Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Αθανασιάδης Θεόδωρος Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ 31 /07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Τ.Υ. Προϋπολογισμού δαπάνης ποσού έως ,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης : Απόφαση Διοικητή με αριθμ. πρωτ. 113/ ΑΔΑ: 67Γ8469ΗΔΧ-2Ω1 Καταχωρήθηκε με α/α 79 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Νοσοκομείου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 1.Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ). 2.Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α 150/ ). 3. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 256/ ). 4. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» ( Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιημένος ισχύει. 5. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς- Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης»(Φ.Ε.Κ. Α 202/ ), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.). 6. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ). 7. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».(φ.ε.κ. Α 134/ ). 8. Του Ν. 3867/τ.Α / (ΦΕΚ 128/ ) άρθρο 27 «περί εξόφλησης προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών». 9. Του Ν. 4281/ (ΦΕΚ 160/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 10. Την με υπ. 20 η / (θέμα 4 ο ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για έγκριση διενέργειας και των τεχνικών προδιαγραφών. 2

3 π ρ ο κ η ρ ύ σ ε τ α ι ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 31/07/2015 & ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματικά, κατόπιν συνεννοήσεως με την Τ.Υ. του Νοσοκομείου. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 120 ημέρες. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει : Α ) Φάκελο της γραπτής Οικονομικής προσφοράς εις διπλούν και κάθε σελίδα της θα έχει υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας. Β) Φάκελο της γραπτής Τεχνικής προσφοράς εις διπλούν και θα πρέπει να περιέχει πλήρη περιγραφή του είδους ( χώρα προέλευσης - εργοστάσιο κατασκευής τύπος μέγεθος χαρακτηριστικά συσκευασία και οτιδήποτε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης ). Η προσφορά ( Oικονομική και Τεχνική ) υποβάλλεται, δακτυλογραφημένη, με σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή και συνοδευόμενη από ένα αντίγραφο. Θα φέρει την φίρμα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης #Θεαγένειο# και θα φέρει σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό διακήρυξης,στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τον περιέχει. Η τιμή της προσφοράς θα είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών της προηγουμένης της κατάθεσης της προσφοράς της εταιρείας και θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και κράτηση 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υ.Υ.Κ.Α., σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./ οικ / Κ.Υ.Α. και κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 Ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται στη συνολική τιμολογιακή αξία. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται μέσα στο χρόνο που ορίζει η διακήρυξη μετά την υπογραφή της σύμβασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.(άρθρο 15 Π.Δ. 118/2007). 3

4 Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ). Αυτός που θα ανακηρυχθεί προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι πέρα των Δύο (2) μηνών), μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή των υλικών με χρηματικό ένταλμα και βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας. Τα προσκομισθέντα είδη θα είναι σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, σε διαφορετική περίπτωση ο προμηθευτής είναι υπόχρεος σε αντικατάστασή τους. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θεωρείται, ότι αποδέχονται όλους τους όρους αυτού. Η προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία το ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού δηλαδή έως ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αρθρο 1 Για τους όρους εγγύησης και τις άλλες υποχρεώσεις του προμηθευτή θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ από την ημέρα υπογραφής και για (1) χρόνο και θα μπορούν με μονομερή απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου να παραταθούν μέχρι και τέσσερις (4) μήνες. Αρθρο 2 Ο προμηθευτής υποχρεώνεται με την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 5 % της αξίας του τιμήματος, η οποία θα εξασφαλίζει την καλή εκτέλεση των όρων της. Θεσσαλονίκη Η Διοικητής Δρ Ευαγγελία Κουρτέλη - Ξουρή 4

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι προμηθευτές ιατρικών αερίων θα πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τους παρακάτω όρους και να καταθέσουν με ποινή απόρριψης τα σχετικά δικαιολογητικά: 1. Άδεια παραγωγής και εμφιάλωσης από τον ΕΟΦ για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη. 2. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 για παραγωγή και διανομή αερίων και υγροποιημένων αερίων. 3. Να έχουν πιστοποιητικό ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./ 1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/ ) του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας σχετικά με τις εταιρίες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 4. Να υπάρχει σταθμός διανομής των αερίων στη Θεσσαλονίκη. 5. Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άμεσης παράδοσης των ιατρικών αερίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 6. Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας διάθεσης επαρκούς ποσότητας των ειδών καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου. 7. Υπεύθυνη δήλωση τήρησης όλων των διαδικασιών, μεταφορά/ φορτοεκφόρτωσης του εν ισχύ ADR επικινδύνων υλικών. Η παραλαβή των κενών φιαλών και η παράδοση αντίστοιχα των γεμάτων θα γίνεται τμηματικά στις αποθήκες του Νοσ/μείου σύμφωνα με τις ανάγκες του, όπως αυτές καθορίζονται από τη λειτουργία του. Η παράδοση θα γίνεται εντός 48 ωρών για τα είδη ευρείας χρήσεως (οξυγόνο άζωτο), ενώ σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης να υπάρχει δυνατότητα άμεσης παράδοσης. Η προσφορά θα περιλαμβάνει το κόστος των μεταφορικών για τις φιάλες αερίων ανά πλήρες δρομολόγιο (από και προς το νοσοκομείο). Η καθαρότητα των ιατρικών αερίων θα είναι όπως αυτή καθορίζεται από τον Ε.Ο.Φ και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες: Ιατρικό Οξυγόνο: Ο 2 99,5%, CO 2 300ppm, CO 5ppm, H 2 O 60ppm Ιατρικό Πρωτοξείδιο του Αζώτου: Ν 2 Ο 98,0%, CO 2 300ppm, CO 5ppm, ΝΟ Χ 2ppm, H 2 O 60ppm Ιατρικό Άζωτο: Ν2 99,5%, CO2 300ppm, CO 5ppm, H2O 67ppm, Ο2 50ppm Ιατρικός Συνθετικός Αέρας: Ο2 19,95-23,63% (υπόλοιπο Ν2), H2O 67ppm χωρίς προσμίξεις ελαίων κ.λ.π. Ιατρικό διοξείδιο του άνθρακα: CO2 99,995%, CO 5ppm, ΝΟΧ 2ppm, H2O 67ppm,Total Sulphur 1ppm. Αέριο Argon καθαρότητας 99,99% Οι ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου περιγράφονται ενδεικτικά στον πίνακα Α1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ TIMH ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ έως 1m 3 ΦΙΑΛΗ 400 /τεμ. 5

6 ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ από 1,1m 3 έως ΦΙΑΛΗ 100 /τεμ 2,1m 3 ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ από 4,4m 3 έως m /τεμ 10,7m 3 ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ m 3 70 / m 3 ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ Kgr Kgr /Kgr ΑΖΩΤΟΥ (Ν 2 Ο) Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ m 3 80 m 3 / m 3 ΑΕΡΑΣ (RESPAL) ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ για ΦΙΑΛΗ 15 /τεμ φιάλη έως 15Kg ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ για Kgr 70 /Kgr φιάλη άνω των 15Kg ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΗ Kgr 30 /Kgr ARGON ΙΑΤΡΙΚΗΣ m 3 60 ΧΡΗΣΗΣ / m 3 Πιν. Α.1 Οι φιάλες ιδιοκτησίας του νοσοκομείου θα υπόκεινται σε έλεγχο πριν την αναγόμωσή τους (σύμφωνα με το ΦΕΚ370/Β/88) και όπου απαιτείται, θα πραγματοποιούνται οι κάτωθι εργασίες: - υδραυλική δοκιμή, ενδεικτική ποσότητα 6 - αντικατάσταση κλείστρου, ενδεικτική ποσότητα 5 - αντικατάσταση μεταλλικού κάλυπτρου προστασίας κλείστρου φιαλών, ενδεικτική ποσότητα 5 - βαφή ηλεκτροστατική φιάλης με το κατάλληλο χρώμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ, ενδεικτική ποσότητα 5 Β. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Β.1 Για τις ανάγκες του Νοσοκομείου θα ενοικιαστούν φιάλες οι οποίες θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Θα είναι κατασκευασμένες από ειδικό χάλυβα, κυλινδρικές για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή υγροποιημένο υπό πίεση. Θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας καθώς και την ΑΠ Β 10451/929/88 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 370/Τεύχος Β /9-6-88). Η πίεση λειτουργίας των φιαλών, ανάλογα με το είδος των ιατρικών αερίων που περιέχουν, τα οποία βρίσκονται σε αέρια μορφή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την τεχνική οδηγία ΤΕΕ 2491/86. Οι φιάλες θα φέρουν ειδικά κλείστρα ασφαλή και σημάνσεις (χρωματισμένες και αναγραφόμενες ενδείξεις) σχετικές με την τυποποίηση των φιαλών και τα αέρια που περιέχουν σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ και της Τ.Ο.ΤΕ.Ε. 2491/86 και την Υ.Α 10451/929/88 ΦΕΚ 370/Β/ όπως αυτή 6

7 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α /206/89 (ΦΕΚ 466/Β/ ). Οι φιάλες εν γένει θα πρέπει να πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας EN, TPED 99/36EC, CE με βασικό κριτήριο την ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών. Το κάλυμμα, οι επισημάνσεις και ο τύπος των κλείστρων να είναι σύμφωνα με το ΦΕΚ370/Β/88 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. Οι ετήσιες ανάγκες (είδη και ποσότητες) των φιαλών προς ενοικίαση περιγράφονται στον πίνακα Β.1 ΕΙΔΟΣ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ Σ ΑΕΡΑΣ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΑΕΡΙΟ ARGON ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99,99% ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 10,7 m3 /φιάλη 4 m3 /φιάλη 6 Kgr /φιάλη 10 m3 /φιάλη 35 Kgr /φιάλη 10 lt /φιάλη Πιν. Β.1 Β.2 Φιάλη οξυγόνου 5Lt (1m 3 )/200Bar με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: Eνσωματωμένο μειωτήρα στο κλείστρο για ρύθμιση της παροχής οξυγόνου Διαβαθμισμένη παροχή από 0-15lt/min Ενσωματωμένο κάλυμμα ασφαλείας Ακριβή ένδειξη περιεχομένου της φιάλης σε οξυγόνο Διακόπτης on/off για ασφαλέστερη λειτουργία Δυνατότητα στερέωσης σε κρεβάτι Οι ετήσιες ανάγκες των φιαλών προς ενοικίαση περιγράφονται στον πίνακα Β.2 ΕΙΔΟΣ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 1 m3 /φιάλη Πιν. Β.2 Β.3 Στην τιμή ενοικίασης όλων των φιαλών που θα ενοικιαστούν θα περιλαμβάνονται τα έξοδα συντήρησης και επισκευής (αντικατάσταση κλείστρου, καλύμματος, βαφή, υδραυλικής δοκιμής κλπ) Γ. Οικονομική αξιολόγηση Η οικονομική αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το πίνακα Γ.1 και ανάδοχος θα αναδειχθεί ο μειοδότης με τη συνολικά χαμηλότερη τιμή. Ο ανάδοχος στην οικονομική 7

8 προσφορά του οφείλει να συμπληρώσει τις τιμές στον πίνακα Γ.1 και να οριστεί η συνολική τιμή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ έως 1m 3 ΦΙΑΛΗ 400 /τεμ. ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ από 1,1m 3 έως 2,1m 3 ΦΙΑΛΗ 100 /τεμ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ από 4,4m 3 έως 10,7m 3 m /τεμ ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ m 3 70 / m 3 ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (Ν 2 Ο) Kgr /Kgr Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ (RESPAL) m 3 80 / m 3 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ για φιάλη έως 15 Kgr ΦΙΑΛΗ 15 /Kgr ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ για φιάλη άνω 15 Kgr Kgr 70 /Kgr ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΗ Kgr 30 /Kgr ARGON ιατρικής χρήσης m 3 60 /m 3 Υδραυλική δοκιμή φιαλών Φιάλη 6 /τεμ. Κλείστρα φιαλών τεμ. 5 /τεμ. Βαφή φιαλών ηλεκτροστατική τεμ. 5 /τεμ. Κάλυπτρο προστασίας φιαλών μεταλλικό τεμ. 5 /τεμ. αέριου ιατρικού οξυγόνου 10,7m 3 μήνα 60 /μήνα αέριου άζωτου ιατρικής χρήσης 10 m3 μήνα 7 /μήνα Ενοίκο φιαλών αέριου διοξειδιου του άνθρακα 6Kgr συνθετικού ιατρικού αέρα 10m3 μήνα 5 /μήνα μήνα 10 /μήνα ΣΥΝΟΛΟ 8

9 ιατρικού πρωτοξείδου του αζώτο 35Kg αέριου ARGON 10lt καθαρότητας 99,99% αέριου ιατρικού οξυγόνου 1m 3 με ενσωματωμένο κλείστρο μήνα 20 /μήνα μήνα 5 /μήνα μήνα 200 /μήνα ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ) τεμ. 70 /δρομολόγιο Πιν. Γ.1 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αυγητίδης Κοσμάς Κούτσικος Σωτήριος Μυλωνάς Γεώργιος ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ TIMH ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ έως 1m 3 ΦΙΑΛΗ 400 /τεμ. 3,4 1360,00 ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ από 1,1m 3 έως 2,1m 3 ΦΙΑΛΗ 100 /τεμ 5,2 520,00 ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ από 4,4m 3 έως 10,7m 3 m /τεμ 1, ,00 ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ m 3 70 / m 3 6,1 427,00 ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (Ν 2 Ο) Kgr /Kgr 3,6 3960,00 Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ (RESPAL) m 3 80 / m 3 2,7 216,00 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ για φιάλη έως 15Kg ΦΙΑΛΗ 15 /τεμ. 2,84 42,60 9

10 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ για φιάλη άνω των 15Kg Kgr 70 /Kgr 0,63 44,10 ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΗ Kgr 30 /Kgr ,00 ARGON Ιατρικής χρήσης m3 60 / m3 10,57 634,20 Υδραυλική δοκιμή φιαλών Φιάλη 6 /τεμ ,00 Κλείστρα φιαλών τεμ. 5 /τεμ ,00 Βαφή φιαλών ηλεκτροστατική τεμ. 5 /τεμ ,00 Κάλυπτρο προστασίας φιαλών μεταλλικό τεμ. 5 /τεμ ,00 αέριου ιατρικού οξυγόνου 10,7m 3 μήνα 60 /μήνα 4,1 246,00 αέριου άζωτου ιατρικής χρήσης 10 m3 μήνα 7 /μήνα 4,1 28,70 Ενοίκο φιαλών ιατρικού αέριου διοξειδιου του άνθρακα 2Kgr μήνα 5 /μήνα 4,1 20,50 συνθετικού ιατρικού αέρα 10m3 μήνα 10 /μήνα 4,1 41,00 ιατρικού πρωτοξείδου του αζώτο 35Kg μήνα 20 /μήνα 4,1 82,00 αέριου ARGON καθαρότητας 99,99% μήνα 5 /μήνα 4,1 20,50 αέριου ιατρικού οξυγόνου 1m 3 με ενσωματωμένο κλείστρο μήνα 200 /μήνα 8,5 1700,00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ) τεμ. 70 /δρομολόγιο ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,60 ΦΠΑ 3.191,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ,99 10

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310993063, FAX:2310993060 Αρμόδιος : Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννιτσά 16-12-2012 Αρ. πρωτ. Λ2/οικ.11381 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 26/2012

Γιαννιτσά 16-12-2012 Αρ. πρωτ. Λ2/οικ.11381 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 26/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50522, 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002857241 2015-06-18

15PROC002857241 2015-06-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002857241 2015-06-18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ ) ώρα 12.00 π.μ.

ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ ) ώρα 12.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 16-10-2012 Αριθ. Πρωτ. 11925 3 Ο ΧΙΛ.ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21 η /2014 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

277.561,02 (χωρίς ΦΠΑ) 341.400,06 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

277.561,02 (χωρίς ΦΠΑ) 341.400,06 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ XANIA 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) CPV 33151400-7

ΥΛΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) CPV 33151400-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 2-3-15 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα