(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301/3 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Νοεμβρίου 2011 για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 5, Κατόπιν διαβούλευσης με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 προβλέπει ότι στην περίπτωση επιγραμμικής συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης, το σύστημα που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό πρέπει να ικανοποιεί ορισμένες απαιτήσεις ασφάλειας, καθώς και τεχνικές απαιτήσεις, και να πιστοποιείται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. (2) Ένα επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 είναι ένα σύστημα πληροφοριών που αποτελείται από λογισμικό, εξοπλισμό, περιβάλλον φιλοξενίας, επιχειρηματικές διεργασίες και προσωπικό προκειμένου να επιτευχθεί η επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης. (3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 ορίζει τις απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης προκειμένου να λαμβάνουν πιστοποίηση και προβλέπει ότι η Επιτροπή θεσπίζει τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων. (4) Το σχέδιο Top του Open Web Application Security Project (OWASP) παρέχει επισκόπηση των σημαντικότερων κινδύνων ασφάλειας εφαρμογών διαδικτύου, καθώς και των εργαλείων για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων ως εκ τούτου, οι τεχνικές προδιαγραφές αξιοποιούν τα πορίσματα αυτού του σχεδίου. (5) Η εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών εκ μέρους των διοργανωτών θα πρέπει να διασφαλίζει την πιστοποίηση των επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης από τις αρχές των κρατών μελών και να συμβάλει στη διασφάλιση της εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που απαιτούνται προκειμένου να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ) σχετικά με την ασφάλεια επεξεργασίας, κατά τη στιγμή τόσο του σχεδιασμού των τεχνικών επεξεργασίας όσο και της εκτέλεσης της επεξεργασίας, προκειμένου να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλειά τους και να εμποδίζεται έτσι κάθε ανεπίτρεπτη επεξεργασία και να προστατεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση. (6) Προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία πιστοποίησης οι διοργανωτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν το λογισμικό που παρέχεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011. (7) Οι διοργανωτές πρωτοβουλιών πολιτών, ως υπεύθυνοι ελέγχου των δεδομένων, κατά την επιγραμμική συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης θα πρέπει να εφαρμόζουν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό προκειμένου να διασφαλίζουν την προστασία των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν η επεξεργασία διεξάγεται από εργολήπτη, οι διοργανωτές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτός ενεργεί αποκλειστικά βάσει των οδηγιών των διοργανωτών και ότι εφαρμόζει τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. (8) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που περιλαμβάνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 8, βάσει του οποίου κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. (9) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, ( 1 ) ΕΕ L 65 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 281 της , σ. 31.

2 L 301/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 καθορίζονται στο παράρτημα. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301/5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 211/2011 Για την αποφυγή της αυτόματης υποβολής δήλωσης υποστήριξης μέσω του συστήματος, ο υπογράφων ακολουθεί κατάλληλη διαδικασία επαλήθευσης σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική πριν από την υποβολή της δήλωσης υποστήριξης. Μια πιθανή διαδικασία επαλήθευσης είναι η χρήση ισχυρού «captcha». 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 211/2011 Πρότυπα διασφάλισης πληροφοριών 2.1. Οι διοργανωτές παρέχουν τεκμηρίωση που αποδεικνύει ότι πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001, εκτός από την απαίτηση υιοθέτησής του. Γι αυτόν τον σκοπό: α) διεξήγαγαν πλήρη εκτίμηση κινδύνων που αναγνωρίζει το πεδίο εφαρμογής του συστήματος, επισημαίνει τις επιπτώσεις στις δραστηριότητες σε περίπτωση διάφορων παραβάσεων ως προς τη διασφάλιση των πληροφοριών, απαριθμεί τις απειλές και τα προβλήματα ευπάθειας του συστήματος πληροφοριών, παράγει ένα έγγραφο ανάλυσης κινδύνων το οποίο επίσης καταγράφει αντίμετρα για την αποφυγή αυτών των απειλών και λύσεις σε περίπτωση εμφάνισης μιας απειλής, και τέλος συντάσσει έναν κατάλογο βελτιώσεων κατά προτεραιότητα β) σχεδίασαν και εφάρμοσαν μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της οικογενειακής και της ιδιωτικής ζωής και μέτρα που θα λαμβάνονται σε περίπτωση εμφάνισης κινδύνου γ) προσδιόρισαν γραπτώς τους υπολειπόμενους κινδύνους δ) παρείχαν τα οργανωτικά μέσα για τη λήψη παρατηρήσεων σχετικά με νέες απειλές και βελτιώσεις ασφάλειας Οι διοργανωτές επιλέγουν τους ελέγχους ασφάλειας βάσει της ανάλυσης κινδύνων στην παράγραφο 2.1 στοιχείο α) των παρακάτω προτύπων: 1. ISO/IEC ή 2. «Πρότυπο καλής πρακτικής» του φόρουμ ασφάλειας των πληροφοριών για να διαχειριστούν τα ακόλουθα ζητήματα: α) εκτιμήσεις κινδύνων (προτείνεται το ISO/IEC ή άλλη ειδική και κατάλληλη μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνων) β) υλική και περιβαλλοντική ασφάλεια γ) ασφάλεια ανθρώπινων πόρων δ) διαχείριση επικοινωνιών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων ε) τυποποιημένα μέτρα ελέγχου της πρόσβασης, εκτός από τα μέτρα που ορίζονται στον παρόντα εκτελεστικό κανονισμό στ) απόκτηση, ανάπτυξη και συντήρηση συστημάτων πληροφοριών ζ) διαχείριση περιστατικών ασφάλειας πληροφοριών η) μέτρα για την επίλυση και τον περιορισμό των παραβάσεων σε συστήματα πληροφοριών που θα είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θ) συμμόρφωση ι) ασφάλεια δικτύου υπολογιστή [προτείνεται το ISO/IEC ή το Πρότυπο καλής πρακτικής (SoGP)].

4 L 301/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η εφαρμογή αυτών των προτύπων μπορεί να περιορίζεται σε μέρη της οργάνωσης που αφορούν το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης. Για παράδειγμα, η ασφάλεια των ανθρώπινων πόρων μπορεί να περιορίζεται σε τυχόν μέλη του προσωπικού που έχουν φυσική ή δικτυακή πρόσβαση στο επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης και η υλική/περιβαλλοντική ασφάλεια μπορεί να περιορίζεται στο κτίριο που φιλοξενεί το σύστημα. Λειτουργικές απαιτήσεις 2.3. Το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης αποτελείται από ένα αναγνωριστικό εμφάνισης εφαρμογής μέσω web που εγκαθίσταται για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης για μία πρωτοβουλία πολιτών Εάν η διαχείριση του συστήματος προϋποθέτει διαφορετικούς ρόλους, τότε τα διαφορετικά επίπεδα ελέγχου της πρόσβασης δημιουργούνται σύμφωνα με την αρχή των ελάχιστων προνομίων Τα χαρακτηριστικά στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό διαχωρίζονται σαφώς από τα χαρακτηριστικά τα οποία προορίζονται για σκοπούς διαχείρισης. Η απουσία ελέγχου της πρόσβασης εμποδίζει την ανάγνωση των πληροφοριών που τίθενται στη διάθεση του κοινού από το σύστημα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την πρωτοβουλία και το ηλεκτρονικό έντυπο δήλωσης υποστήριξης. Η προσυπογραφή μιας πρωτοβουλίας είναι δυνατή μόνο μέσω αυτού του χώρου που είναι διαθέσιμος στο κοινό Το σύστημα εντοπίζει και αποτρέπει την υποβολή διπλών δηλώσεων υποστήριξης. Ασφάλεια εφαρμογής 2.7. Το σύστημα προστατεύεται κατάλληλα από γνωστά προβλήματα ευπάθειας και προγράμματα εκμετάλλευσης ευπάθειας. Προς τούτο, ικανοποιεί, μεταξύ άλλων τις παρακάτω απαιτήσεις: Το σύστημα προστατεύεται από ελαττώματα παρεμβολής, όπως ερωτήματα της γλώσσας Structured Query Language (SQL), ερωτήματα του πρωτοκόλλου Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), ερωτήματα της γλώσσας XML Path Language (XPath), εντολές του λειτουργικού συστήματος ή ορίσματα προγράμματος. Γι αυτόν τον σκοπό, απαιτούνται τουλάχιστον τα παρακάτω: α) Όλα τα στοιχεία που εισάγονται από τον χρήστη είναι επικυρωμένα. β) Η επικύρωση διεξάγεται τουλάχιστον από τη λογική του διακομιστή. γ) Η χρήση ερμηνευτών διαχωρίζει σαφώς τα αναξιόπιστα δεδομένα από την εντολή ή το ερώτημα. Οι κλήσεις SQL προϋποθέτουν τη χρήση μεταβλητών δέσμευσης σε όλες τις συνταχθείσες δηλώσεις και τις αποθηκευμένες διαδικασίες, και την αποφυγή δυναμικών ερωτημάτων Το σύστημα προστατεύεται από επιθέσεις μέσω δέσμης ενεργειών από άλλη τοποθεσία (XSS). Γι αυτόν τον σκοπό, απαιτούνται τουλάχιστον τα παρακάτω: α) Όλα τα στοιχεία που εισάγονται από τον χρήστη τα οποία αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης επαληθεύονται ως προς την ασφάλειά τους (μέσω επικύρωσης στοιχείων εισαγωγής). β) Έχει πραγματοποιηθεί κατάλληλη έξοδος όλων των στοιχείων εισαγωγής από τον χρήστη πριν συμπεριληφθούν στη σελίδα εξόδου. γ) Η κατάλληλη κωδικοποίηση εξόδου διασφαλίζει ότι αυτά τα στοιχεία εισαγωγής αντιμετωπίζονται πάντα ως κείμενο στο πρόγραμμα περιήγησης. Δεν χρησιμοποιείται ενεργό περιεχόμενο Το σύστημα διαθέτει ισχυρή διαχείριση ελέγχου ταυτότητας και περιόδου λειτουργίας που προϋποθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω: α) Τα διαπιστευτήρια προστατεύονται πάντα κατά την αποθήκευση χρησιμοποιώντας κλείδωμα ή κρυπτογράφηση. Ο κίνδυνος ελέγχου ταυτότητας περιορίζεται με τη χρήση του εργαλείου «pass-the-hash». β) Δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη ή η αντικατάσταση διαπιστευτηρίων μέσω λειτουργιών επισφαλούς διαχείρισης λογαριασμού (π.χ. δημιουργία λογαριασμού, αλλαγή κωδικού πρόσβασης, ανάκτηση κωδικού πρόσβασης, επισφαλή αναγνωριστικά περιόδου λειτουργίας). γ) Τα αναγνωριστικά περιόδου λειτουργίας και τα δεδομένα περιόδου λειτουργίας δεν εκτίθενται στο ενιαίο προσδιοριστικό πόρου (URL). δ) Τα αναγνωριστικά περιόδου λειτουργίας δεν είναι ευπαθή σε επιθέσεις δέσμευσης της περιόδου λειτουργίας. ε) Τα αναγνωριστικά περιόδου λειτουργίας έχουν χρονικό όριο το οποίο διασφαλίζει ότι οι χρήστες αποσυνδέονται. στ) Τα αναγνωριστικά περιόδου λειτουργίας δεν εναλλάσσονται μετά την επιτυχή σύνδεση. ζ) Οι κωδικοί πρόσβασης, τα αναγνωριστικά περιόδου λειτουργίας και λοιπά διαπιστευτήρια αποστέλλονται μόνο με ασφάλεια επιπέδου μεταφοράς (TLS).

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301/7 η) Το μέρος διαχείρισης του συστήματος προστατεύεται. Εάν προστατεύεται από έλεγχο ταυτότητας με έναν παράγοντα, τότε ο κωδικός πρόσβασης αποτελείται από τουλάχιστον 10 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός γράμματος, ενός αριθμού και ενός ειδικού χαρακτήρα. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η χρήση ελέγχου ταυτότητας με δύο παράγοντες. Η περίπτωση ελέγχου ταυτότητας με έναν παράγοντα περιλαμβάνει μηχανισμό επαλήθευσης με δύο βήματα για την πρόσβαση του μέρους διαχείρισης του συστήματος μέσω του διαδικτύου, στον οποίο ο μοναδικός παράγοντας επαυξάνεται από άλλο μέσο ελέγχου ταυτότητας, όπως μια μοναδική φράση/κωδικό πρόσβασης μέσω SMS ή μια ασύμμετρα κρυπτογραφημένη τυχαία συμβολοσειρά που αποκρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί των διοργανωτών/διαχειριστών που είναι άγνωστο στο σύστημα Το σύστημα δεν διαθέτει μη ασφαλείς άμεσες αναφορές αντικειμένου. Γι αυτόν τον σκοπό, απαιτούνται τουλάχιστον τα παρακάτω: α) Για άμεσες αναφορές σε περιορισμένους πόρους, η εφαρμογή επαληθεύει ότι ο χρήστης έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ακριβή πόρο που αιτήθηκε. β) Εάν η αναφορά είναι έμμεση, η αντιστοίχηση στην άμεση αναφορά περιορίζεται σε τιμές που εξουσιοδοτούνται για τον τρέχοντα χρήστη Το σύστημα προστατεύεται από επιθέσεις τύπου cross-site request forgery (πλαστογράφηση αίτησης μεταξύ θέσεων) Η κατάλληλη διαμόρφωση ασφάλειας υπάρχει, πράγμα που προϋποθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω: α) Όλα τα στοιχεία λογισμικού είναι ενημερωμένα, μεταξύ άλλων το λειτουργικό σύστημα, ο διακομιστής web/εφαρμογών, το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων, οι εφαρμογές και όλες οι βιβλιοθήκες κωδικών. β) Οι περιττές υπηρεσίες του λειτουργικού συστήματος και του διακομιστή web/εφαρμογών απενεργοποιούνται, καταργούνται ή δεν εγκαθίστανται. γ) Οι προεπιλεγμένοι κωδικοί πρόσβασης των λογαριασμών τροποποιούνται ή απενεργοποιούνται. δ) Εγκαθίσταται χειρισμός σφαλμάτων για την αποτροπή διαρροής των ιχνηλατήσεων στοίβας και λοιπών εξαιρετικά πληροφοριακών μηνυμάτων σφάλματος. ε) Οι ρυθμίσεις ασφάλειας στα πλαίσια ανάπτυξης και τις βιβλιοθήκες διαμορφώνονται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, όπως τις κατευθυντήριες γραμμές του OWASP Το σύστημα προβλέπει την κρυπτογράφηση δεδομένων ως εξής: α) Τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή κρυπτογραφούνται κατά την αποθήκευση ή μεταφορά στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, ενώ για τα κλειδιά ακολουθείται χωριστή διαχείριση και δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας. β) Οι ισχυροί πρότυποι αλγόριθμοι και τα ισχυρά κλειδιά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Υπάρχει διαχείριση κλειδιού. γ) Οι κωδικοί πρόσβασης κλειδώνονται με ισχυρό πρότυπο αλγόριθμο και χρησιμοποιείται ένα κατάλληλο αλάτι. δ) Όλα τα κλειδιά και οι κωδικοί πρόσβασης προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση Το σύστημα περιορίζει την πρόσβαση URL η οποία βασίζεται σε επίπεδα πρόσβασης και άδειες του χρήστη. Γι αυτόν τον σκοπό, απαιτούνται τουλάχιστον τα παρακάτω: α) Εάν χρησιμοποιούνται εξωτερικοί μηχανισμοί ασφάλειας για τον έλεγχο ταυτότητας και έλεγχοι εξουσιοδότησης για την πρόσβαση σελίδων, πρέπει να διαμορφώνονται κατάλληλα για κάθε σελίδα. β) Εάν χρησιμοποιείται προστασία επιπέδου κωδικού, η προστασία επιπέδου κωδικού πρέπει να διατίθεται για κάθε απαιτούμενη σελίδα Το σύστημα χρησιμοποιεί επαρκή προστασία επιπέδου μεταφοράς. Γι αυτόν τον σκοπό διατίθενται όλα τα παρακάτω μέτρα ή μέτρα τουλάχιστον ισάξιας ισχύος: α) Το σύστημα απαιτεί την τρέχουσα έκδοση της ασφάλειας πρωτοκόλλου μεταφοράς υπερκειμένου (HTTPS) για την πρόσβαση σε τυχόν ευαίσθητο πόρο μέσω πιστοποιητικών που είναι έγκυρα, δεν έχουν λήξει, δεν έχουν ανακληθεί και αντιστοιχούν σε όλους τους τομείς οι οποίοι χρησιμοποιούνται από την τοποθεσία. β) Το σύστημα τοποθετεί τη σημαία «ασφάλεια» σε όλα τα ευαίσθητα cookies. γ) Ο διακομιστής διαμορφώνει την υπηρεσία παροχής ασφάλειας επιπέδου μεταφοράς προκειμένου να υποστηρίξει μόνο τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Οι χρήστες ενημερώνονται ότι πρέπει να ενεργοποιήσουν την υποστήριξη TLS στο πρόγραμμα περιήγησής τους Το σύστημα αποτρέπει μη επικυρωμένες ανακατευθύνσεις και προωθήσεις.

6 L 301/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφάλεια βάσης δεδομένων και ακεραιότητα δεδομένων 2.8. Στις περιπτώσεις που επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης τα οποία χρησιμοποιούνται για διαφορετικές πρωτοβουλίες πολιτών έχουν κοινό υλικό και πόρους λειτουργικού συστήματος, δεν χρησιμοποιούν από κοινού τυχόν δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των διαπιστευτηρίων πρόσβασης/κρυπτογράφησης. Επιπλέον, αυτό αντανακλάται στην εκτίμηση κινδύνων και στα εφαρμοζόμενα αντίμετρα Ο κίνδυνος ελέγχου ταυτότητας στη βάση δεδομένων περιορίζεται με τη χρήση του εργαλείου «pass-the-hash» Τα δεδομένα που παρέχονται από τους υπογράφοντες είναι προσβάσιμα μόνο στον διαχειριστή/διοργανωτή της βάσης δεδομένων Τα διαπιστευτήρια διαχειριστή, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνονται από υπογράφοντες και τα αντίγραφα ασφάλειάς τους προστατεύονται με ισχυρούς αλγόριθμους κρυπτογράφησης σύμφωνα με το σημείο β). Ωστόσο, το κράτος μέλος στο οποίο θα προσμετράται η δήλωση υποστήριξης, η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης υποστήριξης και η γλώσσα στην οποία ο υπογράφων συμπλήρωσε το έντυπο της δήλωσης υποστήριξης θα αποθηκεύονται μη κρυπτογραφημένα στο σύστημα Οι υπογράφοντες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που υποβάλλονται μόνο κατά την περίοδο λειτουργίας στην οποία ολοκληρώνουν το έντυπο της δήλωσης υποστήριξης. Μετά την υποβολή του εντύπου της δήλωσης υποστήριξης, η ανωτέρω περίοδος λειτουργίας κλείνει και τα υποβληθέντα δεδομένα δεν είναι πλέον προσβάσιμα Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υπογραφόντων είναι διαθέσιμα στο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων ασφάλειας, μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή. Για την επαλήθευση των δεδομένων ή την πιστοποίηση από τις εθνικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, οι διοργανωτές μπορούν να εξάγουν τα κρυπτογραφημένα δεδομένα σύμφωνα με το σημείο α) Η διατήρηση των δεδομένων που εισάγονται στο έντυπο της δήλωσης υποστήριξης είναι μεμονωμένη. Δηλαδή, αφού ο χρήστης εισάγει όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες στο έντυπο της δήλωσης υποστήριξης και επικυρώσει την απόφασή του να υποστηρίξει την πρωτοβουλία, το σύστημα είτε δεσμεύει επιτυχώς όλα τα δεδομένα του εντύπου στη βάση δεδομένων, ή, σε περίπτωση σφάλματος, αποτυγχάνει χωρίς να αποθηκεύσει κανένα από τα δεδομένα. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη για την επιτυχία ή αποτυχία του αιτήματός του Η DBMS που χρησιμοποιείται είναι επικαιροποιημένη και συνεχώς ενημερώνεται ο κώδικας για προγράμματα εκμετάλλευσης ευπάθειας που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα Διατίθενται όλα τα αρχεία καταγραφής δραστηριοτήτων. Το σύστημα διασφαλίζει ότι τα αρχεία καταγραφής ελέγχου που καταγράφουν τις εξαιρέσεις και λοιπά συμβάντα ασφάλειας που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να παράγονται και να φυλάσσονται ως την καταστροφή των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 ή 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011. Τα αρχεία καταγραφής προστατεύονται επαρκώς, για παράδειγμα με αποθήκευση σε κρυπτογραφημένο μέσο. Οι διοργανωτές/διαχειριστές ελέγχουν τακτικά τα αρχεία καταγραφής για ύποπτες δραστηριότητες. Τα περιεχόμενα καταγραφής περιλαμβάνουν τουλάχιστον: α) ημερομηνίες και χρόνους σύνδεσης και αποσύνδεσης από διοργανωτές/διαχειριστές β) τα αντίγραφα ασφάλειας που δημιουργήθηκαν γ) όλες τις τροποποιήσεις και ενημερώσεις της βάσης δεδομένων από τον διαχειριστή. Ασφάλεια υποδομών φυσική τοποθεσία, υποδομές δικτύου και περιβάλλον διακομιστή Φυσική ασφάλεια Για οποιονδήποτε τύπο φιλοξενίας χρησιμοποιείται, το μηχάνημα που φιλοξενεί την εφαρμογή προστατεύεται κατάλληλα, πράγμα το οποίο συνεπάγεται: α) έλεγχο πρόσβασης περιοχής φιλοξενίας και αρχεία καταγραφής ελέγχου β) φυσική προστασία των δεδομένων σε αντίγραφα ασφάλειας από κλοπή ή τυχαία εσφαλμένη τοποθέτηση γ) ότι ο διακομιστής που φιλοξενεί την εφαρμογή εγκαθίσταται σε ασφαλισμένο πλαίσιο Ασφάλεια δικτύου Το σύστημα φιλοξενείται σε έναν διακομιστή επαφών διαδικτύου που εγκαθίσταται σε «αποστρατιωτικοποιημένη» ζώνη (DMZ) και προστατεύεται από τείχος προστασίας Όταν δημοσιεύονται οι αντίστοιχες επικαιροποιήσεις και ενημερώσεις κώδικα εφαρμογής του προϊόντος του τείχους προστασίας, τότε αυτές οι επικαιροποιήσεις ή οι ενημερώσεις κώδικα εφαρμογής εγκαθίστανται τάχιστα Όλη η εισερχόμενη και εξερχόμενη κυκλοφορία στον διακομιστή (που προορίζεται για το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης) επιθεωρείται από τους κανόνες του τείχους προστασίας και καταγράφεται. Οι κανόνες του τείχους προστασίας αρνούνται την κυκλοφορία που δεν απαιτείται για την ασφαλή χρήση και διαχείριση του συστήματος Το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης πρέπει να φιλοξενείται σε επαρκώς προστατευόμενο τμήμα δικτύου παραγωγής που διαχωρίζεται από τα τμήματα τα οποία χρησιμοποιούνται σε κεντρικά συστήματα μη παραγωγής, όπως περιβάλλοντα ανάπτυξης ή δοκιμών.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301/ Διατίθενται μέτρα ασφάλειας τοπικού δικτύου (LAN), όπως: α) ασφάλεια λίστας πρόσβασης/εναλλαγής θύρας επιπέδου 2 (L2) β) οι αχρησιμοποίητες θύρες εναλλαγής απενεργοποιούνται γ) η αποστρατικοποιημένη ζώνη (DMZ) βρίσκεται σε αποκλειστικό εικονικό τοπικό δίκτυο (VLAN)/LΑΝ δ) δεν ενεργοποιείται καμία ζεύξη L2 σε περιττές θύρες Ασφάλεια λειτουργικού συστήματος και διακομιστή web/εφαρμογών Διατίθεται κατάλληλη διαμόρφωση ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που καταγράφονται στο σημείο Οι εφαρμογές εκτελούνται με το χαμηλότερο σύνολο δικαιωμάτων που απαιτείται Η πρόσβαση του διαχειριστή στη διασύνδεση διαχείρισης του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης έχει σύντομο χρονικό όριο περιόδου λειτουργίας (έως 15 λεπτά) Όταν δημοσιεύονται οι αντίστοιχες επικαιροποιήσεις και ενημερώσεις κώδικα εφαρμογής του λειτουργικού συστήματος, των χρόνων εκτέλεσης εφαρμογής, των εφαρμογών που εκτελούνται στους διακομιστές, ή της προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας, τότε αυτές οι επικαιροποιήσεις ή οι ενημερώσεις κώδικα εφαρμογής εγκαθίστανται κατάλληλα Ο κίνδυνος ελέγχου ταυτότητας στο σύστημα περιορίζεται με τη χρήση του εργαλείου «pass-the-hash» Ασφάλεια του υπολογιστή-πελάτη του διοργανωτή Για λόγους ασφάλειας από τερματικό σε τερματικό, οι διοργανωτές λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν την εφαρμογή/συσκευή του πελάτη τους την οποία χρησιμοποιούν για να διαχειρίζονται και να έχουν πρόσβαση στο επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης, ήτοι: Οι χρήστες εκτελούν εργασίες μη συντήρησης (όπως αυτοματοποίηση γραφείου) με το χαμηλότερο σύνολο δικαιωμάτων που απαιτείται για εκτέλεση Όταν δημοσιεύονται οι αντίστοιχες επικαιροποιήσεις και ενημερώσεις κώδικα εφαρμογής του λειτουργικού συστήματος, τυχόν εγκατεστημένων εφαρμογών ή προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας, τότε αυτές οι επικαιροποιήσεις ή οι ενημερώσεις κώδικα εφαρμογής εγκαθίστανται κατάλληλα. 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟ γ) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 211/ Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής για κάθε κράτος μέλος μιας έκθεσης που καταγράφει την πρωτοβουλία και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υπογραφόντων που υπόκεινται σε επαλήθευση από την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους Η εξαγωγή των δηλώσεων υποστήριξης των υπογραφόντων είναι δυνατή με τη μορφή του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011. Το σύστημα μπορεί επιπλέον να παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής δηλώσεων υποστήριξης σε διαλειτουργική μορφή, όπως την Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης (XML) Οι εξαγόμενες δηλώσεις υποστήριξης επισημαίνονται ως περιορισμένης διάδοσης στο αντίστοιχο κράτος μέλος και ονομάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Η ηλεκτρονική διαβίβαση των εξαγόμενων δεδομένων στο κράτος μέλος προστατεύεται από παράνομη παρακολούθηση με τη χρήση κατάλληλης κρυπτογράφησης από τερματικό σε τερματικό.

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud

Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών Ασφάλεια Διάφορα 1. Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών a. Εφαρμογή. Η Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μέτρα Προστασίας. Πληροφοριακών Συστημάτων. από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις

Γενικά Μέτρα Προστασίας. Πληροφοριακών Συστημάτων. από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις Γενικά Μέτρα Προστασίας Πληροφοριακών Συστημάτων από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις Φεβρουάριος 2012 Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων Εθνικό CERT Αποστολή Η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και συμβουλές

Οδηγίες και συμβουλές Οδηγίες και συμβουλές Τηρήστε αυτές τις οδηγίες και συμβουλές προκειμένου να αποκτήσετε καλές συνήθειες όσον αφορά την επιγραμμική ασφάλεια. Η ενότητα αυτή αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Get Safe Online

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Λαρισα Καμπέρη ΓΕΝΑΡΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Adware : Λογισμικό που εμφανίζει διαφημιστικό περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Y1 - ιεθνή πρότυπα ασφάλειας Το εκπαιδευτικό υλικό υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας.

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Οι υπολογιστές σας προφυλάσσονται πλέον χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία με τείχη προστασίας, προγράμματα έναντι ιών, ακόμα και με την κρυπτογράφηση δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 52 /2009) Θέμα: «παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο» Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 74/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.3.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιανουαρίου 2013 για τη θέσπιση του πλαισίου της υποδομής δημόσιου κλειδιού για το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 339/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 25.11.2014 L 337/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1252/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 54 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 25 Φεβρουαρίου 2015 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/281

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Περιεχόμενα F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.2 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου προστατεύεται;...4

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγός Ασφάλειας

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγός Ασφάλειας Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγός Ασφάλειας Για την ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Πληροφορίες Ασφάλειας στο "Διαβάστε Πρώτα Αυτό" πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 737/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 228/11-12-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 228/11-12-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 228/11-12-2014 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του ν. 1790/1988 (134Α ), όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους

Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΑ ΝΈΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΏΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΖΈΝΤΑ ΤΗΣ ΕΕ! Οδηγίες για την. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

ΈΝΑ ΝΈΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΏΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΖΈΝΤΑ ΤΗΣ ΕΕ! Οδηγίες για την. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. ΈΝΑ ΝΈΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΏΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΖΈΝΤΑ ΤΗΣ ΕΕ! Οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 2η έκδοση Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία B-1049 Βρυξέλλες Το χειρόγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλειας. Οδηγίες Λειτουργίας

Οδηγός Ασφάλειας. Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγός Ασφάλειας Για την ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Πληροφορίες Ασφάλειας στο "Διαβάστε Πρώτα Αυτό" πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση λογισμικού οθόνης Generation 4 CommandCenter 2015-2 Οδηγίες λήψης & ενημέρωσης

Ενημέρωση λογισμικού οθόνης Generation 4 CommandCenter 2015-2 Οδηγίες λήψης & ενημέρωσης Ενημέρωση λογισμικού οθόνης Generation 4 CommandCenter 2015-2 Οδηγίες λήψης & ενημέρωσης Επισκόπηση Η διαδικασία εγκατάστασης της ενημέρωσης λογισμικού της οθόνης Generation 4 CommandCenter 2015-2, ή νεότερης

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ασφάλεια ενός Π.Σ.: Η ικανότητα ενός οργανισµού να προστατεύει τις πληροφορίες/πόρους του από τυχόν αλλοιώσεις, καταστροφές και µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Η ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση (Identification & Authentication) Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ταυτοποίησης και Πιστοποίησης Συστήµατα που βασίζονται στην πληροφορία Συστήµατα που βασίζονται στην κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ 1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Για την επιχείρησή σας ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. A Apache Hadoop: Ένα πλαίσιο λογισμικού ανοιχτού κώδικα που διευκολύνει και καθιστά αποδοτικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Για όλους τους χρήστες Εισαγωγή... 3 Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...3 Εμπορικά σήματα...4

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής 1.1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εμπίπτουν όλα τα πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η FEVE είναι ταγμένη στην προστασία της ιδιωτικότητάς σας και στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Ευελπιστούμε ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω8Ν-1ΓΝ. Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΔΑ: Β4Ω8Ν-1ΓΝ. Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΔΑ Β4Ω8Ν-1ΓΝ Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ. 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. Fax Ε-mail Ιστοσελίδα ραγατσανίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456. HARICA ( www.harica.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456. HARICA ( www.harica. Τίτλος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης HARICA ( www.harica.gr ) Προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ημερομηνία 20 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα