ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο Νόμος περί Αξιολόγησης και Είσπραξης Φόρων (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Υπεραξίας Κεφαλαίου (Τροποποίηση) του 2002 Ο Νόμος περί Τέλους Επικύρωσης (Τροποποίηση) του 2002

2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΚΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι από μια εταιρεία χρηματοδότησης ομίλων θεωρούνται επιχειρηματικό εισόδημα και δεν υπόκειται στο 10% της εισφοράς για την άμυνα. - Οι τόκοι που δεν προέρχονται από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες υπόκεινται σε 10% εισφοράς για την άμυνα ως τελικό φόρο. 50% του εν λόγω εισοδήματος υπόκειται σε φόρο επί των κερδών των ανωνύμων εταιρικών επιχειρήσεων της τάξης του 10 %, ήτοι., συνολικά 15% του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ - Ωστόσο, οι τόκοι που προέρχονται από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που θεωρείται ότι είναι στενά συνδεδεμένοι με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες (Εταιρείες Χρηματοδότησης Ομίλων), δεν αντιμετωπίζονται ως τόκοι αλλά ως κέρδη των επιχειρήσεων και, συνεπώς, δεν υπόκεινται στην εισφορά για την άμυνα. Οι τόκοι αυτοί υπόκεινται εξ ολοκλήρου στο φόρο επί των εταιρειών με το γενικό συντελεστή, χωρίς δικαίωμα απαλλαγής του 50% που ισχύει για τόκους που υπόκεινται στην εισφορά για την άμυνα, ΗΤΟΙ, συνολικά 10% του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ. - Οι έννοιες, "τόκοι που προέρχονται από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες " και " τόκοι που συνδέονται στενά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες" ορίζονται στην Εγκύκλιο 2003/8, που εκδόθηκε από τον Επίτροπο του Φόρου Εισοδήματος. Κατά συνέπεια, η πρώτη σημαίνει (α) έσοδα από τόκους των τραπεζικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των τραπεζικών μονάδων, συνεταιρισμών και επιχειρήσεων έχοντας ως κύριο αντικείμενο τη χορήγηση δανείων, π. χ. Ανώνυμη Εταιρεία Στεγαστικών Δανείων και (β) έσοδα από τόκους χρηματοδότησης επιχειρήσεων προσφέροντας αγορά μίσθωσης, χρηματοδοτική μίσθωση και άλλες συμφωνίες χρηματοδότησης. Η τελευταία σημαίνει (α) έσοδα από τόκους από οφειλέτες εμπορικών συναλλαγών; (β) έσοδα από τόκους των ασφαλιστικών εταιρειών; (γ) έσοδα από τόκους εμπορικών (τρεχόντων) τραπεζικών λογαριασμών και (δ) έσοδα από τόκους εταιρειών που λειτουργούν ως όχημα για τη χρηματοδότηση ομίλων επιχειρήσεων (π. χ. εταιρεία συμμετοχών, θυγατρική εταιρεία ή μια συνδεδεμένη εταιρεία που δανείζεται χρήματα και στη συνέχεια τα δανείζει σε άλλες επιχειρήσεις του ομίλου). Όλες οι άλλες περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στον Επίτροπο Φόρου Εισοδήματος προς εξέταση. Άλλα σημεία άξια προσοχής για την Κύπρο είναι: Εταιρείες Χρηματοδότησης Ομίλων Μηδαμινή (υπό την οδηγία Συνθήκης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ή την Οδηγία επί των τόκων και Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης ) παρακράτηση φόρου επί των τόκων.

3 Χαμηλή συνολική φορολογική επιβάρυνση. Δυνατότητα αφαίρεσης δαπανών τόκων από το φορολογητέο εισόδημα. Απουσία κανόνων υπό-κεφαλαιοποίησης ή ανεφαρμοσιμότητα αυτών στην περίπτωση "χρηματοδότησης σε νόμισμα του δανειολήπτη". Μηδενική παρακράτηση φόρου τόκων σε σχέση με τόκους που καταβάλλονται για χρηματοδότηση δανείου ανεξαρτήτως της δικαιοδοσίας ή της απουσίας ΣΑΔΦ (ακόμη και για πληρωμές τόκων σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες). Λογικό επίπεδο "περιθωρίου" που απαιτείται από τις φορολογικές αρχές. Χαμηλό επίπεδο δαπανών για χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές αμοιβές. Περιορισμοί στην αφαίρεση των χρηματοοικονομικών εξόδων Νομικοί περιορισμοί Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη σχέση χρέος/μετοχικό κεφάλαιο στην Κύπρο και μια εταιρεία μπορεί, επομένως, να χρηματοδοτείται σε οποιαδήποτε αναλογία χρέους-μετοχικού κεφαλαίου. Έννοια της κατάχρησης του νόμου Σύμφωνα με τη γενική διάταξη του Τμημ.33 του νόμου περί Καταλογισμού και Είσπραξης Φόρων, οποιαδήποτε τεχνητή και/ή εικονική συναλλαγή μπορεί να αγνοηθεί. Ως εκ τούτου, ο Επίτροπος του φόρου εισοδήματος μπορεί να αγνοήσει κάθε τέτοια πράξη και να καταλογίσει φόρο στον ενδιαφερόμενο. Η διάταξη αυτή ισχύει και για οποιαδήποτε συναλλαγή, είτε τοπική ή διεθνή, και σε μονίμους κατοίκους και μη μονίμους κατοίκους. Υπό- κεφαλαιοποίηση Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες υπό-κεφαλαιοποίησης στην Κύπρο. Γενική αρχή της έκπτωσης των τόκων Η γενική αρχή της φορολογικής νομοθεσίας της Κύπρου, πράγμα το οποίο ισχύει και για την πληρωμή των τόκων, εστιάζεται στο ότι για να εκπέσει μια δαπάνη, πρέπει να έχει προκύψει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για την παραγωγή εισοδήματος. Κατά συνέπεια, οι τόκοι που καταβάλλονται σχετικά με τα δάνεια που χρησιμοποιούνται για τις εμπορικές δραστηριότητες μιας οντότητας ή για την απόκτηση "εμπορικών" παγίων περιουσιακών στοιχείων επιτρέπονται ως έκπτωση. Οι τόκοι που καταβάλλονται από μια εταιρεία συμμετοχών για την απόκτηση του 100% μιας θυγατρικής θεωρούνται ως έχοντες εμπορικό χαρακτήρα. Τόκοι που καταβάλλονται για την απόκτηση "μη εμπορικών" πάγιων στοιχείων ενεργητικού δεν γίνονται δεκτοί ως έκπτωση.

4 Τα ακόλουθα πάγια περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται από τον Επίτροπο του φόρου εισοδήματος ως "μη εμπορικού" χαρακτήρα : - Επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογα κ.λ.π. (εκτός αν αυτά αποτελούν αποθεματικό) - επιβατικά αυτοκίνητα και - γη (εκτός αν αυτό αποτελεί αποθεματικό). Σύμφωνα με το νόμο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Οδικών Μεταφορών του 1972 και τους Κανονισμούς του 1984 "επιβατικό αυτοκίνητο" είναι, κάθε μηχανοκίνητο όχημα που δεν χρησιμοποιείται για δημόσια μεταφορά (π. χ. λεωφορεία, ταξί), που δεν χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αγαθών (π. χ. επαγγελματικό φορτηγό ή ανοιχτό φορτηγό) και δεν χρησιμοποιείται για μαθήματα οδήγησης. Τα κτίρια που δεν παράγουν εισόδημα, π. χ. διαμερίσματα που δεν έχουν ενοικιαστεί ή χρησιμοποιούνται από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, θεωρούνται επίσης μη εμπορικά πάγια περιουσιακά στοιχεία. Δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις στο δίκτυο συνθηκών της Κύπρου που αφορούν την έκπτωση των τόκων και την υπό-κεφαλαιοποίηση. Άλλοι περιορισμοί Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, δεν υπάρχουν κανόνες, οι οποίοι αφορούν ειδικά τη σχέση χρέους-μετοχικού κεφαλαίου αλλά τους γενικούς κανόνες που εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τη βάση κεφαλαιοποίησης. Κατωτέρω παρέχεται επισκόπηση σχετικά με τους γενικούς κανόνες που ισχύουν ανεξάρτητα από τη βάση κεφαλαιοποίησης: - Συναλλαγματικοί έλεγχοι. Δεν υπάρχουν συναλλαγματικοί έλεγχοι μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση - κανόνες τεκμαρτών μερισμάτων. Οι πληρωμές τόκων δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι αντιπροσωπεύουν μερίσματα- και ισολογισμούς εντός των ομίλων. - Τα ποσά που οφείλονται μεταξύ εταιρειών του ομίλου που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα με την στενή έννοια (δηλαδή ως αποτέλεσμα των πωλήσεων και αγορών μεταξύ τους) αναμένεται να φέρουν επιτόκιο με το συντελεστή που ισχύει στην αγορά και με βάση την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού. Ευκαιρίες Σχεδιασμού: φόρο-αποδοτικός επαναπατρισμός τόκων. Οι τόκοι που καταβάλλονται από Κυπριακή εταιρεία σε μη μόνιμους κατοίκους δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου. Αυτός ο κανόνας ισχύει για όλους τους τόκους που καταβάλλονται σε μη μονίμους κατοίκους, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για πληρωμές εντός ομίλου ή όχι.

5 Δημοσιονομική εξυγίανση/εφαρμογή σε ομίλους Δεν υπάρχει κανένα καθεστώς δημοσιονομικής εξυγίανσης στο Κυπριακό δίκαιο. Ωστόσο, οι εταιρείες του ιδίου ομίλου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις διατάξεις εκτόνωσης για συμψηφισμό των ζημιών. Δύο εταιρείες θεωρούνται ότι αποτελούν ομάδα για σκοπούς ελάφρυνσης ομίλου εάν: - η μια εταιρεία είναι κατά 75% θυγατρική της άλλης ή - και οι δύο εταιρείες είναι κατά 75% θυγατρικές μιας τρίτης εταιρείας. Μία εταιρεία θεωρείται ότι ελέγχεται κατά 75% από μια άλλη εταιρεία αν τουλάχιστον 75% του συνήθους μεριδίου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου δεσμεύονται άμεσα ή έμμεσα και η εταιρεία συμμετοχών έχει το δικαίωμα να μην παρακρατά λιγότερο από το 75% της θυγατρικής εταιρείας σε ότι αφορά: - τα διανεμητέα κέρδη και - τα στοιχεία του ενεργητικού της θυγατρικής εταιρείας που θα ήταν διαθέσιμα προς διανομή στους μετόχους κατά την εκκαθάριση. Συμψηφισμός ζημιών μεταξύ εταιρειών του ομίλου θα χορηγείται μόνο στην περίπτωση που η εκχωρούσα εταιρεία και η ενάγουσα εταιρεία είναι μέλη του ίδιου ομίλου για το σύνολο του φορολογικού έτους. Εάν προκύψει πληρωμή για την εκτόνωση του ομίλου (δηλαδή μια πληρωμή να γίνεται από την ενάγουσα εταιρεία προς την εκχωρούσα εταιρεία για το ποσό των φορολογικών ζημιών που εκχωρήθηκαν μέσω της πρακτικής της εκτόνωσης του ομίλου), μια τέτοια πληρωμή: - Δεν πρέπει να θεωρηθεί, για κανένα τρόπο, ως διανομή και - Δεν θα ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών ή απωλειών της μίας ή της άλλης εταιρείας.

6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Μερίσματα που παραλήφθηκαν από εταιρεία συμμετοχών εκ μέρους των θυγατρικών της Η φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από μερίσματα που ελήφθησαν από μετόχους, κατοίκους της χώρας, εξαρτάται από την χώρα κατοικίας του φορολογουμένου. Αν το μέρισμα ελήφθη από εταιρεία, κάτοικο σε χώρα της ΕΕ, και τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, τότε το μέρισμα θα παραληφθεί από τον μέτοχο κάτοικο της χώρας μεικτό χωρίς παρακράτηση φόρου με βάση τις αρχές της οδηγίας περί "Μητρικής Θυγατρικής Εταιρείας". Αν από την άλλη πλευρά, το μέρισμα προέρχεται από εταιρεία κάτοικο σε χώρα εκτός ΕΕ, τότε ο συντελεστής παρακράτησης φόρου θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο ισχύει η συνθήκη μεταξύ της Κύπρου και της χώρας της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου, για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Αν όχι, τότε θα ισχύει ο συντελεστής παρακράτησης στη χώρα προέλευσης. Το εισόδημα από μερίσματα στα χέρια των εγχώριων μετόχων θα φορολογείται ανάλογα με το αν ο δικαιούχος είναι εταιρικό μέλος ή μεμονωμένος ιδιώτης μέτοχος. Μετά την εισαγωγή του Νόμου 118 περί Φορολογίας Εισοδήματος (Ι) /2002 όπως τροποποιήθηκε (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2003), το εισόδημα από μερίσματα φορολογείται με ένα εντελώς νέο τρόπο στην Κύπρο. Γενικά, τα μερίσματα απαλλάσσονται της φορολογίας στην Κύπρο, εκτός εάν ο δικαιούχος είναι άτομο φορολογούμενο στην Κύπρο. Μερίσματα από Ξένες εταιρείες (εταιρείες ΕΕ ή εκτός ΕΕ) Δεν επιβάλλεται φόρος για εισόδημα που προκύπτει από μερίσματα, και ισχύει απαλλαγή από την ειδική εισφορά για την άμυνα, υπό προϋποθέσεις. Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει άνευ όρων, ενώ η απαλλαγή από την ειδική εισφορά για την άμυνα ισχύει υπό ορισμένους όρους (λεπτομέρειες παρακάτω). Εμείς ωστόσο, σημειώνουμε εδώ ότι αυτοί οι όροι είναι τέτοιοι που ουσιαστικά σχεδόν το 100% δεν μπορούν να εφαρμοστούν, εκτός εάν κάποιος είναι ιδιώτης φορολογούμενος στην Κύπρο (δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία οι διεθνείς πελάτες). Τα μερίσματα του εξωτερικού απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά για την άμυνα υπό τον όρο ότι η μητρική εταιρεία κατέχει τουλάχιστον 1% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής. Ο Νόμος 117 περί Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (1) /2002 και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 3 (2) (α) του Νόμου προβλέπει τις συνθήκες υπό τις οποίες εισόδημα από μερίσματα

7 από το εξωτερικό δεν υπόκειται σε φορολογικές απαλλαγές βάσει του νόμου περί ειδικής εισφοράς για την άμυνα. Καμία εταιρεία δεν απαλλάσσεται από την ειδική εισφορά για την άμυνα παρά ΜΟΝΟ αν πληρούνται οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις ταυτόχρονα: Α. Η εταιρεία εξωτερικού που καταβάλει το μέρισμα εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα σε δραστηριότητες περισσότερο από 50% που δημιουργούν έσοδα από επενδύσεις {Τα μερίσματα, δεν θεωρούνται εισόδημα από επενδύσεις εάν προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από εμπορικές θυγατρικές εταιρείες} και Β. Το φορολογικό βάρος εξωτερικού της ξένης εταιρείας είναι σημαντικά χαμηλότερο από το φορολογικό βάρος στην Κύπρο. Σημαντικά χαμηλότερο, ερμηνεύεται ως 50% χαμηλότερο, ήτοι φορολογικός συντελεστής 7.5 %. Έσοδα από επενδύσεις θεωρούνται οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα εκτός εισοδημάτων από εμπορική δραστηριότητα. (Ο όρος "σημαντικά χαμηλότερο" για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας σημαίνει χαμηλότερο κατά 50% του φορολογικού συντελεστή για μερίσματα στην Κύπρο, που είναι15%). Η ερμηνεία των φορολογικών αρχών της Κύπρου για το "εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις" είναι αρκετά ευρεία. Όπου τα μερίσματα δεν απαλλάσσονται, διατίθεται πίστωση για οποιονδήποτε παρακρατηθέντα, στο εξωτερικό, φόρο, μονομερώς. Περαιτέρω, παρέχεται πίστωση για υποκείμενους εταιρικούς φόρους από τα μερίσματα στο πλαίσιο ορισμένων συναφθέντων φορολογικών συνθηκών. Επίσης χορηγείται πίστωση και για φόρο επί των κερδών που καταβάλλεται από την άμεση θυγατρική εταιρεία που βρίσκεται σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ ή από θυγατρικές χαμηλότερης βαθμίδας. Μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρεία συμμετοχών στους μετόχους της Η νέα νομοθεσία περί Φορολογίας Εισοδήματος εισήγαγε την κατάργηση της παρακράτησης φόρου στα μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρείες παντός τύπου από το 2003 και μετά. Παρακράτηση φόρου - Μέτοχοι μη μόνιμοι (φυσικά πρόσωπα ή Εταιρείες) Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Φορολογίας Εισοδήματος, κατά περίπτωση, κάθε παρακράτηση φόρου επιβάλλεται στο πλαίσιο του νόμου περί της Ειδικής Εισφοράς για την άμυνα. Όπως εξηγήθηκε ήδη, δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου για πληρωμές μερισμάτων σε μη κάτοικους, είτε ο δικαιούχος είναι εταιρεία ή ιδιώτης φορολογούμενος.

8 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η υπεραξία κεφαλαίου που επιτυγχάνεται από μια εταιρεία συμμετοχών κατά τη διάθεση των μετοχών της στις θυγατρικές της. Πλήρης απαλλαγή των κερδών από διάθεση τίτλων Ο νέος νόμος που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003 εισήγαγε την πλήρη απαλλαγή από το φόρο (υπεραξία κεφαλαίου και φόρος εισοδήματος) επί των κερδών που προέρχονται από τη διάθεση των "τίτλων", αν το κέρδος θεωρείται να έχει χαρακτήρα κεφαλαίου ή εσόδων. Ως "Τίτλοι" νοούνται μετοχές, ομόλογα, κρατικά ομόλογα, ιδρυτικές μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων που έχουν ενταχθεί στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και επιλογές με βάση τα παραπάνω. Ο ορισμός των "τίτλων" καλύπτει μετοχές σε εγχώριες και ξένες εταιρείες. Η εν λόγω εξαίρεση επιτρέπει σε μια εταιρεία συμμετοχών να διαθέσει τις μετοχές της σε θυγατρική χωρίς να προκληθούν δυσμενείς φορολογικές επιπτώσεις στην Κύπρο. Φόρος υπεραξίας κεφαλαίου Ο φόρος υπεραξίας κεφαλαίου καταβάλλεται μόνον εφόσον η εταιρεία της οποίας οι μετοχές πωλούνται δεν έχουν εγγραφεί σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο και έχει στην κατοχή της ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο. Απώλειες Κεφαλαίων Η απώλεια κεφαλαίου υπολογίζεται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως και η υπεραξία κεφαλαίου (βλ. παραπάνω). Αυτή μπορεί να αφαιρεθεί από την υπεραξία κεφαλαίου που προκύπτει κατά το χρόνο της εκτίμησης. Οποιεσδήποτε ανεκμετάλλευτες απώλειες κεφαλαίου μπορούν να μεταφερθούν επ' αόριστον και μπορεί να συμψηφισθούν με μελλοντική υπεραξία που προκύπτει από τη διάθεση οποιουδήποτε στοιχείου παγίου κεφαλαίου. Οι απώλειες κεφαλαίων δεν μπορούν να συμψηφιστούν με κέρδη από εμπορικές δραστηριότητες. Κεφαλαιουχικά κέρδη που αποκόμισαν οι μέτοχοι (ιδιώτες εταιρικοί μέτοχοι) κατά τη διάθεση των μετοχών σε μια εταιρεία συμμετοχών

9 Δεν προκύπτει φόρος υπεραξίας κεφαλαίου για τη διάθεση των μετοχών εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο και ιδιωτικές εταιρείες, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία οι τελευταίες έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο. Εταιρικός φόρος και σχετικά θέματα Δεν υπάρχει καταβλητέος φόρος εισοδήματος ή άλλοι φόροι κατά την λύση - ρευστοποίηση Κυπριακής εταιρείας.

10 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΑΕ) ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Η Κύπρος δεν έχει κανόνες ΕΑΕ (Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες) αυτές καθαυτές. Μόνο μία διάταξη που περιέχεται στο Νόμο 117 περί Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (1) /2002 και πιο συγκεκριμένα το άρθρο.3 (2) (α) του Νόμου προβλέπει τις συνθήκες υπό τις οποίες εισόδημα, από μερίσματα από το εξωτερικό, δεν θα υποβληθεί σε φορολογική απαλλαγή βάσει του νόμου περί ειδικής εισφοράς για την άμυνα. Εισόδημα από μερίσματα εξωτερικού απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος χωρίς όρους. Επίσης απαλλάσσεται από την ειδική εισφορά για την άμυνα υπό τον όρο ότι η μητρική εταιρεία κατέχει τουλάχιστον 1% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής. Μια εταιρεία δεν απαλλάσσεται από την ειδική εισφορά για την άμυνα αν δεν ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω συνθήκες : Η εταιρεία εξωτερικού που καταβάλει το μέρισμα εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα σε δραστηριότητες, περισσότερο από 50%, που δημιουργούν έσοδα επενδύσεις και Το φορολογικό βάρος εξωτερικού της ξένης εταιρείας είναι σημαντικά χαμηλότερο από το φορολογικό βάρος στην Κύπρο. Σημαντικά χαμηλότερο ερμηνεύεται ως 50% χαμηλότερο, ήτοι φορολογικό συντελεστή της τάξης του 5%. Έσοδα από επενδύσεις θεωρούνται οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα εκτός από εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Τεύχος #2 Ιανουάριος 2015 Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Editorial Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. σε ότι αφορά κυρίως τα κεφάλαια 1 και 2 έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013 2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΜΑΥΡΟΥΣΟΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΕΜ 7361 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΕΜ 7929 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 8-9

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 8-9 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 8-9 Κώστας Μαρκάζος, Οικονομολόγος, ΜΒΑ Το νέο καθεστώς για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) Κώστας Μαρκάζος Οικονομολόγος, ΜΒΑ Το νέο καθεστώς για τις Ανώνυμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα