Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ Aθήνα T: (+30) (+30) F: (+30)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr"

Transcript

1 Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ Aθήνα T: (+30) (+30) F: (+30) ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο «Η πρακτική αντιμετώπιση των παροχών σε είδος στο προσωπικό πέραν του μισθού, άρ.13 Ν.4172/2013» ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (Stock Options) Α.Νομοθετική ρύθμιση Στο άρθρο 13 με τον τίτλο Παροχές σε είδος του ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 167/ ): Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ.2,3,4 και 5 οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος. 2., 3., 4. Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασης του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος. Β. Εννοιολογικός προσδιορισμός του δικαιώματος προαίρεσης (stock options) και το ισχύον καθεστώς φορολόγησης Η απόκτηση των μετοχών εκ μέρους του δικαιούχου με ενάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα με την 4 του άρθρου 13 ν.4172/2013, αποτελεί μια μορφή χρηματοοικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων στην επιχείρηση όπου εργάζονται. 1

2 Ειδικότερα, ορίζεται ως το δικαίωμα του δικαιούχου να αγοράσει έναν συγκεκριμένο αριθμό μετοχών της εταιρίας που εργάζεται σε προσδιορισμένη τιμή και εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (τιμή εξάσκησης exercise date). Φορείς του δικαιώματος προαίρεσης μπορεί να είναι είτε οι εργαζόμενοι, είτε οι εταίροι, είτε οι μέτοχοι ενός νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Στα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options plan) ορίζονται ο αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν, οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων προαίρεσης (π.χ. εργαζόμενοι, μέλη ΔΣ κλπ), ο αριθμός των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν, ο χρόνος άσκησης αυτών, η τιμή διάθεσης τους, ενδεχόμενη αναπροσαρμογή τους αλλά και η δυνατότητα μεταβίβασης αυτών. (σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 13 παρ.13 ν.2190/1920). Το άρθρο 13 4 ν. 4172/2013 ορίζει ότι θεωρείται ως παροχή σε είδος η ωφέλεια από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης και η οποία προκύπτει όταν ο δικαιούχος επωφελείται από την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο και αγοράζει το δικαίωμα προαίρεσης των μετοχών σε χαμηλότερη τιμή. Η ωφέλεια αυτή φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Παράδειγμα: Ανώνυμη εταιρία αποφασίζει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 29 Απριλίου 2015, τη δημιουργία προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Στην απόφαση προβλέπεται η διάθεση μέχρι και δικαιωμάτων για κάθε εργαζόμενο με αξία 5 ευρώ ανά δικαίωμα/μετοχή (1 μετοχή αντιστοιχεί σε ένα δικαίωμα). Ένας από τους δικαιούχους αποφασίζει να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης στις 14 Νοεμβρίου 2015 καταβάλλοντας το ποσό των (5 x 5.000) ευρώ. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την ημέρα άσκησης του δικαιώματος είναι 17 ευρώ. Η ωφέλεια που αποκτά ο εργαζόμενος ορίζεται ως εξής: Τιμή κλεισίματος στο Χ.Α. Ποσό καταβολής στην Α.Ε. = ΩΦΕΛΕΙΑ (5000 x 17) (5.000 x 5) = ευρώ Το ποσό των ευρώ θεωρείται παροχή σε είδος και φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Η ωφέλεια δηλαδή ισούται με τη διαφορά της τιμής που κατέβαλε ο δικαιούχος και της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος την ημέρα που 2

3 πραγματικά αποκτά τις εν λόγω μετοχές. Επομένως, κρίσιμος χρόνος για τον προσδιορισμό της αξίας της παροχής σε είδος είναι ο χρόνος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασης του και όχι ο χρόνος χορήγησης αυτού. Η εν λόγω παροχή αποτελεί αύξηση της καθαρής θέσης του δικαιούχου, συνιστά προσαύξηση μισθού καθότι παρέχεται επί τη βάσει της συναφθείσας μισθώσεως εργασίας μεταξύ εργοδότη και μισθωτού και συνεπώς το δικαίωμα προαίρεσης εμπίπτει στον ορισμό του εισοδήματος από απασχόληση. Γ. Νέες ρυθμίσεις που εισήγαγε ο ν.4172/2013 Ο νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος (ν.4172/2013) επαναλαμβάνει επί της ουσίας την διάταξη του παλαιού κώδικα, δηλ. του άρθρου 45 1 ν. 2238/1994, σχετικά με την υπαγωγή του δικαιώματος προαίρεσης στην φορολογία εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες. Ωστόσο, στη νέα διάταξη του άρθρου 13 ν.4172/2013 παρατηρούνται δυο διαφορές εν σχέσει με την παλαιά διάταξη. Πρώτον, στο άρθρο 13 παρ. 4 ν.4172/2013 ορίζεται ότι η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος/εταίρος/μέτοχος με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασης του, εν αντιθέσει με τη διάταξη του παλαιού ΚΦΕ (45 παρ.1 ν.2238/1994) που προέβλεπε μόνο τον χρόνο άσκησης. Η πρόσθεση του όρου «μεταβίβαση» δημιούργησε αρκετά ερωτήματα σχετικά με το ζήτημα του κρίσιμου χρόνου υπολογισμού της ωφέλειας για τον δικαιούχο και εξ αυτού του λόγου εξεδόθη διευκρινιστικό σημείωμα από τη Γενική Γραμματεία Εσόδων (ΔΕΑΦ ΕΞ 2015/ ). Ειδικότερα, από τον ίδιο τον ορισμό του δικαιώματος προαίρεσης προκύπτει ότι νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μπορούν να παρέχουν στους δικαιούχους ορισμένο αριθμό μετοχών σε προνομιακή τιμή και σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή. Μέχρι το χρονικό σημείο της προκαθορισμένης περιόδου οι μετοχές δεν έχουν μεταβιβαστεί από το νομικό πρόσωπο στους δικαιούχους και συνεπώς δεν τις έχουν στη διάθεση τους και δεν μπορούν να τις εκμεταλλευτούν, ενώ παράλληλα μέχρις ότου το νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα δώσει την εντολή μεταβίβασης των μετοχών οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν να αποσυρθούν και να μην αποκτήσουν τις μετοχές. Συνεπώς, κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της ωφέλειας που επέρχεται στους δικαιούχους δικαιώματος προαίρεσης είναι ο χρόνος μεταβίβασης των μετοχών, διότι από αυτό το χρονικό σημείο οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα διάθεσης και εκμετάλλευσης των 3

4 μετοχών. Όπως προκύπτει άλλωστε και από το άρθρο 8 παρ.4 ν.4172/2013 χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του. Ο δικαιούχος των δικαιωμάτων προαίρεσης έχει την εξουσία διάθεσης και εκμετάλλευσης αυτών αφ ης στιγμής εγγραφούν οι εν λόγω μετοχές στην μερίδα του στο Σ.Α.Τ. κατόπιν μεταβιβάσεως. Περαιτέρω, ο χρόνος άσκησης του δικαιώματος από τον δικαιούχο μπορεί να συμπίπτει με τον χρόνο μεταβιβάσεως των μετοχών. Ωστόσο, είναι δυνατό η μεταβίβαση των μετοχών να λάβει χώρα σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα της ασκήσεως. Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της ωφέλειας θα είναι ο χρόνος της μεταβίβασης των μετοχών από το νομικό πρόσωπο και όχι της ασκήσεως του δικαιώματος από τον δικαιούχο διότι με τη μεταβίβαση αποκτά το δικαίωμα διάθεσης και εκμετάλλευσης των μετοχών. Δεύτερον, στο άρθρο 45 1 ν. 2238/1994 ορίζεται ότι η ωφέλεια που αποκτούν οι δικαιούχοι του δικαιώματος προαίρεσης θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπολογίζεται κατά τον χρόνο άσκησης του. Στην περίπτωση όμως που το δικαίωμα ασκείται σε χρόνο που ο δικαιούχος έχει αποχωρήσει από την εταιρία τότε η ωφέλεια που αποκτά θεωρείται εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. Αντιθέτως, στο άρθρο 13 4 ν.4172/2014 δεν γίνεται διάκριση. Η ωφέλεια που αποκτάται από τον δικαιούχο του δικαιώματος θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Δ. Επιπρόσθετες παρατηρήσεις α) Διαφορετική είναι η φορολόγηση των κερδών στην περίπτωση πώλησης των μετοχών. Πρόκειται για μεταβίβαση τίτλων και ειδικότερα παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και τα εν λόγω κέρδη θεωρούνται εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου - άρθρο 42 1,2 α ν.4172/2013 (παλαιά διάταξη: άρθρο 38 3 ν.2238/1994). Ως υπεραξία δε, σύμφωνα με την 3 του ίδιου άρθρου νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε. β) Η παροχή από μια εταιρία του δικαιώματος προαίρεσης μετοχών προς τους δικαιούχους αφορά και τις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις ενώ όπως ορίζεται και στην εγκύκλιο υπ αριθμ. ΠΟΛ.1219/ , το άρθρο 13 4 καταλαμβάνει και δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών που διαπραγματεύονται και σε αλλοδαπά χρηματιστήρια. γ) Η διάταξη του άρθρου 13 4 ν.4172/2013 αφορά δικαιώματα που ασκούνται από την 1 η Ιανουαρίου 2014, ανεξαρτήτως του πότε είχε χορηγηθεί το εν λόγω δικαίωμα. 4

5 Τέλος, επισημαίνεται πως με την πρόσφατη εγκύκλιο υπ αριθμ. ΠΟΛ 1072/ προβλέφθηκε η μη διενέργεια παρακράτησης φόρου επί των παροχών σε είδος, εξαιτίας της δυσχερούς έως αδύνατης αποτιμήσεως τους κατά τη στιγμή της χορήγησης τους. Ο οφειλόμενος φόρος θα υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, ενώ στις περιπτώσεις όπου έχει ήδη διενεργηθεί παρακράτηση, ο φόρος αυτός θα συμψηφισθεί κατά την εκκαθάριση. *** *** 5

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:Α

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Άρθρο: Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Παροχές σε Είδος Σημαντικές αλλαγές επέφερε από 1-1-2014 ο νέος ΚΦΕ, όπως είναι οι παροχές σε είδος( ν. 4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. ΠΟΛ.1032/26-1-2015 : Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Ιανουάριος 2013 Στις 11.01.2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ). Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1) Φορολογία υπεραξίας μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Ποιο είναι το Νομικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία υπεραξίας των μετοχών; Η φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α.

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, Εν όψει της δεδομένης λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη της σχετικής διαδικασίας παράτασης υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αθήνα, Απρίλιος 2015 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) Στοιχεία και πληροφορίες της τριμηνιαίας περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Πτυχιούχος ΑΒΣΘ Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών Συγγραφέας φορολογικού δικαίου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1116 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ

ΠΟΛ:1116 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω664Η Β7Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 / 06 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα