Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/ Η 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή (ϖαρ. 4 αρ. 2 Π.. 118/2007 και αρ. 12 ϖαρ. 1 Π.. 99/1992) µε δικαίωµα ϖροαίρεσης σε ϖοσοστό 20% της συνολικής δαϖάνης, για την εϖιλογή αναδόχου/ων για την ϖροµήθεια (αγορά) υλικών δόµησης, για τις ανάγκες του Έργου Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά και συγκεκριµένα του υϖοέργου 2 Υϖόγεια δίκτυα υϖοδοµών και συλλογής διηθούµενων οµβρίων (Α Φάση) ιαµόρφωση χώρου στάθµευσης εϖισκεϖτών στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός και του υϖοέργου 3 Αϖοκατάσταση ογκοϖλασίας του ερειϖωµένου κτίσµατος των ϖροσφυγικών Κολλιγόσϖιτων για τη λειτουργία καφέ αναψυκτηρίου, µε τα ακόλουθα στοιχεία: 1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ιεύθυνση: Πολυτεχνείου 12 Πόλη/Νοµός: Πολύγυρος Χαλκιδικής Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: , Τηλεοµοιοτυϖία: Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: Ιστοσελίδα: Τεχνικό Γραφείο Αγίου Όρους: Πλατεία Ιϖϖοδροµίου 7 (3 ος όροφος), Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: ) Σύµβαση ϖροµήθειας. 3) Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος µειοδοτικός ιαγωνισµός 4) Τόϖος ϖαράδοσης των υϖό ϖροµήθεια αγαθών: Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής «ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ» στα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής, τηλ.: και fax:

2 5) Τίτλος: «Προµήθεια υλικών δόµησης» Το αντικείµενο της ϖροµήθειας ϖεριλαµβάνει την ϖροµήθεια (αγορά) για το υϖοέργο 2: ΟΜΑ Α A: οµικά υλικά (λευκό τσιµέντο, µαύρο τσιµέντο, άµµος ϖοταµού (0-2mm), άµµος ϖοταµού (0-4mm), ρύζι ασβεστολιθικό ϖοταµού (4-8mm), αµµοχάλικο ϖοταµού (0-35mm) και υδράσβεστος), ϖροϋϖολογισµού: 3.946,45 συµϖεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., και ΟΜΑ Α : Βελτιωτικά (υϖερρευστοϖοιητής, υλικό εϖάλειψης σαθρών εϖιφανειών και αντιψυκτικό), ϖροϋϖολογισµού: 353,01 συµϖεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και για το υϖοέργο 3: ΟΜΑ Α A: οµικά υλικά (λευκό τσιµέντο, µαύρο τσιµέντο, άµµος ϖοταµού (0-2mm), άµµος ϖοταµού (0-4mm), ρύζι ασβεστολιθικό ϖοταµού (4-8mm), αµµοχάλικο ϖοταµού (0-35mm) και υδράσβεστος), ϖροϋϖολογισµού: 3.946,45 συµϖεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ΟΜΑ Α B: Ειδικά αναστηλωτικά υλικά (θηραϊκή γη και µαρµαρόσκονη), ϖροϋϖολογισµού: 1.291,50 συµϖεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., ΟΜΑ Α Γ: Χρωστικές, ϖροϋϖολογισµού: 159,90 συµϖεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), ΟΜΑ Α : Βελτιωτικά (υϖερρευστοϖοιητής, υλικό εϖάλειψης σαθρών εϖιφανειών και αντιψυκτικό), ϖροϋϖολογισµού: 353,01 συµϖεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να υϖοβάλλουν ϖροσφορά είτε για το σύνολο της ϖροµήθειας (τέσσερις οµάδες ειδών), είτε τµηµατικά ανά οµάδα, αλλά ϖάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας. 6) Η διάρκεια της συµβάσεως ορίζεται αϖό την υϖογραφή της και µέχρι και τυχόν ανατιµήσεις δεν θα εϖηρεάσουν τις συµφωνηµένες τιµές. 7) ε θα ληφθούν υϖόψη εναλλακτικές ϖροσφορές. 8) Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να ϖροµηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείµενο της ιακήρυξης µε τα Παραρτήµατα αυτής (Α, Β, Γ και ) αϖό το Λογιστήριο του Τεχνικού Γραφείου Αγίου Όρους της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τηλ.: , fax: , e- (ώρες 09:00 µε 15:00). Η αναλυτική ιακήρυξη δηµοσιεύεται εϖίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 9) Ο ϖροϋϖολογισµός του διαγωνισµού συνολικά είναι ,33 ΕΥΡΩ (δέκα χιλιάδες ϖενήντα ευρώ και τριάντα τρία λεϖτά) συµϖεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά ο ϖροϋϖολογισµός κάθε οµάδας είναι: Οµάδα Α: 7.892,91 συµϖεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, Οµάδα Β: 1.291,50 συµϖεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, Οµάδα Γ: 159,90 συµϖεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, Οµάδα : 706,02 συµϖεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 10) Οι ϖροσφορές υϖοβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Τεχνικού Γραφείου Αγίου Όρους της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων υϖόψη της Εϖιτροϖής διενέργειας ϖρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για την εκτέλεση του Έργου: «Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά», µέχρι την 19/04/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία). Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 22/04/2013 ηµέρα ευτέρα. Οι ϖροσφορές συντάσσονται υϖοχρεωτικά στα ελληνικά. 2

3 11) Η αϖοσφράγιση του κυρίως φακέλου των ϖροσφορών θα γίνει στο Τεχνικό Γραφείο Αγίου Όρους της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στις 22/04/2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00 και µϖορούν να ϖαρίστανται όσοι εκ των συµµετεχόντων το εϖιθυµούν. 12) ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: Φυσικά ή νοµικά ϖρόσωϖα, ενώσεις ή συµϖράξεις αυτών ϖου υϖοβάλλουν κοινή ϖροσφορά, ϖου έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών ϖου είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, η οϖοία κυρώθηκε αϖό την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ) ή σε τρίτες χώρες ϖου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. και έχουν αϖό το νόµο και/ή το καταστατικό τους δικαίωµα άσκησης εϖαγγελµατικής δραστηριότητας για την εν λόγω ϖροµήθεια. Στην ϖερίϖτωση των ενώσεων ϖροµηθευτών δεν αϖαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ϖροκειµένου να υϖοβάλουν ϖροσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει αϖό την υϖοψήφια Ένωση ϖριν την υϖογραφή της σύµβασης να ϖεριβληθεί τη µορφή της κοινοϖραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµϖορικού δικαίου, συσταθείσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµϖορικού νόµου. Με την υϖοβολή της ϖροσφοράς τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της ϖροµήθειας. Κατά τα λοιϖά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Π.. 118/2007. Κάθε υϖοψήφιος (φυσικό ή νοµικό ϖρόσωϖο ή ένωση ή συνεταιρισµός) µϖορεί να συµµετέχει στο ιαγωνισµό είτε µεµονωµένα µε µία µόνο ϖροσφορά είτε ως µέλος µίας και µόνο κοινοϖραξίας ή ένωσης. 13) Λόγοι αϖοκλεισµού: Αϖοκλείονται όσοι δεν ϖληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 ϖαρ. 2 σηµεία α) έως ε) του Π.. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής ιακήρυξης. 14) Ο χρόνος ισχύος των ϖροσφορών είναι 120 ηµέρες. 15) H σύµβαση η οϖοία θα υϖογραφεί µεταξύ της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Υϖουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού) και του Αναδόχου, θα χρηµατοδοτηθεί αϖό το Ευρωϖαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάϖτυξης και αϖό εθνικούς ϖόρους στο ϖλαίσιο του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονία Θράκη » (ΕΣΠΑ). 16) Στην ϖερίϖτωση εϖιλογής ένωσης ϖροµηθευτών, ϖρέϖει ϖριν την υϖογραφή της σύµβασης να ϖεριβληθεί τη µορφή της Κοινοϖραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη µορφή εταιρείας του εµϖορικού δικαίου, και να ϖροσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α. 17) Προσφυγές και ενστάσεις υϖοβάλλονται στην Εϖιτροϖή Ενστάσεων για τους λόγους και στις ϖροθεσµίες ϖου ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υϖοβολή ενστάσεων και ϖροσφυγών ϖαρέχονται αϖό το Λογιστήριο του Τεχνικού Γραφείου Αγίου 3

4 Όρους της 10 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τηλ.: , fax: , e- (ώρες 09:00 µε 15:00). Πολύγυρος, 02/04/2013 Για τη 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ο ϖροϊστάµενος της Εφορείας Ιωάννης Κανονίδης Αρχαιολόγος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Αναλυτική ιακήρυξη µε τα ακόλουθα Παραρτήµατα: Παράρτηµα Α - Τεχνικές ϖροδιαγραφές και λοιϖές τεχνικές ϖληροφορίες Παράρτηµα Β - Τυϖοϖοιηµένο έντυϖο οικονοµικής ϖροσφοράς Παράρτηµα Γ - Υϖόδειγµα εϖιστολής αίτησης συµµετοχής Παράρτηµα - Υϖοδείγµατα υϖεύθυνων δηλώσεων Σχέδιο Σύµβασης 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΜΗΣΗΣ Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 22/04/2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υϖοβολής Προσφορών: 19/04/2013 Το έργο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά και συγκεκριµένα το υϖοέργο 2 Υϖόγεια δίκτυα υϖοδοµών και συλλογής διηθούµενων οµβρίων (Α Φάση) ιαµόρφωση χώρου στάθµευσης εϖισκεϖτών στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός και το υϖοέργο 3 Αϖοκατάσταση ογκοϖλασίας του ερειϖωµένου κτίσµατος των ϖροσφυγικών Κολλιγόσϖιτων για τη λειτουργία καφέ αναψυκτηρίου» συγχρηµατοδοτείται αϖό το Ευρωϖαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάϖτυξης και αϖό εθνικούς ϖόρους στο ϖλαίσιο του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονία Θράκη » (ΕΣΠΑ). ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ,

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: Θεσµικό ϖλαίσιο διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 2: Αντικείµενο ϖροµήθειας ΑΡΘΡΟ 3: Προϋϖολογισµός Χρηµατοδότηση ΑΡΘΡΟ 4: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων Παραλαβή ιακήρυξης ΑΡΘΡΟ 5: ιευκρινίσεις ιακήρυξης ΑΡΘΡΟ 6: Γενικές ϖροϋϖοθέσεις συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής Λοιϖοί Λόγοι Αϖοκλεισµού Ελάχιστα εϖίϖεδα ικανοτήτων υϖοψηφίων ΑΡΘΡΟ 7: Τόϖος και Προθεσµία υϖοβολής ϖροσφορών ιάρκεια ισχύος ϖροσφορών ΑΡΘΡΟ 8: Τρόϖος σύνταξης και ϖεριεχόµενο ϖροσφορών ΑΡΘΡΟ 9: ικαιολογητικά κυρίως φακέλου ΑΡΘΡΟ 10: Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 11: Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 12: ιαδικασία Αϖοσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη (ϖροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) ΑΡΘΡΟ 13: ιαδικασία Κατακύρωσης Σύναψη Σύµβασης ΑΡΘΡΟ 14: ιοικητικές Προσφυγές ΑΡΘΡΟ 15: Ακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 16: Υϖογραφή Σύµβασης ΑΡΘΡΟ 17: Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας ΑΡΘΡΟ 18: Γλώσσα ιενέργειας ιαγωνισµού Κοινοϖοιήσεις Ισχύουσα Νοµοθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές ϖροδιαγραφές και λοιϖές τεχνικές ϖληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τυϖοϖοιηµένο έντυϖο οικονοµικής ϖροσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Υϖόδειγµα εϖιστολής αίτησης συµµετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Υϖοδείγµατα υϖεύθυνων δηλώσεων 6

7 ΑΡΘΡΟ 1 Θεσµικό ϖλαίσιο διαγωνισµού Ο ϖαρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις, της ϖαρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150) (ϖρόχειρος διαγωνισµός) και του άρθρου 38 της µε αρ /2008 Αϖόφασης του Υϖουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υϖουργική Αϖόφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), όϖως έχει τροϖοϖοιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις όϖως τροϖοϖοιηµένες ισχύουν: Των άρθρων του Ν. 2362/1995 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, κλϖ» (ΦΕΚ Α/247), Του άρθρου 1 ϖαρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19), Του άρθρο 12 ϖαρ. 1 του Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) όϖως έχει τροϖοϖοιηθεί και ισχύει, Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150), Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45). ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο ϖροµήθειας Τα ϖρος ϖροµήθεια αντικείµενα (υλικά) ϖεριγράφονται αναλυτικά κατά οµάδα, είδος και ϖοσότητα στο Παράρτηµα Α, το οϖοίο αϖοτελεί αναϖόσϖαστο τµήµα της ϖαρούσας. Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να υϖοβάλλουν ϖροσφορά είτε για το σύνολο των υλικών (4 οµάδες ειδών), είτε για µία ή ϖερισσότερες οµάδες υλικών, αλλά ϖάντα για το σύνολο των υλικών της κάθε οµάδας. Προσφορές για µέρος της ϖοσότητας ανά είδος ή για ορισµένα υλικά µιας οµάδας αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή (Α. Α.) διατηρεί δικαίωµα ϖροαίρεσης ϖου ανέρχεται σε ϖοσοστό 20% εϖί της συνολικής δαϖάνης, το οϖοίο δύναται να χρησιµοϖοιηθεί σε ϖερίϖτωση αύξησης των αϖαιτούµενων ϖοσοτήτων των υλικών. ΑΡΘΡΟ 3 Προϋϖολογισµός Χρηµατοδότηση Ο συνολικός ϖροϋϖολογισµός για τα υλικά δόµησης ϖου θα αναλάβει να ϖροµηθεύσει ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του ϖαρόντος διαγωνισµού συµϖεριλαµβανοµένης της αµοιβής του/τους, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ϖοσό των ,33 ευρώ (δέκα χιλιάδες ϖενήντα ευρώ και τριάντα τρία λεϖτά) συµϖεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά ο ϖροϋϖολογισµός κάθε οµάδας είναι: Οµάδα Α: 7.892,91 συµϖεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, Οµάδα Β: 1.291,50 συµϖεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, Οµάδα Γ: 159,90 συµϖεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, Οµάδα : 706,02 συµϖεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η δαϖάνη θα βαρύνει τις ϖιστώσεις του έργου: «Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά» και συγκεκριµένα του υϖοέργου 2 Υϖόγεια δίκτυα υϖοδοµών και συλλογής διηθούµενων οµβρίων (Α Φάση) ιαµόρφωση χώρου στάθµευσης εϖισκεϖτών στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός και του υϖοέργου 3: «Αϖοκατάσταση ογκοϖλασίας του ερειϖωµένου κτίσµατος των Προσφυγικών Κολλιγόσϖιτων για τη λειτουργία καφέ αναψυκτηρίου» ενταγµένου στο Εϖιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονία Θράκη » (ΕΣΠΑ) µε κωδικό MIS: , ΚΩ. Πράξης: 2011ΣΕ ΣΑ: Ε0148 ϖου συγχρηµατοδοτείται αϖό το Ευρωϖαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάϖτυξης και αϖό εθνικούς ϖόρους στα ϖλαίσια του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονία Θράκη ». 7

8 ΑΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων ϖαραλαβή ιακήρυξης 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής (10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) είναι τα ακόλουθα: ιεύθυνση: Πολυτεχνείου 12 Πόλη / Νοµός: Χώρα: Πολύγυρος Χαλκιδικής Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: , Τηλεοµοιοτυϖία (Fax): Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: Ιστοσελίδα: 2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να ϖαραλάβουν την ιακήρυξη, µϖορούν να αϖευθύνονται στην διεύθυνση: 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Τεχνικό Γραφείο Αγίου Όρους, Πλατεία Ιϖϖοδροµίου 7 (3 ος όροφος), Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: και στους αριθµούς: τηλ.: και fax: , όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες Για την ϖαραλαβή της ιακήρυξης δεν ϖροβλέϖεται κόστος. Εϖίσης στην ιστοσελίδα διατίθεται ηλεκτρονικά η ϖαρούσα ιακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 5 ιευκρινίσεις ιακήρυξης 1. Οι υϖοψήφιοι µϖορούν να ζητούν διευκρινίσεις για το ϖεριεχόµενο της ϖαρούσας αϖό την Αναθέτουσα Αρχή µέχρι 18/04/2013. Αϖαντήσεις σχετικά µε την διαδικασία του διαγωνισµού θα ϖαρέχονται αϖό το λογιστήριο το αργότερα µέχρι 18/04/2013. Για τυχόν αϖορίες σχετικά µε τις τεχνικές ϖροδιαγραφές των τεσσάρων οµάδων υλικών δόµησης, ϖληροφορίες θα ϖαρέχονται αϖό την υϖεύθυνη του έργου Αναστασία Καϖανδρίτη και το αργότερο µέχρι 18/04/ Μετά την υϖοβολή των ϖροσφορών, διευκρινίσεις, τροϖοϖοιήσεις ή αϖοκρούσεις όρων της ϖαρούσας αϖό τους υϖοψήφιους δε γίνονται δεκτές και αϖορρίϖτονται ως αϖαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 6 Γενικές ϖροϋϖοθέσεις συµµετοχής- ικαίωµα συµµετοχής Λοιϖοί Λόγοι Αϖοκλεισµού Ελάχιστα εϖίϖεδα ικανοτήτων υϖοψηφίων 1. Στο διαγωνισµό µϖορούν να συµµετάσχουν: Φυσικά ή νοµικά ϖρόσωϖα, ενώσεις ή συµϖράξεις αυτών ϖου υϖοβάλλουν κοινή ϖροσφορά, ϖου έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών ϖου είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, η οϖοία κυρώθηκε αϖό την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ) ή σε τρίτες χώρες ϖου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. και έχουν αϖό το νόµο και/ή το καταστατικό τους δικαίωµα άσκησης εϖαγγελµατικής δραστηριότητας για την εν λόγω ϖροµήθεια. Στην ϖερίϖτωση των ενώσεων ϖροµηθευτών δεν αϖαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ϖροκειµένου να υϖοβάλουν ϖροσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει αϖό την υϖοψήφια Ένωση ϖριν την υϖογραφή της σύµβασης να ϖεριβληθεί τη µορφή 8

9 της κοινοϖραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµϖορικού δικαίου, συσταθείσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµϖορικού νόµου. 2. Με την υϖοβολή της ϖροσφοράς τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της ϖροµήθειας. Κατά τα λοιϖά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Π.. 118/ Κάθε υϖοψήφιος (φυσικό ή νοµικό ϖρόσωϖο ή ένωση ή συνεταιρισµός) µϖορεί να συµµετέχει στο ιαγωνισµό είτε µεµονωµένα µε µία µόνο ϖροσφορά είτε ως µέλος µίας και µόνο κοινοϖραξίας ή ένωσης. 4. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να ϖληρούν τα ελάχιστα εϖίϖεδα όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ϖροδιαγραφές των ζητούµενων υλικών. Ως αναγκαίες ελάχιστες αϖαιτήσεις για την εξασφάλιση της ϖοιότητας των υλικών κάθε οµάδας είναι αυτές ϖου ορίζονται στο άρθρο 10 της ϖαρούσας και στο Παράρτηµα Α. ΑΡΘΡΟ 7 Τόϖος και Προθεσµία υϖοβολής ϖροσφορών ιάρκεια ισχύος ϖροσφορών 1. Η ϖροθεσµία υϖοβολής των ϖροσφορών και των αϖαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 19/04/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 15:00µµ. 2. Μετά την κατάθεση της ϖροσφοράς δεν γίνεται αϖοδεκτή, αλλά αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη, κάθε υϖοβολή συµϖληρωµατικών στοιχείων. 3. Αϖοδεκτές είναι οι ϖροσφορές ϖου έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του Τεχνικού Γραφείου Αγίου Όρους της 10 ης Ε.Β.Α., Πλατεία Ιϖϖοδροµίου 7 (3ος όροφος), Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 54621, Τηλ: και fax: , µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Σε κάθε υϖοβαλλόµενη ϖρόταση δίνεται αριθµός ϖρωτοκόλλου αϖό τον οϖοίο και µόνο αϖοδεικνύεται η ηµεροµηνία υϖοβολής της. 4. Προσφορά µϖορεί να υϖοβληθεί µε οϖοιοδήϖοτε τρόϖο στην ως άνω διεύθυνση, ισχύει όµως µόνο στην ϖερίϖτωση ϖου έχει λάβει εγκαίρως αριθµό ϖρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 5. Οι ϖροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για τουλάχιστον 120 ηµέρες αϖό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές ϖου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω αϖορρίϖτονται ως αϖαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή µϖορεί να ζητήσει και ϖαράταση της ισχύος των ϖροσφορών. Κατά τα λοιϖά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.. 118/ Σε ϖερίϖτωση ϖου οι υϖοβαλλόµενες ϖροσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαµβάνονται υϖόψη και εϖιστρέφονται χωρίς να αϖοσφραγιστούν. ΑΡΘΡΟ 8 Τρόϖος σύνταξης και ϖεριεχόµενο ϖροσφορών 1. Οι ϖροσφορές υϖοβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οϖοιαδήϖοτε άλλη γλώσσα της Ευρωϖαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες αϖό εϖίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε ϖερίϖτωση διαφωνίας υϖερισχύει η εϖίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοϖοιητικά αλλοδαϖών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται αϖό εϖίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των ϖροσφορών θα ϖρέϖει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν εϖίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού. 9

10 2. Οι ϖροσφορές στις οϖοίες υϖάρχουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ϖροσθήκες κλϖ.) µε τρόϖο ϖου τις καθιστούν ασαφείς κατά την κρίση της αρµόδιας Εϖιτροϖής του άρθρου 12 ϖαρ. 1 της ϖαρούσας, θα αϖορρίϖτονται ως αϖαράδεκτες. 3. Εναλλακτικές ϖροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε ϖερίϖτωση ϖου υϖοβληθούν, δεν λαµβάνονται υϖόψη. 4. Αντιϖροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε ϖερίϖτωση υϖοβολής τους αϖορρίϖτονται ως αϖαράδεκτες. 5. Οι ϖροσφορές ϖρέϖει να υϖοβληθούν σε ένα (1) αντίτυϖο ϖου θα τεθεί µέσα στον ενιαίο σφραγισµένο φάκελο ϖροσφοράς. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της ϖροσφοράς ϖρέϖει εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: 10 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Τεχνικό γραφείο Αγίου Όρους) Πλατεία Ιϖϖοδροµίου 7, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: Στοιχεία αϖοστολέα (ϖλήρης εϖωνυµία ιαγωνιζόµενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοµατεϖώνυµο και ϖλήρη στοιχεία νοµίµου εκϖροσώϖου. Σε ϖερίϖτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών) Αριθµ. ιακήρυξης 2/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΜΗΣΗΣ Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 22/04/2013 και ώρα 12:00 Να µην ανοιχθεί αϖό την Ταχυδροµική Υϖηρεσία ή την Υϖηρεσία Πρωτοκόλλου 6. Ο φάκελος κάθε ϖροσφοράς συνοδεύεται εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού αϖό εϖιστολή, η οϖοία είναι εκτός του σφραγισµένου φακέλου και στην οϖοία θα ϖρέϖει να αναφέρεται το νοµικό/φυσικό ϖρόσωϖο/ένωση ϖου υϖοβάλλει την ϖροσφορά. Η συνοδευτική εϖιστολή αϖοτελεί την αίτηση του υϖοψηφίου για συµµετοχή του στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, αναφέρει το χρόνο ισχύος της ϖροσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ϖαρούσας και υϖογράφεται αϖό τον υϖοψήφιο ή το νόµιµο εκϖρόσωϖό του. Σε ϖερίϖτωση υϖοβολής ϖροσφοράς αϖό ένωση ϖροµηθευτών η αίτηση υϖογράφεται είτε αϖό όλα τα µέλη της ένωσης, είτε αϖό τον κοινό εκϖρόσωϖο ϖου διορίζεται µε ειδικό συµβολαιογραφικό ϖληρεξούσιο, το οϖοίο ϖροσκοµίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της ϖαρούσας. Η εϖιστολή αίτηση θα είναι συνταγµένη εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ. 7. Μέσα στον φάκελο κάθε ϖροσφοράς τοϖοθετούνται όλα τα αϖαιτούµενα κατά το στάδιο υϖοβολής της ϖροσφοράς στοιχεία εϖί ϖοινή αϖορρίψεως. Στον κυρίως φάκελο της ϖροσφοράς τοϖοθετούνται: όλα τα αϖαιτούµενα δικαιολογητικά ϖου ϖεριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της ϖαρούσας. 10

11 τα τεχνικά στοιχεία της ϖροσφοράς τοϖοθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το ϖεριεχόµενο της οϖοίας ϖεριγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 10 της ϖαρούσας ϖροκήρυξης. τα οικονοµικά στοιχεία της ϖροσφοράς τοϖοθετούνται εϖί ϖοινή αϖορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο εϖίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα ϖεριεχόµενα της οικονοµικής ϖροσφοράς ϖεριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 και αϖοτυϖώνονται στο έντυϖο του Παραρτήµατος Β της ϖαρούσας ϖροκήρυξης. 8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής ϖροσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία ϖου αναφέρονται στην ϖαράγραφο 5 του ϖαρόντος άρθρου. Σε ϖερίϖτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών. ΑΡΘΡΟ 9 ικαιολογητικά κυρίως φακέλου Α. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, εκτός αϖό την Εϖιστολή Αίτηση όϖως αυτή ορίζεται στην ϖαρ. 6 του άρθρου 8, υϖοβάλλουν µε την ϖροσφορά τους εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού στην Ελληνική γλώσσα, στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά σε ένα (1) αντίτυϖο. ικαιολογητικά ϖου έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος και σε άλλη γλώσσα θα συνοδεύονται, εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού, αϖό εϖίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Υϖεύθυνη ήλωση της ϖαρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όϖως εκάστοτε ισχύει (χωρίς θεώρηση γνησίου υϖογραφής), στην οϖοία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του ϖαρόντος διαγωνισµού ήτοι: Αρ. 2/ , Τίτλος: Πρόχειρος ιαγωνισµός για την ϖροµήθεια υλικών δόµησης και Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 22/04/2013 ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υϖοβολής της ϖροσφοράς τους: έχουν εκϖληρώσει τις υϖοχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου έχουν εκϖληρώσει τις υϖοχρεώσεις τους όσον αφορά την ϖληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου iii. Σε ϖερίϖτωση νοµικού ϖροσώϖου να δηλώνεται η νοµική του µορφή και η σχέση µε το νόµιµο εκϖρόσωϖο του iv. Να αναλαµβάνεται η υϖοχρέωση για την έγκαιρη και ϖροσήκουσα ϖροσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 11

12 v. Να δηλώνεται ότι: α) Αϖοδέχεται ανεϖιφύλακτα τους όρους της ϖαρούσας, β) Η ϖροσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της ϖαρούσας, των οϖοίων έλαβε γνώση και γ) Τα στοιχεία ϖου αναφέρονται στην ϖροσφορά είναι αληθή και ακριβή 2. Εφόσον οι ϖροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιϖρόσωϖό τους, υϖοβάλλουν µαζί µε την ϖροσφορά ϖαραστατικό εκϖροσώϖησης (αϖλό έγγραφο µε το οϖοίο εξουσιοδοτείται ένα συγκεκριµένο φυσικό ϖρόσωϖο για υϖογραφή και υϖοβολή ϖροσφοράς σε ϖερίϖτωση ϖου δεν υϖογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκϖρόσωϖος του φορέα την ϖροσφορά και τα λοιϖά αϖαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού καθώς και να ϖαραστεί στην αϖοσφράγιση των ϖροσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού και να υϖογράψει οϖοιοδήϖοτε σχετικό έγγραφο αϖαιτηθεί). Β. ιευκρινίζεται ότι: Οι κατά τα ανωτέρω αϖαιτούµενες Υϖεύθυνες ηλώσεις του υϖοψηφίου υϖογράφονται αϖό το νόµιµο εκϖρόσωϖό του. Οι ως άνω Υϖεύθυνες ηλώσεις φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών ϖρο της καταληκτικής ηµέρας υϖοβολής των ϖροσφορών και δεν αϖαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υϖογραφής αϖό αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Σε ϖερίϖτωση ϖου η ϖροσφορά δεν κατατίθεται αϖό τον ίδιο τον ϖροσφέροντα ή αντιϖρόσωϖό του στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά αϖοστέλλεται µε συστηµένη εϖιστολή, ως ηµέρα υϖοβολής της ϖροσφοράς λογίζεται η ηµέρα αϖοστολής της, εφόσον αϖοδεικνύεται µε αϖόδειξη κατάθεσης συστηµένης εϖιστολής σε ταχυδροµική υϖηρεσία σύµφωνα µε την ϖαρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας). Στην ϖερίϖτωση αυτή θα ϖρέϖει εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού να εξασφαλίζεται η ϖεριέλευση της ϖροσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο µέχρι την ϖροηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι στις 19/04/2013. Σε ϖερίϖτωση υϖοβολής κοινής ϖροσφοράς αϖό ένωση ϖροµηθευτών, όλα τα ϖαραϖάνω δικαιολογητικά ϖρέϖει να υϖοβληθούν για καθένα αϖό τα µέλη ϖου συµµετέχουν στην ένωση. Εϖίσης στην ϖροσφορά της ένωσης ϖρέϖει: α) να αναφέρεται η έγκριση του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, β) να ϖροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) του Έργου ϖου αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, γ) να ϖαρουσιάζεται ο τρόϖος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους και δ) να δηλώνεται ένα µέλος ως εϖικεφαλής της Ένωσης. Στην ϖερίϖτωση υϖοβολής της κοινής ϖροσφοράς αϖό εκϖρόσωϖο της ένωσης, αϖαιτείται ϖέραν των ανωτέρω και η ϖροσκόµιση εξουσιοδότησης για την υϖογραφή και υϖοβολή της ϖροσφοράς αϖό τον εκϖρόσωϖο των µελών της ένωσης, εφόσον η ϖροσφορά δεν υϖογράφεται αϖό όλα τα µέλη της ένωσης. Γ. Σε ϖερίϖτωση µη υϖοβολής οϖοιουδήϖοτε αϖό τα δικαιολογητικά του ϖαρόντος άρθρου ή σε ϖερίϖτωση ϖου τα υϖοβληθέντα δεν ικανοϖοιούν τους όρους τις ϖαρούσας ϖροκήρυξης, η ϖροσφορά αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. 12

13 . Για την ϖληρότητα και νοµιµότητα των ανωτέρω υϖοβληθέντων µε την ϖροσφορά δικαιολογητικών γνωµοδοτεί η Εϖιτροϖή Αξιολόγησης του άρθρου 12 ϖαρ. 1 της ϖαρούσας. ΑΡΘΡΟ 10 Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Οι υϖοψήφιοι υϖοβάλλουν µε την ϖροσφορά τους τον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οϖοίος ϖεριέχει τα αϖαιτούµενα ϖιστοϖοιητικά ϖοιότητας ανά οµάδα υλικών για τα οϖοία υϖοβάλλεται η ϖροσφορά, όϖως αυτά ϖεριγράφονται στο Παράρτηµα Α της ϖαρούσας και µε τη σειρά ϖου αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιµών. 2. Σε ϖερίϖτωση ϖου τα τεχνικά στοιχεία της ϖροσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του µεγάλου όγκου να τοϖοθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιϖές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3. Οι τεχνικές ϖροδιαγραφές αϖοτελούν στο σύνολό τους αϖαράβατους όρους και η οϖοιαδήϖοτε µη συµµόρφωση ϖρος αυτές συνεϖάγεται αϖόρριψη της ϖροσφοράς. 4. Προσφορά ϖου είναι αόριστη και ανεϖίδεκτη εκτίµησης ή είναι υϖό αίρεση, αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη µετά αϖό ϖροηγούµενη γνωµοδότηση της Εϖιτροϖής Αξιολόγησης του άρθρου 12 ϖαρ. 1 της ϖαρούσας. 5. Στα ϖεριεχόµενα του φακέλου της τεχνικής ϖροσφοράς δεν ϖρέϖει σε καµία ϖερίϖτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµϖεριλαµβανοµένων λέξεων όϖως «δωρεάν») αϖοτελεί λόγο αϖόρριψης της ϖροσφοράς. ΑΡΘΡΟ 11 Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική ϖροσφορά συνταγµένη εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β καθώς και τους όρους του ϖαρόντος άρθρου σε ένα (1) αντίτυϖο. 2. Κάθε σελίδα της οικονοµικής ϖροσφοράς υϖογράφεται αϖό τον διαγωνιζόµενο ή το νόµιµο εκϖρόσωϖο αυτού. 3. Στο έντυϖο του Παραρτήµατος Β της ϖαρούσας συµϖληρώνονται ϖλήρως η οµάδα ή οι οµάδες υλικών ανάλογα µε το ενδιαφέρον του διαγωνιζόµενου (οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να υϖοβάλλουν ϖροσφορά είτε για το σύνολο της ϖροµήθειας (4 οµάδες ειδών) είτε τµηµατικά ανά οµάδα, αλλά ϖάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας), εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού, τόσο σε ότι αφορά τη συνολική ϖροσφερόµενη τιµή, όσο και τις εϖιµέρους ανά υλικό τιµές ϖου αιτιολογούν τη συνολική ϖροσφερόµενη ανά οµάδα τιµή της οικονοµικής ϖροσφοράς. 4. Η συνολική ϖροσφερόµενη τιµή ανά οµάδα υλικών αναγράφεται υϖοχρεωτικά αριθµητικώς και ολογράφως. Σε ϖερίϖτωση αντιφάσεων υϖερισχύει η ολόγραφη τιµή. 5. Οι ϖροσφερόµενες τιµές ϖεριλαµβάνουν το σύνολο των εϖιβαρύνσεων: το κόστος των ϖροϊόντων, το κόστος µεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στους χώρους του εργοταξίου στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού Χαλκιδικής Ιουστινιανός, το κέρδος του ϖροµηθευτή, τις τυχόν υϖέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα µεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασµό, ασφάλιστρα ή εϖιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιµές ϖρο ΦΠΑ, ο οϖοίος θα αναφέρεται χωριστά, για το σύνολο της ϖοσότητας ανά οµάδα των υϖό ϖροµήθεια ειδών του Παραρτήµατος Α της ϖαρούσας και για ϖλήρη ϖαράδοση αυτών στο χώρο του εργοταξίου στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισµού 13

14 Χαλκιδικής Ιουστινιανός στα Νέα Φλογητά. 6. Οι τιµές αναγράφονται υϖοχρεωτικά σε Ευρώ µε συµϖληρωµένο υϖοχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό. 7. Οι ϖροσφερόµενες τιµές είναι δεσµευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναϖροσαρµόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο αϖρόοϖτου µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον αϖοδέχεται. Προσφορά ϖου θέτει όρο αναϖροσαρµογής αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. 8. Προσφορά ϖου καταλήγει σε συνολική τιµή για κάθε οµάδα µεγαλύτερη του ϖροϋϖολογισµού του άρθρου 3 της ϖαρούσας αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. 9. Σε ϖερίϖτωση ϖου αϖό την ϖροσφορά δεν ϖροκύϖτει µε σαφήνεια η ϖροσφερόµενη τιµή, η ϖροσφορά αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. Οµοίως και σε ϖερίϖτωση ϖου η ϖροσφορά ϖαραλείϖει τιµές ή ϖεριλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία τιµών ϖου καθιστούν την ϖροσφορά ανεϖίδεκτη εκτίµησης ή καταλείϖει αµφιβολία ως ϖρος την ϖροσφερόµενη τιµή. 10. Προσφορές ϖου θα ϖεριλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως εϖιφυλάξεις εϖί των όρων του ιαγωνισµού και θα αϖορριφθούν. 11. Σε ϖεριϖτώσεις ϖροϊόντων και υϖηρεσιών ϖου ϖροσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονοµικής ϖροσφοράς η ένδειξη «ΩΡΕΑΝ». Εάν έχει ϖαραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υϖάρχει η ένδειξη «ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα ϖροϊόντα ή υϖηρεσίες έχουν ϖροσφερθεί δωρεάν. ΑΡΘΡΟ 12 ιαδικασία Αϖοσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη (ϖροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) 1. Η διενέργεια του διαγωνισµού, η αϖοσφράγιση και η αξιολόγηση των ϖροσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαµηλότερης τιµής γίνεται σύµφωνα µε τις εϖόµενες ϖαραγράφους αϖό τριµελή Εϖιτροϖή Αξιολόγησης η οϖοία συστήθηκε µε αϖόφαση του ϖροϊσταµένου της 10 ης Ε.Β.Α. (αρ. ϖρωτ. 262/ ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 ϖαρ. 4 και 38 του Π..118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/ Παραλαβή ϖροσφορών Αϖοσφράγιση κυρίως φακέλου ϖροσφοράς Έλεγχος ϖληρότητας και νοµιµότητας υϖοβληθέντων µε την ϖροσφορά δικαιολογητικών Αξιολόγηση τεχνικής ϖροσφοράς Σε δηµόσια συνεδρίαση, στις 22/04/2013 και ώρα 12:00, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής ϖου αναφέρεται στο άρθρο 7 της ϖαρούσας, κατά την οϖοία µϖορούν να ϖαραβρεθούν οι διαγωνιζόµενοι ή εκϖρόσωϖοί τους, η Εϖιτροϖή Αξιολόγησης ϖαραλαµβάνει αϖό την Υϖηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µόνο τους φακέλους των ϖροσφορών ϖού κατατέθηκαν εµϖρόθεσµα, ενώ αϖορρίϖτει χωρίς να αϖοσφραγίσει τις εκϖρόθεσµες ϖροσφορές, ϖροκειµένου να εϖιστραφούν. Ακολούθως, η Εϖιτροϖή αϖοσφραγίζει δηµόσια τον κυρίως φάκελο ϖροσφοράς καθώς και τον φάκελο της τεχνικής ϖροσφοράς κάθε διαγωνιζοµένου, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής ϖροσφοράς ανά φύλλο και εν συνεχεία φυλάσσει σε ασφαλές µέρος τους σφραγισµένους φακέλους των οικονοµικών ϖροσφορών. Κατά την αϖοσφράγιση η Εϖιτροϖή δεν είναι υϖοχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζόµενων, των ϖροσφορών και των δικαιολογητικών τους, ϖρος τους όρους της ϖαρούσας ιακήρυξης. 14

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture.

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗN ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε/ ΕΠΑΛ/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα