(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301/3 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Νοεμβρίου 2011 για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 5, Κατόπιν διαβούλευσης με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 προβλέπει ότι στην περίπτωση επιγραμμικής συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης, το σύστημα που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό πρέπει να ικανοποιεί ορισμένες απαιτήσεις ασφάλειας, καθώς και τεχνικές απαιτήσεις, και να πιστοποιείται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. (2) Ένα επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 είναι ένα σύστημα πληροφοριών που αποτελείται από λογισμικό, εξοπλισμό, περιβάλλον φιλοξενίας, επιχειρηματικές διεργασίες και προσωπικό προκειμένου να επιτευχθεί η επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης. (3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 ορίζει τις απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης προκειμένου να λαμβάνουν πιστοποίηση και προβλέπει ότι η Επιτροπή θεσπίζει τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων. (4) Το σχέδιο Top του Open Web Application Security Project (OWASP) παρέχει επισκόπηση των σημαντικότερων κινδύνων ασφάλειας εφαρμογών διαδικτύου, καθώς και των εργαλείων για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων ως εκ τούτου, οι τεχνικές προδιαγραφές αξιοποιούν τα πορίσματα αυτού του σχεδίου. (5) Η εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών εκ μέρους των διοργανωτών θα πρέπει να διασφαλίζει την πιστοποίηση των επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης από τις αρχές των κρατών μελών και να συμβάλει στη διασφάλιση της εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που απαιτούνται προκειμένου να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ) σχετικά με την ασφάλεια επεξεργασίας, κατά τη στιγμή τόσο του σχεδιασμού των τεχνικών επεξεργασίας όσο και της εκτέλεσης της επεξεργασίας, προκειμένου να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλειά τους και να εμποδίζεται έτσι κάθε ανεπίτρεπτη επεξεργασία και να προστατεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση. (6) Προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία πιστοποίησης οι διοργανωτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν το λογισμικό που παρέχεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011. (7) Οι διοργανωτές πρωτοβουλιών πολιτών, ως υπεύθυνοι ελέγχου των δεδομένων, κατά την επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης θα πρέπει να εφαρμόζουν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό προκειμένου να διασφαλίζουν την προστασία των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν η επεξεργασία διεξάγεται από εργολήπτη, οι διοργανωτές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτός ενεργεί αποκλειστικά βάσει των οδηγιών των διοργανωτών και ότι εφαρμόζει τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. (8) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που περιλαμβάνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 8, βάσει του οποίου κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. (9) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, ( 1 ) ΕΕ L 65 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 281 της , σ. 31.

2 L 301/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 καθορίζονται στο παράρτημα. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301/5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 211/2011 Για την αποφυγή της αυτόματης υποβολής δήλωσης υποστήριξης μέσω του συστήματος, ο υπογράφων ακολουθεί κατάλληλη διαδικασία επαλήθευσης σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική πριν από την υποβολή της δήλωσης υποστήριξης. Μια πιθανή διαδικασία επαλήθευσης είναι η χρήση ισχυρού «captcha». 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 211/2011 Πρότυπα διασφάλισης πληροφοριών 2.1. Οι διοργανωτές παρέχουν τεκμηρίωση που αποδεικνύει ότι πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001, εκτός από την απαίτηση υιοθέτησής του. Γι αυτόν τον σκοπό: α) διεξήγαγαν πλήρη εκτίμηση κινδύνων που αναγνωρίζει το πεδίο εφαρμογής του συστήματος, επισημαίνει τις επιπτώσεις στις δραστηριότητες σε περίπτωση διάφορων παραβάσεων ως προς τη διασφάλιση των πληροφοριών, απαριθμεί τις απειλές και τα προβλήματα ευπάθειας του συστήματος πληροφοριών, παράγει ένα έγγραφο ανάλυσης κινδύνων το οποίο επίσης καταγράφει αντίμετρα για την αποφυγή αυτών των απειλών και λύσεις σε περίπτωση εμφάνισης μιας απειλής, και τέλος συντάσσει έναν κατάλογο βελτιώσεων κατά προτεραιότητα β) σχεδίασαν και εφάρμοσαν μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της οικογενειακής και της ιδιωτικής ζωής και μέτρα που θα λαμβάνονται σε περίπτωση εμφάνισης κινδύνου γ) προσδιόρισαν γραπτώς τους υπολειπόμενους κινδύνους δ) παρείχαν τα οργανωτικά μέσα για τη λήψη παρατηρήσεων σχετικά με νέες απειλές και βελτιώσεις ασφάλειας Οι διοργανωτές επιλέγουν τους ελέγχους ασφάλειας βάσει της ανάλυσης κινδύνων στην παράγραφο 2.1 στοιχείο α) των παρακάτω προτύπων: 1. ISO/IEC ή 2. «Πρότυπο καλής πρακτικής» του φόρουμ ασφάλειας των πληροφοριών για να διαχειριστούν τα ακόλουθα ζητήματα: α) εκτιμήσεις κινδύνων (προτείνεται το ISO/IEC ή άλλη ειδική και κατάλληλη μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνων) β) υλική και περιβαλλοντική ασφάλεια γ) ασφάλεια ανθρώπινων πόρων δ) διαχείριση επικοινωνιών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων ε) τυποποιημένα μέτρα ελέγχου της πρόσβασης, εκτός από τα μέτρα που ορίζονται στον παρόντα εκτελεστικό κανονισμό στ) απόκτηση, ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων πληροφοριών ζ) διαχείριση περιστατικών ασφάλειας πληροφοριών η) μέτρα για την επίλυση και τον περιορισμό των παραβάσεων σε συστήματα πληροφοριών που θα είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θ) συμμόρφωση ι) ασφάλεια δικτύου υπολογιστή [προτείνεται το ISO/IEC ή το Πρότυπο καλής πρακτικής (SoGP)].

4 L 301/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η εφαρμογή αυτών των προτύπων μπορεί να περιορίζεται σε μέρη της οργάνωσης που αφορούν το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης. Για παράδειγμα, η ασφάλεια των ανθρώπινων πόρων μπορεί να περιορίζεται σε τυχόν μέλη του προσωπικού που έχουν φυσική ή δικτυακή πρόσβαση στο επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης και η υλική/περιβαλλοντική ασφάλεια μπορεί να περιορίζεται στο κτίριο που φιλοξενεί το σύστημα. Λειτουργικές απαιτήσεις 2.3. Το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης αποτελείται από ένα αναγνωριστικό εμφάνισης εφαρμογής μέσω web που εγκαθίσταται για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης για μία πρωτοβουλία πολιτών Εάν η διαχείριση του συστήματος προϋποθέτει διαφορετικούς ρόλους, τότε τα διαφορετικά επίπεδα ελέγχου της πρόσβασης δημιουργούνται σύμφωνα με την αρχή των ελάχιστων προνομίων Τα χαρακτηριστικά στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό διαχωρίζονται σαφώς από τα χαρακτηριστικά τα οποία προορίζονται για σκοπούς διαχείρισης. Η απουσία ελέγχου της πρόσβασης εμποδίζει την ανάγνωση των πληροφοριών που τίθενται στη διάθεση του κοινού από το σύστημα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την πρωτοβουλία και το ηλεκτρονικό έντυπο δήλωσης υποστήριξης. Η προσυπογραφή μιας πρωτοβουλίας είναι δυνατή μόνο μέσω αυτού του χώρου που είναι διαθέσιμος στο κοινό Το σύστημα εντοπίζει και αποτρέπει την υποβολή διπλών δηλώσεων υποστήριξης. Ασφάλεια εφαρμογής 2.7. Το σύστημα προστατεύεται κατάλληλα από γνωστά προβλήματα ευπάθειας και προγράμματα εκμετάλλευσης ευπάθειας. Προς τούτο, ικανοποιεί, μεταξύ άλλων τις παρακάτω απαιτήσεις: Το σύστημα προστατεύεται από ελαττώματα παρεμβολής, όπως ερωτήματα της γλώσσας Structured Query Language (SQL), ερωτήματα του πρωτοκόλλου Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), ερωτήματα της γλώσσας XML Path Language (XPath), εντολές του λειτουργικού συστήματος ή ορίσματα προγράμματος. Γι αυτόν τον σκοπό, απαιτούνται τουλάχιστον τα παρακάτω: α) Όλα τα στοιχεία που εισάγονται από τον χρήστη είναι επικυρωμένα. β) Η επικύρωση διεξάγεται τουλάχιστον από τη λογική του διακομιστή. γ) Η χρήση ερμηνευτών διαχωρίζει σαφώς τα αναξιόπιστα δεδομένα από την εντολή ή το ερώτημα. Οι κλήσεις SQL προϋποθέτουν τη χρήση μεταβλητών δέσμευσης σε όλες τις συνταχθείσες δηλώσεις και τις αποθηκευμένες διαδικασίες, και την αποφυγή δυναμικών ερωτημάτων Το σύστημα προστατεύεται από επιθέσεις μέσω δέσμης ενεργειών από άλλη τοποθεσία (XSS). Γι αυτόν τον σκοπό, απαιτούνται τουλάχιστον τα παρακάτω: α) Όλα τα στοιχεία που εισάγονται από τον χρήστη τα οποία αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης επαληθεύονται ως προς την ασφάλειά τους (μέσω επικύρωσης στοιχείων εισαγωγής). β) Έχει πραγματοποιηθεί κατάλληλη έξοδος όλων των στοιχείων εισαγωγής από τον χρήστη πριν συμπεριληφθούν στη σελίδα εξόδου. γ) Η κατάλληλη κωδικοποίηση εξόδου διασφαλίζει ότι αυτά τα στοιχεία εισαγωγής αντιμετωπίζονται πάντα ως κείμενο στο πρόγραμμα περιήγησης. Δεν χρησιμοποιείται ενεργό περιεχόμενο Το σύστημα διαθέτει ισχυρή διαχείριση ελέγχου ταυτότητας και περιόδου λειτουργίας που προϋποθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω: α) Τα διαπιστευτήρια προστατεύονται πάντα κατά την αποθήκευση χρησιμοποιώντας κλείδωμα ή κρυπτογράφηση. Ο κίνδυνος ελέγχου ταυτότητας περιορίζεται με τη χρήση του εργαλείου «pass-the-hash». β) Δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη ή η αντικατάσταση διαπιστευτηρίων μέσω λειτουργιών επισφαλούς διαχείρισης λογαριασμού (π.χ. δημιουργία λογαριασμού, αλλαγή κωδικού πρόσβασης, ανάκτηση κωδικού πρόσβασης, επισφαλή αναγνωριστικά περιόδου λειτουργίας). γ) Τα αναγνωριστικά περιόδου λειτουργίας και τα δεδομένα περιόδου λειτουργίας δεν εκτίθενται στο ενιαίο προσδιοριστικό πόρου (URL). δ) Τα αναγνωριστικά περιόδου λειτουργίας δεν είναι ευπαθή σε επιθέσεις δέσμευσης της περιόδου λειτουργίας. ε) Τα αναγνωριστικά περιόδου λειτουργίας έχουν χρονικό όριο το οποίο διασφαλίζει ότι οι χρήστες αποσυνδέονται. στ) Τα αναγνωριστικά περιόδου λειτουργίας δεν εναλλάσσονται μετά την επιτυχή σύνδεση. ζ) Οι κωδικοί πρόσβασης, τα αναγνωριστικά περιόδου λειτουργίας και λοιπά διαπιστευτήρια αποστέλλονται μόνο με ασφάλεια επιπέδου μεταφοράς (TLS).

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301/7 η) Το μέρος διαχείρισης του συστήματος προστατεύεται. Εάν προστατεύεται από έλεγχο ταυτότητας με έναν παράγοντα, τότε ο κωδικός πρόσβασης αποτελείται από τουλάχιστον 10 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός γράμματος, ενός αριθμού και ενός ειδικού χαρακτήρα. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η χρήση ελέγχου ταυτότητας με δύο παράγοντες. Η περίπτωση ελέγχου ταυτότητας με έναν παράγοντα περιλαμβάνει μηχανισμό επαλήθευσης με δύο βήματα για την πρόσβαση του μέρους διαχείρισης του συστήματος μέσω του διαδικτύου, στον οποίο ο μοναδικός παράγοντας επαυξάνεται από άλλο μέσο ελέγχου ταυτότητας, όπως μια μοναδική φράση/κωδικό πρόσβασης μέσω SMS ή μια ασύμμετρα κρυπτογραφημένη τυχαία συμβολοσειρά που αποκρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί των διοργανωτών/διαχειριστών που είναι άγνωστο στο σύστημα Το σύστημα δεν διαθέτει μη ασφαλείς άμεσες αναφορές αντικειμένου. Γι αυτόν τον σκοπό, απαιτούνται τουλάχιστον τα παρακάτω: α) Για άμεσες αναφορές σε περιορισμένους πόρους, η εφαρμογή επαληθεύει ότι ο χρήστης έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ακριβή πόρο που αιτήθηκε. β) Εάν η αναφορά είναι έμμεση, η αντιστοίχηση στην άμεση αναφορά περιορίζεται σε τιμές που εξουσιοδοτούνται για τον τρέχοντα χρήστη Το σύστημα προστατεύεται από επιθέσεις τύπου cross-site request forgery (πλαστογράφηση αίτησης μεταξύ θέσεων) Η κατάλληλη διαμόρφωση ασφάλειας υπάρχει, πράγμα που προϋποθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω: α) Όλα τα στοιχεία λογισμικού είναι ενημερωμένα, μεταξύ άλλων το λειτουργικό σύστημα, ο διακομιστής web/εφαρμογών, το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων, οι εφαρμογές και όλες οι βιβλιοθήκες κωδικών. β) Οι περιττές υπηρεσίες του λειτουργικού συστήματος και του διακομιστή web/εφαρμογών απενεργοποιούνται, καταργούνται ή δεν εγκαθίστανται. γ) Οι προεπιλεγμένοι κωδικοί πρόσβασης των λογαριασμών τροποποιούνται ή απενεργοποιούνται. δ) Εγκαθίσταται χειρισμός σφαλμάτων για την αποτροπή διαρροής των ιχνηλατήσεων στοίβας και λοιπών εξαιρετικά πληροφοριακών μηνυμάτων σφάλματος. ε) Οι ρυθμίσεις ασφάλειας στα πλαίσια ανάπτυξης και τις βιβλιοθήκες διαμορφώνονται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, όπως τις κατευθυντήριες γραμμές του OWASP Το σύστημα προβλέπει την κρυπτογράφηση δεδομένων ως εξής: α) Τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή κρυπτογραφούνται κατά την αποθήκευση ή μεταφορά στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, ενώ για τα κλειδιά ακολουθείται χωριστή διαχείριση και δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας. β) Οι ισχυροί πρότυποι αλγόριθμοι και τα ισχυρά κλειδιά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Υπάρχει διαχείριση κλειδιού. γ) Οι κωδικοί πρόσβασης κλειδώνονται με ισχυρό πρότυπο αλγόριθμο και χρησιμοποιείται ένα κατάλληλο αλάτι. δ) Όλα τα κλειδιά και οι κωδικοί πρόσβασης προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση Το σύστημα περιορίζει την πρόσβαση URL η οποία βασίζεται σε επίπεδα πρόσβασης και άδειες του χρήστη. Γι αυτόν τον σκοπό, απαιτούνται τουλάχιστον τα παρακάτω: α) Εάν χρησιμοποιούνται εξωτερικοί μηχανισμοί ασφάλειας για τον έλεγχο ταυτότητας και έλεγχοι εξουσιοδότησης για την πρόσβαση σελίδων, πρέπει να διαμορφώνονται κατάλληλα για κάθε σελίδα. β) Εάν χρησιμοποιείται προστασία επιπέδου κωδικού, η προστασία επιπέδου κωδικού πρέπει να διατίθεται για κάθε απαιτούμενη σελίδα Το σύστημα χρησιμοποιεί επαρκή προστασία επιπέδου μεταφοράς. Γι αυτόν τον σκοπό διατίθενται όλα τα παρακάτω μέτρα ή μέτρα τουλάχιστον ισάξιας ισχύος: α) Το σύστημα απαιτεί την τρέχουσα έκδοση της ασφάλειας πρωτοκόλλου μεταφοράς υπερκειμένου (HTTPS) για την πρόσβαση σε τυχόν ευαίσθητο πόρο μέσω πιστοποιητικών που είναι έγκυρα, δεν έχουν λήξει, δεν έχουν ανακληθεί και αντιστοιχούν σε όλους τους τομείς οι οποίοι χρησιμοποιούνται από την τοποθεσία. β) Το σύστημα τοποθετεί τη σημαία «ασφάλεια» σε όλα τα ευαίσθητα cookies. γ) Ο διακομιστής διαμορφώνει την υπηρεσία παροχής ασφάλειας επιπέδου μεταφοράς προκειμένου να υποστηρίξει μόνο τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Οι χρήστες ενημερώνονται ότι πρέπει να ενεργοποιήσουν την υποστήριξη TLS στο πρόγραμμα περιήγησής τους Το σύστημα αποτρέπει μη επικυρωμένες ανακατευθύνσεις και προωθήσεις.

6 L 301/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφάλεια βάσης δεδομένων και ακεραιότητα δεδομένων 2.8. Στις περιπτώσεις που επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης τα οποία χρησιμοποιούνται για διαφορετικές πρωτοβουλίες πολιτών έχουν κοινό υλικό και πόρους λειτουργικού συστήματος, δεν χρησιμοποιούν από κοινού τυχόν δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των διαπιστευτηρίων πρόσβασης/κρυπτογράφησης. Επιπλέον, αυτό αντανακλάται στην εκτίμηση κινδύνων και στα εφαρμοζόμενα αντίμετρα Ο κίνδυνος ελέγχου ταυτότητας στη βάση δεδομένων περιορίζεται με τη χρήση του εργαλείου «pass-the-hash» Τα δεδομένα που παρέχονται από τους υπογράφοντες είναι προσβάσιμα μόνο στον διαχειριστή/διοργανωτή της βάσης δεδομένων Τα διαπιστευτήρια διαχειριστή, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνονται από υπογράφοντες και τα αντίγραφα ασφάλειάς τους προστατεύονται με ισχυρούς αλγόριθμους κρυπτογράφησης σύμφωνα με το σημείο β). Ωστόσο, το κράτος μέλος στο οποίο θα προσμετράται η δήλωση υποστήριξης, η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης υποστήριξης και η γλώσσα στην οποία ο υπογράφων συμπλήρωσε το έντυπο της δήλωσης υποστήριξης θα αποθηκεύονται μη κρυπτογραφημένα στο σύστημα Οι υπογράφοντες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που υποβάλλονται μόνο κατά την περίοδο λειτουργίας στην οποία ολοκληρώνουν το έντυπο της δήλωσης υποστήριξης. Μετά την υποβολή του εντύπου της δήλωσης υποστήριξης, η ανωτέρω περίοδος λειτουργίας κλείνει και τα υποβληθέντα δεδομένα δεν είναι πλέον προσβάσιμα Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υπογραφόντων είναι διαθέσιμα στο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων ασφάλειας, μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή. Για την επαλήθευση των δεδομένων ή την πιστοποίηση από τις εθνικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, οι διοργανωτές μπορούν να εξάγουν τα κρυπτογραφημένα δεδομένα σύμφωνα με το σημείο α) Η διατήρηση των δεδομένων που εισάγονται στο έντυπο της δήλωσης υποστήριξης είναι μεμονωμένη. Δηλαδή, αφού ο χρήστης εισάγει όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες στο έντυπο της δήλωσης υποστήριξης και επικυρώσει την απόφασή του να υποστηρίξει την πρωτοβουλία, το σύστημα είτε δεσμεύει επιτυχώς όλα τα δεδομένα του εντύπου στη βάση δεδομένων, ή, σε περίπτωση σφάλματος, αποτυγχάνει χωρίς να αποθηκεύσει κανένα από τα δεδομένα. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη για την επιτυχία ή αποτυχία του αιτήματός του Η DBMS που χρησιμοποιείται είναι επικαιροποιημένη και συνεχώς ενημερώνεται ο κώδικας για προγράμματα εκμετάλλευσης ευπάθειας που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα Διατίθενται όλα τα αρχεία καταγραφής δραστηριοτήτων. Το σύστημα διασφαλίζει ότι τα αρχεία καταγραφής ελέγχου που καταγράφουν τις εξαιρέσεις και λοιπά συμβάντα ασφάλειας που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να παράγονται και να φυλάσσονται ως την καταστροφή των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 ή 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011. Τα αρχεία καταγραφής προστατεύονται επαρκώς, για παράδειγμα με αποθήκευση σε κρυπτογραφημένο μέσο. Οι διοργανωτές/διαχειριστές ελέγχουν τακτικά τα αρχεία καταγραφής για ύποπτες δραστηριότητες. Τα περιεχόμενα καταγραφής περιλαμβάνουν τουλάχιστον: α) ημερομηνίες και χρόνους σύνδεσης και αποσύνδεσης από διοργανωτές/διαχειριστές β) τα αντίγραφα ασφάλειας που δημιουργήθηκαν γ) όλες τις τροποποιήσεις και ενημερώσεις της βάσης δεδομένων από τον διαχειριστή. Ασφάλεια υποδομών φυσική τοποθεσία, υποδομές δικτύου και περιβάλλον διακομιστή Φυσική ασφάλεια Για οποιονδήποτε τύπο φιλοξενίας χρησιμοποιείται, το μηχάνημα που φιλοξενεί την εφαρμογή προστατεύεται κατάλληλα, πράγμα το οποίο συνεπάγεται: α) έλεγχο πρόσβασης περιοχής φιλοξενίας και αρχεία καταγραφής ελέγχου β) φυσική προστασία των δεδομένων σε αντίγραφα ασφάλειας από κλοπή ή τυχαία εσφαλμένη τοποθέτηση γ) ότι ο διακομιστής που φιλοξενεί την εφαρμογή εγκαθίσταται σε ασφαλισμένο πλαίσιο Ασφάλεια δικτύου Το σύστημα φιλοξενείται σε έναν διακομιστή επαφών διαδικτύου που εγκαθίσταται σε «αποστρατιωτικοποιημένη» ζώνη (DMZ) και προστατεύεται από τείχος προστασίας Όταν δημοσιεύονται οι αντίστοιχες επικαιροποιήσεις και ενημερώσεις κώδικα εφαρμογής του προϊόντος του τείχους προστασίας, τότε αυτές οι επικαιροποιήσεις ή οι ενημερώσεις κώδικα εφαρμογής εγκαθίστανται τάχιστα Όλη η εισερχόμενη και εξερχόμενη κυκλοφορία στον διακομιστή (που προορίζεται για το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης) επιθεωρείται από τους κανόνες του τείχους προστασίας και καταγράφεται. Οι κανόνες του τείχους προστασίας αρνούνται την κυκλοφορία που δεν απαιτείται για την ασφαλή χρήση και διαχείριση του συστήματος Το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης πρέπει να φιλοξενείται σε επαρκώς προστατευόμενο τμήμα δικτύου παραγωγής που διαχωρίζεται από τα τμήματα τα οποία χρησιμοποιούνται σε κεντρικά συστήματα μη παραγωγής, όπως περιβάλλοντα ανάπτυξης ή δοκιμών.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301/ Διατίθενται μέτρα ασφάλειας τοπικού δικτύου (LAN), όπως: α) ασφάλεια λίστας πρόσβασης/εναλλαγής θύρας επιπέδου 2 (L2) β) οι αχρησιμοποίητες θύρες εναλλαγής απενεργοποιούνται γ) η αποστρατικοποιημένη ζώνη (DMZ) βρίσκεται σε αποκλειστικό εικονικό τοπικό δίκτυο (VLAN)/LΑΝ δ) δεν ενεργοποιείται καμία ζεύξη L2 σε περιττές θύρες Ασφάλεια λειτουργικού συστήματος και διακομιστή web/εφαρμογών Διατίθεται κατάλληλη διαμόρφωση ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που καταγράφονται στο σημείο Οι εφαρμογές εκτελούνται με το χαμηλότερο σύνολο δικαιωμάτων που απαιτείται Η πρόσβαση του διαχειριστή στη διασύνδεση διαχείρισης του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης έχει σύντομο χρονικό όριο περιόδου λειτουργίας (έως 15 λεπτά) Όταν δημοσιεύονται οι αντίστοιχες επικαιροποιήσεις και ενημερώσεις κώδικα εφαρμογής του λειτουργικού συστήματος, των χρόνων εκτέλεσης εφαρμογής, των εφαρμογών που εκτελούνται στους διακομιστές, ή της προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας, τότε αυτές οι επικαιροποιήσεις ή οι ενημερώσεις κώδικα εφαρμογής εγκαθίστανται κατάλληλα Ο κίνδυνος ελέγχου ταυτότητας στο σύστημα περιορίζεται με τη χρήση του εργαλείου «pass-the-hash» Ασφάλεια του υπολογιστή-πελάτη του διοργανωτή Για λόγους ασφάλειας από τερματικό σε τερματικό, οι διοργανωτές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν την εφαρμογή/συσκευή του πελάτη τους την οποία χρησιμοποιούν για να διαχειρίζονται και να έχουν πρόσβαση στο επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης, ήτοι: Οι χρήστες εκτελούν εργασίες μη συντήρησης (όπως αυτοματοποίηση γραφείου) με το χαμηλότερο σύνολο δικαιωμάτων που απαιτείται για εκτέλεση Όταν δημοσιεύονται οι αντίστοιχες επικαιροποιήσεις και ενημερώσεις κώδικα εφαρμογής του λειτουργικού συστήματος, τυχόν εγκατεστημένων εφαρμογών ή προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας, τότε αυτές οι επικαιροποιήσεις ή οι ενημερώσεις κώδικα εφαρμογής εγκαθίστανται κατάλληλα. 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟ γ) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 211/ Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής για κάθε κράτος μέλος μιας έκθεσης που καταγράφει την πρωτοβουλία και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υπογραφόντων που υπόκεινται σε επαλήθευση από την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους Η εξαγωγή των δηλώσεων υποστήριξης των υπογραφόντων είναι δυνατή με τη μορφή του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011. Το σύστημα μπορεί επιπλέον να παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής δηλώσεων υποστήριξης σε διαλειτουργική μορφή, όπως την Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης (XML) Οι εξαγόμενες δηλώσεις υποστήριξης επισημαίνονται ως περιορισμένης διάδοσης στο αντίστοιχο κράτος μέλος και ονομάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Η ηλεκτρονική διαβίβαση των εξαγόμενων δεδομένων στο κράτος μέλος προστατεύεται από παράνομη παρακολούθηση με τη χρήση κατάλληλης κρυπτογράφησης από τερματικό σε τερματικό.

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 53 /2009) Θέμα: «Αρμόδιες Αρχές κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο». Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 10.30 π.μ συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Πλαίσιο και Επισκόπηση Εισαγωγή Η εταιρεία «Celebrity International Movers SA» χρειάζεται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες για τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud

Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών Ασφάλεια Διάφορα 1. Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών a. Εφαρμογή. Η Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μέτρα Προστασίας. Πληροφοριακών Συστημάτων. από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις

Γενικά Μέτρα Προστασίας. Πληροφοριακών Συστημάτων. από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις Γενικά Μέτρα Προστασίας Πληροφοριακών Συστημάτων από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις Φεβρουάριος 2012 Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων Εθνικό CERT Αποστολή Η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Αριθµός πράξης 01/2013 (ΦΕΚ Β' 3433/31/12/2013) Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π..Π.Χ.) και της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α..Α.Ε.) ως προς τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Y1 - ιεθνή πρότυπα ασφάλειας Το εκπαιδευτικό υλικό υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας.

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Οι υπολογιστές σας προφυλάσσονται πλέον χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία με τείχη προστασίας, προγράμματα έναντι ιών, ακόμα και με την κρυπτογράφηση δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 52 /2009) Θέμα: «παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο» Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 173/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 173/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα για την κοινοποίηση παραβιάσεων προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Λαρισα Καμπέρη ΓΕΝΑΡΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Adware : Λογισμικό που εμφανίζει διαφημιστικό περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 74/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.3.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιανουαρίου 2013 για τη θέσπιση του πλαισίου της υποδομής δημόσιου κλειδιού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και συμβουλές

Οδηγίες και συμβουλές Οδηγίες και συμβουλές Τηρήστε αυτές τις οδηγίες και συμβουλές προκειμένου να αποκτήσετε καλές συνήθειες όσον αφορά την επιγραμμική ασφάλεια. Η ενότητα αυτή αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Get Safe Online

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά.

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά. Πολιτική Απορρήτου Η ιστοσελίδα μας Dietbook.gr έχει δεσμευτεί να διατηρήσει ένα υψηλό πρότυπο, ώστε να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Στο τμήμα «Πολιτική Απορρήτου» θα θέλαμε να μοιραστούμε

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος 15 Πρώτο Μέρος: Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα....19 Κεφάλαιο 1 ο : Έννοια του Συστήματος 1.1 Τι είναι Σύστημα... 21 1.2 Αλληλεπίδραση Συστημάτων... 22 1.3 Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τείχος Προστασίας Εφαρμογών Διαδικτύου

Τείχος Προστασίας Εφαρμογών Διαδικτύου Τείχος Προστασίας Εφαρμογών Διαδικτύου Web Application Firewalls Ιωάννης Στάης {istais@census-labs.com} Γιατί είναι σημαντική η προστασία των εφαρμογών ιστού; Πάνω από 70% όλων των επιθέσεων συμβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 339/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 54 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 25 Φεβρουαρίου 2015 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/281

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194/19

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194/19 26.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 725/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την καθιέρωση διαδικασίας για την έγκριση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαΐου 2013 σχετικά με τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 25.11.2014 L 337/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1252/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Μέλους στο σύστημα για τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.» Όπως τροποποιήθηκε με την 15-6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.3.2016 L 58/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/301 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΥΣΗ BLACKBERRY ΣΎΜΒΑΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΓΙΑ BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 ΝΈΦΟΣ («ο ΠΡΟΣΘΗΚΗ")

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΥΣΗ BLACKBERRY ΣΎΜΒΑΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΓΙΑ BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 ΝΈΦΟΣ («ο ΠΡΟΣΘΗΚΗ) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΥΣΗ BLACKBERRY ΣΎΜΒΑΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΓΙΑ BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 ΝΈΦΟΣ («ο ΠΡΟΣΘΗΚΗ") ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για να αποκτήσετε πρόσβαση και / ή να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύννεφο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση στους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές (MFP) με δυνατότητα Xerox ConnectKey Technology

Για χρήση στους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές (MFP) με δυνατότητα Xerox ConnectKey Technology Εφαρμογή Xerox App Gallery Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 702P03997 Για χρήση στους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές (MFP) με δυνατότητα Xerox ConnectKey Technology Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Xerox App Gallery

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 237/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 914/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0354 (NLE) 5725/17 SCH-EVAL 31 COMIX 66 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα