ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου οικ. ετους 2015»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου οικ. ετους 2015»"

Transcript

1 Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 437 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 29 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου οικ. ετους 2015» Στη Ζάκυνθο σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσίπηρα Νικόλαου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Ο Δήμαρχος κ. Παύλος Κολοκοτσάς προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Νικόλαος Τσίπηρας 2. Αντώνιος Αντίοχος- Μπαλιακράς 3.Ιωάννης Λουκίσας 4.Ιωάννης Στάθης 5. Δημήτριος Βαρβαρίγος 6.Ιωάννης Κόκλας 7. Μαρία Μουζάκη 8.Βασίλειος Μυλωνάς 9. Κωστ/νος Κόκλας -Βενέτικος 10. Διονύσιος Κοντονής 11.Παναγιώτης Μυλωνάς 12.Αναστασιος Μποτώνης 13. Αναστάσιος Μαρίνος 14.Κωνσταντίνος Κόκκορης 15.Δημήτριος Αντίοχος -Μαυραντώνης 16.Λαμπρινός Μουζάκης -Πανούτσος 17.Νικήτας Θεοδόσης 18.Αναστάσιος Μαρίνος Δ.Ε.ΑΛΥΚΩΝ 19.Στυλιανός Μποζίκης 20.Νικόλαος Ακτύπης 21.Διονύσιος Τουρκάκης 22. Σπυρίδων Βούτος 23. Ιωάννης Φεραδούρος 24.Δημήτριος Τσαγκαρόπουλος 25. Γεώργιος Αρμένης 26.Δημήτριος Μαρίνος Κουρής 27.Θεόδωρος Ζήβας 28.Εμμανουήλ Λιβέρης Κροκάς 29. Γεώργιος Κωνσταντίνου 30.Χαράλαμπος Μαυρίας ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Νικόλαος Πέττας 2.Παναγιώτης Αβράμης 3.Διονύσιος Ρουχίτσας

2 Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. προσήλθε στο 1 ο Μαυρίας. 2 θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Χαράλαμπος K.A.E Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν στην ψηφοφορία και οι πρόεδροι Δημοτικών και Κοινοτήτων Κοινοτήτων. Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου οικ. ετους 2015» και καλεί τον κ. Δήμαρχο να εισηγηθεί σχετικά. Ο κ. Δήμαρχος αφού έλαβε τον λόγο ανέφερε: Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2α του Ν. 3852/2010 για το Τεχνικό Πρόγραμμα γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν μπορεί να συνεδριάσει, διότι η σύσταση της από τη νέα Δημοτική Αρχή δεν έχει γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω δύο συνεχιζόμενων αναβολών. Για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος ελήφθησαν επίσης, υπόψη οι διατάξεις τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 8 6 τ ο υ Ν. 3852/2010, οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 καθώς και το άρθρο 208 του Ν. 3463/2006. Επίσης αναφέρει ότι προκειμένου να καταρτισθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ζακύνθου για το έτος 2015,είχε ζητηθεί από τους Προέδρους των Δημοτικών Ενοτήτων καθώς και των Τοπικών Κοινοτήτων να προσκομίσουν προτάσεις για νέα έργα και νέες μελέτες που πρέπει να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, ώστε να προχωρήσει εν συνεχεία από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η σύνταξη του Τεχνικού προγράμματος. Η Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Τ ε χ ν ι κών Υ π η ρ ε σ ι ώ ν α φ ο ύ έ λ α β ε υ π όψη τ η ς τ α α ν ω τ έ ρ ω στοιχεία, σε συνεργασία με το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ζακύνθου, πραγματοποίησε την σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος, το οποίο θα αποτελέσει μαζί μ ε τ ο ν π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό τ ο β α σ ι κ ό τ ε ρ ο ε ρ γ α λ ε ί ο γ ι α τ η ν ε ύ ρ υ θ μ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α κ α ι τ η ν ανάπτυξη του Δήμου. Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Δήμαρχος εκθέτει στο σώμα την υπ.αριθ. 4/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ζακύνθου έτους ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΠΟΣΟΣΤΟ 20%) ΔΑΠΑΝΗ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΣΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΚΟΥΒΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ , ,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ , ,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ , ,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ , ,00 0,00 0,00

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ- ΦΡΕΑΤΙΩΝ -ΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ , ,00 0,00 0, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , ,00 0,00 0, ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ Δ.Ε ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΖΑΚΥΝΘΩΝ ,00 0, ,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ,00 0,00 0, ,00 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑ ΔΚ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΚ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΙΤΑΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΚ ΓΑΙΤΑΝΙΟΥ 7.000, ,00 0,00 0,00

4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΑΣΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 7.200, ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΠΟΠΕΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ , ,00 0,00 0,00 ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ,00 0,00 0, ,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΟΧΑΛΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΜΠΟΧΑΛΗΣ , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΠΟΧΑΛΗΣ 5.000, ,00 0,00 0,00 4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΟΤ 5.000, ,00 0,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 5.000, ,00 0,00 0,00 ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ Δ.Ε ΑΡΤΕΜΗΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΑΡΤΕΜΗΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΑΡΤΕΜΗΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΑΡΤΕΜΗΣΙΩΝ ,00 0, ,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΑΡΤΕΜΗΣΙΩΝ ,00 0,00 0, ,00

5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΡΤΕΜΗΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΩΠΟΔΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΛΑΓΟΠΟΔΟΥ , ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΟΛΙΤΙΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΦΙΟΛΙΤΙΟΥ , ,00 0,00 0,00 5 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΜΙΡΙΟΥ ΟΔΟΠΟΙΊΑ ΡΟΜΙΡΙΟΥ 7.200, ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ 7.200, ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΡΙΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΓΥΡΙΟΥ 5.000, ,00 0,00 0, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΧΑΣ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΛΟΥΧΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΩΝ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΩΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΚΟΙΛΙΩΜΕΝΟΥ , ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΡΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΓΑΛΑΡΟΥ , ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΓΙΑΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΒΟΥΓΙΑΤΟΥ , ,00 0,00 0,00

6 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 7.200, ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΜΝΙΩΝΑ 7.000, ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΡΑΝΤΗ-ΚΟΥΤΣΗ 3.000, ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΥΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ Δ.Ε ΑΛΥΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΑΛΥΚΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΑΛΥΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΑΛΥΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΑΛΥΚΩΝ ,00 0, ,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΑΛΥΚΩΝ ,00 0,00 0, ,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΑΛΥΚΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΛΥΚΩΝ

7 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ 7.200, ,00 0,00 0,00 ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ 7.000, ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 7.200, ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 7.200, ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΚΑΤΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ , ,00 0,00 0,00 7 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΛΙΚΑΔΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ 7.200, ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , ,00 0,00 0, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ 7.200, ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΥΚΑΝΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΛΥΚΑΝΑ 7.200, ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΤΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ Δ.Ε ΕΛΑΤΙΩΝ

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΕΛΑΤΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΕΛΑΤΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΕΛΑΤΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΕΛΑΤΙΩΝ ,00 0, ,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΕΛΑΤΙΩΝ ,00 0,00 0, ,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΕΛΑΤΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΕΛΑΤΙΩΝ 8 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΘΟΝΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΡΘΩΝΙΩΝ 7.200, ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΚ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑΣ 5.000, ,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑΣ 5.000, ,00 0,00 0, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩ ΧΩΡΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΕΞΩΧΩΡΑΣ , ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΙΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΒΟΛΙΜΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΜΑΡΙΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

9 ΑΡΚΑΔΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ Δ.Ε ΑΡΚΑΔΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΑΡΚΑΔΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΑΡΚΑΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΑΡΚΑΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΑΡΚΑΔΙΩΝ ,00 0, ,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΑΡΚΑΔΙΩΝ ,00 0,00 0, ,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΑΡΚΑΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΡΚΑΔΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΝΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΛΑΝΟΥ 7.200, ,00 0,00 0, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΠΛΑΝΟΥ , ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΑ 7.200, ,00 0,00 0, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΝΑΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚ ΒΑΝΑΤΟΥ 7.200, ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΑΚΙΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΤΡΑΓΑΚΙΟΥ 7.200, ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΙΠΑΔΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΙΠΑΔΟΥ 7.200, ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 7.200, ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ

10 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΚΥΨΕΛΗΣ 7.200, ,00 0,00 0,00 10 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΓΑΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ Δ.Ε ΛΑΓΑΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΛΑΓΑΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΛΑΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΛΑΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ ΛΑΓΑΝΑ ,00 0, ,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΛΑΓΑΝΑ ,00 0,00 0, ,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΛΑΓΑΝΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΛΑΓΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ , ,00 0,00 0, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ 7.200, ,00 0,00 0,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΛΙΘΑΚΙΑΣ 7.200, ,00 0,00 0, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚ ΛΙΘΑΚΙΑΣ 7.200, ,00 0,00 0, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚ MOYZAKIOY 7.200, ,00 0,00 0,00

11 11 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 7.200, ,00 0,00 0, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 7.200, ,00 0,00 0, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΑΛΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ TΚ ΑΓΑΛΑ 7.200, ,00 0,00 0,00 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ TΚ ΚΕΡΙΟΥ 7.200, ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , , , ,00 ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ ΚΠΣ & ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΑΡΙΘΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ Θέατρο Ζακύνθου , / Xpose-Zante: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα τουριστικής προβολής Δήμου Ζακύνθου , / ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ LEADER - «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» -ΑΞΟΝΑΣ 3 Εξωτερικός Φωτισμός Και Δασοτεχνικες Εργασιες Για Την Αναδειξη Του Καστρου Τ.Κ , / Μποχαλης Ιδρυση τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης στο Δήμο Ζακύνθου , / Εξοπλισμος Θεατρικης Σκηνης Τ.Κ. Σαρακηναδου , / Ιονιο Φεστιβαλ Κλασικης Μουσικης Παυλος Καρερ Στην Τ.Κ. Κυψελης , / Προβολη & Προωθηση Των Συγκριτικων Πλεονεκτηματων Υης Ζακυνθου , / ΕΡΓΑ Π.Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Ο.Σ.Α.Α.Ζ) , / ΕΡΓΑ ΠΕΠ. ΔΕΠΙΝ - ΕΕΤΑΑ ΥΠΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΥΑΖ) ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ , /

12 ΜΙΚΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ -ΑΞΟΝΑΣ Αποπεράτωση Γηπέδου Ποδοσφαίρου Στην Τ.Κ. Βολιμων Δ.Ε. Ελατιων , / Ανάπλαση Και Νέα Διαμόρφωση Πλατειών Και Καλντεριμιων Ορεινού Οικιστικού Πυρήνα Δ.Δ. Κεριου , / Τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Κουρής και ανέφερε: Κ. Δήμαρχε η παράταξη μας θα εχει αρνητική στάση όσο δεν μας παρουσιάζεται τα στοιχεία οικονομικού έλεγχου που έχουμε ζητήσει να κάνει ο Δήμος, ετσι ώστε να ξέρουμε που βρίσκεται οικονομικά ο Δήμος Ζακύνθου. Επίσης θα έπρεπε να έχουμε μια εισήγηση να δούμε με τη κριτήρια έγινε η κατανομή. Τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Γ. Κωνσταντίνου και είπε: Θα καταψηφίσουμε το Τεχνικό πρόγραμμα καθώς τα ανταποδοτικά τέλη δεν διατίθονται για τους σκοπούς τους οποίους πρέπει να εξυπηρετούν Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: - Την εισήγηση-πρόταση του κ. Δημάρχου, - Την 4/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, - Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/ Τ ο ά ρ θ ρ ο υ 8 6 τ ο υ Ν. 3852/2010, οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 καθώς και το άρθρο 208 του Ν. 3463/2006. αφού ακολούθησε ψηφοφορία των μελών του Δ.Σ., των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των Εκπροσώπων - Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2012, και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία κατά πλειοψηφία Υπερ ψήφισαν είκοσι πέντε ( 25) ήτοι οι.κ.κ. Νικόλαος Τσίπηρας, Αντώνιος Αντίοχος- Μπαλιακράς, Ιωάννης Λουκίσας, Ιωάννης Στάθης,Δημήτριος Βαρβαρίγος, Ιωάννης Κόκλας, Μαρία Μουζάκη, Βασίλειος Μυλωνάς,Κωστ/νος Κόκλας -Βενέτικος, Διονύσιος Κοντονής,Παναγιώτης Μυλωνάς, Αναστασιος Μποτώνης, Αναστάσιος Μαρίνος, Κωνσταντίνος Κόκκορης, Δημήτριος Αντίοχος -Μαυραντώνης,Λαμπρινός Μουζάκης Πανούτσος,Νικήτας Θεοδόσης Αναστάσιος Μαρίνος Δ.Ε.ΑΛΥΚΩΝ,Στυλιανός Μποζίκης Ιωάννης Φεραδούρος Γεώργιος Αρμένης Δημήτριος Τσαγκαρόπουλος Διονύσιος Τουρκάκης, Νικόλαος Ακτύπη, και Σπυρίδων Βούτος, Κατά ψήφισαν πέντε (5) ήτοι οι κ.κ. (Δημήτριος Μαρίνος Κουρής, Θεόδωρος Ζήβας, Εμμανουήλ Λιβέρης Κροκάς, Χαράλαμπος Μαυρίας και Γεώργιος Κωνσταντίνου Ψηφοφορία Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων, Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτή Στραβόλαιμου Αγγελική Σούρμπης Σωτήριος Σούλης Ιωάννης Γιακουμέλος Χρήστος Τσάκος Γεώργιος Πυριόχος Δημήτριος Στραβοπόδης Τιμόθεος ΑΠΟΥΣΑ

13 Μποζίκης Αντώνιος Παπαδάτος Ανδρέας Λούντζης Παναγιώτης Κακολύρης(Κλίτσης)Αναστάσιος Γιαννούλης Πέτρος Μπουζιάνος Μάρκος Μαλαπέτσας Νικόλαος Κορδέλος-Μαρίνος Μαρίνος Κυπριώτης Αντώνιος ΠΑΡΩΝ 13 Μαρίνος Ανδρέας Βερτζάγιας Διονύσιος (του Ιωάννη) Κεφαλληνός Νικόλαος Λαγοπόδης Παναγιώτης Ο Τσαφταρίδης Αλέξανδρος Δραγώνας Ιωάννης-Παναγιώτης Τσίπος Μάρκος Μπάστας Παναγιώτης Καρυδάκης Χαράλαμπος Πομόνης Ιωάννη Λιβέρης Ηλίας Κακολύρης Ιωάννης Κορφιάτης-Μαρούδας Ιωάννης Αρβανιτάκης Παναγιώτης Χαϊκάλης Αντώνιος Παπαδάτος Μαστραντώνης Σπυρίδων Δρόσος Δημήτριος Ρένεσης Αναστάσιος Κωστής Δημήτριος Μυλωνάς Κωνσταντίνος Γιακουμέλος Ευστάθιος Ξένος Παναγιώτης Φαραός Παναγιώτης ΠΑΡΩΝ

14 14 Κλάδης Ζώνος Ιωάννης Λιβέρης Σπυρίδων Χαρτάς Βασίλειος Θεοδόσης-Κοντός Ιωάννης Γιατράς Διονύσιος-Λάμπρος Τσουκαλάς Αναστάσιος Μαρίνος Διονύσιος Πύλαρινός Ιωάννης Η Ψηφοφορία των Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων, Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων εχει ως εξής : Υπερ ψήφισαν τριάντα δυο (32) Παρών δύο (2) Απόντες δέκα τρεις (13) Αποφασίζει, Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ζακύνθου για το έτος 2015, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση του Δημάρχου. Η απόφαση πήρε αριθμό 437/2014 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νικόλαος Τσίπηρας ΤΑ ΜΕΛΗ 1Αντώνιος Αντίοχος- Μπαλιακράς 2.Ιωάννης Λουκίσας 3.Ιωάννης Στάθης 4. Δημήτριος Βαρβαρίγος 5.Ιωάννης Κόκλας 6. Μαρία Μουζάκη 7.Βασίλειος Μυλωνάς 8. Κωστ/νος Κόκλας -Βενέτικος 9. Διονύσιος Κοντονής 10.Παναγιώτης Μυλωνάς 11.Αναστασιος Μποτώνης 12. Αναστάσιος Μαρίνος 13.Κωνσταντίνος Κόκκορης 14.Δημήτριος Αντίοχος -Μαυραντώνης 15.Λαμπρινός Μουζάκης -Πανούτσος 16.Νικήτας Θεοδόσης 17.Αναστάσιος Μαρίνος Δ.Ε.ΑΛΥΚΩΝ 18.Στυλιανός Μποζίκης 19.Νικόλαος Ακτύπης 20.Διονύσιος Τουρκάκης 21. Σπυρίδων Βούτος 22. Ιωάννης Φεραδούρος 23.Δημήτριος Τσαγκαρόπουλος 24. Γεώργιος Αρμένης

15 Ακριβές Απόσπασμα O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Τσίπηρας 25.Δημήτριος Μαρίνος Κουρής 26.Θεόδωρος Ζήβας 27.Εμμανουήλ Λιβέρης Κροκάς 28. Γεώργιος Κωνσταντίνου 29.Χαράλαμπος Μαυρίας 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 30 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ζακύνθου για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ 15-04-2011 Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/6-11-01 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 15-04-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 15-04-2011. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 8-128 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 15-04-2011. Θέμα: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κέρκυρας έτους 2011». Σήμερα την 15 η Απριλίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 72/2013 Θέμα 28 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/3.5.2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/3.5.2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/3.5.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5 /9-4-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 15 η ΔΗΜΟΣ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16-11-2011 της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.)

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 27 η Ιθάκη, σήμερα 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 391/2013 Θέμα 23 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 367/2012 Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα