Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 07/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 07/2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Αθανασιάδης Θεόδωρος Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 07/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΑΙΑΣ. ΤΗΣ 21/02/2014 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 07/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΑΙΑΣ. Προϋπολογισμού δαπάνης ποσού έως ,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης : Απόφαση Διοικητή με αριθμ. πρωτ. 94/ ΑΔΑ: ΒΙ6Α469ΗΔΧ-Η9Δ Καταχωρήθηκε με α/α 67 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Νοσοκομείου Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: Έχοντας υπόψη: Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 1.Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ). 2.Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α 150/ ). 3. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 256/ ). 4. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» ( Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιημένος ισχύει. 5. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς- Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης»(Φ.Ε.Κ. Α 202/ ), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.). 6. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ). 7. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».(φ.ε.κ. Α 134/ ). 8. Του Ν. 3867/τ.Α / (ΦΕΚ 128/ ) άρθρο 27 «περί εξόφλησης προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών». 9. Την με υπ. 21 η / (Θέμα 21 ο ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για διενέργεια διαγωνισμού και έγκριση των προδιαγραφών. 2

3 Προκηρύσσεται Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση των Κλιματιστικών Μονάδων του Νοσοκομείου και του Ξενώνα Πυλαίας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓ/ΜΟΥ : ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 120 ημέρες. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει : Α ) Φάκελο της γραπτής Οικονομικής προσφοράς εις διπλούν και κάθε σελίδα της θα έχει υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας. Β) Φάκελο της γραπτής Τεχνικής προσφοράς εις διπλούν και θα πρέπει να περιέχει πλήρη περιγραφή του είδους ( χώρα προέλευσης - εργοστάσιο κατασκευής τύπος μέγεθος χαρακτηριστικά συσκευασία και οτιδήποτε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης ). Η προσφορά ( Oικονομική και Τεχνική ) υποβάλλεται, δακτυλογραφημένη, με σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή και συνοδευόμενη από ένα αντίγραφο. Θα φέρει την φίρμα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης #Θεαγένειο# και θα φέρει σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό διακήρυξης,στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τον περιέχει. Η τιμή της προσφοράς θα είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών της προηγουμένης της κατάθεσης της προσφοράς της εταιρείας και θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και κράτηση 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υ.Υ.Κ.Α., σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./ οικ / Κ.Υ.Α. και κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 Ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται στη συνολική τιμολογιακή αξία. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. Η Συντήρηση θα γίνει μέσα στο χρόνο που ορίζει η διακήρυξη μετά την υπογραφή της σύμβασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ). Αυτός που θα ανακηρυχθεί Συντηρητής είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 3

4 Η πληρωμή του Συντηρητή θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι πέρα των Δύο (2) μηνών), μετά την εκτέλεση της συντήρησης και οριστική παραλαβή με χρηματικό ένταλμα και βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θεωρείται, ότι αποδέχονται όλους τους όρους αυτού. Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία το ποσό των έως ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κατάθεση προσφορών έως την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού δηλαδή Ο Συντηρητής υποχρεώνεται με την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 10 % της αξίας του τιμήματος και με τη λήξη της θα επιστρέφεται, η οποία θα εξασφαλίζει την καλή εκτέλεση των όρων της. Για τους όρους εγγύησης και τις άλλες υποχρεώσεις του Συντηρητή θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για Ένα (1) Έτος από την ημέρα υπογραφή της και θα μπορεί να παραταθεί έως και τέσσερις (4) επί πλέον μήνες με τους ίδιους όρους, με μονομερή απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Για κάθε ημέρα υπαιτίου υπερημερίας της εταιρείας, ως προς την αποκατάσταση πιθανής βλάβης, προβλέπεται ποινική ρήτρα ποσοστού 3 επί της συνολικής αξίας της Σύμβασης. Θεσσαλονίκη Η Διοικητής Δρ Ευαγγελία Κουρτέλη - Ξουρή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΑΙΑΣ 4

5 Η συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού αφορά τις Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες, τους Υδρόψυκτους Ψύκτες, τους Αερόψυκτους Ψύκτες, τους Πύργους Ψύξης, τα SPLIT UNITS, τα Fan Coils και τις VRV μονάδες του Ξενώνα Πυλαίας. 1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Αναλυτικά ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει η συντήρηση είναι ο κάτωθι: 1. Κεντρική Κλιματιστική μονάδα ΚΚΜ1 Χειρουργείων Ι & ΙΙ. 2. Κεντρική Κλιματιστική μονάδα ΚΚΜ2 Χειρουργείου ΙΙΙ και τοπικού διαδρόμου 3. Κεντρική Κλιματιστική μονάδα ΚΚΜ3 Χειρουργείου 5 και Ανάνηψης 4. Κεντρική Κλιματιστική μονάδα ΚΚΜ4 Χειρουργείου 4 και ενδοσκοπήσεων 5. Κεντρική Κλιματιστική μονάδα ΚΚΜ5 Σαλόνι Χειρουργείων 6. Κεντρική Κλιματιστική μονάδα ΚΚΜ6 ΜΕΘ 7. Κεντρική Κλιματιστική μονάδα ΚΚΜ1 Συμεωνιδείου. 8. Κεντρική Κλιματιστική μονάδα ΚΚΜ2 Συμεωνιδείου. 9. Κεντρική Κλιματιστική μονάδα ΚΚΜ3 Συμεωνιδείου. 10. Κεντρική Κλιματιστική μονάδα ΚΚΜ4 Συμεωνιδείου. 11. Κεντρική Κλιματιστικές μονάδες στείρου (τεμάχια 2) 12. Μηχανήματα κλιματισμού αμφιθεάτρου 13. Μηχάνημα κλιματισμού παθολογοανατομικού (TRANE ROOF TOP) 14. Σύστημα κλιματισμού χώρου μίξης κυτταροστατικών 15. Υδρόψυκτους ψύκτες νερού Trane, τύπος RTWB 210, ονομαστικής ψυκτικής ικανότητας 322 KW (τεμάχια 3) 16. Αερόψυκτο ψύκτη νερού Trane, τύπος CGAN500 Super Quiet Version, ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 128,9KW 17.Αερόψυκτο ψύκτη νερού Trane, τύπος CGAN400 ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 102KW 18.Αερόψυκτο ψύκτη νερού York, τύπος ΥCSAH 36TP, ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 34,6 KW 19.Αερόψυκτο ψύκτη νερού Furogenis, τύπος FAAH504, ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 18,6 KW 20.Λέβητας αερίου Riello Kcal/h στο μηχανοστάσιο του στείρου 5

6 21.Πύργος ψύξεως ΑΕΡΟΚΛΙΜΑ Τ28-D με αντίστοιχη αντλία (τεμάχια 3) 22.Αντλίες νερού, Υγραντές ατμού, Όργανα ρύθμισης, Ηλεκτρικούς πίνακες ισχύος, Πίνακες BMS. 23.Εναλλάκτες ατμού νερού (τεμ. 5) 24.Δίκτυα αεραγωγών, στόμια αεραγωγών. 25.Δίκτυα υδραυλικά, αποχετευτικά. 2. SPLIT UNITS Οι υπάρχουσες και εν λειτουργία κλιματιστικές μονάδες τύπου SPLIT-UNITS στο Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, στο ΚΕΠΕ και την κινητή μονάδα ανέρχονται σε 310 τεμάχια. Η συντήρηση όλων των κλιματιστικών τύπου SPLIT-UNITS θα διενεργηθεί το χρονικό διάστημα από Μάρτιο έως τέλη Μαϊου και θα περιλαμβάνει τα εξής: Χημικό καθαρισμό εσωτερικής μονάδας με χρήση μυκητοκτόνου και φύσημα με αέρα για καθάρισμα των πλακετών. Η προμήθεια των χημικών καθαρισμού θα βαρύνει τον ανάδοχο. Καθαρισμός και έλεγχος εξωτερικής μονάδας. Πλύσιμο του εξωτερικού στοιχείου. Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων και αποχετευτικού σωλήνα. Μέτρηση και ρύθμιση των πιέσεων Έλεγχος για διαρροή ψυκτικού υγρού και συμπλήρωση υγρών όπου απαιτείται Καθαρισμός πτερυγίων και λίπανση ανεμιστήρα (μέσα-έξω) Επισκευή βλαβών Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 2.1 Η συντήρηση θα γίνει σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και υπό την εποπτεία τεχνικού του Νοσοκομείου. 2.2 Πριν την έναρξη των εργασιών θα δοθεί στον συντηρητή κατάσταση με τους χώρους που βρίσκονται τα κλιματιστικά. 2.3 Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης του κάθε κλιματιστικού ο ανάδοχος οφείλει να εκδίδει δελτίο συντήρησης που θα υπογράφει ο συντηρητής και ο υπεύθυνος του χώρου που βρίσκεται το καθένα. Θα αναφέρεται επίσης ποια από τα κλιματιστικά παρουσιάζουν κάποια βλάβη και να υποδειχθεί προτεινόμενη λύση και κόστος ανταλλακτικών. 2.4 Τυχόν ανταλλακτικά τα οποία θα απαιτηθούν θα βαρύνουν το Νοσοκομείο. 6

7 2.5 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να γίνει δοκιμαστική λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων για να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία τους. 2.6 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επισκευάσει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί σε κλιματιστικό σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη πρέπει να είναι εντός δύο ωρών. 3. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ VRV ΞΕΝΩΝΑ Το σύστημα κλιματισμού αποτελείται από οκτώ (8) εξωτερικές μονάδες (αντλίες θερμότητας), τύπου DAIKIN VRV III RXYQ44, οι οποίες συνδέονται με ογδόντα τέσσερις (84)εσωτερικές μονάδες. H συντήρηση θα περιλαμβάνει: 3.1.Χημικό καθαρισμό εσωτερικής μονάδας με χρήση μυκητοκτόνου και πλύσιμο φίλτρου 3.2.Καθαρισμός και έλεγχος εξωτερικής μονάδας. 3.3.Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων και αποχετευτικού σωλήνα. 3.4.Επισκευή βλαβών σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης 4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΩΝ 4.1. Αφορά το σύνολο των ψυκτών και διεκπεραιώνεται με βάση τις οδηγίες των κατασκευαστών, σε συσχετισμό με το συνολικό χρόνο λειτουργίας του κάθε ψύκτη Περιλαμβάνεται η συμπλήρωση ψυκτικού υγρού εφόσον απαιτείται, ο έλεγχος της λειτουργίας μέσω των διαθέσιμων διαγνωστικών τεστ, ο μηχανικός και ο χημικός καθαρισμός του συμπυκνωτή Αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ 5.1.Καθαρισμός και αφαίρεση των χημικών επικαθήσεων (αλάτων) στις παρειές και στον πυθμένα. 5.2.Σχολαστικός καθαρισμός ψεκαστήρων (μπεκ) και αντικατάσταση τυχόν ελλειπόντων ή κατεστραμμένων. 7

8 5.3. Καθαρισμός και ζυγοστάθμιση των φτερωτών Έλεγχος και αντικατάσταση, εφόσον απαιτείται, των ιμάντων Πλήρης λίπανση και αντικατάσταση, εφόσον απαιτείται, ρουλεμάν και εδράνων Αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης 6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Για κάθε εργασία που θα πραγματοποιείται από την ανάδοχο εταιρεία, θα ενημερώνεται η τεχνική υπηρεσία και μετά το πέρας των εργασιών θα δίνονται γραπτά σε τυποποιημένο έντυπο του ανάδοχου όλες οι εκτελεσμένες εργασίες. 2. Σε περίπτωση ύπαρξης κωλύματος ή αδυναμίας εκτέλεσης όλων των ανωτέρω εργασιών συντήρησης, το νοσοκομείο θα μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και θα προκηρύξει επανάληψη του ανωτέρω διαγωνισμού συντήρησης 3. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση όλων των εργασιών, θα φέρει δε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης στο προσωπικό της ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. 4. Η ανάδοχος εταιρεία έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου και του χώρου που αυτό θα εκτελεσθεί και υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου αλλά και αυτής της καλής εκτέλεσης του έργου. 5. Απαιτείται άμεση ανταπόκριση σε κλήση για βλάβη και προσέλευση τεχνικού στο Νοσοκομείο εντός δύο ωρών το αργότερο και άμεση αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος καλής λειτουργίας ή ρύθμισης εμφανίζεται σαν απρόβλεπτο. 6. Πέντε φορές επίσκεψη το μήνα για έλεγχο της καλής λειτουργίας όλων των μηχανημάτων και εξοπλισμού. 7. Πλύσιμο καθάρισμα των πρόφιλτρων των κλιματιστικών μονάδων κατ ελάχιστο μια φορά το μήνα ή και περισσότερες φορές αν απαιτηθεί. 8. Αντικατάσταση πρόφιλτρων, σακκόφιλτρων και απόλυτων φίλτρων όποτε απαιτείται. 9. Καθαρισμός με ζεστό νερό και πίεση των στοιχείων των μονάδων 2 φορές ετησίως 10. Καθάρισμα φίλτρων νερού εγκατάστασης τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως. 11. Έλεγχος και καθάρισμα των μονάδων τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως. 8

9 12. Έλεγχος καλής λειτουργίας κινητήρων διαφραγμάτων, τρίοδων βανών, αντλιών και εναλλακτών. 13. Καθαρισμός εναλλακτών ατμού νερού 14. Καθάρισμα των προφίλτρων των εγκατεστημένων fan- coils νερού τέσσερις φορές τον χρόνο και χημικός καθαρισμός των στοιχείων των fan coils με ειδικά βιοδιασπώμενα υλικά για την αντιμικροβιακή προστασία τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Το κόστος των χημικών βαρύνει τον ανάδοχο. 15. Έλεγχος και ρύθμιση ελεγκτών, αισθητήρων και οργάνων ρύθμισης. 16. Έλεγχος και ρύθμιση των αισθητήρων και ρύθμιση BMS για την σωστή ένδειξη των εξόδων εντολών. Έλεγχος, λειτουργία και αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης των συστημάτων BMS. 17. Καθάρισμα δύο φορές το μήνα των στομίων απαγωγής του αέρα στα χειρουργεία, ΜΕΘ και χώρων του στείρου, σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία 18. Έλεγχος, συντήρηση, ρύθμιση του λέβητα του στείρου και έκδοση φύλλου ελέγχου από αδειοδοτημένο τεχνικό αερίων καυσίμων. 19. Εργασία αποκατάστασης οποιασδήποτε μικροεπισκευής απαιτείται στις Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (σιλικονάρισμα, τάπωμα, κτλ.) 20. Η προμήθεια εξαρτημάτων, φίλτρων, κινητήρων, ανταλλακτικό απαιτηθεί, βαρύνει το νοσοκομείο εκτός αν αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη. 21. Οι εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης θα γίνονται χωρίς χρέωση. Στις εργασίες επισκευής συμπεριλαμβάνεται και η αποκατάσταση διαρροών μηχανημάτων - εξαρτημάτων και τμήματα σωληνώσεων έως τρία (3) μέτρα. 22. Καθημερινή παρουσία προσωπικού του αναδόχου από 1/4 έως και 31/10 για τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, σε 5/θήμερη 8ωρη απασχόληση, πρωινή ή απογευματινή βάρδια (εκτός Αργιών Κυριακής). Το ωράριο θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Ο ανάδοχος του έργου θα εγγυηθεί, με υπεύθυνη δήλωση που θα καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης, για τα ανταλλακτικά που θα αντικαταστήσει και τις εργασίες που θα εκτελέσει, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. 2. Αυτό συνεπάγεται την κατά το διάστημα της εγγύησης- άνευ οποιασδήποτε χρέωσης του Νοσοκομείου αντικατάσταση των τυχόν ελαττωματικών 9

10 ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, καθώς και την άμεση εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του ψύκτη. 3. Εξαιρούνται ανταλλακτικά που θα παρουσιάσουν βλάβη και τα οποία έχει χορηγήσει το Νοσοκομείο ή τρίτοι προμηθευτές, πέραν αυτών που θα προμηθεύσει ο ανάδοχος. Εξαιρούνται επίσης οι οφειλόμενες σε ανώτερη βία ή θεομηνία περιπτώσεις. 8. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ 1. Οι διαγωνιζόμενοι, προκειμένου να συντάξουν την προσφορά τους, θα πρέπει να λάβουν πλήρη γνώση της κατάστασης των εγκαταστάσεων κλιματισμού όλου του Νοσοκομείου και του Ξενώνα της Πυλαίας, όπως και των επί τόπου συνθηκών. Δεν είναι αποδεκτή η εκ των υστέρων επίκληση αδυναμίας εκτέλεσης του έργου ή η απαίτηση επιπλέον κόστους για αντικείμενα που δεν ήταν γνωστά κατά τη σύνταξη των προσφορών.. 2. Το σύνολο του έργου θα εκτελεσθεί υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες των εξουσιοδοτημένων στελεχών της οποίας θα πρέπει να συμμορφώνεται ο ανάδοχος. 3. Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση του έργου στο προσωπικό του Αναδόχου ή γενικά σε οποιουσδήποτε τρίτους, εξαιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των αναφερομένων υποχρεώσεων του Αναδόχου ή εξαιτίας κακών χειρισμών κατά την εκτέλεση του έργου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο Ανάδοχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα επιβληθούν στον ίδιο ή στο Νοσοκομείο ή στους επιβλέποντες. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να ισχυρισθεί ότι το ατύχημα ή η ζημία θα αποφεύγονταν αν ο έλεγχος της Επίβλεψης ήταν πληρέστερος. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΙΧΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΥΡΠΕΝΟΥ ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΦΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 10

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 23/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 23/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002831343 2015-06-09

15PROC002831343 2015-06-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993064 FAX: 2310 993060 e-mail: despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Σέρρες 05-02-2015 Tμήμα: Προμηθειών Αρ. Πρ. 1528 Πληρ.: Χαϊτόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781918 2015-05-18

15PROC002781918 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 993063, FAX: 2310 993060 Αρμόδιος: Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ e- mail:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Ημ/νία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 4704 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310993063, FAX:2310993060 Αρμόδιος : Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης υπ αριθμ. 1940/2014 ΑΔΑ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: 7ΠΓΦ46906Ψ-8ΤΓ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου,Τ.Κ. 51100

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα