ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθμ. 382 Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Γενι κό Νοσοκομείο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07, κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, το Ν. 3580/07 και την 416/ απόφαση Διοικητή του ΠΑΓΝΗ. Ανακοινώνει την εκ νέου μετάθεση ημερομηνίας δι ενέργειας των παρακάτω διαγωνισμών προμήθειας που είχαν δημοσιευθεί με την 29/Γρ. Διοικητή / περίληψη διακήρυξης: 1. Ο διεθνής διαγωνισμός προμήθειας ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ, με αριθμός διακήρυξης: 22/11, ΚΩΔ. CPV ΠΠΥΥ: , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ και προϋπολογισθείσα δα πάνη: ,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 1311 και κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή, Φορέας εκτέλεσης: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είχε προκηρυχθεί για τις ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Νέα Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορί ζεται για τις ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 2. Ο διεθνής διαγωνισμός προμήθειας ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑ ΛΩΣΙΜΑ, με αριθμός διακήρυξης: 21/11, ΚΩΔ. CPV ΠΠΥΥ: , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ, Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: ,00 συμπερι λαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 1311 και κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή, Φορέας εκτέλεσης: Πα νεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου είχε προκη ρυχθεί για τις ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Νέα Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορί ζεται για τις ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Πληροφορίες: Γιανναδάκη Βασιλική, κατά τις εργά σιμες ημέρες και ώρες 12:00 14:00 μ.μ από το Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. τηλ Ηράκλειο, 17 Ιουλίου 2013 Ο Διοικητής ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣHΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 1. Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης A.E. (Ε.Υ.Α.Θ. A.E.), προκηρύσσει την ανάθεση της μελέ της με τίτλο «Εκπόνηση υδραυλικών μελετών για τις ανάγκες της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.», με προεκτιμώμενη αμοιβή ,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.). 2. Η μελέτη συντίθεται στην κατηγορία μελέτης: α) κατηγορία Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και δι αχείρισης υδατικών πόρων (13). 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ., στοιχεία φακέλου του έργου) σε ηλεκτρονική μορφή (CD) από το Τμήμα Μελετών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., οδός Τσιμισκή 98, , 5ος Όροφος, μέχρι τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013 (τις εργάσιμες ώρες) και μόνο μετά από αίτησή τους προς το Τμήμα Μελετών. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ή να ανακτήσουν το περιεχόμενο των τευχών δημο πράτησης που βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., (Έργα & Ανάπτυξη / Διακηρύξεις). Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι η δωρεάν προμήθεια του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς (2)

2 3656 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ που χορηγείται αποκλειστικά από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013 (τις εργάσιμες ώρες) και μόνο μετά από αίτησή τους, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί (με fax) ή να κατατεθεί στο Τμήμα Μελετών. Η αίτηση παραλαβής του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς καθώς και η αίτηση πα ραλαβής των τευχών Δημοπράτησης σε ηλεκτρονική μορφή (CD), βρίσκονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (Έργα & Ανάπτυξη / Διακηρύξεις) και αυτές είτε θα αποστέλλονται πλήρως συμπληρωμένες μέσω fax στο Τμήμα Μελετών (fax: ) ή θα κατατίθενται πλήρως συμπληρωμένες, στο Τμήμα Μελετών. Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγ μα του (πρώην) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τύπου Δ (Για την ανάθεση συμφωνίας πλαισίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 3316/2005, με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: , fax επικοι νωνίας: , αρμόδια υπάλληλος για πληροφο ρίες: Κωνσταντινιά Πινίρου. 4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφο ρών έχουν οριστεί 3η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο πραξία σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετη τών Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη της μελέτης, ήτοι: αα) κατηγορία μελέτης 13 Υδραυλικών Έργων (εγγει οβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχε τεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων, πτυχία Β ή Γ ή Δ ή Ε τάξης. β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα, ήτοι: βα) προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου, ή ββ) προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγρά φων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα της οδηγίας 2004/17 ΕΚ ή στα αντί στοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγ γραφή στο Μητρώο Μελετητών Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν. 3316/05, ως εξής: Για την κατηγορία μελέτης 13 (μελέτες Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύ σεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων), 1 τουλάχιστον μελετητή οκταετούς εμπειρίας. 6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της τεχνικής ικα νότητας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: α) Κριτήριο εμπειρίας σε παρόμοιες μελέτες (κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 της Προκήρυξης), ήτοι μελέτες οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υπο ψηφίου, κατά την τελευταία δεκαπενταετία (1998 έως σήμερα). Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών: 1. Μία εγκεκριμένη οριστική μελέτη δικτύου ύδρευσης, πληθυσμού σχεδιασμού άνω των κατοίκων, η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα αντλιοστάσιο και μία δεξαμενή και 2. Μία εγκεκριμένη οριστική μελέτη δικτύου αποχέ τευσης ακαθάρτων, πληθυσμού σχεδιασμού άνω των κατοίκων, η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα αντλιοστάσιο. β) από τη διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου προ σωπικού που θα δηλωθεί στη στελέχωση της ομάδας εκτέλεσης της σύμβασης και θα περιληφθεί αντίστοιχα στην «ομάδα μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφο ράς: 1. Σύμβουλος πτυχιούχος ανώτατης σχολής που να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή, κατάλληλα τεκμηρι ωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην εξεύρεση, υποβολή και διαχείριση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων προ γραμμάτων. 7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέ της είναι 3 (τρία) έτη. 8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.000,00 (επτά χιλιάδων) ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 270 (διακοσίων εβδομήντα) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 240 (διακόσιες σαράντα) ημέρες. 9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τις Πιστώσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο ρά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της Προκήρυξης. 11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 2013 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αριθμ /6468 Ο Δήμος Ιωαννιτών, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο δι αγωνισμό (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) με σφραγισμένες προσφο ρές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΧΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩ ΑΝΝΙΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας ,00 μετά του ΦΠΑ. Συνοπτικά το αντικείμενο της προμήθειας χωρίζεται στις εξής ομάδες: (3)

3 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3657 ΟΜΑΔΑ 1η Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ 1.1 Απορριμματοφόρο ΜΑΝ Απορριμματοφόρο ΜΑΝ Απορριμματοφόρο ΜΑΝ Απορριμματοφόρο DAIMLER CHRYSLER Απορριμματοφόρο DAIMLER CHRYSLER ΣΥΝΟΛΟ ( ) με Φ.Π.Α. 23% , Απορριμματοφόρο DAIMLER CHRYSLER 18.23K 2.4 Λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού DAIMLER CHRYSLER 8.15D 2.5 Απορριμματοφόρο MERCEDES h 2.6 Απορριμματοφόρο MERCEDES K 2.7 Φορτηγό με γερανό MERCEDES K , Φορτηγό καδοπλυντήριο MERCEDES Φορτηγό κοινό (κλειστού τύπου VAN) MERCEDES 108 CDI 2.10 Φορτηγό ανατρεπόμενο 3 τόννων MERCEDES Φορτηγό ανατρεπόμενο με γερανό MERCEDES Φορτηγό ανατρεπόμενο με γερανό MERCEDES η 3.1 Απορριμματοφόρο ZASTAVA ,00 4η 5η 6η 7h 4.1 Απορριμματοφόρο SCANIA D113HL6X Φορτηγό ανατρεπόμενο 11 τόννων SCANIA P93ML4X2Z 4.3 Απορριμματοφόρο SCANIA P92H4XLS38 KK1 5.1 Απορριμματοφόρο IVECO ML 190 EL Φορτηγό με γερανό IVECO ML 180 EL Φορτηγό ανατρεπόμενο 10 τόννων IVECO 170 E Φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο IAT DUCATO 5.5 Φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο IAT IORINO 146CG Σάρωθρο IVECO ML 150 E Φορτηγό με γερανό αλυσιδάκι IVECO ML 120 E Απορριμματοφόρο IVECO 190 EL28 ή ML Φορτηγό ανατρεπόμενο 10 τόννων IVECO SPA A1TM Φορτηγό ανατρεπόμενο με γερανό IVECO MAGIRUS MP 190E30W 5.11 Επιβατηγό IAT PANDA 4X Λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού IAT IVECO CC100E180 M/P 5.13 Εκσκαφέας φορτωτής IAT HITACHI B200/2 4PS 5.14 Εκσκαφέας φορτωτής IAT HITACHI B100/2 4PT 6.1 Δορυφορικά απορριμματοφόρα PIAGGIO PORTER CHW/SUH 6.2 Φορτηγό PIAGGIO PORTER 1400 D 6.3 Φορτηγό τρίκυκλο PIAGGIO AΠE TM Π Δίκυκλο PIAGGIO ZIPRRST 7.1 Φορτηγό γερανοφόρο με αρπάγη DA / AL45G Βυτιοφόρο πυροσβεστικό DA / AL45G15 8η 8.1 Βυτιοφόρο ύδατος 9η ΣΤΑΓΕΡ ΕΛΛΑΣ / ΑΧ2 9.1 Βυτιοφόρο ύδατος RENAULT G Φορτηγό ανατρεπόμενο RENAULT MESSENGER 9.840, , , ,00 615, ,00

4 3658 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ 10h Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ 10.1 Φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο TOYOTA HILUX 10.2 Φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο TOYOTA HILUX 10.3 Φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο TOYOTA HILUX ΣΥΝΟΛΟ ( ) με Φ.Π.Α. 23% 2.314,00 11h 11.1 Επιβατηγό HYUNDAI MOTOR C MATRIX 2.460,00 12h 12.1 Σάρωθρο BUCHER GUYER CC , Καλαθοφόρο όχημα NISSAN ATLEON h 13.2 Καλαθοφόρο όχημα NISSAN , Φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο NISSAN MOTOR PICKUP 14h 14.1 Ανυψωτικό τρέιλερ UPRIGHT TL ,00 15h 15.1 Οδοστρωτήρας VIBROMAX W ,00 16h 16.1 Επιβατηγό KIA CEED ,00 17h 17.1 Εκσκαφέας φορτωτής RAM ITALIA 40.13C 2.460, Φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο VOLKSWAGEN TRANSPORTER 18h 18.2 Φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο VOLKSWAGEN 7AXO2Y2 X 2.460, Φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο VOLKSWAGEN 18.4 Επιβατηγό VOLKSWAGEN POLO 19h 19.1 Τουριστικό τρενάκι TSCHU TSCHU BAH 984,00 20h 20.1 Φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο ISUZU T 20.2 Φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο ISUZU CAMPO 1.476,00 21h 21.1 Διαξονικός ελκυστήρας ANTONIO CARRARO TTR4400 HST (4WD) 1.845,00 22h 22.1 Φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο MAZDA B ,00 23h 23.1 Βυτιοφόρο ύδατος VOLVO M13 4X2R 1.230,00 24h 24.1 Σάρωθρο BOSCHUNG P , Εκσκαφέας φορτωτής KOMATSU WB 93R 2 25h 25.2 Ισοπεδωτής KOMATSU GD 521A 1E 6.642, Προωθητήρας γαιών KOMATSU D355 26h 26.1 Σάρωθρο KARCHER 1CC 1D 2.460,00 27h 27.1 Εκσκαφέας φορτωτής J.C.B 4CX 4WS SU 1.845,00 28h 28.1 Διαμορφωτήρας γαιών CHAMPION 710/710 A 1.476,00 29h 29.1 Εκσκαφέας φορτωτής CASE 580G 29.2 Φορτωτής CASE ,00 30η 30.1 Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος SAMSUNG SE 280 LC ,00 31h 31.1 Κυλινδροφόρος προωθητής BOMAG / BC 570 RB 4.920,00 32h 32.1 Πλωτός εκσκαφέας κοπής καλαμιών WATER MASTER CLASSIC II 2.460,00 33h 33.1 Σάρωθρο RCM R703 H SACK 615,00 34h 34.1 Δίκυκλα HONDA ASTREA SUPRA 34.2 Δίκυκλα HONDA LEAD Δίκυκλα HONDA TACT ,00

5 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3659 ΟΜΑΔΑ 35h 36η Α/Α ΕΙΔΟΥΣ 37η 37.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ 35.1 Υπερκατασκευή Απορριμματοφόρου Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε 35.2 Υπερκατασκευή Απορριμματοφόρου Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε 35.3 Υπερκατασκευή Φορτηγό με αλυσιδάκι Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε 35.4 Υπερκατασκευή δορυφορικού απορ/ρου Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε 35.5 Υπερκατασκευή δορυφορικού απορ/ρου Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε 35.6 Υπερκατασκευή τρίκυκλου φορτηγού Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε 35.7 Υπερκατασκευή Απορριμματοφόρου TECMEC AEBE 35.8 Υπερκατασκευή καλαθοφόρου TECMEC AEBE 35.9 Υπερκατασκευή καλαθοφόρου TECMEC AEBE Υπερκατασκευή βυτιοφόρο ύδατος TECMEC AEBE Υπερκατασκευή σαρώθρου TECMEC AEBE Υπερκατασκευή Απορριμματοφόρου Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε Υπερκατασκευή Απορριμματοφόρου Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε Υπερκατασκευή φορτηγό με γερανού Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε Υπερκατασκευή Απορριμματοφόρου Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε Υπερκατασκευή Απορριμματοφόρου ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε Υπερκατασκευή καδοπλυντηρίου ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε Υπερκατασκευή καδοπλυντηρίου ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε Υπερκατασκευή βυτιοφόρου πυροσβεστικού ABO DEMAN Υπερκατασκευή βυτιοφόρο ύδατος ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Υπερκατασκευή φορτηγών ανατρεπόμενων ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ Υπερκατασκευή φορτηγών ανατρεπόμενων ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ Υπερκατασκευή φορτηγών ανατρεπόμενων ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ Υπερκατασκευή σαρώθρου ΕΜΒΙΟΜ Α.Ε Υπερκατασκευή ανυψωτικού τρέιλερ ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ Υπερκατασκευή γερανού αρπάγης ΙΣΧΥΣ Α.Ε 36.1 Διασκορπιστής άλατος MORSELLI ITALY SPR Λεπίδες αποχιονισμού MORSELLI ITALY MM A3S/ Μηχάνημα διαγραμμίσεων οδών POWER HOZLER 36.4 Αναρροφητικό σάρωθρο KARCHER 1C 15/240W 36.5 Πλυστικό νερού KARCHER 36.6 Καταστροφέας κλαδιών DUCKER UNA 350 C Αεροσυμπιεστής TOROS ITALY Αναλώσιμα για όλα τα ανωτέρα είδη οχημάτων και μηχανημάτων (των ομάδων από 1η έως και 37η) Όλοι οι ανωτέρω τύποι εργοστάσια κατασκευής ΣΥΝΟΛΟ ( ) με Φ.Π.Α. 23% , , , ,00 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α της αναλυτικής Διακήρυξης. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιωαννιτών την ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9 Η 10 Η πρωινή κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής προσφορών και αρχίζει η διαδικασία απο σφράγισης.

6 3660 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ισχύουν το Π.Δ. 60/2007, ο Ν. 2286/95, η υπ. απόφαση 11398/93 περί ΕΚΠΟΤΑ και οι λοιπές διατάξεις όπως αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. Τα απαραίτητα να υποβληθούν δικαιολογητικά ανα φέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγ γύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθεί σης δαπάνης της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά. Η προσφορά των ενδιαφερομένων δεσμεύει αυτούς για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Για την παραλαβή αντιγράφων των τευχών δημο πράτησης απαιτείται η κατάθεση 20 στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και προσκόμιση του διπλοτύπου είσπραξης στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗ ΚΗΣ του Δήμου Ιωαννιτών (Καπλάνη 7 αρμόδιος Έξαρ χος τηλ και fax: ). Ιωάννινα, 17 Ιουλίου 2013 Ο Δήμαρχος ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΦΙΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αριθμ. Διακ Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προκηρύσσει δη μόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάδειξη Ιδιωτικού Συνεργείου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώ ρων του Νοσοκομείου,του ΚΥ Ιθάκης, του ΚΥ Σάμης και του ΚΕΦΙΑΠ προϋπ. δαπάνης ,00 συμπ. του ΦΠΑ, έτους 2012 Πιστώσεις Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις ημέρα Πέμπτη και ώρα Οι προσφορές κατατίθενται έως την ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Νοσοκο μείου Οι όροι της προκήρυξης διατίθενται οπό το Γραφείο Προμηθειών αντί καταβολής ποσού 15,00 με γραμμάτιο είσπραξης στο ταμείο του Νοσοκομείου ή αντικαταβολή στο Ταχυδρομείο πλέον ταχυδρομικών εξόδων. Πληρ. Καθημερινά: Γρ, Προμηθειών από εκτός αργιών τηλ και ax Αργοστόλι, 16 Ιουλίου 2013 Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ (5) ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ Το Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασ σαβετείας διακηρύττει ότι την , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., τέλος χρόνου κατάθεσης προσφο ρών, θα διεξαχθεί στο Ελληνικό Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασ/τείας ανοικτός μειοδοτικός πλει οδοτικός διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 1/2013, για (4) την ανάδειξη προμηθευτών ειδών τροφοδοσίας και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογρα φής της σύμβασης έως και με δυνατότητα παράτασης 3 (τριών) μηνών, προϋπολογισθείσας αξίας ,00 με Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων διακήρυξης στα Ειρηνοδικεία Βόλου και Αλμυρού και στο γραφείο της Δ/σης του ΕΛ.Κ.Κ.Ν. Κασ/τείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο τον Δ/στή του Κατ/ τος Βαμβακά Δημήτριο, στο τηλέφωνο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση αναρτήσεων αποφάσεων του καταστήματος: Κασσαβέτεια, 16 Ιουλίου 2013 Η Διευθύντρια ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακ. 34/13 Το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για την Προμήθεια Κυρίων Στοιχείων Μεταλλικών Ικριωμάτων Τύπου Σωλήνων/Συνδέσμων για Κάλυψη Αναγκών Πρόσβασης σε Πλοία/ Πλωτά Μέσα Εντός SYNCHROLIT Ν.Σ. Π/Υ ,00 (Άνευ ΦΠΑ 23%) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00, στα Γραφεία της Ανωτάτης Επιτροπής Προμηθειών (ΑΕΠ), Παπαρρηγοπούλου 2, Πλατεία Κλαυθμώνος. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις ημέρα ΤΡΙΤΗ και μέχρι ώρας 12:00. Πληροφορίες θα παρέχονται καθημερινά στο τηλ Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. δεν απαιτείται. Περισσότερες πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης θα παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα τις ώρες από τα γραφεία της ΑΕΠ τηλ Το τεύχος της Δια κήρυξης χορηγείται με την αντικαταβολή 15 ευρώ. Με εντολή Διοικητή Ο Διευθυντής Προμηθειών Ν. ΜΑΝΤΑΛΗΣ (7) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αριθμ. Διακ. 6/2013/2 Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας διενεργεί επα ναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την ασφάλιση των οχημάτων του. Ο προϋπολογισμός είναι ευ ρώ,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η ημερομηνία διενέρ γειας του διαγωνισμού είναι η Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013, και ώρα στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Η εγγύηση συμμετοχής είναι ευρώ. Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. (6)

7 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3661 Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται Πανελλαδικά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 3/1/2014. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προφορές. Η χρη ματοδότηση είναι από το Υπ. Υγείας. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παροχή των υπηρε σιών τμηματικά. Από την Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. διατίθε ται σχετική διακήρυξη που περιλαμβάνει και τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές και επίσης είναι δημοσιευμένη και στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β. στην ηλεκτρονική δ/ νση Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή ρυξη δίδονται στο τηλ: , fax: , στο τμήμα προμηθειών, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β., Δ/νση: Τέρμα οδού Υγείας και Μεσογείων, Τ.Κ Αθήνα. Αθήνα, 15 Ιουλίου 2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Ανακοίνωση Διόρθωσης Σφάλματος στην Προκήρυ ξη Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Μεταφο ρών Έργων Τέχνης 4ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης». Στην ανακοίνωση της Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Μεταφορών Έργων Τέχνης 4ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης» που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 386/ τεύχος Διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων, διορθώνεται το εσφαλμένο: «Η Προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 30η Ιουλίου 2013 και ώρα Ελλάδος πμ.» και «Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιη θεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, την 30η Ιουλίου 2013 και ώρα π.μ.» Στο ορθό: «Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 31η Ιουλίου 2013 και ώρα π.μ.» και «η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, την 31η Ιουλίου 2013 και ώρα π.μ.» (8) (Από το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) (9) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ / Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προ κηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό» για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΛΤΕΖΙΕΣ» Προϋπολογισμού Μελέτης: Εξακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρω (Αρ.: ) Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ βατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο, κ.λπ.) από τα Γραφεία της Δι εύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός Ναυπλίου 50,όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και δύο (2) ημ. ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, ήτοι μέχρι και την , ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 2.30 μμ. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο , AX: Αρμόδιος υπάλληλος Κυρίμη 3. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις ημέρα ΤΡΙ ΤΗ και ώρα 10 π.μ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών) στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός Ναυπλίου 50. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι της προ σφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τιμο λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 4. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί μεμονωμένες Ερ γοληπτικές Επιχειρήσεις: Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμεονωμένοι ή σα κοινο πραξία, εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του ΥΠΕΧΩΔΕ εφ όσον ανήκουν σε μια εκ των τάξεων 1η 2η & 3η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και σε τάξη και σε κατηγορία αντίστοιχη με μια εκ των τάξεων 1η 2η & 3η του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.982,00 και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημ. ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΣΑΕΠ 426 της Π.Ε. Αρκαδίας. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελ/σου. Τρίπολη, 17 Ιουλίου 2013 Ο Περιφερειάρχης ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ (10) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ανακοινώνει: 1. Την αναβολή της ημερομηνίας υποβολής προσφο ρών στο πλαίσιο του υπ αριθ. 1542/ Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο: «Ψηφιακή Πλατφόρμα Οργά

8 3662 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ νωσης Εθελοντισμού Συντονισμού Προνοιακού Έργου & Πρότυπο Τηλεματικό Κέντρο». 2. Την αναβολή της ημερομηνίας αποσφράγισης προ σφορών στο πλαίσιο του υπ αριθ. 1542/ Ανοι κτού Διαγωνισμού για το έργο: «Ψηφιακή Πλατφόρμα Οργάνωσης Εθελοντισμού Συντονισμού Προνοιακού Έργου & Πρότυπο Τηλεματικό Κέντρο». 3. Οι νέες προθεσμίες υποβολής και αποσφράγισης προσφορών θα προσδιοριστούν με νεότερη απόφασή μας. Αθήνα, 15 Ιουλίου 2013 Ο Πρωτοσύγκελος ΜΑΞΙΜΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 812 13 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ5. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τ5. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΜΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή. Προϋπολογισµού: 470.064,38 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή. Προϋπολογισµού: 470.064,38 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισµού: 715.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ) Προϋπολογισµού: 715.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ, ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ, ΤΕΦΕΛΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002365875 2014-10-29

14PROC002365875 2014-10-29 Μελίσσια: 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25.450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο Ν/ΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Προμήθεια σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΗΜΟΥ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" Προϋπολογισµού: 3.049.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Προϋπολογισµού: 3.049. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : 08/2013. Ημερομηνία : 11/06 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : 08/2013. Ημερομηνία : 11/06 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002743082 2015-04-30

15PROC002743082 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2014-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 Α.Π.: 4552 Ελάτεια: 21/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Κάτω Τιθορέα Ταχ. Κώδικας: 35015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα