ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2013 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της υπηρεσίας που συνίσταται στην ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014. Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με μειοδοτικό ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ( ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στο τιμολόγιο της μελέτης. Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Με αυτό το ποσοστό θα υπολογιστεί η έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα της παρούσας μελέτης ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 28/1980 και του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των ,00 (εξαιρείται καθεστώτος Φ.Π.Α.) με δικαίωμα προαίρεσης ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ), το οποίο θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση προσθήκης νέων οχημάτων ή παράταση της σύμβασης και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και συγκεκριμένα τις πιστώσεις υπό τους Κ.Α , , , , , με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» Σκοπός των υπηρεσιών είναι η πρόληψη για την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων, η απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών, η διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα οχήματα του Δήμου και η άμεση αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί, και θα συμπεριλαμβάνουν: 1) Για όλα τα οχήματα (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) 1.1. Σωματικές βλάβες ( ) 1.2. Υλικές ζημιές ( ) 1.3. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 1.4. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 2) Επιπλέον, όπου ζητείτε, για τα πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα έργου και γεωργικούς ελκυστήρες κατά την χρήση τους ως εργαλεία (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) 2.1 Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως 2.2 Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως 3) Επιπλέον, όπου ζητείτε, για τα ημιφορτηγά την ασφάλιση για τρέιλερ με δύο τροχούς. Στη προσφορά ασφάλισης των ανωτέρω οχημάτων δεν θα περιλαμβάνεται η ασφάλιση νομικής προστασίας, με την οποία εξασφαλίζεται, σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου, η κάλυψη των δικαστικών εξόδων ή και η ίδια η νομική δικαστική και εξώδικη- εκπροσώπηση του ασφαλισμένου. (Ελ.Συν.Πράξη 345/2006 Τμ.7) ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Καρδίτσα, 3 Ιουλίου 2013 Καρδίτσα, 3 Ιουλίου 2013 Ο συντάξας O αναπληρωτής προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου Γεώργιος Αγγέλου Πτυχιούχος Ηλ/γος Μηχ/κος Γεώργιος Μισαηλίδης ΤΕ Διοικητικών - Λογιστικών

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2013 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη Συγγραφή Υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα γίνει η ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014. Ο προϋπολογισμός της εργασίας ασφάλισης ανέρχεται στο ποσόν των ,00 και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2013, και συγκεκριμένα τις πιστώσεις υπό τους Κ.Α , , , , , με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Καρδίτσας και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο συμμετέχων στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της εργασίας. ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με μειοδοτικό ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ( ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στο τιμολόγιο της μελέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 28/1980 και του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα Συμβατικά στοιχεία της συμβάσεως αυτής στην οποία προσαρτώνται είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές προδιαγραφές - τιμολόγιο προσφοράς 3. Ο προϋπολογισμός προσφοράς 4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με μειοδοτικό ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ όπως αναφέρεται πιο πάνω στο άρθρο 2. ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΣΥΜΒΑΣΗ Ο ανάδοχος μετά την κατακύρωση της εκτέλεσης της εργασίας σε αυτόν, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας, σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των δέκα ημερών, προς υπογραφή της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τα οχήματα του Δήμου σύμφωνα με τα αναφερόμενα τόσο στην παρούσα μελέτη, όσο και στην σχετική διακήρυξη διαγωνισμού, εκδίδοντας τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία ασφαλιστήρια συμβόλαια. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π.Δ. 28/80 και τον Ν. 3463/06. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΠΛΗΡΩΜΕΣ Οι πληρωμή της αξίας των ασφαλίστρων θα γίνει με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα εκδοθούν εντός τριών μηνών μετά την παραλαβή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των ειδικών σημάτων ασφάλισης και βάσει σχετικής εκκαθαρίσεως αυτού και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών υπό της οικείας επιτροπής και αποδείξεις είσπραξης του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται για κανένα λόγο. ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Ο μειοδότης υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα μηχανήματα του Δήμου Καρδίτσας που θα αποκτηθούν στην διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου για το χρονικό διάστημα από της αναγγελίας προς αυτόν με έγγραφη βεβαίωση, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν όλα τα υπόλοιπα αντίστοιχα, ήδη ασφαλισμένα οχήματα, και μέχρις εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Η ποσότητα της εργασίας μπορεί να αυξηθεί κατά το δικαίωμα προαίρεσης και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες χωρίς αντίρρηση. Επίσης η ποσότητα της εργασίας μπορεί να μειωθεί κατά 30% στην περίπτωση απόσυρσης οχημάτων από την κυκλοφορία.

4 ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΙ Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού. (φόρος εισοδήματος 8%) Αναλογικό τέλος χαρτοσήμου σε ποσοστό 2% που επιβάλλεται σε αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων και βαρύνει μόνο τον ασφαλιστή (άρθρο 15 και 37 ΚΤΧ) Το συμβόλαιο δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου (άρθρο 2 ΝΔ 189/73) ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παραλαβή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των ειδικών σημάτων ασφάλισης ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές υποχρεώσεις, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει μερική ή τέλεια απόρριψη, και να ζητήσει υλοποίηση των απαιτούμενων τροποποιήσεων ώστε τα προς παραλαβή είδη να ταυτίζονται με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Καρδίτσας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, κατά τον προσφορότερο τρόπο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.. ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής της και για ένα χρόνο. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Καρδίτσα, 3 Ιουλίου 2013 Καρδίτσα, 3 Ιουλίου 2013 Ο συντάξας O αναπληρωτής προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου Γεώργιος Αγγέλου Πτυχιούχος Ηλ/γος Μηχ/κος Γεώργιος Μισαηλίδης ΤΕ Διοικητικών - Λογιστικών

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014 και θα γίνει κατόπιν μειοδοτικού ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ( ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στο τιμολόγιο της μελέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 28/1980 και του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για σωματικές βλάβες προς τρίτους & επιβαίνοντες ανέρχεται στις ανά όχημα & ατύχημα και το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για υλικές ζημιές προς τρίτους ανέρχεται στις ανά όχημα και ατύχημα. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, και φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος 2) Επιπλέον, όπου ζητείτε, για τα πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα έργου και γεωργικούς ελκυστήρες κατά την χρήση τους ως εργαλεία (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης) 2.1 Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως 2.2 Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως 3) Επιπλέον, όπου ζητείτε, για τα ημιφορτηγά την ασφάλιση για τρέιλερ με δύο τροχούς.

6 ΑΡΘΡΟ 1º: ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ JOHN DEERE με αριθμό κυκλοφορίας ΑΜ παραγωγικής ισχύος 92 ΗΡ" & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 174 ΑΡΘΡΟ 2º: ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ FIAT με αριθμό κυκλοφορίας ΑΜ62284 παραγωγικής ισχύος 75 ΗΡ" & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 174 ΑΡΘΡΟ 3º: ΔΙΚΥΚΛΟ QINGQI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΤ382 Φορολογήσιμης ισχύος 3 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 100,9199 ΑΡΘΡΟ 4º: ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΜΑΝ 6123 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3051 Φορολογήσιμης ισχύος 42 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 554,48 ΑΡΘΡΟ 5º: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΑΝ 6123 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3052 Φορολογήσιμης ισχύος 42 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 554,48

7 ΑΡΘΡΟ 6º: ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ 6123 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3053 Φορολογήσιμης ισχύος 42 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 554,48 ΑΡΘΡΟ 7º: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3054 Φορολογήσιμης ισχύος 24 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 481,4 ΑΡΘΡΟ 8º: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3055 Φορολογήσιμης ισχύος 24 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 481,4 ΑΡΘΡΟ 9º: ΦΟΡΤΗΓΟ MERCENDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3059 Φορολογήσιμης ισχύος 93 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 678,5999 ΑΡΘΡΟ 10º: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ RENAULT με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3056 Φορολογήσιμης ισχύος 37 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 506,92

8 ΑΡΘΡΟ 11º: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ RENAULT με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3057 Φορολογήσιμης ισχύος 37 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 506,92 ΑΡΘΡΟ 12º: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ISUZU με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3067 Φορολογήσιμης ισχύος 31 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 506,92 ΑΡΘΡΟ 13º: ΑΓΡΟΤΙΚΟ FORD με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3074 Φορολογήσιμης ισχύος 17 ΗΡ και τρέιλερ με δύο τροχούς Τιμή για ένα έτος : 317,8399 ΑΡΘΡΟ 14º: ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ (ΒΑΝ) FORD με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3075 Φορολογήσιμης ισχύος 12 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 422,2399 ΑΡΘΡΟ 15º: ΑΓΡΟΤΙΚΟ FORD με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3076 Φορολογήσιμης ισχύος 17 ΗΡ και τρέιλερ με δύο τροχούς Τιμή για ένα έτος : 317,8399

9 ΑΡΘΡΟ 16º: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3078 Φορολογήσιμης ισχύος 9 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 344,52 ΑΡΘΡΟ 17º: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3079 Φορολογήσιμης ισχύος 9 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 344,52 ΑΡΘΡΟ 18º: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3084 Φορολογήσιμης ισχύος 9 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 344,52 ΑΡΘΡΟ 19º: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HONDA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2207 Φορολογήσιμης ισχύος 11 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 365,4 ΑΡΘΡΟ 20º: ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ MERCENDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2212 Φορολογήσιμης ισχύος 36 ΗΡ & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 506,92

10 ΑΡΘΡΟ 21º: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SANTANA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2213 Φορολογήσιμης ισχύος 11 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 365,4 ΑΡΘΡΟ 22º: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΑΝ με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2216 Φορολογήσιμης ισχύος 41 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 554,48 ΑΡΘΡΟ 23º: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2217 Φορολογήσιμης ισχύος 35 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 506,92 ΑΡΘΡΟ 24º: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2218 Φορολογήσιμης ισχύος 35 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 506,92 ΑΡΘΡΟ 25º: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2225 Φορολογήσιμης ισχύος 18 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 445,4399

11 ΑΡΘΡΟ 26º: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΑΝ με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2230 Φορολογήσιμης ισχύος 41 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 554,48 ΑΡΘΡΟ 27º: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΑΝ με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2231 Φορολογήσιμης ισχύος 27 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 481,4 ΑΡΘΡΟ 28º: ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCENDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2232 Φορολογήσιμης ισχύος 26 ΗΡ & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 478,00 ΑΡΘΡΟ 29º: ΦΟΡΤΗΓΟ-ΚΑΔΟΦΟΡΟ MERCENDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2236 Φορολογήσιμης ισχύος 96 ΗΡ & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 788,9 ΑΡΘΡΟ 30º: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2237 Φορολογήσιμης ισχύος 11 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 362,25

12 ΑΡΘΡΟ 31º: ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2244 Φορολογήσιμης ισχύος 57 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 610,65 ΑΡΘΡΟ 32º: ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2271 Φορολογήσιμης ισχύος 16 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 441,6 ΑΡΘΡΟ 33º: ΦΟΡΤΗΓΟ FIAT με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2272 Φορολογήσιμης ισχύος 17 ΗΡ & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 441,6 ΑΡΘΡΟ 34º: ΦΟΡΤΗΓΟ-ΚΑΔΟΦΟΡΟ MERCENDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2278 Φορολογήσιμης ισχύος 57 ΗΡ & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 549,6999 ΑΡΘΡΟ 35º: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2287 Φορολογήσιμης ισχύος 16 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 464,6

13 ΑΡΘΡΟ 36º: ΑΓΡΟΤΙΚΟ MAZDA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2292 Φορολογήσιμης ισχύος 17 ΗΡ και τρέιλερ με δύο τροχούς Τιμή για ένα έτος : 630,1999 ΑΡΘΡΟ 37º: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MAN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4126 Φορολογήσιμης ισχύος 42 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 549,6999 ΑΡΘΡΟ 38º: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ GEEP COMPASS με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4130 Φορολογήσιμης ισχύος 17 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 464,6 ΑΡΘΡΟ 39º: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ4750 Φορολογήσιμης ισχύος 51 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 549,6999 ΑΡΘΡΟ 40º: ΣΑΡΩΘΡΟ SICΑS με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1804 Φορολογήσιμης ισχύος 32 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 502,55

14 ΑΡΘΡΟ 41º: ΥΔΡΟΦΟΡΑ VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1806 Φορολογήσιμης ισχύος 40 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 502,55 ΑΡΘΡΟ 42º: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1807 Φορολογήσιμης ισχύος 40 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 502,55 ΑΡΘΡΟ 43º: ΦΟΡΤΗΓΟ MERCENDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1814 Φορολογήσιμης ισχύος 34 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 502,55 ΑΡΘΡΟ 44º: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCENDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1815 Φορολογήσιμης ισχύος 68 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 610,65 ΑΡΘΡΟ 45º: ΦΟΡΤΗΓΟ MERCENDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1826 Φορολογήσιμης ισχύος 88 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 672,75

15 ΑΡΘΡΟ 46º: ΦΟΡΤΗΓΟ MERCENDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1842 Φορολογήσιμης ισχύος 23 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 477,2499 ΑΡΘΡΟ 47º: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCENDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1876 Φορολογήσιμης ισχύος 38 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 502,55 ΑΡΘΡΟ 48º: ΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1883 Φορολογήσιμης ισχύος 17 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 441,6 ΑΡΘΡΟ 49º: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VOLCS WAGEN με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1888 Φορολογήσιμης ισχύος 11 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 362,25 ΑΡΘΡΟ 50º: ΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1890 Φορολογήσιμης ισχύος 17 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 441,6

16 ΑΡΘΡΟ 51º: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAIHATSU με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1894 Φορολογήσιμης ισχύος 9 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 341,5499 ΑΡΘΡΟ 52º: ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΥ866 Φορολογήσιμης ισχύος 3 ΗΡ Τιμή για ένα έτος : 119,6 ΑΡΘΡΟ 53º: ΓΚΡΕΗΝΤΕΡ KOMATSU με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ παραγωγικής ισχύος 141 ΗΡ" & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 350,75 ΑΡΘΡΟ 54º: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ παραγωγικής ισχύος 101 ΗΡ" & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 350,75 ΑΡΘΡΟ 55º: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ παραγωγικής ισχύος 86 ΗΡ" & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 350,75

17 ΑΡΘΡΟ 56º: ΓΚΡΕΗΝΤΕΡ CATERPILLAR με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ παραγωγικής ισχύος 135 ΗΡ" & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 350,75 ΑΡΘΡΟ 57º: ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ παραγωγικής ισχύος 100 ΗΡ" & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 350,75 ΑΡΘΡΟ 58º: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ παραγωγικής ισχύος 70 ΗΡ" & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 330,0499 ΑΡΘΡΟ 59º: ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ MERCENDES με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ παραγωγικής ισχύος 34 ΗΡ" & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 294,4 ΑΡΘΡΟ 60º: ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ DERRUPE με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ παραγωγικής ισχύος 70 ΗΡ" & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 330,0499

18 ΑΡΘΡΟ 61º: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ INTERNATIONAL με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ παραγωγικής ισχύος 136 ΗΡ" & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 350,75 ΑΡΘΡΟ 62º: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ) LIBHERΡ με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ παραγωγικής ισχύος 88 ΗΡ" & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 350,75 ΑΡΘΡΟ 63º: ΓΚΡΕΗΝΤΕΡ KOMATSU με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ παραγωγικής ισχύος 140 ΗΡ" & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 350,75 ΑΡΘΡΟ 64º: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ παραγωγικής ισχύος 97 ΗΡ" & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 350,75 ΑΡΘΡΟ 65º: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ παραγωγικής ισχύος 97 ΗΡ" & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 350,75

19 ΑΡΘΡΟ 66º: ΣΑΡΩΘΡΟ MFH με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ παραγωγικής ισχύος 136 ΗΡ" & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 350,75 ΑΡΘΡΟ 67º: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ παραγωγικής ισχύος 177 ΗΡ" & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 350,75 ΑΡΘΡΟ 68º: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ παραγωγικής ισχύος 177 ΗΡ" & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 350,75 ΑΡΘΡΟ 69º: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ παραγωγικής ισχύος 97 ΗΡ" & αστικής ευθύνης ως Τιμή για ένα έτος : 350,75 ΑΡΘΡΟ 70º: ΔΙΚΥΚΛΟ JIANGMEN με αριθμό κυκλοφορίας ΝΒΚ1669 ισχύος 50 cc Τιμή για ένα έτος : 85,1

20 ΑΡΘΡΟ 71º: ΔΙΚΥΚΛΟ ΤΑΙΖΗΟΟ με αριθμό κυκλοφορίας ΝΒΚ1728 ισχύος 50 cc Τιμή για ένα έτος : 85,1 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Καρδίτσα, 3 Ιουλίου 2013 Καρδίτσα, 3 Ιουλίου 2013 Ο συντάξας Ο Διευθυντής Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου Γεώργιος Αγγέλου Πτυχιούχος Ηλ/γος Μηχ/κος Γεώργιος Μισαηλίδης ΤΕ Διοικητικών - Λογιστικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Άρθρο στο τιμολόγιο 1 1º 2 2º 3 3º 4 4º 5 5º 6 6º 7 7º 8 8º 9 9º 10 10º Αριθμός κυκλοφορίας Μάρκα Τύπος Επιπλέον καλύψεις ΑΜ JOHN DEERE ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ & αστικής ευθύνης ως ΑΜ62284 FIAT ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ & αστικής ευθύνης ως ΚΑΤ382 QINGQI ΔΙΚΥΚΛΟ ΚΗΗ 3051 ΜΑΝ 6123 ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΚΗΗ 3052 ΜΑΝ 6123 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΗ 3053 ΜΑΝ 6123 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 3054 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΗ 3055 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΗ 3059 MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ3056 RENAULT ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ φο λο σιμ ίππ

21 11 11º 12 12º 13 13º 14 14º 15 15º 16 16º 17 17º 18 18º 19 19º 20 20º 21 21º 22 22º 23 23º 24 24º 25 25º 26 26º 27 27º 28 28º 29 29º 30 30º 31 31º 32 32º 33 33º ΚΗΗ3057 RENAULT ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΗ3067 ISUZU ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΗ3074 FORD ΑΓΡΟΤΙΚΟ και τρέιλερ με δύο τροχούς ΚΗΗ3075 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ (ΒΑΝ) ΚΗΗ3076 FORD ΑΓΡΟΤΙΚΟ και τρέιλερ με δύο τροχούς ΚΗΗ3078 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΗ3079 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΗ3084 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 2207 HONDA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 2212 MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ & αστικής ευθύνης ως ΚΗΙ 2213 SANTANA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 2216 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 2217 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 2218 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 2225 NISSAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 2230 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 2231 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 2232 MERCENDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ & αστικής ευθύνης ως ΚΗΙ 2236 MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ-ΚΑΔΟΦΟΡΟ & αστικής ευθύνης ως ΚΗΙ 2237 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 2244 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΙ 2271 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΙ 2272 FIAT ΦΟΡΤΗΓΟ & αστικής ευθύνης ως

22 34 34º 35 35º 36 36º 37 37º 38 38º 39 39º 40 40º 41 41º 42 42º 43 43º 44 44º 45 45º 46 46º 47 47º 48 48º 49 49º 50 50º 51 51º 52 52º 53 53º 54 54º 55 55º 56 56º ΚΗΙ 2278 MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ-ΚΑΔΟΦΟΡΟ & αστικής ευθύνης ως ΚΗΙ 2287 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 2292 MAZDA ΑΓΡΟΤΙΚΟ και τρέιλερ με δύο τροχούς ΚΗΙ 4126 MAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 4130 GEEP COMPASS ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΟ4750 SCANIA ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ 1804 SICΑS ΣΑΡΩΘΡΟ ΚΗΥ 1806 VOLVO ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΚΗΥ 1807 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ 1814 MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1815 MERCENDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ 1826 MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1842 MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1876 MERCENDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ 1883 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1888 VOLCS WAGEN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΥ 1890 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 1894 DAIHATSU ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΥ866 PIAGGIO ΔΙΚΥΚΛΟ ΜΕ KOMATSU ΓΚΡΕΗΝΤΕΡ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ CATERPILLAR ΓΚΡΕΗΝΤΕΡ & αστικής ευθύνης ως

23 57 57º 58 58º 59 59º 60 60º 61 61º 62 62º 63 63º 64 64º 65 65º 66 66º 67 67º 68 68º 69 69º 70 70º 71 71º ΜΕ CATERPILLAR ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ MERCENDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ DERRUPE ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ INTERNATIONAL ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ LIBHERΡ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ) & αστικής ευθύνης ως ΜΕ KOMATSU ΓΚΡΕΗΝΤΕΡ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ MFH ΣΑΡΩΘΡΟ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ IVECO ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ IVECO ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως ΝΒΚ1669 JIANGMEN ΔΙΚΥΚΛΟ ΝΒΚ1728 ΤΑΙΖΗΟΟ ΔΙΚΥΚΛΟ CC CC 85 ΣΥΝΟΛΟ ,00 23

24 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Καρδίτσα, 3 Ιουλίου 2013 Καρδίτσα, 3 Ιουλίου 2013 Ο συντάξας O αναπληρωτής προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσςη & Πρασίνου Γεώργιος Αγγέλου Πτυχιούχος Ηλ/γος Μηχ/κος Γεώργιος Μισαηλίδης ΤΕ Διοικητικών - Λογιστικών 24

25 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α/α Άρθρο στο τιμολόγιο 1 1º 2 2º 3 3º 4 4º 5 5º 6 6º 7 7º 8 8º 9 9º 10 10º 11 11º 12 12º 13 13º Αριθμός κυκλοφορίας Μάρκα Τύπος Επιπλέον καλύψεις ΑΜ JOHN DEERE ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ & αστικής ευθύνης ως ΑΜ62284 FIAT ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ & αστικής ευθύνης ως φορολογήσιμοι ίπποι ΚΑΤ382 QINGQI ΔΙΚΥΚΛΟ 3 ΚΗΗ 3051 ΜΑΝ 6123 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 42 ΚΗΗ 3052 ΜΑΝ 6123 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 42 ΚΗΗ 3053 ΜΑΝ 6123 ΦΟΡΤΗΓΟ 42 ΚΗΗ 3054 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 24 ΚΗΗ 3055 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 24 ΚΗΗ 3059 MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ 93 ΚΗΗ3056 RENAULT ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 37 ΚΗΗ3057 RENAULT ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 37 ΚΗΗ3067 ISUZU ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 31 ΚΗΗ3074 FORD ΑΓΡΟΤΙΚΟ και τρέιλερ με δύο τροχούς 17 πραγματική ιπποδύναμη Ασφάλιστρα ποσοστό έκπτωσης % ίδιο για όλα τα οχήματα 25

26 14 14º 15 15º 16 16º 17 17º 18 18º 19 19º 20 20º 21 21º 22 22º 23 23º 24 24º 25 25º 26 26º 27 27º 28 28º 29 29º 30 30º 31 31º 32 32º 33 33º 34 34º 35 35º ΚΗΗ3075 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ (ΒΑΝ) 12 ΚΗΗ3076 FORD ΑΓΡΟΤΙΚΟ και τρέιλερ με δύο τροχούς ΚΗΗ3078 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 ΚΗΗ3079 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 ΚΗΗ3084 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 ΚΗΙ 2207 HONDA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11 ΚΗΙ 2212 MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ & αστικής ευθύνης ως ΚΗΙ 2213 SANTANA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11 ΚΗΙ 2216 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 ΚΗΙ 2217 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 ΚΗΙ 2218 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 ΚΗΙ 2225 NISSAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 18 ΚΗΙ 2230 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 ΚΗΙ 2231 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 27 ΚΗΙ 2232 MERCENDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ & αστικής ευθύνης ως ΚΗΙ 2236 MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ-ΚΑΔΟΦΟΡΟ & αστικής ευθύνης ως ΚΗΙ 2237 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11 ΚΗΙ 2244 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 57 ΚΗΙ 2271 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ 16 ΚΗΙ 2272 FIAT ΦΟΡΤΗΓΟ & αστικής ευθύνης ως ΚΗΙ 2278 MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ-ΚΑΔΟΦΟΡΟ & αστικής ευθύνης ως ΚΗΙ 2287 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

27 36 36º 37 37º 38 38º 39 39º 40 40º 41 41º 42 42º 43 43º 44 44º 45 45º 46 46º 47 47º 48 48º 49 49º 50 50º 51 51º 52 52º 53 53º 54 54º 55 55º 56 56º 57 57º ΚΗΙ 2292 MAZDA ΑΓΡΟΤΙΚΟ και τρέιλερ με δύο τροχούς ΚΗΙ 4126 MAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 42 ΚΗΙ 4130 GEEP COMPASS ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 17 ΚΗΟ4750 SCANIA ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 51 ΚΗΥ 1804 SICΑS ΣΑΡΩΘΡΟ 32 ΚΗΥ 1806 VOLVO ΥΔΡΟΦΟΡΑ 40 ΚΗΥ 1807 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 40 ΚΗΥ 1814 MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ 34 ΚΗΥ 1815 MERCENDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 68 ΚΗΥ 1826 MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ 88 ΚΗΥ 1842 MERCENDES ΦΟΡΤΗΓΟ 23 ΚΗΥ 1876 MERCENDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 38 ΚΗΥ 1883 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΚΗΥ 1888 VOLCS WAGEN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11 ΚΗΥ 1890 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΚΗΥ 1894 DAIHATSU ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 ΚΥ866 PIAGGIO ΔΙΚΥΚΛΟ 3 ΜΕ KOMATSU ΓΚΡΕΗΝΤΕΡ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ CATERPILLAR ΓΚΡΕΗΝΤΕΡ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ CATERPILLAR ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως

28 58 58º 59 59º 60 60º 61 61º 62 62º 63 63º 64 64º 65 65º 66 66º 67 67º 68 68º 69 69º 70 70º 71 71º ΜΕ JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ MERCENDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ DERRUPE ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ INTERNATIONAL ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ LIBHERΡ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ) & αστικής ευθύνης ως ΜΕ KOMATSU ΓΚΡΕΗΝΤΕΡ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ MFH ΣΑΡΩΘΡΟ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ IVECO ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ IVECO ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ & αστικής ευθύνης ως ΜΕ KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ & αστικής ευθύνης ως ΝΒΚ1669 JIANGMEN ΔΙΚΥΚΛΟ 50 CC ΝΒΚ1728 ΤΑΙΖΗΟΟ ΔΙΚΥΚΛΟ 50 CC

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π..28/80 & ΚΚ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Αρ. Μελέτης: 1/2012 Προϋπολογισµός : 50.000.00 Πίστωση:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε ΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε ΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας Πληρ.Ευαγγελία Μπάμπου Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, T.K.: 73135 Τηλ.: 28213 41770 Fax: 28210 93300 e-mail:dperivallon@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 Aριθμ. Μελέτης: 5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.700,00

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772309 2015-05-13

15PROC002772309 2015-05-13 15PROC002772309 2015-05-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 13/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16317 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002371630 2014-10-31

14PROC002371630 2014-10-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 29 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 18919 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 67/2013 ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 80.000,00 Παπάγου 16/10/2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης

Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 96/2012 Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 0026/3-7-203 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840998 2015-06-11

15PROC002840998 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ. 145 63 Τηλ.: 213.2007185-108 Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: 25100 ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Αρμόδιος :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Μελέτης: 07/2015 Κ.Α.20.6671 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Τέρµα Σισµάνογλου, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ανέστης Ελευθέριος Τηλ.: 2531022810 ΜΕΛΕΤΗ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Νομός Ημαθίας Δήμος Βέροιας Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Συντήρηση & Επισκευή Οχημάτων Δήμου Α.Μ : 90/2015 Προϋπ/σμός: 73.600,00 (με ΦΠΑ 23 %) Κ.Α: 02.20.6263.001,

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2011 Προυπολ.: 67.000,00 (με Φ.Π.Α.) Τ Ε Χ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα