Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : FAX : Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, Έρνληαο ππόςε : 1.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/1994, όπσο ηζρύεη κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξώζεηο ησλ Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003,3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 θαη 3320/ Σελ αξηζ. ΓΙΠΠ/Φ. ΔΓΚΡ. 1/226/12075/ Δγθξηηηθή ηεο πξόζιεςεο πξάμε ηεο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ αξηζ. 33/2006 Π.Τ.. «αλαζηνιή δηνξηζκώλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκόζην ηνκέα» ΦΔΚ 280 ηεύρνο Α , όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΠΤ 6/2009 θαη ηζρύεη. 3.- Σελ ππ αξηζ. 24/ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ επνρηαθνύ πξνζσπηθνύ γηα ην έηνο Σν ππ αξηζ / έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΟΣΑ. 5.- Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Σήλνπ (ΦΔΚ 324/Β/ όπσο ηξνπνπνηήζεθε ζην ΦΔΚ 1213/Β/ ). Αλαθνηλώλεη Σελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηξηώλ (3) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηαθώλ ή παξνδηθώλ α- λαγθώλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, γηα ηηο εμήο, θαηά αξηζκό αηόκσλ εηδηθόηεηεο, κε ηα α- ληίζηνηρα ηππηθά πξνζόληα θαη ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν. ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘ- ΜΟ ΔΙΓΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Τπάιιεινη ΓΔ Γηνηθεηηθώλ Γξακκαηέσλ (γξαθείνπ πιεξνθόξεζεοηνπξηζκνύ) 3 Κύξηα Πξνζόληα : Α).- Γίπισκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ΙΔΚ ν- πνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ Σνκέα ρξεκαηνπηζησηηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ (πξώελ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο) ή πηπρίν Β θύθινπ πνπδώλ ΣΔΔ, αλεμάξηεηα από εηδηθόηεηα ή πηπρίν Α θύθινπ ζπνπδώλ ΣΔΔ νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ή 8 κήλεο Ο.Α. 1

2 Α. ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ - Απνιπηήξην ηίηινο: -Δληαίνπ Λπθείνπ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ Κιάδσλ: α) Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Γξακκαηέσλ, β) Οηθνλνκίαο, γ) Βηβιηνζεθνλνκίαο ή -Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ησλ Σκεκάησλ : α) Ξελνδνρεηαθώλ Δπηρεηξήζεσλ, β) Τπαιιήισλ Δπηρεηξήζεσλ Μεηαθνξώλ, γ) Τπαιιήισλ Λνγηζηεξίνπ, δ) Τ- παιιήισλ Γηνίθεζεο, ε) Δκπνξηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ή Λπθείνπ Γεληθήο Καηεύζπλζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Γλώζε Πιεξνθνξηθήο θαη ρεηξηζκνύ Η/Τ ζε βαζηθό επίπεδν, ζηα αληηθείκελα (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, (γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. Β) Πξόζζεηα πξνζόληα : Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο γιώζζαο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ζέζεσλ κε ην πξνζόλ ηεο παξαγξάθνπ 2 επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπο από ππνςεθίνπο θαη ρσξίο ην πξνζόλ απηό. 1.- Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 εηώλ έσο 65 εηώλ. 2.- Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ. 3.- Να κελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε), κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο εμαίξεζεο. Δμαίξεζε : Οη ππνςήθηνη γηα ζέζεηο βνεζεηηθνύ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνύ ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ή ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί έρνπλ αξζεί ή έρνπλ απνιπζεί ππό όξν (Ν.2207/1994 άξζξν 4 παξ. 6). Β. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ Οη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο θαηά θιάδν ή εηδηθόηεηα κε ηελ ζεηξά ηνπ βαζκνύ εληνπηόηεηαο (α, β, γ θ.ν.θ.). Αλάκεζα ζε απηνύο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηόηεηα πξνεγνύληαη νη έρνληεο ηα θύξηα πξνζόληα θαη αθνινπζνύλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά πξνζόληα. Αλ δελ θαιπθζεί ν αξηζκόο ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ από ηνπο έρνληεο ηα θύξηα ή επηθνπξηθά πξνζόληα ηεο πξώηεο εληνπηόηεηαο πξνζιακβάλνληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ηα αληίζηνηρα πξνζόληα ηεο δεύηεξεο θ.ν.θ. Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ απηώλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζόληα, θύξηα ή επηθνπξηθά, γίλεηαη κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ ζηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα (αλεξγία, αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο θ.ι.π)..- ε πεξίπησζε πνπ ν αλσηέξσ θνξέαο εδξεύεη ζε λεζί, πιελ Κξήηεο Πξνηάζζνληαη θαηά ζεηξά : α) ΟΙ ΓΗΜΟΣΔ (1) Σνπ Γήκνπ Σήλνπ, πνπ εδξεύεη ν θνξέαο (α βαζκόο εληνπηόηεηαο). (2) Σσλ άιισλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ ηνπ λεζηνύ Σήλνπ (β βαζκόο εληνπηόηεηαο). (3) Σσλ ππνινίπσλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ ηνπ Ννκνύ Κπθιάδσλ (γ βαζκόο εληνπηόηεηαο). Ο.Α. 2

3 β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΣΟΙΚΟΙ όισλ ησλ Ννκώλ ηεο Υώξαο (ρσξίο εληνπηόηεηα). ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θάζε νκάδαο εληνπηόηεηαο θαζνξίδεηαη κε ηε ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ σο αθνινύζσο : ΚΡΙΣΗΡΙΑ 1.- Υξόλνο Αλεξγίαο α. Σεζζάξσλ (4) κελώλ αλεξγίαο β. Άλσ ησλ ηεζζάξσλ (4) κελώλ κε αλώηαην όξην ηνπο δώδεθα (12) κήλεο, πξνζηίζεληαη αλά κήλα αλεξγίαο ΜΟΝΑΓΔ εκείσζε: Άλεξγνο είλαη ν ππνςήθηνο πνπ έρεη ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο κήλεο αλεξγίαο, ππνινγηδόκελνπο από ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη πξνο ηα πίζσ. Δπίζεο, ρξόλνο αλεξγίαο ζεσξείηαη θαη ν ρξόλνο παξαθνινύζεζεο πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ, θαζώο θαη εθείλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή άιισλ Τπνπξγείσλ πνπ εθηεινύληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή ηνλ ΟΑΔΓ εθόζνλ ν ππνςήθηνο ήηαλ άλεξγνο ηνπιάρηζηνλ επί ηεηξάκελν θαηά ηνλ ρξόλν έληαμήο ηνπ ζην πξόγξακκα. (παξ. 1 άξζξν 9 Ν.3051/2002). Χο ρξόλνο αλεξγίαο ινγίδεηαη θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν άλεξγνο παξαθνινπζεί έλα από ηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο ηνπ γηα λα ιάβεη κέξνο ζε δηαδηθαζία πξόζιεςεο επνρηθνύ πξνζσπηθνύ. Η ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα απόθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (STAGE) ηνπ ΟΑΔΓ ζεσξείηαη ρξόλνο εκπεηξίαο θαη όρη αλεξγίαο. 2. Αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο. α. Γηα ππνςήθην πνπ είλαη πνιύηεθλνο, γηα θάζε ηέθλν 50 β. Γηα ππνςήθην πνπ είλαη ηέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο, γηα θάζε ηέθλν 50 εκείσζε: Σηο αλσηέξσ κνλάδεο κπνξεί λα ιάβεη κόλν έλα κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ίδην εκεξνινγηαθό έηνο ζηνλ ίδην θνξέα (παξ. 1 άξζξν 9 Ν.3051/2002). 3.- Αξηζκόο αλειίθσλ ηέθλσλ. α. Γηα θαζέλα από ηα δύν (2) πξώηα αλήιηθα ηέθλα 30 β. Γηα ην ηξίην αλήιηθν ηέθλν Βαζκόο βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ, πνπ απαηηείηαη από ηελ αλαθνίλσζε, κόλν γηα ηελ θαηεγνξία ΓΔ.. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζκνύ ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ κε δύν δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκό Ηιηθία. α. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ειηθίαο έσο Σξηάληα (30) εηώλ κε αθεηεξία ππνινγηζκνύ ην απαηηνύκελν από ηελ αλαθνίλσζε θαηώηεξν όξην ειηθίαο θαη κε βάζε ην έηνο γέλλεζεο, αλά έηνο. β. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ειηθίαο άλσ ησλ ηξηάληα (30) εηώλ κε αθεηεξία ππνινγηζκνύ ην απαηηνύκελν από ηελ αλαθνίλσζε θαηώηεξν όξην ειηθίαο θαη κε βάζε ην έηνο γέλλεζεο, αλά έηνο. 3 2 Ο.Α. 3

4 Δπί ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην θξηηήξην (ρξόλνο αλεξγίαο) θαη αλ, απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην δεύηεξν θξηηήξην (αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο) θαη νύησ θαζεμήο. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ Τπνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηόρξνλα πνιύηεθλνο θαη ηέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο δηθαηνύηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο πξνζθνξόηεξεο βαζκνινγηθά εθ ησλ δύν ηδηνηήησλ, απνθιεηόκελεο ηεο α- ζξνηζηηθήο βαζκνιόγεζεο. Ο Πνιύηεθλνο βαζκνινγείηαη κε 50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν ηνπ θαη ην ηέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε 50 κνλάδεο γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ (δειαδή γηα θάζε αδειθό ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνύ ηνπ). Σόζν ν πνιύηεθλνο όζν θαη ην ηέθλν πνιπηέθλνπ δηθαηνύηαη πεξαηηέξσ θαη ηηο κνλάδεο από ην θξηηήξην ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ ήηνη 30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα αλήιηθα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην αλήιηθν ηέθλν. Η βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κόλν ζηα δώληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Ο ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθάκελνπ κέζα ζην νπνίν ε απαζρόιεζε ηνπ ππνςεθίνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο νθηώ (8) κήλεο, γηα λα κελ έρεη θώιπκα πξόζιεςεο γίλεηαη κε αθεηεξία ην ηέινο ηεο λέαο απαζρόιεζεο θαη πξνο ηα πίζσ. Οη πίλαθεο αλαξηώληαη ην πνιύ εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Από ηελ επόκελε ηεο αλάξηεζεο ησλ πηλάθσλ ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ πξόζιεςε, νπόηε ηεθκαίξεηαη όηη αξρίδεη ν ρξόλνο απαζρόιεζεο. ε θάζε πεξίπησζε ν ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθακήλνπ, κέζα ζην νπνίν ν ππνςήθηνο δελ κπνξεί λα έρεη απαζρόιεζε κεγαιύηεξε ησλ νθηώ (8) κελώλ, παξακέλεη ζηαζεξόο αθόκα θαη αλ ε πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ γίλεη κεηά παξέιεπζε ηθαλνύ ρξόλνπ από ηεο αλαξηήζεσο ησλ πηλάθσλ, ή νη ηειεπηαίνη αλαξηεζνύλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ είθνζη (20) εκεξώλ, ρσξίο βέβαηα ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο λα επεξεάδεηαη ε δηάξθεηα ηεο πξαγκαηηθήο απαζρόιεζεο ηνπ πξνζιακβαλνκέλνπ. Γπλαηόηεηα άξζεο ηνπ θσιύκαηνο πξόζιεςεο, ιόγσ ππέξβαζεο ηεο 8κελεο απαζρόιεζεο πθίζηαηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ πνπ πξνζέξρνληαη γηα θάιπςε ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ θαη δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα είλαη κηθξόηεξνο ηνπ αξηζκνύ ησλ ζέζεσλ απηώλ ή δελ πξνζέξρνληαη θαζόινπ ππνςήθηνη κε έρνληεο θώιπκα πξόζιεςεο (αξζξ. 2 παξ 6 Ν. 3260/2004). Γελ θαηαηάζζνληαη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπλάςεη κε ηνλ θνξέα δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο, ή δηαδνρηθώο θαηαξηηδόκελεο όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ. 164/2004, εθηόο αλ ε πξόζιεςή ηνπο δηθαηνινγείηαη από αληηθεηκεληθνύο ιόγνπο. Αληηθεηκεληθόο ιόγνο πθίζηαηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 6 ηνπ Ν. 3260/2004, εθόζνλ ζεσξείηαη από ηνλ θνξέα βέβαην, όηη ε επαλαπξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ ζα έρεη ηα ίδηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα ηνλ αξηζκό ησλ επηηξεπόκελσλ δηαδνρηθώλ ζπκβάζεσλ θαη ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα απηώλ, όπσο θαη ησλ δηαδνρηθά θαηαξηηδόκελσλ, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ Π.Γ. 164/2004. Γ. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο, νδόο Δπαγγειηζηξίαο αξηζ. 72 θαη εηδηθόηεξα ζηελ ππεξεζία πξνζσπηθνύ, (αξκόδηνο θ Παλαγηώηεο αληακνύξεο) εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επνκέλε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, εθόζνλ ε α- λάξηεζή ηεο είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο (παξ.10 άξζξν 21 Ν.2190/1994). Ο.Α. 4

5 Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ Ο ππνςήθηνο κε ηελ αίηεζή ηνπ πξέπεη λα ππνβάιεη: 1. Φσηναληίγξαθν: ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή ηεο ζρεηηθήο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκόδηαο αξρήο ή ησλ θξηζίκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ (δει. απηώλ όπνπ αλαθέξνληαη ν αξηζκόο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηνπ θαηόρνπ ) ή ησλ δύν όςεσλ ηεο ά- δεηαο νδήγεζεο ή ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ αηνκηθνύ βηβιηαξίνπ πγείαο όισλ ησλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ. Αλ από απηά δελ πξνθύπηεη ε εκεξνκελία γελλήζεσο πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο. 2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα: α) όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, β) όηη δελ είλαη ππόδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, γ) όηη δελ έρνπλ, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, δ) όηη δελ ηεινύλ ππό δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 3.- Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλεη ν ππνςήθηνο αλ ηνπο ηειεπηαίνπο δώδεθα (12) κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεώο ηνπ, έρεη απαζρνιεζεί ζε δεκόζηα ππεξεζία ή λνκηθό πξόζσπν ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Ν. 2190/1994 κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ επνρηθνύ εξγαδνκέλνπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, ή όρη, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ απηόο (ππνςήθηνο) έρεη θώιπκα πξόζιεςεο ή όρη, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην ΚΔΦ. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ. ε πεξίπησζε πνπ έρεη απαζρνιεζεί λα δειώλεη ηελ ππεξεζία ζηελ ν- πνία απαζρνιήζεθε θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζεο (έλαξμε θαη ιήμε). Δπίζεο, ππνβάιιεη όζα από ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά επηθαιείηαη κε ηελ αίηεζή ηνπ, ζε πξσηόηππν ή αληίγξαθν επηθπξσκέλν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην ηέινο ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ : 4. Φσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ηνπο (όπνπ απαηηείηαη), ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο βαζκόο απηνύ (ΜΟΝΟ γηα ππνςεθίνπο ησλ θαηεγνξηώλ ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ). ε θάζε πεξίπησζε πνπ ν βαζκόο εθθξάδεηαη κε αμηνινγηθό ραξαθηεξηζκό ή κε αθέξαην αξηζκό πξέπεη ζηε θσηνηππία ηνπ ηίηινπ λα πεξηιακβάλεηαη θαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο ζρνιήο γηα ηνλ α- θξηβή αξηζκεηηθό βαζκό. Γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ Ι.Δ.Κ.: σο βαζκόο δηπιώκαηνο λνείηαη ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ζην ζεσξεηηθό κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο, ν αλαθεξόκελνο ζε βεβαίσζε πνπ εθδίδεηαη από ηνλ ΟΔΔΚ θαη ε νπνία δελ ηζρύεη απηνηειώο, αιιά απνηειεί αλαπόζπαζην παξάξηεκα ηνπ δηπιώκαηνο. Πξνο απόδεημε απηώλ ν ππνςήθηνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη : Γίπισκα επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δπηπέδνπ κεηαδεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη βεβαίσζε ηνπ ΟΔΔΚ από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ηνπ ζην ζεσξεηηθό κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο Ή βεβαίσζε ηνπ ΟΔΔΚ από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ν κέζνο όξνο βαζκνινγίαο ηνπ ζην ζεσξεηηθό κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο ππνςήθηνο θαηέζηε δηπισκαηνύρνο. 5.- Η αλεξγία απνδεηθλύεηαη κε πξόζθαηε βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ (πνπ είλαη αξκόδηνο πξνο ηνύην), ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο νπνίαο δελ ζα απέρεη πεξηζζόηεξν από πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Απνθιείεηαη ε απόδεημε κε ππνβνιή ππεύζπλεο δήισζεο θαη θάξηαο αλεξγίαο. Ο.Α. 5

6 6.- Πξνθεηκέλνπ γηα αλέξγνπο ππνςεθίνπο πνπ είραλ εληαρζεί ζε πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ: α) βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζην πξόγξακκα ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ιήμεη, ην ρξνληθό δηάζηεκα παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη β) βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο σο αλέξγσλ ζηα ζρεηηθά κεηξώα. 7. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, πξόζθαηεο έθδνζεο πξνθεηκέλνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ αλήιηθα ηέθλα. 8. Οη πνιύηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ νηθνγελεηώλ : Πηζηνπνηεηηθό ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο πξόζθαηεο έθδνζεο ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αιινδαπήο αξρήο, ζπλνδεπόκελν από πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλσηάηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο (άξζξν 6, παξ. 2, Ν. 3454/2006). Αξθεί ε πξνζθόκηζε ηνπ ελόο εθ ησλ δύν πηζηνπνηεηηθώλ, εθόζνλ από απηό απνδεηθλύεηαη αλακθίβνια ε πνιπηεθληθή ηδηόηεηα (απόθαζε ν- ινκέιεηαο ΑΔΠ ηεο ). Σα ηέθλα ησλ πνιπηέθλσλ πξνζηαηεύνληαη θαη απνιακβάλνπλ ηα ζρεηηθά δηθαηώκαηα, όζν δηαξθεί ε πνιπηεθληθή ηδηόηεηα έζησ θαη ηνπ ελόο γνλέα (άξζξ. 6 παξ. 3 λ. 3454/2006). 9. Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη, κόλνλ: α) Πξνθεηκέλνπ γηα Γεπηεξνβάζκηα κε ηερληθή ή κε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, βεβαίσζε ηζνηηκίαο από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο δηα βίνπ κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη γηα ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε αιινδαπήο, πξάμε ηζνηηκίαο θαη θαηάηαμεο ηεο επηηξνπήο ηζνηηκηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαηδεύζεσο θαη Καηαξηίζεσο (Ο.Δ.Δ.Κ.) - Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, Ν. Ισλία, Αζήλα θαη βεβαίσζε, γηα ηελ αληηζηνηρία ηνπ βαζκνύ από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο δηα βίνπ κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε εηθνζάβαζκε θιίκαθα. 10. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο πξόζθαηεο έθδνζεο όηη ν ππνςήθηνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην δεκνηνιόγην. Γηα ππνςεθίνπο ησλ ππνινίπσλ λνκώλ πνπ δελ έρνπλ ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο, όπσο νξίδεηαη ζην θεθάιαην Β ηνπ παξόληνο, απαηηείηαη ε ππνβνιή βεβαίσζεο κόληκεο θαηνηθίαο από ηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλόηεηα (άξζξν 4 5 Ν. 2647/1998). ΔΠΙΚΤΡΧΗ ΣΙΣΛΧΝ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΧΔΧΝ α) Σεο αιινδαπήο Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνύληαη από ηελ πξνθήξπμε πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Οη αλσηέξσ ππνβάιινληαη ζε πξσηόηππν ή ζε αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξσηόηππνπ ή ζε αληίγξαθν ηνπ αθξηβνύο αληίγξαθνπ ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ην πξσηόηππν (όρη ζε αληίγξαθν ην νπνίν δελ έρεη επηθπξσζεί από ηελ αξρή πνπ εμέδσζε ην πξσηόηππν). Οη σο άλσ ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο όηαλ πξνζθνκίδνληαη ζε θσηνηππία κε επηθπξσκέλε από ηελ αξρή πνπ ηνπο εμέδσζε επηθπξώλνληαη κόλν από δηθεγόξν. Αθξηβή αληίγξαθα από αληίγξαθα ηδησηηθώλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από αιινδαπέο αξρέο, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί από δηθεγόξν ή δεκόζηα αξρή επηθπξώλνληαη από όιεο ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ). Η επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη από αξκόδηα θαηά λόκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρώξαο ζηελ Διιάδα ή από δηθεγόξν ή από άκηζζν εξκελέα δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ λ. 148/ / εκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηελ λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο, πξνθεηκέλνπ πεξί ηίηισλ ζπνπδώλ κε ηνπο νπνίνπο απνδεηθλύεηαη ε γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο, ηίηινη πνπ πξνζθνκίδνληαη ζε απιά θσηναληίγξαθα γίλνληαη δεθηνί ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη πξνζθνκίδνληαη επηθπξσκέλεο κεηαθξάζεηο απηώλ, ζηηο νπνίεο γίλεηαη κλεία όηη ζηνπο λόκηκνπο κεηαθξαζηέο είραλ πξνζθνκηζηεί ηα πξσηόηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ. Δάλ όκσο πξνζθνκίδνληαη ηα Ο.Α. 6

7 πξσηόηππα ησλ ηίηισλ ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα απηώλ, αξθεί ε πξνζθόκηζε απινύ θσηναληηγξάθνπ ηεο κεηαθξάζεσο απηώλ, ε αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο νπνίαο επηθπξώλεηαη κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 παξ. 4 λ. 1599/1986. β) Σεο εκεδαπήο α) Γεκόζηα έγγξαθα εκεδαπήο (έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηα πιαίζηα ηεο Δζληθήο έλλνκεο ηάμεο, πξνεξρόκελα από εκεδαπέο δηνηθεηηθέο αξρέο ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, όπσο ηίηινη ζπνπδώλ άδεηεο πηζηνπνηεηηθά βεβαηώζεηο θιπ), ππνβάιινληαη ζε πξσηόηππν ή ζε α- θξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξσηνηύπνπ ή ζε αληίγξαθν ηνπ αθξηβνύο αληηγξάθνπ ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ην πξσηόηππν (όρη ζε αληίγξαθν ην νπνίν δελ έρεη επηθπξσζεί από ηε αξρή πνπ εμέδσζε ην πξσηόηππν). Η επηθύξσζε γίλεηαη από νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή δηθεγόξν ή ζπκβνιαηνγξάθν. Ο ππνςήθηνο κπνξεί επίζεο λα ππνβάιεη αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ δεηνύληαη κε ηελ πξνθήξπμε, ζπλνδεπόκελα όκσο απαξαηηήησο κε ππεύζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 παξ. 4 λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο βεβαηώλεη όηη ηα αληίγξαθα πνπ επηζπλάπηεη απνηεινύλ γλήζηα αληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηύπσλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ. Σα επηθπξσκέλα θαηά ηα αλσηέξσ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή αξρή, θαζώο θαη ηα απιά αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή αξρή πνπ ζπλνδεύνληαη από ηελ θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2690/1999 θαη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο βεβαηώλεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά από ηε Γηνίθεζε, όπσο ηα πξσηόηππα. β) Ιδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο (δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη από δεκόζηεο αξρέο ηεο εκεδαπήο, όπσο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ, βεβαηώζεηο ηδησηώλ εξγνδνηώλ θιπ) ππνβάιινληαη ζε πξσηόηππα ή ζε αληίγξαθα ζπλνδεπόκελα κε ππεύζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο βεβαηώλεη όηη ηα αληίγξαθα πνπ επηζπλάπηεη απνηεινύλ γλήζηα αληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηύπσλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ. 11. Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα : (η) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ηη) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη (ηηη) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη : 1. Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη από θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνύληαη από ηνλ Οξγαληζκό Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Δ.Κ). Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πηζηνπνηεζεί από ηνλ ΟΔΔΚ, κε ζρεηηθέο πξάμεηο ηνπ, νη παξαθάησ θνξείο, κε ηελ αλαγξαθόκελε γηα θάζε θνξέα εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο: α) ECDL Eιιάο Α.Δ. ( ), β) Vellum Global Educational Services S.A. ( ), γ) Infotest ( ) δ) ΙCT Hellas Α.Δ. ( ) ή ICT Europe ( αιιαγή νλνκαζίαο ηεο ΙCT Hellas Α.Δ.) ε) ΚΔΤ-CERT ( ) ζη) ACTA Α.Δ. ( ) δ) I SKILLS A.E. ( ) ε) TELEFOS TRAINING ( ) Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη παξαπάλσ θνξείο είλαη ηα εμήο: α) ECDL Eιιάο Α.Δ. ECDL Core Certificate ECDL Start Certificate ECDL Progress Certificate β) Vellum Global Educational Services S.A. Cambridge International Diploma in IT Skills Ο.Α. 7

8 Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency γ) Infotest Internet and Computing Core Certification (IC3) Microsoft Office Specialist (MOS) Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) δ) ΙCT Hellas Α.Δ. ή ICT Europe ICT Intermediate A ICT Intermediate B ICT Intermediate C ε) ΚΔΤ-CERT Key Cert IT Basic Key Cert IT Initial ζη) ACTA Α.Δ. Certified Computer User (CCU) δ) I SKILLS A.E. Basic I.T. Standard Basic I.T. Thematic Basic I.T. Core ε) ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΔΠΔ Basic Skills ή Infocert Basic Skills ( αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) Basic ή Infocert Basic ( αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) Integration Skills ή Infocert Integration Skills ( αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) Η ηζρύο ησλ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθώλ ππν ζηνηρεία α,β,γ,δ,ε θαη ζη πνπ εθδόζεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο ησλ θνξέσλ έθδνζήο ηνπ θαη κέρξη παξαηείλεηαη γηα έλα α- θόκε έηνο. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο νξηδόκελεο από ηελ πξνθήξπμε ελόηεηεο αιιά ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό δελ έρεη αθόκε εθδνζεί, κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζρεηηθή πεξί ηνύηνπ βεβαίσζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο απηνύ. Ο ππνςήθηνο, όκσο, εθόζνλ, είλαη δηνξηζηένο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθό ζην θνξέα πνπ δηνξίδεηαη. Λνηπά παξαζηαηηθά (βεβαηώζεηο εμεηαζηηθώλ θέληξσλ, θάξηεο δεμηνηήησλ θιπ) δελ γίλνληαη δεθηά. Γίλνληαη επίζεο δεθηά κέρξη πηζηνπνηεηηθά γλώζεο Η/Τ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ από ηνπο παξαπάλσ θνξείο (α έσο δ) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., (ρεηηθή πξάμε Ο.Δ.Δ.Κ. Γ/27767/ ) κε ηελ εμήο νλνκαζία: α) ECDL Start ή ECDL Core από ηελ εηαηξεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY- Δ.Π.Τ. β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εηαηξεία Vellum Global Educational Services). γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εηαηξεία Infotest (πξώελ TECHNOPLUS) θαη δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εηαηξεία ΙCT Hellas Α.Δ.). Ο.Α. 8

9 2. Mε ηίηινπο ζπνπδώλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ, όπσο απηνί αλαθέξνληαη θαησηέξσ. 3. Με ηίηινπο ζπνπδώλ, βαζηθνύο ή /θαη κεηαπηπρηαθνύο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, από ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη όηη νη ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ. Καζέλα από ηα ηέζζεξα απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο απόθηεζεο ηίηινπ ζπνπδώλ είηε Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ), είηε Σερλνινγηθήο (ΣΔ) Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά. 4. Οη ππνςήθηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνδεηθλύνπλ επαξθώο ηε γλώζε Η/Τ αθόκε θαη κε κόλε ηελ ππνβνιή βεβαηώζεσλ ηκεκάησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη όηη παξαθνινύζεζαλ επηηπρώο, ζε πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ηέζζεξα εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ ηκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνύ Η/Τ. 5. Γίλνληαη επίζεο δεθηά, πηζηνπνηεηηθά Γλώζεσλ Υεηξηζκνύ Η/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνλ ΟΔΔΚ, θαηόπηλ επηηπρνύο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλώζεσλ Υεηξηζκνύ Η/Τ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν Οξγαληζκόο. Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ηζρύνπλ γηα ηξία ρξόληα από ηελ έθδνζή ηνπο. Η ηζρύο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ εθδόζεθαλ από ηνλ ΟΔΔΚ εληόο ηνπ έηνπο 2006 παξαηείλεηαη γηα έλα (1) αθόκε έηνο. 12. ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΧΟΜΑΘΔΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ Η θαιή γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη : α) Γηα ηελ Αγγιηθή γιώζζα FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βαζκνινγία 60-74, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAM- BRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία από 4,5 έσο 5,5. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE (BEC VANTAGE) από ην University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY MICHIGAN. IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II ηνπ TRINITY COLLEGE LON- DON. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- θαη CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTER- NATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο θαιήο γλώζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMU- NICATOR - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COM- MUNICATOR - (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο θαιήο γλώζεο). Ο.Α. 9

10 TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαζκνινγία από 505 έσο 780 ηνπ EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2). OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2). ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). Michigan State University Certificate of English Language Competency (MSU CELC) : CEF B2. Test of Interactive English, B2 + Level. Test of Interactive English, B2 Level. β) Γηα ηελ Γαιιηθή γιώζζα Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. DELF 1ER DEGRΔ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (ην νπνίν ρνξεγείην κέρξη ην 1996). CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεύεο. ΔΠΙΗΜΑΝΗ Η γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιύ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1) απνδεηθλύεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 π.δ 146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ 50/2001 Καζνξηζκόο πξνζόλησλ δηνξηζκνύ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ό- πσο απηό ηζρύεη» (ΦΔΚ 185/ /η.A ), ζε ζπλδπαζκό κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 π.δ. 116/2006 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/2001.» (ΦΔΚ 115/ / η.a», σο εμήο: α) Με Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηνπ λ. 2740/1999, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. ή β) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ησλ παλεπηζηεκίσλ CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή γ) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ άιισλ θνξέσλ (παλεπηζηεκίσλ ή κε) αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, εθόζνλ είλαη πηζηνπνηεκέλνη ή αλαγλσξηζκέλνη από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο νηθείαο ρώξαο γηα λα δηελεξγνύλ εμεηάζεηο θαη λα ρνξεγνύλ πηζηνπνηεηηθά γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Δάλ δελ ππάξρεη θνξέαο πηζηνπνίεζεο ή αλαγλώξηζεο ζηελ νηθεία ρώξα, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρώξαο ζηελ Διιάδα όηη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο παξαπάλσ θνξείο ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ σο κεηξηθή γιώζζα ηελ Αγγιηθή, είλαη απνδεθηά ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο απηήο ρώξαο σο έγθπ- Ο.Α. 10

11 ξα απνδεηθηηθά γλώζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Χο νηθεία ρώξα λνείηαη ε ρώξα ζηελ νπνία ε κεηξηθή ή επίζεκε γιώζζα είλαη ε Αγγιηθή Όινη νη ηίηινη ζπνπδώλ μέλεο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Δπίζεο: Η θαιή γλώζε ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη θαη κε απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνύο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο. Όια ηα αλσηέξσ πνπ αθνξνύλ ηελ απόδεημε ηεο γλώζεο μέλεο γιώζζαο πξνζθνκίδνληαη ζην πξσηόηππν ή ζε αληίγξαθν επηθπξσκέλν από αξκόδην όξγαλν, ε- θόζνλ δε έρνπλ εθδνζεί ζηελ αιινδαπή ζπλνδεύνληαη απαξαηηήησο θαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο. Η επίζεκε κεηάθξαζε όισλ ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ηίηισλ ζπνπδώλ μέλεο γιώζζαο γίλεηαη από αξκόδηα θαηά λόκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρώξαο ζηελ Διιάδα ή από δηθεγόξν ή από άκηζζν εξκελέα δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ λ. 148/ / εκείσζε: α) Γελ απαηηείηαη ε απόδεημε ηεο γλώζεο ηεο μέλεο γιώζζαο εάλ νη επηθαινύκελνη ηίηινη ζπνπδώλ έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθό, όπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα γιώζζα. β) Δίλαη απηνλόεην όηη ηίηινη ζπνπδώλ γλώζεο μέλεο γιώζζαο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ απνδεηθλύνπλ θαη ηε γλώζε θαηώηεξνπ (δεηνύκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο γιώζζαο. Η άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο, δελ απνδεηθλύεη ηελ άξηζηε γλώζε μέλεο γιώζζαο (π.δ 347/2003). Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαη αθξηβή κεηάθξαζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ βάζεη ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ε άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο. Δ. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο, πεξηέρνπζα ππνρξεσηηθώο ηα όξηα ειηθίαο θαη όια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 8 ηνπ Ν. 2190/1994 (όπσο ηζρύεη), λα δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνύ εθόζνλ εθδίδνληαη. Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο λα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο νηθείαο ππεξεζίαο θαη ζηνλ ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλόηεηαο ζηελ νπνία εδξεύεη ε ππεξεζία, ζπληαζζνκέλνπ θαη' άξζξν 21 9 ηνπ Ν. 2190/1994 (όπσο ηζρύεη) πξαθηηθνύ αλάξηεζεο. Σ. ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ αλαξηώληαη ζην θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Σήλνπ, ζπληαζζνκέλνπ πξαθηηθνύ αλάξηεζεο, ππνγξαθόκελνπ από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Καηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο, ζην Α- ΔΠ, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν δέθα (10) εκεξώλ από ηελ αλάξηεζή ηνπο. Γηα ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξαβόινπ ζην δεκόζην ηακείν ζαξάληα επξώ (40). Ο Γήκαξρνο Σήλνπ ίκνο Οξθαλόο Ο.Α. 11

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ 23-04-2013 Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ (Α.Α.Η. Α.Δ. ΟΣΑ) ------------------------------------------------------- Οδόρ. Μοςζηακλή, Παγκπήηιο ηάδιο Σηλ: 2180 264560/2810215080 Απιθμ. Ππυη ΜΔ1/2011.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ Απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο αλαθνηλψλεηαη φηη νη εγγξαθέο ησλ λενεηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 12 έσο θαη 30 επηεκβξίνπ απφ 9.00 π.κ. έσο 14κ.κ.. Οη λενεηζαθηέηνη πξνθεηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Αζήλα, 16 επηεκβξίνπ 2014 Αξ. Πξωη. 1119 ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα