουδεμίας υποχρέωσης καταβολής οιουδήποτε ποσού. Τυχόν καταβληθέντα ποσά στην παραπάνω περίπτωση λύσης του συμφωνητικού επιστρέφονται κατά το μέρος που δεν αντιστοιχούν σε παρασχεθείσες μέχρι της καταγγελίας υπηρεσίες ΑΡΘΡΟ 23. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Εφημερίδας Κυβερνήσεως και στις υπό του Νόμου προβλεπόμενες εφημερίδες. 2. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης θα βαρύνουν αυτόν που θα αναδειχθεί μειοδότης. ΑΡΘΡΟ 24. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει τη μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο, εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την εισαγωγή του οχήματος στο συνεργείο με την εντολή επιθεώρησης, όπως υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούμενης συντηρήσεως αυτού και εκτίμηση της απαιτούμενης δαπάνης. Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο από τον μηχανοτεχνίτη και έγκριση από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την επισκευή ή την συντήρηση. Κατόπιν της έγκρισης του δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης, επισκευάζεται το αυτοκίνητο και συντάσσεται «ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της γενομένης συντηρήσεως αυτού καθώς και την τελική δαπάνη. ΑΡΘΡΟ 25. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν αντίγραφο της διακήρυξης από το Γραφείο Αντιδημάρχου κ.α.βαμβακούρη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες δίνονται στο τηλ από την υπάλληλο του Δήμου κ. Βιργινία Ρούσσου 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε ανοικτό δημόσιο και μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της μεταφόρτωσης, μεταφοράς και απόρριψης σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας. Η εκτέλεση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα