Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 859/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010 σχετικά με τον καθορισμό μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών όσον αφορά το αεροπορικό φορτίο και ταχυδρομείο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αερολιμένες τρίτων χωρών στην ΕΕ και των εγκεκριμένων μεταφορικών γραφείων και γνωστών αποστολέων από τους οποίους δέχονται απευθείας αποστολές, και θα προβεί σε τυχόν προσαρμογές του συστήματος, καθώς και σε τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού, εφόσον χρειασθεί. Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 185/2010 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2010, για τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών ( 2 ), δεν περιέχει κανόνες για το αεροπορικό φορτίο και ταχυδρομείο που μεταφέρονται στους αερολιμένες της ΕΕ από τρίτες χώρες. Είναι αναγκαίο να καθιερωθούν αυτοί οι κανόνες ώστε να προστατεύεται η πολιτική αεροπορία κατά τη μεταφορά του εν λόγω φορτίου από έκνομες ενέργειες. (6) Στηριζόμενη στην ευθύνη των συμβαλλομένων κρατών της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) να εφαρμόζουν τουλάχιστον τα πρότυπα για την ασφάλεια φορτίου της ΔΟΠΑ, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να έλθουν σε επαφή με τις αρχές τρίτων χωρών προκειμένου να συνεργάζονται με αυτές και, όταν είναι δυνατόν και το ζητήσουν, να παρέχουν τη συνδρομή τους για να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην εφαρμογή των απαιτήσεων για την ασφάλεια του αεροπορικού φορτίου και ταχυδρομείου που μεταφέρεται εντός της Ένωσης. (7) Η Επιτροπή θα συντονίζει και θα λάβει ενεργά μέρος στη δράση της Ένωσης που αποβλέπει ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή των απαιτήσεων για την ασφάλεια της αεροπορίας στις πτήσεις από αερολιμένες τρίτων χωρών προς την Ένωση και θα παρέχει σε μη ενωσιακούς φορείς την πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες μόνον εφόσον είναι απαραίτητο και με την προϋπόθεση παροχής επαρκών εγγυήσεων. (2) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 185/2010 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (3) Κατά την αξιολόγηση της ασφάλειας της αεροπορίας σε τρίτες χώρες, εξετάζονται οι συμφωνίες συνεργασίας και σύμπραξης που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μεμονωμένων κρατών μελών και τρίτων χωρών, οι οποίες εγγυώνται την εξασφάλιση ορθής εφαρμογής των προτύπων ασφάλειας της αεροπορίας. (4) Κατά τη σύναψη συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών με τρίτες χώρες, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εργάζονται με σκοπό την επίτευξη ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας της αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, υποστηρίζοντας την υλοποίηση και την εφαρμογή προτύπων και αρχών σε τρίτες χώρες ισοδύναμων με εκείνων της Ένωσης, όπου αυτό είναι εφικτό για να αντιμετωπισθεί παγκόσμια απειλή και κίνδυνος. (8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 185/2010 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Η Επιτροπή θα εκτιμήσει και θα αξιολογήσει την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και, εφόσον χρειασθεί, θα υποβάλει πρόταση το αργότερο έως την 1η Ιουλίου (5) Μέχρι τον Ιούλιο του 2013 η Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους, θα εξετάσει τις πρακτικές συνέπειες και τη σκοπιμότητα εφαρμογής ανεξάρτητης επικύρωσης των αερομεταφορέων που μεταφέρουν φορτίο από ( 1 ) ΕΕ L 97 της , σ. 72. ( 2 ) ΕΕ L 55 της , σ. 1. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, τις ενδεχόμενες συνέπειες των απαιτήσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, και ιδίως των απαιτήσεων για την ανεξάρτητη επικύρωση. Τα αποτελέσματα θα υποβληθούν στην επιτροπή ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. Εφόσον χρειασθεί, η Επιτροπή θα προτείνει προσαρμογές των απαιτήσεων έως την 1η Ιουλίου 2013.

2 L 220/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 3 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010 τροποποιείται ως εξής: A. Το σημείο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: « Εφόσον υπάρχουν υπόνοιες ότι αποστολή που υποβλήθηκε σε διαδικασίες ασφαλείας φέρει ενδείξεις παραβίασης ή ότι δεν προστατεύθηκε από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που εφαρμόσθηκαν οι διαδικασίες ασφαλείας, υποβάλλεται σε έλεγχο ασφάλειας από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο πριν φορτωθεί σε αεροσκάφος. Αποστολές, οι οποίες φαίνεται να έχουν παραβιασθεί σημαντικά ή είναι κατ άλλο τρόπο ύποπτες, θεωρούνται φορτίο ή ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου (HRCM) σύμφωνα με το σημείο 6.7» B. Το σημείο στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «δ) το καθεστώς ασφάλειας της αποστολής, με το οποίο δηλώνεται ως: SPX, ήτοι ασφαλής για αεροσκάφος μεταφοράς επιβατών, αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος, ή SCO, ήτοι ασφαλής μόνον για αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος, ή SHR, ήτοι ασφαλής για αεροσκάφος μεταφοράς επιβατών, αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος σύμφωνα με τις απαιτήσεις υψηλού κινδύνου.». Γ. Στο κεφάλαιο 6, προστίθενται τα κάτωθι σημεία: «6.7. ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (HRCM) Διατάξεις για το φορτίο και το ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου καθορίζονται σε ιδιαίτερη απόφαση της Επιτροπής ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΟΡΤΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Καθορισμός αερομεταφορέων Απαιτήσεις έως τις 30 Ιουνίου 2014: α) Κάθε αερομεταφορέας που μεταφέρει φορτίο ή ταχυδρομείο από αερολιμένα τρίτης χώρας μη περιλαμβανόμενης στο προσάρτημα 6-ΣΤ για μεταφόρτωση, διαμετακόμιση ή εκφόρτωση σε οποιοδήποτε αερολιμένα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 ορίζεται ως μεταφορέας εντός της Ένωσης αεροπορικού φορτίου ή ταχυδρομείου από αερολιμένα τρίτης χώρας (ACC3): από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 394/2011 της Επιτροπής (*), για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 748/2009 (**) σχετικά με τον κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (***), από την οικεία αρχή του κράτους μέλους που εξέδωσε το πιστοποιητικό αερομεταφορέα του συγκεκριμένου αερομεταφορέα για αερομεταφορέα μη αναφερόμενο στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 394/2011, από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ο αερομεταφορέας έχει τον κύριο τόπο των δραστηριοτήτων του εντός της Ένωσης, ή από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή της Ένωσης με τη συμφωνία της εν λόγω αρμόδιας αρχής για αερομεταφορέα μη αναφερόμενο στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 394/2011 και μη κάτοχο πιστοποιητικού αερομεταφορέα εκδοθέντος από κράτος μέλος. β) Για να ορισθεί ως ACC3 ο μεταφορέας: εξασφαλίζει ότι το πρόγραμμα ασφάλειας που εφαρμόζει καλύπτει όλα τα σημεία του προσαρτήματος 6-Ζ όσον αφορά το φορτίο και το ταχυδρομείο που φορτώνει σε αεροσκάφος του σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα με σκοπό τη μεταφορά του στην Ένωση, και υποβάλλει δήλωση δεσμεύσεων ACC3, κατά το προσάρτημα 6-H στην οικεία αρμόδια αρχή. Η εν λόγω δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του μεταφορέα ή από τον αρμόδιο ασφάλειας, και

4 L 220/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει για λογαριασμό του αρμόδιο επιφορτισμένο με την όλη ευθύνη εφαρμογής των διατάξεων ασφαλείας για το φορτίο ή το ταχυδρομείο σε τρίτες χώρες και διαβιβάζει τα στοιχεία του στην οικεία αρμόδια αρχή. γ) Το πρωτότυπο ή αντίγραφο της υπογεγραμμένης δήλωση δεσμεύσεων ACC3 φυλάσσεται από την αρμόδια αρχή. Εφόσον το πρωτότυπο φυλάσσεται από τον αερομεταφορέα, διατίθεται προς επιθεώρηση τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του. δ) Η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή κοινοποιεί όλα τα αναγκαία στοιχεία του αερομεταφορέα στην Επιτροπή, η οποία τα έχει στη διάθεση όλων των κρατών μελών. ε) Ο ACC3 που κοινοποιείται στην Επιτροπή σύμφωνα με το στοιχείο δ) αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη για όλες τις πτητικές λειτουργίες από αερολιμένα της συγκεκριμένης τρίτης χώρας προς την Ένωση Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται έως την 1η Ιουλίου 2014: α) Επιπροσθέτως των απαιτήσεων του σημείου στοιχείο β), το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2014, ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι ανεξάρτητος επικυρωτής εκτελεί επιτόπια επαλήθευση των εργασιών φορτίου και ταχυδρομείου στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα. β) Ο ανεξάρτητος επικυρωτής εξετάζει το πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα και εξασφαλίζει ότι το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα σημεία του προσαρτήματος 6-Ζ, επαληθεύει τη συμμόρφωση προς το πρόγραμμα στον αερολιμένα της τρίτης χώρας χρησιμοποιώντας τον κατάλογο του προσαρτήματος 6-Γ3 και υποβάλλει έκθεση: στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 394/2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 748/2009 σχετικά με τον κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, στην οικεία αρχή του κράτους μέλους που εξέδωσε το πιστοποιητικό αερομεταφορέα του συγκεκριμένου αερομεταφορέα για αερομεταφορέα μη αναφερόμενο στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 394/2011, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ο αερομεταφορέας έχει τον κύριο τόπο των δραστηριοτήτων του εντός της Ένωσης, ή από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή της Ένωσης με τη συμφωνία της εν λόγω αρμόδιας αρχής για αερομεταφορέα μη αναφερόμενο στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 394/2011 και μη κάτοχο πιστοποιητικού αερομεταφορέα εκδοθέντος από κράτος μέλος. γ) Η οικεία αρμόδια αρχή, εφόσον μείνει ικανοποιημένη από την έκθεση του ανεξάρτητου επικυρωτή, εξασφαλίζει την καταχώριση των αναγκαίων στοιχείων του ACC3 στη βάση δεδομένων εγκεκριμένων μεταφορικών γραφείων και γνωστών αποστολέων της Ένωσης. δ) Κατά την καταχώριση στη βάση δεδομένων, η οικεία αρμόδια αρχή αποδίδει μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό κωδικό τυποποιημένης μορφής στον αερομεταφορέα και τον αερολιμένα της τρίτης χώρας από την οποία μεταφέρεται φορτίο στην Ένωση. Ο μοναδικός αλφαριθμητικός αναγνωριστικός κωδικός εμφαίνεται στα συνοδευτικά έγγραφα των μεταφερόμενων αποστολών, σε ηλεκτρονική μορφή ή σε γραπτό έντυπο. ε) Η οικεία αρμόδια αρχή, εφόσον δεν μείνει ικανοποιημένη από τα στοιχεία που διαβίβασε ο αερομεταφορέας ή από την έκθεση του ανεξάρτητου επικυρωτή, κοινοποιεί έγκαιρα τους λόγους στον μεταφορέα που ζητεί ορισμό του ως ACC3. στ) ACC3 περιλαμβανόμενος στη βάση δεδομένων εγκεκριμένων μεταφορικών γραφείων και γνωστών αποστολέων της Ένωσης σύμφωνα με το σημείο αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη για όλες τις δραστηριότητες από τον αερολιμένα της τρίτης χώρας στην Ένωση. ζ) ACC3 περιλαμβανόμενος στη βάση δεδομένων εγκεκριμένων μεταφορικών γραφείων και γνωστών αποστολέων της Ένωσης επανεπικυρώνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα μέγιστης διάρκειας πέντε ετών στον αερολιμένα της τρίτης χώρας για τον οποίο έχει ορισθεί και υποβάλλει εκ νέου δήλωση δεσμεύσεων κατά το χρόνο κάθε επανεπικύρωσης Διαδικασίες ασφάλειας για το φορτίο και το ταχυδρομείο που φθάνει από τρίτη χώρα Ο ACC3 εξασφαλίζει ότι όλο το μεταφερόμενο φορτίο και ταχυδρομείο για μεταφόρτωση, διαμετακόμιση ή εκφόρτωση σε αερολιμένα της Ένωσης υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλείας, εκτός εάν: α) η αποστολή υποβλήθηκε στις απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο και η αποστολή ήταν προστατευμένη από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που εκτελέστηκαν οι εν λόγω διαδικασίες ασφάλειας μέχρι τη φόρτωση, ή

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/13 β) η αποστολή υποβλήθηκε στις απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας από γνωστό αποστολέα και η αποστολή ήταν προστατευμένη από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που εκτελέστηκαν οι εν λόγω διαδικασίες ασφάλειας μέχρι τη φόρτωση, ή γ) η αποστολή υποβλήθηκε στις απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας από συμβεβλημένο αποστολέα, προστατευόταν από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που εκτελέστηκαν οι εν λόγω διαδικασίες ασφάλειας μέχρι τη φόρτωση και δεν φορτώθηκε σε αεροσκάφος μεταφοράς επιβατών, ή δ) η αποστολή εξαιρείται του ελέγχου ασφάλειας βάσει του σημείου στοιχείο δ) και προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που ταυτοποιήθηκε ως αεροπορικό φορτίο ή ταχυδρομείο μέχρι τη φόρτωση Έως τις 30 Ιουνίου 2014, οι απαιτήσεις του σημείου πληρούν τουλάχιστον τα πρότυπα της ΔΟΠΑ. Στη συνέχεια, το μεταφερόμενο στην Ένωση φορτίο και το ταχυδρομείο: α) υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλείας με ένα από τα μέσα ή τις μεθόδους που αναφέρονται στο σημείο μέχρις επιπέδου που ευλόγως αρκεί για να διασφαλισθεί ότι δεν περιέχει απαγορευμένα αντικείμενα, ή β) υποβάλλεται σε ελέγχους ασφαλείας από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο, γνωστό αποστολέα, συμβεβλημένο αποστολέα ορισμένο σύμφωνα με το σημείο 6.8.3, ή γ) εξαιρείται του ελέγχου ασφάλειας βάσει του σημείου στοιχείο δ) και προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τη στιγμή που ταυτοποιήθηκε ως αεροπορικό φορτίο ή ταχυδρομείο μέχρι τη φόρτωση Το καθεστώς ασφαλείας της αποστολής αναφέρεται στα συνοδευτικά έγγραφα, είτε υπό μορφή αεροπορικής φορτωτικής, ισοδύναμου ταχυδρομικού εγγράφου είτε ανεξάρτητου παραστατικού, σε ηλεκτρονική μορφή ή σε γραπτό έντυπο Καθορισμός εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου, γνωστού αποστολέα, συμβεβλημένου αποστολέα τρίτης χώρας Έως τις 30 Ιουνίου 2014, ο ACC3 στο πρόγραμμα ασφαλείας του καθορίζει λεπτομερώς τους ελέγχους ασφαλείας που εφαρμόζουν εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία, γνωστοί αποστολείς, συμβεβλημένοι αποστολείς από τους οποίους δέχεται απευθείας αποστολές. Στη συνέχεια, ο ACC3 επιπροσθέτως: α) διασφαλίζει ότι επικυρώνονται με ανεξάρτητο τρόπο εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία και γνωστοί αποστολείς, της συγκεκριμένης τρίτης χώρας σύμφωνα με τους καταλόγους σημείων ελέγχου επικύρωσης των προσαρτημάτων 6-Γ2 και 6-Γ, αντίστοιχα, σε τακτικά χρονικά διαστήματα μέγιστης διάρκειας πέντε ετών β) διασφαλίζει ότι οι συμπληρωμένοι κατάλογοι σημείων ελέγχου διατίθενται προς επιθεώρηση από την αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής γ) διατηρεί βάση δεδομένων με τις κάτωθι πληροφορίες για κάθε εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο, γνωστό αποστολέα, συμβεβλημένο αποστολέα: τα στοιχεία της εταιρείας, καθώς και την καλή τη πίστει (bona fide) επαγγελματική διεύθυνσή της, τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εξαιρουμένων των επιχειρηματικά ευαίσθητων πληροφοριών, τα στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας με τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια, τον αριθμό μητρώου της εταιρείας (εάν υπάρχει). Η βάση δεδομένων διατίθεται προς επιθεώρηση Ο ACC3, για συμβεβλημένους αποστολείς τρίτης χώρας από τους οποίους δέχεται απευθείας αποστολές, διασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των σημείων έως Τα πιστοποιητικά εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα (ΕξΟΦ) επιτρέπεται να αναγνωρίζονται εφόσον πρόκειται για τρίτη χώρα με την οποία η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης ΕξΟΦ Μη συμμόρφωση Εφόσον η Επιτροπή ή αρμόδια αρχή διαπιστώσει σοβαρή ανεπάρκεια στη δραστηριότητα ACC3 η οποία κρίνεται ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο στο συνολικό επίπεδο ασφάλειας στην Ένωση: α) ενημερώνει εγκαίρως τον ενδιαφερόμενο ACC3 και του ζητεί να τη σχολιάσει β) ενημερώνει εγκαίρως την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη, κατά περίπτωση.

6 L 220/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008, να αποφασίσει εν συνεχεία ότι ο μεταφορέας δεν είναι δυνατόν να αναγνωρίζεται πλέον ως ACC3, είτε για το συγκεκριμένο δρομολόγιο είτε για όλα τα δρομολόγια από τρίτες χώρες προς την Ένωση. Στις περιπτώσεις αυτές, από τη βάση δεδομένων εγκεκριμένων μεταφορικών γραφείων και γνωστών αποστολέων της Ένωσης αφαιρούνται τα στοιχεία του συγκεκριμένου ACC Αερομεταφορέας, του οποίου η αναγνώριση ως ACC3 έχει αποσυρθεί σύμφωνα με το σημείο , επανεντάσσεται ή περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων εγκεκριμένων μεταφορικών μόνον εφόσον ανεξάρτητος επικυρωτής επιβεβαιώσει ότι αποκαταστάθηκε η σοβαρή ανεπάρκεια και ενημερωθεί σχετικά η επιτροπή ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από την οικεία αρμόδια αρχή. (*) ΕΕ L 107 της , σ. 1. (**) ΕΕ L 219 της , σ. 1. (***) ΕΕ L 275 της , σ. 32, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με την οδηγία 2008/101/ΕΚ, (ΕΕ L 8 της , σ. 3).». Δ. Το προσάρτημα 6-ΣΤ αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6-ΣΤ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 6-ΣΤi ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 6-ΣΤii ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ACC3 Οι τρίτες χώρες για τις οποίες δεν απαιτείται καθορισμός ACC3 αναφέρονται σε χωριστή απόφαση της Επιτροπής.». Ε. Προστίθενται τα κάτωθι προσαρτήματα: «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6-Ζ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Το πρόγραμμα ασφαλείας ACC3 περιέχει, αναλόγως της περίπτωσης και είτε μεμονωμένα ανά αερολιμένα τρίτης χώρας ή ως γενικής φύσεως έγγραφο που προσδιορίζει τυχόν παραλλαγές σε συγκεκριμένους αερολιμένες τρίτης χώρας: α) Περιγραφή των μέτρων για το αεροπορικό φορτίο και ταχυδρομείο β) Διαδικασίες αποδοχής γ) Σύστημα και κριτήρια του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου δ) Σύστημα και κριτήρια του γνωστού αποστολέα ε) Σύστημα και κριτήρια του συμβεβλημένου αποστολέα στ) Πρότυπο ελέγχου ασφαλείας και φυσικού ελέγχου ζ) Τόπος ελέγχου ασφαλείας και φυσικού ελέγχου η) Στοιχεία του εξοπλισμού ελέγχου ασφαλείας θ) Στοιχεία του αερομεταφορέα ή του παρόχου υπηρεσιών ι) Κατάλογο των εξαιρέσεων από τον έλεγχο ασφαλείας και τον φυσικό έλεγχο ια) Μεταχείριση του φορτίου και του ταχυδρομείου υψηλού κινδύνου. Δηλώνω ότι, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6-Η ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ACC3 εξ όσων γνωρίζω, οι πληροφορίες που περιέχει το πρόγραμμα ασφάλειας της εταιρείας για τις αποστολές που μεταφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες είναι αληθείς και ακριβείς,

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/15 οι πρακτικές και οι διαδικασίες που καθορίζονται στο εν λόγω πρόγραμμα ασφάλειας για τις αποστολές που μεταφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλες τις εγκαταστάσεις που καλύπτει το πρόγραμμα, το πρόγραμμα ασφαλείας θα διορθώνεται και θα προσαρμόζεται ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες τις μελλοντικές αλλαγές της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τις απαιτήσεις για το μεταφερόμενο από τρίτες χώρες αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο, εκτός εάν η [επωνυμία της αεροπορικής εταιρείας] ενημερώσει [ονομασία της οικείας αρχής] ότι δεν επιθυμεί πλέον να μεταφέρει στην Ένωση αποστολές από τρίτη χώρα, η [επωνυμία της αεροπορικής εταιρείας] ενημερώνει γραπτώς εντός 10 ημερών [ονομασία της οικείας αρχής] για κάθε αλλαγή που επέρχεται στα αντίστοιχα μέρη του προγράμματος ασφαλείας που εφαρμόζει, η εταιρεία έχει ορίσει [ονοματεπώνυμο υπευθύνου] επιφορτισμένο με την όλη ευθύνη εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας για τις εργασίες αεροπορικού φορτίου ή/και ταχυδρομείου στα [ονομασίες αερολιμένων της τρίτης χώρας] για λογαριασμό της, από την 1η Ιουλίου 2014, η [επωνυμία της αεροπορικής εταιρείας] διατηρεί βάση δεδομένων εγκεκριμένων μεταφορικών γραφείων, γνωστών αποστολέων, συμβεβλημένων αποστολέων της τρίτης χώρας και τη διαθέτει προς επιθεώρηση, η [επωνυμία της αεροπορικής εταιρείας] συνεργάζεται πλήρως σε όλες τις επιθεωρήσεις, όπως απαιτείται, και παρέχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και την προαναφερόμενη βάση δεδομένων, εφόσον ζητηθεί από τους επιθεωρητές, η [επωνυμία της εταιρείας] θα ενημερώνει [ονομασία της οικείας αρχής] για τυχόν σοβαρές παραβιάσεις της ασφάλειας και τυχόν ύποπτες περιστάσεις, οι οποίες ενδέχεται να σχετίζονται με την ασφάλεια αεροπορικού φορτίου/αεροπορικού ταχυδρομείου σε τρίτη χώρα, και ιδίως για τυχόν απόπειρες απόκρυψης απαγορευμένων αντικειμένων σε αποστολές, και η [επωνυμία της εταιρείας] θα ενημερώσει [ονομασία της οικείας αρχής] εάν: α) παύσει τις εμπορικές συναλλαγές ή αλλάξει ονομασία, β) δεν αναλαμβάνει πλέον αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο ή γ) δεν είναι πλέον σε θέση να πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία καθορίζονται απαιτήσεις για το αεροπορικό φορτίο/αεροπορικό ταχυδρομείο που μεταφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Αποδέχομαι πλήρως την ευθύνη της παρούσας δήλωσης. Ονοματεπώνυμο: Θέση στην εταιρεία: Ημερομηνία: Υπογραφή: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6-Θ Διατάξεις για το φορτίο υψηλού κινδύνου καθορίζονται σε χωριστή απόφαση της Επιτροπής. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6-Ι Διατάξεις για τη χρήση του εξοπλισμού ελέγχου ασφάλειας καθορίζονται σε χωριστή απόφαση της Επιτροπής.» ΣΤ. Στο κεφάλαιο 11 προστίθεται το ακόλουθο σημείο: « Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οποιοδήποτε από τα κάτωθι πρόσωπα μπορεί να ενεργεί ως ανεξάρτητος επικυρωτής: εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους της Ένωσης, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναγνωρισμένο προς το σκοπό αυτό από κράτος μέλος ή την Επιτροπή.».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 αναφορικά με τους εκτελεστικούς κανόνες για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) 7602/16 AVIATION 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Απριλίου 2016 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2016 COM(2016) 407 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0258 (NLE) 12042/16 ADD 1 TRANS 335 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.1.2015 L 10/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/57 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 237/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 914/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000)

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3419,14.7.2000 837 Κ.Δ.Π. 207/2000 Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2)

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 26ης Μαρτίου 1992

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 26ης Μαρτίου 1992 9. 4. 92 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαρτίου 1992 σχετική με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Προσάρτημα στη Γνώμη 05/2007 PreRIA 21.040 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Εργασία αριθ. 21.040 Έγγραφα θορύβου αεροσκαφών 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 241/16 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1536 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13896/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Οκτωβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλους - (α) «Οδηγία 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 538/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 25.11.2016 A8-0329/2016/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0785 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 785/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.1.2016 L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/24 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιανουαρίου 2016 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αραχίδων από τη Βραζιλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 92/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 231/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.8.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Αυγούστου 2012 για τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.7.2016 COM(2016) 454 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 2015 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EΚ) αριθ. 300/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 91/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2013 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της τροποποιημένης πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194/19

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194/19 26.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 194/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 725/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την καθιέρωση διαδικασίας για την έγκριση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 137/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/29 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0034 (COD) LEX 1682 PE-CONS 24/1/16 REV 1 EF 118 ECOFIN 396 CODEC 652 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα