ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση πρακτικών 1 και 2 και απόρριψη της ένστασης της εταιρείας ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. για την ανάθεση του έργου «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού Δήμου Μυκόνου» Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25 ην του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ, συνελθούσα σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ αριθμ.07/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ-ΜΕΓΑ Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) μέλη: Παρόντες: Απόντες: 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ ΟΥΔΕΙΣ 2. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ 3. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 4. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ 5. ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6. ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 7. ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ ΧΑΝΙΩΤΗ Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εισηγούμενος το 5 ο θέμα της ημερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη της τα παρακάτω: Α. Το από 22/03/2012 Πρακτικό 1 της Επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου Μυκόνου για την ανάθεση του έργου «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού Δήμου Μυκόνου» το οποίο αναφέρει: Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 1 ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ την 21 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού Δήμου Μυκόνου», με προβλεπόμενη ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 11:30 π.μ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η οποία ορίσθηκε με αριθμό απόφασης 06/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυκόνου και ισχύει σήμερα:

2 ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μαντζιβής Σταύρος, Τοπογράφος Μηχανικός στην Τ.Υ. Δ. Μυκόνου ΜΕΛΗ : 1) Ιωάννης Ρούσσος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. στην Τ.Υ. Δ. Μυκόνου. 2) Χατζηνάκη Ευαγγελία, Χημικός Μηχανικός (Περιβαλλοντολόγος) Π.Ε. στην Τ.Υ. Δ. Μυκόνου, Η ανωτέρω επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ενεργώντας βάσει των όρων του διαγωνισμού όπως αναφέρονται αναλυτικά στο απόσπασμα από το πρακτικό 24/ της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου, με αριθμό απόφασης 132/2011, παρέλαβε τους κλειστούς φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής, συμπεριλαμβανόμενων και των σφραγισμένων φακέλων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, των διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων, από ώρα 11:00 π.μ. που προσήλθαν με ίδια παρουσία ή με νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους, έως ώρα 11:30 π.μ. όπου πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε τη λήξη παραλαβής προσφορών. Αναλυτικά καταγράφονται παρακάτω οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό κατά σειρά επίδοσης προσφοράς: 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 3. ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ 4. ANTIPOLLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η παραλαβή των παραπάνω φακέλων, με σύγχρονο τυπικό έλεγχο του σύννομου της εκπροσώπησης των διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων, ολοκληρώθηκε σε δημόσια συνεδρίαση την ώρα 11:50 π.μ. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε με την παρουσία των διαγωνιζόμενων, η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του φακέλου τεχνικής προσφοράς, κατά σειρά παράδοσης τους, ενώ ο φάκελος οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και φυλάσσεται από την επιτροπή διαγωνισμού. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα υποβληθήκαν εμπρόθεσμα με πρωτόκολλο του Δήμου Μυκόνου κατά αριθμητική σειρά οι ακόλουθες ενστάσεις: 1. ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ αρ. πρωτ. 1450/ ANTIPOLLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρ. πρωτ. 1451/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρ. πρωτ. 1456/ Καθώς και τα ακόλουθα υπομνήματα επί των αποβληθέντων ενστάσεων κατά αριθμητική σειρά οι ακόλουθες : 1. ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ αρ. πρωτ. 1526/ ANTIPOLLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρ. πρωτ. 1597/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρ. πρωτ. 1645/ Η επιτροπή διαγωνισμού σε συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις έλεγξε τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων καθώς και τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν στο στάδιο αυτό από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και διαπίστωσε τα ακόλουθα: 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Στην φορολογική ενημερότητα της εταιρείας με ημερομηνία 07/02/2012 αναγράφεται ότι: ΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΠΡΑΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΟΤΑ-ΝΠΔΔ- ΝΠΙΔ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ. Δεδομένου ότι στην παράγραφο α της διακήρυξης αναφέρεται ότι ο μέσος κύκλος εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 50% του συνολικού 2

3 προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, η επιτροπή υπολόγισε ως μέσο κύκλο εργασιών για την συγκεκριμένη εταιρεία το 50% της τριετίας εφόσον το υπόλοιπο 50% παρακρατείτε από την εφορεία και το ποσό το οποίο προκύπτει διαπιστώθηκε ότι υπερκαλύπτει το ζητηθέν. 2. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Δεν έχουν προσκομιστεί όλα τα πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής τα οποία αναφέρονται την παράγραφο της διακήρυξης, τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο , δικαιολογητικά απόδειξης σε ισχύ για την συγκεκριμένη δραστηριότητα από την οικεία Περιφέρεια (Περιφέρεια Ν.Αιγαίου) σύμφωνα με την παράγραφο 5.3.2, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία αναφέρεται αναλυτικός πίνακας μηχανολογικού εξοπλισμού και οι απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων σύμφωνα με την παράγραφο α και όσο αφορά την Τεχνική Προσφορά δεν περιλαμβάνονται τα βιογραφικά σημειώματα της παραγράφου β της διακήρυξης. 3. ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ Δεν υπάρχει στην υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 σύμφωνα με την παράγραφο α της διακήρυξης αντιστοιχία μεταξύ του δηλωθέντος κύκλου εργασιών τριετίας και των δικαιολογητικών που θα έπρεπε να συνοδεύουν τα αντίστοιχα έτη (κύκλος εργασιών για τα έτη όπου το 2011 δεν εμφανίζεται δημοσιευμένος ισολογισμός), οι απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων σύμφωνα με την παράγραφο α και όσο αφορά την Τεχνική Προσφορά δεν προσκομίστηκε ρητή αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση σύμφωνα με την παράγραφο β της διακήρυξης. 4. ANTIPOLLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δεν υπήρξαν παρατηρήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάνει δεκτές για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού τις προσφορές των: 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2. ANTIPOLLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενώ αποκλείει από τον διαγωνισμό τις προσφορές των: 1. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2. ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ Μύκονος, Η Επιτροπή : Ο πρόεδρος Τα μέλη Σταύρος Μαντζιβής 1. Ιωάννης Ρούσσος 2.Ευαγγελία Χατζηνάκη Β. Την από 02/04/2012 (πρωτ.δήμου 2685/ ) ένσταση της εταιρείας ΒΙΟΛΑΠ ΑΤΕΒΕ κατά του από Πρακτικού αρ.1 της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιου Διαγωνισμού της για την ανάθεση του έργου με «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού Δήμου Μυκόνου»(Α.Π. διακήρυξης 3

4 10964/ )( επισυνάπτεται) Γ. Το από Πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Μυκόνου για την ανάθεση του έργου «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού Δήμου Μυκόνου» προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με την εμπρόθεσμη ένσταση της εταιρείας ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ το οποίο αναφέρει: Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 Σε συνέχεια της ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ την 21 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού Δήμου Μυκόνου», σήμερα την 23 του μηνός Απριλίου έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η οποία ορίσθηκε με αριθμό απόφασης 06/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυκόνου και ισχύει σήμερα: ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μαντζιβής Σταύρος, Τοπογράφος Μηχανικός στην Τ.Υ. Δ. Μυκόνου ΜΕΛΗ : 1) Ιωάννης Ρούσσος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. στην Τ.Υ. Δ. Μυκόνου. 2) Χατζηνάκη Ευαγγελία, Χημικός Μηχανικός (Περιβαλλοντολόγος) Π.Ε. στην Τ.Υ. Δ. Μυκόνου, ενεργώντας βάσει των όρων του διαγωνισμού όπως αναφέρονται αναλυτικά στο απόσπασμα από το πρακτικό 24/ της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου, με αριθμό απόφασης 132/2011 συνεδρίασε προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με την από εμπρόθεσμη ένσταση της εταιρείας ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε συνεχόμενες συνεδριάσεις έλεγξε την εν λόγω ένσταση που υποβλήθηκε στο στάδιο αυτό από την εταιρείας ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ και διαπίστωσε τα ακόλουθα: 1. Η εταιρεία ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ δεν κοινοποίησε την εν λόγο ένσταση ως όφειλε σύμφωνα με την παράγραφο 10.1.β της διακήρυξης στους συμμετέχοντες κατά των οποίων αυτή στρέφεται. 2. Η εταιρείας ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ κρίνει παράτυπη την εφαρμογή της διαγωνιστικής διαδικασίας θεωρώντας ότι η Επιτροπή του Διαγωνισμού έχει υποχρέωση αφού λάβει ενστάσεις και υπομνήματα να εισηγείται και μόνο επί αυτών προς την Ο.Ε. και ενεργεί μη σύννομα αφού προχωρά σε λήψη απόφασης για την αποδοχή ή αποκλεισμό των διαγωνιζόμενων. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού ενέργησε σύννομα σύμφωνα με την παράγραφο 11.1.γ της διακήρυξης. 3. Δεν υπάρχει στην υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 αντιστοιχία μεταξύ του δηλωθέντος κύκλου εργασιών τριετίας και των δικαιολογητικών που θα έπρεπε να συνοδεύουν τα αντίστοιχα έτη (κύκλος εργασιών για τα έτη όπου το 2011 δεν εμφανίζεται δημοσιευμένος ισολογισμός). Το λογιστικό ισοζύγιο μπορεί να είναι επίσημο εταιρικό στοιχείο αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει δημοσιευμένο ισολογισμό όπως αυτό ζητάτε σύμφωνα με την παράγραφο α της διακήρυξης. 4. Ο απαιτούμενος ικανός και ανάλογος εξοπλισμός τον οποίο ο προσφέρον θα πρέπει να αποδείξει ότι κατέχει αναφέρεται στην παράγραφο α της διακήρυξης. Η εταιρεία ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με αναλυτικό πίνακα εξοπλισμού στην οποία δεν αναφέρονται τέσσερα απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας χωρ 6-16 κμ αλλά μόνο ένα με πλαίσιο DAF του οποίου δεν αναγράφεται ο αριθμό κυκλοφορίας. Όσο αφορά τα δύο από τα τέσσερα δορυφορικά οχήματα τα οποία διαθέτει η εταιρεία διαπιστώθηκε ότι δύο από τις άδειες κυκλοφορίας δεν έχουν προσκομισθεί. 5. Όσο αφορά την Τεχνική Προσφορά δεν προσκομίστηκε ρητή αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση σύμφωνα με την παράγραφο της διακήρυξης. Αναλυτικότερα 4

5 στην παράγραφο 7.3 της διακήρυξης αναφέρεται ότι :οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης και της ρητής αναλυτικής δήλωσης για την συμμόρφωση) που θα τοποθετούνται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 η οποία αναφέρεται ότι έχει κατατεθεί από την εταιρεία ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ αφορά την παράγραφο της διακήρυξης. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δεν μπορεί να θεωρήσει ορθό τον ισχυρισμό της εταιρείας ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ ότι από την εν λόγο υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 πηγάζει η πλήρη συμμόρφωση. 6. Τέλος θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι όσο αφορά την αποδοχή των εταιριών «ANTI- POLLUTION Α.Ν.Ε.» και «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» η Επιτροπή του Διαγωνισμού προέβη σε πλήρη έλεγχο των φακέλων καθώς και των ενστάσεων που της υποβλήθηκαν στο στάδιο αυτό από τις εταιρείες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και με γνώμονα αυτό συνέταξε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1. Για τους ανωτέρω λόγους η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την απόρριψη την με ΑΠ 2685/ ένσταση της εταιρείας ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ και κρίνει ότι δεν μεταβάλλεται το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1. Μύκονος, Η Επιτροπή : Ο πρόεδρος Τα μέλη Σταύρος Μαντζιβής 1. Ιωάννης Ρούσσος 2.Ευαγγελία Χατζηνάκη Μετά από τα πιο πάνω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τους συμβούλους ν αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω, την ενημέρωση που είχε για την πορεία εξέλιξης ανάθεσης του συγκεκριμένου έργου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α. Εγκρίνει το από Πρακτικό 1 της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Μυκόνου. Β. Εγκρίνει το από Πρακτικό 2 της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Μυκόνου για την ανάθεση του έργου «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού Δήμου Μυκόνου» με το οποίο απορρίπτει την με Α.Π.2685/ ένσταση της εταιρείας ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ και κρίνει ότι δεν μεταβάλλεται το Πρακτικό 1 για τους λόγους που αναφέρονται σ αυτό. Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. Η παρούσα απόφαση να σταλεί: στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου, Επτανήσου 35, Σύρος, για τον κατά νόμο έλεγχο 5

6 στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου στην εταιρεία «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ», Τεχνική Εταιρεία, 25 ο χλμ. ΝΕΟ Αθηνών- Κορίνθου, Μάνδρα Αττικής για να λάβουν γνώση και για τις δικές τους ενέργειες και στο συντονιστή της Ο.Δ.Ε. για να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2012. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ Ακριβές αντίγραφο ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μύκονος 27/04/2012 ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 6

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση του Πρακτικών (α φάσης διαγωνισμού-αξιολόγησης των δικαιολογητικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Συνεδρίαση 59 η Απόφαση υπ αριθμ. 2427/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΣΩΛΞ-7ΕΥ Λάρισα 02-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 477 ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΝΟΜΟΣ:ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.16326 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Διεύθυνση:Μισσίρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα