ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α."

Transcript

1 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Διακήρυξη

2 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της ασφάλισης όλων των οχημάτων μηχανημάτων και δικύκλων) της ΔΕΥΑΡ (87 συνολικά), από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης για τα οχήματα των οποίων η ασφάλιση έχει λήξει πριν από την ημερομηνία της σύμβασης, ή από την λήξη της παλαιάς ασφάλισης για όσα οχήματα η ασφάλισή τους λήγει μετά την υπογραφή της σύμβασης. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις ο χρόνος ασφάλισης θα έχει ημερομηνία λήξης την 31η Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ανωτέρω ασφάλιση ανέρχεται στο ποσό ,00 το οποίο αφορά την τελική αξία των ασφαλίστρων συμπεριλαμβανομένου όλων των επιβαρύνσεων και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2012 και συγκεκριμένα τον ΚΑ «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 και του Ν. 1069/80 Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε Ρόδος 03/02/2012 Υπηρεσία Προμηθειών ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ρόδος 03/02/2012 Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας Προμηθειών Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ρόδος 06/02/2012 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών ΖΟΥΡΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΤΕ ΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ

3 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Είδος Υπηρεσίας Αριθμός οχημάτωνμηχανημάτων δικύκλων Συνολική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) Ασφάλιστρα οχημάτων μηχανημάτων και δικύκλων της ΔΕΥΑΡ έως την 31η ,00 Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε Ρόδος 03/02/2012 Υπηρεσία Προμηθειών ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ρόδος 03/02/2012 Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας Προμηθειών Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ρόδος 06/02/2012 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών ΖΟΥΡΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΤΕ ΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ

4 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της εργασίας Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΚΥΚΛΩΝ της ΔΕΥΑΡ» (συνολικά 87) περιόδου Η ανωτέρω υπηρεσία θα υλοποιηθεί σε βάρος του Κωδικού Εξόδων «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων», στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ύψους ,00 και αντιστοιχεί στον κωδικό CPV: «Υπηρεσίες Ασφάλισης» Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας διέπονται από τις διατάξεις : 1. του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ Α') : «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 2. του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» και συμπληρωματικά τις διατάξεις της Υ.Α /1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 3. τον Ν. 3463/2006 Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα 4. της υπ αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 5. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 6. του Κανονισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΡ. Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης παροχής της υπηρεσίας Η ανάθεση της εργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ στην Διακήρυξη της παρούσας μελέτης και με συμπλήρωση του «Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς» χωρίς όριο ανά όχημα. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές μεγαλύτερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης συνολικά.

5 Άρθρο 4ο Τεχνικές Προδιαγραφές Τα προς ασφάλιση οχήματα-μηχανήματα και δίκυκλα περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα : ΟΧΗΜΑΤΑ α/α1 Αρ. Κυκλ. Είδος Οχήματος Εργοστάσιο Κατασκευής Φορολ. Ίπποι/cc Ημερ.Λήξης Ασφάλισης 1 ΚΗΥ 1249 MERCEDES 25 28/04/12 2 ΚΗΥ 1239 HΜΙ/ΡΥΜ2 MITSUBISHI 17 28/04/12 3 ΛΙΣ 4 ΚΗΥ 1187 /ΡΥΜ2 /ΡΥΜ2 MITSUBISHI 15 28/04/12 MITSUBISHI 17 28/04/12 5 ΚΗΥ 1183 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 36 28/04/12 6 ΚΗΥ 1165 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ MERCEDES 57 28/04/12 7 ΚΗΥ 1154 /ΡΥΜ2 MITSUBISHI 4 28/04/12 9 ΚΗΥ 1155 ΚΟΙΝΟ NISSAN MOTOR 8 28/04/12 9 ΚΗΥ 1156 /ΡΥΜ2 TEOKAΡ ΑΒΕΕ 11 28/04/12 10 ΚΗΥ ΚΗΥ 1158 /ΡΥΜ2 /ΡΥΜ2 TEOKAΡ ΑΒΕΕ 11 28/04/12 TEOKAΡ ΑΒΕΕ 11 28/04/12 12 ΚΗΥ 1127 ΚΟΙΝΟ/ΡΥΜ2 MITSUBISHI 14 26/04/12 13 ΚΗΥ 1129 MITSUBISHI 11 28/04/12 14 ΚΗΥ 1087 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FORD -WERKE 17 28/04/12 15 ΚΗΥ 1088 MITSUBISHI 14 28/04/12 16 IZM 1512 ISUZU 18 06/05/12 17 ΡΟΚ 4484 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KIA MOTORS 14 28/04/12 18 ΡΟΚ 5824 IVECO MAGIRUS 47 28/04/12 19 ΡΟΝ 8817 IVECO SPA 35 13/04/12 20 ΡΟΡ 4878 ISUZU 17 28/04/12 21 ΡΟΡ 4879 ISUZU 17 28/04/12 22 ΡΟΤ 1821 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 10 28/04/12 23 ΡΟΤ 2576 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT -DOBLO 10 13/04/12 24 ΡΟΤ 6086 FIAT 15 19/04/12 25 ΡΟΡ 5032 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI 13 28/05/12 26 ΡΟΡ ΡΟΝ ΡΟΝ ΡΟΝ ΡΟΝ ΡΟΤ ΡON 3607 ISUZU 31 28/05/12 FIAT AUTO SPA 14 28/05/12 MITSUBISHI 17 28/05/12 FIAT AUTO SPA 14 28/05/12 MITSUBISHI 17 28/05/12 TOYOTA HILUX 17 24/06/12 MERCEDES 20 24/06/12

6 33 ΥΟΑ ΡΟΖ ΡΟΡ ΡΟΚ ΡΟΡ ROH 5134 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 39 ΡΟΝ ΡΟΝ 4806 ΤΟΥΟΤΑ 18 25/04/2012 FORD MOTOR 12 15/07/2012 MERCEDES 20 13/06/12 ΤΟΥΟΤΑ 17 20/06/12 OPEL PORTUGAL 12 20/06/12 HYUNDAI MOTOR 7 08/07/12 FIAT AUTO SPA 14 ΕΛΗΞΕ ΙSUZU 18 ΕΛΗΞΕ 41 ΡΟΚ 9763 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SANTA MOTOR 9 16/05/12 42 ΡΟΜ 1365 MITSUBISHI POR 18 18/05/12 43 ΡΟΝ 4837 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT AUTO SPA 13 13/04/12 44 ΡΟΜ ΡΟΤ ΡΟΜ ΡΟΤ 1558 FIAT AUTO SPA 14 30/05/12 MERCEDES 15 29/05/12 ΙSUZU 17 14/05/12 FIAT 16 29/05/12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ α/α1 Αρ. Κυκλ. Είδος Μηχανήματος ΜΕ ΜΕ Εργοστάσιο Κατασκευής Φορολ. Ίπποι/cc Ημερ.Λήξης Ασφάλισης ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ DAIMLER AG /04/12 ΦΟΡΤΩΤΗΣ MUSTANG 50 27/04/12 50 ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ MERCEDES 79 28/04/12 51 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 90 28/04/12 52 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 52 28/04/12 53 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOBCUT 35 28/04/12 54 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΟΜΠΡΕΣΟΡ INTERNATIONAL 45 28/04/12 55 ΜΕ JCB JCB 89 28/04/12 56 ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ MERCEDES /04/12 57 ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ DAIMLER CHRYSLER 408 ΕΛΗΞΕ 58 ΜΕ ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR 80 ΕΛΗΞΕ 59 ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINER) ΑΠΟΡ/ΤΩΝ BMC SAVAKIVE /04/12 ΔΙΚΥΚΛΑ α/α1 Αρ. Κυκλ. Είδος Δικύκλου Εργοστάσιο Κατασκευής Φορολ. Ίπποι/cc Ημερ.Λήξης Ασφάλισης 60 ΜΟΚ 657 ΔΙΚΥΚΛΟ TAHI HONDA /04/12 61 ΡΚΚ 317 ΔΙΚΥΚΛΟ TAHI HONDA /04/12

7 62 ΡΚΕ 801 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 97 28/04/12 63 ΡΚΕ 324 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA /04/12 64 ΤΡ 14 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 50 28/04/12 65 ΤΒΝ 8111 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 50 28/04/12 66 ΤΒΝ 8094 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 50 28/04/12 67 ΤΒΝ 1390 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 50 28/04/12 68 ΤΒΝ 7565 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 50 28/04/12 69 ΤΒΝ 6852 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 50 28/04/12 70 ΤΒΝ 9628 ΔΙΚΥΚΛΟ SUZUKI 50 28/04/12 71 ΤΟΜ 7038 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 50 28/04/12 72 ΤΟΜ 6807 ΔΙΚΥΚΛΟ KYMCO 50 28/04/12 73 ΤΒΝ 9627 ΔΙΚΥΚΛΟ SUZUKI 50 28/04/12 74 ΤΟΜ 2040 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 50 28/04/12 75 ΤΟΜ 6588 ΔΙΚΥΚΛΟ KYMCO 50 28/04/12 76 ΤΟΜ 653 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 50 28/04/12 77 ΤΒΝ 9626 ΔΙΚΥΚΛΟ SUZUKI 50 28/04/12 78 ΤΟΜ 2768 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 50 28/04/12 79 ΤΒΝ 6851 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 50 28/04/12 80 ΜΟΜ 0036 ΔΙΚΥΚΛΟ ZONGSHEN 2 21/04/12 81 ΡΚΥ 367 ΔΙΚΥΚΛΟ ΜΟΤΟ HONDA 2 ΕΛΗΞΕ 82 ΡΚΥ 368 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 125 ΕΛΗΞΕ 83 ΤΟΜ 5100 ΔΙΚΥΚΛΟ KYMCO 50 15/04/12 84 ΤΟΜ 5101 ΔΙΚΥΚΛΟ KYMCO 50 15/04/12 85 ΡΚΟ 928 ΔΙΚΥΚΛΟ 86 ΡΚΡ 0144 ΔΙΚΥΚΛΟ JIANGEMEN ZHONGY JIANGEMEN ZHONGY 87 ΡΚΚ 0528 ΔΙΚΥΚΛΟ KAWASAKI /06/ /04/12 ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤ Ο ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΔΙΚΥΚΛΩΝ : 87 Τα παραπάνω στοιχεία των οχημάτων-μηχανημάτων και δικύκλων έχουν προκύψει από εισηγήσεις της Υπηρεσίας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 4.2 Ασφαλιστικές Καλύψεις Όλα τα οχήματα-μηχανήματα και δίκυκλα του παραπάνω πίνακα θα ασφαλιστούν έναντι αστικής ευθύνης (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων) σύμφωνα με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης της ισχύουσας Νομοθεσίας Επιπλέον τα μηχανήματα έργου, κατά τη χρήση τους ως εργαλεία, θα ασφαλιστούν έναντι αστικής ευθύνης (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων) σύμφωνα με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης της ισχύουσας Νομοθεσίας Τα ανωτέρω θα ισχύσουν και για τα οχήματα-μηχανήματα ή δίκυκλα που τυχόν θέσει σε κυκλοφορία η ΔΕΥΑΡ, κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης με τους ίδιους όρους αυτής. 4.3 Χρονική Περίοδος Ασφάλισης Για τα οχήματα των οποίων η ασφάλιση έχει λήξει πριν από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, χρονική περίοδος ασφάλισης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ενδεικτικά η 1 η έως την 31 η Για τα οχήματα των οποίων η ασφάλιση λήγει μετά από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, χρονική περίοδος ασφάλισης ορίζεται από την ημερομηνία λήξης της υπάρχουσας ασφάλισης έως την 31 η

8 Στην πρώτη περίπτωση έχει επιλεγεί ενδεικτικά η 1 η ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης ως μέτρο σύγκρισης των προσφορών. Η πραγματική ημερομηνία ασφάλισης θα οριστικοποιηθεί με την υπογραφή της σύμβασης και με ανάλογη αναπροσαρμογή των αντίστοιχων ασφάλιστρων. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις έχει επιλεγεί ως καταληκτική ημερομηνία ασφάλισης η 31 η προκειμένου να υπάρχει μία ενιαία ημερομηνία σαν αφετηρία ασφάλισης όλων των οχημάτων της ΔΕΥΑΡ, στους επόμενους διαγωνισμούς Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα παράτασης ισχύος της σύμβασης για χρονικό διάστημα ενός τριμήνου μετά την 31 η με τους ίδιους όρους αυτής-μέχρι την ανάδειξη νέου Αναδόχου 4.4 Τιμές Ασφαλίστρων Οι τιμές των ασφαλίστρων που θα δοθούν θα είναι οι τελικές τιμές και θα περιλαμβάνουν τα καθαρά ασφάλιστρα, τα δικαιώματα, το φόρο ασφαλίστρων και όποια άλλη επιβάρυνση προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Επιπλέον, η τιμή προσφοράς θα δοθεί και με βάση το ισχύον bonus malus κάθε οχήματος, μηχανήματος και δικύκλου το οποίο προκύπτει από τη βάση δεδομένων των αρχείων των Ασφαλιστικών Εταιρειών και θα αναγραφεί αριθμητικά ανά όχημα, μηχάνημα και δίκυκλο από τους συμμετέχοντες στο σχετικό «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Τέλος, κατά την παραπάνω αναφερόμενη στην παραγρ 4.3 Χρονική Περίοδο Ασφάλισης, τονίζεται ότι καμία μεταβολή των προσφερόμενων τιμών δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία, εκτός και αν αλλάξουν τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης των οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων από το Κράτος. Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε Ρόδος 03/02/2012 Υπηρεσία Προμηθειών ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ρόδος 03/02/2012 Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας Προμηθειών Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Ρόδος 06/02/2012 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών ΖΟΥΡΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΤΕ ΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ

9 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΑ α/α1 Αρ. Κυκλ. Είδος Οχήματος Εργοστάσιο Κατασκευής Φορολογίσ. Ίπποι/cc Λήξη Ασφάλισης Ισχύον Βonus Μalus Τελική Τιμη ασφαλίστρου βάσει ισχύοντος Β.Μ 1 ΚΗΥ 1249 MERCEDES 25 28/04/12 2 ΚΗΥ 1239 HΜΙ/ΡΥΜ2 MITSUBISHI 17 28/04/12 3 ΚΗΥ ΚΗΥ 1187 /ΡΥΜ2 /ΡΥΜ2 MITSUBISHI 15 28/04/12 MITSUBISHI 17 28/04/12 5 ΚΗΥ 1183 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 36 28/04/12 6 ΚΗΥ 1165 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ MERCEDES 57 28/04/12 7 ΚΗΥ 1154 /ΡΥΜ2 MITSUBISHI 4 28/04/12 8 ΚΗΥ 1155 ΚΟΙΝΟ NISSAN MOTOR 8 28/04/12 9 ΚΗΥ ΚΗΥ ΚΗΥ 1158 /ΡΥΜ2 /ΡΥΜ2 /ΡΥΜ2 TEOKAΡ ΑΒΕΕ 11 28/04/12 TEOKAΡ ΑΒΕΕ 11 28/04/12 TEOKAΡ ΑΒΕΕ 11 28/04/12

10 12 ΚΗΥ ΚΗΥ 1129 ΚΟΙΝΟ/ΡΥΜ2 MITSUBISHI 14 26/04/12 MITSUBISHI 11 28/04/12 14 ΚΗΥ 1087 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FORD -WERKE 17 28/04/12 15 ΚΗΥ 1088 MITSUBISHI 14 28/04/12 16 IZM 1512 ISUZU 18 06/05/12 17 ΡΟΚ 4484 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KIA MOTORS 14 28/04/12 18 ΡΟΚ 5824 IVECO MAGIRUS 47 28/04/12 19 ΡΟΝ 8817 IVECO SPA 35 13/04/12 20 ΡΟΡ 4878 ISUZU 17 28/04/12 21 ΡΟΡ 4879 ISUZU 17 28/04/12 22 ΡΟΤ 1821 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 10 28/04/12 23 ΡΟΤ 2576 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT -DOBLO 10 13/04/12 24 ΡΟΤ 6086 FIAT 15 19/04/12 25 ΡΟΡ 5032 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI 13 28/05/12 26 ΡΟΡ ΡΟΝ ΡΟΝ ΡΟΝ ΡΟΝ ΡΟΤ ΡON ΥΟΑ ΡΟΖ ΡΟΡ ΡΟΚ 2888 ISUZU 31 28/05/12 FIAT AUTO SPA 14 28/05/12 MITSUBISHI 17 28/05/12 FIAT AUTO SPA 14 28/05/12 MITSUBISHI 17 28/05/12 TOYOTA HILUX 17 24/06/12 MERCEDES 20 24/06/12 ΤΟΥΟΤΑ 18 25/04/2012 FORD MOTOR 12 15/07/2012 MERCEDES 20 13/06/12 ΤΟΥΟΤΑ 17 20/06/12

11 37 ΡΟΡ 2196 OPEL PORTUGAL 12 20/06/12 38 ROH 5134 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MOTOR 7 08/07/12 39 ΡΟΝ ΡΟΝ 4806 FIAT AUTO SPA 14 ΕΛΗΞΕ ΙSUZU 18 ΕΛΗΞΕ 41 ΡΟΚ 9763 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SANTA MOTOR 9 16/05/12 42 ΡΟΜ 1365 MITSUBISHI POR 18 18/05/12 43 ΡΟΝ 4837 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT AUTO SPA 13 13/04/12 44 ΡΟΜ ΡΟΤ ΡΟΜ ΡΟΤ 1558 FIAT AUTO SPA 14 30/05/12 MERCEDES 15 29/05/12 ΙSUZU 17 14/05/12 FIAT 16 29/05/12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ α/α1 Αρ. Κυκλ. Είδος Μηχανήματος Εργοστάσιο Κατασκευής Φορολογίσιμοι Ιπποι/cc Λήξης Ασφάλισης Ισχύον bonus malus Τελική Τιμη ασφαλίστρου βάσει ισχύοντος Β.Μ 48 ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ DAIMLER AG /04/12 49 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ MUSTANG 50 27/04/12 50 ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ MERCEDES 79 28/04/12 51 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 90 28/04/12 52 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 52 28/04/12 53 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOBCUT 35 28/04/12 54 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΟΜΠΡΕΣΟΡ INTERNATIONAL 45 28/04/12 55 ΜΕ JCB JCB 89 28/04/12 56 ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ MERCEDES /04/12 57 ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ DAIMLER CHRYSLER 408 ΕΛΗΞΕ 58 ΜΕ ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR 80 ΕΛΗΞΕ 59 ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINER) ΑΠΟΡ/ΤΩΝ BMC SAVAKIVE /04/12

12 ΔΙΚΥΚΛΑ α/α1 Αρ. Κυκλ. Είδος Δικύκλου Εργοστάσιο Κατασκευής Φορολογίσιμοι Ιπποι/cc Λήξης Ασφάλισης Ισχύον Βonus Μalus Τελική Τιμη ασφαλίστρου βάσει ισχύοντος Β.Μ 60 ΜΟΚ 657 ΔΙΚΥΚΛΟ TAHI HONDA 125 cc 28/04/12 61 ΡΚΚ 317 ΔΙΚΥΚΛΟ TAHI HONDA 125 cc 28/04/12 62 ΡΚΕ 801 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 97 cc 28/04/12 63 ΡΚΕ 324 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 125 cc 28/04/12 64 ΤΡ 14 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 50 cc 28/04/12 65 ΤΒΝ 8111 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 50 cc 28/04/12 66 ΤΒΝ 8094 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 50 cc 28/04/12 67 ΤΒΝ 1390 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 50 cc 28/04/12 68 ΤΒΝ 7565 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 50 cc 28/04/12 69 ΤΒΝ 6852 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 50 cc 28/04/12 70 ΤΒΝ 9628 ΔΙΚΥΚΛΟ SUZUKI 50 cc 28/04/12 71 ΤΟΜ 7038 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 50 cc 28/04/12 72 ΤΟΜ 6807 ΔΙΚΥΚΛΟ KYMCO 50 cc 28/04/12 73 ΤΒΝ 9627 ΔΙΚΥΚΛΟ SUZUKI 50 cc 28/04/12 74 ΤΟΜ 2040 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 50 cc 28/04/12 75 ΤΟΜ 6588 ΔΙΚΥΚΛΟ KYMCO 50 cc 28/04/12 76 ΤΟΜ 653 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 50 cc 28/04/12 77 ΤΒΝ 9626 ΔΙΚΥΚΛΟ SUZUKI 50 cc 28/04/12 78 ΤΟΜ 2768 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 50 cc 28/04/12 79 ΤΒΝ 6851 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 50 cc 28/04/12 80 ΜΟΜ 0036 ΔΙΚΥΚΛΟ ZONGSHEN 2 21/04/12 81 ΡΚΥ 367 ΔΙΚΥΚΛΟ ΜΟΤΟ HONDA 2 ΕΛΗΞΕ 82 ΡΚΥ 368 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 125 cc ΕΛΗΞΕ 83 ΤΟΜ 5100 ΔΙΚΥΚΛΟ KYMCO 50 cc 15/04/12 84 ΤΟΜ 5101 ΔΙΚΥΚΛΟ KYMCO 50cc 15/04/12 85 ΡΚΟ 928 ΔΙΚΥΚΛΟ 86 ΡΚΡ 0144 ΔΙΚΥΚΛΟ JIANGEMEN ZHONGY JIANGEMEN ZHONGY 87 ΡΚΚ 0528 ΔΙΚΥΚΛΟ KAWASAKI /06/ /04/12 ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - - (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων (Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772309 2015-05-13

15PROC002772309 2015-05-13 15PROC002772309 2015-05-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 13/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16317 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π9/2011 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. : 59.780,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π9/2011 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. : 59.780,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙ ΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ 22410 45300 FAX 22410 45329 Email gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π..28/80 & ΚΚ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Αρ. Μελέτης: 1/2012 Προϋπολογισµός : 50.000.00 Πίστωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρανέστι 18-03-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 1446 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: 66 035 Παρανέστι Πληροφορίες: Μουστακίδου Μ. Τηλέφωνο: 2524350132 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840998 2015-06-11

15PROC002840998 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ. 145 63 Τηλ.: 213.2007185-108 Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: 25100 ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 20 ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 0203 ΔΗΜΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ Έχοντας υπ όψη:. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 209 παρ. και άρθρο 273 παρ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 67/2013 ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 80.000,00 Παπάγου 16/10/2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών

Β. Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών Παράρτηµα 1: Τεχνικές Προδιαγραφές Α. Γενικά Αντικείµενο παρεχόµενης υπηρεσίας είναι η υποχρεωτική (Ν. 489/76) ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του ήµου. Σκοπός της εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2 Ιανουαρίου 2014 ΑΔΑΜ:14PROC001817376 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2 Ιανουαρίου 2014 ΑΔΑΜ:14PROC001817376 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ.844 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2015. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Αλεξανδρούπολη 11-3-2015 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 1071

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2015. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Αλεξανδρούπολη 11-3-2015 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 1071 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 408.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Συντήρηση & Επισκευή Οχημάτων Δήμου Α.Μ : 90/2015 Προϋπ/σμός: 73.600,00 (με ΦΠΑ 23 %) Κ.Α: 02.20.6263.001,

Διαβάστε περισσότερα

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 0026/3-7-203 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Μελέτης: 07/2015 Κ.Α.20.6671 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Διαβάστε περισσότερα

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 4-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 4559 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων & µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων & µηχανηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 17-01-2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:2675/952 Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα