ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 Θεσσαλονικη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ / ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ.Αδείας 3036 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:Βιώσιµης Κινητικότητας και ικτύων ΤΜΗΜΑ: Άδειών και Ελέγχου Οδών ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Γιάννη Χαλκίδη 20 (πρώηνκωνσταντινουπόλεως 164 Α ) Κατατέθηκε η υπ αρ Θεσσαλονίκη, Τ.Κ Εγγυητική Επιστολή Πληροφορίες : Στρούµπος Απόστολος Τηλ. : Fax. : ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α ΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Έχοντας υπόψη : α) Το Ν. 3431/2006 (Α /13), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 29 αυτού («ικαιώµατα ιέλευσης) παράγραφοι 4 και 6, το άρθρο 65, το άρθρο 69 παρ. 12, καθώς και το άρθρο 69 Α αυτού, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α / ), όπως ισχύει. β) Την υπ αριθµ. οικ. 725/23/ (ΦΕΚ 5/Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, περί «ιαδικασίας Χορήγησης ικαιωµάτων ιέλευσης ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». γ) Τον Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α / ) περί «Ρύθµισης Λειτουργίας της Ταχυδροµικής Αγοράς, Θεµάτων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες ιατάξεις»δ) Την από της εταιρείας FORTHNET µε αριθµό πρωτοκόλλου 10079/ ,συνηµµένο τον φάκελο µε τις απαιτούµενες εγκρίσεις-έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται στην υπ αριθµ. οικ 725/23/ (ΦΕΚ 5/Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση καθώς και στον Ν.4053/ (ΦΕΚ 44/Α / ), άρθρο 32 αυτού. Χορηγούµε Στην εταιρεία FORTHNET Ι. Το προβλεπόµενο από το άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει, και την υπ αριθ. οικ 725/23/ (ΦΕΚ 5/Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, δικαίωµα διέλευσης, για την εγκατάσταση του ιδιωτικού/δηµοσίου δικτύου ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών και την έναρξη εργασιών εκσκαφής, εντός των ορίων αρµοδιότητάς του ήµου Θεσσαλονίκης. 1

2 ΙΙ. Την άδεια εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των προβλεπόµενων στην παρούσα στοιχείων του περιγραφέντος δικτύου, µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται µε την παρούσα και την υπ' αριθ. οικ 725/23/ (ΦΕΚ 5/Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ως εξής: 1. Ορισµός Αντικλήτου και Στοιχεία Επικοινωνίας Αντίκλητος: Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα : : ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Tαχυδροµική διεύθυνση ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 58 Aριθµός τηλεφώνου : Fax : Πάροχος: FORTHNET 2. Περιγραφή του χορηγηθέντος ικαιώµατος ιέλευσης - ιαδροµή όδευσης Τα χορηγούµενα από την παρούσα ικαιώµατα ιέλευσης αφορούν στα ακόλουθα: 1. Εγκατάσταση υπογείου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τοµή ως εξής: -) Επί της Βαλαωρίτου από τον αρ.7 έως τον αρ.13 συνολικού µήκους 90m,πλάτους 0,10m και βάθους 0,45 m (τουλάχιστον από την επιφάνεια στέψης των καλωδίων) Εγκατάσταση Φρεατίων: Στην οδό Βαλαωρίτου 7 έως 13 κατασκευή ενός φρεατίου πλάτους 0,70m µήκους 0,70m και βάθους 0,80m 2 ιάρκεια Ισχύος Το ικαίωµα ιέλευσης, που χορηγείται µε την παρούσα, διαρκεί για το χρονικό διάστηµα που τελεί εν ισχύ και η Γενική Άδεια του δικαιούχου βάσει της οποίας αυτό χορηγήθηκε. Ο Πάροχος έχει δικαίωµα να παραιτηθεί του χορηγηθέντος δικαιώµατος εγγράφως και µε βεβαίωση ηµεροχρονολογίας προς τον ήµο Θεσσαλονίκης. Εάν ο Πάροχος παραιτηθεί του δικαιώµατος, οι ευκολίες που έχουν εγκατασταθεί βάσει του εν λόγω ικαιώµατος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του ήµου Θεσσαλονίκης. Οι υποχρεώσεις του Παρόχου υπολογίζονται έως την ηµέρα παραιτήσεως και τα δικαιώµατα του Παρόχου παύουν την ηµέρα παραιτήσεως. Υποχρεώσεις του Παρόχου, που προέκυψαν πριν από την ηµέρα παραιτήσεως και δεν έχουν εκπληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία παραιτήσεως, συνεχίζουν να ισχύουν και ο ήµος Θεσσαλονίκης διατηρεί κάθε δικαίωµά του για διεκδίκηση αυτών. 3 Χρονοδιάγραµµα Εργασιών Η προβλεπόµενη διάρκεια των εργασιών αναλογεί σε 2 ηµέρες, συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών πλήρους αποκατάστασης των αναφερόµενων οδών. Οι προς εκτέλεση εργασίες θα διενεργούνται τις πρωινές/απογευµατινές ώρες από τις 07:00 έως τις 15:00. Το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα σε µορφή Gantt, Chart ή ισοδύναµη, επισυνάπτεται ως Παράρτηµα Β' της Παρούσας. Η προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών θα είναι η

3 4 Παρακολούθηση και Πιστοποίηση των Εργασιών Εξουσιοδοτηµένα στελέχη του ήµου Θεσσαλονίκης για τη χορήγηση του ικαιώµατος ιέλευσης παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών στα πλαίσια των χορηγηθέντων ικαιωµάτων ιέλευσης µε τον προβλεπόµενο για κάθε τεχνικό έργο τρόπο και προτείνουν στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων, χωρίς να δυσχεραίνεται το έργο της εκσκαφής και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους. Τόσο ο Πάροχος όσο και οι τυχόν υπεργολάβοι του, υποχρεούνται στην αποδοχή των συστάσεων των Αρµοδίων Οργάνων του ήµου Θεσσαλονίκης, εφόσον δεν παρεµποδίζεται η οµαλή διεξαγωγή των εργασιών τους. Η προβλεπόµενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών καταπίπτει υπέρ του ήµου Θεσσαλονίκης, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς την εγγυήτρια τράπεζα και τον Πάροχο στις περιπτώσεις της µη ορθής ή και πληµµελούς εκπλήρωσης του έργου, όπως αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 12 της υπ' αριθµ οικ 725/23/ (ΦΕΚ 5/Β / ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Η κατάπτωση της εγγυητικής γίνεται µετά την πάροδο τριών ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. 5 Αναλογούντα τέλη και τρόπος καταβολής Το ύψος των τελών ιέλευσης (Τέλος ιέλευσης Τοµής, Τέλος Εγκατάστασης Ευκολίας επί του Εδάφους και Ετήσιο Τέλος Χρήσης ικαιώµατος ιέλευσης), βάσει του Κανονισµού 528/075/ ΦΕΚ 1375/Β / ) της ΕΕΤΤ, όπως ισχύει και µε την υπ αριθµ.1636/2013 αποφ. του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Θεσσαλονίκης υπολογίζεται από το Τµήµα Τελών και ικαιωµάτων της /νσης ηµοτικών Προσόδων & Πόρων. 6 Εγγυήσεις Ασφάλιση 1. Ο αναλυτικός προϋπολογισµός των εργασιών επί, υπό ή υπέρ των ηµοσίων ή Κοινοχρήστων Ακινήτων, στις οποίες είναι υποχρεωµένος να προβεί ο Πάροχος, φαίνεται στο Παράρτηµα Ε' της παρούσας. 2. Για την καλή εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο Πάροχος οφείλει, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση του υπ αριθµ / έγγραφου της υπηρεσίας µας. Να υποβάλει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας, θα είναι το διπλάσιο του ύψους των Τελών Χρήσης ικαιωµάτων ιέλευσης(σύµφωνα µε την απόφαση της ΕΕΤΤ 528/075/ ). Ο Πάροχος οφείλει, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της παρούσας, να προσκοµίσει συµβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης, που θα καλύπτει κινδύνους σε άτοµα (σωµατικές βλάβες) και σε οχήµατα και άλλα δίκτυα (υλικές ζηµιές) ανά γεγονός και όχι σωρευτικά, κατά τη διάρκεια των εργασιών εκτέλεσης του έργου και αποκατάστασης του ηµοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου. 7 Υποχρεώσεις του Παρόχου 1. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επί, υπό ή υπέρ χώρων που προβλέπονται στο άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει, οι δικαιούχοι Πάροχοι, της υπ' αριθµ. οικ 725/23/ (ΦΕΚ 5/Β / ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τηρούν τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης ικαιώµατος ιέλευσης που ορίζονται στην παρούσα. 2. Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί µε έγγραφη ειδοποίηση (ή µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονική αποστολή, ή µε ) προς το ήµο Θεσσαλονίκης του άρθρου 5 της υπ' αριθµ οικ 725/23/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5/Β / ), την ολοκλήρωση τµήµατος ή του συνόλου των προγραµµατισµένων εργασιών του, όπως αυτές 3

4 προσδιορίζονται στην παρούσα. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και κατά περίπτωση στις υπηρεσίες που προσδιορίζονται στα άρθρα 4 και 10 της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 3. Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών γνωστοποιεί µε έγγραφη ειδοποίηση προς το ήµο Θεσσαλονίκης καθώς και στην εκάστοτε αρµόδια Αστυνοµική Αρχή, την πρόθεσή του να προβεί σε πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυό του. Στο κείµενο της γνωστοποίησης περιλαµβάνεται υποχρεωτικά µνεία του αριθµού και της ηµεροµηνίας της αντίστοιχης απόφασης χορήγησης ικαιωµάτων ιέλευσης και του χρονοδιαγράµµατος των προβλεπόµενων εργασιών αποκατάστασης. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται επίσης και στις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 4 και 10 της υπ' αριθµ. οικ 725/23/ (ΦΕΚ 5/Β / ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Η εκτέλεση του έργου καθ' όλη τη διάρκειά της πρέπει να γίνεται σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), και αν είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό ο Πάροχος υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκπόνηση κυκλοφοριακής / συγκοινωνιακής µελέτης για το έργο πριν από την εκτέλεση των εργασιών. 4. Ο Πάροχος κοινοποιεί στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και στην ΕΕΤΤ τόσο στη φάση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διέλευσης όσο και µετά την υλοποίηση του δικτύου: Οριζοντιογραφία οδού/οδών και τυπική διατοµή τοµής. Ρυµοτοµικό σχέδιο, µε επισηµασµένη την όδευση µε εξασφάλιση της από την γραµµή κρασπέδου και όπου δεν υπάρχει από τις ρυµοτοµικές γραµµές. Σχέδια µε κατασκευαστικές λεπτοµέρειες στα ιδιάζοντα σηµεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις οδών, διασταυρώσεις, πεζοδρόµια, άλλα δίκτυα). Σχέδιο κατασκευαστικών λεπτοµερειών των ευκολιών, που περιλαµβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση έργων και του εξοπλισµού (ιδίως υπαίθριες µονάδες δικτύου, οικίσκοι) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαµβάνει τις λεπτοµέρειες τυπικών διατοµών που θα χρησιµοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτοµέρειες των φρεατίων, τα µέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθµό και τη θέση των υπαρχόντων δένδρων, (απαγορευµένης της κοπής των), τις λεπτοµέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, υπαίθριων µονάδων δικτύου και οικίσκων. Πιστοποίηση ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών που αφορούν τις εγκαταστάσεις δικτύων εκτός κτιρίων ελέγχθηκαν ότι ακολουθούν τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 72146/2316/2008 «Καθορισµός των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων» (Β 21) όπως ισχύει. Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων τηρεί ηλεκτρονικό Αρχείο των στοιχείων αυτών για τη βέλτιστη άσκηση των κατά Νόµο αρµοδιοτήτων του. 5. Ο Πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή και συντήρηση που εκτελεί βάσει του ικαιώµατος ιέλευσης που του χορηγήθηκε, να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να µην προκαλούνται βλάβες και ζηµίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων λαµβάνοντας επίσης ενηµερώσεις από τους αντίστοιχους Οργανισµούς ή Επιχειρήσεις τις θέσεις των δικτύων τους οριζοντιογραφικώς και υψοµετρικώς. 6. Ο Πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζηµία που προκαλεί σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσµα των εργασιών εγκατάστασης ή και συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµίας εξ αυτού του λόγου. 1. Ο Πάροχος υποχρεούται η ιαδροµή Όδευσης που θα κατασκευάσει να είναι υποχρεωτικά παράλληλη προς το κράσπεδο και εκτός εύρους κατάληψης φρεατίων υδροσυλλογής, δηλαδή σε απόσταση περίπου 1,00 m από το κράσπεδο και εφόσον τούτο δεν εµποδίζεται από την ύπαρξη ή την πρόβλεψη κατασκευής άλλων δικτύων. Ο Πάροχος υποχρεούται επίσης να τοποθετήσει τον αγωγό του δικτύου του σε θέση που να επιτρέπει µελλοντικά την απρόσκοπτη κατασκευή αγωγών οµβρίων, φρεατίων υδροσυλλογής, έργα Φυσ. Αερίου (ΕΠΑ) κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδροµίων και γενικά να επιτρέπει κάθε µελλοντική επέµβαση, συντήρηση, βελτίωση ή ανακαίνιση των οδών στις οποίες εγκαθιστά το δίκτυο του, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Σε καµία περίπτωση οι εργασίες του 4

5 Παρόχου δεν θα παρεµβάλουν εµπόδια στην εκτέλεση κατασκευής µελλοντικών έργων δικτύων στο χώρο εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση που το δίκτυο το οποίο εγκαταστήσει ο Πάροχος εµποδίζει την εκτέλεση τέτοιων έργων, είναι υποχρεωµένος άµεσα, αφού κληθεί εγγράφως, να προχωρήσει σε εργασίες µετατόπισης του δικτύου του, µε δικές του εξολοκλήρου δαπάνες και χωρίς να δικαιούται καµία αποζηµίωση για κανένα λόγο. 7. Ο Πάροχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει όλα τα µέτρα ασφαλείας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ( ΙΠΑ /οικ502/ ΦΕΚ 946/Β / ). 8. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού ή σε παράπλευρους χώρους αυτής, αλλά ο Πάροχος υπέχει την υποχρέωση να επιµελείται της φορτώσεως και της απορρίψεως αυτών σε επιτρεπόµενα (γνωστοποιηθέντα στην αρµόδια Υπηρεσία του ήµου Θεσσαλονίκης) προς τούτο µέρη ταυτόχρονα µε την εκτέλεση της εκσκαφής. 9. Ο Πάροχος µεριµνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό του οποίου εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο του χορηγηθέντος σε αυτόν ικαιώµατος ιέλευσης κατά τις αρχές της τέχνης και της επιστήµης και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών. Συγκεκριµένα η διαδικασία αποκατάστασης σε περίπτωση τοµών α)οι επιχώσεις των τοµών των οδοστρωµάτων (ασφαλτικά ή χωµάτινα),θα γίνονται οπωσδήποτε µε θραυστό υλικό (3 Α ) ή αµµοχάλικο.αποκλείεται τελείως η χρησιµοποίηση προϊόντων εκσκαφών. Η επίστρωση θα γίνεται κατά στρώσεις πεπιεσµένου πάχους όχι µεγαλύτερο των 30εκ. µε κατάλληλη διαβροχή και συµπίεση του υλικού. Η άνω στάθµη της πλήρους συµπιεσµένης επιφάνειας για την περίπτωση ασφαλτικού οδοστρώµατος θα είναι ποιο κάτω από την ερυθρά της οδού κατά 0,10µ ώστε να δεχτεί δυο στρώσης υλικού πάχους 0,10µ συµπυκνωµένο ασφαλτικό σκυρόδεµα πεπιεσµένου πάχους 0,10µ σε δυο (2) αλλεπάλληλες στρώσεις των 5εκ. Η σύνθεση του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα είναι της Π.Τ.Π.Α-263(στρώση κυκλοφοριας=95κιλα το κυβικό και θα κυλινδρώνεται µέχρι πλήρους αρνήσεως θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να καταστεί δυσχερής αν όχι ανέφικτη η αναγνώριση της τοµής µακροσκοπικά β) σε πεζοδρόµια ή πεζόδροµους θα περιλαµβάνει πλήρωση της τάφρου µε θραυστό υλικό 3Α κατά στρώσεις πάχους 30 cm που θα συµπιέζονται µε µηχανικό συµπιεστή και αφού προηγουµένως έχουν βραχεί κατάλληλα, διάστρωση σκυροδέµατος πάχους 10 cm και µε τελική στρώση αντίστοιχες πλάκες πεζοδροµίου, κυβολίθους ή φιλέτα µαρµάρων ανάλογα µε τα υλικά που προϋπήρχαν στο τµήµα της εκσκαφής. Ο Πάροχος υποχρεούται, µε την ολοκλήρωση των έργων να δηλώσει εγγράφως στην αρµόδια Υπηρεσία του ήµου Θεσσαλονίκης την ηµεροµηνία περάτωσης των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του άρθρου 7 της υπ' αριθµ. οικ 725/23/ (ΦΕΚ 5/Β / ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, διαπιστωθούν από την αρµόδια ηµόσια Αρχή, που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση της οδού ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώµατα, λακκούβες), ο Πάροχος υποχρεούται αµέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση µη ανταπόκρισης του Παρόχου για την άµεση και πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώµατος ή του πεζοδροµίου / πεζοδρόµου στις οδούς της παραπάνω χορηγηθείσας άδειας, θα προβεί ο ήµος Θεσσαλονίκης στην απαραίτητη αποκατάσταση σε βάρος και για λογαριασµό του Παρόχου, κατά τη διαδικασία της 7 του άρθρου 7 του Ν. 3481/ Πέραν των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, ο Πάροχος ουδεµία άλλη υποχρέωση υπέχει σε σχέση µε την εγκατάσταση, λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που προβλέπονται στο Άρθρο 29 του Ν. 3431/2006, όπως ισχύει. 1. Ο Πάροχος απαιτείται κατά τη µελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις κείµενες διατάξεις περί Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας. 2. Σε κάθε περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα που θα εξασφαλίζουν: την ασφαλή διέλευση πεζών, σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε µε το Ν. 2696/1999, όπως ισχύει την ασφαλή διέλευση οχηµάτων την εναλλακτική κατεύθυνση, όπου απαιτείται, διέλευσης µέσων µαζικής µεταφοράς την αποφυγή ζηµιών στις όµορες ιδιοκτησίες την αποφυγή ζηµιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας 5

6 την κατάλληλη οδική σήµανση σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ΚΟΚ τον απεγκλωβισµό των ήδη σταθµευµένων οχηµάτων. 3. Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον Πάροχο πινακίδας πληροφόρησης, όπου θα αναγράφεται ο κύριος του έργου (Πάροχος), ο ανάδοχος, καθώς επίσης και ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσας απόφασης χορήγησης του ικαιώµατος ιέλευσης και αδείας εκτελέσεως εργασιών. 4. Το κατάστρωµα του δρόµου πρέπει να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία ελεύθερο από µηχανήµατα, µπάζα, ανωµαλίες επιφανείας κ.λπ. µέχρι το πρωί της επόµενης ηµέρας και από το µεσηµέρι της παραµονής αργιών και γιορτών. 8 ικαιώµατα του Παρόχου Με την παρούσα χορηγούνται στον Πάροχο δικαιώµατα εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης των προβλεπόµενων ευκολιών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της. Ρητά αναφέρεται ότι επέχει και θέση άδειας εκσκαφών, όπου απαιτείται. Ο ήµος Θεσσαλονίκης, εφόσον προβεί σε εργασίες οδοποιίας που αφορούν ανακατασκευή ή και επέκταση οδού/οδών, στις οποίες έχουν εγκατασταθεί ή και λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαµβάνει την υποχρέωση µεταφοράς αυτών και κάλυψης των σχετικών εξόδων µε την προϋπόθεση ότι έχει εφαρµοστεί το βάθος και η θέση της εγκατάστασης της παρούσης αδείας. Η διακοπή, επανασύνδεση και επανενεργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται µε ευθύνη του Παρόχου. 9 Ανωτέρα βία Ο Πάροχος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις απορρέουσες από την παρούσα υποχρεώσεις του, εάν εµποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται, κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής των µερών και το οποίο αντικειµενικά δεν θα µπορούσε να αποτραπεί ούτε µε την επίδειξη άκρως εξιδιασµένης επιµέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειµενική αδυναµία του πληττόµενου µέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις του Παρόχου, που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς µε την ανωτέρα βία, αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών, η απόδειξη των οποίων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Πάροχο. H µη εκπλήρωση υποχρεώσεων από την πλευρά του προσωπικού, των προµηθευτών, των συνεργατών και των υπεργολάβων του Παρόχου και γενικά των προσώπων που συνεργάζονται µαζί του, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονοµικά προβλήµατα (αναφερόµενα ενδεικτικά) δεν µπορούν να προβάλλονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας. 10 Υποβολή Εγγυήσεων και Εγγράφων Ο Πάροχος καλείται όπως υποβάλει, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση του έγγραφου προς το Τµήµα ηµοτικών Φόρων & Τελών όπως τα ακόλουθα: α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας, θα είναι το διπλάσιο του ύψους των Τελών Χρήσης ικαιωµάτων ιέλευσης. Η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης διαρκεί τουλάχιστο για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η παρούσα άδεια, πλέον δώδεκα (12) µηνών. Μετά την πάροδο της διάρκειας της η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο ικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. β. Αποδεικτικό κατάθεσης στο Ταµείο του ήµου Θεσσαλονίκης, σχετικά µε την καταβολή των απαιτούµενων Τελών ιέλευσης και Τελών Χρήσης ικαιωµάτων ιέλευσης, τα οποία καθορίζονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 528/075/ (ΦΕΚ 1375/Β / ) της ΕΕΤΤ. γ. Συµβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης, που θα καλύπτει κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων ή πραγµάτων κατά τη διάρκεια ή επ' ευκαιρία των εργασιών εκτέλεσης του έργου, συντήρησης αυτού και αποκατάστασης του ηµοσίου ή Κοινοχρήστου Ακινήτου. δ. Στις περιπτώσεις όπου ο ήµος Θεσσαλονίκης έχει τροποποιήσει το υποβληθέν σχέδιο όδευσης, ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει και το τελικό σχεδιάγραµµα όδευσης µε όλες τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες στα 6

7 ιδιάζοντα σηµεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις πεζών, διασταυρώσεις, πεζοδρόµια, άλλα δίκτυα). Επιπλέον ο Πάροχος στις ανωτέρω περιπτώσεις υποχρεούται να υποβάλει και το οριστικό σχέδιο κατασκευαστικών λεπτοµερειών των ευκολιών που περιλαµβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή τεχνικών έργων που θα εκτελεστούν και του εξοπλισµού (ενδεικτικά αναφέρονται Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι), που θα εγκατασταθεί. Κατά περίπτωση θα περιλαµβάνει, ενδεικτικά, τις λεπτοµέρειες τυπικών διατοµών που θα χρησιµοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτοµέρειες των φρεατίων, τα µέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθµό και τη θέση των δέντρων, τις λεπτοµέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασης τους, Υπαίθριων Μονάδων δικτύου και Οικίσκων. ε. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 του νόµιµου εκπροσώπου του Παρόχου για τη γνωστοποίηση στην κατά τόπο αρµόδια Αστυνοµική ή και Λιµενική Αρχή του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης των απαιτούµενων για την ενάσκηση του συγκεκριµένου ικαιώµατος ιέλευσης έργων. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Πάροχος δεν υποβάλει τα ως άνω έγγραφα εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, ο ήµος Θεσσαλονίκης δύναται, κατόπιν αιτιολογηµένης Απόφασής της, να προβεί σε αναστολή ή/ και ανάκληση της σχετικής απόφασης χορήγησης ικαιώµατος ιέλευσης. Η παρούσα άδεια θεωρείται από την Αστυνοµική Αρχή. Η παρούσα άδεια των εργασιών λήγει Παράρτηµα Α' Κατασκευαστικές µελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών ικτύου που καλύπτονται από την παρούσα.- Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν1599/86 Παράρτηµα Β' Χρονοδιάγραµµα Εργασιών Παράρτηµα Γ' Υπολογισµός Τελών ιέλευσης και Τελών Χρήσης ικαιωµάτων ιέλευσης-υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών(όπως υπολογίζονται από το αντίστοιχο τµήµα Τελών και ικαιωµάτων) Παράρτηµα ' Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα Παράρτηµα Ε' Προϋπολογισµός Εργασιών Συνηµµένα -Οδηγίες (Τεχνικοί όροι) Εσωτερική διανοµή: 1. Τµ. Αδειών & Ελέγχου Οδών ( 0604) Με εντολή ηµάρχου 2. Φ9/Υ3 ο Προϊστάµενος της /νσης Βιώσιµης Κινητικότητας & ικτύων Η Συντάξασα ο Προϊστάµενος Κ.α.α Τµήµατος Αδειών& Ελέγχου Οδών Α.Ζάχου Α.Στρούµπος.Κατιρτζόγλου 7

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ.

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 100 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1.

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «Τσιµεντοστρώσεις οδών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ήµου Ηρακλείου» /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Αγροτικη οδοποιία Δ.Ε Παπαφλέσσα. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000,00 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της σύμβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση Στην εισαγωγή προστέθηκε σαν 2η παραγρ. το εξής: Η παρούσα προκήρυξη αφορά σε σύμβαση, που συνιστά κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Αρ. Διακ.: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό - 185 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...3 Άρθρο 1 ο... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...3 1.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 Άρθρο 2 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) «Κατασκευή Νοτιοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από 2 ο Γυµνάσιο Ελασσόνας έως οδό ηµητρίου Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα