Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη σήµερα στις 21 Απριλίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00, το ιοικητικό Συµβούλιο της Κοινωφελούς Επιχ/σης ήµου Τρίπολης, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αριθµό 204/ πρόσκληση του Προέδρου του κ. Αναστάσιου Τσούκα, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του.σ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 της Απόφασης ΥΠΕΣ Α 43254/ (ΦΕΚ1492/τ Β/ ). Κατά τη συνεδρίαση αυτή του ιοικητικού Συµβουλίου επί συνόλου έντεκα (11) µελών ήταν παρόντες οκτώ (8) Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ Α/Α ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Τσούκας Αναστάσιος- Πρόεδρος 1. ηµόπουλος Σπύρος - Μέλος 2. Μπρακουµάτσου ώρα- Αντιπρόεδρος 2. Καρλής Αγαµέµνων - Μέλος 3. Προκοπίου Νικόλαος - Μέλος 3. Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης- Μέλος 4. Ταλούµης Κων/νος - Μέλος 4. Παρασκευοπούλου Χριστίνα - Μέλος 5. Ρέκκας Γεώργιος- Μέλος 5. Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα. 6. Ρουσιώτης Γρηγόρης - Μέλος Αλεξάκης Βασίλειος- Μέλος Κώτσινας Ιωάννης αναπληρωµατικό Μέλος 8. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Σταµατόπουλος ήµος υπάλληλος της ΚΕ ΗΤ που έχει ορισθεί υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 43/2015 ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση σχεδίου διακήρυξης πρόχειρου ιαγωνισµού για επιλογή Καλλιτεχνικού Σύµβουλου.( Καλλιτεχνικού ιευθυντή).» Λαβών το λόγο ο κ. Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου, πρότεινε στα µέλη του τη συζήτηση, ηµερησίας διατάξεως, του θέµατος «Έγκριση σχεδίου διακήρυξης πρόχειρου ιαγωνισµού για επιλογή Καλλιτεχνικού Σύµβουλου.( Καλλιτεχνικού ιευθυντή)» και έθεσε υπόψη αυτών: 1. τις τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 8//2015 της ΚΕ ΗΤ 2. την πίστωση ,00 που αφορά το σύνολο των δαπανών που προκύπτουν από την (21/12/2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Κ.Ε. Η.Τ. και Ν.Π... και όπου προβλέπετε η λειτουργία Γραφείου Υποψήφιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021 (ΓΥΠΠΕ 2021) σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού της ΚΕ ΗΤ. 3. τους όρους δηµοπράτησης ως κατωτέρω 4. την σχετική αλληλογραφία της ΚΕ ΗΤ µε το ήµο Τρίπολης για τον ορισµό µελών της Επιτροπής ιαγωνισµού 210/ ΚΕ ΗΤ και 15388/ ήµου Τρίπολης. 5. Την απαραίτητη δηµοσίευση σε ηµερήσια ηµερίδα του Νοµού

2 Το ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρό του και µετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Εγκρίνει τις τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 8//2015 της ΚΕ ΗΤ 2) Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ,00 που αφορά το σύνολο των δαπανών που προκύπτουν από την (21/12/2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Κ.Ε. Η.Τ. και Ν.Π... και όπου προβλέπετε η λειτουργία Γραφείου Υποψήφιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021 (ΓΥΠΠΕ 2021)σε βάρος του ΚΑ ) Εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνισµού για την πρόσληψη Καλλιτεχνικού Σύµβουλου (Καλλιτεχνικού ιευθυντή) για την διεκδίκηση του τίτλου Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021 της πόλης της Τρίπολης 4) Καθορίζει τους όρους δηµοπράτησης ως κατωτέρω 5) Ορίζει τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού ως ακολούθως Κύρια µέλη ήµος Σταµατόπουλος Σάββας Κατσαρός Αικατερίνη Σιάµπου Αναπληρωµατικά µέλη Θεοδώρα Τυροβολά Κατερίνα Σβώλου Σταµατία Πισπιρίγκου 6) Και η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί σε ηµερήσια ηµερίδα του Νοµού που πληροί τις προϋποθέσεις για καταχώρηση δηµοσιεύσεων του ηµοσίου στο νοµό, «Τα Καθηµερινά Νέα»

3 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη, από τεχνοοικονοµικής άποψης προσφορά, για την επιλογή Καλλιτεχνικού Σύµβουλου (Καλλιτεχνικού ιευθυντή) για την διεκδίκηση του τίτλου Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021 της πόλης της Τρίπολης Προϋπολογισµού απάνης : ,00 ΜΕ ΦΠΑ. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΕ ΗΤ

4 ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΕ ΗΤ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της ΚΕ ΗΤ Στο πλαίσιο της διεκδίκησης του τίτλου Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021 της πόλης της Τρίπολης και έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 1. Ν. 3463/2006 «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων». 2. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 3. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/95 «Περί δηµοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 4. Π.. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των Ο.Τ.Α. 5. Την 35130/739/ Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών. 6. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ 7. Τις διατάξεις του άρθρου 157 εγγυήσεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) όπως ισχύουν από 8/8/ Την από 21/12/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Κ.Ε. Η.Τ. και Ν.Π... και όπου προβλέπετε η αναγκαιότητα των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών Συµβούλου Επικοινωνίας, προκειµένου για την διεκδίκηση του τίτλου Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021 της πόλης της Τρίπολης. 9. Την απόφαση υπ αριθ. 43/2015 του Σ της ΚΕ ΗΤ για την έγκριση δαπάνης ποσού ,00 και διάθεση πίστωσης ποσού ,00 για το έτος Το Π.. 261/1997 Για τη διαφάνεια στη διαφηµιστική προβολή του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

5 Πρόχειρο διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από τεχνοοικονοµική άποψη προσφορά, για για την επιλογή Καλλιτεχνικού Σύµβουλου (Καλλιτεχνικού ιευθυντή) για την διεκδίκηση του τίτλου Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021 της πόλης της Τρίπολης Η επιλογή αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα διακήρυξη. 1. Περίληψη της προκήρυξης έχει δηµοσιευτεί στον ηµερήσιο Τύπο κι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο ηµοτικό κατάστηµα του ήµου και στα γραφεία της ΚΕ ΗΤ. 2. Ο συνολικός προϋπολογισµός του προκηρυσσόµενου έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 3. Ο ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 08/05/2015, ηµέρα Παρασκευή. και ώρα 10πµ. από την αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού, η οποία ορίσθηκε µε την Απόφαση Σ 43./ Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, στις 08/05/2015, ηµέρα Παρασκευή.. και ώρα 10πµ. µε. 12µµ. στο γραφείο της ΚΕ ΗΤ., οδός ηµητρακοπούλου 30 Τρίπολη 5. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και δεν παραλαµβάνονται, ενώ σε περιπτώσεις ταχυδροµικής αποστολής τους δεν γίνονται δεκτές. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 6. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τον προσφέροντα για οκτώ (8) µήνες, προθεσµία που αρχίζει από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 7. Κριτήριο ανάθεσης είναι η συµφερότερη από τεχνικοοικονοµική άποψη προσφορά. Επισηµαίνεται ότι, η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει µέσω της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Κ.Ε. Η.Τ. και Ν.Π.. µε την οποία η Κ.Ε. Η.Τ. αναλαµβάνει να εντάξει στις δοµές της το γραφείο αυτό. (ΓΥΠΠΕ 2021). Οι παρεχόµενες υπηρεσίες του Συµβούλου Επικοινωνίας, συναρτώνται άµεσα µε το χρονοδιάγραµµα και τις προτεραιότητες του ρόλου του ΓΥΠΠΕ 2021 όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Προγραµµατική Σύµβαση και η παροχή αυτών, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του εν λόγω σκοπού απαιτούν την ανάθεση των υπηρεσιών σε ανάδοχο µε εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία. Το πρόσωπο του Καλλιτεχνικού ιευθυντή έχει ιδιαίτερη σηµασία για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Είναι ο κύριος εκφραστής της φιλοσοφίας του προγράµµατος και των αξόνων του και έχει την ευθύνη για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη του προγράµµατος της Υποψηφιότητας για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα TRIPOLIS-ARCADIA 2021 και την εναρµόνιση του προγράµµατος µε την κεντρική ιδέα, τις θεµατικές ενότητες και τη φιλοσοφία της πρότασης. Ο ανάδοχος της Σύµβασης παροχής υπηρεσιών των αρµοδιοτήτων του Καλλιτεχνικού Συµβούλου/ Καλλιτεχνικού ιευθυντή πρέπει να είναι Φυσικό Πρόσωπο και συµµετοχή στο ιαγωνισµό µπορούν να έχουν µόνο Φυσικά Πρόσωπα και δεν δύναται να είναι ιδιοκτήτης ή ιευθυντής άλλου κερδοσκοπικού καλλιτεχνικού φορέα. Πέραν των τυπικών προσόντων, ο Καλλιτεχνικός ιευθυντής πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένο καλλιτεχνικό κύρος στο χώρο του πολιτισµού, ώστε να εµπνεύσει τα στελέχη Γραφείου Υποψήφιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021 αλλά και να εκφράζει την φιλοσοφία της υποψηφιότητας προκειµένου να συµβάλει στην θετική αξιολόγηση της. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει αποδειγµένη διοικητική ικανότητα ώστε να αξιοποιήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναµικό του νεοσύστατου Γραφείου Υποψήφιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021 (ΓΥΠΠΕ 2021)ώστε αυτό να εκπληρώσει το σκοπό του. Για την διασφάλιση των ανωτέρω, απαιτούνται ποιοτικοί όροι αξιολόγησης, που διασφαλίζονται µόνο µε το κριτήριο της συµφερότερης από τεχνοοικονοµική άποψη προσφοράς. 8. Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα.

6 9. ιευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης, αντίγραφα της παρούσας και σχετικό πληροφοριακό υλικό διατίθενται από τα γραφεία της ΚΕ ΗΤ ηµητρακοπούλου 30., τηλ κος ήµος Σταµατόπουλος ΠΡΟΟΙΜΙΟ : Περιγραφή της Αναθέτουσας Αρχής: Αναθέτουσα αρχή του παρόντος διαγωνισµού είναι η ΚΕ ΗΤ, η οποία αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου. Του ήµου Τρίπολης. (ΦΕΚ 967/ ΤΕΥΧΟΣ Β) Η υποψηφιότητα στο θεσµό ΕΠΠ 2021: Ο θεσµός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης είναι µία Κοινοτική ράση που διέπεται από την απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ (16/4/2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Θέσπιση δράσης της ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1622/2006/ΕΚ» Επίσης µε την C(2014)1913 της 25ης Μαρτίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται να προκηρύξει (σε συνεργασία µε τα εθνικά υπουργεία) τον διαγωνισµό για την ανάδειξη των πόλεων που θα λάβουν τον Τίτλο τα έτη 2020 (Κροατία και Ιρλανδία) και 2021 (Ελλάδα, Ρουµανία και µία Τρίτη υποψήφια ή εν δυνάµει υποψήφια προς ένταξη χώρα). Το Τµήµα Ευρωπαϊκής Ένωσης της ιεύθυνσης ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού είναι η αρµόδια αρχή για τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2021 στην Ελλάδα. Εξέδωσε στις 9 εκεµβρίου 2014 Προκήρυξη µε την οποία στοχεύει να καλέσει τις πόλεις της Ελλάδας που επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση για την «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το έτος 2021 και να οδηγήσει στον ορισµό µίας από τις πόλεις, στις οποίες ενδέχεται να απονεµηθεί το βραβείο «Μελίνα Μερκούρη». Ο τίτλος απονέµεται σε µία πόλη για κάθε προεπιλεγµένη χώρα µετά από εθνικό διαγωνισµό που προκηρύσσει το Υπουργείο Πολιτισµού σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο διαγωνισµός διεξάγεται σε δύο φάσεις, την φάση προεπιλογής και την τελική φάση επιλογής. Όλες οι διαγωνιζόµενες πόλεις πρέπει να καταθέσουν έναν πλήρη Φάκελο Υποψηφιότητας εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται και συµπληρώνοντας την επίσηµη Αίτηση που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015). Μία Ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιλογής αποφασίζει για την επιλογή της πόλης που θα λάβει τον τίτλο κατόπιν εξέτασης του Φακέλου Υποψηφιότητας, ακρόασης της Οµάδας Παρουσίασης της κάθε πόλης και µίας ολοήµερης επίσκεψης στην υποψήφια πόλη κατά την τελική φάση επιλογής (2016). Η απόφαση λαµβάνεται µε βάση τα δηµοσιευµένα κριτήρια επιλογής και κάθε απόφαση της Ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιλογής είναι τελική. Ο ήµος Τρίπολης µε την απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου 812/2013 έχει αποφασίσει να είναι η Τρίπολη υποψήφια για Πολιτιστική Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021 και µε την 672/2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου έχει οριστεί Οργανωτική Επιτροπή για το σκοπό αυτό. Επίσης έχει ανατεθεί, το έργο της παροχής υπηρεσιών Γενικού Συµβούλου για την προετοιµασία της Υποψηφιότητας. µε το από 20/11/13 Συµφωνητικό, Όπως προέκυψε από τις αποφάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής της 5ης Νοεµβρίου 2014, προκειµένου να προωθηθεί η υποψηφιότητα, λαµβανοµένων υπόψη των περιορισµών του Ν. 3852/10, το εκτελεστικό σκέλος της διεκδίκησης καλύπτεται µε Προγραµµατική Συµφωνία µεταξύ του ήµου και των υφιστάµενων νοµικών του προσώπων. Η προγραµµατική σύµβαση αφορά την εκπόνηση και εφαρµογή ενός προγράµµατος συνεργασίας µεταξύ του ΗΜΟΥ, της ΚΕ ΗΤ και του ΝΠ, προκειµένου: Να οργανωθεί και υποστηριχθεί η λειτουργία του ΓΥΠΠΕ Να οργανωθεί να υποστηριχθεί η συγκρότηση και λειτουργία του Σώµατος ιαβούλευση ΤΡΙΠΟΛΗ- ΑΡΚΑ ΙΑ 2021, για τη διαµόρφωση του Πολιτιστικού Προγράµµατος. Να διασφαλιστούν οι αναγκαίες υποδοµές για τη στέγαση και οργάνωση του Σχήµατος ιεκδίκησης. Να χρηµατοδοτηθούν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες. Να διατεθεί το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη των λειτουργιών. Η δηµιουργία Φακέλου Υποψηφιότητας απαιτεί µία σειρά από δράσεις και ενέργειες, τόσο σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων όσο και σε επίπεδο ανοιχτής διαβούλευσης και τεχνικών µελετών. Οι απαιτούµενες δράσεις χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

7 ηµιουργία των προ-απαιτούµενων δοµών και αποφάσεις για τις πολιτικές και στρατηγικές για την διεκδίκηση του Τίτλου. Ανάπτυξη των προ-απαιτούµενων δράσεων και διαδικασιών για την διεκδίκηση του Τίτλου και το περιεχόµενο του Φακέλου Υποψηφιότητας. Σύνταξη του Φακέλου Υποψηφιότητας και δηµιουργία του φυσικού Φακέλου (Bid Book). Κατάθεση του Φακέλου Υποψηφιότητας, επιλογή και εκπαίδευση της Οµάδας Παρουσίασης, υποστήριξη και παρουσίαση του Φακέλου. Αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών Καλλιτεχνικού Σύµβουλου (Καλλιτεχνικού ιευθυντή) παρέχεται στα πλαίσια της λειτουργίας του Γραφείου Υποψήφιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021 (ΓΥΠΠΕ 2021) και έπειτα από συνεργασία του Καλλιτεχνικού Συµβούλου µε την Οργανωτική Επιτροπή, διατηρώντας ελευθερία ενεργειών καλλιτεχνικής διεύθυνσης, θα αναλάβει την διεκδίκηση του τίτλου Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης έτους 2021, για την πόλη της Τρίπολης. Ο Καλλιτεχνικός ιευθυντής παρέχει τις υπηρεσίες του στην επιχείρηση σύµφωνα µε τις ανάγκες της υποψηφιότητας και τις απαιτήσεις της ιοίκησης της επιχείρησης για το σκοπό αυτό, τις οποίες ο Καλλιτεχνικός ιευθυντής θα τηρεί. Αναλυτικά 1) θα παρέχει υπηρεσίες σχεδιασµού και διοίκησης για την ανάπτυξη του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας TRIPOLIS-ARCADIA 2021 και την εναρµόνιση του µε την κεντρική ιδέα, τις θεµατικές ενότητες, τη φιλοσοφία των όρων του διαγωνισµού για την διεκδίκηση του τίτλου του Θεσµού. 2) θα µεριµνά για την δηµιουργία και διεξαγωγή διαδικασιών : συµµετοχής καλλιτεχνών, κατάθεσης ιδεών και αξιοποίησης των τοπικών πολιτιστικών πόρων και αποθέµατος, την δηµιουργία των κριτηρίων, σύµφωνα µε τους κανόνες διεκδίκησης του Τίτλου, την επιλογή συνεργατών, καλλιτεχνών, δράσεων, έργων και καλλιτεχνικών παραγωγών σε Εθνικό και ιεθνές επίπεδο και σε συνεργασία µε τον Συντονιστή του Έργου και την Οµάδα Έργου, 3) θα πραγµατοποιεί την επιλογή συνεργατών υπό την αρµοδιότητά του τη συνολική λειτουργία του γραφείου διεκδίκησης της υποψηφιότητας στο θεσµό, εντός του προϋπολογισµού και των διαθέσιµων πόρων την κοστολόγηση και δηµιουργία προϋπολογισµού για το πρόγραµµα της ΕΠΠ, τόσο για τις προτάσεις που θα συµπεριληφθούν στον Φάκελο Υποψηφιότητας όσο και για το τελικό συνολικό κόστος και την εναρµόνιση του προγράµµατος µε τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία (επιχορηγήσεις, ευρωπαϊκά προγράµµατα κτλ) και τις υπάρχουσες ή σχεδιαζόµενες υποδοµές. Οι αρµοδιότητες εντάσσονται στο πλαίσιο του Γραφείο Υποψήφιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021 (ΓΥΠΠΕ 2021) και περιγράφονται αναλυτικά στην από 21/12/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Κ.Ε. Η.Τ. και Ν.Π... µε την οποία η Κ.Ε. Η.Τ. αναλαµβάνει να εντάξει στις δοµές της το γραφείο αυτό. (ΓΥΠΠΕ 2021). Συνοπτικά στοιχεία ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΕ ΗΤ ήµου Τρίπολης ΚΕ ΗΤ ήµου Τρίπολης Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής Σύµβαση παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών Καλλιτεχνικού Σύµβουλου (Καλλιτεχνικού ιευθυντή) για την διεκδίκηση του

8 τίτλου Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021 της πόλης της Τρίπολης ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕ ΗΤ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πρόχειρος διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των εβδοµήντα χιλιάδων επτακοσίων Ευρώ, (73.554,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% 100% Ιδοι πόροι (µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης) Μέχρι τις , µε δικαίωµα επέκτασης της σύµβασης για ένα µήνα, δηλ., 31/3/2015 χωρίς αναπροσαρµογή της κατακυρωθείσας τιµής. 27/ 04 /2015 Στο γραφείο της ΚΕ ΗΤ, οδός ηµητρακοπούλου 30 στην Τρίπολη

9 ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο Ο διαγωνισµός αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών Καλλιτεχνικού Σύµβουλου (Καλλιτεχνικού ιευθυντή) για την διεκδίκηση του τίτλου Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021 της πόλης της Τρίπολης, προϋπολογισµού δαπάνης εβδοµήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ (73.554,00 ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Αναλυτικότερα, το αντικείµενο του προκηρυσσόµενου έργου αφορά στα παρακάτω πακέτα εργασίας: ΠΕ1. Υπηρεσίες Καλλιτεχνικού Σύµβουλου (Καλλιτεχνικός ιευθυντής) για την διεκδίκηση του τίτλου Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021 της πόλης της Τρίπολης. Αναλυτικά το αντικείµενο των υπηρεσιών Συµβούλου (ΠΕ1) αφορά σε : Παροχή υπηρεσιών σχεδιασµού και διοίκησης Μέριµνα για Υλοποίηση για την ανάπτυξη του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας TRIPOLIS-ARCADIA 2021 και την εναρµόνιση του µε την κεντρική ιδέα, τις θεµατικές ενότητες, τη φιλοσοφία των όρων του διαγωνισµού για την διεκδίκηση του τίτλου του Θεσµού. την δηµιουργία και διεξαγωγή διαδικασιών : συµµετοχής καλλιτεχνών, κατάθεσης ιδεών και αξιοποίησης των τοπικών πολιτιστικών πόρων και αποθέµατος, την δηµιουργία των κριτηρίων, σύµφωνα µε τους κανόνες διεκδίκησης του Τίτλου, την επιλογή συνεργατών, καλλιτεχνών, δράσεων, έργων και καλλιτεχνικών παραγωγών σε Εθνικό και ιεθνές επίπεδο και σε συνεργασία µε τον Συντονιστή του Έργου και την Οµάδα Έργου, της επιλογής συνεργατών υπό την αρµοδιότητά του της συνολικής λειτουργίας του γραφείου διεκδίκησης της υποψηφιότητας στο θεσµό, εντός του προϋπολογισµού και των διαθέσιµων πόρων της κοστολόγησης και δηµιουργίας προϋπολογισµού για το πρόγραµµα της ΕΠΠ, τόσο για τις προτάσεις που θα συµπεριληφθούν στον Φάκελο Υποψηφιότητας όσο και για το τελικό συνολικό κόστος και της εναρµόνισης του προγράµµατος µε τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία (επιχορηγήσεις, ευρωπαϊκά προγράµµατα κτλ) και τις υπάρχουσες ή σχεδιαζόµενες υποδοµές. Οι αρµοδιότητες εντάσσονται στο πλαίσιο του Γραφείο Υποψήφιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021 (ΓΥΠΠΕ 2021) και περιγράφονται αναλυτικά στην από 21/12/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Κ.Ε. Η.Τ. και Ν.Π... µε την οποία η Κ.Ε. Η.Τ. αναλαµβάνει να εντάξει στις δοµές της το γραφείο αυτό. (ΓΥΠΠΕ 2021). Η πληρωµή της αξίας των παρεχόµενων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται σύµφωνα µε την πορεία υλοποίησης των φάσεων της Προγραµµατικής Σύµβασης και µετά την κατάθεση και έγκριση της συνοπτικής έκθεσης πεπραγµένων των παρεχόµενων υπηρεσιών του για έκαστη φάση. Η χρηµατοροή των αµοιβών των παρεχόµενων υπηρεσιών θα είναι η ακόλουθη (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ) Ποσοστό 20%.που αφορά τις παρεχόµενες υπηρεσίες του για την ολοκλήρωση της Πρώτης Φάσης της Προγραµµατικής Σύµβασης. (καταβάλλεται µετά την κατάθεση και έγκριση της συνοπτικής έκθεσης πεπραγµένων των παρεχόµενων υπηρεσιών του στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρώτης Φάσης)

10 Ποσοστό 30% που αφορά τις παρεχόµενες υπηρεσίες του για την ολοκλήρωση της εύτερης Φάσης της Προγραµµατικής Σύµβασης. (καταβάλλεται µετά την κατάθεση και έγκριση της συνοπτικής έκθεσης πεπραγµένων των παρεχόµενων υπηρεσιών του στο πλαίσιο υλοποίησης της εύτερης Φάσης) Ποσοστό 30% που αφορά τις παρεχόµενες υπηρεσίες του για την ολοκλήρωση της Τρίτης Φάσης της Προγραµµατικής Σύµβασης. (καταβάλλεται µετά την κατάθεση και έγκριση της συνοπτικής έκθεσης πεπραγµένων των παρεχόµενων υπηρεσιών του στο πλαίσιο υλοποίησης της Τρίτης Φάσης) Ποσοστό 20% που αφορά τις παρεχόµενες υπηρεσίες του για την ολοκλήρωση της Τέταρτης Φάσης της Προγραµµατικής Σύµβασης. (καταβάλλεται µετά την κατάθεση και έγκριση της συνοπτικής έκθεσης πεπραγµένων των παρεχόµενων υπηρεσιών του στο πλαίσιο υλοποίησης της Τέταρτης Φάσης) µε έκδοση του αντίστοιχου χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής, µετά από βεβαίωση αρµόδιας Επιτροπής για την καλή εκτέλεση των εργασιών και έπειτα από την καταβολή της αναλογούσας χρηµατοδότησης όπως αυτή προβλέπεται στην Προγραµµατική Σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 2 Όργανο-Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού σύµφωνα µε την 43/ 2015 Α..Σ Ο διαγωνισµός είναι πρόχειρος µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από τεχνοοικονοµική άποψη προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη στάθµιση της βαθµολόγησης των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και των αντίστοιχων οικονοµικών προσφορών. ΑΡΘΡΟ 3 Τόπος και χρόνος διενέργειας του ιαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί τις 8/5/2015 ηµέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00πµ. έως 12:00µµ, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ιαγωνισµού, στα γραφεία της ΚΕ ΗΤ ηµητρακοπούλου 30 Τρίπολη Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την διεξαγωγή του διαγωνισµού στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα του ήµου. ΑΡΘΡΟ 4 Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών, για έλεγχο των δικαιολογητικών και µονογραφής των τεχνικών και οικονοµικών προδιαγραφών από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του ιαγωνισµού ορίζεται η παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 5 Τρόπος σύνταξης και κατάθεσης προσφορών εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι ασκούν νόµιµα τις προϋποθέσεις συµµετοχής.. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο τρόπος σφράγισης τους γίνεται έτσι ώστε να µην επιδέχεται αποσφράγιση χωρίς εµφανή ίχνη. Ο σφραγισµένος φάκελος περιέχει µέσα 3 ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους (φάκελο τεχνικής προσφοράς, οικονοµικής προσφοράς και δικαιολογητικών) µε τη σχετική για τον καθένα εξωτερική αναφορά. Οι προσφορές υποβάλλονται σε 2 αντίτυπα, 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο. Οι προσφορές υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένα άτοµα από τους ενδιαφερόµενους στην ελληνική γλώσσα. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

11 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 8 (οκτώ) µήνες, από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο ενώ η αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους υποψηφίους Αναδόχους να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιάς τους. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας του µε τα υπόλοιπα αντίτυπα. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: η λέξη «Προσφορά», ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, ο τίτλος της διακήρυξης, η ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού και τα στοιχεία του συµµετέχοντος, όπως παρακάτω ορίζονται ειδικότερα: ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ: πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΕ ΗΤ ήµου Τρίπολης οδός ηµητρακοπούλου 30 Τρίπολη ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 8/5/2015 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΚ ΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Όλοι οι επί µέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του. Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος κάθε συµµετέχοντα στο διαγωνισµό θα περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τους εξής τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή: Α.«Φάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Προκήρυξη. Β.«Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Προκήρυξη. Γ.«Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Προκήρυξη. Το περιεχόµενο καθενός από τους φακέλους, περιγράφεται σε επόµενες παραγράφους.

12 Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : ικαιολογητικά Συµµετοχής: 1 ένα (1) πρωτότυπο, και 2 ένα (1) πλήρες αντίγραφο που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο «ικαιολογητικά Συµµετοχής». Τεχνική Προσφορά: 1 ένα (1) πρωτότυπο, και 2 ένα (1) πλήρες αντίγραφο που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς». Οικονοµική Προσφορά: 1 ένα (1) πρωτότυπο, και 2 ένα (1) πλήρες αντίγραφο που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο «Οικονοµικής Προσφοράς». ΑΡΘΡΟ 5.1 ιαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών Η διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισµού θα γίνει από την Επιτροπή ιαγωνισµού που ορίστηκε µε την 43/2015. Η απόφαση επιλογής του Αναδόχου θα ληφθεί από το Σ της ΚΕ ΗΤ ήµου Τρίπολης. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγµατοποιείται σε τρία στάδια: Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς - Αποσφράγιση και έλεγχος φακέλου «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», - Τελική βαθµολόγηση - επιλογή αναδόχου. Στο πρώτο στάδιο η Επιτροπή ιαγωνισµού (Ε..) αφού παραλάβει και ελέγξει τα δικαιολογητικά συµµετοχής των υποψηφίων και αποφαίνεται σε µυστική συνεδρίαση της περί της πληρότητας αυτών, καταγράφοντας αυτά στο Πρακτικό Ι. Μετά η συνεδρίαση γίνεται δηµόσια και η Ε.. ανακοινώνει στους συµµετέχοντες ποιοί γίνονται δεκτοί και ποιοί αποκλείονται. Στο δεύτερο στάδιο η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων στο στάδιο αυτό (Πρακτικό ΙΙ). Το πρακτικό αυτό κοινοποιείται στους συµµετέχοντες µε τηλεοµοιοτυπία (fax). Στο τρίτο στάδιο η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει Πρακτικό ΙΙΙ, µε το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση της εργασίας στον προσφέροντα µε την πλέον συµφέρουσα από τεχνοοικονοµική άποψη προσφορά. Το πρακτικό αυτό κοινοποιείται στους συµµετέχοντες µε τηλεοµοιοτυπία (fax). Στάδια ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών. Τα στάδια ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών έχουν, αναλυτικότερα, ως εξής: Α) Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς Αποσφράγιση και έλεγχος φακέλου δικαιολογητικών Οι προσφορές γίνονται δέκτες από την αρµόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισµού επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη παραπάνω. Στην συνεδρίαση αυτή οι συναγωνιζόµενοι παρίστανται µόνο αυτοπροσώπως και τα νοµικά πρόσωπα από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο σύµφωνα µε το αρ. 18 του Π.. 28/80. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος

13 αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 7 του Π.. 20/80. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και η Ε.. µονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθµεί µε τον ίδιο αριθµό (του κυρίου φακέλου προσφοράς) και µονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Ε.. αποσφραγίζει τους φακέλους δικαιολογητικών, ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, µονογράφει και καταγράφει στο πρακτικό της (Πρακτικό Ι) τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς. Η Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα του φακέλου και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών. Οι φάκελοι που περιέχουν την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» παραµένουν σφραγισµένοι. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, εξετάζει τα στοιχεία των φακέλων προβαίνοντας σε λεπτοµερή έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και της πλήρωσης των ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8, Μέρος Α της παρούσας. Η αξιολόγηση έλεγχος πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και των ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής, γίνεται µόνο για τις προσφορές που µετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, από την Επιτροπή ιαγωνισµού. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους, και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε τους άλλους δύο σφραγισµένους φακέλους της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση όλοι οι φάκελοι, φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Ε.. µέχρι την υπογραφή του συµφωνητικού της σύµβασης, οπότε και επιστέφονται στον διαγωνιζόµενο. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται ύστερα στο ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ ΗΤ, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ηµέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής του ιαγωνισµού. Η Ε.. µπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζοµένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. Β) Αποσφράγιση και έλεγχος φακέλου Τεχνικής Προσφοράς Μετά την ανακοίνωση του ποιοί γίνονται δεκτοί και ποιοί αποκλείονται από την διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής (Πρακτικό Ι), σε µία από τις αµέσως επόµενες εργάσιµες, η οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείστηκαν, σύµφωνα µε την αρχική διαδικασία των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Αξιολόγησης του ιαγωνισµού ανοίγει σε δηµόσια συνεδρίαση τους φακέλους Τεχνικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων αυτών, που έγιναν δεκτοί στο προηγούµενο στάδιο, µονογράφει τα περιεχόµενα κάθε φακέλου και τα καταγράφει. Εν συνεχεία, σε κλειστές συνεδριάσεις της, η Επιτροπή Αξιολόγησης, ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και τις βαθµολογεί µε τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 11 της παρούσας και ολοκληρώνει το Πρακτικό ΙΙ.

14 Στο Πρακτικό ΙΙ συναρτώνται πίνακες µε τις βαθµολογίες των διαγωνιζοµένων, επί του καθενός κριτηρίου και αναγράφουν την τελική βαθµολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, µε συνοπτική αιτιολόγηση της βαθµολογίας, η οποία στηρίζεται στο περιεχόµενο των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων. Αντίγραφο του Πρακτικού ΙΙ κοινοποιείται στους συµµετέχοντες µε τηλεοµοιοτυπία (Fax). Γ) Αποσφράγιση και έλεγχος φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς Με ποινή αποκλεισµού οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται σύµφωνα µε την σειρά και αύξοντα αριθµό του υποδείγµατος προσφοράς που συνοδεύει τη διακήρυξη, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο και αξιολογούνται εφόσον κριθούν παραδεκτές. Παραδεκτές είναι οι οικονοµικές προσφορές, εφόσον δεν δηλώνονται διαφορετικές ποσότητες φυσικού αντικειµένου από τις οριζόµενες στα τεύχη του διαγωνισµού και είναι συνταγµένες, όπως ορίζει το Άρθρο 8 της παρούσας. Ύστερα από τη αξιολόγηση των παραδεκτών οικονοµικών προσφορών και στάθµιση της βαθµολογίας της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου, η Επιτροπή Αξιολόγησης του ιαγωνισµού προσδιορίζει την πλέον συµφέρουσα προσφορά και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για την ανάθεση, στο ανάλογο Πρακτικό ΙΙΙ. Σε περίπτωση που περισσότεροι διαγωνιζόµενοι έλαβαν την ίδια σταθµισµένη βαθµολογία, προκρίνεται η υποψήφιος µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς. Αντίγραφο του Πρακτικού ΙΙΙ ανάθεσης της σύµβασης, κοινοποιείται στους συµµετέχοντες µε τηλεοµοιοτυπία (Fax). Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων που αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω, παραµένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε µέριµνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσµία ή ενδεχοµένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώµατος υποβολής ενστάσεων. Εφόσον τρέχουν προθεσµίες προσβολής ή ασκηθούν προσφυγές σε διοικητικά ή δικαστικά όργανα, οι εν λόγω φάκελοι κρατούνται φυλασσόµενοι επί όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας. Προσφορές για µέρος της υπό ανάθεση εργασίας του παρόντος διαγωνισµού δεν γίνονται δεκτές, παρά µόνο για το σύνολο των εργασιών. Εάν τα προσφερόµενα ποσοστά έκπτωσης είναι υπερβολικά υψηλά σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή πριν απορρίψει τις προσφορές, ζητά γραπτώς διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιµες ΑΡΘΡΟ 6 Έγκριση-Απόρριψη προσφορών-επανάληψη 1. Όλοι οι περιεχόµενοι στην παρούσα διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους Προσφέροντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς αυτούς όρους έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του Προσφέροντος. Ειδικότερα οι προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους όρους της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απορρίπτονται επίσης οι Προσφέροντες, των οποίων οι οικονοµικές προσφορές δεν έχουν συνταχθεί µε τους όρους των ανωτέρω παραγράφων, καθώς επίσης και προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό. 2. Οι αποφάσεις του Σ της ΚΕ ΗΤ περί της κατακύρωσης υποβάλλονται στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση για την κατά Νοµό έγκριση. 3. Ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. Επανάληψη της δηµοπρασίας επιτρέπεται µόνο µετά την ακύρωση ή µη έγκριση.

15 4. Επίσης, η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµα φορά λόγω ασύµφορου µετά από κρίση του ηµοτικού Συµβουλίου. 5. Σε κάθε περίπτωση από τις προαναφερόµενες καµία αξίωση από το ήµο δεν µπορούν να προβάλλουν οι διαγωνιζόµενοι για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 6. Η ΚΕ ΗΤ θα αναθέσει το σύνολο του παρόντος έργου σε έναν ανάδοχο. 7. Ο προµηθευτής θα επιλεγεί βάσει της συµφερότερης προσφοράς, βάσει των παρακάτω χαρακτηριστικών: α) Το εξειδικευµένο προσωπικό που διαθέτει β) η παραγωγικότητα & ο χρόνος παράδοσης γ) Το κόστος των εργασιών δ) ο τεχνικός εξοπλισµός των εγκαταστάσεων του. ΑΡΘΡΟ 7 Στοιχεία και ικαιολογητικά συµµετοχής Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 1. Η παρούσα Προκήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της Α και Β, 2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων µε τα Παραρτήµατά της, 3. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου 4. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο του έργου που αφορά σε παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υλοποίησης αναπτυξιακών παρεµβάσεων και διαχείρισης έργου στο δηµόσιο τοµέα, και επίσης δεν δύναται να είναι ιδιοκτήτες ή ιευθυντές άλλου κερδοσκοπικού καλλιτεχνικού φορέα. Οι διαγωνιζόµενοι - επί ποινή αποκλεισµού - µαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή του ιαγωνισµού στο Φάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής: (α) Έλληνες πολίτες -Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται -Τα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα επαγγελµατικής δραστηριότητας τους, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού, από τα οποία να προκύπτει η νόµιµη επαγγελµατική δραστηριότητα του υποψήφιου. -Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, αν υπάρχει, εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους. -Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε την οποία θα δηλώνεται ότι: Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. -Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. -Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, που εκδόθηκε το πολύ τρεις (3) µήνες προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, καθώς και για τα

16 αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. -Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εργαζοµένων και εργοδοτών, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. -Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και η διάρκεια ισχύος του, εν ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. -Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ήµου Τρίπολης περί µη οφειλής ή περί διακανονισµού των χρεών. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 4,5 και 7,8 συντάσσονται ή/και εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Αν σε κάποια χώρα, της ηµεδαπής συµπεριλαµβανοµένης, δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή τα εκδιδόµενα δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, είναι, µόνο τότε, κατ εξαίρεση δυνατόν και πρέπει αυτά να αντικατασταθούν, επί ποινή αποκλεισµού, από ένορκη βεβαίωση, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας (καταγωγής ή προέλευσης) εγκατάστασης, µε τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο στην παράγραφο «ικαιολογητικά συµµετοχής κατά περίπτωση», Μέρους Α της παρούσας. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986 ή ισοδυνάµου εγγράφου για φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, βεβαιουµένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. (β) Αλλοδαποί 1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στον διαγωνισµό, δεν απαιτείται 2. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης το πολύ προ τριών (3) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτά στο άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. 3. Πιστοποιητικά (εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς) της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων 4, 5 και 7,8 του εδαφίου (α) «Έλληνες πολίτες», του παρόντος άρθρου. 4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής σε οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή προσκόµιση σχετικής ένορκης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία αυτή. Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση και η οποία θα

17 υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών». Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986 ή ισοδυνάµου εγγράφου για αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, βεβαιουµένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. ΑΡΘΡΟ 8 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής / Άλλα ικαιολογητικά Συµµετοχής Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, στο ιαγωνισµό. 1.Απαραίτητα ελάχιστα κριτήρια επιλογής ενδεικτικά θεωρούνται: 1)Πτυχίο Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή αναγνωρισµένου Αλλοδαπού (Μεταπτυχιακός Τίτλος επιθυµητός), 2)Αποδεδειγµένα επαρκή γνώση Αγγλικής γλώσσας (Σπουδές σε Πανεπιστήµιο Αγγλόφωνης χώρας ή πτυχίο proficiency). 3)Πολύχρονη επαγγελµατική πείρα (µε 10ετη τουλάχιστον προϋπηρεσία συναφή προς το αντικείµενο) στην οργάνωση µεγάλων και πολυσύνθετων πολιτιστικών προγραµµάτων και γεγονότων. 4)Τεκµηριωµένη ικανότητα ανάπτυξης και διεύθυνσης projects. 5)Τεκµηριωµένη ενασχόληση σε υψηλό βαθµό µε θέµατα και δράσεις πολιτισµού. 6)Τεκµηριωµένη πείρα και τεχνογνωσία σχεδιασµού για θέµατα πολιτιστικής, οικονοµικής και περιφερειακής ανάπτυξης 7)Η συµµετοχή σε ιοικήσεις µεγάλων πολιτιστικών οργανισµών (εθνικού ή και διεθνούς επιπέδου). 3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει µε την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης της τεχνικής του επάρκειας του: Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα στο οποίο να τεκµηριώνεται η επαγγελµατική εµπειρία και ικανότητα καθώς και η ενασχόληση σε υψηλό βαθµό µε θέµατα και δράσεις πολιτισµού. και υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των στοιχείων Θεωρηµένα Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών. Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων και δράσεων [ως συναφή νοούνται: α)η οργάνωση µεγάλων και πολυσύνθετων πολιτιστικών προγραµµάτων και γεγονότων β) η ανάπτυξη και διεύθυνση projects γ) σχεδιασµός θεµάτων και δράσεων πολιτισµού δ) η τεχνογνωσία σχεδιασµού για θέµατα πολιτιστικής, οικονοµικής και περιφερειακής ανάπτυξης ε) η συµµετοχή σε ιοικήσεις µεγάλων πολιτιστικών οργανισµών (εθνικού ή και διεθνούς επιπέδου)] που εκτέλεσε κατά τα δέκα (10) τελευταία έτη. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Τα δηµόσια έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν προηγουµένως µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρµόδια δηµόσια αρχή (άρθ. 1 του Ν. 4250/14). ΑΡΘΡΟ 8.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ Α) ΦΑΚΕΛΟΣ «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Ο φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαµβάνει: 1. τα ζητούµενα νοµιµοποιητικά στοιχεία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής (βλ. Άρθρο 7 «Στοιχεία και ικαιολογητικά συµµετοχής») καθώς και τα ζητούµενα στις παραγράφους 1 και 3 του Άρθρου 8 Β) ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαµβάνει:

18 τα ζητούµενα στοιχεία του Άρθρου 8 «Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής / Άλλα ικαιολογητικά Συµµετοχής», εκτός αυτών που συµπεριλήφθηκαν στον Φάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής. περιγραφή των απαιτούµενων εργασιών σύµφωνα µε το αντικείµενο του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 1 της παρούσας και αναλυτικά στο Προσάρτηµα (Α) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, στο τέλος της παρούσας διακήρυξης. Κατάθεση Πρόταση γενικής προσέγγισης του θεσµού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και εναρµόνισης της κεντρικής ιδέας της υποψηφιότητας της Τρίπολης µε το καλλιτεχνικό πρόγραµµα. α) Γ) ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» πρέπει να περιέχει το χορηγούµενο στο Προσάρτηµα (B) αυτής της Προκήρυξης έντυπο οικονοµικής προσφοράς. Οι τιµές, για το σύνολο της εργασίας, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ. Στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς θα αναγράφεται η συνολική τιµή. Η γενική συνολική τιµή της προσφοράς θα γράφεται αριθµητικά και ολογράφως. Εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ της ολογράφως και της αριθµητικής διατύπωσης της οικονοµικής προσφοράς, θα υπερισχύει η ολογράφως διατυπωθείσα. Οι τιµές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται η υπό ανάθεση εργασία. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ιαγωνισµού. Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς θα είναι οι τελικές τιµές µετά την έκπτωση. Επισηµαίνεται ότι, η προσφερόµενη τιµή πρέπει να αναγράφεται ολογράφως επί ποινή αποκλεισµού. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η απαιτούµενη ποιότητα εργασιών, για τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές, η Επιτροπή ιαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του ύψους της προσφερόµενης τιµής, οι δε Υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Μη παροχή των ζητουµένων στοιχείων συνεπάγεται αποκλεισµό από τη διαδικασία. Προσφορές οι οποίες υπερβαίνουν (µε ΦΠΑ) τον προϋπολογισµό της εργασίας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επισηµαίνεται ότι, εφόσον δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως µη αποδεκτή. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύµβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει µελετήσει και εκτιµήσει τις απαιτήσεις του έργου που θα αναλάβει και τα οικονοµικά µεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επιµέρους στοιχείων του κόστους. ΑΡΘΡΟ 9 Χρονική ιάρκεια Οι προσφορές για όλους όσους έχουν λάβει µέρος και δεν αποκλείσθηκαν από τη δηµοπρασία θεωρούνται ότι ισχύουν µέχρι 8 µήνες από τη διενέργεια του διαγωνισµού.

19 Ο διαγωνιζόµενος δε δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε µεταβολή των όρων προερχόµενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Η διάρκεια των υπηρεσιών ορίζεται από την πρωτοκόλληση της σχετικής σύµβασης από την υπηρεσία Πρωτοκόλλου της ΚΕ ΗΤ έως την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Παράταση της Σύµβασης δίδεται µόνο για απολύτως αιτιολογηµένο λόγο ύστερα από αίτηση του αναδόχου και Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και µόνο στην περίπτωση παράτασης της υλοποίησης του προγράµµατος. ΑΡΘΡΟ 10 Αποκλεισµός Υποψηφίων Αποκλείονται από τη διαδικασία όσοι δεν πληρούν τα παρακάτω κριτήρια και συγκεκριµένα εάν : α) βρίσκονται σε πτώχευση ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, β) καταδικάσθηκαν για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή (απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία) του παρέχοντος υπηρεσίες, βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, δ) έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις Αναθέτουσες Αρχές, ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής, στ) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφορικών που απαιτούνται. Αποκλείονται επίσης: α) Τα φυσικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δε θα υποβάλλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών στην ελληνική γλώσσα ή όπως αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 5 της παρούσας. Αποκλεισµός προσφοράς: Προσφορές που αιτιολογηµένα θεωρηθούν από την Επιτροπή ιαγωνισµού αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. Ειδικότερα, αποκλείεται προσφορά από την αξιολόγηση όταν : Είναι αόριστη και δε µπορεί να εκτιµηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία. εν υποβληθούν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στις διατάξεις της παρούσας. εν καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών. εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας προκήρυξης. εν είναι σύµφωνη µε τους επιµέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται. ΑΡΘΡΟ 11 Αξιολόγηση τεχνικών και οικονοµικών προσφορών Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συµµετέχοντα, που θα προσφέρει τη συµφερότερη από τεχνοοικονοµική άποψη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την στάθµιση της βαθµολόγησης των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και των αντίστοιχων οικονοµικών προσφορών. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών διενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης που έχει ορισθεί µε την43/2015. και περιλαµβάνει τα ακόλουθα : Α) Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

20 Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισµα 100. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α Καλλιτεχνικό και πολιτιστικό προφίλ 70% Α1 Αποδεδειγµένο καλλιτεχνικό κύρος στο χώρο 40% του πολιτισµού. Πολύχρονη επαγγελµατική πείρα (µε 10ετη τουλάχιστον προϋπηρεσία συναφή προς το αντικείµενο) στην οργάνωση µεγάλων και πολυσύνθετων πολιτιστικών προγραµµάτων και γεγονότων. Τεκµηριωµένη ενασχόληση σε υψηλό βαθµό µε θέµατα και δράσεις πολιτισµού. Α2 Εκφραστής της φιλοσοφίας του προγράµµατος και των αξόνων της υποψηφιότητας Πρόταση γενικής προσέγγισης του θεσµού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 20% της υποψηφιότητας της Τρίπολης µε το καλλιτεχνικό πρόγραµµα. Α3 Εναρµόνιση του προγράµµατος µε την κεντρική ιδέα, τις θεµατικές ενότητες και τη φιλοσοφία της πρότασης Πρόταση εναρµόνισης της κεντρικής ιδέας της υποψηφιότητας της Τρίπολης µε το καλλιτεχνικό πρόγραµµα. 10% Β Τεχνοκρατικό και διοικητικό προφίλ 30% Β1 Τεχνογνωσία σχεδιασµού περιφερειακής 20% ανάπτυξης Τεκµηριωµένη πείρα και τεχνογνωσία σχεδιασµού για θέµατα πολιτιστικής, οικονοµικής και περιφερειακής ανάπτυξης Β2 ιοικητική ικανότητα 10% Τεκµηριωµένη ιοικητική Εµπειρία και ικανότητα ανάπτυξης και διεύθυνσης projects Η συµµετοχή σε ιοικήσεις µεγάλων πολιτιστικών οργανισµών (εθνικού ή και διεθνούς επιπέδου) ΣΥΝΟΛΟ 100% Κάθε µέλος της Επιτροπής θα βαθµολογήσει µε ένα ακέραιο βαθµό, από το 0 έως το 10 κάθε ένα από τα επιµέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθµός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισµα των βαθµών του συνόλου των µελών της Επιτροπής διαιρεµένου δια του αριθµού των µελών της. Ο βαθµός αυτός πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθµός της προσφοράς για το συγκεκριµένο κριτήριο. Το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθµό της Τεχνικής Προσφοράς. Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται µε τον Τελικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθµολογία του ως προς την αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο: Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 10 όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 10. (Ο προσφέρων µε την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10).

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ

ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟ 1- Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά στην παροχής υπηρεσίας σύνταξης 7 επιχειρηματικών σχεδίων ίδρυσης επιχείρησης και τυχόν αντίστοιχες αιτήσεις υπαγωγής σε τρέχον πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. /νση: ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1 Ταχ. Κωδ.: 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πληροφορίες Μ. Μερέτη Τηλ.: 2531-023175 FAX: 2531-081983 Κοµοτηνή 22/10/2012 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΑΜ. & ΟΙΚΟΝ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και 23 παρ. 4,5 & 6 της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 07.02.2014 Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Επαναπροκυρησσει

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Σελίδα 1 από 5 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του ήµου για το έτος 2014. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α..

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08-08-2012 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. /νση:πλατεία Καλλεργών Προµήθεια Ηλεκτροµηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22 Τίτλος: «Προµήθεια ασφάλτου για αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών του.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ν. 1 Στο Άργος και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω : Οικονόμου Γεράσιμος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 25η ΘΕΜΑ: 4 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 220/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15-11-2011 συνεδρίασης των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015 Τηλ.: 300.100 300.090 FAX: 287-600 Ε-mail: dopae.irakliou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) Τη διενέργεια Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας «Προµήθεια γάλακτος ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 28η ΘΕΜΑ: 5 ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 258/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 22-12-2011 συνεδρίασης των

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.)

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, ΤΚ.106 79 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/4/2017 Αρ.πρωτ: 8756 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ. 25202 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη 7-7-2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.πρωτ.: 32881 ΑΔΑΜ... Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος του Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 17/07/2014 Αρ. πρωτ. : 1199 ΤΙΤΛΟΣ: «Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης» Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ο Τεύχη δηµοπράτησης Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα προκή

ΑΡΘΡΟ 3 ο Τεύχη δηµοπράτησης Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα προκή ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Προµήθεια δερµάτινων µπουφάν για τους εργαζόµενους της ΕΥΑΜ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 11.700 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. :20-6699.002 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 0 ήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:668 Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 24/10/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου ΘΕΜΑ: 2 ο Άργους - Μυκηνών.

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου ΘΕΜΑ: 2 ο Άργους - Μυκηνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 6 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 7-2-2012 συνεδρίασης ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 29/2012 των

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές και συµπλήρωση. ανάγκες του Τµήµατος Εκδηλώσεων & Προγραµµάτων Αθλητισµού, της /νσης

Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές και συµπλήρωση. ανάγκες του Τµήµατος Εκδηλώσεων & Προγραµµάτων Αθλητισµού, της /νσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Αριθ. Αποφ. 100/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων Διακήρυξης πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 34 η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 34 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 34 η ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 282/2013 ΘΕΜΑ: 2 Ο [Κατεπείγον] ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 16-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα