Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/ Η 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή (ϖαρ. 4 αρ. 2 Π.. 118/2007 και αρ. 12 ϖαρ. 1 Π.. 99/1992) µε δικαίωµα ϖροαίρεσης σε ϖοσοστό 20% της συνολικής δαϖάνης, για την εϖιλογή αναδόχου/ων για την ϖροµήθεια (αγορά) υλικών δόµησης, για τις ανάγκες του Έργου Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά και συγκεκριµένα του υϖοέργου 2 Υϖόγεια δίκτυα υϖοδοµών και συλλογής διηθούµενων οµβρίων (Α Φάση) ιαµόρφωση χώρου στάθµευσης εϖισκεϖτών στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός και του υϖοέργου 3 Αϖοκατάσταση ογκοϖλασίας του ερειϖωµένου κτίσµατος των ϖροσφυγικών Κολλιγόσϖιτων για τη λειτουργία καφέ αναψυκτηρίου, µε τα ακόλουθα στοιχεία: 1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ιεύθυνση: Πολυτεχνείου 12 Πόλη/Νοµός: Πολύγυρος Χαλκιδικής Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: , Τηλεοµοιοτυϖία: Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: Ιστοσελίδα: Τεχνικό Γραφείο Αγίου Όρους: Πλατεία Ιϖϖοδροµίου 7 (3 ος όροφος), Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: ) Σύµβαση ϖροµήθειας. 3) Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος µειοδοτικός ιαγωνισµός 4) Τόϖος ϖαράδοσης των υϖό ϖροµήθεια αγαθών: Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής «ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ» στα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής, τηλ.: και fax:

2 5) Τίτλος: «Προµήθεια υλικών δόµησης» Το αντικείµενο της ϖροµήθειας ϖεριλαµβάνει την ϖροµήθεια (αγορά) για το υϖοέργο 2: ΟΜΑ Α A: οµικά υλικά (λευκό τσιµέντο, µαύρο τσιµέντο, άµµος ϖοταµού (0-2mm), άµµος ϖοταµού (0-4mm), ρύζι ασβεστολιθικό ϖοταµού (4-8mm), αµµοχάλικο ϖοταµού (0-35mm) και υδράσβεστος), ϖροϋϖολογισµού: 3.946,45 συµϖεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., και ΟΜΑ Α : Βελτιωτικά (υϖερρευστοϖοιητής, υλικό εϖάλειψης σαθρών εϖιφανειών και αντιψυκτικό), ϖροϋϖολογισµού: 353,01 συµϖεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και για το υϖοέργο 3: ΟΜΑ Α A: οµικά υλικά (λευκό τσιµέντο, µαύρο τσιµέντο, άµµος ϖοταµού (0-2mm), άµµος ϖοταµού (0-4mm), ρύζι ασβεστολιθικό ϖοταµού (4-8mm), αµµοχάλικο ϖοταµού (0-35mm) και υδράσβεστος), ϖροϋϖολογισµού: 3.946,45 συµϖεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ΟΜΑ Α B: Ειδικά αναστηλωτικά υλικά (θηραϊκή γη και µαρµαρόσκονη), ϖροϋϖολογισµού: 1.291,50 συµϖεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ΟΜΑ Α Γ: Χρωστικές, ϖροϋϖολογισµού: 159,90 συµϖεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), ΟΜΑ Α : Βελτιωτικά (υϖερρευστοϖοιητής, υλικό εϖάλειψης σαθρών εϖιφανειών και αντιψυκτικό), ϖροϋϖολογισµού: 353,01 συµϖεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να υϖοβάλλουν ϖροσφορά είτε για το σύνολο της ϖροµήθειας (τέσσερις οµάδες ειδών), είτε τµηµατικά ανά οµάδα, αλλά ϖάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας. 6) Η διάρκεια της συµβάσεως ορίζεται αϖό την υϖογραφή της και µέχρι και τυχόν ανατιµήσεις δεν θα εϖηρεάσουν τις συµφωνηµένες τιµές. 7) ε θα ληφθούν υϖόψη εναλλακτικές ϖροσφορές. 8) Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να ϖροµηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείµενο της ιακήρυξης µε τα Παραρτήµατα αυτής (Α, Β, Γ και ) αϖό το Λογιστήριο του Τεχνικού Γραφείου Αγίου Όρους της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τηλ.: , fax: , e- (ώρες 09:00 µε 15:00). Η αναλυτική ιακήρυξη δηµοσιεύεται εϖίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 9) Ο ϖροϋϖολογισµός του διαγωνισµού συνολικά είναι ,33 ΕΥΡΩ (δέκα χιλιάδες ϖενήντα ευρώ και τριάντα τρία λεϖτά) συµϖεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά ο ϖροϋϖολογισµός κάθε οµάδας είναι: Οµάδα Α: 7.892,91 συµϖεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, Οµάδα Β: 1.291,50 συµϖεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, Οµάδα Γ: 159,90 συµϖεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, Οµάδα : 706,02 συµϖεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 10) Οι ϖροσφορές υϖοβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Τεχνικού Γραφείου Αγίου Όρους της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων υϖόψη της Εϖιτροϖής διενέργειας ϖρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για την εκτέλεση του Έργου: «Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά», µέχρι την 19/04/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία). Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 22/04/2013 ηµέρα ευτέρα. Οι ϖροσφορές συντάσσονται υϖοχρεωτικά στα ελληνικά. 2

3 11) Η αϖοσφράγιση του κυρίως φακέλου των ϖροσφορών θα γίνει στο Τεχνικό Γραφείο Αγίου Όρους της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στις 22/04/2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00 και µϖορούν να ϖαρίστανται όσοι εκ των συµµετεχόντων το εϖιθυµούν. 12) ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: Φυσικά ή νοµικά ϖρόσωϖα, ενώσεις ή συµϖράξεις αυτών ϖου υϖοβάλλουν κοινή ϖροσφορά, ϖου έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών ϖου είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, η οϖοία κυρώθηκε αϖό την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ) ή σε τρίτες χώρες ϖου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. και έχουν αϖό το νόµο και/ή το καταστατικό τους δικαίωµα άσκησης εϖαγγελµατικής δραστηριότητας για την εν λόγω ϖροµήθεια. Στην ϖερίϖτωση των ενώσεων ϖροµηθευτών δεν αϖαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ϖροκειµένου να υϖοβάλουν ϖροσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει αϖό την υϖοψήφια Ένωση ϖριν την υϖογραφή της σύµβασης να ϖεριβληθεί τη µορφή της κοινοϖραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµϖορικού δικαίου, συσταθείσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµϖορικού νόµου. Με την υϖοβολή της ϖροσφοράς τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της ϖροµήθειας. Κατά τα λοιϖά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Π.. 118/2007. Κάθε υϖοψήφιος (φυσικό ή νοµικό ϖρόσωϖο ή ένωση ή συνεταιρισµός) µϖορεί να συµµετέχει στο ιαγωνισµό είτε µεµονωµένα µε µία µόνο ϖροσφορά είτε ως µέλος µίας και µόνο κοινοϖραξίας ή ένωσης. 13) Λόγοι αϖοκλεισµού: Αϖοκλείονται όσοι δεν ϖληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 ϖαρ. 2 σηµεία α) έως ε) του Π.. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής ιακήρυξης. 14) Ο χρόνος ισχύος των ϖροσφορών είναι 120 ηµέρες. 15) H σύµβαση η οϖοία θα υϖογραφεί µεταξύ της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Υϖουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού) και του Αναδόχου, θα χρηµατοδοτηθεί αϖό το Ευρωϖαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάϖτυξης και αϖό εθνικούς ϖόρους στο ϖλαίσιο του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονία Θράκη » (ΕΣΠΑ). 16) Στην ϖερίϖτωση εϖιλογής ένωσης ϖροµηθευτών, ϖρέϖει ϖριν την υϖογραφή της σύµβασης να ϖεριβληθεί τη µορφή της Κοινοϖραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη µορφή εταιρείας του εµϖορικού δικαίου, και να ϖροσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α. 17) Προσφυγές και ενστάσεις υϖοβάλλονται στην Εϖιτροϖή Ενστάσεων για τους λόγους και στις ϖροθεσµίες ϖου ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υϖοβολή ενστάσεων και ϖροσφυγών ϖαρέχονται αϖό το Λογιστήριο του Τεχνικού Γραφείου Αγίου 3

4 Όρους της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τηλ.: , fax: , e- (ώρες 09:00 µε 15:00). Πολύγυρος, 02/04/2013 Για τη 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ο ϖροϊστάµενος της Εφορείας Ιωάννης Κανονίδης Αρχαιολόγος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Αναλυτική ιακήρυξη µε τα ακόλουθα Παραρτήµατα: Παράρτηµα Α - Τεχνικές ϖροδιαγραφές και λοιϖές τεχνικές ϖληροφορίες Παράρτηµα Β - Τυϖοϖοιηµένο έντυϖο οικονοµικής ϖροσφοράς Παράρτηµα Γ - Υϖόδειγµα εϖιστολής αίτησης συµµετοχής Παράρτηµα - Υϖοδείγµατα υϖεύθυνων δηλώσεων Σχέδιο Σύµβασης 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΜΗΣΗΣ Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 22/04/2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υϖοβολής Προσφορών: 19/04/2013 Το έργο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά και συγκεκριµένα το υϖοέργο 2 Υϖόγεια δίκτυα υϖοδοµών και συλλογής διηθούµενων οµβρίων (Α Φάση) ιαµόρφωση χώρου στάθµευσης εϖισκεϖτών στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός και το υϖοέργο 3 Αϖοκατάσταση ογκοϖλασίας του ερειϖωµένου κτίσµατος των ϖροσφυγικών Κολλιγόσϖιτων για τη λειτουργία καφέ αναψυκτηρίου» συγχρηµατοδοτείται αϖό το Ευρωϖαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάϖτυξης και αϖό εθνικούς ϖόρους στο ϖλαίσιο του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονία Θράκη » (ΕΣΠΑ). ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ,

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: Θεσµικό ϖλαίσιο διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 2: Αντικείµενο ϖροµήθειας ΑΡΘΡΟ 3: Προϋϖολογισµός Χρηµατοδότηση ΑΡΘΡΟ 4: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων Παραλαβή ιακήρυξης ΑΡΘΡΟ 5: ιευκρινίσεις ιακήρυξης ΑΡΘΡΟ 6: Γενικές ϖροϋϖοθέσεις συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής Λοιϖοί Λόγοι Αϖοκλεισµού Ελάχιστα εϖίϖεδα ικανοτήτων υϖοψηφίων ΑΡΘΡΟ 7: Τόϖος και Προθεσµία υϖοβολής ϖροσφορών ιάρκεια ισχύος ϖροσφορών ΑΡΘΡΟ 8: Τρόϖος σύνταξης και ϖεριεχόµενο ϖροσφορών ΑΡΘΡΟ 9: ικαιολογητικά κυρίως φακέλου ΑΡΘΡΟ 10: Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 11: Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 12: ιαδικασία Αϖοσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη (ϖροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) ΑΡΘΡΟ 13: ιαδικασία Κατακύρωσης Σύναψη Σύµβασης ΑΡΘΡΟ 14: ιοικητικές Προσφυγές ΑΡΘΡΟ 15: Ακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 16: Υϖογραφή Σύµβασης ΑΡΘΡΟ 17: Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας ΑΡΘΡΟ 18: Γλώσσα ιενέργειας ιαγωνισµού Κοινοϖοιήσεις Ισχύουσα Νοµοθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές ϖροδιαγραφές και λοιϖές τεχνικές ϖληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τυϖοϖοιηµένο έντυϖο οικονοµικής ϖροσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Υϖόδειγµα εϖιστολής αίτησης συµµετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Υϖοδείγµατα υϖεύθυνων δηλώσεων 6

7 ΑΡΘΡΟ 1 Θεσµικό ϖλαίσιο διαγωνισµού Ο ϖαρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις, της ϖαρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150) (ϖρόχειρος διαγωνισµός) και του άρθρου 38 της µε αρ /2008 Αϖόφασης του Υϖουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υϖουργική Αϖόφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), όϖως έχει τροϖοϖοιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις όϖως τροϖοϖοιηµένες ισχύουν: Των άρθρων του Ν. 2362/1995 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, κλϖ» (ΦΕΚ Α/247), Του άρθρου 1 ϖαρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19), Του άρθρο 12 ϖαρ. 1 του Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) όϖως έχει τροϖοϖοιηθεί και ισχύει, Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150), Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45). ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο ϖροµήθειας Τα ϖρος ϖροµήθεια αντικείµενα (υλικά) ϖεριγράφονται αναλυτικά κατά οµάδα, είδος και ϖοσότητα στο Παράρτηµα Α, το οϖοίο αϖοτελεί αναϖόσϖαστο τµήµα της ϖαρούσας. Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να υϖοβάλλουν ϖροσφορά είτε για το σύνολο των υλικών (4 οµάδες ειδών), είτε για µία ή ϖερισσότερες οµάδες υλικών, αλλά ϖάντα για το σύνολο των υλικών της κάθε οµάδας. Προσφορές για µέρος της ϖοσότητας ανά είδος ή για ορισµένα υλικά µιας οµάδας αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή (Α. Α.) διατηρεί δικαίωµα ϖροαίρεσης ϖου ανέρχεται σε ϖοσοστό 20% εϖί της συνολικής δαϖάνης, το οϖοίο δύναται να χρησιµοϖοιηθεί σε ϖερίϖτωση αύξησης των αϖαιτούµενων ϖοσοτήτων των υλικών. ΑΡΘΡΟ 3 Προϋϖολογισµός Χρηµατοδότηση Ο συνολικός ϖροϋϖολογισµός για τα υλικά δόµησης ϖου θα αναλάβει να ϖροµηθεύσει ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του ϖαρόντος διαγωνισµού συµϖεριλαµβανοµένης της αµοιβής του/τους, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ϖοσό των ,33 ευρώ (δέκα χιλιάδες ϖενήντα ευρώ και τριάντα τρία λεϖτά) συµϖεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά ο ϖροϋϖολογισµός κάθε οµάδας είναι: Οµάδα Α: 7.892,91 συµϖεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, Οµάδα Β: 1.291,50 συµϖεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, Οµάδα Γ: 159,90 συµϖεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, Οµάδα : 706,02 συµϖεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η δαϖάνη θα βαρύνει τις ϖιστώσεις του έργου: «Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά» και συγκεκριµένα του υϖοέργου 2 Υϖόγεια δίκτυα υϖοδοµών και συλλογής διηθούµενων οµβρίων (Α Φάση) ιαµόρφωση χώρου στάθµευσης εϖισκεϖτών στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός και του υϖοέργου 3: «Αϖοκατάσταση ογκοϖλασίας του ερειϖωµένου κτίσµατος των Προσφυγικών Κολλιγόσϖιτων για τη λειτουργία καφέ αναψυκτηρίου» ενταγµένου στο Εϖιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονία Θράκη » (ΕΣΠΑ) µε κωδικό MIS: , ΚΩ. Πράξης: 2011ΣΕ ΣΑ: Ε0148 ϖου συγχρηµατοδοτείται αϖό το Ευρωϖαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάϖτυξης και αϖό εθνικούς ϖόρους στα ϖλαίσια του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονία Θράκη ». 7

8 ΑΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων ϖαραλαβή ιακήρυξης 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής (10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) είναι τα ακόλουθα: ιεύθυνση: Πολυτεχνείου 12 Πόλη / Νοµός: Χώρα: Πολύγυρος Χαλκιδικής Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: , Τηλεοµοιοτυϖία (Fax): Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: Ιστοσελίδα: 2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να ϖαραλάβουν την ιακήρυξη, µϖορούν να αϖευθύνονται στην διεύθυνση: 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Τεχνικό Γραφείο Αγίου Όρους, Πλατεία Ιϖϖοδροµίου 7 (3 ος όροφος), Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: και στους αριθµούς: τηλ.: και fax: , όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες Για την ϖαραλαβή της ιακήρυξης δεν ϖροβλέϖεται κόστος. Εϖίσης στην ιστοσελίδα διατίθεται ηλεκτρονικά η ϖαρούσα ιακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 5 ιευκρινίσεις ιακήρυξης 1. Οι υϖοψήφιοι µϖορούν να ζητούν διευκρινίσεις για το ϖεριεχόµενο της ϖαρούσας αϖό την Αναθέτουσα Αρχή µέχρι 18/04/2013. Αϖαντήσεις σχετικά µε την διαδικασία του διαγωνισµού θα ϖαρέχονται αϖό το λογιστήριο το αργότερα µέχρι 18/04/2013. Για τυχόν αϖορίες σχετικά µε τις τεχνικές ϖροδιαγραφές των τεσσάρων οµάδων υλικών δόµησης, ϖληροφορίες θα ϖαρέχονται αϖό την υϖεύθυνη του έργου Αναστασία Καϖανδρίτη και το αργότερο µέχρι 18/04/ Μετά την υϖοβολή των ϖροσφορών, διευκρινίσεις, τροϖοϖοιήσεις ή αϖοκρούσεις όρων της ϖαρούσας αϖό τους υϖοψήφιους δε γίνονται δεκτές και αϖορρίϖτονται ως αϖαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 6 Γενικές ϖροϋϖοθέσεις συµµετοχής- ικαίωµα συµµετοχής Λοιϖοί Λόγοι Αϖοκλεισµού Ελάχιστα εϖίϖεδα ικανοτήτων υϖοψηφίων 1. Στο διαγωνισµό µϖορούν να συµµετάσχουν: Φυσικά ή νοµικά ϖρόσωϖα, ενώσεις ή συµϖράξεις αυτών ϖου υϖοβάλλουν κοινή ϖροσφορά, ϖου έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών ϖου είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, η οϖοία κυρώθηκε αϖό την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ) ή σε τρίτες χώρες ϖου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. και έχουν αϖό το νόµο και/ή το καταστατικό τους δικαίωµα άσκησης εϖαγγελµατικής δραστηριότητας για την εν λόγω ϖροµήθεια. Στην ϖερίϖτωση των ενώσεων ϖροµηθευτών δεν αϖαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ϖροκειµένου να υϖοβάλουν ϖροσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει αϖό την υϖοψήφια Ένωση ϖριν την υϖογραφή της σύµβασης να ϖεριβληθεί τη µορφή 8

9 της κοινοϖραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµϖορικού δικαίου, συσταθείσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµϖορικού νόµου. 2. Με την υϖοβολή της ϖροσφοράς τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της ϖροµήθειας. Κατά τα λοιϖά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Π.. 118/ Κάθε υϖοψήφιος (φυσικό ή νοµικό ϖρόσωϖο ή ένωση ή συνεταιρισµός) µϖορεί να συµµετέχει στο ιαγωνισµό είτε µεµονωµένα µε µία µόνο ϖροσφορά είτε ως µέλος µίας και µόνο κοινοϖραξίας ή ένωσης. 4. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να ϖληρούν τα ελάχιστα εϖίϖεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ϖροδιαγραφές των ζητούµενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες αϖαιτήσεις για την εξασφάλιση της ϖοιότητας των υλικών κάθε οµάδας είναι αυτές ϖου ορίζονται στο άρθρο 10 της ϖαρούσας και στο Παράρτηµα Α. ΑΡΘΡΟ 7 Τόϖος και Προθεσµία υϖοβολής ϖροσφορών ιάρκεια ισχύος ϖροσφορών 1. Η ϖροθεσµία υϖοβολής των ϖροσφορών και των αϖαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 19/04/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 15:00µµ. 2. Μετά την κατάθεση της ϖροσφοράς δεν γίνεται αϖοδεκτή, αλλά αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη, κάθε υϖοβολή συµϖληρωµατικών στοιχείων. 3. Αϖοδεκτές είναι οι ϖροσφορές ϖου έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του Τεχνικού Γραφείου Αγίου Όρους της 10 ης Ε.Β.Α., Πλατεία Ιϖϖοδροµίου 7 (3ος όροφος), Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 54621, Τηλ: και fax: , µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Σε κάθε υϖοβαλλόµενη ϖρόταση δίνεται αριθµός ϖρωτοκόλλου αϖό τον οϖοίο και µόνο αϖοδεικνύεται η ηµεροµηνία υϖοβολής της. 4. Προσφορά µϖορεί να υϖοβληθεί µε οϖοιοδήϖοτε τρόϖο στην ως άνω διεύθυνση, ισχύει όµως µόνο στην ϖερίϖτωση ϖου έχει λάβει εγκαίρως αριθµό ϖρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 5. Οι ϖροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για τουλάχιστον 120 ηµέρες αϖό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές ϖου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω αϖορρίϖτονται ως αϖαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή µϖορεί να ζητήσει και ϖαράταση της ισχύος των ϖροσφορών. Κατά τα λοιϖά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.. 118/ Σε ϖερίϖτωση ϖου οι υϖοβαλλόµενες ϖροσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαµβάνονται υϖόψη και εϖιστρέφονται χωρίς να αϖοσφραγιστούν. ΑΡΘΡΟ 8 Τρόϖος σύνταξης και ϖεριεχόµενο ϖροσφορών 1. Οι ϖροσφορές υϖοβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οϖοιαδήϖοτε άλλη γλώσσα της Ευρωϖαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες αϖό εϖίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε ϖερίϖτωση διαφωνίας υϖερισχύει η εϖίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοϖοιητικά αλλοδαϖών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται αϖό εϖίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των ϖροσφορών θα ϖρέϖει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν εϖίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού. 9

10 2. Οι ϖροσφορές στις οϖοίες υϖάρχουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ϖροσθήκες κλϖ.) µε τρόϖο ϖου τις καθιστούν ασαφείς κατά την κρίση της αρµόδιας Εϖιτροϖής του άρθρου 12 ϖαρ. 1 της ϖαρούσας, θα αϖορρίϖτονται ως αϖαράδεκτες. 3. Εναλλακτικές ϖροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε ϖερίϖτωση ϖου υϖοβληθούν, δεν λαµβάνονται υϖόψη. 4. Αντιϖροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε ϖερίϖτωση υϖοβολής τους αϖορρίϖτονται ως αϖαράδεκτες. 5. Οι ϖροσφορές ϖρέϖει να υϖοβληθούν σε ένα (1) αντίτυϖο ϖου θα τεθεί µέσα στον ενιαίο σφραγισµένο φάκελο ϖροσφοράς. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της ϖροσφοράς ϖρέϖει εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Τεχνικό γραφείο Αγίου Όρους) Πλατεία Ιϖϖοδροµίου 7, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: Στοιχεία αϖοστολέα (ϖλήρης εϖωνυµία ιαγωνιζόµενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοµατεϖώνυµο και ϖλήρη στοιχεία νοµίµου εκϖροσώϖου. Σε ϖερίϖτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών) Αριθµ. ιακήρυξης 2/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΜΗΣΗΣ Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 22/04/2013 και ώρα 12:00 Να µην ανοιχθεί αϖό την Ταχυδροµική Υϖηρεσία ή την Υϖηρεσία Πρωτοκόλλου 6. Ο φάκελος κάθε ϖροσφοράς συνοδεύεται εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού αϖό εϖιστολή, η οϖοία είναι εκτός του σφραγισµένου φακέλου και στην οϖοία θα ϖρέϖει να αναφέρεται το νοµικό/φυσικό ϖρόσωϖο/ένωση ϖου υϖοβάλλει την ϖροσφορά. Η συνοδευτική εϖιστολή αϖοτελεί την αίτηση του υϖοψηφίου για συµµετοχή του στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, αναφέρει το χρόνο ισχύος της ϖροσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ϖαρούσας και υϖογράφεται αϖό τον υϖοψήφιο ή το νόµιµο εκϖρόσωϖό του. Σε ϖερίϖτωση υϖοβολής ϖροσφοράς αϖό ένωση ϖροµηθευτών η αίτηση υϖογράφεται είτε αϖό όλα τα µέλη της ένωσης, είτε αϖό τον κοινό εκϖρόσωϖο ϖου διορίζεται µε ειδικό συµβολαιογραφικό ϖληρεξούσιο, το οϖοίο ϖροσκοµίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της ϖαρούσας. Η εϖιστολή αίτηση θα είναι συνταγµένη εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ. 7. Μέσα στον φάκελο κάθε ϖροσφοράς τοϖοθετούνται όλα τα αϖαιτούµενα κατά το στάδιο υϖοβολής της ϖροσφοράς στοιχεία εϖί ϖοινή αϖορρίψεως. Στον κυρίως φάκελο της ϖροσφοράς τοϖοθετούνται: όλα τα αϖαιτούµενα δικαιολογητικά ϖου ϖεριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της ϖαρούσας. 10

11 τα τεχνικά στοιχεία της ϖροσφοράς τοϖοθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το ϖεριεχόµενο της οϖοίας ϖεριγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 10 της ϖαρούσας ϖροκήρυξης. τα οικονοµικά στοιχεία της ϖροσφοράς τοϖοθετούνται εϖί ϖοινή αϖορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο εϖίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα ϖεριεχόµενα της οικονοµικής ϖροσφοράς ϖεριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 και αϖοτυϖώνονται στο έντυϖο του Παραρτήµατος Β της ϖαρούσας ϖροκήρυξης. 8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής ϖροσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία ϖου αναφέρονται στην ϖαράγραφο 5 του ϖαρόντος άρθρου. Σε ϖερίϖτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών. ΑΡΘΡΟ 9 ικαιολογητικά κυρίως φακέλου Α. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, εκτός αϖό την Εϖιστολή Αίτηση όϖως αυτή ορίζεται στην ϖαρ. 6 του άρθρου 8, υϖοβάλλουν µε την ϖροσφορά τους εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού στην Ελληνική γλώσσα, στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά σε ένα (1) αντίτυϖο. ικαιολογητικά ϖου έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος και σε άλλη γλώσσα θα συνοδεύονται, εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού, αϖό εϖίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Υϖεύθυνη ήλωση της ϖαρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όϖως εκάστοτε ισχύει (χωρίς θεώρηση γνησίου υϖογραφής), στην οϖοία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του ϖαρόντος διαγωνισµού ήτοι: Αρ. 2/ , Τίτλος: Πρόχειρος ιαγωνισµός για την ϖροµήθεια υλικών δόµησης και Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 22/04/2013 ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υϖοβολής της ϖροσφοράς τους: έχουν εκϖληρώσει τις υϖοχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου έχουν εκϖληρώσει τις υϖοχρεώσεις τους όσον αφορά την ϖληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου iii. Σε ϖερίϖτωση νοµικού ϖροσώϖου να δηλώνεται η νοµική του µορφή και η σχέση µε το νόµιµο εκϖρόσωϖο του iv. Να αναλαµβάνεται η υϖοχρέωση για την έγκαιρη και ϖροσήκουσα ϖροσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 11

12 v. Να δηλώνεται ότι: α) Αϖοδέχεται ανεϖιφύλακτα τους όρους της ϖαρούσας, β) Η ϖροσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της ϖαρούσας, των οϖοίων έλαβε γνώση και γ) Τα στοιχεία ϖου αναφέρονται στην ϖροσφορά είναι αληθή και ακριβή 2. Εφόσον οι ϖροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιϖρόσωϖό τους, υϖοβάλλουν µαζί µε την ϖροσφορά ϖαραστατικό εκϖροσώϖησης (αϖλό έγγραφο µε το οϖοίο εξουσιοδοτείται ένα συγκεκριµένο φυσικό ϖρόσωϖο για υϖογραφή και υϖοβολή ϖροσφοράς σε ϖερίϖτωση ϖου δεν υϖογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκϖρόσωϖος του φορέα την ϖροσφορά και τα λοιϖά αϖαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού καθώς και να ϖαραστεί στην αϖοσφράγιση των ϖροσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού και να υϖογράψει οϖοιοδήϖοτε σχετικό έγγραφο αϖαιτηθεί). Β. ιευκρινίζεται ότι: Οι κατά τα ανωτέρω αϖαιτούµενες Υϖεύθυνες ηλώσεις του υϖοψηφίου υϖογράφονται αϖό το νόµιµο εκϖρόσωϖό του. Οι ως άνω Υϖεύθυνες ηλώσεις φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών ϖρο της καταληκτικής ηµέρας υϖοβολής των ϖροσφορών και δεν αϖαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υϖογραφής αϖό αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Σε ϖερίϖτωση ϖου η ϖροσφορά δεν κατατίθεται αϖό τον ίδιο τον ϖροσφέροντα ή αντιϖρόσωϖό του στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά αϖοστέλλεται µε συστηµένη εϖιστολή, ως ηµέρα υϖοβολής της ϖροσφοράς λογίζεται η ηµέρα αϖοστολής της, εφόσον αϖοδεικνύεται µε αϖόδειξη κατάθεσης συστηµένης εϖιστολής σε ταχυδροµική υϖηρεσία σύµφωνα µε την ϖαρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας). Στην ϖερίϖτωση αυτή θα ϖρέϖει εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού να εξασφαλίζεται η ϖεριέλευση της ϖροσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο µέχρι την ϖροηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι στις 19/04/2013. Σε ϖερίϖτωση υϖοβολής κοινής ϖροσφοράς αϖό ένωση ϖροµηθευτών, όλα τα ϖαραϖάνω δικαιολογητικά ϖρέϖει να υϖοβληθούν για καθένα αϖό τα µέλη ϖου συµµετέχουν στην ένωση. Εϖίσης στην ϖροσφορά της ένωσης ϖρέϖει: α) να αναφέρεται η έγκριση του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, β) να ϖροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) του Έργου ϖου αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, γ) να ϖαρουσιάζεται ο τρόϖος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους και δ) να δηλώνεται ένα µέλος ως εϖικεφαλής της Ένωσης. Στην ϖερίϖτωση υϖοβολής της κοινής ϖροσφοράς αϖό εκϖρόσωϖο της ένωσης, αϖαιτείται ϖέραν των ανωτέρω και η ϖροσκόµιση εξουσιοδότησης για την υϖογραφή και υϖοβολή της ϖροσφοράς αϖό τον εκϖρόσωϖο των µελών της ένωσης, εφόσον η ϖροσφορά δεν υϖογράφεται αϖό όλα τα µέλη της ένωσης. Γ. Σε ϖερίϖτωση µη υϖοβολής οϖοιουδήϖοτε αϖό τα δικαιολογητικά του ϖαρόντος άρθρου ή σε ϖερίϖτωση ϖου τα υϖοβληθέντα δεν ικανοϖοιούν τους όρους τις ϖαρούσας ϖροκήρυξης, η ϖροσφορά αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. 12

13 . Για την ϖληρότητα και νοµιµότητα των ανωτέρω υϖοβληθέντων µε την ϖροσφορά δικαιολογητικών γνωµοδοτεί η Εϖιτροϖή Αξιολόγησης του άρθρου 12 ϖαρ. 1 της ϖαρούσας. ΑΡΘΡΟ 10 Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Οι υϖοψήφιοι υϖοβάλλουν µε την ϖροσφορά τους τον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οϖοίος ϖεριέχει τα αϖαιτούµενα ϖιστοϖοιητικά ϖοιότητας ανά οµάδα υλικών για τα οϖοία υϖοβάλλεται η ϖροσφορά, όϖως αυτά ϖεριγράφονται στο Παράρτηµα Α της ϖαρούσας και µε τη σειρά ϖου αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιµών. 2. Σε ϖερίϖτωση ϖου τα τεχνικά στοιχεία της ϖροσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του µεγάλου όγκου να τοϖοθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιϖές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3. Οι τεχνικές ϖροδιαγραφές αϖοτελούν στο σύνολό τους αϖαράβατους όρους και η οϖοιαδήϖοτε µη συµµόρφωση ϖρος αυτές συνεϖάγεται αϖόρριψη της ϖροσφοράς. 4. Προσφορά ϖου είναι αόριστη και ανεϖίδεκτη εκτίµησης ή είναι υϖό αίρεση, αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη µετά αϖό ϖροηγούµενη γνωµοδότηση της Εϖιτροϖής Αξιολόγησης του άρθρου 12 ϖαρ. 1 της ϖαρούσας. 5. Στα ϖεριεχόµενα του φακέλου της τεχνικής ϖροσφοράς δεν ϖρέϖει σε καµία ϖερίϖτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµϖεριλαµβανοµένων λέξεων όϖως «δωρεάν») αϖοτελεί λόγο αϖόρριψης της ϖροσφοράς. ΑΡΘΡΟ 11 Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική ϖροσφορά συνταγµένη εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β καθώς και τους όρους του ϖαρόντος άρθρου σε ένα (1) αντίτυϖο. 2. Κάθε σελίδα της οικονοµικής ϖροσφοράς υϖογράφεται αϖό τον διαγωνιζόµενο ή το νόµιµο εκϖρόσωϖο αυτού. 3. Στο έντυϖο του Παραρτήµατος Β της ϖαρούσας συµϖληρώνονται ϖλήρως η οµάδα ή οι οµάδες υλικών ανάλογα µε το ενδιαφέρον του διαγωνιζόµενου (οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να υϖοβάλλουν ϖροσφορά είτε για το σύνολο της ϖροµήθειας (4 οµάδες ειδών) είτε τµηµατικά ανά οµάδα, αλλά ϖάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας), εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού, τόσο σε ότι αφορά τη συνολική ϖροσφερόµενη τιµή, όσο και τις εϖιµέρους ανά υλικό τιµές ϖου αιτιολογούν τη συνολική ϖροσφερόµενη ανά οµάδα τιµή της οικονοµικής ϖροσφοράς. 4. Η συνολική ϖροσφερόµενη τιµή ανά οµάδα υλικών αναγράφεται υϖοχρεωτικά αριθµητικώς και ολογράφως. Σε ϖερίϖτωση αντιφάσεων υϖερισχύει η ολόγραφη τιµή. 5. Οι ϖροσφερόµενες τιµές ϖεριλαµβάνουν το σύνολο των εϖιβαρύνσεων: το κόστος των ϖροϊόντων, το κόστος µεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στους χώρους του εργοταξίου στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός, το κέρδος του ϖροµηθευτή, τις τυχόν υϖέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα µεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασµό, ασφάλιστρα ή εϖιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιµές ϖρο ΦΠΑ, ο οϖοίος θα αναφέρεται χωριστά, για το σύνολο της ϖοσότητας ανά οµάδα των υϖό ϖροµήθεια ειδών του Παραρτήµατος Α της ϖαρούσας και για ϖλήρη ϖαράδοση αυτών στο χώρο του εργοταξίου στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού 13

14 Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά. 6. Οι τιµές αναγράφονται υϖοχρεωτικά σε Ευρώ µε συµϖληρωµένο υϖοχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό. 7. Οι ϖροσφερόµενες τιµές είναι δεσµευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναϖροσαρµόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο αϖρόοϖτου µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον αϖοδέχεται. Προσφορά ϖου θέτει όρο αναϖροσαρµογής αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. 8. Προσφορά ϖου καταλήγει σε συνολική τιµή για κάθε οµάδα µεγαλύτερη του ϖροϋϖολογισµού του άρθρου 3 της ϖαρούσας αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. 9. Σε ϖερίϖτωση ϖου αϖό την ϖροσφορά δεν ϖροκύϖτει µε σαφήνεια η ϖροσφερόµενη τιµή, η ϖροσφορά αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. Οµοίως και σε ϖερίϖτωση ϖου η ϖροσφορά ϖαραλείϖει τιµές ή ϖεριλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία τιµών ϖου καθιστούν την ϖροσφορά ανεϖίδεκτη εκτίµησης ή καταλείϖει αµφιβολία ως ϖρος την ϖροσφερόµενη τιµή. 10. Προσφορές ϖου θα ϖεριλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως εϖιφυλάξεις εϖί των όρων του ιαγωνισµού και θα αϖορριφθούν. 11. Σε ϖεριϖτώσεις ϖροϊόντων και υϖηρεσιών ϖου ϖροσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονοµικής ϖροσφοράς η ένδειξη «ΩΡΕΑΝ». Εάν έχει ϖαραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υϖάρχει η ένδειξη «ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα ϖροϊόντα ή υϖηρεσίες έχουν ϖροσφερθεί δωρεάν. ΑΡΘΡΟ 12 ιαδικασία Αϖοσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη (ϖροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) 1. Η διενέργεια του διαγωνισµού, η αϖοσφράγιση και η αξιολόγηση των ϖροσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαµηλότερης τιµής γίνεται σύµφωνα µε τις εϖόµενες ϖαραγράφους αϖό τριµελή Εϖιτροϖή Αξιολόγησης η οϖοία συστήθηκε µε αϖόφαση του ϖροϊσταµένου της 10 ης Ε.Β.Α. (αρ. ϖρωτ. 262/ ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 ϖαρ. 4 και 38 του Π..118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/ Παραλαβή ϖροσφορών Αϖοσφράγιση κυρίως φακέλου ϖροσφοράς Έλεγχος ϖληρότητας και νοµιµότητας υϖοβληθέντων µε την ϖροσφορά δικαιολογητικών Αξιολόγηση τεχνικής ϖροσφοράς Σε δηµόσια συνεδρίαση, στις 22/04/2013 και ώρα 12:00, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής ϖου αναφέρεται στο άρθρο 7 της ϖαρούσας, κατά την οϖοία µϖορούν να ϖαραβρεθούν οι διαγωνιζόµενοι ή εκϖρόσωϖοί τους, η Εϖιτροϖή Αξιολόγησης ϖαραλαµβάνει αϖό την Υϖηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µόνο τους φακέλους των ϖροσφορών ϖού κατατέθηκαν εµϖρόθεσµα, ενώ αϖορρίϖτει χωρίς να αϖοσφραγίσει τις εκϖρόθεσµες ϖροσφορές, ϖροκειµένου να εϖιστραφούν. Ακολούθως, η Εϖιτροϖή αϖοσφραγίζει δηµόσια τον κυρίως φάκελο ϖροσφοράς καθώς και τον φάκελο της τεχνικής ϖροσφοράς κάθε διαγωνιζοµένου, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής ϖροσφοράς ανά φύλλο και εν συνεχεία φυλάσσει σε ασφαλές µέρος τους σφραγισµένους φακέλους των οικονοµικών ϖροσφορών. Κατά την αϖοσφράγιση η Εϖιτροϖή δεν είναι υϖοχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζόµενων, των ϖροσφορών και των δικαιολογητικών τους, ϖρος τους όρους της ϖαρούσας ιακήρυξης. 14

15 Στη συνέχεια η Εϖιτροϖή σε κλειστή συνεδρίαση ή συνεδριάσεις ϖροβαίνει σε λεϖτοµερή έλεγχο ως ϖρος την ακρίβεια, ϖληρότητα και εϖάρκεια των υϖοβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 της ϖαρούσας καθώς και στον έλεγχο συµµόρφωσης των τεχνικών ϖροσφορών µε τους όρους της ϖαρούσας και ιδίως των οριζόµενων στο άρθρο 10 και στο Παράρτηµα Α αυτής και διαϖιστώνει τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους αϖαράβατους όρους της ϖαρούσας διακήρυξης. Αϖοδεκτοί γίνονται όσοι ϖροσφέροντες έχουν υϖοβάλει νοµίµως τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της ϖαρούσας και τα αϖαιτούµενα ϖιστοϖοιητικά ϖοιότητας ανά οµάδα υλικών για τα οϖοία υϖοβάλλεται η ϖροσφορά και εφόσον αυτά ϖληρούν τους όρους της ϖαρούσας. 3. Αϖοσφράγιση οικονοµικών ϖροσφορών - Αξιολόγηση οικονοµικής ϖροσφοράς και ανακοίνωση τιµών Ανάδειξη µειοδότη Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 και των στοιχείων της τεχνικής ϖροσφοράς και τη συµφωνία αυτών µε τους όρους της ϖαρούσας, η Εϖιτροϖή Αξιολόγησης, σε δηµόσια συνεδρίαση, αϖοσφραγίζει τους φακέλους των οικονοµικών ϖροσφορών και αφού τις µονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις ϖροσφερόµενες τιµές. Η αϖοσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής ϖροσφοράς γίνεται στην διεύθυνση του άρθρου 7 της ϖαρούσας µόνο για τους ϖροσφέροντες των οϖοίων οι ϖροσφορές δεν αϖορρίφθηκαν σύµφωνα µε την ϖαρ. 2 του ϖαρόντος άρθρου. Οι φάκελοι των οικονοµικών ϖροσφορών των λοιϖών ϖροσφερόντων δεν αϖοσφραγίζονται αλλά εϖιστρέφονται σε αυτούς µετά την υϖογραφή της σύµβασης µε τον εϖιλεγέντα ανάδοχο. Η Εϖιτροϖή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονοµικές ϖροσφορές και συντάσσει ϖρακτικό µε το οϖοίο γνωµοδοτεί για τις τυχόν αϖορριφθείσες ϖροσφορές, τις τιµές των αϖοδεκτών ϖροσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 11 και το Παράρτηµα Β της ϖαρούσας και συντάσσει τον ϖίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζοµένων, µε βάση την χαµηλότερη τιµή. Η σύγκριση των ϖροσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της ϖροµήθειας ανά οµάδα ϖρο ΦΠΑ, όϖως αυτή ϖροκύϖτει αϖό την οικονοµική ϖροσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών ϖροσφορών η Εϖιτροϖή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει ϖροφανή σφάλµατα ϖου ϖροκύϖτουν αϖό την τέλεση µαθηµατικών ϖράξεων. εσµευτική για τον ϖροµηθευτή είναι η ϖροσφορά µετά την τυχόν διόρθωση των σφαλµάτων της αϖό την Εϖιτροϖή Αξιολόγησης. Εάν οι τιµές ενός διαγωνιζόµενου είναι ιδιαίτερα χαµηλές ή κατά τη γνώµη της Εϖιτροϖής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή υϖοχρεούται να καλέσει τον διαγωνιζόµενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν ϖροσφέρει εϖαρκή αιτιολόγηση θα αϖοκλειστεί αϖό τον διαγωνισµό. Αφού ολοκληρώσει το ϖρακτικό της η Εϖιτροϖή, το υϖοβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής αϖόφασης έγκρισης του ϖρακτικού στο οϖοίο θα ϖεριλαµβάνεται ο τελικός ϖίνακας κατάταξης, οι τυχόν αϖορριφθείσες ϖροσφορές και θα αναφέρεται ο ϖροσωρινός µειοδότης στον οϖοίο θα γίνει η κατακύρωση. Η αϖόφαση έγκρισης του ϖρακτικού της Αναθέτουσας Αρχής κοινοϖοιείται µε τηλεοµοιοτυϖία στους διαγωνιζόµενους ϖροκειµένου να ασκήσουν εφόσον εϖιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα. 4. Όσοι αϖό τους ενδιαφερόµενους έχουν σχετικό έννοµο συµφέρον να έχουν ϖρόσβαση στις ϖροσφορές των λοιϖών συµµετεχόντων, θα ϖρέϖει να αιτούνται σχετικά εγγράφως στην 15

16 Αναθέτουσα Αρχή. Η κατά τα ανωτέρω ϖρόσβαση µϖορεί να εξασφαλίζεται, είτε µε µελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε µε χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της αναϖαραγωγής των οϖοίων θα βαρύνουν τον αιτούντα. 5. Κατά τη διαδικασία αϖοσφράγισης και αξιολόγησης των ϖροσφορών η Εϖιτροϖή µϖορεί να ζητά διευκρινίσεις αϖό τους διαγωνιζόµενους. ΑΡΘΡΟ 13 ιαδικασία Κατακύρωσης Σύναψη Σύµβασης 1. Ανακοίνωση Κατακύρωσης Υϖοβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των ϖροσφορών κατά το άρθρο 12 της ϖαρούσας και την ανάδειξη αυτού ϖου ϖροσέφερε την χαµηλότερη τιµή (ϖροσωρινό µειοδότη), στον οϖοίον θα γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή µε έγγραφη ειδοϖοίηση, ανακοίνωση ϖρόσκληση, τον καλεί εντός ϖροθεσµίας ϖέντε (5) ηµερών αϖό την κοινοϖοίηση για την ϖροσκόµιση των εξής εγγράφων και δικαιολογητικών: α. Εφόσον ο ϖροσφέρων στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Έλληνας ϖολίτης: (1) Υϖεύθυνη δήλωση της ϖαρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όϖως εκάστοτε ισχύει, στην οϖοία ο ϖροσφέρων στον οϖοίον ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οϖοίους υϖοχρεούται να καταβάλει εισφορές για το αϖασχολούµενο αϖό αυτόν ϖροσωϖικό (εφόσον αϖασχολεί ϖροσωϖικό) και (2) Πιστοϖοιητικά ϖου εκδίδονται αϖό αρµόδια κατά ϖερίϖτωση αρχή, αϖό τα οϖοία να ϖροκύϖτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ειδοϖοίησης, είναι: α) ενήµερος ως ϖρος τις υϖοχρεώσεις του ϖου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και εϖικουρικής), (ασφαλιστική ενηµερότητα) και β) ως ϖρος τις φορολογικές υϖοχρεώσεις του (φορολογική ενηµερότητα). Σε ϖερίϖτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαϖή, τα δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ϖου είναι εγκατεστηµένος, αϖό την οϖοία και εκδίδεται το σχετικό ϖιστοϖοιητικό (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). (3) Έγγραφο ϖαροχής εξουσιοδότησης ϖρος εκείνον ϖου υϖοβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υϖοβάλλεται αϖό τον ίδιο τον ϖροσφέροντα στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση. β. Εφόσον ο ϖροσφέρων στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι αλλοδαϖό φυσικό ϖρόσωϖο: (1) Πιστοϖοιητικά της κατά ϖερίϖτωση αρµόδιας διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του, αϖό τα οϖοία να ϖροκύϖτει ότι ϖληρούνται οι ϖροϋϖοθέσεις της ϖερ. (2) του εδ. α της ϖαρούσας ϖαραγράφου (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). (2) Έγγραφο ϖαροχής εξουσιοδότησης ϖρος εκείνον ϖου υϖοβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υϖοβάλλεται αϖό τον ίδιο τον ϖροσφέροντα στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 16

17 γ. Εφόσον ο ϖροσφέρων στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι νοµικό ϖρόσωϖο ϖλην Συνεταιρισµού (ηµεδαϖό ή αλλοδαϖό): (1) Τα ϖαραϖάνω δικαιολογητικά της ϖερίϖτωσης (2) του εδ. α και της ϖερίϖτωσης (1) του εδαφίου β της ϖαρούσας ϖαραγράφου αντίστοιχα (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). (2) Έγγραφο ϖαροχής εξουσιοδότησης ϖρος εκείνον ϖου υϖοβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υϖοβάλλεται αϖό τον ίδιο τον ϖροσφέροντα στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Σε ϖερίϖτωση νοµικών ϖροσώϖων, ϖέραν των ανωτέρω: α) τα κατά ϖερίϖτωση νοµιµοϖοιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκϖροσώϖησης νοµίµως εϖικυρωµένα (όϖως καταστατικά, ϖιστοϖοιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση.σ. σε σώµα, σε ϖερίϖτωση Α.Ε., κλϖ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή των διαγωνιζοµένων). Αϖό τα ανωτέρω έγγραφα ϖρέϖει να ϖροκύϖτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού ϖροσώϖου, όλες οι σχετικές τροϖοϖοιήσεις των καταστατικών, ϖοιος δεσµεύει νόµιµα την εταιρεία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκϖρόσωϖος, δικαίωµα υϖογραφής κλϖ.), καθώς και η θητεία του ή των µελών του διοικητικού οργάνου και β) ϖιστοϖοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ϖερί τροϖοϖοιήσεων καταστατικού / µη λύσης του νοµικού ϖροσώϖου. δ. Εφόσον ο ϖροσφέρων στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Συνεταιρισµός: (1) Τα δικαιολογητικά της ϖερίϖτωσης (2) του εδ. α της ϖαρούσας ϖαραγράφου, εφόσον ϖρόκειται για ηµεδαϖό συνεταιρισµό και της ϖερίϖτωσης (1) του εδ. β της ϖαρούσας ϖαραγράφου, εφόσον ϖρόκειται για αλλοδαϖό συνεταιρισµό, αντίστοιχα, (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα). (2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. (3) Έγγραφο ϖαροχής εξουσιοδότησης ϖρος εκείνον ϖου υϖοβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υϖοβάλλεται αϖό τον νόµιµο εκϖρόσωϖο του ϖροσφέροντα στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση. ε. Εφόσον ο ϖροσφέρων στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ένωση ϖροµηθευτών ϖου υϖοβάλλει κοινή ϖροσφορά: Τα ϖαραϖάνω κατά ϖερίϖτωση δικαιολογητικά των εδ. α έως δ της ϖαρούσας ϖαραγράφου, για κάθε ϖροµηθευτή ϖου συµµετέχει στην Ένωση. Σηµείωση: Σε ϖερίϖτωση νοµικού ϖροσώϖου οι κατά τα ανωτέρω αϖαιτούµενες Υϖεύθυνες ηλώσεις του ϖροσφέροντα στον οϖοίο ϖρόκειται να γίνει η κατακύρωση υϖογράφονται αϖό το νόµιµο εκϖρόσωϖό του. Εάν σε κάϖοια Χώρα βεβαιώνεται αϖό οϖοιαδήϖοτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα ϖαραϖάνω έγγραφα ή ϖιστοϖοιητικά, ή δεν καλύϖτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες ϖεριϖτώσεις του ϖαρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά αϖό ένορκη βεβαίωση του υϖόχρεου ϖρος υϖοβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν ϖροβλέϖεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υϖεύθυνη δήλωση. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή 17

18 υϖεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο ϖρόσωϖο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 2. Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης Μετά την ϖροσκόµιση των αϖαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων η Εϖιτροϖή ϖροβαίνει σε κλειστή συνεδρίαση και λεϖτοµερή έλεγχο ϖληρότητας και νοµιµότητας των ως άνω δικαιολογητικών. Όταν ο ϖροσφέρων στον οϖοίον έγινε η κατακύρωση της σύµβασης του ϖαρόντος διαγωνισµού δεν ϖροσκοµίζει, ένα ή ϖερισσότερα αϖό τα έγγραφα και δικαιολογητικά της ϖαρ. 1 του ϖαρόντος η κατακύρωση γίνεται στον ϖροσφέροντα µε την αµέσως εϖόµενη χαµηλότερη ϖροσφορά. Σε ϖερίϖτωση ϖου και αυτός δεν ϖροσκοµίσει ένα ή ϖερισσότερα αϖό τα εν λόγω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον ϖροσφέροντα µε την αµέσως εϖόµενη χαµηλότερη ϖροσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας αϖό τους ϖροσφέροντες δεν ϖροσκοµίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή ϖερισσότερα αϖό τα έγγραφα και δικαιολογητικά της ϖαρ. 1 του ϖαρόντος, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 3. Οριστική αϖόφαση κατακύρωσης - Σύναψη σύµβασης Μετά τον έλεγχο των ζητούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων, η Εϖιτροϖή Αξιολόγησης Προσφορών εκδίδει ϖρακτικό µε το οϖοίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την οριστική κατακύρωση της ϖροµήθειας στον µειοδότη ή στους µειοδότες. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει οριστική αϖόφαση κατακύρωσης και ανάθεσης και καλεί τον µειοδότη ή τους µειοδότες για υϖογραφή της σύµβασης. Κατόϖιν υϖογράφεται η σχετική σύµβαση, η οϖοία θα βασίζεται στην ϖαραϖάνω οριστική αϖόφαση κατακύρωσης, στους όρους της ϖαρούσας και στην ϖροσφορά του Αναδόχου σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.. 118/2007. Με την ανακοίνωση της οριστικής κατακύρωσης ανάθεσης, η Σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συµφωνητικού ϖου ακολουθεί έχει αϖοδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Στην ϖερίϖτωση ϖου η ϖροκηρυσσόµενη σύµβαση κατακυρωθεί σε ένωση ϖροµηθευτών, η Αναθέτουσα Αρχή, ϖριν την υϖογραφή της σύµβασης, καλεί την ένωση να ϖεριβληθεί τη µορφή της Κοινοϖραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµϖορικού δικαίου, συσταθείσας σύµφωνα µε τον Εµϖορικό Νόµο και να ϖροσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Αναθέτουσα Αρχή. Σε ϖερίϖτωση µη εϖιθυµίας ή αδυναµίας του αναδόχου να συνάψει σύµβαση, αυτός κηρύσσεται έκϖτωτος και µϖορεί ν αϖοφασισθεί η ανάθεση του Έργου στον ϖροσφέροντα ϖου έδωσε την εϖόµενη χαµηλότερη τιµή ή η εϖανάληψη του διαγωνισµού. Και στις δύο ϖεριϖτώσεις η αϖόφαση λαµβάνεται σε βάρος του εκϖτώτου και εϖιφέρει τη λήψη κάθε µέτρου για την αϖοκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής. Σε ϖερίϖτωση ϖου στο διαγωνισµό υϖοβληθεί µία µόνο ϖροσφορά ή τελικά γίνει αϖοδεκτή µία µόνο ϖροσφορά και εφόσον δεν υϖάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε ϖροηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς ϖου να εϖιβεβαιώνονται µε ϖαραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και εϖαναλαµβάνεται υϖοχρεωτικά. Στον εϖαναληϖτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι ϖαραϖάνω ϖεριστάσεις, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε διαϖραγµάτευση της τιµής. 18

19 ΑΡΘΡΟ 14 ιοικητικές Προσφυγές Ενστάσεις και ϖροσφυγές υϖοβάλλονται για τους λόγους, µε τη διαδικασία, τις ϖροϋϖοθέσεις και στις ϖροθεσµίες ϖου ϖροβλέϖονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α /150) και συνάδουν µε τη διενέργεια ϖρόχειρου διαγωνισµού. Ενστάσεις ή ϖροσφυγές για οϖοιοδήϖοτε άλλο λόγο, δεν γίνονται δεκτές. Οι ενστάσεις και ϖροσφυγές υϖοβάλλονται εγγράφως σε τριµελή Εϖιτροϖή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, ϖου έχει οριστεί µε αϖόφαση του Προϊσταµένου της 10 ης Ε.Β.Α. (αρ. ϖρωτ. 4202/ , Α Α: Β416Γ-6ΟΦ) και ϖρωτοκολλούνται. Εϖί των ενστάσεων και ϖροσφυγών γνωµοδοτεί η ως άνω Εϖιτροϖή και αϖοφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή. Ένσταση ϖου υϖοβάλλεται χωρίς την ϖροσκόµιση σχετικού ϖαραβόλου υϖέρ του ηµοσίου σύµφωνα µε την ϖαρ. 6 του άρθρου 15 ως άνω Π.. 118/2007 αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 15 Ακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού 1. Το αϖοτέλεσµα του ιαγωνισµού µϖορεί να µαταιωθεί µε αϖόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις ϖεριϖτώσεις ϖου ϖροβλέϖονται στο άρθρο 21 του Π.. 118/ Εάν διαϖιστωθούν λάθη ή ϖαραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας ϖρογενέστερο του ανοίγµατος των οικονοµικών ϖροσφορών, µϖορεί να ακυρωθεί εν µέρει η διαδικασία του ιαγωνισµού και να αϖοφασιστεί η εϖανάληψή του αϖό το σηµείο ϖου έγινε το λάθος ή η ϖαράλειψη. 3. Σε ϖερίϖτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ιαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωµα αϖοζηµίωσης για οϖοιοδήϖοτε λόγο. ΑΡΘΡΟ 16 Υϖογραφή Σύµβασης 1. Ο ϖροµηθευτής ή οι ϖροµηθευτές µϖορεί/ουν να ϖροσέλθει/ουν για την υϖογραφή της σύµβασης άµεσα, έϖειτα αϖό την ηµεροµηνία κοινοϖοίησης της ϖρόσκλησης. Σε ϖερίϖτωση ϖου ο εϖιλεγείς Ανάδοχος είναι νοµικό ϖρόσωϖο και αϖό την ϖροσκόµιση των νοµιµοϖοιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής ή/και κατακύρωσης των άρθρων 9 και 13 της ϖαρούσας έχει υϖάρξει οϖοιαδήϖοτε αλλαγή ή τροϖοϖοίηση, ο ϖροµηθευτής ϖροσκοµίζει µε την υϖογραφή της σύµβασης και τα σχετικά έγγραφα (ϖ.χ. τις τυχόν τροϖοϖοιήσεις του καταστατικού, το νέο.σ., νέο νόµιµο εκϖρόσωϖο κ.α.). 2. Σε ϖερίϖτωση µη εϖιθυµίας ή αδυναµίας του εϖιλεγέντα Αναδόχου να συνάψει σύµβαση τότε αυτός κηρύσσεται έκϖτωτος και του εϖιβάλλονται σχετικές κυρώσεις, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.. 118/2007. Εϖίσης µϖορεί ν αϖοφασισθεί η ανάθεση της σύµβασης στον εϖόµενο κατά σειρά κατάταξης ή η εϖανάληψη του διαγωνισµού. Και στις δύο ϖεριϖτώσεις η αϖόφαση λαµβάνεται σε βάρος του εκϖτώτου και εϖιφέρει τη λήψη κάθε µέτρου για την αϖοκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.. 118/ Η σύµβαση µε τον Ανάδοχο θα υϖογραφεί για το Ελληνικό ηµόσιο αϖό τον Προϊστάµενο της 10 ης Ε.Β.Α. εν χωρεί καθ οιονδήϖοτε τρόϖο τροϖοϖοίηση ή συµϖλήρωση των όρων της ϖαρούσας καθώς και της ϖροσφοράς του εϖιλεγέντα Αναδόχου. 19

20 ΑΡΘΡΟ 17 Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας 1. Η ϖαράδοση των υϖό ϖροµήθεια ειδών θα γίνεται τµηµατικά, για το χρονικό διάστηµα αϖό την ηµεροµηνία υϖογραφής της σχετικής σύµβασης και µέχρι , κατόϖιν έγγραφης κάθε φορά ειδοϖοίησης της αναθέτουσας αρχής µε ευθύνη και έξοδα του ϖροµηθευτή σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση ϖου θα υϖογραφεί. Τα υλικά θα ϖαραδίδονται τµηµατικά στο χώρο του εργοταξίου, σε χρονικό διάστηµα 3 (τριών) ηµερών αϖό την κάθε ϖαραγγελία, έϖειτα αϖό έγγραφη ειδοϖοίηση της αναθέτουσας αρχής και µε τρόϖο όϖως αυτός ορίζεται στο Παράρτηµα Α. Σε ϖερίϖτωση ϖαράτασης ή µετάθεσης του χρόνου ϖαράδοσης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του Π.. 118/2007. Σε ϖερίϖτωση εκϖρόθεσµης ϖαράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις ϖου ϖροβλέϖονται στο Π.. 118/2007, άρθρο 26, 32 και Τόϖος ϖαράδοσης των υϖό ϖροµήθεια υλικών δόµησης είναι το εργοτάξιο του Κέντρου Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής «Ιουστινιανός» στα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής. 3. Η ϖαραλαβή των υϖό ϖροµήθεια αγαθών γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 28 του Π.. 118/2007 και τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση αϖό τριµελή Εϖιτροϖή Παραλαβής η οϖοία συστήθηκε µε αϖόφαση του ϖροϊσταµένου της 10ης Ε.Β.Α. (αρ. ϖρωτ. 263/ , Α Α: Β44ΗΓ-ΑΥ ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 ϖαρ. 4 και 38 του Π..118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011. Η Εϖιτροϖή αφού διενεργήσει τους αϖαραίτητους ελέγχους ϖαραλαµβάνει οριστικά τα υϖό ϖροµήθεια αγαθά. 4. Το τίµηµα διαµορφώνεται µε βάση τον ϖροϋϖολογισµό του έργου και των οµάδων των υλικών του άρθρου 3 της ϖαρούσας, τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ϖαρούσας και την υϖοβληθείσα ϖροσφορά του Αναδόχου και καταβάλλεται για το σύνολο των υϖοχρεώσεων του Αναδόχου (ϖεριλαµβανοµένων κρατήσεων, δασµών κλϖ εξόδων µεταφοράς κ.α.). εν ϖροβλέϖεται τιµαριθµική ή άλλη αναϖροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει µετά την οριστική ϖαραλαβή των υϖό ϖροµήθεια υλικών και αφού ο Ανάδοχος ϖροσκοµίσει τα σχετικά τιµολόγια, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Π.. 118/2007 και τη σύµβαση ϖου θα υϖογραφεί. 5. Με αϖόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα αϖό ϖρόταση της Εϖιτροϖής Παραλαβής διακόϖτεται η χρηµατοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο Ανάδοχος υϖαιτίως δεν εκτελεί την ϖροµήθεια υϖό τους όρους της σύµβασης. 6. Οι ειδικότεροι και λεϖτοµερείς όροι εκτέλεσης της ϖροµήθειας θα ϖεριγραφούν αναλυτικά στη σύµβαση ϖου θα υϖογραφεί µε τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 18 Γλώσσα ιενέργειας ιαγωνισµού Κοινοϖοιήσεις Ισχύουσα Νοµοθεσία 1. Εϖίσηµη γλώσσα διενέργειας του ιαγωνισµού και της Σύµβασης ϖου θα υϖογραφεί είναι η Ελληνική. 2. Οι κοινοϖοιήσεις των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής ϖρος τους διαγωνιζόµενους γίνονται µε τηλεοµοιοτυϖία στον αριθµό ϖου έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόµενος. 3. Η ϖαρούσα ιακήρυξη διέϖεται αϖοκλειστικά αϖό το ελληνικό δίκαιο. 20

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 12/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 12/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΠΡΩΗΝ 10 Η Ε.Β.Α.) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

(σκελετός ϖλαγιοκαλύψεων) ϖου αϖοτελούνται αϖό µέλη ψυχρής έλασης και iii) δύο κλίµακες (εσωτερική και εξωτερική) αϖοτελούµενες αϖό µεταλλικό βαθµιδοφ

(σκελετός ϖλαγιοκαλύψεων) ϖου αϖοτελούνται αϖό µέλη ψυχρής έλασης και iii) δύο κλίµακες (εσωτερική και εξωτερική) αϖοτελούµενες αϖό µεταλλικό βαθµιδοφ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

στο κτίριο των Κολλιγόσϖιτων (σε συνδυασµό µε τον ηλεκτρικό ϖίνακα του κτιρίου), 1.β) του ϖίνακα (PLC) συστήµατος ϖαρακολούθησης ελέγχου δικτύων και σ

στο κτίριο των Κολλιγόσϖιτων (σε συνδυασµό µε τον ηλεκτρικό ϖίνακα του κτιρίου), 1.β) του ϖίνακα (PLC) συστήµατος ϖαρακολούθησης ελέγχου δικτύων και σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 5/26-06-2014 Η 10 η Εφορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 9/12-11-2013 Η 10 η Εφορεία Βυζαντινών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. Πρωτ. 1665 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 1 η ΦΑΣΗ. 59.390,08

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α Α:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Επιστηµονική Επιτροπή Πέλλας ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 9. - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"

ΑΡΘΡΟ 9. - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αποδέκτη και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του διαγωνιζομένου. Γ. Διευκρινίζεται ότι: Οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου υπογράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΡΩΟΥ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΡΩΟΥ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/ 2013. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 02.01.06/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 02.01.06/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 50 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σελίδα 1 από 50 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 από 50 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ε ΡΑ: ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ε' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κων. Παλαιολόγου 133 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ Ο- ΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 03.01.15/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 03.01.15/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 09/10/ 2015 Αριθ. πρωτ. 1818 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: PRC-16/040 Από : Τµ. Προµηθειών Ηµεροµηνία: 13 / 05 / 2016 From Αρµόδιος κ. Κ. Καραθάνος Date Αρ. Fax : 210-67.92.141 Αρ.Τηλ.: 210-67.92.246 Fax No. Tel. No. Θέµα Subject : Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Γ ΕΠΚΑ/119760/61756/5612/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Γ ΕΠΚΑ/119760/61756/5612/ Ημ. Πρωτοκόλλησης: 10-07-2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Γ ΕΠΚΑ/119760/61756/5612 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΡΥΣΙΡΑ ΜΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ 3 & 7, ΠΛΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ 10558 Τηλέφωνο: +30 210 3234678, Φαξ: +30 210 3316027 www.frissirasmuseum.com ΠΡΑΞΗ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2667/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ.Β ΦΑΣΗ" ΕΣΠΑ Ε. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1160 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 11/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 19.01.2015 Αρ. πρωτ. 44 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2015 Το Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα Τηλ.:210 38 21 524, 38 29 266, Fax: 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos Str,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 1-6 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου Τηλέφωνο : 2310-589140-42 FAX : 2310-600123 E-mail : info@greekstatemuseum.com Θεσσαλονίκη, 16/ 01 / 2015 Αρ. πρωτ. 19600 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1210/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-203 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα