ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου A8-0102/2015 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2077(DEC)) Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Εισηγήτρια: Martina Dlabajová RR\ doc PE v02-00 Ενωμένη στην πολυμορφία

2 PR_DEC_EDF ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ...23 PE v /23 RR\ doc

3 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2077(DEC)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς διαχείρισης του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0487 C8-0146/2014), έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής, της 14 Απριλίου 2014, για τη δημοσιονομική διαχείριση του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013, έχοντας υπόψη τις δημοσιονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (COM(2014)0350), έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Επιτροπής 1, έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας 2 σχετικά με την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται, που ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013 σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση των πράξεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013 (05135/2015 C8-0050/2015, 05136/2015 C8-0051/2015, 05138/2015 C8-0052/2015, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2014)0607) και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύουν (SWD(2014)0285 και SWD(2014)0286), έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου και τροποποιήθηκε στην Ουαγκαντούγκου, Μπουρκίνα Φάσο, στις 22 1 ΕΕ C 398, , σ ΕΕ C 401, , σ ΕΕ L 317, , σ. 3. RR\ doc 3/23 PE v02-00

4 Ιουνίου , έχοντας υπόψη την απόφαση 2001/822/EΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, («Overseas association») 2, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ 3, έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ 4, έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας, της 17ης Ιουλίου 2006, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της κοινοτικής βοήθειας από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την περίοδο , σύμφωνα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ καθώς και τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ 5, έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 16ης Ιουνίου 1998, που εφαρμόζεται στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ 6, έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού της 27ης Μαρτίου 2003, που εφαρμόζεται στο ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 7, έχοντας υπόψη το άρθρο 142 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο 1 ΕΕ L 287, , σ ΕΕ L 314, , σ. 1, και ΕΕ L 324, , σ ΕΕ L 156, , σ ΕΕ L 317, , σ ΕΕ L 247, , σ ΕΕ L 191, , σ ΕΕ L 83, , σ. 1. PE v /23 RR\ doc

5 δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 1, έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 94 τρίτη περίπτωση και το Παράρτημα V του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0102/2015), 1. χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί 3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L). 1 ΕΕ L 78, , σ. 1. RR\ doc 5/23 PE v02-00

6 2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2077(DEC)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς διαχείρισης του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0487 C8-0146/2014), έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής, της 14 Απριλίου 2014, για τη δημοσιονομική διαχείριση του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013, έχοντας υπόψη τις δημοσιονομικές πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (COM(2014)0350), έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Επιτροπής 1, έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας 2 σχετικά με την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται, που ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013 σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση των πράξεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013 (05135/2015 C8-0050/2015, 05136/2015 C8-0051/2015, 05138/2015 C8-0052/2015, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2014)0607) και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύουν (SWD(2014)0285 και SWD(2014)0286), έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου και τροποποιήθηκε στην Ουαγκαντούγκου, Μπουρκίνα Φάσο, στις 22 1 ΕΕ C 398, , σ ΕΕ C 401, , σ ΕΕ L 317, , σ. 3. PE v /23 RR\ doc

7 Ιουνίου , έχοντας υπόψη την απόφαση 2001/822/EΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, («Overseas association») 2, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της εσωτερικής συμφωνίας, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ 3, έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της εσωτερικής συμφωνίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ 4, έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της εσωτερικής συμφωνίας, της 17ης Ιουλίου 2006, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της κοινοτικής βοήθειας από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για την περίοδο , σύμφωνα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ καθώς και τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ 5, έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του δημοσιονομικού κανονισμού, της 16ης Ιουνίου 1998, που εφαρμόζεται στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ 6, έχοντας υπόψη το άρθρο 119 του δημοσιονομικού κανονισμού της 27ης Μαρτίου 2003, που εφαρμόζεται στο ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 7, έχοντας υπόψη το άρθρο 142 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο 1 ΕΕ L 287, , σ ΕΕ L 314, , σ. 1, και ΕΕ L 324, , σ ΕΕ L 156, , σ ΕΕ L 317, , σ ΕΕ L 247, , σ ΕΕ L 191, , σ ΕΕ L 83, , σ. 1. RR\ doc 7/23 PE v02-00

8 δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 1, έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 94 τρίτη περίπτωση και το Παράρτημα V του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0102/2015), 1. διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης αντιστοιχούν στους λογαριασμούς του πίνακα 2 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L). 1 ΕΕ L 78, , σ. 1. PE v /23 RR\ doc

9 3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ με τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2077(DEC)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013, έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 94 τρίτη περίπτωση και το Παράρτημα V του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0102/2015), A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος στόχος της συμφωνίας του Κοτονού ως του πλαισίου των σχέσεων της Ένωσης με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και με τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) είναι ο περιορισμός και, τελικά η εξάλειψη της ένδειας, σύμφωνα με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και της βαθμιαίας ενσωμάτωσης των χωρών ΑΚΕ και ΥΧΕ στην παγκόσμια οικονομία, B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι της αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει να διασφαλίζονται με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) υπογραμμίζει ότι άλλες θεματικές, όπως οι θεματικές που αφορούν την εμπορική πολιτική και την εξωτερική πολιτική και πολιτική για την ασφάλεια δεν πρέπει να επηρεάζουν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ένωσης Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (ΕΤΑ), τα οποία χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη, είναι το κύριο χρηματοδοτικό όργανο της Ένωσης για την εξασφάλιση της αναπτυξιακής συνεργασίας στις χώρες AKΕ, για τις οποία η Επιτροπή είναι υπόλογη στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσά της προχρηματοδότησης που κατέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήλθαν σε 424 εκατομμύρια EUR και ότι τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 124 εκατομμύρια EUR για το οικονομικό έτος 2013 E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕTA έχει ορίσει την στρατηγική και τους τομείς προτεραιότητάς του με βάση τόσο πολιτικές προτιμήσεις όσο και οικονομικά και χρηματοδοτικά κριτήρια σε συνδυασμό με κριτήρια γενικής αποτελεσματικότητας και ότι εργάζεται με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα για την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων που έχουν οριστεί σε βιώσιμη και μακροπρόθεσμη προοπτική ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι εκτεθειμένες σε υψηλό εγγενή κίνδυνο, λόγω του γεωπολιτικού, θεσμικού και διοικητικού περιβάλλοντος, το οποίο RR\ doc 9/23 PE v02-00

10 συνδέεται συχνά με αστάθεια και εύθραυστες συνθήκες Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο και η φύση της συνδρομής από την ΕΕ πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφοροποίηση και να υπόκεινται σε όρους, ανάλογα με την μετρήσιμη πρόοδο που επιτυγχάνεται σε διάφορους τομείς, όπως ο εκδημοκρατισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η χρηστή διακυβέρνηση, η βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, το κράτος δικαίου και η καταπολέμηση της διαφθοράς H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων όπως οι μηχανισμοί μικτής χρηματοδότησης λογίζεται ως ένας τρόπος για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής υφιστάμενων εργαλείων όπως οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια, ενώ επιπλέον ενέχει προκλήσεις όσον αφορά την εποπτεία και τη διακυβέρνηση Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όλες τις παρεμβάσεις της Ένωσης, έχει θεμελιώδη σημασία να εξασφαλίζεται η προβολή της και να προάγονται οι αξίες της Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση του ΕTA στον προϋπολογισμό, η οποία συνίσταται στην ενσωμάτωση και στην ένταξή του στην δομή του προϋπολογισμού της Ένωσης, παραμένει μια από τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη δημοσιονομική ασφάλεια για τις αποδέκτριες χώρες αλλά και βελτιωμένη συνοχή πολιτικής και καλύτερο δημοκρατικό έλεγχο. ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική στήριξη ενέχει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο και συγκεκριμένα αριθμό προβλημάτων που άπτονται της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της καλής δημοσιονομικής διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική στήριξη απαιτεί εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση και διάλογο για τις πολιτικές με τη χώρα εταίρο ως προς τους στόχους, την πρόοδο ως προς τα συμφωνηθέντα αποτελέσματα και τους δείκτες επιδόσεων, καθώς και ανάλυση του συστημικού κινδύνου και στρατηγική μετριασμού των επιπτώσεων του κινδύνου που πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Δήλωση αξιοπιστίας Αξιοπιστία των λογαριασμών 1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη γνώμη του Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το έτος 2013 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης του ΕTA την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τα αποτελέσματα των πράξεών τους, των ταμειακών ροών τους και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού των ΕΤΑ και τα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα 2. σημειώνει με ικανοποίηση την βελτίωση που επιτεύχθηκε όσον αφορά την αύξηση του αριθμού και της αξίας των ανακτήσεων σε σχέση με το 2012, οι οποίες το 2013 ήταν 24 και η συνολική αξία τους ανήλθε σε 4,7 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με 13 ανακτήσεις αξίας 1,3 εκατομμυρίων EUR το 2012 PE v /23 RR\ doc

11 3. εκφράζει ωστόσο βαθιά ανησυχία διότι οι δευτερεύοντες διατάκτες εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται συστηματικά με τον κανόνα που προβλέπει ότι, για τα ποσά προχρηματοδοτήσεων που υπερβαίνουν τις EUR, η Επιτροπή πρέπει να ανακτά τους τόκους σε ετήσια βάση, ενώ το ποσό των εσόδων που προέρχεται από τόκους και δημοσιοποιείται στους λογαριασμούς βασίζεται εν μέρει σε εκτιμήσεις 4. εκφράζει επιπλέον τη λύπη του διότι οι τόκοι που προκύπτουν από τις πληρωμές προχρηματοδοτήσεων μεταξύ και EUR εξακολουθούν να μην καταχωρίζονται ως έσοδα στις οικονομικές καταστάσεις επειδή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του Κοινού Συστήματος Πληροφόρησης REX (CRIS) Νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 5. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, σύμφωνα με τη γνώμη του Συνεδρίου, τα έσοδα και οι αναλήψεις υποχρεώσεων επί των οποίων βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2013 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά 6. εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του διότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων στους λογαριασμούς πληρωμών, τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου στις κεντρικές υπηρεσίες της EuropeAid και των αντιπροσωπειών της Ένωσης είναι μόνο εν μέρει αποτελεσματικά όσον αφορά τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των πληρωμών 7. εκφράζει τη λύπη του διότι, σύμφωνα με την εκτίμηση του Συνεδρίου, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για τις πράξεις δαπανών του όγδοου, ένατου και δέκατου ΕΤΑ ανέρχεται σε 3,4 %, ποσοστό που παραπέμπει σε αύξηση, αν και ελαφρά, σε σχέση με το 2012 (3 %) αλλά παραμένει οπωσδήποτε χαμηλότερο από την κορύφωση του 2011 (5,1%) 8. σημειώνει το γεγονός που επισημαίνει η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τις δραστηριότητες των ΕΤΑ για το οικονομικό έτος 2013, την αύξηση του ποσοστού σφάλματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και παρατηρεί ότι εξακολουθεί να είναι ένα ιδιαιτέρως υψηλό ποσοστό σφάλματος παροτρύνει την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για να επιτευχθεί ο συμφωνηθείς στόχος περί ποσοστού σφάλματος της τάξης του 2%. 9. λαμβάνει υπό σημείωση και εκφράζει τη λύπη του διότι οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί επηρεάστηκαν από τις ελλείψεις του συστήματος εποπτείας και διότι οι πληρωμές περιείχαν ουσιώδη σφάλματα παρατηρεί ότι 27% των πληρωμών περιείχε ουσιώδη σφάλματα, δηλαδή 45 από τις 165 ελεγχθείσες πληρωμές 10. λαμβάνει υπό σημείωση τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου όσον αφορά τα έργα, σύμφωνα με τα οποία 42 από τις 130 πληρωμές (32%) περιείχαν σφάλματα, και ειδικότερα το γεγονός ότι 30 πληρωμές από αυτές τις 42 χαρακτηρίστηκαν ως περιπτώσεις προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων και ότι 17 από αυτές τις 30 ήταν τελικές πράξεις, εγκριθείσες μετά την διενέργεια όλων των εκ των προτέρων ελέγχων 11. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά το πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων που καταρτίσθηκε τον Μάιο του 2013, η τυπολογία των εντοπισθέντων σφαλμάτων είναι, σε μεγάλο βαθμό, RR\ doc 11/23 PE v02-00

12 πανομοιότυπη με τις αντίστοιχες προηγουμένων ετών και περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, έλλειψη δικαιολογητικών εγγράφων, μη συμμόρφωση των δικαιούχων με τις διατάξεις για τη σύναψη συμβάσεων και μη επιλέξιμες δαπάνες παρατηρεί ότι αυτά τα σφάλματα συνδέονται επίσης με πράξεις που άπτονται των εξής δραστηριοτήτων: i) προϋπολογιζόμενες δαπάνες, ii) επιχορηγήσεις και iii) συμφωνίες συνεισφοράς μεταξύ της Επιτροπής και διεθνών οργανισμών 12. παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της σε αυτούς τους ειδικούς τομείς συνεργασίας και να βελτιώσει το υφιστάμενο πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων που έχει καταρτιστεί, ιδίως όταν ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα παραπέμπουν σε αδυναμίες των ελέγχων των διεθνών οργανισμών με αντικείμενο τη συμμόρφωση με τις συμβατικές διατάξεις, στο πλαίσιο μιας γενικής προσπάθειας βελτίωσης των μεθόδων διαχείρισης του κινδύνου και των συνολικών συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης Κίνδυνοι που συνδέονται με την κανονικότητα και την αποδοτικότητα των μηχανισμών ελέγχου 13. αναγνωρίζει ότι η εκτέλεση των ΕTA με τη χρήση πολυάριθμων τρόπων λειτουργίας και ποικίλων μεθόδων καταβολής (κεντρική άμεση διαχείριση και έμμεση διαχείριση), με περίπλοκους κανόνες και διαδικασίες, λόγου χάρη για την υποβολή προσφορών και την ανάθεση συμβάσεων, αλλά και με ευρεία γεωγραφική εμβέλεια, ενέχει υψηλό βαθμό εγγενούς κινδύνου, γεγονός που καθιστά δυσχερή τη βελτιστοποίηση του συστήματος ελέγχου και την ενίσχυση της διαφάνειας της χρηματοδότησης των ΕTA 14. σημειώνει με ανησυχία ότι οι εκ των προτέρων έλεγχοι που διενεργούνται πριν από την πραγματοποίηση των πληρωμών για έργα εξακολουθούν να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα, σύμφωνα με την εκτίμηση του Συνεδρίου 15. καλεί την Επιτροπή να δίδει σε τακτική βάση προσοχή στην ποιότητα και την καταλληλότητα των εκ των προτέρων ελέγχων που διενεργούν όλοι οι φορείς (το προσωπικό της Επιτροπής και οι εξωτερικοί ελεγκτές) πριν από την πραγματοποίηση των πληρωμών για έργα, ιδίως με δεδομένο το περιβάλλον υψηλού πολιτικού και επιχειρησιακού κινδύνου 16. παρατηρεί ότι, τόσο για τη δημοσιονομική στήριξη (με πληρωμές ύψους 718 εκατομμύρια EUR που πραγματοποιήθηκαν από το ΕTA το 2013) όσο και για τις συνεισφορές της ΕΕ σε έργα με πολλαπλούς χορηγούς υλοποιούμενα από διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη (οι πληρωμές από το ΕTA ανήλθαν σε 458 εκατομμύρια EUR το 2013), η φύση των μέσων και οι όροι πληρωμής περιορίζουν τον βαθμό στον οποίο οι πράξεις εκτίθενται στον κίνδυνο σφάλματος 17. εκφράζει την ανησυχία του διότι εξακολουθούν πάντα να εντοπίζονται σφάλματα σχετικά με τις τελικές δηλώσεις, και τούτο παρά τους εξωτερικούς ελέγχους και τις επαληθεύσεις δαπανών 18. παροτρύνει την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΓΔ DEVCO) της Επιτροπής να ενεργήσει με βάση τη σύσταση του Συνεδρίου του 2011 για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της μονάδας εσωτερικού ελέγχου της το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να είναι σε θέση να επιτελεί τα καθήκοντά της με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα PE v /23 RR\ doc

13 Στρατηγική και προτεραιότητες 19. τονίζει ότι όλες οι δραστηριότητες των ΕTA πρέπει να ακολουθούν πιστά την γενική στρατηγική και τους τομείς προτεραιότητας που βασίζονται στις πολιτικές προτιμήσεις, καθώς και τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοδοτικής αποτελεσματικότητας, που κατά συνέπεια αντανακλώνται στις επιδόσεις της διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης του κινδύνου και των δραστηριοτήτων ελέγχου και της συγκεκριμένης μορφής των χρηματοδοτικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό 20. εφιστά την προσοχή, δεδομένου του αυξημένου ενδιαφέροντος για την απόδοση της βοήθειας της ΕΕ, στο γεγονός ότι η υποσαχάρια Αφρική είναι η περιοχή που εμφανίζει την μεγαλύτερη υστέρηση όσον αφορά τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (AΣX) και είναι επίσης η μοναδική περιοχή στον κόσμο όπου, σύμφωνα με τις προβλέψεις, η φτώχεια δεν πρόκειται μάλλον να μειωθεί στο ήμισυ έως το 2015 εκφράζει την ανησυχία του διότι η μείωση, τα τελευταία χρόνια, του ύψους της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας για τις κοινωνικές υπηρεσίες, ειδικά στους τομείς της παιδείας και της αναπαραγωγικής υγείας, απειλεί να αναστρέψει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου 21. συμπεραίνει ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για να επισπευσθεί η επίτευξη των AΣX στην Αφρική έως το έτος-στόχο 2015 καλεί την Επιτροπή να λάβει το θεματολόγιο της ανάπτυξης για το διάστημα μετά το 2015 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDG), μόλις αυτοί εγκριθούν, υπόψη της ούτως ώστε να αποτελέσουν τη βάση για τον έλεγχο των επιδόσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκφράζει την ικανοποίησή του διότι στα ΕTA, τα οποία αποτελούν το βασικό φορέα βοήθειας της ΕΕ για την αναπτυξιακή συνεργασία στις χώρες AKΕ, αναλογεί το 45% της συνολικής αξίας των νέων συμβάσεων που σύναψε η ΓΔ DEVCO το σημειώνει ότι το 2013 επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με την σύσταση του ενδέκατου ΕTA με συνολική αξία που ανερχόταν σε 27 δισεκατομμύρια EUR περίπου (σε τιμές 2011), γεγονός που ουσιαστικά συνιστά πάγωμα των πόρων στο επίπεδο του δέκατου ΕTA και όχι αύξησή τους κατά 13% όπως είχε προτείνει η Επιτροπή, παρά την μόνιμη δέσμευση της Ένωσης για αύξηση της χρηματοδότησης της ανάπτυξης τα προσεχή έτη Παρακολούθηση και εποπτεία 23. ανησυχεί σοβαρά για τις ελλείψεις που συνεχίζουν να υπάρχουν στο σύστημα πληροφοριών διαχείρισης όσον αφορά τα αποτελέσματα και τη συνέχεια που δίνεται στους εξωτερικούς ελέγχους, τις επαληθεύσεις δαπανών και της επισκέψεις παρακολούθησης, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή είχε δεσμευτεί κατά τα τελευταία έτη να βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων CRIS 24. υπενθυμίζει ότι η αξιοπιστία και η ακρίβεια του συστήματος πληροφοριών διαχείρισης διαδραματίζει καίριο ρόλο, γεγονός που απαιτεί αδιάλειπτη επαγρύπνηση παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της με στόχο να αναπτυχθούν και να καθιερωθούν νέες λειτουργίες στο πλαίσιο της ενότητας ελέγχου του συστήματος πληροφοριών CRIS, και συγκεκριμένα για να βελτιωθεί η παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται σε όλες τις εκθέσεις ελέγχου και όλα τα είδη αξιολόγησης αποδίδει θεμελιώδη σημασία στην ύπαρξη συνεκτικών συστημάτων παρακολούθησης βάσει αποτελεσμάτων τα οποία θα RR\ doc 13/23 PE v02-00

14 αποσκοπούν στην παροχή κατάλληλων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα ούτως ώστε να προσαρμόζονται οι στρατηγικές προτεραιότητες 25. παρατηρεί ότι τα ΕTA εκτελούνται με αποκεντρωμένο τρόπο από τις αντιπροσωπείες της Ένωσης καλεί ως εκ τούτου τις κεντρικές υπηρεσίες της DEVCO να τους παρέχουν μόνιμη υποστήριξη κατά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνιστώσες κινδύνου μέσω του συστήματος πληροφοριών CRIS επαναλαμβάνει ότι απαιτείται και ενθαρρύνει μια καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η αξιολόγηση κινδύνου στο πλαίσιο της παρακολούθησης των δράσεων της αντιπροσωπείας της Ένωσης 26. εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση της μελέτης μέτρησης του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος σε περατωμένες πράξεις ως απτού παραδείγματος ορθής πρακτικής του διαχειριστικού περιβάλλοντος της ΓΔ DEVCO 27. σημειώνει, με βάση την δεύτερη μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2013, ότι το ποσοστό σφάλματος υπολογίστηκε από την DEVCO στο 3,35% (το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό περίπου 228,55 εκατομμυρίων EUR), σε σύγκριση με το εκτιμώμενο από το Ελεγκτικό Συνέδριο 3,4% παρατηρεί με ανησυχία ότι ως κύρια αίτια έχουν εντοπισθεί η ανεπαρκής τεκμηρίωση που παρέχουν οι δικαιούχοι οργανισμοί, η ύπαρξη σφαλμάτων λόγω των ανεπαρκών διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τον έλεγχο των κανόνων που διέπουν τις πράξεις, η μη συμμόρφωση με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και τα ποσά που δεν ανακτήθηκαν και δεν διορθώθηκαν 28. φρονεί ότι στο σχέδιο δράσης που ανέπτυξε η ΓΔ DEVCO ενδέχεται να ενσωματωθεί η ιεράρχηση προτεραιοτήτων για την εφαρμογή μέτρων περιορισμού του κινδύνου, μέσω της εστίασης στους ειδικούς και περισσότερο κρίσιμους τομείς που εμπνέουν ανησυχία και στις ευκαιρίες εξασφάλισης αποδοτικότητας ως προς το κόστος καλεί την ΓΔ DEVCO να αναφέρει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την πρόοδο που επιτεύχθηκε ή τις ειδικές δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης 29. πιστεύει ότι θα είναι χρήσιμο να προσδιοριστεί με σαφήνεια ποιες δραστηριότητες του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων παρουσιάζουν τις περισσότερες αδυναμίες, τα περισσότερα σφάλματα και τα περισσότερα ευάλωτα σημεία φρονεί ότι, προκειμένου να διατηρηθεί το κόστος των ελέγχων σε λογικά επίπεδα, η επεξεργασία και η ανάλυση αυτών των ειδικών τομέων θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται στη βάση μιας πολυετούς εναλλαγής 30. αναγνωρίζει, όσον αφορά τη αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος των μηχανισμών ελέγχου, ότι το ζητούμενο δεν είναι να προστεθούν επιπλέον στάδια ελέγχου, αλλά να καταβληθούν προσπάθειες για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας των ελεγκτικών δραστηριοτήτων και της συμπληρωματικότητάς τους με βάση τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης 31. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενσωμάτωση της επισκόπησης όλων των δαπανών στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων του κόστους των διοικητικών δαπανών καθώς και του κόστους των συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου PE v /23 RR\ doc

15 32. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανεξέταση των εκθέσεων για την διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας, οι οποίες περιλαμβάνουν πλέον περίληψη των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνονται για κάθε εντοπιζόμενο σφάλμα και την διαβεβαίωση εκ μέρους των επικεφαλής των αντιπροσωπειών ότι θα αυξήσουν τον βαθμό λογοδοσίας τους στην αλυσίδα παροχής γενικών διασφαλίσεων και θα ενισχύσουν τον εξαντλητικό χαρακτήρα των εκθέσεων των αντιπροσωπειών της Ένωσης Δημοσιονομική στήριξη 33. παρακολουθεί με ενδιαφέρον και εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή της νέας προσέγγισης της Επιτροπής σχετικά με την δημοσιονομική στήριξη σημειώνει ότι το 2013 διατέθηκαν συνολικά 660 εκατομμύρια EUR για νέες επιχειρήσεις δημοσιονομικής στήριξης στην Αφρική, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει για την υλοποίηση της «πρωτοβουλίας για τους AΣX» με στόχο να υποστηριχθούν οι χώρες που υστερούσαν σε σημαντικούς τομείς όπως η υγεία, η ύδρευση, η αποχέτευση, η επισιτιστική ασφάλεια και η διατροφή 34. γνωρίζει ποιος είναι ο στόχος της δημοσιονομικής στήριξης, στο πλαίσιο της οποίας οι εισφορές μεταβιβάζονται απευθείας στον γενικό προϋπολογισμό των αποδεκτριών χωρών ή σε έναν προϋπολογισμό αφιερωμένο σε μια ειδική γενική πολιτική ή στόχο και επιμένει ότι η δημοσιονομική στήριξη πρέπει να σέβεται και να εξαρτά αταλάντευτα τους γενικούς όρους επιλεξιμότητας με την πραγματική πρόοδο που επιτυγχάνουν οι χώρες εταίροι, ειδικά στον τομέα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών θεωρεί ευπρόσδεκτη την διαμόρφωση βασικών δεικτών επιδόσεων (KPI) στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης των κινδύνων 35. επισημαίνει την ανάγκη υποστήριξης του αγώνα για την καταπολέμηση της απάτης και της δωροδοκίας σε όλα τα πεδία κυβερνητικής δράσης που καλύπτονται από την στρατηγική της Ένωσης για την συνεργασία επισημαίνει ότι ο κίνδυνος της εκτροπής πόρων εξακολουθεί να είναι υψηλός και υπενθυμίζει ότι οι τομείς στους οποίους γίνεται διαχείριση δημόσιων πόρων είναι εκείνοι που δημιουργούν περιθώρια για απάτη και δωροδοκία 36. επαναλαμβάνει ότι ατράνταχτοι και επαληθεύσιμοι βασικοί δείκτες επιδόσεων πρέπει να εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε συνεχιζόμενα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης επισημαίνει ότι έμφαση πρέπει να δοθεί στη χρήση της αρχής της διαφοροποίησης προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε διευρυμένη ερμηνεία των προϋποθέσεων εκταμίευσης δημοσιονομικής στήριξης ζητεί να υπάρξει σθεναρή υποστήριξη των μηχανισμών κατά της διαφθοράς διότι η διαφθορά εμφανίζεται ως ένας από τους βασικούς λόγους μείωσης της αποδοτικότητας των προγραμμάτων στήριξης, με συνέπεια την μειωμένη αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ανάπτυξη τονίζει συνεπώς την ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων στήριξης της συνεργασίας και της χρηστής διακυβέρνησης και των μέτρων κατά της διαφθοράς 37. επικρίνει το γεγονός ότι οι διατιθέμενοι από την Ένωση πόροι συγχωνεύονται τελικά με τους δημοσιονομικούς πόρους της αποδέκτριας χώρας με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο εντοπισμός των κονδυλίων της Ένωσης ζητεί να δημοσιεύονται εμπεριστατωμένες εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης των πόρων για να αυξηθεί η διαφάνεια και για να διασφαλιστεί ο ευκολότερος εντοπισμός των πόρων που διαθέτει η Ένωση RR\ doc 15/23 PE v02-00

16 38. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, εν προκειμένω, να προβεί σταδιακά σε πιο εκτεταμένη διερεύνηση του ζητήματος της διαφθοράς, καθώς και να προσπαθήσει να προσδιορίσει ποσοτικά και να γνωστοποιήσει την έκταση της διαφθοράς τόσο στις ειδικές εκθέσεις του, όσο και στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 39. ζητεί, όσον αφορά την τομεακή δημοσιονομική στήριξη, συστηματικότερη χρήση ή ενίσχυση του πλέγματος των προϋποθέσεων, ούτως ώστε να οριστούν κατάλληλοι δείκτες αναφοράς για την παρέμβαση της Ένωσης θεωρεί ευπρόσδεκτη εξέλιξη τη σταδιακή μετατροπή όλων των προγραμμάτων γενικής δημοσιονομικής στήριξης σε προγράμματα τομεακής δημοσιονομικής στήριξης για να αυξηθεί ο βαθμός ελέγχου και λογοδοσίας προκειμένου να προστατεύονται καλύτερα τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 40. τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν κατάλληλος διάλογος με θέμα την ακολουθητέα πολιτική με βάση μια προσέγγιση βάσει κινήτρων και συνεχής παρακολούθηση των τομεακών μεταρρυθμίσεων και των προγραμμάτων μέτρησης των επιδόσεων και της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται μέσω των συστημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης της Επιτροπής για την εφαρμογή της δημοσιονομικής στήριξης στις χώρες εταίρους 41. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει σθεναρά την ανάπτυξη του κοινοβουλευτικού ελέγχου και των εποπτικών φορέων και ικανοτήτων στις δικαιούχους χώρες, μέσω μιας διαρκούς παροχής τεχνικής υποστήριξης μεταξύ άλλων εμμένει στην άποψη ότι η ύπαρξη ανεξάρτητου εθνικού φορέα λογιστικού ελέγχου πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση δημοσιονομικής στήριξης 42. τάσσεται αναφανδόν υπέρ της δυνατότητας της Επιτροπής να θέτει τέρμα στις μεταβιβάσεις πόρων στις αποδέκτριες χώρες όταν δεν πληρούνται οι εκ των προτέρων προϋποθέσεις και δη οι αναγκαίες μακροοικονομικές προϋποθέσεις καλεί την Επιτροπή να αναστέλλει την μεταφορά πόρων σε χώρες που εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά διαφθοράς και δεν έχουν εφαρμόσει στοχοθετημένες πολιτικές για να καταπολεμήσουν το φαινόμενο Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς 43. εισηγείται για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο την εξεύρεση περαιτέρω μέτρων για μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών με την Παγκόσμια Τράπεζα και τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η συνεργασία 44. επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ του προσδιορισμού και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών έτσι ώστε να οριστούν παρόμοιες και βιώσιμες βασικές αρχές διασφάλισης και συμμόρφωσης σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς της Ένωσης 45. τάσσεται υπέρ της αυξημένης δημοσιοποίησης των εκθέσεων ελέγχου των θεσμικών οργάνων των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό να εξασφαλιστεί καλύτερη διαχείριση των χρηματοδοτικών κονδυλίων της Ένωσης PE v /23 RR\ doc

17 46. πιστεύει ότι πρέπει να επιδιωχθεί η συνεχής προσέγγιση των αντίστοιχων συστημάτων διακυβέρνησης και των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων, με σκοπό τη σύγκριση των δεδομένων, των μεθοδολογιών και των αποτελεσμάτων τους 47. ζητεί να προβάλλεται με σθένος και με σεβασμό η χρηματοδότηση της Ένωσης στο πλαίσιο πρωτοβουλιών πολλαπλών χορηγών, ιδίως όταν οι πόροι της Ένωσης διατίθενται σε επικίνδυνα περιβάλλοντα 48. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εμβάθυνση της σχέσης της UNICEF και της Παγκόσμιας Τράπεζας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μέσω της έγκρισης των κατευθυντήριων γραμμών της OLAF σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και στρατηγικών 49. εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του, όσον αφορά την εκτέλεση του ενδέκατου ΕΤΑ, διότι οι εντεταλμένες οντότητες μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε άλλες οργανώσεις που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο με σύμβαση υπηρεσιών, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό διαδοχικές σχέσεις ανάθεσης καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει αυστηρούς όρους σύναψης συμβάσεων υπεργολαβίας και υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω εντεταλμένες οντότητες εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης γι αυτόν τον τρόπο εκτέλεσης 50. ζητεί να παρασχεθούν αμέσως περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την χρήση της συγκέντρωσης ταμείων (συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευματικών ταμείων) και τους συναφείς κινδύνους όσον αφορά την κανονικότητα των πράξεων, δηλαδή την περίπτωση στην οποία οι χρηματοδοτικές συνεισφορές της Επιτροπής σε έργα πολλαπλών χορηγών προστίθενται στα κεφάλαια που προέρχονται από άλλους διεθνείς χορηγούς, χωρίς να προορίζονται για συγκεκριμένα στοιχεία επιλέξιμων δαπανών 51. ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με την προκαταρκτική μελέτη των συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης που διενήργησε η Επιτροπή με αντικείμενο άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς ζητεί επίσης πληροφορίες για το επίπεδο συγκρισιμότητας και συνεκτικότητας των υφιστάμενων συστημάτων 52. ζητεί ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και περιορισμού του κινδύνου και τα λοιπά μέτρα που θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση απόκλισης απόψεων όσον αφορά το επίπεδο διασφάλισης που πρέπει να επιτευχθεί και τον συνακόλουθο κίνδυνο που ενέχεται για το σύνολο των δαπανών Επενδυτική Διευκόλυνση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 53. επαναλαμβάνει κάτι που πιστεύει ακράδαντα, ότι δηλαδή η επενδυτική διευκόλυνση, την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕTΕπ) εξ ονόματος της Ένωσης, οφείλει επίσης να υπόκειται στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το Kοινοβούλιο, δεδομένου ότι χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους της Ένωσης 54. επισημαίνει ότι το 2015 θα υποβληθεί προς ανανέωση η τριμερής συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 287 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διέπει τη συνεργασία ανάμεσα στην ΕΤΕπ, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο σε ό,τι αφορά τις μεθόδους διενέργειας των ελέγχων του RR\ doc 17/23 PE v02-00

18 Ελεγκτικού Συνεδρίου πάνω στις δραστηριότητες της ΕΤΕπ που αφορούν τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης και των κρατών μελών ζητεί από την ΕΤΕπ να επικαιροποιήσει την αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σε αυτό το πλαίσιο, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν ενδεχόμενες νέες διευκολύνσεις της ΕΤΕπ που αφορούν δημόσιους πόρους προερχόμενους από την ΕΕ ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 55. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενσωμάτωση στο πρόγραμμα εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενός ελέγχου με αντικείμενο την επενδυτική διευκόλυνση του ΕTA, μετά από αίτημα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής 2012 και αναμένει το αποτέλεσμα αυτής της ειδικής έκθεσης το αναγνωρίζει ότι η ΕTΕπ στηρίζει έργα σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου, συγκεκριμένα δε πολιτικού κινδύνου οφειλόμενου στην αστάθεια που πλήττει τις αποδέκτριες χώρες 57. εκφράζει την ικανοποίησή του για την βάσει αποτελεσμάτων προσέγγιση της ΕTΕπ, όπως εκφράζεται κυρίως με την θέσπιση ενός πλαισίου μέτρησης των αποτελεσμάτων, το οποίο επιτρέπει την αξιολόγηση της ευρωστίας των έργων, της χρηματοδοτικής και οικονομικής βιωσιμότητάς τους και της προστιθέμενης αξίας της ίδιας της ΕTΕπ ζητεί να διασφαλιστεί ένας μόνιμος διάλογος σχετικά με τους δείκτες μέτρησης και σχετικά με τη σύγκλιση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν με τους συνδεδεμένους εταίρους 58. επισημαίνει την μεγάλη σημασία της πολιτικής της ΕΤΕπ περί μηδενικής ανοχής στην απάτη και στη δωροδοκία εφιστά προσοχή στη σημασία του να μην χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα επιδόθηκαν σε απάτη και δωροδοκία θεωρεί ανεπαρκή την τρέχουσα πολιτική της ΕΤΕπ σχετικά με τις μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένης της πλέον πρόσφατης προσθήκης, και ζητεί από την ΕΤΕπ να εφαρμόσει χωρίς χρονοτριβή μια νέα υπεύθυνη φορολογική πολιτική, στο πλαίσιο της οποίας θα διεξάγεται εξονυχιστική εξέταση των δικαιούχων ιδιοκτητών των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων και, σε περιπτώσεις χρηματοδότησης πολυεθνικών, θα απαιτείται από αυτές να προσκομίζουν προκαταβολικά αναλυτικό κατάλογο εισοδημάτων και κερδών, καθώς και των ποσών με τα οποία φορολογούνται σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται 59. επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να έχουν τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕπ έργα έναν ευρύ κοινωνικό αντίκτυπο και υποστηρίζουν τοπικές επιχειρήσεις αντί να χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση κερδοσκοπικών συναλλαγών ζητεί να εκπονείται αναλυτικός ετήσιος απολογισμός του κοινωνικού αντικτύπου των χρηματοδοτούμενων από την ΕΤΕπ έργων 60. ζητεί να διατίθενται πόροι της Ένωσης μόνο σε χρηματοπιστωτικούς μεσολαβητές που δεν δραστηριοποιούνται ορμώμενοι από υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα, που είναι ουσιαστικά τοπικής ιδιοκτησίας και που είναι εξοπλισμένοι για να υλοποιήσουν μια φιλοαναπτυξιακή προσέγγιση υποστηρίζοντας την ιδιαιτερότητα των τοπικών ΜΜΕ κάθε χώρας ζητεί από την ΕΤΕπ να μην συνεργάζεται με χρηματοπιστωτικούς μεσολαβητές οι οποίοι έχουν αρνητικό ιστορικό από άποψη διαφάνειας, απάτης, διαφθοράς και περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων επιμένει ότι κατάλογος αυστηρών κριτηρίων για την επιλογή των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών πρέπει να καταρτίζεται από την ΕΤΕπ, από κοινού με την Επιτροπή, και να διατίθεται στο κοινό PE v /23 RR\ doc

19 61. ενθαρρύνει την ΕTΕπ να χρηματοδοτεί παραγωγικές επενδύσεις και να συνδυάζει την δανειοδότηση με τεχνική υποστήριξη εφόσον απαιτείται, ούτως ώστε να αυξάνεται η τελική αποδοτικότητα των έργων και να εξασφαλίζεται πραγματική Ενωσιακή προστιθέμενη αξία από απόψεως προσθετικότητας καθώς και μεγαλύτερος αναπτυξιακός αντίκτυπος 62. υπενθυμίζει ότι η συμβατότητα με τους στόχους της Ένωσης είναι βασική προϋπόθεση και ότι θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην ικανότητα απορρόφησης των χωρών AKΕ 63. ζητεί ενδελεχή εξέταση των δυνητικών τοπικών παραγόντων και ενδιάμεσων φορέων στο πλαίσιο του εντοπισμού και της επιλογής αυτών των παραγόντων και ενδιάμεσων φορέων Μεικτή χρηματοδότηση 64. αναγνωρίζει ότι το αυξημένο ενδιαφέρον για την μεικτή χρηματοδότηση τροφοδοτείται κυρίως από τον συνδυασμό σημαντικών αναπτυξιακών προκλήσεων και σημαντικά περιορισμένων δημόσιων πόρων, ο οποίος οδηγεί στην ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών πόρων που συνδυάζουν επιχορηγήσεις της ΕΕ και άλλους πόρους παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να παρέχει σε τακτά χρονικά διαστήματα ολοκληρωμένη εκτίμηση των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από συνδυασμό χρηματοδοτικών μέσων 65. αναγνωρίζει ότι με τον συνδυασμό επιχορηγήσεων και πρόσθετων δημόσιων και ιδιωτικών πόρων (όπως δάνεια και μετοχικά κεφάλαια), μπορεί να αξιοποιηθεί το σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των επιχορηγήσεων και της ανάπτυξης και του αντίκτυπου ισχυρότερων πολιτικών της ΕΕ προκειμένου να αποδεσμευθούν επιπλέον πόροι χρηματοδότησης 66. τονίζει ότι οποιαδήποτε νέα χρηματοδοτικά μέσα και μίξεις πρέπει να παραμένουν συμβατά με τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης που βασίζονται στα κριτήρια της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και ορίζονται στο Πρόγραμμα Δράσης για την Αλλαγή πιστεύει ότι τα εν λόγω μέσα πρέπει να επικεντρώνονται στις προτεραιότητες της Ένωσης στις οποίες επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός προστιθέμενης αξίας και στρατηγικού αντίκτυπου 67. λαμβάνει υπό σημείωση τα αποτελέσματα της αναθεώρησης της πλατφόρμας της ΕΕ για τον συνδυασμό μέσων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εξωτερικής συνεργασίας που είχε ως αρχικό στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υφιστάμενων μηχανισμών συνδυασμού και διευκολύνσεων 68. ζητεί την εισαγωγή κοινών προτύπων υλοποίησης για αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και τον ορισμό βέλτιστων πρακτικών και καλά καθορισμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας και αξιολόγησης θεωρεί ότι η ύπαρξη συνεκτικών κανόνων διαχείρισης, όπως η υποβολή διαρθρωμένων εκθέσεων, τα σαφή πλαίσια παρακολούθησης και οι σαφείς όροι εποπτείας, θα συμβάλλουν στη μείωση του κόστους των συναλλαγών ή της πιθανής επικάλυψης των δαπανών χάρη στο υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας και λογοδοσίας RR\ doc 19/23 PE v02-00

20 69. ζητεί την τακτική υποβολή εκθέσεων στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση των εν λόγω χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να δοθεί στο Κοινοβούλιο αρμοδιότητα ελέγχου και συναίνεσης, ιδίως όσον αφορά την εκτίμηση της οικονομικής και μη οικονομικής μόχλευσης και προσθετικότητας 70. διατυπώνει εκ νέου τη θέση του σχετικά με την ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ιδίως όσον αφορά την αναθεώρηση του δικαστικού συστήματος και τις συνθήκες που επικρατούν ως προς το κράτος δικαίου, τα δημόσια οικονομικά και το θέμα της αποκέντρωσης 71. εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια της Ένωσης που χρηματοδοτείται με κονδύλια του ΕΤΑ συμφωνεί ότι η έλλειψη πολιτικής βούλησης σε συνδυασμό με την ελλιπή ικανότητα απορρόφησης εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την ελάχιστη επιτυχία που έχει σημειώσει η προσπάθεια βελτίωσης της διακυβέρνησης στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 72. αναγνωρίζει αυτό που είναι ευρέως παραδεκτό, ότι δηλαδή η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συγκαταλέγεται στα πλέον ευάλωτα κράτη σε ολόκληρο το κόσμο εισηγείται σθεναρά την διαμόρφωση δεσμευτικών KPI και δεικτών αναφοράς για την διενέργεια αξιόπιστων αξιολογήσεων προόδου φρονεί εξίσου σθεναρά ότι KPI και δείκτες πρέπει να εκπονηθούν κατά τρόπο ρεαλιστικό 73. ζητεί από την Επιτροπή και από την ΕΥΕΔ να προσκομίσουν τον πλέον πρόσφατο κατάλογο προτεραιοτήτων για την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή βοήθεια στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εν συνεχεία της περσινής έκθεσης απαλλαγής, η οποία εισηγείτο ένα πιο περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων για να καταστεί δυνατή μία καλύτερη και πιο επικεντρωμένη στρατηγική αναπτυξιακής βοήθειας Στήριξη της ΕΕ προς την Αϊτή 74. επαναλαμβάνει τη συνολική ικανοποίησή του για τις εργασίες και τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τις υπηρεσίες της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού στην Αϊτή το 2010, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης για την αντιπροσωπεία της ΕΕ και το προσωπικό της επικροτεί την εκ μέρους της Επιτροπής αναστολή των πληρωμών και των εκταμιεύσεων, ως συνέπεια της ανεπαρκούς προόδου όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση της κυβέρνησης της Αϊτής και τις ελλείψεις στις εθνικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 75. σημειώνει τις αδυναμίες που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τον συντονισμό και υπογραμμίζει σχετικά την μεγάλη σημασία που έχει η εγγύς συνεργασία μεταξύ δωρητών και στους κόλπους των υπηρεσιών της Επιτροπής ζητεί διαρκή διάρθρωση της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας με ισχυρότερες διασυνδέσεις μεταξύ αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης μέσω μιας μόνιμης διϋπηρεσιακής πλατφόρμας για τη σύνδεση μεταξύ της αρωγής, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης (LRRD) θεωρεί ότι πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις με σαφώς διατυπωμένους στόχους συντονισμού και μια συνεκτική στρατηγική ανά χώρα μεταξύ της ECHO και της EuropeAid, παράλληλα με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, όπου αυτό ενδείκνυται καλεί την Επιτροπή να προσέλθει σε διάλογο με το PE v /23 RR\ doc

21 Κοινοβούλιο πιστεύει επίσης ότι με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας των πολιτών μπορεί να ενισχυθεί η χρήση των τοπικών βάσεων γνώσεων 76. υπενθυμίζει τις συστάσεις που διατυπώθηκαν την επαύριον της επίσκεψης της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στην Αϊτή τον Φεβρουάριο του 2012 και επιμένει, κατά πάγια αρχή, στο εξέχον θέμα της ιχνηλασιμότητας και της λογοδοσίας των κονδυλίων ανάπτυξης της ΕΕ, ιδίως μέσω της σύνδεσης της δημοσιονομικής στήριξης με τις επιδόσεις καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να δώσουν έμφαση στο πλέγμα των προϋποθέσεων για την τομεακή δημοσιονομική στήριξη 77. υπενθυμίζει ότι η «δημιουργία κρατικού μηχανισμού» προβλέπεται να τεθεί στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ένωσης και να αναχθεί σε ακρογωνιαίο λίθο κάθε σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση κατάστασης κρίσης ζητεί τον καθορισμό ενός καλού συνδυασμού πολιτικών που θα συνάδει με το πνεύμα της παρέμβασης της ΕΕ 78. θεωρεί ότι οι εν λόγω καταστάσεις κρίσης και αστάθειας καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη πολιτικών που να απαιτούν νέες προσεγγίσεις, ιδίως όσον αφορά δραστηριότητες όπως i) ο εντοπισμός των κινδύνων σε διαφορετικά λειτουργικά επίπεδα, ii) η κατάρτιση προβλέψεων των πιθανών συνεπειών και iii) ο σχεδιασμός μέσων για τον περιορισμό κινδύνων και πιθανών καταστροφών καθώς και για την προετοιμασία αντιμετώπισής τους που να αφήνουν περιθώρια για επαρκές επίπεδο ευελιξίας και ικανότητας κινητοποίησης εμπειρογνωμόνων σε διάφορους τομείς αρμοδιότητας 79. παροτρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εργαστούν, με μεγαλύτερη συστηματικότητα και από κοινού, κατά τις τέσσερις φάσεις του κύκλου διαχείρισης καταστροφών καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενημερώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων και την ετοιμότητα για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος σε καταστάσεις έπειτα από καταστροφή 80. υπενθυμίζει ότι σε οποιαδήποτε κρίση αυτού του είδους, πρέπει να αποδίδεται η δέουσα προσοχή στην πληρότητα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του εθνικού πλαισίου διακυβέρνησης για τη διαχείριση της μείωσης του κινδύνου καταστροφών, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την ευδοκίμηση της παρέμβασης της ΕΕ Το μέλλον του ΕTA 81. συνιστά να οριστούν επακριβώς οι στρατηγικές και προτεραιότητες των μελλοντικών δραστηριοτήτων του ΕTA και να δημιουργηθεί σε αυτήν τη βάση ένα σύστημα χρηματοδοτικών μέσων, το οποίο θα σέβεται τις αρχές της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας 82. εκφράζει τη λύπη του διότι το ΕΤΑ δεν έχει συμπεριληφθεί στον γενικό προϋπολογισμό με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012) 83. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν ότι αυτοί οι δημοσιονομικοί κανόνες θα αναθεωρηθούν προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτούς τροποποιήσεις οι οποίες θα καταστούν αναγκαίες βάσει της έκβασης των RR\ doc 21/23 PE v02-00

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2081(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2081(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 29.1.2015 2014/2081(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(209)0288 Απαλλαγή 207: Clean Sky 2 - Κοινή επιχείρηση. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 209 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2085(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2085(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.1.2015 2014/2085(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2079(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2079(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2079(DEC) 2.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0237 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 370/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Απριλίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2182(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2182(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2010/2182(DEC) 1.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2084(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2084(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.1.2015 2014/2084(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2013/2241(DEC) 7.7.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 04-09 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA(04)0043 Απαλλαγή 0: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

5306/15 ADD 1 ΘΚ/γομ 1 DG G 2A

5306/15 ADD 1 ΘΚ/γομ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 205 (OR. en) 5306/5 ADD FIN 28 PE-L 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπής προϋπολογισμού Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2017)0174 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) 1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2007/2039(DEC) 5.2.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2124(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2124(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 29.1.2015 2014/2124(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου

Απαλλαγή 2012: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου P7_TA(204)0334 Απαλλαγή 202: Κοινή επιχείρηση Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 204 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0107/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0107/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0107/2019 27.2.2019 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2075(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Linda McAvan (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2075(DEC) Σχέδιο γνωμοδότησης Linda McAvan (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 16.12.2014 2014/2075(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7 Linda McAvan (PE541.411v01-00) σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0123/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0123/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0123/2018 27.3.2018 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο P7_TA(2014)0291 Απαλλαγή 2012: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο 1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)057 Απαλλαγή 203: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2115(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2115(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 28.1.2015 2014/2115(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0125/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0125/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0125/2017 30.3.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2083(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2083(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 27.1.2015 2014/2083(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 13.4.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 18/2009 σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στήριξης του ΕΤΑ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2008/2259(DEC) 29.1.2009 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0137/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0137/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0137/2016 12.4.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/9 15.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/9 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECA/09/72 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ******* ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2080(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2080(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2080(DEC) 2.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2007/2042(DEC) 5.2.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2125(DEC) 2.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(209)0290 Απαλλαγή 207: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΚΥ2). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0007(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0007(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/0007(COD) 2.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(207)0409 Απαλλαγή 205: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 5752/1/13 REV 1 FIN 44 PE-L 4

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 5752/1/13 REV 1 FIN 44 PE-L 4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, Φεβρουαρίου 203 (OR. en) 5752//3 REV FIN 44 PE-L 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Επιτροπής Προϋπολογισμού την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2110(DEC) 2.2.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2110(DEC) 2.2.2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2009/2110(DEC) 2.2.2010 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου. Συνεισηγητές: Malement Liahosoa (Μαδαγασκάρη) και David Martin

Επιτροπής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου. Συνεισηγητές: Malement Liahosoa (Μαδαγασκάρη) και David Martin ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ - ΕΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ - ΕΕ Επιτροπής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορίου 19.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2177(DEC) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2177(DEC) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2177(DEC) 15.12.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Απαλλαγή 2012: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες P7_TA(204)030 Απαλλαγή 202: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 204 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)05 Απαλλαγή 203: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά με την απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

5587/16 ADD 1 ΑΝ/νκ 1 DG G 2A

5587/16 ADD 1 ΑΝ/νκ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 206 (OR. en) 5587/6 ADD FIN 60 PE-L 6 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Επιτροπή Προϋπολογισμού Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

5943/18 ADD 1 ΚΚ/νκ 1 DG G 2A

5943/18 ADD 1 ΚΚ/νκ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) 5943/18 ADD 1 FIN 94 PE-L 9 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Ειδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)046 Απαλλαγή 203: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(209)0286 Απαλλαγή 207: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 209 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0059(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0059(COD) της Επιτροπής Ανάπτυξης. προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 18.1.2010 2009/0059(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

13864/18 ΜΜ/γπ 1 ECOMP 1A

13864/18 ΜΜ/γπ 1 ECOMP 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2018 (OR. en) 13864/18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 6 Νοεμβρίου 2018 Αποδέκτης: Θέμα: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13265/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου FIN 650 FSTR 70 FC 63 REGIO 91 AGRIFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2007/2041(DEC) 5.2.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 15.10.2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την Ειδική Έκθεση αριθ. 5/2008 του ΕΕΣ για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14127/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2008/2255(DEC) 29.1.2009 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(208)032 Απαλλαγή 206: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 10.9.2009 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με ειδική έκθεση αριθ. 5/2009 του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Στρασβούργο 15 Νοεµβρίου 2011 ΕΕΣ/11/39 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ * * * * * * * * * * ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2086(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2086(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 27.1.2015 2014/2086(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/2209(INI) 4.1.2005 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δηµοσιονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2019/0000(INI) 19.8.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/0000(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/37)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/37) C 417/228 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2008/2281(DEC) 28.1.2009 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2008/2256(DEC) 29.1.2009 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.7.2017 2017/xxxx(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Επιτροπή Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2019/2036(BUD) 19.7.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ECA/08/23 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. VITOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΙΛΙΑ Λουξεμβούργο 4 Δεκεμβρίου 2012 ECA/12/52 Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2217(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2217(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/2217(BUD) 27.10.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2017 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.10.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2013): Εξασφαλίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ * * * * * * * * * *

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ * * * * * * * * * * ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Βρυξέλλες 30 Νοεμβρίου 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ * * * * * * * * * * ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 401 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.2.2017 2016/0282(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

5583/1/16 REV 1 ΑΒ/ριτ 1 DG G 2A

5583/1/16 REV 1 ΑΒ/ριτ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 5583/1/16 REV 1 FIN 57 PE-L 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπής Προϋπολογισμού Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.9.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 2007/2251(INI) 4.3.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-22 Σχέδιο έκθεσης Jean-Pierre Audy (PE398.383v02-00) σχετικά με την ετήσια έκθεση 2006 της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(207)060 Απαλλαγή 205: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 207 σχετικά με την απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του προϋπολογισμού

Έλεγχος του προϋπολογισμού Έλεγχος του προϋπολογισμού Ο έλεγχος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πραγματοποιείται σε κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών. Σημαντικό έργο ελέγχου πραγματοποιούν, σε διάφορα επίπεδα,

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Πρόταση απόφασης (COM(2017)0014 C8-0016/ /0007(COD))

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Πρόταση απόφασης (COM(2017)0014 C8-0016/ /0007(COD)) 29.6.2017 A8-0185/ 001-005 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-005 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Sorin Moisă Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας A8-0185/2017 (COM(2017)0014 C8-0016/2017

Διαβάστε περισσότερα

9895/19 ΜΜ/μκρ 1 ECOMP.2B

9895/19 ΜΜ/μκρ 1 ECOMP.2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9101/19 + COR 1 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: COM(2019) 21 final

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2129(DEC)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2129(DEC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 23.1.2015 2014/2129(DEC) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 14.6.2012 2012/2087(DEC) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την ειδική έκθεση αριθ. 3/2012 (απαλλαγή 2011) «ιαρθρωτικά Ταµεία Αντιµετώπισε επιτυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.10.2017 2017/2012(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

6014/16 ΕΚΜ/γπ/ΘΛ 1 DGG 2B

6014/16 ΕΚΜ/γπ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6014/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 12 Φεβρουαρίου 2016 Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2015 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2015 (OR. en) 8635/15 LIMITE PUBLIC DEVGEN 60 ACP 66 RELEX 341 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 12.3.2015 2015/0009(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμoύ Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 28.11.2013 B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την κύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/11)

ΕΚΘΕΣΗ (2017/C 417/11) C 417/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα