ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ» και για την παρούσα Σύμβαση θα εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΓΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ Δ/ντή Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύων και δεύτερον ο κ. Δ/νση..., που θα ονομάζεται στο εξής «Παραγωγός», λαμβάνοντας υπόψη: α) το Νόμο 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286). β) το Νόμο 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (ΦΕΚ Α 201). σύμφωνα με τους οποίους ο εν λόγω παραγωγός δεν έχει υποχρέωση έκδοσης αδειών παραγωγής και εγκατάστασης, συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της Σύμβασης Η ΔΕΗ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μελετήσει και κατασκευάσει τα αναγκαία έργα για τη σύνδεση με το Δίκτυο, του φωτοβολταϊκού σταθμού του Παραγωγού, ισχύος.kw που θα είναι εγκατεστημένο ΑΡΘΡΟ 2 Περιγραφή και κόστος των έργων σύνδεσης 1. Μετά από προμελέτη που συνέταξε η ΔΕΗ, ως βέλτιστη τεχνικά και οικονομικά λύση, για τη σύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού του Παραγωγού με το Δίκτυο, είναι αναγκαίο να εγκατασταθεί από τη ΔΕΗ νέα κατάλληλη ηλεκτρονική μετρητική διάταξη με ενσωματωμένο GMS modem για τη μέτρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης από το δίκτυο της ΔΕΗ ενέργειας. 2. Το προϋπολογιστικό κόστος των πιο πάνω έργων, συμπεριλαμβανομένων και των γενικών δαπανών, με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο Παραγωγός, ανέρχεται από προμελέτη σε... ευρώ (... ) πλέον Φ.Π.Α. 3. Μετά το πέρας κατασκευής των πιο πάνω έργων θα συνταχθεί απολογισμός των δαπανών από τη ΔΕΗ και θα γνωστοποιηθεί στον Παραγωγό εντός δύο (2) μηνών

2 από την ολοκλήρωση των έργων. Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραπάνω γνωστοποίηση, είτε ο Παραγωγός οφείλει να καταβάλει άτοκα στην ΔΕΗ τη διαφορά τιμήματος που προέκυψε από την υπέρβαση του προϋπολογιστικού κόστους, είτε η ΔΕΗ οφείλει να επιστρέψει επίσης άτοκα στον Παραγωγό τη διαφορά τιμήματος που προέκυψε από το μειωμένο σε σχέση με τον προϋπολογισμό κόστος. 4. Όλες οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θα ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της ΔΕΗ. Επίσης ο Παραγωγός, βαρύνεται με τα έξοδα συντήρησης, επισκευής ή και αντικατάστασης (μη οφειλομένης σε υπαιτιότητα της ΔΕΗ) των εγκαταστάσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, όποτε τούτο απαιτείται, κατά την αιτιολογημένη κρίση της ΔΕΗ. 5. Εάν διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση του Παραγωγού επηρεάζει ανεπίτρεπτα τα συστήματα Τηλεχειρισμού Ακουστικής Συχνότητας (ΤΑΣ), ο Παραγωγός θα πρέπει να λάβει μέτρα για την άρση των παρεμβολών ακόμα και στην περίπτωση όπου οι παρεμβολές διαπιστωθούν μετά τη σύνδεση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού. 6. Προϋπόθεση για τη σύνδεση, αποτελεί η υλοποίηση των ακολούθων: 6.1 Πρόβλεψη προστασίας απόζευξης του σταθμού μέσω διατάξεων του αντιστροφέα ή με άλλο τρόπο, εις τρόπον ώστε ο σταθμός να αποσυνδέεται τόσο σε περίπτωση έλλειψης τάσης από το δίκτυο της ΔΕΗ (προς αποφυγή του φαινομένου της νησιδοποίησης) όσο και στην περίπτωση που η τάση και η συχνότητα αποκλίνουν των ακολούθων ορίων: Τάση: από +15% έως -20% επί της ονομαστικής (230 V) Συχνότητα: ± 0,5 Hz της ονομαστικής (50 Hz) Σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων, ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις: θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5 sec επανάζευξη του ανπστροφέα μετά από 3 min 6.2 Εάν κατά τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού διαπιστωθούν προβλήματα αρμονικών, έγχυσης συνεχούς τάσεως στο Δίκτυο κ.λπ., θα πρέπει ο Παραγωγός να λάβει τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. φίλτρα), που θα του υποδείξει η ΔΕΗ, προς άρση των προβλημάτων αυτών.

3 ΑΡΘΡΟ 3 Καταβολή δαπανών Προθεσμίες 1. Ο Παραγωγός, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υπογραφή της παρούσας, θα υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ την αίτηση για την κατασκευή των έργων σύνδεσης και ταυτόχρονα θα καταβάλει το προϋπολογιστικό κόστος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 2 της παρούσας. 2. Η ΔΕΗ αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει τα έργα σύνδεσης αρμοδιότητας της μέσα σε προθεσμία όχι μεγαλύτερη δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης του Παραγωγού και την καταβολή του κόστους που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. 3. Ο Παραγωγός υποχρεούται να αναλάβει με δαπάνες του την υπεράσπιση της ΔΕΗ σε κάθε τυχόν σχετική αγωγή ή και μήνυση που θα εγείρει οποιοσδήποτε κατά της ΔΕΗ ή και του προσωπικού της για λόγους που έχουν σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Συμφωνείται ρητά ότι οποιαδήποτε διένεξη σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση συνιστά λόγο αντίστοιχης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της. ΑΡΘΡΟ 4 Όριο Ιδιοκτησίας 1. Το όριο διαχωρισμού ευθύνης και ιδιοκτησίας μεταξύ ΔΕΗ και Παραγωγού συμφωνείται να είναι οι ακροδέκτες προς την πλευρά του Παραγωγού του μετρητή που θα εγκατασταθεί στην έξοδο του σταθμού του Παραγωγού. Κάθε μέρος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για κάθε ζημιά ή βλάβη σε περιουσία τρίτων ή σε οποιαδήποτε πρόσωπα και φέρει αυτό μόνον οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική, μέσα στην περιοχή του που καθορίζεται από το παραπάνω όριο. 2. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στον Παραγωγό πρέπει να πληρούν τους όρους των νομοθετημένων κανονισμών που ισχύουν και γενικά να είναι σύμφωνες με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. ΑΡΘΡΟ 5 Ανωτέρα Βία 1. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης αναστέλλεται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ιδίως η πλημμύρα, ο κεραυνός, ο σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, καθώς και

4 κάθε απρόβλεπτο γεγονός που δεν μπορεί να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις από τη Σύμβαση οριζόμενες υποχρεώσεις του, ανακοινώνει αμέσως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άρση της. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία. 2. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης των συμβαλλομένων μερών. ΑΡΘΡΟ 6 Καταγγελία Σύμβασης 1 Κάθε συμβαλλόμενος σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του άλλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση, όλων των εν λόγω υποχρεώσεων θεωρουμένων εξ' ίσου ουσιωδών, δικαιούται να απευθύνει στο άλλο μέρος ειδική πρόσκληση στη οποία να ζητά να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια προς άρση της παράβασης, θέτοντας προθεσμία τουλάχιστον τριών (3) ημερών προς τούτο. Σε περίπτωση που το άλλο μέρος δεν συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας, το θιγόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει αζημίως γι' αυτό τη Σύμβαση, δικαιούμενο επίσης να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας που προήλθε εξ' αυτής της αιτίας από το άλλο μέρος. 2. Η καταγγελία γίνεται με έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή και επιφέρει τις συνέπειες της μετά την ενδέκατη ημέρα από την ημερομηνία επίδοσης και πάντως όχι μετά παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία. Αν μέσα στην παραπάνω προθεσμία αρθούν οι λόγοι καταγγελίας το θιγόμενο μέρος δύναται με σχετικό έγγραφο του να δηλώσει προς το άλλα ότι η καταγγελία καθίσταται ανενεργός. 3. Ο Παραγωγός αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση και αποδέχεται να αποζημιώσει πλήρως τη ΔΕΗ για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε αυτή υποστεί καθώς επίσης και να καταβάλλει τις δαπάνες στις οποίες θα έχει υποβληθεί αυτή, σε κάθε περίπτωση που, από υπαιτιότητα όχι δική της, δεν καταστεί δυνατή η εγκατάσταση του υπ' όψη σταθμού και ματαιωθεί, εξ' αυτής της αιτίας, η υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 7 Γνωστοποιήσεις Όλες οι γνωστοποιήσεις σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση θα γίνονται γραπτώς και οι σχετικές ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται στην αντίστοιχη διεύθυνση του κάθε συμβαλλόμενου μέρους. Για τη ΔΕΗ η διεύθυνση είναι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

5 Για τον Παραγωγό η διεύθυνση είναι τηλ.... Όλες οι τροποποιήσεις της Σύμβασης πρέπει να γίνονται γραπτώς και να υπογράφονται και από τα δύο μέρη. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Παραγωγός θα πρέπει να γνωστοποιήσει στη ΔΕΗ εγγράφως ορισμένο πρόσωπο ως Εκπρόσωπο του, ο οποίος θα καλείται Κύριος Εκπρόσωπος. Το εν λόγω πρόσωπο θα είναι επίσης και αντίκλητος του Παραγωγού και θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει εξ' ονόματος του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως να αναφύονται. ΑΡΘΡΟ 8 Ειδικός Όρος Η παρούσα Σύμβαση αφορά αποκλειστικά και μόνο στην κατασκευή των έργων σύνδεσης του σταθμού του Παραγωγού με το Δίκτυο. Τα θέματα που σχετίζονται με την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας, θα ρυθμίζονται στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας που θα υπογραφεί μεταξύ του ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. και του Παραγωγού, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ρητά συμφωνείται ότι: Η σύνδεση με το Δίκτυο (θέση υπό τάση), προσωρινή ή οριστική, δεν θα πραγματοποιηθεί πριν υπογραφεί η Σύμβαση Αγοραπωλησίας. Μετά την έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου με Υπουργική Απόφαση, θα υπογραφεί μεταξύ του Παραγωγού και του Διαχειριστή του Δικτύου η οριστική Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο όπου θα ρυθμίζονται τα γενικότερα θέματα που σχετίζονται με τη σύνδεση και Λειτουργία του σταθμού (θέματα συντήρησης, ελέγχων, διαθεσιμότητας του δικτύου σύνδεσης κ,λπ). Για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις τυχόν επέλθουν με μεταγενέστερα της παρούσας νομοθετήματα, η ΔΕΗ δεν φέρει οιανδήποτε ευθύνη, ο Παραγωγός δε, οφείλει αφενός να προσκομίσει τυχόν πρόσθετα έγγραφα κ.λπ. που θα απαιτηθούν, αφετέρου δε να καταβάλει στη ΔΕΗ οποιοδήποτε ποσό τυχόν απαιτηθεί από εργασίες που αυτή ήδη εκτέλεσε ή πρόσθετες που τυχόν θα απαιτηθεί να εκτελέσει.

6 Οι όροι «Δίκτυο», «Διαχειριστής του Δικτύου», «Διαχειριστής του Συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ Α. Ε.)» και «Παραγωγός» έχουν την έννοια που ορίζεται στο Νόμο 2773/99. ΑΡΘΡΟ 9 Επίλυση διαφορών - Δωσιδικία Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της παρούσας και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί φιλικά με διαδικασία που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους τα μέρη, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα τακτικά δικαστήρια Αθηνών. Αφού συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν όλους τους προεκτεθέντες όρους οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε δύο όμοια πρωτότυπα, και αφού υπέγραψαν και οι δύο συμβαλλόμενοι, έλαβαν ο καθένας από ένα. Αθήνα. Για τον Παραγωγό (Υπογραφή) Για τη ΔΕΗ (Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων (Αριθ. 12323, ΦΕΚ Β 1079, 04-06-2009) όπως τροποποιήθηκε μετά την Συμπλήρωση του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ Αρ. Αίτησης ΑΗΚ:.. Η Σύμβαση αυτή γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.1725 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με χρήση Ανα νεώσιμων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ Στην Αθήνα σήμερα την.., μεταξύ: α) Της Ανώνυμης Εταιρίας που εδρεύει στην Αττική, Λεωφ. Μεσογείων αριθ. 357 359, Χαλάνδρι, ΤΚ 152

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 5. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΒΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4. ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 5. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΤΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (SHARE TRANSFER) ΣΕ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (SHARE TRANSFER) ΣΕ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (SHARE TRANSFER) ΣΕ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Στην Παλλήνη σήμερα την...-...-2012 μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός μεν της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΜΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση Στην εισαγωγή προστέθηκε σαν 2η παραγρ. το εξής: Η παρούσα προκήρυξη αφορά σε σύμβαση, που συνιστά κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 Η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα