ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 32 Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/93), 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της ΚΥΑ Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/ Β/2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως ισχύει. 2. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 231/Α/2009), Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οι κονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 3. Το Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 4. Τις διατάξεις της απόφασης υπ αρ. 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β/2009) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», καθώς και το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο (1ο) του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). 5. Την με αρ. 2672/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμο διοτήτων Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη (ΦΕΚ 2408/Β/2009). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δι ατάγματος και ειδικότερα από εκείνες των άρθρων 4 και 16, προκαλείται επί του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη που δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, καθ όσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και τόπος πραγματοποιούμενων ελέγχων, βαθμός υλοποιού μενων δράσεων κλπ). Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού ( ΚΑΕ 0873 αμοι βές νομικών προσώπων) των Υπουργείων Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή και του Π.Δ.Ε κατά περίπτωση. 7. Την υπ. αριθ. 30/2010 Γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο μεταφέρεται στο Ελληνικό Δίκαιο η Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 «για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση της Οδηγί ας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (L191/2005): α. Ορίζει το πλαίσιο για τη θέσπιση απαιτήσεων οικο λογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (ΠΚΕ), ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυ κλοφορία τους στην αγορά, με τρόπο που συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση και το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, με ταυτόχρονη αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. β. Τροποποιεί τα Προεδρικά Διατάγματα 335/1993 «Απαι τήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμ μόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρω παϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992» (ΦΕΚ 143/Α/1992), 178/1998 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/57ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της 3ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με τις απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των οικιακών ηλεκτρικών ψυγεί ων, καταψυκτών και συνδυασμών τους» (ΦΕΚ 131/Α/1996) και την Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης Δ6/Β/17682/2001 «Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για λαμπτήρες φθορισμού, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 (ΦΕΚ 1407/Β/2000).

2 1428 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΑΡΘΡΟ 2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (ΠΚΕ), προκειμένου να διατί θενται στην αγορά, ή/και να τίθενται σε λειτουργία. 2. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν με την επιφύλα ξη της νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων (Ν. 2939/2001,ΦΕΚ 179/Α/2001 και Π.Δ. 117/2004, ΦΕΚ 82/ Α/2004) όπως ισχύουν, καθώς και της νομοθεσίας περί χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί φθοριωμένων αερίων θερμοκηπίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/EK της 16ης Δεκεμβρίου του 2006, όπως ισχύουν (L 396/2006). 3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στα μέσα μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων. ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1. «προϊόν που καταναλώνει ενέργεια (ΠΚΕ)»: το προϊ όν το οποίο, αφού διατεθεί στην αγορά ή/και τεθεί σε λειτουργία, εξαρτάται από την κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, ορυκτά καύσιμα και ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές) για να λειτουργήσει σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται, καθώς και το προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση της ενέργειας αυτής, συμπεριλαμβανομέ νων των τμημάτων που εξαρτώνται από την κατανάλωση ενέργειας και προορίζονται να ενσωματωθούν σε ΠΚΕ που καλύπτονται από το παρόν, και τα οποία διατίθενται στην αγορά ή/και τίθενται σε λειτουργία ως μεμονωμέ να εξαρτήματα για τελικούς χρήστες, και των οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο τρόπο 2. «κατασκευαστικά στοιχεία και υπομονάδες συναρμο λόγησης»: εξαρτήματα που προορίζονται να ενσωματω θούν σε ΠΚΕ και τα οποία δεν διατίθενται στην αγορά ή/και τίθενται σε λειτουργία ως μεμονωμένα εξαρτήματα για τελικούς χρήστες ή οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των οποίων δεν μπορούν να αξιολογούνται με ανεξάρτητο τρόπο 3. «μέτρα εφαρμογής»: μέτρα που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν και τα οποία θεσπίζουν απαιτήσεις οικολο γικού σχεδιασμού για συγκεκριμένα ΠΚΕ ή για ορισμένες περιβαλλοντικές πτυχές τους 4. «διάθεση στην αγορά»: κυκλοφορία, για πρώτη φορά, ΠΚΕ στην κοινοτική αγορά, με σκοπό τη διανομή ή τη χρήση του στην Κοινότητα, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν, και ανεξάρτητα από την τεχνική πώλησης 5. «θέση σε λειτουργία»: η πρώτη χρήση ΠΚΕ εντός της Κοινότητας από τον τελικό χρήστη προς το σκοπό για τον οποίο προορίζεται 6. «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ΠΚΕ, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και είναι υπεύθυνο για τη συμ μόρφωσή τους με τις απαιτήσεις που ορίζονται σε αυτό, ενόψει της διάθεσής τους στην αγορά ή/και της θέσης τους σε λειτουργία, με τη δική του επωνυμία ή το δικό του σήμα ή για δική του χρήση. Εάν δεν υπάρχει κατα σκευαστής κατά τα οριζόμενα στην πρώτη πρόταση, ή εισαγωγέας κατά την έννοια του εδαφίου 8, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία ΠΚΕ, τα οποία εμπίπτουν στο παρόν, θεω ρείται κατασκευαστής 7. «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νο μικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να διεκ περαιώνει, εξ ονόματός του, όλες ή ορισμένες από τις υπο χρεώσεις και διατυπώσεις που συνδέονται με το παρόν 8. «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκα τεστημένο στην Κοινότητα που διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο των επιχειρη ματικών του δραστηριοτήτων 9. «υλικά»: το σύνολο των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των ΠΚΕ 10. «σχεδιασμός προϊόντος»: το σύνολο των διαδικασι ών που μετατρέπουν τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το προϊόν, από απόψεως νομικής, τεχνικής, ασφαλείας, λειτουργίας, αγοράς ή άλλης, σε τεχνικές προδιαγραφές ενός ΠΚΕ 11. «περιβαλλοντική πτυχή»: στοιχείο ή λειτουργία ενός ΠΚΕ που μπορεί να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 12. «περιβαλλοντική επίπτωση»: κάθε μεταβολή στο πε ριβάλλον η οποία προκύπτει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από ΠΚΕ κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 13. «κύκλος ζωής»: τα διαδοχικά και αλληλοσυνδεόμενα στάδια ενός ΠΚΕ, από τη χρήση της πρώτης ύλης έως την τελική διάθεσή του 14. «επαναχρησιμοποίηση»: κάθε ενέργεια με την οποία ένα ΠΚΕ ή εξαρτήματά του, που έχουν φτάσει στο τέλος της πρώτης χρήσης τους, χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάσθηκαν, συμπεριλαμβανομέ νης της συνεχούς χρήσης ενός ΠΚΕ, το οποίο επιστρέφε ται σε σημεία συλλογής, διανομείς, φορείς ανακύκλωσης ή κατασκευαστές, καθώς και της επαναχρησιμοποίησης ενός ΠΚΕ μετά από ανακατασκευή 15. «ανακύκλωση»: η επανεπεξεργασία αποβλήτων στα πλαίσια μιας διαδικασίας παραγωγής για τον αρχικό σκο πό ή για άλλους σκοπούς, όχι όμως για την ανάκτηση ενέργειας 16. «ανάκτηση ενέργειας»: κάθε χρήση καυσίμων αποβλή των ως μέσων παραγωγής ενέργειας μέσω της άμεσης καύσης με ή χωρίς άλλα απόβλητα αλλά με ανάκτηση της θερμότητας 17. «ανάκτηση»: κάθε εφαρμοστέα ενέργεια που προ βλέπεται στο Παράρτημα I B της ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ Β/1909/ ) 18. «απόβλητο»: κάθε ουσία ή αντικείμενο των κατηγορι ών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι Α της ΚΥΑ 50910/2727, (ΦΕΚ Β/1909/ ) την οποία ο κάτοχος απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει 19. «επικίνδυνο απόβλητο»: κάθε απόβλητο που εμπίπτει στο άρθρο 2, παράγραφος 2 της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β/383/ ) 20. «οικολογικό προφίλ»: περιγραφή, σύμφωνα με το σχετικό μέτρο εφαρμογής για το συγκεκριμένο ΠΚΕ, των εισροών και εκροών (όπως πρώτες ύλες, εκπομπές και απόβλητα) που συνδέονται με ένα ΠΚΕ καθ όλη τη δι άρκεια του κύκλου ζωής του και που είναι σημαντικές από την άποψη του περιβαλλοντικού αντίκτυπού του και εκφράζονται σε φυσικά μεγέθη, τα οποία μπορούν να μετρηθούν 21. «περιβαλλοντικές επιδόσεις» ενός ΠΚΕ: τα αποτελέ σματα της εκ μέρους του κατασκευαστή διαχείρισης των περιβαλλοντικών πτυχών του ΠΚΕ, όπως αντικατοπτρίζο νται στον φάκελο τεχνικών προδιαγραφών 22. «βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων»: η δια δικασία βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1429 ΠΚΕ, κατά τη διάρκεια διαδοχικών γενεών του, αν και όχι κατ ανάγκην για όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές του προϊόντος ταυτοχρόνως 23. «οικολογικός σχεδιασμός»: η ένταξη των περιβαλλο ντικών πτυχών στο σχεδιασμό του προϊόντος με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του ΠΚΕ καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 24. «απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού»: κάθε απαίτηση που αφορά ένα ΠΚΕ ή τον σχεδιασμό ενός ΠΚΕ, σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων, ή κάθε απαίτηση παροχής πληροφοριών για τις περιβαλλοντικές πτυχές ενός ΠΚΕ 25. «γενική απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού»: κάθε απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού που βασίζεται στο οικολογικό προφίλ συνολικά και που δεν θέτει συγκεκρι μένες οριακές τιμές για συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πτυχές 26. «ειδική απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού»: μια ποσο τικοποιημένη και μετρήσιμη απαίτηση οικολογικού σχεδια σμού που αφορά μια συγκεκριμένη περιβαλλοντική πτυχή ενός ΠΚΕ, όπως η κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση, υπολογιζόμενη για δεδομένη μονάδα επίδοσης 27. «εναρμονισμένο πρότυπο»: τεχνική προδιαγραφή που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Οδηγιών 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ, όπως αυτές ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό Δίκαιο με το Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α/ ). ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 22 του παρόντος, λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, για να διασφαλίζουν ότι τα ΠΚΕ που καλύπτονται από μέτρα εφαρμογής, μπορούν να διατίθενται στην αγορά ή/και να τίθενται σε λειτουργία, μόνο εάν συμμορφώνονται με τα εν λόγω μέτρα και φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν : i) να οργανώνουν κατάλληλους ελέγχους συμμόρφωσης των ΠΚΕ, σε κατάλληλη κλίμακα, και να υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του να αποσύρει από την αγορά μη συμμορφούμενα προϊόντα ΠΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 6, ii) να απαιτούν την παροχή όλων των αναγκαίων πλη ροφοριών εκ μέρους των ενδιαφερομένων, όπως ορίζεται στα μέτρα εφαρμογής, iii) να λαμβάνουν δείγματα των προϊόντων και να τα υποβάλλουν σε ελέγχους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος, iv) να τηρούν ενήμερη την Επιτροπή ως προς τα απο τελέσματα της επιτήρησης της αγοράς, v) να διασφαλίζουν ότι παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές και τους λοιπούς ενδιαφερομένους να υπο βάλλουν παρατηρήσεις προς αυτές σχετικά με τη συμ μόρφωση των προϊόντων. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ Όταν ο παραγωγός δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας και δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένος αντι πρόσωπος, η υποχρέωση: να διασφαλίζει ότι το ΠΚΕ το οποίο διαθέτει στην αγορά ή θέτει σε λειτουργία, συμμορφώνεται με τις απαι τήσεις του παρόντος και την υποχρέωση σήμανσης CE, να έχει διαθέσιμη τη δήλωση συμμόρφωσης και τον φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης (τεχνικό φάκελο), βαρύνει τον εισαγωγέα. ΑΡΘΡΟ 6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα εφαρ μογής, όπως περιγράφονται στο άρθρο 18 του παρόντος, τοποθετείται στο προϊόν η σήμανση συμμόρφωσης CE και εκδίδεται δήλωση συμμόρφωσης, με την οποία ο κα τασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διασφαλίζει και δηλώνει ότι το ΠΚΕ έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής. 2. Η σήμανση συμμόρφωσης CE αποτελείται από τα αρχικά «CE», όπως ορίζεται στο Παράρτημα III. Η σήμανση CE τίθεται κατά τρόπο ώστε να είναι ορατή, ευανάγνω στη και ανεξίτηλη επί των ΠΚΕ και σε κάθε άλλη περίπτω ση όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, πάνω στη συσκευασία και τα συνοδευτικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ. 3. Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα VI και παραπέμπει στο σχετικό μέτρο εφαρμογής. 4. Η τοποθέτηση στο ΠΚΕ σημάτων που ενδέχεται να παραπλανήσουν τους χρήστες, ως προς την έννοια ή τη μορφή της σήμανσης CE, απαγορεύεται. 5. Οι πληροφορίες που προβλέπεται να παρέχονται σύμφωνα με το μέρος 2 του Παραρτήματος Ι πρέπει να είναι διατυπωμένες στην Ελληνική γλώσσα, όταν το ΠΚΕ φθάνει στον τελικό χρήστη. Επιτρέπεται επίσης η παροχή των εν λόγω πληροφορι ών και σε μία ή περισσότερες άλλες επίσημες κοινοτικές ή/και εκτός Ε.Ε. χωρών γλώσσες. Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου του παρόντος λαμβάνονται ιδίως υπόψη: α) η δυνατότητα παροχής των πληροφοριών με εναρ μονισμένα σύμβολα ή αναγνωρισμένους κωδικούς ή άλλα μέτρα β) το είδος των χρηστών που προβλέπεται να χρησι μοποιήσουν το ΠΚΕ και η φύση των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 1. Δεν απαγορεύεται, περιορίζεται ή παρεμποδίζεται η διάθεση στην αγορά ή/και η θέση σε λειτουργία στην Ελληνική επικράτεια ενός ΠΚΕ, που έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής και φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 6, για λόγους απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού που αφορούν τις παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι μέρος 1, οι οποίες καλύπτονται από σχετικό μέτρο εφαρμογής, 2. Δεν απαγορεύεται, περιορίζεται ή παρεμποδίζεται, για λόγους απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού που αφορούν τις παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι μέρος 1, η διάθεση στην αγορά ή/και η θέση σε λειτουργία στην Ελληνική επικρά τεια ενός ΠΚΕ που φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 6 και για το οποίο δεν προβλέπεται απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού. 3. Δεν εμποδίζεται η παρουσίαση, π.χ. σε εμπορικές εκθέσεις και επιδείξεις, ΠΚΕ τα οποία δεν συμφωνούν με τις διατάξεις του παρόντος και του σχετικού μέτρου εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ορατή έν δειξη σύμφωνα με την οποία δεν διατίθενται στην αγο ρά/τίθενται σε λειτουργία έως ότου συμμορφωθούν με τις διατάξεις αυτές.

4 1430 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. Όταν οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του πα ρόντος διαπιστώνουν ότι ένα ΠΚΕ που φέρει τη σήμαν ση CE σύμφωνα με το άρθρο 6 και χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος και του σχετικού μέτρου εφαρμογής, μεριμνούν για την άρση της μη συμμόρφω σης, υποχρεώνοντας τον κατασκευαστή, ή τον εξουσιο δοτημένο αντιπρόσωπο, ή τον εισαγωγέα, να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του ΠΚΕ με τις διατάξεις του σχετικού μέ τρου εφαρμογής και φέρει τη σήμανση CE. 2. Σε περίπτωση που υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ένα ΠΚΕ δεν συμμορφώνεται, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα τα οποία, αναλόγως της βαρύτη τας της μη συμμόρφωσης, μπορεί να φθάνουν και στην απαγόρευση της διάθεσής του στην αγορά. Τα ανωτέρω μέτρα αίρονται, εφ όσον αποδειχθεί η συμμόρφωση, 3. Όταν οι αρμόδιες αρχές διαπιστώνουν συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση ενός ΠΚΕ, μπορούν να αποφασίζουν τον περιορισμό ή/και την απαγόρευση της διάθεσης του εν λόγω ΠΚΕ στην αγορά ή/και τη θέση του σε λειτουργία ή την ασφαλή απόσυρσή του από την αγορά. 4. Κάθε απόφαση η οποία λαμβάνεται από τις αρμόδι ες αρχές σύμφωνα με το παρόν και η οποία περιορίζει ή απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός ΠΚΕ, αναφέρει με ακρίβεια τους λόγους που την επέβαλαν. 5. Κατά της ως άνω απόφασης της αρμόδιας αρχής, που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, αυτός δύναται να ασκήσει τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς και εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ.1 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/ ). Στην ως άνω απόφαση θα γίνεται ειδική μνεία για τις δυ νατότητες προσβολής της, την προθεσμία ασκήσεως τους καθώς και τις συνέπειες παράληψης άσκησης αυτών. ΑΡΘΡΟ 9 ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν αμέσως την Επιτρο πή και τα άλλα κράτη μέλη για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρ θρου 8, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους και, ιδίως, διευκρινίζοντας αν η μη συμμόρφωση οφείλεται: α) στη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής β) στην εσφαλμένη εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 παρά γραφος 2 γ) σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος 2. ΑΡΘΡΟ 10 ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και τα εντεταλμένα όργανα και φορείς για την πραγματοποίηση των πάσης φύσεως ελέγχων και δοκι μών, τηρούν, όπου απαιτείται, την αρχή της εμπιστευτι κότητας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 2. Με την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου, οι αρ μόδιες αρχές προβαίνουν στη δημοσιοποίηση των αποφά σεων, πληροφοριών και στοιχείων, στο δικτυακό τόπο των αρμόδιων αρχών, στον πληρέστερο βαθμό που κρίνεται αναγκαίος για την προστασία των δημοσίων συμφερόντων, των χρηστών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός ΠΚΕ που κα λύπτεται από μέτρα εφαρμογής, ή/και τη θέση ενός ΠΚΕ σε λειτουργία, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του μεριμνά για τη διενέργεια αξιολόγησης σχετικά με τη συμμόρφωση του ΠΚΕ με όλες τις οικείες απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής. 2. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης κα θορίζονται από τα μέτρα εφαρμογής και αφήνουν στους κατασκευαστές τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου σχεδιασμού, που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙV, και του συστήματος διαχείρισης, που ανα φέρεται στο Παράρτημα V. Όταν είναι δεόντως δικαιο λογημένη και ανάλογη προς τον κίνδυνο, η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης επιλέγεται μεταξύ των σχετικών ενοτήτων που περιγράφονται στην Απόφαση 93/465/ΕΟΚ. Όταν οι αρμόδιες αρχές έχουν ισχυρές ενδείξεις μη συμ μόρφωσης ενός ΠΚΕ, δημοσιεύουν το ταχύτερο δυνατόν τεκμηριωμένη αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ΠΚΕ, την οποία μπορεί να διεξαγάγει αρμόδιος προς τούτο φορέας, ώστε να καταστεί δυνατή, εφόσον απαιτείται, η έγκαιρη διορθωτική επέμβαση. Αν ένα ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό καταχωρημένο σύμφωνα με τον Κανονισμό 761/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και η σχεδιαστική λειτουργία περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής αυτής της καταχώρισης, το σύστημα διαχείρι σης αυτού του οργανισμού τεκμαίρεται ότι έχει συμμορ φωθεί με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος V. Αν ένα ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό ο οποίος διαθέτει σύστημα διαχείρισης που περιλαμβάνει τη λειτουργία του σχεδια σμού του προϊόντος και το οποίο εφαρμόζεται σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα, οι αριθμοί αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το σύστημα διαχείρισης τεκ μαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες απαι τήσεις του Παραρτήματος V. 3. Μετά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λει τουργία ενός ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διατηρεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφο ρούν την διενέργεια αξιολόγησης συμμόρφωσης καθώς και δηλώσεις συμμόρφωσης για χρονικό διάστημα 10 ετών μετά την κατασκευή του τελευταίου ΠΚΕ, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να δύνανται να προβούν σε διενέργεια επιθεώρησης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών εντός 10 ημερών μετά την παραλαβή του σχετικού εγγράφου που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή/και τηλεομοιοτυπία. 4. Τα δικαιολογητικά που αφορούν στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης και στη δήλωση συμμόρφωσης που ανα φέρονται στο άρθρο 6 συντάσσονται σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και προσκομί ζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1431 ΑΡΘΡΟ 12 ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Τα ΠΚΕ που φέρουν την αναφερόμενη στο άρθρο 6 σήμανση CE τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής. 2. Τα ΠΚΕ για τα οποία έχουν εφαρμοσθεί εναρμονι σμένα πρότυπα, οι αριθμοί αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής στο οποίο αναφέρονται τα εν λόγω πρότυπα. 3. Τα ΠΚΕ στα οποία έχει απονεμηθεί το κοινοτικό οι κολογικό σήμα σύμφωνα με τον Κανονισμό 1980/2000/ΕΚ τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του σχετικού μέτρου εφαρμο γής, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις καλύπτονται από το οικολογικό σήμα. 4. Για τους σκοπούς της τεκμαιρόμενης συμμόρφωσης στο πλαίσιο του παρόντος μπορεί να θεωρηθεί ότι και άλλα οικολογικά σήματα πληρούν ισοδύναμους όρους με το κοινοτικό οικολογικό σήμα σύμφωνα με τον Κανονι σμό 1980/2000/ΕΚ, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση της Επιτροπής. Τα ΠΚΕ στα οποία έχουν απονεμηθεί τέτοια οικολογικά σήματα, τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του σχετικού μέτρου εφαρμογής, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις καλύ πτονται από το οικολογικό σήμα. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) μεριμνά στα πλαίσια του άρθρου 3 του Ν. 372/76 (ΦΕΚ 166/Α/ ) για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε να καθίστα ται δυνατή η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης των εναρμονισμένων προτύπων. 2. Όταν ο ΕΛΟΤ ή/και οι αρμόδιες υπηρεσίες θεωρούν ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα, η εφαρμογή των οποίων τεκμαίρεται ότι πληροί τις ειδικές διατάξεις ενός μέτρου εφαρμογής, δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις εν λόγω διατάξεις, ενημερώνουν σχετικά τη μόνιμη επιτροπή που συστάθηκε με το άρθρο 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το ΠΔ 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α/2001), αναφέροντας τους σχετικούς λόγους, προκειμένου η επιτροπή να διατυπώσει τη γνώμη της κατεπειγόντως. ΑΡΘΡΟ 14 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Μέσω των μέτρων εφαρμογής οι κατασκευαστές ή τους εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά ή/και θέτουν σε λειτουργία κατασκευαστι κά στοιχεία και υπομονάδες συναρμολόγησης μπορεί να υποχρεώνονται να παρέχουν στον κατασκευαστή ενός ΠΚΕ που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής τις σχετικές πληροφορίες για την υλική σύνθεση και για την κατανά λωση ενέργειας, υλικών ή/και πόρων των κατασκευαστι κών στοιχείων ή υπομονάδων συναρμολόγησης. Οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών από τον κατα σκευαστή ή/και τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του κατά το Παράρτημα I μέρος 2, είναι αναλογικές και λαμ βάνουν υπόψη το εύλογο του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικών ευαίσθητων πληροφοριών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. ΑΡΘΡΟ 15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Οι αρμόδιες για την εφαρμογή του παρόντος αρχές συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και παρέχουν προς την Επιτροπή πληροφορίες, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, ούτως ώστε να υποβοηθείται η εφαρ μογή του παρόντος, και ιδίως η εφαρμογή των άρθρων 8, 9 και 10. ΑΡΘΡΟ 16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ορίζονται στα πλαίσια των Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ ) και του άρθρου 37 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/ ) ως ισχύουν οι δράσεις και τα μέτρα που βοηθούν τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να ενσωματώσουν περιβαλλοντικές παρα μέτρους, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αποδο τικότητας, κατά το σχεδιασμό των προϊόντων τους. Στο πλαίσιο των ανωτέρω νόμων δύνανται επίσης να ορίζονται οι δράσεις ενίσχυσης των δικτύων και δομών παροχής βοήθειας, για την ενθάρρυνση των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, να υιοθετήσουν, ήδη από το στά διο του σχεδιασμού του προϊόντος, περιβαλλοντικά υγιή προσέγγιση και να προσαρμοσθούν προς τη μελλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα εφαρμογής, οι κατα σκευαστές διασφαλίζουν, υπό τη μορφή που κρίνουν κα τάλληλη, ότι στους καταναλωτές των ΠΚΕ παρέχονται: η αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην αειφόρο χρήση του προϊόντος, τα οικολογικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και τα οφέλη του οικολογικού σχεδιασμού, όταν τα μέτρα εφαρ μογής το απαιτούν. ΑΡΘΡΟ 18 ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ Οι εθελοντικές συμφωνίες ως μονομερείς δεσμεύεις της βιομηχανίας ή άλλα μέτρα αντιστάθμισης που προτείνο νται ως εναλλακτικές λύσεις αντί των μέτρων εφαρμογής στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας αξιολογούνται του λάχιστον βάσει του Παραρτήματος VIII. ΑΡΘΡΟ 19 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Οι αρμόδιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στα καθοριζόμενα από την οικεία ευρωπαϊκή νομοθεσία όργανα (fora) διαβούλευσης, επιτροπές κ.α., οφείλουν να συμβάλλουν στον ορισμό και στην αναθεώρηση των μέτρων εφαρμογής, στην εξέταση της αποτελεσματικότητας των καθιερωμένων μηχανισμών εποπτείας της αγοράς και στην αξιολόγηση των εθελο ντικών μηχανισμών και άλλων μέτρων αυτορρύθμισης. ΑΡΘΡΟ 20 ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, εισάγει, πωλεί ή με ταπωλεί και γενικά διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία ΠΚΕ που εμπίπτει στις διατάξεις του παρό

6 1432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ντος, κατά παράβαση των διατάξεών του, ή εμποδίζει το σχετικό έλεγχο, υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο από μέχρι και ΕΥΡΩ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο τουλάχιστον διπλάσιο του αρ χικά επιβληθέντος. Σε περιπτώσεις όπου θίγονται θέματα υγείας, ασφάλειας και προστασίας των χρηστών και του περιβάλλοντος, εκτός των ανωτέρω ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές 2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο υπεύθυνοι οφείλουν: α) να επιτρέπουν στα εντεταλμένα όργανα των αρμόδι ων υπηρεσιών του άρθρου 22 την είσοδο στους χώρους κατασκευής, πωλήσεως, ή αποθηκεύσεως, να θέτουν στη διάθεσή τους οιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί που έχει σχέση με την κατασκευή ή προέλευση του εν λόγω υλικού και να διευκολύνουν το έργο των οργάνων αυτών και β) να παραδίδουν δείγματα, χωρίς αντάλλαγμα, στα αρμόδια για τον έλεγχο των ΠΚΕ όργανα και να αποστέλ λουν, εφόσον τους ζητηθεί, σε εργαστήριο για έλεγχο οπουδήποτε τους ήθελε υποδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 22, τα σφραγισμένα δείγματα του τύπου του υλικού που πρόκειται να ελεγχθεί. Τα δείγματα αυτά επιστρέφονται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου εφό σον διαπιστώνεται η συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του παρόντος και δεν έχουν κατά τον έλεγχο αλλοιωθεί ώστε να καθίστανται ακατάλληλα για χρήση. 3. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από κλήση σε ακρόαση του υποχρέου σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999). Με την ίδια απόφαση δύναται να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση και πώληση των ανωτέρω ΠΚΕ στην αγορά ή/και να επιβάλλεται η απόσυρση αυτών από την αγορά. 4. Κάθε απόφαση εκδιδόμενη σύμφωνα με το παρόν άρθρο που επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο ή/και απαγό ρευση της διάθεσης και πώλησης ΠΚΕ στην αγορά ή/και απόσυρση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να γνωστοποιείται άμεσα στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή ή/και τηλεομοιοτυπία. 5. Πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει του παρόντος βεβαιώ νονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις ισχύουσες δια τάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. 6. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9. ΑΡΘΡΟ 21 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι οι κάτωθι υπηρεσίες: Α. Η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Β. Η 4η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικο νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σε συνεργασία κατά περίπτωση με την 3η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομη χανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ίδιου Υπουργείου. Για τους σκοπούς του ελέγχου της αγοράς ΠΚΕ και όπου κρίνεται σκόπιμο από την αρμόδια προς τούτο αρχή, ζητείται η συνδρομή και άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου όπως ΔΟΥ, Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, Τελωνείων, Ελληνικής Αστυνομίας, Επιμελη τηρίων, υπηρεσίες Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Περι φερειών κ.α. τηρουμένου κατά περίπτωση του απορρήτου, για την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων ή/και την διάθεση προσωπικού για τον επιτόπιο έλεγχο της υπεύθυνης επιχείρησης/προσώπου. ΑΡΘΡΟ 22 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Το Π.Δ. 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/1993) τροποποιείται ως εξής: α. Το άρθρο 6 διαγράφεται. β. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 9 α. Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, εισάγει, πωλεί ή με ταπωλεί και γενικά διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία λέβητες του άρθρου 1, κατά παράβαση των διατάξεών του, ή εμποδίζει το σχετικό έλεγχο, υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο από μέχρι και ΕΥΡΩ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Σε περίπτω ση υποτροπής, οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο τουλάχιστον διπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος. Σε πε ριπτώσεις όπου θίγονται θέματα υγείας, ασφάλειας και προστασίας, εκτός των ανωτέρω ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. β. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο υπεύθυνοι οφείλουν α) να επιτρέπουν στα εντεταλμένα όργανα των αρμόδιων υπηρεσιών του άρθρου 10 την είσοδο στους χώ ρους κατασκευής, πωλήσεως ή αποθηκεύσεως, να θέτουν στη διάθεσή τους οιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί που έχει σχέση με την κατασκευή ή προέλευση των εν λόγω προϊόντων και να διευκολύνουν το έργο των οργάνων αυτών και β) να παραδίδουν δείγματα προϊόντων, χωρίς αντάλλαγμα, στα αρμόδια για τον έλεγχό τους όργανα και να αποστέλλουν, εφόσον τους ζητηθεί, σε εργαστή ριο για έλεγχο οπουδήποτε τους ήθελε υποδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 10, τα σφραγισμέ να δείγματα του τύπου του προϊόντος που πρόκειται να ελεγχθεί. Τα δείγματα αυτά επιστρέφονται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου εφόσον διαπιστώνεται η συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του παρόντος και δεν έχουν κατά τον έλεγχο αλλοιωθεί ώστε να καθίστανται ακατάλληλα για χρήση. γ. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από κλήση σε ακρόαση του υπόχρεου, σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999). Με την ίδια απόφαση δύναται να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση και πώληση λεβήτων στην αγορά ή/και να επι βάλλεται η απόσυρση αυτών από την αγορά. δ. Απόφαση εκδιδόμενη σύμφωνα με το παρόν που επι βάλλει χρηματικό πρόστιμο ή/και απαγόρευση της διάθε σης και πώλησης ενός λέβητα στην αγορά ή/και απόσυρση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και γνωστοποιείται άμεσα στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή ή/και τηλεομοιοτυπία. ε. Πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει του παρόντος βεβαιώ νονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις ισχύουσες δια τάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. στ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν την Ευρωπα ϊκή Επιτροπή σχετικά με τη λήψη κάθε μέτρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αναφέροντας τους λόγους για τη σχετική απόφαση.» γ. Μετά το άρθρο 10 και πριν από το άρθρο 11 παρεμ βάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1433 «Άρθρο 10α Το παρόν αποτελεί μέτρο εφαρμογής, κατά την έννοια του άρθρου 15 της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, όπως αυτή ενσωματώνεται στο Ελληνικό Δίκαιο, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση κατά τη χρήση, σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.» δ. Στο Παράρτημα I, το τμήμα 2 διαγράφεται. ε. Το Παράρτημα ΙΙ διαγράφεται. 2. Το Π.Δ.178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) τροποποιείται ως εξής: α. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 7 α. Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, εισάγει, πωλεί ή με ταπωλεί και γενικά διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία ψυκτικές συσκευές που καλύπτονται από το παρόν, κατά παράβαση των διατάξεών του, ή εμποδίζει το σχετικό έλεγχο, υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο από μέχρι και ΕΥΡΩ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Σε περίπτωση υποτροπής, οι παραβάτες τι μωρούνται με πρόστιμο τουλάχιστον διπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος. Σε περιπτώσεις όπου θίγονται θέματα υγείας, ασφάλειας και προστασίας, εκτός των ανωτέρω ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στις αρμόδιες εισαγ γελικές αρχές. β. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο υπεύθυνοι οφείλουν α) να επιτρέπουν στα εντεταλμένα όργανα των αρμόδιων υπηρεσιών του άρθρου 8 την είσοδο στους χώ ρους κατασκευής, πωλήσεως ή αποθηκεύσεως, να θέτουν στη διάθεσή τους οιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί που έχει σχέση με την κατασκευή ή προέλευση των εν λόγω προϊόντων και να διευκολύνουν το έργο των οργάνων αυτών και β) να παραδίδουν δείγματα προϊόντων, χωρίς αντάλλαγμα, στα αρμόδια για τον έλεγχό τους όργανα και να αποστέλλουν, εφόσον τους ζητηθεί, σε εργαστή ριο για έλεγχο οπουδήποτε τους ήθελε υποδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 8, τα σφραγισμένα δείγματα του τύπου του προϊόντος που πρόκειται να ελεγχθεί. Τα δείγματα αυτά επιστρέφονται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου εφόσον διαπιστώνεται η συμμόρ φωσή τους προς τις διατάξεις του παρόντος και δεν έχουν κατά τον έλεγχο αλλοιωθεί ώστε να καθίστανται ακατάλληλα για χρήση. γ. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μετά από κλήση σε ακρόαση του υπόχρεου σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999). Με την ίδια απόφαση δύναται να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση και πώληση ψυκτικών συσκευών στην αγορά ή/και να επιβάλλεται η απόσυρση αυτών από την αγορά. δ. Απόφαση εκδιδόμενη σύμφωνα με το παρόν που επι βάλλει χρηματικό πρόστιμο ή/και απαγόρευση της διά θεσης και πώλησης μιας ψυκτικής συσκευής στην αγορά ή/και απόσυρση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και γνωστοποιείται άμεσα στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή ή/και τηλεομοιοτυπία. ε. Πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει του παρόντος βεβαιώ νονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις ισχύουσες δια τάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. στ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν την Ευρωπα ϊκή Επιτροπή σχετικά με τη λήψη κάθε μέτρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αναφέροντας τους λόγους για τη σχετική απόφαση.» β. Μετά το άρθρο 8 και πριν το άρθρο 9 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 8α Το παρόν αποτελεί μέτρο εφαρμογής, κατά την έννοια του Αρθρου 15 της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, όπως αυτή ενσωματώνεται στο Ελληνικό Δίκαιο, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση κατά τη χρήση σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.» 3. Η Δ6/Β/17862 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) κοινή υπουργική από φαση τροποποιείται ως εξής: α. Το άρθρο 7 παράγραφος 1 τροποποιείται ως ακο λούθως: Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, εισάγει, πωλεί ή μετα πωλεί και γενικά διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λει τουργία στραγγαλιστικά πηνία που καλύπτονται από την παρούσα, κατά παράβαση των διατάξεών της, ή εμποδίζει το σχετικό έλεγχο, υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο από μέχρι και ΕΥΡΩ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Σε περίπτωση υποτροπής, οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο τουλάχιστον διπλάσιο του αρ χικά επιβληθέντος. Σε περιπτώσεις όπου θίγονται θέματα υγείας, ασφάλειας και προστασίας, εκτός των ανωτέρω ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στις αρμόδιες εισαγ γελικές αρχές. β. Μετά το άρθρο 8 και πριν το άρθρο 9 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: «Άρθρο 8α Η παρούσα αποτελεί μέτρο εφαρμογής, κατά την έννοια του Άρθρου 15 της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, όπως αυτή ενσωματώνεται στο Ελληνικό Δίκαιο, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση κατά τη χρήση σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.» ΑΡΘΡΟ 23 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι διατάξεις της ΚΥΑ Β/13352/2635/ (ΦΕΚ 437/ Β/1990) με την οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έν νομη τάξη η Οδηγία 86/594/ΕΚ του Συμβουλίου, ισχύουν μέχρι την έκδοση σχετικών μέτρων εφαρμογής από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα για τον αερόφερτο θόρυβο που παράγουν οι οικιακές συσκευές, οπότε και αυτοδίκαια καταργούνται. ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Τα Παραρτήματα I VIII προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Μέθοδος καθορισμού των γενικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού Οι γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού αποσκο πούν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ΠΚΕ, με γνώμονα τις σημαντικές περιβαλλοντικές του πτυχές και χωρίς καθορισμό οριακών τιμών. Η μέθοδος σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα εφαρμόζεται όταν δεν ενδεί κνυται να οριστούν οριακές τιμές για την υπό εξέταση ομάδα προϊόντων. Κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή σχεδίου μέτρου εφαρμογής το οποίο θα υποβληθεί στην επιτροπή του άρθρου 19 της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ, η Επι

8 1434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) τροπή προσδιορίζει σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές οι οποίες διευκρινίζονται στο μέτρο εφαρμογής. Κατά την κατάρτιση μέτρων εφαρμογής που θεσπίζουν γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με το άρθρο 15 της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ, η Επιτροπή προσδι ορίζει, όπως ενδείκνυται ανάλογα με το ΠΚΕ που καλύπτε ται από το μέτρο εφαρμογής, τις σχετικές παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού εκ των απαριθμούμενων στο μέρος 1, τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών εκ των απαριθμούμενων στο μέρος 2 και τις απαιτήσεις για τον κατασκευαστή εκ των απαριθμούμενων στο μέρος 3. Μέρος 1. Παράμετροι οικολογικού σχεδιασμού για τα ΠΚΕ 1.1. Οι σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές προσδιορίζο νται με συνεκτίμηση των ακόλουθων φάσεων του κύκλου ζωής του προϊόντος και στο βαθμό που αυτές συνδέονται με τον σχεδιασμό του προϊόντος: α) επιλογή και χρησιμοποίηση πρώτων υλών β) κατασκευή γ) συσκευασία, μεταφορά και διανομή δ) εγκατάσταση και συντήρηση ε) χρήση στ) τέλος ζωής, ήτοι κατάσταση ενός ΠΚΕ που έχει φθάσει στο τέλος της πρώτης του χρήσης έως την τελική διάθεσή του Για κάθε φάση, πρέπει να εκτιμώνται οι ακόλουθες περιβαλλοντικές πτυχές, ανάλογα με την περίπτωση: α) προβλεπόμενη κατανάλωση υλικών, ενέργειας και άλλων πόρων, όπως γλυκού νερού β) προβλεπόμενες εκπομπές στον αέρα, το νερό ή το έδαφος γ) προβλεπόμενη ρύπανση μέσω φυσικών φαινομένων, όπως ο θόρυβος, οι δονήσεις, οι ακτινοβολίες, τα ηλε κτρομαγνητικά πεδία δ) προβλεπόμενη παραγωγή αποβλήτων ε) δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών ή/και ενέργειας, λαμβανομένης υπόψη της οδηγίας 2002/96/ΕΚ Ιδιαίτερα, πρέπει να χρησιμοποιούνται και να συ μπληρώνονται από άλλες, οσάκις απαιτείται, οι ακόλουθες παράμετροι για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων βελ τίωσης των περιβαλλοντικών πτυχών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο: α) βάρος και όγκος του προϊόντος β) χρήση υλικών που προέρχονται από δραστηριότητες ανακύκλωσης γ) κατανάλωση ενέργειας, νερού και άλλων πόρων καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής δ) χρήση ουσιών που ταξινομούνται ως επικίνδυνες για την υγεία ή/και το περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27 Ιουνίου 1967, περί προ σεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών και λαμβανομένης υπόψη της νομοθεσίας σχετικά με την εμπορία και τη χρήση συγκεκριμένων ουσιών, όπως οι οδηγίες 76/769/ ΕΟΚ ή 2002/95/ΕΚ ε) ποσότητα και φύση των αναλωσίμων που χρειάζονται για τη σωστή χρήση και συντήρηση στ) ευχέρεια επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, όπως εκφράζεται μέσω των εξής στοιχείων: αριθμός χρη σιμοποιουμένων υλικών και εξαρτημάτων, χρήση τυπο ποιημένων εξαρτημάτων, χρόνος που απαιτείται για την αποσυναρμολόγηση, πολυπλοκότητα των εργαλείων που απαιτούνται για την αποσυναρμολόγηση, χρήση προτύ πων κωδικοποίησης για τον προσδιορισμό των εξαρτη μάτων και των υλικών που είναι κατάλληλα για επανα χρησιμοποίηση και ανακύκλωση (συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης των πλαστικών εξαρτημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO), χρήση εύκολα ανακυκλώσιμων υλικών, ευχερής πρόσβαση σε πολύτιμα και άλλα ανακυκλώσιμα εξαρτήματα και υλικά, ευχερής πρόσβαση σε εξαρτήματα και υλικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ζ) ενσωμάτωση μεταχειρισμένων εξαρτημάτων η) αποφυγή τεχνικών λύσεων που βλάπτουν την επα ναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση εξαρτημάτων και ολόκληρων συσκευών θ) παράταση του χρόνου ζωής, όπως εκφράζεται μέσω των εξής στοιχείων: ελάχιστη εγγυημένη διάρκεια ζωής, ελάχιστο διάστημα διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, δο μοστοιχειωτός σχεδιασμός, δυνατότητα αναβάθμισης, δυνατότητα επιδιόρθωσης ι) ποσότητες παραγομένων αποβλήτων και ποσότητες παραγομένων επικίνδυνων αποβλήτων ια) εκπομπές στον αέρα (αέρια θερμοκηπίου, παράγο ντες οξίνισης, πτητικές οργανικές ενώσεις, ουσίες που εξασθενούν τη στιβάδα του όζοντος, ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι, βαρέα μέταλλα, λεπτά σωματίδια και αιωρούμενα σωματίδια), με την επιφύλαξη της οδηγίας 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 Δεκεμβρίου 1997, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα ιβ) εκπομπές στο νερό (βαρέα μέταλλα, ουσίες που έχουν αρνητική επίδραση στο ισοζύγιο οξυγόνου, ανθε κτικοί οργανικοί ρύποι) ιγ) εκπομπές στο έδαφος (ιδίως διαρροή και διάχυση επικίνδυνων ουσιών κατά τη φάση της χρήσης των προ ϊόντων, και κίνδυνος απόπλυσης κατά τη διάθεση των προϊόντων ως αποβλήτων). Μέρος 2. Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών Τα μέτρα εφαρμογής μπορεί να απαιτούν από τον κα τασκευαστή την παροχή πληροφοριών, οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάζουν τον τρόπο χειρισμού, χρήσης ή ανακύκλωσης του προϊόντος από μέρη άλλα πλην του κατασκευαστή. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περι λαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση: πληροφορίες από τον σχεδιαστή σχετικά με τη δια δικασία κατασκευής, πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τα σημα ντικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις του προϊόντος οι πληροφορίες αυτές πρέπει να συνοδεύουν το προϊόν, όταν αυτό διατίθεται στην αγορά, ούτως ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να συγκρίνει αυτές τις πτυχές των προϊόντων, πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης του προϊόντος, προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπός του στο περιβάλλον και να διασφαλίζεται η βέλτιστη προσδοκώ μενη διάρκεια ζωής του, καθώς και σχετικά με τον τρόπο επιστροφής του προϊόντος μετά το τέλος της ζωής του, και, ανάλογα με την περίπτωση, παροχή πληροφοριών για την περίοδο διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και για τις δυνατότητες για βελτίωση του προϊόντος, παροχή πληροφοριών για τις εγκαταστάσεις επεξερ γασίας σχετικά με την αποσυναρμολόγηση, την ανακύ κλωση ή τη διάθεση του προϊόντος μετά το τέλος της ζωής του. * *

9 ΦΕΚ 70 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1435 Οι πληροφορίες πρέπει να βρίσκονται επάνω στο ίδιο το προϊόν, όταν αυτό είναι δυνατόν. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από άλλη κοινοτική νομοθεσία, όπως η οδηγία 2002/96/ΕΚ. Μέρος 3. Απαιτήσεις για τον κατασκευαστή 1. Λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές πτυχές οι οποίες, σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής, είναι δυνατόν να επηρεάζονται ουσιαστικά από τον σχεδιασμό του προ ϊόντος, οι κατασκευαστές ΠΚΕ υποχρεούνται να διενερ γούν αξιολόγηση του μοντέλου ΠΚΕ καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, με βάση ρεαλιστικές παραδοχές σχετικά με τις κανονικές συνθήκες και για τους σκοπούς της χρησιμοποίησής του. Άλλες περιβαλλοντικές πτυχές μπορεί να εξετάζονται σε εθελοντική βάση. Με βάση αυτή την αξιολόγηση, οι κατασκευαστές κα ταρτίζουν το οικολογικό προφίλ του ΠΚΕ. Το οικολογικό προφίλ βασίζεται σε χαρακτηριστικά του προϊόντος που έχουν σχέση με το περιβάλλον και σε εισροές/εκροές που προκύπτουν καθ» όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος και εκφράζονται σε φυσικά μεγέθη τα οποία είναι δυνατόν να μετρηθούν. 2. Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν την αξιολόγηση αυτή για να αξιολογούν τις εναλλακτικές σχεδιαστικές λύσεις και την επιτευχθείσα περιβαλλοντική επίδοση του προϊόντος βάσει κριτηρίων αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης προσδιορίζονται από την Επι τροπή στο μέτρο εφαρμογής βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώνονται κατά την κατάρτιση του μέτρου. Η επιλογή συγκεκριμένης σχεδιαστικής λύσης εξασφα λίζει εύλογη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων περιβαλλο ντικών πτυχών και μεταξύ, αφενός, των περιβαλλοντικών πτυχών και άλλων σχετικών θεμάτων, όπως η ασφάλεια και η υγεία, οι τεχνικές απαιτήσεις λειτουργικότητας, ποι ότητας και επιδόσεων, και, αφετέρου, των οικονομικών πτυχών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους κατασκευής και της δυνατότητας εμπορίας, τηρουμένου, συγχρόνως, του συνόλου της σχετικής νομοθεσίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Μέθοδος καθορισμού των ειδικών απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού Οι ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού αποσκο πούν στη βελτίωση μιας επιλεγμένης περιβαλλοντικής πτυχής του προϊόντος. Μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή απαιτήσεων για μειωμένη κατανάλωση ενός συγκεκρι μένου πόρου, όπως όρια για τη χρήση αυτού του πόρου κατά τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής του ΠΚΕ, όπως ενδείκνυται (π.χ. όρια για την κατανάλωση νερού στη φάση της χρήσης ή για τις ποσότητες ενός συγκεκριμένου υλικού που ενσωματώνεται στο προϊόν ή απαίτηση για τις ελάχιστες ποσότητες ανακυκλωμένου υλικού). Κατά την κατάρτιση μέτρων εφαρμογής που καθορίζουν ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού δυνάμει του άρθρου 15, η Επιτροπή προσδιορίζει, όπως ενδείκνυται ανάλογα με το ΠΚΕ που καλύπτεται από το μέτρο εφαρ μογής, τις σχετικές παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού εκ των απαριθμούμενων στο Παράρτημα Ι, μέρος 1 και ορίζει το επίπεδο των απαιτήσεων αυτών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19, παράγραφος 2, ως ακο λούθως: 1. Στην τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση επιλέγεται ένας αριθμός αντιπροσωπευτικών μοντέλων του εν λόγω ΠΚΕ στην αγορά και προσδιορίζονται οι τεχνικές εναλλακτικές δυνατότητες βελτίωσης των πε ριβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής βιωσιμότητας των εν λόγω εναλ λακτικών επιλογών και αποφεύγοντας κάθε σημαντική απώλεια επιδόσεων ή χρησιμότητας του προϊόντος για τους καταναλωτές. Η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάλυση προσ διορίζει επίσης, για τις συγκεκριμένες περιβαλλοντικές πτυχές, τα προϊόντα και την τεχνολογία με τις καλύτερες επιδόσεις που είναι διαθέσιμα στην αγορά. Η αποδοτικότητα προϊόντων που διατίθενται στις διε θνείς αγορές και τα σημεία αναφοράς που ορίζονται στη νομοθεσία άλλων χωρών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση καθώς και κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων. Με βάση την ανάλυση αυτή και λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής και τεχνικής εφικτότητας, καθώς και των δυνατοτήτων βελτίωσης, λαμβάνονται συγκεκριμένα μέ τρα με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου του προϊόντος στο ελάχιστο. Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση, το επίπεδο της ενεργειακής απόδοσης ή κατανάλωσης καθορίζεται με στόχο το ελάχιστο κόστος κύκλου ζωής για τους τελικούς χρήστες για αντιπροσωπευτικά μοντέλα ΠΚΕ, λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών σε άλλες περι βαλλοντικές πτυχές. Η μέθοδος διενέργειας της ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής χρησιμοποιεί πραγματικό προεξο φλητικό επιτόκιο βάσει των δεδομένων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μια ρεαλιστική διάρκεια ζωής για το ΠΚΕ βασίζεται στο άθροισμα των διακυμάνσε ων της τιμής αγοράς (που προκύπτει από τις διακυμάνσεις του βιομηχανικού κόστους) και των λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από τα διάφορα επίπεδα εναλλακτι κών επιλογών για πραγματοποίηση τεχνικών βελτιώσεων υπολογιζόμενων με αφαίρεση για όλη τη διάρκεια ζωής των εξεταζομένων αντιπροσωπευτικών μοντέλων ΠΚΕ. Οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτουν πρωτίστως την κατανά λωση ενέργειας και τις πρόσθετες δαπάνες για άλλους πόρους (όπως νερό ή απορρυπαντικά). Πρέπει να διεξάγεται ανάλυση ευαισθησίας που να κα λύπτει τα σχετικά στοιχεία (όπως τιμή της ενέργειας ή άλλων πόρων, κόστος των πρώτων υλών ή κόστος παρα γωγής, προεξοφλητικά επιτόκια) και, κατά περίπτωση, το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των αποτρεπομένων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, προ κειμένου να ελέγχεται αν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και αν τα γενικά συμπεράσματα είναι αξιόπιστα. Η απαί τηση αναπροσαρμόζεται ανάλογα. Παρόμοια μεθοδολογία μπορεί να εφαρμόζεται και για άλλους πόρους, όπως για το νερό. 2. Για τη σύνταξη των τεχνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών αναλύσεων, μπορούν να χρησιμοποιούνται πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών δραστηριοτήτων. Το ίδιο ισχύει και για πληροφορίες που προέρχονται από υφιστάμενα προγράμματα που εφαρμόζονται σε άλλα μέρη του κόσμου, για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα ΠΚΕ που αποτελούν αντικείμενο εμπορι κών συναλλαγών με τους οικονομικούς εταίρους της ΕΕ. 3. Η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η απαίτηση λαμβάνει υπόψη της τον κύκλο ανασχεδιασμού του προϊόντος.

10 1436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Σήμανση CE Η σήμανση CE πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 5mm. Αν η σήμανση CE μειωθεί ή αυξηθεί, πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες που δίνονται στο παραπάνω σχήμα. Η σήμανση CE πρέπει να τίθεται πάνω στο ΠΚΕ. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να τίθεται πάνω στη συ σκευασία και στα συνοδευτικά έγγραφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Εσωτερικός έλεγχος σχεδιασμού 1. Το παρόν παράρτημα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντι πρόσωπός του που εκπληρώνει τις υποχρεώσεις οι οποίες καθορίζονται στο τμήμα 2 του παρόντος παραρτήματος διασφαλίζει και δηλώνει ότι το ΠΚΕ πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής. Η δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα προϊόντα και πρέπει να φυλάσσεται από τον κατασκευ αστή. 2. Ο κατασκευαστής καταρτίζει φάκελο τεχνικής τεκμη ρίωσης που καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της συμμόρ φωσης του ΠΚΕ με τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής. Η εν λόγω τεκμηρίωση περιλαμβάνει ιδίως: α) γενική περιγραφή του ΠΚΕ και της χρήσης για την οποία προορίζεται β) τα πορίσματα σχετικών μελετών περιβαλλοντικής αξιολόγησης που εκπόνησε ο κατασκευαστής ή/και παρα πομπές σε βιβλιογραφία περιβαλλοντικής αξιολόγησης ή σε περιπτωσιολογικές μελέτες, που χρησιμοποιούνται από τον κατασκευαστή για την αξιολόγηση, την τεκμηρίωση και τον καθορισμό λύσεων όσον αφορά το σχεδιασμό του προϊόντος γ) το οικολογικό προφίλ, εφόσον απαιτείται από το μέτρο εφαρμογής δ) στοιχεία των προδιαγραφών σχεδιασμού του προϊόντος σχετικά με τις πτυχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού του ε) κατάλογο των αναφερόμενων στο άρθρο 10 της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ κατάλληλων προτύπων, που εφαρ μόσθηκαν εν όλω ή εν μέρει, και περιγραφή των λύσεων που υιοθετήθηκαν για να καλυφθούν οι απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής σε περίπτωση μη εφαρμογής των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 10 ή όταν τα εν λόγω έγγραφα δεν πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής στ) αντίγραφο των πληροφοριών που αφορούν τις πτυ χές περιβαλλοντικού σχεδιασμού του προϊόντος οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήμα τος I, μέρος 2 ζ) τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήθηκαν για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, με λεπτομερή στοιχεία για τη συμμόρφωση των μετρήσεων αυτών με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που καθορίζονται στο σχετικό μέτρο εφαρμογής. 3. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαμβάνει όλα τα ανα γκαία μέτρα για να διασφαλίζει ότι το προϊόν κατασκευ άζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού που αναφέρονται στο τμήμα 2 και με τις απαιτήσεις του μέ τρου που εφαρμόζεται σ αυτό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Σύστημα διαχείρισης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 1. Το παρόν παράρτημα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ο οποίος εκπληρώνει τις υπο χρεώσεις του τμήματος 2 του παρόντος παραρτήματος, διασφαλίζει και δηλώνει ότι το ΠΚΕ πληροί τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής. Η δήλωση συμμόρφω σης μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα προϊόντα και πρέπει να φυλάσσεται από τον κατασκευαστή. 2. Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ΠΚΕ είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται σύστημα διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατασκευαστής εφαρμόζει τα πε ριβαλλοντικά στοιχεία που καθορίζονται στο τμήμα 3 του παρόντος παραρτήματος. 3. Περιβαλλοντικά στοιχεία του συστήματος διαχείρισης Το παρόν σημείο προσδιορίζει τα στοιχεία ενός συστή ματος διαχείρισης και τις διαδικασίες βάσει των οποίων ο κατασκευαστής μπορεί να αποδεικνύει ότι το ΠΚΕ πληροί τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής Πολιτική στον τομέα των περιβαλλοντικών επιδό σεων του προϊόντος Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι σε θέση να απο δεικνύει ότι πληροί τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής. Ο κατασκευαστής πρέπει επίσης να είναι σε θέση να παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό και την επανεξέταση των στόχων και δεικτών περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος για τη βελτίωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος. Όλες οι διατάξεις που θεσπίζονται από τον κατασκευ αστή για τη βελτίωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιδόσεων και τον καθορισμό του οικολογικού προφίλ του ΠΚΕ, εφόσον απαιτείται από το μέτρο εφαρμογής, μέσω του σχεδιασμού και της κατασκευής του, πρέπει να τεκμηριώνονται με συστηματικό και τακτικό τρόπο υπό μορφή γραπτών διαδικασιών και οδηγιών. Οι εν λόγω διαδικασίες και οδηγίες πρέπει, ιδίως, να περιλαμβάνουν κατάλληλη περιγραφή: του καταλόγου των εγγράφων που πρέπει να συντάσ σονται και ανάλογα με την περίπτωση να προσκομίζο νται για να αποδεικνύεται η συμμόρφωση του ΠΚΕ, των στόχων και δεικτών περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος και της οργανωτικής δομής, των ευθυνών, των εξουσιών της διοίκησης και του τρόπου κατανομής των πόρων όσον αφορά την εφαρμογή και τη διατήρησή τους, των ελέγχων και των δοκιμών που πρέπει να διε νεργούνται μετά την κατασκευή του προϊόντος για να ελέγχονται οι επιδόσεις του σε σχέση με τους δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων, των διαδικασιών για τον έλεγχο της αναγκαίας τεκμη ρίωσης και για τη διασφάλιση της συνεχούς ενημέρωσής της, της μεθόδου για τον έλεγχο της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των περιβαλλοντικών στοιχείων του συστήματος διαχείρισης Προγραμματισμός Ο κατασκευαστής θεσπίζει και διατηρεί: α) διαδικασίες για τον καθορισμό του οικολογικού προ φίλ του προϊόντος

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1437 β) στόχους και δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος, οι οποίοι συνεκτιμούν τις τεχνολογικές εναλλακτικές επιλογές οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις γ) πρόγραμμα για την επίτευξη αυτών των στόχων Εφαρμογή και τεκμηρίωση Η τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης καλύ πτει, ιδίως, τα εξής: α) καθορίζονται και τεκμηριώνονται ευθύνες και αρχές ούτως ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη ουσιαστικών περιβαλλοντικών επιδόσεων από το προϊόν και η υποβολή εκθέσεων για τη λειτουργία του, με στόχο την επανεξέ ταση και τη βελτίωσή του β) συντάσσονται έγγραφα που περιγράφουν τις τεχνικές ελέγχου και εξακρίβωσης του σχεδιασμού και τις διαδι κασίες και τα συστηματικά μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος γ) ο κατασκευαστής συντάσσει και διατηρεί πληροφορί ες που περιγράφουν τα βασικά περιβαλλοντικά στοιχεία του συστήματος διαχείρισης και τις διαδικασίες ελέγχου όλων των απαιτούμενων εγγράφων Η τεκμηρίωση του ΠΚΕ διευκρινίζει, ιδίως, τα ακό λουθα: α) τη γενική περιγραφή του ΠΚΕ και την προβλεπόμενη χρήση του β) τα αποτελέσματα σχετικών μελετών περιβαλλοντικής αξιολόγησης εκ μέρους του κατασκευαστή, ή/και παρα πομπές σε βιβλιογραφία περιβαλλοντικής αξιολόγησης ή σε περιπτωσιολογικές μελέτες που χρησιμοποίησε ο κατασκευαστής για την αξιολόγηση, την τεκμηρίωση και τον καθορισμό λύσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό του προϊόντος γ) το οικολογικό προφίλ εφόσον απαιτείται από το μέ τρο εφαρμογής δ) τα έγγραφα που περιγράφουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήθηκαν για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, με λεπτομερή στοιχεία για τη συμμόρφωση των μετρήσεων αυτών με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που καθορίζονται στο σχετικό μέτρο εφαρμογής ε) ο κατασκευαστής καθορίζει προδιαγραφές που ανα φέρουν, ιδίως, τα πρότυπα που εφαρμόσθηκαν σε περί πτωση μη εφαρμογής των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 10 ή όταν τα εν λόγω πρότυπα δεν πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις του σχετικού μέτρου εφαρμογής, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης στ) αντίγραφο των πληροφοριών σχετικά με τις πτυχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού του προϊόντος οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προσδιορί ζονται στο Παράρτημα Ι, μέρος Έλεγχος και διορθωτικά μέτρα α) ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζει ότι το ΠΚΕ κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέτρου εφαρμογής που εφαρμόζεται σε αυτό β) ο κατασκευαστής θεσπίζει και διατηρεί διαδικασίες για τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση της μη συμμόρφω σης, και επιφέρει στις τεκμηριωμένες διαδικασίες τις τρο ποποιήσεις που προκύπτουν από τα διορθωτικά μέτρα γ) ο κατασκευαστής διενεργεί τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια, πλήρη εσωτερικό έλεγχο του συστήματος δια χείρισης, αναφορικά προς τα περιβαλλοντικά του στοι χεία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Δήλωση συμμόρφωσης Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να περιέχει τα ακό λουθα στοιχεία: 1. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 2. Περιγραφή του μοντέλου, επαρκή για τη σαφή ανα γνώρισή του. 3. Ανάλογα με την περίπτωση, τα στοιχεία των εφαρ μοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων. 4. Ανάλογα με την περίπτωση, τα άλλα τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν. 5. Ανάλογα με την περίπτωση, τα στοιχεία άλλης κοι νοτικής νομοθεσίας που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης CE. 6. Στοιχεία ταυτότητας και υπογραφή του προσώπου που έχει το δικαίωμα να δεσμεύει τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Περιεχόμενο των μέτρων εφαρμογής Τα μέτρα εφαρμογής πρέπει να διευκρινίζουν, ιδίως: 1. Τον ακριβή ορισμό του ή των τύπων των καλυπτο μένων ΠΚΕ. 2. Τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για το καλυ πτόμενο ΠΚΕ, τις ημερομηνίες εφαρμογής και τα σταδιακά ή μεταβατικά μέτρα ή περιόδους, σε περίπτωση γενικών απαιτήσεων οικολογικού σχε διασμού, τις σχετικές φάσεις και πτυχές εκ των ανα φερομένων στο Παράρτημα Ι, τμήμα 1.1. και 1.2, μαζί με παραδείγματα παραμέτρων επιλεγομένων ΕΚ των αναφε ρομένων στο Παράρτημα I, τμήμα 1.3, ως οδηγίες για την αξιολόγηση βελτιώσεων συγκεκριμένων περιβαλλοντικών πτυχών, σε περίπτωση ειδικών απαιτήσεων οικολογικού σχε διασμού, το ή τα επίπεδά τους. 3. Τις παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, μέρος Ι, και για τις οποίες δεν χρειάζεται απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού. 4. Τις απαιτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση του ΠΚΕ, όταν το στοιχείο αυτό έχει άμεση σχέση με τις εξεταζό μενες περιβαλλοντικές επιδόσεις. 5. Τα πρότυπα ή/και τις μεθόδους μέτρησης που πρό κειται να χρησιμοποιηθούν όταν υπάρχουν, χρησιμοποι ούνται εναρμονισμένα πρότυπα, των οποίων οι αριθμοί αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6. Λεπτομερή στοιχεία για την αξιολόγηση της συμμόρ φωσης δυνάμει της απόφασης 93/465/ΕΟΚ όταν οι ενότητες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν είναι διαφορετικές από την ενότητα A, τους παράγοντες που οδηγούν στην επιλογή αυτής της συγκεκριμένης δι αδικασίας, ανάλογα με την περίπτωση, τα κριτήρια για την έγκρι ση ή/και την πιστοποίηση των τρίτων μερών. Όταν για το ίδιο ΠΚΕ ορίζονται διαφορετικές ενότητες σε άλλες απαιτήσεις ΕΚ, η ενότητα που ορίζεται στο μέτρο εφαρμογής υπερισχύει όσον αφορά τη σχετική απαίτηση. 7. Τις απαιτήσεις για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι κατασκευαστές, ιδίως για τα στοιχεία τε χνικής τεκμηρίωσης που απαιτούνται για να διευκολυν θεί ο έλεγχος της συμμόρφωσης των ΠΚΕ με τα μέτρα εφαρμογής.

12 1438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 8. Τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου κατά την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ΠΚΕ, τα οποία έχουν συμμορφωθεί με τους κανονισμούς που ίσχυαν στο έδαφός τους κατά την ημερομηνία έκδοσης του μέτρου εφαρμογής. 9. Την ημερομηνία αξιολόγησης και ενδεχόμενης ανα θεώρησης του μέτρου εφαρμογής, λαμβανομένης υπόψη της ταχύτητας της τεχνολογικής προόδου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI Πέραν της βασικής νομικής απαιτήσεως κατά την οποία οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης συμμορφώνονται προς όλες τις διατάξεις της συνθήκης (ιδίως προς τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού), καθώς και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας, συμπερι λαμβανομένων πολυμερών εμπορικών κανόνων, ο εξής μη εξαντλητικός κατάλογος ενδεικτικών κριτηρίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του παραδεκτού των πρωτοβουλιών αυτορρύθμισης ως εναλλακτικής λύσης αντί μέτρου εφαρμογής στο πλαίσιο του παρόντος: 1. Ανοικτός χαρακτήρας της συμμετοχής Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης είναι ανοικτές στη συμμετοχή φορέων τρίτων χωρών, στις φάσεις τόσο της προετοιμασίας όσο και της εφαρμογής. 2. Προστιθέμενη αξία Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης δημιουργούν προστι θέμενη αξία (μεγαλύτερη από ό, τι οι «συνήθεις υποθέ σεις») όσον αφορά τη βελτίωση της γενικής περιβαλλο ντικής απόδοσης του καλυπτόμενου ΠΚΕ. 3. Αντιπροσωπευτικότητα Ο βιομηχανικός κλάδος και οι φορείς του που συμ μετέχουν σε δράσεις αυτορρύθμισης αντιπροσωπεύουν μεγάλη πλειοψηφία του σχετικού οικονομικού τομέα, με όσο το δυνατόν λιγότερες εξαιρέσεις. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων του ανταγωνισμού. 4. Στόχοι ποσοτικά εκπεφρασμένοι και σταδιακώς εφαρ μοζόμενοι Οι στόχοι που καθορίζουν οι συμμετέχοντες εκφράζο νται με σαφήνεια και ακρίβεια, σε επακριβώς καθορισμένη βάση. Αν η πρωτοβουλία αυτορρύθμισης καλύπτει μεγάλο χρονικό διάστημα, περιλαμβάνονται προσωρινοί στόχοι. Εξασφαλίζεται η δυνατότητα εποπτείας της συμμόρφω σης προς τους σκοπούς και τους ενδιαμέσους στόχους κατά τρόπο οικονομικώς προσιτό και αξιόπιστο, με σαφείς και αξιόπιστους δείκτες. Η ανάπτυξη των δεικτών αυτών διευκολύνεται με στοιχεία που προέρχονται από την έρευ να και τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις. 5. Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών Για τη διασφάλιση της διαφάνειας, οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης δημοσιοποιούνται, μεταξύ άλλων με τη χρήση του Διαδικτύου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων διάδοσης των πληροφοριών. Τούτο ισχύει επίσης για τις προσωρινές και τις τελικές εκθέσεις παρακολούθησης. Οι συμμετέχοντες δηλαδή η βιομηχανία, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ και οι ενώσεις κατα ναλωτών έχουν τη δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων σχετικά με τις πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης. 6. Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης πρέπει να περιλαμβά νουν ένα καλοσχεδιασμένο σύστημα παρακολούθησης, με σαφώς προσδιορισμένες ευθύνες για τη βιομηχανία και τους ανεξάρτητους φορείς ελέγχου. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής, σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία αυτορρύθμισης, καλούνται να εποπτεύουν την επίτευξη των στόχων. Το σχέδιο εποπτείας και υποβολής εκθέσεων πρέπει να είναι λεπτομερές, διαφανές και αντικειμενικό. Απόκειται στις υπηρεσίες της Επιτροπής να εξετάζουν, επικουρούμε νες από την επιτροπή του άρθρου 19, παράγραφος 1, εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της εθελοντικής συμφωνίας ή άλλων αυτορρυθμιστικών μέτρων. 7. Οικονομική αποδοτικότητα της διαχείρισης πρωτο βουλιών αυτορρύθμισης Το κόστος διαχείρισης των πρωτοβουλιών αυτορρύθ μισης, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση, δεν πρέ πει να οδηγεί σε δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση σε σχέση με τους στόχους τους και τα άλλα διαθέσιμα μέσα πολιτικής. 8. Αειφορία Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης ανταποκρίνονται στους στόχους πολιτικής της παρούσας οδηγίας, συ μπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης προσέγγισης, καθώς και στην οικονομική και την κοινωνική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ενσωματώνεται η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών (υγεία, ποιότητα ζωής και οικονομικά συμφέροντα). 9. Συμβατότητα κινήτρων Οι πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης δεν αναμένεται να φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αν άλλοι πα ράγοντες και κίνητρα πίεση στην αγορά, φορολογία, και νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο στέλνουν αντιφατικά μηνύματα στους συμμετέχοντες στη δέσμευση. Η συνέ πεια της πολιτικής αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο από την άποψη αυτή και λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της πρωτοβουλίας. ΑΡΘΡΟ 25 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από , πλην εκείνων που αναφέρονται στην επιβολή κυρώσεων, οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. Αθήνα, 13 Μαΐου 2010 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΛΟΥΚΙΑ TAΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/29 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης. Ε.Ε. Παρ. III(I) 2133 Κ.Δ.Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθμός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 11 Φεβρουαρίου 2011 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7 Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα συνδεόμενα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Συμβολή στην πρόληψη, στην εξυγίανση της αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Συμβολή στην πρόληψη, στην εξυγίανση της αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 19.10.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 282 E/1 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΗ (ΕΕ) αριθ. 15/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ όσον αφορά την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), 31993L0068 Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Δ6/13280/ Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις

Αριθ. Δ6/13280/ Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις Αριθ. Δ6/13280/7.6.2011 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16949 20 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1425 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. Οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/35/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 2923/161/86 Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 εκεµβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979, του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35379 26 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3454 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2222.1-1.2/90149/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/90/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015 Ν. 18(Ι)/2015 18(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38497 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3846 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 186921/1876 Τροποποίηση του παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.δ. 116/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1184 Κ.Δ.Π. 140/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 140 Ο ΠΕΡΙ PYΘl\1IΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΙΠΙΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων, 20 (θ), 117 (4)

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 52 / 2016 Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα