ΤΗΛ.: , »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΛ.: , »"

Transcript

1 Αναρτητέα στο «ιαύγεια» Α Α: 7Π6ΩΩΚΦ-ΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4056 /ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 34 Τ. Κ. : ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΛΗΡ.: ΚΟΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΛ.: , 931 ΦΑΞ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισµού και ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του ήµου Ναυπλιέων και των Ν.Π..Ο.Π.Π.Α.Τ και.ο.κοι.π.α.ν. έτους 2015» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,85 (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Ναυπλιέων ιακηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισµού και ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του ήµου Ναυπλιέων και των Ν.Π..Ο.Π.Π.Α.Τ. και.ο.κοι.π.αν. για το έτος 2015, µε τους ακόλουθους όρους: ΑΡΘΡΟ1 ο Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ηµοτικό Κατάστηµα Ναυπλίου ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού στις , ηµέρα Τετάρτη και ώρα π.µ. µε βάση την υπ αριθµ. 45/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ναυπλιέων. ΑΡΘΡΟ 2 ο

2 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προµηθευτών, που ασχολούνται µε εµπορία ή διάθεση ειδών καθαριότητας, ευπρεπισµού και ειδών υγιεινής, εφόσον γι αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και προσφέρουν όλες τις προβλεπόµενες από τον νόµο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους. Οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπό τους, εφόσον αυτός προσκοµίσει µαζί µε την προσφορά την βεβαίωση εκπροσώπησης, πάνω στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή. ΑΡΘΡΟ 3 ο Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου Επιµελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 µε την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για τη συγκεκριµένη οµάδα ή οµάδες ειδών της µελέτης που συµµετέχει. ΑΡΘΡΟ 4 ο Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% της συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 5 ο Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις: α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα, β) ο τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, δηλαδή ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, γ) η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και δ) τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, σε δύο αντίγραφα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, σε δύο αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον φάκελο αυτό τοποθετούνται οι πιστοποιήσεις, τα προσπέκτους ή ο,τιδήποτε άλλο πληροφοριακό υλικό που ενδεχοµένως συνοδεύει το υπό προµήθεια είδη καθαριότητας, ευπρεπισµού και ειδών υγιεινής. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο αντίγραφα και αυτά, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

3 Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ευρώ ( ) και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις. Η τιµή θα είναι σταθερή καθ όλη την διάρκεια της σύµβασης. Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στο ηµαρχείο (Βασιλέως Κωνσταντίνου 34, Τ.Κ Ναύπλιο, υπ όψιν Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής). Η προθεσµία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας διαγωνισµού. Οι προσφορές µπορεί επίσης να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή του διαγωνισµού µέχρι τις (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών). Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. εν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο διαγωνιζόµενο. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 6 ο Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει την χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στην υπ αριθµ. 2/2015 µελέτη του ήµου ή το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας, µε την προϋπόθεση ότι η προσφορά του είναι σύµφωνη προς τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 7 ο Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν επί ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή ή αναθεώρηση για όλο το οικονοµικό έτος εν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών υψηλότερων από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. ΑΡΘΡΟ 8 ο Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνει τµηµατικά εντός του έτους. Ο ήµος και τα Ν.Π..Ο.Π.Π.Α.Τ και.ο.κοι.π.α.ν. δεν υποχρεούνται να προµηθευτούν όλη την προβλεπόµενη από τη µελέτη ποσότητα. ΑΡΘΡΟ 9 ο Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 10 ο Η διάρκειά των συµβάσεων ορίζεται έως το τέλος του τρέχοντος έτους (µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµέρα υπογραφής της) µε δυνατότητα παράτασης δύο µηνών όταν δεν υπάρχει υπέρβαση στις ποσότητες των ειδών και στην αξία αυτών. Η συµβατική αξία της προµήθειας θα πληρώνεται τµηµατικά στον προµηθευτή µετά την παράδοση, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος που θα συνοδεύεται από όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά. Στην συµβατική αξία, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή:

4 Α) Φόρος Εισοδήµατος σε ποσοστό 4% Β) ΤΕΑ Υ Προµηθειών 1,5% Γ) ΤΠ Υ Προµηθειών 0,5% ) 0,10% Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίου ΑΡΘΡΟ 11 ο Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα καθώς επίσης και στο «ιαύγεια», σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/10. Τα έξοδα δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 12 ο Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ν. 2286/95 και του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (υπ αρ /93 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών), όπως ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 13 ο Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά είτε συνολικά για όλα τα είδη (σε όλες τις οµάδες) είτε σε µια ή περισσότερες οµάδες. Η δαπάνη της εν λόγω προµήθειας θα βαρύνει τους Κ.Α και του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015, συνολικού ποσού ,59 για το ήµο Ναυπλιέων, στον Κ.Α του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού οικ.έτους 2015 συνολικού ποσού ,82 για το Ν.Π..Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν. και στον του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015, συνολικού ποσού 9.194,25 για το Ν.Π..Ο.Π.Π.Α.Τ. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Ναύπλιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π..Ο.Π.Π.Α.Τ. ΚΑΙ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,85 (µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός προϋπολογισµός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Οικονοµική προσφορά 6. Σχέδιο διακήρυξης 7. Σχέδιο περίληψης διακήρυξης

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προκειµένου ο ήµος να καλύψει τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου Ναυπλιέων σε είδη καθαριότητας και ευπρεπισµού των δηµοτικών κτιρίων του (όλα τα δηµοτικά καταστήµατα του δήµου Ναυπλιέων ) σε είδη όπως χαρτικά, καθαριστικά αλλά και για τις ανάγκες των Ν.Π. του ήµου (.Ο.Π.Π.Α.Τ και.ο.κοι.π.α.ν..) θα προβεί στην προµήθεια των σχετικών ειδών σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Ο ενδεικτικός προϋπολγισµός για την παραπάνω προµήθεια για ένα έτος ανέρχεται στο ποσό των ,85 (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α). Αναλυτικά: Ποσό ,59 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) αφορά το ήµο Ναυπλιέων και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους σε βάρος των Κ.Α και του προϋπολογισµού του ήµου. Ποσό 9.194,25 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) αφορά το Ν.Π..Ο.Π.Π.Α.Τ. και θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισµού του Ν.Π. Ποσό ,82 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) αφορά το Ν.Π..Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν. και θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισµού του Ν.Π. Ναύπλιο, 6/2/2015 Ο συντάξας Ο ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1. Καθαριστικό υγρό για το πάτωµα 4lt και 5lt µε 90% βιοδιασπασιµότητα και άρωµα. εν περιέχει φώσφορο. 2. Καθαριστικό υγρό τζαµιών 5lt, µε λιγότερο από 5% µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, EDTA-NA, συντηρητικό και άρωµα. 3. Σαπούνι χεριών υγρό 5lt µε γλυκερίνη και ενυδατικά συστατικά, µικροβιολογικά ελεγµένο. 4. Χλωρίνη 4lt 5lt 5. Ακουα φόρτε 500ml, διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 10-15% τοξικό. 6. Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελµατικό 800 γρ. απορροφητικό. 7. Χαρτί κουζίνας ρολό γρ Πετσέτα απορροφητική ρολό (τύπου VETEX) 14 µ.. 9. Γάντια LATEX µε πούδρα, µιας χρήσης µη αποστειρωµένα από φυσικό καουτσούκ, 100τεµ. ανά κουτί. 10. Γάντια µε επένδυση σε διάφορα µεγέθη 11. Σφουγγάρια κουζίνας µε σύρµα, (διαστάσεις 15x10 περίπου). 12. Συρµατάκια χούφτας 40 γρ. 13. Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολό, απαλό, ποιότητας Α, χρώµα λευκό, συσκευασία 40τεµ. 14. Χαρτί υγείας 8άδα 150 γρ. 15. Φαράσι µε κοντάρι πλαστικό και εργονοµικό βραχίονα.

8 16. Σκούπα πλαστική µε κοντάρι, διαστ. 1,40x28εκ. 17. Σκούπα χόρτου για εξωτερικού χώρους 18. Σκούπα 19. Κοντάρια (ανταλλακτικά) για σκούπες και σφουγγαρίστρες 20. Σφουγγαρίστρα οικιακής χρήσης απλή µε κοντάρι. 21. Σφουγγαρίστρα οικιακής χρήσης απλή ανταλλακτικό, βαµβακερές, διάφορα µεγέθη και βιδωτές 22. Κουβάς σφουγγαρίσµατος απλός 12 λίτρων και 15 λίτρων 23. Σακούλες απορριµµάτων γραφείων σε ρολό συσκευασία 20 τεµαχίων 24. Σακούλες απορριµµάτων διαστ. 90Χ Παρκετέζες σετ κοµπλέ 26. Κουβάς σφουγγαρίσµατος πλαστικός µε χερούλι και αποσπώµενο εξάρτηµα για το στύψιµο της σφουγγαρίστρας 12lt. 27. Σακούλες απορριµµάτων (µικρές) γενικής χρήσης (γραφείου τουαλέτας) διαστ. 50Χ50 εκ. σε ρολό, σε συσκευασία 20 τεµ.) 28. Σακούλες απορριµµάτων άσπρες διαστ. 50Χ Σακούλες απορριµµάτων µικρές διαστ. 65Χ 90 εκ. 30. Σακούλες απορριµµάτων (µεσαίες) γενικής χρήσης διαστ. 80x110 εκ. 31. Σακούλες απορριµµάτων (µεγάλες) γενικής χρήσης 1.10x130 εκ. 32. Σακούλες απορριµµάτων µαύρες γίγας διαστ. 50Ζ110 εκ. 33. Σακούλες απορριµµάτων διαστ. 90Χ120 εκ. 34. Χειροπετσέτες ρολό 72 µέτρων 35. Χειροπετσέτες ρολό ζικ-ζακ πακέτο 250 φυλ. 36. Χαρτοπετσέτες διαστ. 28χ25 σε πακέτο 37. Χαρτοµάντηλα αυτοκινήτου σε κουτί 100 φύλλων 38. Μωροµάντηλα υγρά σε συσκευασία 72 τεµ.

9 39. Μεµβράνη τροφίµων 100 µέτρων, διαστ.30 εκ. 40. Αλουµινόχαρτο διαστ. 30εκ. σε συσκευασία 40 µ. 41. Υγρό πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία 10 λίτρων 42. Υγρό λάντζας πιάτων σε συσκ. 4 λίτρων 43. Ταµπλέτες απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων συσκ. 500 γρ. 44. Υγρό στεγνωτικό-γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων σε συσκ. 5 λίτρων 45. Σκόνη πλυντηρίου ρούχων σε συσκ.17 κιλών τσουβάλι 46. Αλάτι σκόνη πλυντηρίου πιάτων σε συσκ. 1 κιλού 47. Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων σε συσκ. δοχείο 10 λίτρων 48. Όξινο καθαριστικό (ήπιο) για W.C. σε συσκ. 1 λίτρου (παπί) 49. Υγρό αποσκληρυντικό κατά των αλάτων γενικής χρήσης σε συσκ. δοχείο 4-5 λίτρων 50. Πιάτα πλαστικά µεγάλα σε συσκ. 1 κιλού 51. Ποτήρια νερού πλαστικά σε συσκ. 50 τεµ. 52. Ποτήρια κρασιού καφέ πλαστικά σε συσκ. 50 τεµ. 53. Κάδος απορριµµάτων µε καπάκι πλαστικό µέγεθος µεγάλο 50 λίτρων 54. Κάδος απορριµµάτων ανοιχτό µέγεθος µεσαίο 30 λίτρων Ναύπλιο, 6/2/2015 Ο συντάξας Ο ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οµάδα Α. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (για το ήµο Ναυπλιέων) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΟ/ ΤΙΜ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ METPA 1 Καθαριστικό υγρό πατώµατος 5lt 80 3,10 248,00 2 Καθαριστικό υγρό τζαµιών 5lt 40 3,10 124,00 3 Σαπούνι υγρό χεριών 5lt 60 3,00 180,00 4 Χλωρίνη 4lt 120 1,70 204,00 5 Ακουα Φόρτε 500 ml 15 0,50 7,50 6 Χαρτί κουζίνας ρολλό επαγγελµατικό 800γρ ,50 450,00 7 Πετσέτα απορροφητική ρολλό (τύπου 5 10,00 50,00 VETEX) 14 µ. 8 Γάντια µιας χρήσης LATEX συσκ. 100τεµ 70 4,50 315,00 9 Σφουγγάρι καθαρισµού πιάτων 10 0,15 1,50 10 Χαρτί υγείας διφύλλο (συσκ.40 τεµ) , ,00 11 Φαράσι µε κοντάρι πλαστικό 150 1,80 270,00 12 Σκούπα πλαστική µε κοντάρι 20 2,60 52,00 13 Σκούπα χόρτου 280 4, ,00 14 Σφουγγαρίστρα οικ. χρήσης απλή µε κοντάρι 5 2,94 14,70 15 Σφουγγαρίστρα οικ. χρήσης απλή ανταλλακτικό 10 1,60 16,00 16 Κουβάς σφουγγαρίσµατος απλός 5 2,10 10,50 (12 λίτρων) 17 Σακούλες απορριµµάτων γραφείων 50x50εκ.ρολλό (συσκ. 20 τεµαχίων) 150 0,40 60,00 ΣΥΝΟΛΟ: 6.499,20 Φ.Π.Α.23%: 1.494,82 ΣΥΝΟΛΟ: 7.994,02

11 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οµάδα Β. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (σακούλες εξωτερικού χώρου υπηρεσίας καθαριότητας για το ήµο Ναυπλιέων) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΛΑ ΤΙΜ/ΚΙΛ ΣΥΝΟΛΟ 1 Σακούλες απορριµµάτων µικρές 65x90εκ , ,60 2 Σακούλες απορριµµάτων µεσαίες 80x1,10εκ , ,00 3 Σακούλες απορριµµάτων µεγάλες 1,10x1,30εκ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ: Φ.Π.Α.23%: ΣΥΝΟΛΟ: , , ,57

12 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οµάδα Γ. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (για το Ν.Π..Ο.Π.Π.Α.Τ) α/α 1 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενδεικτική ΣΥΝΟΛΟ - σακούλες απορριµµάτων διαστάσεων 90Χ120, κιλά , ,00 - χαρτί κουζίνας ρολλό 800 γρ. - τεµ ,30 650, σαπούνι υγρό χεριών 5 λίτρων, 90 τεµ. 3,00 270, καθαριστικό υγρό πατώµατος 5 λίτρων, 210 τεµ. 3,00 630, παρκετέζες σετ κοµπλέ, 20 τεµάχια 13,00 260,00 6 -σκούπα, 50 τεµ. 2,00 100, κοντάρια, 100 τεµ. 1,20 120, χαρτί υγείας (συσκευασία 40 τεµ) 700, συσκ σακούλες απορ/των ρολό 50Χ50 συσκευασία 20 τεµ., 800 τεµ. - καθαριστικό υγρό τζαµιών 5 lt, 90 τεµάχια 10, ,00 0,30 240,00 3,00 270, χλωρίνη 4 lt, 50 τεµ. 1,70 85,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.475,00 ΦΠΑ 23% 1.719,25 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.194,25

13 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οµάδα. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (για το Ν.Π..Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.) Ενδεικτική Μονάδα Ποσότη Τιµή Κόστος ΕΙ ΟΣ µέτρησης τα µονάδας δαπάνης Χειροπετσέτες ρολλό 72 µέτρων Τεµάχια 700 1, ,00 Χειροπετσέτες ρολλό ζικ-ζακ πακέτο 250 φυλ. Πακέτο 350 1,70 595,00 Χαρτί κουζίνας ρολλό γραµµ.950gr 115m Τεµάχια 220 2,65 583,00 Χαρτοπετσέτες διαστάσεων 28Χ25 πακέτο 700 φύλλων πακέτο 165 3,60 594,00 Χαρτοµάνδηλα αυτοκινήτου κουτί 100 φύλλων κουτί 40 0,80 32,00 Μωρονάνδηλα Υγρά συσκευασίας 72 τεµαχίων συσκ 65 2,00 130,00 Χαρτί υγείας 2φύλλων 167gr Τεµάχιο 600 2, ,00 Χαρτί υγείας 8κτάδα 150 γραµµαρίων Τεµάχιο 550 3, ,00 Μεµβράνη τροφίµων 100 µέτρων διαστ.30 cm Τεµάχιο 15 2,65 39,75 Αλουµινόχαρτο διαστάσεων 30 cm συσκ. 40 µέτρων Τεµάχιο 17 3,00 51,00 Υγρό πλυντηρίου πιάτων συσκ. 10 λίτρων συσκ 12 29,00 348,00 Υγρό λάντζας πιάτων συσκ. 4 λίτρων συσκ 70 4,70 329,00 Ταµπλέτες απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων συσκ.500 γραµµ. Συσκ 55 10,00 550,00 Υγρό στεγνωτικό-γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων συσκ. 5 λίτρων συσκ 15 14,00 210,00 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων συσκ. 17 κιλών τσουβάλι συσκ 24 44, ,20 Αλάτι σκόνη πλυντηρίου πιάτων συσκ. 1 Κιλού συσκ 50 0,80 40,00 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων συσκ. δοχείο 10 λίτρων δοχείο 15 16,00 240,00 Όξινο καθαριστικό (ήπιο) για W.C συσκ. 1 λίτρου(παπί) συσκ 20 2,70 54,00 Κρεµοσάπουνο υγρό χεριών συσκ. δοχείο 5 λίτρων δοχείο 32 4,35 139,20 Υγρό καθαριστικό τζαµιών συσκ. δοχείο 5 λίτρων δοχείο 20 4,20 84,00 Υγρό καθαριστικό πατωµάτων συσκ. δοχείο 4 λίτρων δοχείο 75 5,95 446,25 Υγρό αποσκληρυντικό κατά των αλάτων γενικής χρήσης συσκ. δοχείο 4-5 λίτρων δοχείο 20 5,90 118,00 Χλωρίνη παχύστη συσκ. δοχείο 5 λίτρων δοχείο 70 3,10 217,00 Υδροχλωρικό οξύ συσκ. 500 γραµµαρίων συσκ 70 0,40 28,00 Γάντια µε επένδυση διάφορα µεγέθη ζεύγος 45 0,90 40,50 Γάντια LATEX µιας χρήσεως πακέτο 100 τεµαχίων πακέτο 55 5,95 327,25 Σφουγγάρια µε σύρµα διαστ. 10Χ15 συσκ 220 0,55 121,00 Συρµατάκια χούφτας 40 γραµµαρίων Τεµάχιο 95 0,90 85,50 Πιάτα πλαστικά µεγάλα συσκ 1 κιλού συσκ 12 4,70 56,40 Ποτήρια νερού πλαστικά συσκ 50 τεµαχίων συσκ 20 0,85 17,00 Ποτήρια κρασιού-καφέ πλαστικά συσκ 50 τεµαχίων συσκ 10 0,80 8,00 Σπογγώδη Απορροφητική πετσέτα συσκ. µέτρου µέτρο 250 0,80 200,00 Σφουγγαρίστρες βαµβακερές διαστ. Γίγας Τεµάχιο 24 3,10 74,40 Σφουγγαρίστρες βιδωτές βαµβακερές µεγάλες Τεµάχιο 20 1,75 35,00

14 Κοντάρια για σκούπες και σφουγγαρίστρες Τεµάχιο 10 2,56 25,60 Σκούπες πλαστικές εσωτερικού χώρου Τεµάχιο 10 2,83 28,30 Σκούπες χόρτου (εξωτερικού χώρου) Τεµάχιο 3 4,90 14,70 Φαράσι µε χερούλι πλαστικό Τεµάχιο 4 2,50 10,00 Κουβάς σφουγγαρίσµατος 12 λίτρων Τεµάχιο 4 4,50 18,00 Κουβάς σφουγγαρίσµατος 15 λίτρων Τεµάχιο 4 9,25 37,00 Κάδος απορριµµάτων µε καπάκι πλαστικό µέγεθος µεγάλο 50 λίτρων Τεµάχιο 2 18,00 36,00 Κάδος απορριµµάτων ανοιχτό µέγεθος µεσαίο 30 λίτρων Τεµάχιο 2 12,00 24,00 Σακούλες απορριµµάτων µαύρες διαστ. 80Χ1,10 συσκ κιλού συσκ 200 1,80 360,00 Σακούλες απορριµµάτων µαύρες γίγας διαστ. 1Χ130 συσκ 1 κιλού συσκ 30 1,80 54,00 Σακούλες απορριµµάτων µαύρες διαστ.65χ90 συσκ 1 κιλού συσκ 135 1,80 243,00 Σακούλες απορριµµάτων άσπρες διαστ. 50Χ55 συσκ 1 κιλού συσκ 150 2,50 375,00 ΣΥΝΟΛΟ ,05 ΦΠΑ 23% 2.785,77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,82

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείµενο προµήθειας Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων (.Ο.Π.Π.Α.Τ &.Ο.ΚΟΙ.Π.ΑΝ.). Άρθρο 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Για τη διενέργεια της παρούσας προµήθειας ισχύουν: α) Ο Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), σύµφωνα µε την υπ αριθ /1993 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 185/ ), όπως αυτός έχει τυχόν τροποποιηθεί. β) Το Π.. 410/1995 ( ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) γ) Κάθε άλλη διάταξη και τεχνική προδιαγραφή, που αφορά το είδος της παρούσας προµήθειας. Άρθρο 3 ο Προϋπολογισµός προµήθειας α) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, η οποία είναι ενδεικτική, ανέρχεται στο ποσό των ,85 (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). Άρθρο 4 ο Υλοποίηση της προµήθειας α) Η υλοποίηση της προµήθειας θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό σε όλα τα είδη που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά στο σύνολο κάθε οµάδας προϊόντων. β) Η προµήθεια θα υλοποιηθεί από προµηθευτές για τα αντίστοιχα είδη, που θα είναι εγγεγραµµένοι σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, µε αντικείµενο την εµπορία αντίστοιχων υλικών. Για το λόγο αυτό τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία θα υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση της εν λόγω προµήθειας, οφείλουν να προσκοµίσουν πιστοποιητικό Βιοτεχνικού ή Εµπορικού ή Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, στο οποίο θα εµφανίζεται η εγγραφή τους σ αυτό καθώς και η ακριβής δραστηριότητά τους.

16 Άρθρο 5 ο Αξιολόγηση Εγγυήσεις Παράδοση Παραλαβή Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης, που έχει ορισθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου. Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα γίνεται από τις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής των φορέων υλοποίησης (του ήµου ή των Νοµικών του Προσώπων). Άρθρο 6 ο ικαιολογητικά Συµµετοχής Για τη συµµετοχή στη διαδικασία της παρούσας προµήθειας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισµού από τη διαδικασία της προµήθειας αν κάποιο δικαιολογητικό δεν προσκοµιστεί: 1. Βεβαίωση της εγγραφής του προµηθευτή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόµους της χώρας που είναι εγκατεστηµένος και ειδικότερα όπως αυτοί αναγράφονται στο άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 ( Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), για το αντίστοιχο είδος της προµήθειας. 2. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% επί του προϋπολογισµού της µελέτης, χωρίς το Φ.Π.Α. εφόσον ο προσφέρων συµµετέχει για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών, (όλες τις οµάδες) άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για τη συγκεκριµένη οµάδα ή οµάδες ειδών της µελέτης. 3. Φορολογική ενηµερότητα. 4. Ασφαλιστική ενηµερότητα. Οι προσφορές θα επιδοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που θα περιέχει: Α) Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό. Β) Κλειστό φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σφραγισµένο, που θα αναγράφονται τα στοιχεία του συµµετέχοντος καθώς και ο τίτλος της µελέτης της προµήθειας στην οποία συµµετέχει και θα περιλαµβάνει τον πίνακα προσφοράς ο οποίος συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα µελέτη. Άρθρο 8 ο Υπογραφή σύµβασης Κατάθεση εγγύησης 1. Στον προµηθευτή που θα αναδειχθεί ανάδοχος, θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση. Με την αποστολή της ανακοίνωσης η σύµβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει εντός χρονικού διαστήµατος δέκα (10) ηµερών, από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 2. Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας εγγύηση καλής

17 εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% της συµβατικής αξίας µε τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α. Άρθρο 9 ο Τρόπος πληρωµής Κρατήσεις Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει µε την εξόφληση της συµβατικής αξίας, µετά την παραλαβή των ειδών και την έκδοση του τιµολογίου πώλησης αγαθών. Οι κρατήσεις της εν λόγω προµήθειας βαρύνουν τον ανάδοχο πλην του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το ήµο. Ναύπλιο Ο Συντάξας Ο ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΠΡΟΣΦΟΡΑ Του Έδρα. Οδός Αριθµός Τηλέφωνο. Fax:.. Α/Α ΟΜΑ Α A. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (για το ήµο Ναυπλιέων) Είδος ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡ ΗΣΗΣ Καθαριστικό ΤΕΜ 80 1 υγρό πατώµατος 5lt 2 Καθαριστικό ΤΕΜ 40 υγρό τζαµιών 5lt 3 Σαπούνι υγρό ΤΕΜ 60 χεριών 5lt 4 Χλωρίνη 4lt ΤΕΜ Ακουα Φόρτε ΤΕΜ ml 6 Χαρτί κουζίνας ΤΕΜ 300 ρολλό επαγγελµατικό 800 γρ. 7 Πετσέτα ΤΕΜ 5 απορροφητική ρολό (τύπου VETEX) 14m 8 Γάντια µιας ΣΥΣΚ 70 χρήσης LATEX (συσκ. 100 τεµ) 9 Σφουγγάρι ΤΕΜ 10 καθαρισµού πιάτων 10 Χαρτί υγείας διφύλλο (συσκ. 40τµχ_ ΣΥΣΚ 325 ΠΟΣΟΤΗΤΕ Σ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ (ΕΥΡΩ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ (ΕΥΡΩ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ (ΕΥΡΩ)

19 11 Φαράσι µε κοντάρι πλαστικό ΤΕΜ Σκούπα πλαστική ΤΕΜ 20 µε κοντάρι 13 Σκούπα χόρτου ΤΕΜ Σφουγγαρίστρα ΤΕΜ 5 οικ. χρήσης απλή µε κοντάρι 15 Σφουγγαρίστρα ΤΕΜ 10 οικ. χρήσης απλή ανταλλακτικό 16 Κουβάς ΤΕΜ 5 σφουγγαρίσµατος απλός 12lt 17 Σακούλες απορριµµάτων γραφείων 50x50εκ. (συσκ. 20τµχ) ΤΕΜ 150 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΠΡΟΣΦΟΡΑ Του Έδρα. Οδός Αριθµός Τηλέφωνο. Fax:.. Οµάδα Β. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (σακούλες εξωτερικού χώρου για το ήµο Ναυπλιέων) Α/Α Είδος 1 Σακούλες πορριµµάτων ικρές 65x90εκ. 2 Σακούλες απορριµµάτων µεσαίες 80x1,10εκ. 3 Σακούλες απορριµµάτων µεγάλες 1,10x1,30εκ. ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡ ΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1312 ΚΙΛΑ 6300 ΚΙΛΑ 4020 ΠΟΣΟΤΗΤΕ Σ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ (ΕΥΡΩ) ΟΛΟΓΡΑΦΟ Σ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ (ΕΥΡΩ) ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ (ΕΥΡΩ) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΠΡΟΣΦΟΡΑ Του Έδρα. Οδός Αριθµός Τηλέφωνο. Fax:.. Οµάδα Γ. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (για το Ν.Π..Ο.Π.Π.Α.Τ) α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΟΣΟΤΗΤΑ - σακούλες απορριµµάτων διαστάσεων 90Χ120, κιλά χαρτί κουζίνας ρολλό 800 γρ. - τεµ σαπούνι υγρό χεριών 5 λίτρων, 90 τεµ. - καθαριστικό υγρό πατώµατος 5 λίτρων, 210 τεµ. - παρκετέζες σετ κοµπλέ, 20 τεµάχια Τιµή Μονάδος ΣΥΝΟΛΟ 6 -σκούπα, 50 τεµ. 7 - κοντάρια, 100 τεµ χαρτί υγείας (συσκευασία 40 τεµ) 700, συσκ σακούλες απορ/των ρολό 50Χ50 συσκευασία 20 τεµ., 800 τεµ. - καθαριστικό υγρό τζαµιών 5 lt, 90 τεµάχια

22 11 - χλωρίνη 4 lt, 50 τεµ. ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΠΡΟΣΦΟΡΑ Του Έδρα. Οδός Αριθµός Τηλέφωνο. Fax:.. Οµάδα. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (για το Ν.Π..Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.) ΕΙ ΟΣ Μονάδα Ποσότη µέτρησης τα Τιµή µονάδας ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Χωρίς το ΦΠΑ Χειροπετσέτες ρολλό 72 µέτρων Τεµάχια 700 Χειροπετσέτες ρολλό ζικ-ζακ πακέτο 250 φυλ. Πακέτο 350 Χαρτί κουζίνας ρολλό γραµµ.950gr 115m Τεµάχια 220 Χαρτοπετσέτες διαστάσεων 28Χ25 πακέτο 700 φύλλων πακέτο 165 Χαρτοµάνδηλα αυτοκινήτου κουτί 100 φύλλων κουτί 40 Μωρονάνδηλα Υγρά συσκευασίας 72 τεµαχίων συσκ 65 Χαρτί υγείας 2φύλλων 167gr Τεµάχιο 600 Χαρτί υγείας 8κτάδα 150 γραµµαρίων Τεµάχιο 550 Μεµβράνη τροφίµων 100 µέτρων διαστ.30 cm Τεµάχιο 15 Αλουµινόχαρτο διαστάσεων 30 cm συσκ. 40 µέτρων Τεµάχιο 17 Υγρό πλυντηρίου πιάτων συσκ. 10 λίτρων συσκ 12 Υγρό λάντζας πιάτων συσκ. 4 λίτρων συσκ 70 Ταµπλέτες απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων συσκ.500 γραµµ. Συσκ 55 Υγρό στεγνωτικό-γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων συσκ. 5 λίτρων συσκ 15 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων συσκ. 17 κιλών τσουβάλι συσκ 24 Αλάτι σκόνη πλυντηρίου πιάτων συσκ. 1 Κιλού συσκ 50 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων συσκ. δοχείο 10 λίτρων δοχείο 15 Όξινο καθαριστικό (ήπιο) για W.C συσκ. 1 λίτρου(παπί) συσκ 20 Κρεµοσάπουνο υγρό χεριών συσκ. δοχείο 5 λίτρων δοχείο 32 Υγρό καθαριστικό τζαµιών συσκ. δοχείο 5 λίτρων δοχείο 20 Υγρό καθαριστικό πατωµάτων συσκ. δοχείο 4 λίτρων δοχείο 75 Υγρό αποσκληρυντικό κατά των αλάτων γενικής χρήσης συσκ. δοχείο 4-5 λίτρων δοχείο 20 Χλωρίνη παχύστη συσκ. δοχείο 5 λίτρων δοχείο 70 Υδροχλωρικό οξύ συσκ. 500 γραµµαρίων συσκ 70 Γάντια µε επένδυση διάφορα µεγέθη ζεύγος 45 Γάντια LATEX µιας χρήσεως πακέτο 100 τεµαχίων πακέτο 55 Σφουγγάρια µε σύρµα διαστ. 10Χ15 συσκ 220

24 Συρµατάκια χούφτας 40 γραµµαρίων Τεµάχιο 95 Πιάτα πλαστικά µεγάλα συσκ 1 κιλού συσκ 12 Ποτήρια νερού πλαστικά συσκ 50 τεµαχίων συσκ 20 Ποτήρια κρασιού-καφέ πλαστικά συσκ 50 τεµαχίων συσκ 10 Σπογγώδη Απορροφητική πετσέτα συσκ. µέτρου µέτρο 250 Σφουγγαρίστρες βαµβακερές διαστ. Γίγας Τεµάχιο 24 Σφουγγαρίστρες βιδωτές βαµβακερές µεγάλες Τεµάχιο 20 Κοντάρια για σκούπες και σφουγγαρίστρες Τεµάχιο 10 Σκούπες πλαστικές εσωτερικού χώρου Τεµάχιο 10 Σκούπες χόρτου (εξωτερικού χώρου) Τεµάχιο 3 Φαράσι µε χερούλι πλαστικό Τεµάχιο 4 Κουβάς σφουγγαρίσµατος 12 λίτρων Τεµάχιο 4 Κουβάς σφουγγαρίσµατος 15 λίτρων Τεµάχιο 4 Κάδος απορριµµάτων µε καπάκι πλαστικό µέγεθος µεγάλο 50 λίτρων Τεµάχιο 2 Κάδος απορριµµάτων ανοιχτό µέγεθος µεσαίο 30 λίτρων Τεµάχιο 2 Σακούλες απορριµµάτων µαύρες διαστ. 80Χ1,10 συσκ κιλού συσκ 200 Σακούλες απορριµµάτων µαύρες γίγας διαστ. 1Χ130 συσκ 1 κιλού συσκ 30 Σακούλες απορριµµάτων µαύρες διαστ.65χ90 συσκ 1 κιλού συσκ 135 Σακούλες απορριµµάτων άσπρες διαστ. 50Χ55 συσκ 1 κιλού συσκ 150 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

25 Αναρτητέα στο «ιαύγεια» ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ /ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 34 Τ. Κ. : ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΛΗΡ.: ΚΟΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΛ.: , 931 ΦΑΞ: Ναύπλιο,. Αρ. Πρωτ.: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισµού και ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του ήµου Ναυπλιέων και των Ν.Π..Ο.Π.Π.Α.Τ και.ο.κοι.π.α.ν. έτους 2015» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,66 µε ΦΠΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Ναυπλιέων ιακηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισµού και ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του ήµου Ναυπλιέων και των Ν.Π..Ο.Π.Π.Α.Τ. και.ο.κοι.π.αν. για το έτος 2015, µε τους ακόλουθους όρους: ΑΡΘΡΟ1 ο Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ηµοτικό Κατάστηµα Ναυπλίου ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού στις, ηµέρα και ώρα π.µ. µε βάση την υπ αριθµ...απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ναυπλιέων.

26 ΑΡΘΡΟ 2 ο Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προµηθευτών, που ασχολούνται µε εµπορία ή διάθεση ειδών καθαριότητας, ευπρεπισµού και ειδών υγιεινής, εφόσον γι αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και προσφέρουν όλες τις προβλεπόµενες από τον νόµο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους. Οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπό τους, εφόσον αυτός προσκοµίσει µαζί µε την προσφορά την βεβαίωση εκπροσώπησης, πάνω στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή. ΑΡΘΡΟ 3 ο Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου Επιµελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 µε την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για τη συγκεκριµένη οµάδα ή οµάδες ειδών της µελέτης που συµµετέχει. ΑΡΘΡΟ 4 ο Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% της συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 5 ο Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις: α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα, β) ο τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, δηλαδή ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, γ) η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και δ) τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, σε δύο αντίγραφα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, σε δύο αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον φάκελο αυτό τοποθετούνται οι πιστοποιήσεις, τα προσπέκτους ή ο,τιδήποτε άλλο πληροφοριακό υλικό που ενδεχοµένως συνοδεύει το υπό προµήθεια είδη καθαριότητας, ευπρεπισµού και ειδών υγιεινής. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο αντίγραφα και αυτά, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

27 Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ευρώ ( ) και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις. Η τιµή θα είναι σταθερή καθ όλη την διάρκεια της σύµβασης. Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στο ηµαρχείο (Βασιλέως Κωνσταντίνου 34, Τ.Κ Ναύπλιο, υπ όψιν Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής). Η προθεσµία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας διαγωνισµού. Οι προσφορές µπορεί επίσης να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή του διαγωνισµού µέχρι τις (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών). Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. εν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο διαγωνιζόµενο. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 6 ο Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει την χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στην υπ αριθµ. 2/2015 µελέτη του ήµου ή το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας, µε την προϋπόθεση ότι η προσφορά του είναι σύµφωνη προς τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 7 ο Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν επί ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή ή αναθεώρηση για όλο το οικονοµικό έτος εν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών υψηλότερων από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. ΑΡΘΡΟ 8 ο Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνει τµηµατικά εντός του έτους. Ο ήµος και τα Ν.Π..Ο.Π.Π.Α.Τ και.ο.κοι.π.α.ν. δεν υποχρεούνται να προµηθευτούν όλη την προβλεπόµενη από τη µελέτη ποσότητα. ΑΡΘΡΟ 9 ο Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 10 ο Η διάρκειά των συµβάσεων ορίζεται έως το τέλος του τρέχοντος έτους (µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµέρα υπογραφής της) µε δυνατότητα παράτασης δύο µηνών όταν δεν υπάρχει υπέρβαση στις ποσότητες των ειδών και στην αξία αυτών. Η συµβατική αξία της προµήθειας θα πληρώνεται τµηµατικά στον προµηθευτή µετά την παράδοση, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος που θα συνοδεύεται από όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά. Στην συµβατική αξία, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή:

28 Α) Φόρος Εισοδήµατος σε ποσοστό 4% Β) ΤΕΑ Υ Προµηθειών 1,5% Γ) ΤΠ Υ Προµηθειών 0,5% ) 0,10% Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίου ΑΡΘΡΟ 11 ο Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα καθώς επίσης και στο «ιαύγεια», σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/10. Τα έξοδα δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 12 ο Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ν. 2286/95 και του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (υπ αρ /93 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών), όπως ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 13 ο Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά είτε συνολικά για όλα τα είδη (σε όλες τις οµάδες) είτε σε µια ή περισσότερες οµάδες. Η δαπάνη της εν λόγω προµήθειας θα βαρύνει τους Κ.Α και του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015, συνολικού ποσού ,59 για το ήµο Ναυπλιέων, στον Κ.Α του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού οικ.έτους 2015 συνολικού ποσού ,82 για το Ν.Π..Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν. και στον του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015, συνολικού ποσού 9.194,25 για το Ν.Π..Ο.Π.Π.Α.Τ. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ /ΝΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ Τ. Κ. : ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΛΗΡ.: ΚΟΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΛ.: ,931 ΦΑΞ: ΣΧΕ ΙΟ Ναύπλιο, Αρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ιεξαγωγής πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισµού και ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του ήµου Ναυπλιέων και των Ν.Π..Ο.Π.Π.Α.Τ. και.ο.κοι.π.α.ν. έτους 2015». Ο ήµαρχος Ναυπλιέων διακηρύσσει ότι την ηµέρα και ώρα έως.π.µ. θα διεξαχθεί πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισµού και ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του ήµου Ναυπλιέων και των Ν.Π..Ο.Π.Π.Α.Τ. και.ο.κοι.π.α.ν., έτους 2015» σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. Συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη ,66 µε Φ.Π.Α. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ήµου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 34 την παραπάνω ηµέρα και ώρα ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού έως τις.(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών). ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο του πρόχειρου διαγωνισµού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους όρους και τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ήµο καθηµερινά κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (αρµόδιος : κ. Μπουταϊτης Νικόλαος τηλ ). Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

30

ΤΗΛ.: ,

ΤΗΛ.: , Α Α:63ΦΧΩΚΦ-31Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 8-4-2016 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6698 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ: ΒΑΣΙΛ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 34 Τ. Κ. : 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρίθμ. Μελέτης: 3/2015 Ημερομηνία : 20-1-2015 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθ. Πρωτ..81/2016 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 1/ Τεχνική έκθεση. 2. Τεχνικές προδιαγραφές. 3. Ενδεικτικός προϋπολογισµός. 4. Συγγραφή υποχρεώσεων. 5. Οικονοµική προσφορά

ΜΕΛΕΤΗ 1/ Τεχνική έκθεση. 2. Τεχνικές προδιαγραφές. 3. Ενδεικτικός προϋπολογισµός. 4. Συγγραφή υποχρεώσεων. 5. Οικονοµική προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Ναύπλιο 3-5-2017 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 1/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π..Ο.Π.Π.Α.Τ.,.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν & ΛΙΜΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤIMOΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51. Ο προσφέρων. Επωνυµία :... ιεύθυνση:. Τηλέφωνο:.

ΤIMOΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,51. Ο προσφέρων. Επωνυµία :... ιεύθυνση:. Τηλέφωνο:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου Θερµαϊκού,

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.25946

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.25946 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.25946 ΑΔΑ: 61ΧΩΩΡΜ-ΚΨΠ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1497/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τεµάχιο 250

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τεµάχιο 250 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Στοιχεία Προσφέροντος ΟΝ/ΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Ε ΡΑ: ΤΑΧ. ΝΣΗ: Τ.Κ.: Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ.: ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ: ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ: ΠΡΟΣ Την αρµόδια Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ) ΔΗΜΟΥ ΚΩ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 2242022044, Φάξ:2242022024 e-mail: deasko@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Αλεξανδρούπολη, 13/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 866 Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία Κύπρου Αλεξ/πολη Τηλέφωνο : FAX : : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία Κύπρου Αλεξ/πολη Τηλέφωνο : FAX : : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία Κύπρου 68132 Αλεξ/πολη Τηλέφωνο : 25510 88340 FAX : 25510 88342 E-mail : tourismaxd@hotmail.com Αλεξανδρούπολη, 23/03/2016 Αριθμ. Πρωτ.:125 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ. Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 06 / 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.228,44 ΕΥΡΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-02 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 10415 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ A ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗ > ΓΕΝΙΚΑ > ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑ : 60-6634.001 Α/Α 1 2 3 4 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ WETTEX ΝΟ 3 MEDIUM 26X20 WETTEX ΝΟ 5 MAXI 26X32 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (150 ΜΕΤΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Αρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ OMAΔΑ Α' ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α/ΒΑΘΜΙΑ Β/ΒΑΘΜΙΑ ΟΠΑΠ ΟΠΚΑΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 5.079,90 1 4.919,51 : 9.999,41 23% 23%

1 5.079,90  1 4.919,51 : 9.999,41   23%   23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑ ΕΣ 1Α προϋπολογισµού 5.079,90 (µε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩN,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 22 / 08 / 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκ.: ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 22 / 08 / 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκ.: ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 22 / 08 / 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκ.: 134899 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ για το έργο αυτεπιστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : Fax:

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 3-3-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 58188/1534 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV: 39800000-0 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 11 /2015 /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Κ.Α: 10.6634.0002 ήµου Ν. Σµύρνης ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΘΟΡΡΥ-30Τ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org,

ΑΔΑ: Β4ΣΘΟΡΡΥ-30Τ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org, Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 23/11/2012 Αρ. Πρωτ: 1947 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προµήθεια καθαριστικών ειδών. Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Γραφείο Προµηθειών ΤΗΛ. 2132025902-7 Νέα Σµύρνη: 10-6-2014 Αριθ.Πρωτ. : 28598 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Είδη καθαριότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου ΚΑ 10-6635 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 26/08/2015 Αρ.πρωτ προκήρυξης :113923

Ηράκλειο, 26/08/2015 Αρ.πρωτ προκήρυξης :113923 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: /νση: Ανδρόγεω αρ. 2, 4ος όροφος Τηλ: 2813 409185 6 9 403 Φαξ:2810 229207 email: prom@heraklion.gr Προµήθεια µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1, ,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0, ,50

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1, ,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0, ,50 ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ Α/Α ΕΙΔΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,00 5 5,00 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 15 15,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (2 ρολών Χ400gr) ΤΕΜ 500 2,50 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ ΤΕΜ 500 2,30 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α. Μ. : 1/2019 «& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 32.284,10 ΦΠΑ 7.748,18 ΓΕΝΙΚΟ 40.032,28 ΚΑ : 10-6634.001

Διαβάστε περισσότερα

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α Υπουργική απόφαση 11389/ Φ.Ε.Κ. 185/ Τ.Β.

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α Υπουργική απόφαση 11389/ Φ.Ε.Κ. 185/ Τ.Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. :20-6699.002 KA 35-6699.001 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 0 ήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης απoφασίζει και διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 15-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΟΜΑΔΑ Α' -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 1 Aπορρυπαντικό W.C. Τεμ. των 750 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL Τεμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22 Τίτλος: «Προµήθεια ασφάλτου για αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών του.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο προμήθειας Προϋπολογισμός 1.1. Η παρούσα μελέτη αφορά τη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα, Φθιώτιδος Ταχ. Κωδ. : 35015 Τηλ. : 22343-50324/312 FAX : 22340-48785

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0,70 4 2,80

ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 0,70 4 2,80 ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 1 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1,00 5 5,00 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ 1,00 5 5,00 3 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος του Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.943,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (23.751,16 ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 13/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:976 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 07.02.2014 Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Επαναπροκυρησσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς)

Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α ( ήµος Κεφαλλονιάς) 1 ΧΛΩΡΙΝΗ 4ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ. 350 2 ΥΓΡΟ ΤΕΜ. 350 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΜ. 450 40 4 ΧΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Αρ.πρωτ. 29603/16-11-2016 ENIAIA MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002633708 2015-03-12

15PROC002633708 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 12 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ.1209 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Πλ. Εθνικής Αντίστασης ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α..

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08-08-2012 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. /νση:πλατεία Καλλεργών Προµήθεια Ηλεκτροµηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.22 14:17:40 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑ4Δ4ΧΙ-ΖΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα:

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / 29-2 -2016 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡΡΥ-ΑΨΜ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org,

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡΡΥ-ΑΨΜ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. E-Mail: info@nmp-zak.org, Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 18/09/2012 Αρ. Πρωτ: 1587 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια καθαριστικών ειδών. Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο ΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΥΠΟΒΑΣΗ» προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο ΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΥΠΟΒΑΣΗ» προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΝΙΑ, 16 /12/2011 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 105107./ΝΣΗ TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Βολάνη Φιλιώ Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 73 135 Τηλ.:28213-41718 Fax: 28210-93300

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΓΡΑΩΗΜ-Θ6Β ΑΔΑΜ: 15PROC Γούρνες Αριθμός πρωτ

ΑΔΑ: ΩΓΡΑΩΗΜ-Θ6Β ΑΔΑΜ: 15PROC Γούρνες Αριθμός πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 3-6-2015 Αριθμός πρωτ. 10950 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: 456Σ7ΛΛ-5ΤΑ. Θεσσαλονίκη 06-12-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 146027/8036 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 06 - -0 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 607/806 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1. ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυµεταφορών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ηράκλειο 02/ 04/ 2015

Σελίδα 1. ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυµεταφορών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ηράκλειο 02/ 04/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµός πρωτ. προκήρυξης: 40355 ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυµεταφορών επιστολών και δεµάτων από και προς τον ήµο. Ηράκλειο 02/ 04/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69.

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ «Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά για την ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560 Ηράκλειο 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και 23 παρ. 4,5 & 6 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ Τηλέφωνο: Fax: Ημερομηνία: Αρ. Πρωτ. : 1100/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ Τηλέφωνο: Fax: Ημερομηνία: Αρ. Πρωτ. : 1100/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ Τηλέφωνο: 2247360500 Fax: 2247041418 Ημερομηνία: 18-05-2016 Αρ. Πρωτ. : 1100/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Λειψών διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. Επωνυμία:... Έδρα:.. Οδός, Αριθμός:. Τηλέφωνο:. Fax:. Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 LT.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 29/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( εκτός πεδίου του Ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 24 /2011 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών ειδών. καθαριότητας και ειδικών σακουλών απορριµµάτων.

ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών ειδών. καθαριότητας και ειδικών σακουλών απορριµµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( εκτός πεδίου του Ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 24 /2011 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού,λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. /νση: ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1 Ταχ. Κωδ.: 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πληροφορίες Μ. Μερέτη Τηλ.: 2531-023175 FAX: 2531-081983 Κοµοτηνή 22/10/2012 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 0,90 ΡΟΛΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 353 0, ,00

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50 0,90 ΡΟΛΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 353 0, ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 0 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: ,Fax: Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: ,Fax: Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 315/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. :20-6699.002 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 0 ήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,00 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,00 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ταχ. /νση: ΑΓ.ΤΙΤΟΥ 1 Τ.Κ: 71202 Αρµόδιος : Τζανιδακης Βασίλης Τηλ.: 2810-399185 Fax: 2810-229207 E-mail : v-tzanidakis@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛ.:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛ.: «Προµήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Τρικκαίων και των Νοµικών του Προσώπων, έτους 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. ήµου Τρικκαίων, 2. Αστική Ανάπτυξη Α.Ε., 3. Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΠ ΜΜΕ 2/02 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Καλλιρρόης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1022 Χανιά, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών καθαρισμού 03/2018

Αρ. Πρωτ.: 1022 Χανιά, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών καθαρισμού 03/2018 Αρ. Πρωτ.: 1022 Χανιά, 05-02-2018 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών καθαρισμού 03/2018 Προϋπολογισμός Δαπάνης 4.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ (CPV 39830000-9)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ι. Πετροπούλου Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Email: ipetropoulou@patt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 12-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 12630 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 174 / 11-11-2016 ΚΕΔΗΛ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 174/11-11-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7Ζ16ΩΗΜ-507 ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7Ζ16ΩΗΜ-507 ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 6-10-2015 Αριθμός πρωτ. 20991 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα