ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για την απόκτηση δικαιωμάτων αποκλειστικής μετάδοσης των αγώνων και στιγμιοτύπων των αγώνων Super League αγωνιστικών περιόδων & για το σύνολο των χωρών πλην των επικρατειών του Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου ανδρών ανώτατης κατηγορίας (A Εθνική Super League) με την επωνυμία «Super League Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή» ή η «Super League»), η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη υπαγόμενο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επιθυμεί να μεταβιβάσει σε τρίτο πρόσωπο τα αποκλειστικά δικαιώματα αναμετάδοσης / μετάδοσης των αγώνων της Super League (πρωτάθλημα ανδρών) και των στιγμιοτύπων αυτών για το σύνολο των χωρών της υφηλίου, πλην της Ελλάδος, της Κύπρου και της Αλβανίας. Α. ικαίωµα υποβολής προσφορών έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες / συµπράξεις φυσικών ή /και νοµικών προσώπων, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. Β. Αποκλείεται από συµµετοχή: (α) Φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει λευκό ποινικό μητρώο, (β) Νομικό πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή εκινήθη 1

2 εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία, (γ) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών, καθώς και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Γ. ικαιώµατα & Υποχρεώσεις Προσφερόντων (α) Η συµµετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται µε ευθύνη του προσφέροντα. Η συµµετοχή του στη διαδικασία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ µέρους του προσφέροντα. (β) Η Super League δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της Σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, να διεξάγει δεύτερο γύρο ανοιχτής διαπραγμάτευσης με το σύνολο ή μέρος των συμμετεχόντων χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες για κανένα λόγο. (γ) Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές µε τη συµµετοχή τους και η Super League δεν αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη αποκλειομένης και της ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων. (δ) Οι προσφέροντες όπως και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες που αποκτούν στο πλαίσιο της διαδικασίας που θα εκκινήσει μετά την υποβολή της προσφοράς τους. Δ. Παραχωρούμενα Δικαιώματα. (α) Τα πλήρη και αποκλειστικά δικαιώματα αναμετάδοσης ή / και μετάδοσης (σε απεριόριστο αριθμό είτε απευθείας είτε μαγνητοσκοπημένα σε ημέρα και ώρα που θα ορίζουν ο Ανάδοχος και τα τρίτα πρόσωπα που θα συμβληθούν μαζί του) των εντός έδρας Αγώνων των 16 ΠΑΕ μελών της Super League (ή τμημάτων αυτών μεγάλων ή μικρών ή συνθέσεων αυτών), Kανονικής Περιόδου και Αγώνων Playoffs, πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου ανδρών Α Εθνικής (Super League), αγωνιστικών περιόδων και , που θα ορισθούν για τηλεοπτική μετάδοση από τη Super League (εφεξής οι «Αγώνες»). Συγκεκριμένα, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, παραχωρούνται τα ως άνω δικαιώματα για τουλάχιστον επτά (7) Aγώνες Κανονικής Περιόδου, ανά Αγωνιστική Κανονικής Περιόδου καθώς και για το σύνολο των Αγώνων playoffs. Μέσο μετάδοσης θεωρείται αποκλειστικά και μόνο η μετάδοση μέσω ελεύθερης/συνδρομητικής επίγειας ψηφιακής ή/και αναλογικής ή ελεύθερης/συνδρομητικής δορυφορικής ψηφιακής ή 2

3 ελεύθερης/συνδρομητικής καλωδιακής τηλεόρασης ή μέσω ελεύθερου/συνδρομητικού IP-TV, ελεύθερου/συνδρομητικού DSL (που καταλήγει σε τηλεοπτικό δέκτη) ή μέσω ελεύθερου/συνδρομητικού DVB-H ή μέσω ελεύθερου/συνδρομητικού κλειστού κυκλώματος (closed-circuit, στην έννοια του οποίου περιλαμβάνεται η τηλεοπτική αναμετάδοση/μετάδοση των Αγώνων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ και πλοία), συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης σε υψηλή ευκρίνεια (high definition ή 16/9), pay-per view και VOD με πρόσβαση αυστηρά και αποκλειστικά από δέκτες ή άλλες συσκευές, εγκατεστημένες σε οποιαδήποτε χώρα πλην Ελλάδος, Κύπρου και Αλβανίας (εφεξής η «Περιοχή»). Μέσο μετάδοσης θεωρείται ωσαύτως και το διαδίκτυο, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα είναι σε καμία περίπτωση δυνατή η πρόσβαση από χρήστες εκτός Περιοχής (ήτοι από χρήστες στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Αλβανία). Μέσο μετάδοσης θεωρούνται και οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας επίσης υπό την προϋπόθεση ότι δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση από χρήστες εκτός Περιοχής. (β) Το δικαίωμα μετάδοσης Στιγμιότυπων Αγώνων, με τους ίδιους ως άνω περιορισμούς και τα ίδια ως άνω μέσα (υπό υποπαράγραφο [α]), (γ) Οτιδήποτε δεν παραχωρείται ρητά δια της παρούσης θεωρείται ότι δεν θα παραχωρείται στον Ανάδοχο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν εμπίπτουν στην έννοια των εδώ Παραχωρούμενων Δικαιωμάτων αναφορικά με τους Αγώνες και τα Στιγμιότυπα Αγώνων: (α) η ραδιοφωνική μετάδοση / αναμετάδοση (αναλογική ή / και ψηφιακή ή / και διαδικτυακή ή / και δορυφορική ή / και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο), (β) η μετάδοση / αναμετάδοση με μέσο που δεν είναι γνωστό κατά την έκδοση της παρούσης ακόμη και αν είναι παρεμφερές ή προσιδιάζει στην τηλεοπτική μετάδοση / αναμετάδοση, (γ) η άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων (λχ μετάδοση / αναμετάδοση Αγώνων, στιγμιοτύπων κλπ) στην επικράτεια της Ελληνικής ή της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Ε. Πρόσθετα δικαιώματα & υποχρεώσεις αναδόχου (α) Ο Ανάδοχος θα είναι επίσης υποχρεωμένος να μνημονεύει το Πρωτάθλημα Super League μαζί με το τίτλο του χορηγού ονοματοδοσίας της Super League (ο οποίος δεν έχει προκύψει κατά την έκδοση της παρούσης) και να προβάλλει το λογότυπο αυτού σε συγκεκριμένες τηλεοπτικές κάρτες. (β) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως στις συμβάσεις που συνάπτει με τα τρίτα πρόσωπα στα οποία παραχωρεί τα δικαιώματα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας, να εισάγει τέτοιες συμβατικές δεσμεύσεις ώστε κατ αποτέλεσμα ο τηλεοπτικός σταθμός που είναι ο τελικός αποδέκτης και μεταδότης των Αγώνων ή / και των Στιγμιοτύπων να προβάλλει το σήμα αυτών όπως το παραλαμβάνει από τον Ανάδοχο χωρίς να προβαίνει σε οποιαδήποτε αλλοίωση ή προσθήκη σε αυτό (λχ με την ένθεση γραφικών, διαφημίσεων κλπ) 3

4 (γ) Ο Ανάδοχος, επιπλέον της αμοιβής που θα καταβάλει στη Super League θα υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση, να καταβάλει στην παραγωγό του σήματος (ήτοι στην εταιρεία με την επωνυμία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Forthnet A.E.») ποσό περίπου 1 διακοσίων δέκα (210,00) Ευρώ πλέον ΦΠΑ, ανά αγώνα ως κόστος παραγωγής ώστε να παραλαμβάνει το σήμα χωρίς φωνητικό σχολιασμό. Αν ο Ανάδοχος επιθυμεί να λαμβάνει το σήμα με σχολιασμό τότε θα καταβάλει στην ίδια ως άνω εταιρεία πρόσθετο ποσό επτακοσίων (700,00) Ευρώ ανά Αγώνα, πλέον ΦΠΑ. (δ) Το τηλεοπτικό σήμα θα λαμβάνεται από τον Ανάδοχο κατά το χρόνο διεξαγωγής του Αγώνα, ήτοι σε πραγματικό χρόνο (real time), έξω από το Στάδιο όπου διεξάγεται ο Αγώνας, ώστε να είναι δυνατή η τυχόν αναμετάδοση αυτού από τον Ανάδοχο στην Περιοχή. Οι έτεροι μεταδότες που έχουν συμβληθεί με την Super League είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν στον Ανάδοχο καθαρό τηλεοπτικό σήμα του κάθε αγώνα όπως επίσης και των στιγμιοτύπων κάθε αγωνιστικής ημέρας, το οποίο θα μεταδίδεται απευθείας, θα καλύπτει ολόκληρο τον Αγώνα, με διεθνή ήχο και χωρίς γραφικά και διαφημίσεις (με εξαίρεση το διάστημα του ημιχρόνου). Το σήμα θα καλύπτει ολόκληρη την διάρκεια του αγώνα. Το σήμα θα διατίθεται σε κατάλληλη μορφή προς αποστολή με οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό μέσο (ιδίως μέσω κυκλωμάτων ΟΤΕ). Το κόστος μεταφοράς του σήματος (ή και μετατροπής αυτού σε άλλη μορφή από τη μορφή που αυτό διατίθεται από τους Έτερους Μεταδότες) θα βαρύνει τον Ανάδοχο. (ε) Ο Ανάδοχος θα δικαιούται να διαθέσει το ως άνω τηλεοπτικό σήμα (με ή χωρίς σχολιασμό) σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο (και αυτό το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, έτι περαιτέρω σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα) υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι αφενός μεν ο τελικός αποδέκτης των δικαιωμάτων θα είναι πάντοτε τηλεοπτικός σταθμός που εκπέμπει μόνο επίγεια ή με σύστημα κωδικοποίησης (συνδρομητικός δορυφορικός τηλεοπτικός σταθμός) και είναι νομίμως λειτουργών εκτός Ελλάδας, Κύπρου και Αλβανίας και σωρευτικά ότι ο ίδιος τηλεοπτικός σταθμός δεν θα εκπέμπει ή μεταδίδει το σήμα του με οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Αλβανία, ρητά εξαιρουμένης της εκπομπής που οφείλεται σε ακούσια υπερχείλιση σήματος (overspill). Ο Ανάδοχος θα απαγορεύεται να ανταλλάσσει το σήμα που θα λαμβάνει με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και θα εγγυάται προς τη Super League την τήρηση των ανωτέρω δεσμεύσεων όχι μόνο από τον ίδιο αλλά και από το σύνολο των προσώπων που θα διαμεσολαβούν μέχρι τον τελικό αποδέκτη των δικαιωμάτων, επιλέγοντας ο ίδιος, κατά τη διακριτική του ευχέρεια τον τρόπο συμβατικής δέσμευσης των εν λόγω προσώπων. Οι Έτεροι Μεταδότες που θα παρέχουν το τηλεοπτικό σήμα στον Ανάδοχο θα έχουν δικαίωμα 1 Το ακριβές ποσό εξαρτάται και θα προκύψει με ακρίβεια από της αμοιβής που θα καταβάλλει ο Ανάδοχος προς τη Super League και το συσχετισμό αυτού με ποσά που λαμβάνει η Super League από έτερους μεταδότες των Αγώνων για τις χώρες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας. 4

5 διακοπής της παροχής αυτού, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος ή πρόσωπα στα οποία αυτός διέθεσε το σήμα ή διαμεσολαβούντα πρόσωπα εξέπεμψαν το εν λόγω σήμα στην Ελλάδα ή / και στην Κύπρο ή / και στην Αλβανία. (στ) Ο Ανάδοχος θα δικαιούται να ζητεί από τη Super League να του διαθέτει τα Στιγμιότυπα των Αγώνων (διάρκειας ενός ως πέντε λεπτών ανά αγώνα) ως εξής: το αργότερο μέχρι τις 21:45 του Σαββάτου για τους Αγώνες του Σαββάτου, το αργότερο μέχρι τις 21:45 της Κυριακής για τους Αγώνες της Κυριακής, με την εξαίρεση του Αγώνα εκείνου της Κυριακής, που θα διεξάγεται στη Ζώνη Μετάδοσης της Κυριακής 20:30 (όταν ισχύει η θερινή ώρα), τα στιγμιότυπα του οποίου θα διατίθενται εντός τριάντα (30) λεπτών από τη λήξη αυτού και το αργότερο μέχρι τις 21:45 της Δευτέρας για τους Αγώνες της Δευτέρας. Ο Ανάδοχος θα απαγορεύεται ρητά να προβάλλει ο ίδιος ή να διαθέτει σε τρίτα πρόσωπα ή να επιτρέπει την προβολή Στιγμιοτύπων των Αγώνων πριν τα ως άνω χρονικά περιθώρια. Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση θα δικαιούται να παραχωρεί τα Στιγμιότυπα σε τρίτα πρόσωπα με τους όρους και περιορισμούς της ως άνω υποπαραγράφου (ε). ΣΤ. Αμοιβή Super League Κάθε προσφερόμενη αμοιβή θα είναι διατυπωμένη σε Ευρώ και καθαρή, ήτοι δε θα περιλαμβάνει ΦΠΑ και έξοδα. Ρητή αναφορά θα γίνεται στον προτεινόμενο τρόπο καταβολής αυτής και σε τυχόν προσφερόμενες εξασφαλίσεις της καταβολής αυτής. Ζ. Προθεσμία και τρόπος Υποβολής Προσφορών (α) Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Super League (οδ. Αστροναυτών 1, Μαρούσι, 15125) σε σφραγισμένο ενυπόγραφο φάκελο με τίτλο «Προσφορά για τα Τηλεοπτικά Δικαιώματα Εξωτερικού (πλην Κύπρου & Αλβανίας) αγωνιστικών περιόδων & », το αργότερο µέχρι τη ευτέρα 20/7/2015 και ώρα 16:00 µµ. (β) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. (γ) Η ημερομηνία υποβολής κάθε προσφοράς θα αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Super League. (δ) Δεκτές γίνονται προσφορές που υποβάλλονται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ή που υποβάλλονται μέσω ΕΛΤΑ ή άλλων φορέων ταχυμεταφορών υπό την προϋπόθεση λήψης τους από τη Super League εντός της ως άνω προθεσμίας. 5

6 (ε) εν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά. (στ) Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ εξαίρεση, τεχνικοί όροι μπορούν να έχουν διατυπωθεί στην αγγλική γλώσσα. Λόγω του ατύπου και επείγοντος χαρακτήρα της παρούσης δεν απαιτείται (αν και συνίσταται) η υποβολή των εγγράφων σε διακριτούς υποφακέλους (δικαιολογητικά, οικονομική προσφορά). (ζ) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις θετικές προϋποθέσεις της παραγράφου Α της παρούσης θα πρέπει να προσκομισθούν ιδανικά με το φάκελο προσφοράς και πάντως το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των αρνητικών προϋποθέσεων της παραγράφου Β της παρούσης θα πρέπει να προσκομισθούν ιδανικά με το φάκελο προσφοράς και πάντως το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, ωστόσο μπορούν να βεβαιωθούν και με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσφέροντος (με εξαίρεση την υποβολή των ενημεροτήτων της παρ. Β.[γ] που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποβληθούν πριν την υπογραφή της σύμβασης). (η) Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, µπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα. Ι. Νομική φύση της παρούσης πρόσκλησης και κριτήρια επιλογής αναδόχου. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της παρούσης (δεδομένου ότι η οικεία σύμβαση πρέπει να υπογραφεί προ της έναρξης του πρωταθλήματος Super League ήτοι προ της 22/8/2015), του τεχνικού χαρακτήρα αυτής και για σωρεία άλλων λόγων, διευκρινίζεται ότι με την παρούσα πρόσκληση εκκινεί άτυπη διαδικασία χωρίς καμία νομική δέσμευση της Super League έναντι των προσφερόντων ή / και τρίτων προσώπων. Ως εκ τούτου η Super League δύναται να μην παραχωρήσει τα δικαιώματα ή να τα παραχωρήσει με όρους διαφορετικούς της παρούσης ή και κατά παρέκκλιση όρων της παρούσης ή ακολουθώντας διαδικασία απευθείας ανάθεσης ή με συνδυασμό αυτών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ως εκ τούτου κάθε πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τα ως άνω και παραιτείται του δικαιώματος να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση οιασδήποτε φύσεως κατά της Super League. Μαρούσι, 10/7/2015, 6

7 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Super League Γεώργιος Μποροβήλος 7

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY E06) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 Aρ.Πρωτ. 4142/30.06.15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ευ ρ ω πα ϊκή Έ ν ω ση Ε υ ρ ω παϊκ ό Ταμε ίο Π ε ρ ιφ ε ρ ε ιακ ής Ανάπτυ ξης «Μ ε τησυ γ χ ρ ημα το δ ό τησητης Ελλάδ α ς κα ιτης Ευ ρ ω πα ϊκής Έ ν ω σης Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ TOY ΕΟΦ. Αριθ.Διακ. : 1 /2015

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ TOY ΕΟΦ. Αριθ.Διακ. : 1 /2015 ΑΔΑ: 7ΒΥ9469Η25-ΟΙΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002581369 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ) - Ν.Π.Δ.Δ Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 284,15562 Χολαργός Χολαργός,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ DEVELOPMEN ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.03 10:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 23/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ON LINE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΛΑΒΡΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502535 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα